Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger"

Transkript

1 Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011

2 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening... 3 Lån af kommunale lokaler & faciliteter... 4 Tilskudsmuligheder... 5 Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år... 5 Lokaletilskud... 6 Tilskud til leder-, træner-, og instruktøruddannelse... 8 Start- og udviklingspuljen... 8 Oversigt over vigtige datoer... 9 Bilag: Oversigt over tilskudsberettigede udgifter Side 2 af 11

3 Krav til folkeoplysende foreninger Rammerne for dette regelsæt er Folkeoplysningsloven og Rebild Kommunes Folkeoplysningspolitik. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at styrke folkeoplysningen, og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Inden for dette formål gives tilskud til idræts-, samt idébestemt og samfundsengagerende foreninger, der giver børn og unge mulighed for aktiviteter i deres fritid. En forening skal være demokratisk og bygge på frivilligt foreningsarbejde. Foreningen skal være åben for alle, og være almennyttig og kontinuerlig. Ved almennyttig forstås til gavn for offentligheden/ brugerne. Ved kontinuerlig forstås en virksomhed, der foregår over flere gange i en længere periode. Endvidere skal en forening have mindst 5 aktive medlemmer. Foreningen må ikke være kommerciel, og et eventuelt overskud må ikke tilfalde andre end foreningen og skal anvendes til frivilligt foreningsarbejde. Foreningen er desuden forpligtet til at indhente børneattester i det omfang, foreningen beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der i deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. Foreningens tegningsberettigede afgiver erklæringen på foreningens vegne. Erklæringen afgives en gang årligt, sammen med ansøgning af aktivitetstilskud eller foreningens tilskudsregnskab. Forudsætning for at modtage tilskud skal alle foreninger håndhæve regler om dopingkontrol og sanktioner, hvis der i foreningen foregår en fysisk aktivitet for udøveren. Læs mere på antidoping.dk. En forening er tilskudsberettiget, når Rebild Kommune har godkendt den som tilskudsberettiget. Kender du Fritidsrådet? Vidste du, at Rebild Kommune har et Fritidsråd? Fritidsrådet er bindeled mellem foreninger, aftenskoler og kommune, og har høringsret i forhold til spørgsmål vedrørende folkeoplysningsområdet. Fritidsrådet arbejder desuden for at fremme udviklingen på området. Fritidsrådet fordeler endvidere udviklingspuljen. Yderligere information om rådet og dets arbejde kan findes på rebild.dk, under Kultur & Fritid. Godkendelse som ny forening For at blive godkendt som tilskudsberettiget forening skal nye foreninger indsende ansøgning herom inden den 30. september. Hvis ansøgning godkendes, vil foreningen kunne modtage tilskud fra det efterfølgende kalenderår. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Foreningens formål. Beskrivelse af foreningens aktiviteter, indhold og omfang. Aktivitetssted. Foreningens bestyrelse, herunder formand og kasserer (navn og adresse). Kontingentsatser. Foreningens CVR-nummer og Nemkonto. Side 3 af 11

4 Erklæring om at foreningen lever op til kravene til tilskudsmodtagere. Foreningens vedtægter. Bestyrelse Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer. Bestyrelsen skal være demokratisk valgt. Personer, der ejer eller har interesse i lokaler m.v., der udlejes til foreningen, kan ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for modtagne tilskud og anviste lokaler m.m. Den daglige kontakt mellem foreningen og Rebild Kommune sker gennem formand og kasserer via mail. Foreningen er derfor forpligtiget til at meddele Center Kultur og Fritid ændringer på disse poster. Vedtægter Vedtægter skal indeholde: Foreningens formål. Foreningens hjemsted (hjemsted skal være Rebild Kommune). Hvem der kan blive medlem af foreningen. Hvordan bestyrelsen vælges og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Hvem der underskriver på foreningens vegne (tegningsret). Foreningens regnskabs- og formueforhold. Hvad der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør. Hvordan foreningens vedtægter ændres. Vedtagelses- og ændringsdatoer. Vejledende vedtægter kan findes på rebild.dk, under Kultur & Fritid. Vedtægtsændringer skal godkendes af Center Kultur og Fritid. CVR nr. og NemKonto Foreninger skal have et CVR-nummer og en NemKonto for at modtage tilskud. Foreninger, der har brug for et CVR-nummer, kan selv gratis registrere sig online hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på webreg.dk. Lån af kommunale lokaler & faciliteter Foreninger har mulighed for gratis at låne kommunale lokaler og faciliteter. Bl.a. udendørs faciliteter, skolernes gymnastiksale og undervisningslokaler. Lån af lokaler På rebild.dk, under Skole & Børnepasning, findes en liste over skoler i kommunen. Lokalelån aftales med den enkelte institution (skolens serviceleder). I forhold til lokaler på Støvring Gymnasium og Multisalen i SIF s klubhus i Støvring kan man rette henvendelse til Center Kultur og Fritid, - fristen for ansøgning for efterfølgende skoleår er 1. maj. Lokaler fordeles efter kommunal brug ud fra følgende prioriterede rækkefølge: Aktiviteter for børn og unge Undervisning for voksne Aktiviteter for voksne Lokaler stilles gratis til rådighed med el, vand, varme og rengøring, og med den indretning og det inventar, der findes. Det forsikringsmæssige påhviler den person, der har fået udleveret nøglen. Ved overnatning opkræves et gebyr på 10 kr. pr deltager. Gebyret opkræves af skolen. Side 4 af 11

5 Anvendelse af skolerne på hverdage efter kl. 22 samt i skolernes ferier sker ved særskilte aftaler med skolen. Udendørsanlæg Udendørsanlæg udlånes med fornødent udstyr. Det betyder f.eks., at en fodboldbane stilles til rådighed med græsslåning, materialer til opkridtning, mål og net. Der gives ikke tilskud til løn. Teknik & Miljø vurderer hvorvidt et mål skal repareres, udskiftes og lignende. Til indkøb af mål, net og kridt/maling er afsat en pulje til fordeling blandt foreningerne. Ansøgningsfristen er angivet i datooversigten bagerst i regelsættet. Kommunale sports- og idrætsanlæg, foreningernes anlæg og spejdernes grønne områder vedligeholdes af driftsenheden. Vedligeholdelsesstandarden følger byrådets til enhver tid satte standard. Tjek og vedligehold af lysanlæg iværksættes af Center Kultur og Fritid. Alle tennisklubber skal selv klargøre 1 bane hvert år. Driftsenheden klargør de øvrige baner. Petanquebaner klargøres af Driftsenheden, hvis der er behov for det. Materialerne til tennisbaner og petanquebaner bestilles gennem Center Kultur og Fritid. Tilskudsmuligheder Godkendte foreninger kan søge om forskellige former for tilskud og støtte: Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. Lokaletilskud. Tilskud til leder-, træner-, og instruktøruddannelse. Start- og Udviklingspuljen. Ansøgningsfrister er angivet i datooversigten bagerst i regelsættet. Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år Puljen til aktivitetstilskud fordeles på baggrund af et pointsystem, hvor hvert kontingentbetalende medlem under 25 år tælles med følgende pointtal: a) Helårsaktivitet - 3 point Aktiviteter, hvor der er aktivitet såvel sommer som vinter, og hvor der er løbende aktivitet hver uge. Eksempelvis spejdere og heste og cykelryttere. b) Sæsonaktivitet - 2 point c) Løbende aktivitet - 1 point Aktiviteter, hvor der er aktivitet f.eks. fra september til april, men hvor der er løbende aktivitet hver uge i sæsonen. Eksempelvis badminton, indendørs- og udendørs fodbold og håndbold. Aktiviteter, hvor der ikke er fast aktivitet hver uge, men f.eks. 2 mødedage om måneden eller ingen faste mødedage. Eksempelvis hobbyforening eller rollespilsforening, hvor der ikke er faste aktivitetsaftener. Det er den enkelte forening, der laver kategoriseringen, men Center Kultur og Fritid kan flytte en aktivitet fra en kategori til en anden. I optællingen gælder: Kontingentbetalende medlem er et medlem, som er et aktivt betalende medlem. Leder, træner, instruktører og passive medlemmer kan ikke medtages. Side 5 af 11

6 En forening modtager aktivitetstilskud for hver aktivitet, hvori medlemmet er aktiv og hvortil der betales særskilt kontingent. Medlemmer i restance kan ikke medregnes. Som medlem kan også medregnes medlemmer, der har deltaget i en sæsonbetonet aktivitet, der er ophørt tidligere end opgørelsesdatoen. En person kan højst medregnes én gang årligt i hver aktivitet. Der gives også aktivitetstilskud til medlemmer fra andre kommuner. Ansøgning om aktivitetstilskud sendes til Center Kultur og Fritid. Der skal ikke indsendes medlemslister, men hvis der skønnes behov for stikprøvekontrol inddrages Rebild Kommunes revision som en uvildig part i henhold til Folkeoplysningsloven. Udbetaling af aktivitetstilskud sker primo april. Aktivitetstilskud skal indtægtsføres i foreningens regnskab som tilskud til aktiviteter for børn og unge. Der aflægges ikke yderligere regnskab for anvendelsen. Tilskudsregnskabsåret er 1/1 31/12. Lokaletilskud Foreninger kan søge om tilskud til egne og lejede lokaler. Dog kan nye ansøgninger om lokaletilskud afslås, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Generelt om lokaletilskud gælder: Puljen fordeles forholdsmæssigt på baggrund af indsendt budget. Dvs. at der ikke er en fast tilskudsprocent. Dog vil foreningerne altid have ret til minimum 65 % til medlemmer under 25 år. Der foretages reduktion af tilskuddet for medlemmer over 25 år. Reduktionen beregnes i forhold til den andel, de kontingentbetalende medlemmer over 25 år udgør af det samlede antal kontingentbetalende medlemmer. De første 25 procentpoint er gratis. Se eksempel på beregning sidst i afsnittet. Tilskud udbetales á conto 2 gange årligt. Endelig afregning sker i efterfølgende år mod forevisning af samtlige dokumenterede tilskudsberettigede udgifter, samt oplysninger om antallet af kontingentbetalende medlemmer under/over 25 år. I forbindelse med årsopgørelsen sker der endelig beregning af årets lokaletilskudsprocent. Afregning af difference mellem acontoudbetaling og årsopgørelse sker som udgangspunkt i forbindelse med udbetaling af det efterfølgende års 2. á conto rate. Center Kultur og Fritid kan nedsætte lokaletilskuddet, hvis man skønner, at udgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere. Afgørelsen kan klages til Kultur- og Fritidsudvalget. Der ydes ikke tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer eller til arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil. Tilskudsregnskabsåret er 1/1 31/12. Tilskud til haltimer og lignende Der gives tilskud til haltimer og lignende. Timesatsen, hvortil der ydes tilskud, kan ikke overstige de af Kommunernes Landsforening fastsatte satser. Se satserne på Timesatsen på tilskud til svømmehaltimer er kr. 500,- (2007-niveau) og denne timepris reguleres med samme procentsats som KL s øvrige satser beregnes med. Side 6 af 11

7 Tilskud til egne og lejede lokaler Der gives lokaletilskud til egne og lejede lokaler. Ved lejede lokaler skal lejeaftalen være godkendt af Center Kultur og Fritid. Tilskud ydes med den beregnede lokaletilskudsprocent fratrukket 5 %. Tilskudsberettigede udgifter er: Renter (Prioritetslån skal godkendes af Center Kultur og Fritid før optagelsen, hvis renter skal være tilskudsberettigede.) Skatter, afgifter og bygningsforsikringer. Udgifter til almindelig vedligeholdelse Opvarmning El Rengøring. Evt. fornødent tilsyn med bygningen. Dog gives max 600 kr. årligt til varme, el og rengøring pr. kontingentbetalende medlem under 25 år. I bilaget bagerst i regelsættet findes en detaljeret liste over tilskudsberettigede udgifter. Tilskud til lejrpladser I tilskud til lejrpladser gives 65 % af det af Center Kultur og Fritid godkendte lejebeløb med reduktion for aktive medlemmer over 25 år, undtaget ledere og trænere. Særlig for ride-, golf- og fitnessklubber Ovenstående regler vedrørende fradrag for medlemmer over 25 år samt årets beregnede lokaletilskudsprocent gælder også for ride-, golf- og fitnessklubber. Desuden gælder følgende: Lokaletilskud til ridehal tager udgangspunkt i et årligt aktivitetstimetal, der er godkendt af Center Kultur og Fritid. Et årligt aktivitetstimetal kan maksimalt udgøre 10 timer om ugen i 40 uger om året svarende til et skoleår - lig 400 timer pr. år. Hertil kommer et eventuelt tilskud til rytterstue, dog maksimalt for 1 ¼ time om ugen pr. 5 kontingentbetalende medlemmer og højst 400 timer pr. år. Der ydes ikke tilskud til staldaktiviteter. Rideklubber skal derfor dokumentere, at lokaletilskuddet ikke bruges til dækning af udgifter til stalddrift. Dette gælder også udgifter til f.eks. vedligehold, el, vand og varme. Lokaletilskud til golfklubber tager udgangspunkt i et årligt aktivitetstimetal i klubbens klubhus - godkendt af Center Kultur og Fritid. Et årligt aktivitetstimetal kan maksimalt udgøre 10 timer om ugen i 40 uger om året svarende til et skoleår - lig 400 timer om året. Lokaletilskud til fitnessklubber tager udgangspunkt i et årligt aktivitetsniveau. Der tildeles maksimalt et samlet lokaletilskud svarende til 1,5 aktivitetstime årligt pr kontingentbetalende medlem i fitnessklubben. Der er vedtaget en toårig overgangsordning (2012 og 2013) for tilskud til eksisterende fitnessklubber. Krav til regnskab og dokumentation Regnskab for tilskudsberettigede udgifter til lokaler og lejrpladser indsendes efter afsluttet tilskudsregnskabsår. Se frister bagerst i regelsættet. Der skal sendes bilag ind sammen med tilskudsregnskabsskemaet (bilag på samtlige udgifter i lokaletilskudsregnskabet ikke alle foreningens regnskabsbilag). Bilagene skal være kopier. Bilagene skal være inddelt i grupper svarende til posterne på regnskabsskemaet: 1. Renter 2. Lejebeløb 3. Skatter, afgifter og forsikringer 4. Vedligeholdelse af egne lokaler Side 7 af 11

8 5. Opvarmning og belysning 6. Rengøring og tilsyn Efter foreningernes generalforsamling indsendes kopi af det godkendte regnskab med underskrifter af den samlede bestyrelse. Revisor er ansvarlig for, at revisionen udføres i henhold til lovens bestemmelser om revision af regnskab for tilskud efter Lov om støtte til folkeoplysning. Udgør tilskuddet over kr. skal påtegning ske af en statsautoriseret eller registreret revisor. Eksempel på beregning af reduktionsprocent Medlemssammensætning i foreningen Forening 1 Forening 2 Antal medlemmer under 25 år Antal medlemmer over 25 år Medlemmer i alt Beregning af reduktionsprocent Andelen af medlemmer over 25 år i forhold til det samlede medlemstal i foreningen 50 % 75 % Heraf gratis procentpoint jf. regelsættet (se side 7) Ny reduktionsprocent til beregning af tilskud 25 % 50 % Beregning af tilskud med reduktionsprocent Refusionsberettigede udgifter (godkendt af Center Kultur og Fritid) Beregnet tilskudsprocent på eksempelvis 91 % af refusionsberettigede udgifter Reduktion (% af tilskuddet der fratrækkes) 25 % 50 % Reduktion i beløb Endeligt tilskud Tilskud til leder-, træner-, og instruktøruddannelse Der gives tilskud til kursusudgifter, opholds- og rejseudgifter for enkeltpersoner: Tilskuddet gives til ledere og trænere såvel indenfor som udenfor kommunen. Der gives ikke tilskud til børn under 12 år. Der gives max kr. pr. person. Tilskuddet vil dog være afhængigt af den afsatte pulje, som fordeles forholdsmæssigt i % i forhold til klubbernes godkendte udgifter. Forinden tilskud søges, skal alle andre tilskudsmuligheder være udnyttet. Der skal indsendes dokumentation for uddannelsen, dvs. faktura og kursusbeskrivelse, inden udbetaling af tilskud. Der gives ikke tilskud til dommeruddannelse, stævnesekretær kursus og lignende. Ansøgningsfrister er angivet i datooversigten bagerst i regelsættet. Start- og udviklingspuljen Puljen administreres af Rebild Kommunes Fritidsråd og er på kr. Der gives til nye aktiviteter og tiltag indenfor fritidsområdet. Alle, også uorganiserede grupperinger, kan søge puljen. Der skal være en egenfinansiering i projektet (kan både være penge og/ eller arbejdsindsats). Side 8 af 11

9 En ansøgning skal indeholde en projektbeskrivelse og et budget. Ansøgning sendes til Louise Gammelholm mail: Tilskud fra puljen udbetales, når rådets sekretær har set regnskab for projektet og dokumentation (f.eks. faktura for afholdt udgift). For at tilskuddet kan udbetales kræves, at Rebild Kommunes Fritidsråd nævnes som sponsor/ støtte i eventuelt informationsmateriale, på hjemmeside, i pressemeddelelser etc. Fritidsrådet behandler ansøgninger løbende. Oversigt over vigtige datoer Primo januar Udbetaling af 1. acontorate lokaletilskud. Udbetales på baggrund af den indmeldte forventning til det kommende års aktivitetsniveau og antal kontingentbetalende medlemmer over/under 25 år. 1. februar Ansøgningsfrist for ansøgning om aktivitetstilskud. Ansøgningsfrist for tilskud til Træner, leder og instruktøruddannelse det foregående år. Frist for bestilling af fornødent udstyr til udendørsanlæg for den kommende sæson. 1.april Frist for indsendelse af regnskabsskema for lokaletilskud det foregående kalenderår (der skal vedlægges bilag på samtlige udgifter, som vedrører lokaletilskud.). Frist for indsendelse af regnskab. Efter generalforsamling indsendes et af generalforsamlingen godkendt regnskab med underskrifter af den samlede bestyrelse, samt en liste med navne, adresser, telefonnumre og evt. på den nyvalgte bestyrelse. Udbetaling af aktivitetstilskud - udbetales én gang årligt. Samt udbetaling af tilskud til træner-, leder- og instruktøruddannelse - udbetales én gang årligt. Primo juni Opgørelse over foregående års lokaleregnskab forventes at kunne sendes ud til foreningerne. Primo juli Udbetaling af 2. acontorate lokaletilskud. Årsresultatet for sidste års lokaletilskud modregnes her. 30. september Ansøgningsfrist for godkendelse af ny forening med henblik på tilskud i næste kalenderår Medio oktober Kassererkursus for nye kasserer og øvrige interesserede. Gennemgang af regelsæt, ansøgningsskemaer samt mulighed for spørgsmål m.v. 1. november Ansøgningsfrist for lokaletilskud (budget) til egne og lejede lokaler, lejrpladser m.v. for kommende kalenderår. Medio december Meddelelse om forventet acontorate udbetalinger til foreningerne. 31. december Dato for optælling af medlemmer over og under 25 år til brug for beregning af reduktionsprocent i forbindelse med opgørelse af lokaletilskud. Side 9 af 11

10 De aktuelle skemaer kan hentes på rebild.dk, under Kultur & Fritid/ Foreninger. Bilag: Oversigt over tilskudsberettigede udgifter Tilskudsberettigede udgifter Ikke tilskudsberettigede udgifter Renter af prioritetsgæld Lejebeløb Skatter, afgifter og forsikringe r Ordinær vedligeholdelse Der kan Renter og administrationsbidrag af prioritetslån, som er anvendt til lokalemæssige formål Renter af byggelån fra ibrugtagningstidspunktet Haller Forsamlingshuse Ridehaller Private lokaler Weekendhytter Lejrpladser Grund med klubhus Lokalerne og lejrpladserne skal skønnes egnede til formålet være beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig Ejendomsskat Abonnement på tyverialarm, TV- og radio-licens, fællesantenne, Falckabonnement Forbrugsafgifter (vandafledningsbidrag, renovation m.v.) Vandafgift, renovation privat leverandør, renter af kloakbidrag Miljøafgift Forsikringer der vedrører lokaler eller lejrpladser (f.eks. brand-, tyveri-, vandskade-, løsøre/indbo-, glas-, sanitets-, bygningskasko-, hus- og grundejer-, villa-, erhvervs- og arbejdsskadeforsikring for tilsyns-, rengøringsog tilsvarende personale vedr. lokalerne) Udgifter til almindelig vedligeholdelse af lokaler, herunder vedligeholdelse af det inventar og materiel der er nødvendigt for den aktivitet der foregår i lokalerne. Reparation af døre, gulve og vinduer (maling, tapet, lak, sandpapir, terpentin m.v.). Reparation af el-installationer (el-afbrydere, el-eftersyn, vandhaner, brusere, Afdrag på gæld samt gebyrer Renter af alm. kautionslån og kassekreditter (kan dog godkendes i særlige tilfælde hvis det er dokumenteret, at lånet er anvendt til erhvervelse, opførelse eller istandsættelse af lokaler eller lejrpladser, hvor det ikke har været muligt at tinglyse underpant i fast ejendom). Morarenter Entréudgifter (f.eks. billetter til svømmehal, bowlinghal m.v., kommunale lokaler eller andre anvisningsberettigede lokaler som fx. gymnasier, fri-, ungdoms-, efter- og højskoler m.v.) Kommunale grunde Udgifter til mad og drikkevarer Overnatningsudgifter (til campingpladser, vandrerhjem m.v.) Dommerhonorarer Stævnegebyr dog er lokaleudgifter tilskudsberettigede Leje af kanoer (f.eks. i f.m. sommerlejre) Lokaleudgifter ved offentlige entrégivende arrangementer Lokaleudgifter i forbindelse med andespil, bingo eller lignende indtægtsgivende arrangementer Stald i forbindelse med rideklubber Installering af tyverialarm Afdrag på kloakbidrag Telefonabonnement og telefonsamtaler Internetabonnement og forbrug Tilslutningsafgifter til fx el, vand, kloak, fjernvarme Falck-abonnement vedr. personer Vand (m3-forbrug) Alle andre lovpligtige ulykkesforsikringer Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne Nyanskaffelser af inventar og materiel (møbler, gardiner, aktivitetsmaterialer m.v.) Kontor- og administrationslokaler og disses udstyr Vaskemaskine vedr. spillertøj Vedligeholdelse af udendørsanlæg (sportsanlæg) (herunder banebelysning og højttaleranlæg, Side 10 af 11

11 5 kun ydes tilskud til udskiftning/ nyanskaffel ser hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation, og altid kun efter ansøgning Opvarmning/ belysning oliefyr, optøning af vandrør m.v.). Reparation af inventar/udstyr (komfur, kaffemaskine, bordplader, billardklæde, bordtennisbord, brødrister, papirholder, vaskemaskine, plæneklipper, radio, TV og video) Reparation/udskiftning af værktøj og redskaber (hammer, knibtang, fejebakke, koste, rive m.v.) Installation af vandur. Slamsugning Skorstensfejning El-pærer Udgifter til olie, petroleum, gas, el, fjernvarme og brænde, målerleje m.v. banekridtning, snerydning, klipning af eller reparation af hegn m.v.) Installation af anden form for opvarmning Påtvungne foranstaltninger (f.eks. kloakering og anlæg af vej m.v.) Anskaffelse af rideheste Afskrivning på fast ejendom Materialer (f.eks. toiletpapir, papirhåndklæder, køkkenrulle, håndsæbe m.v.) Nydelsesmidler m.v. (fx. øl, sodavand, the, kaffe, brød, sukker, mel, kaffeposer m.v.) Reparation/vedligeholdelse af grund, lejrpladser og tilkørselsvej (udendørsarealer) (f.eks. tø-salt, snerydning, klipning af hegn, perlesten, grus, fliser, græsfrø, gødning m.v.). Udgifter til stald El vedr. udendørsanlæg, banebelysning m.v. El/Vand til stalde (ridehaller) 6 Rengøring og tilsyn Udgifter til løn Udgifter til rengøringsartikler (karklude, børster, sulfo, WC-rens, leje af måtter, støvsugerposer m.v.) Udgifter til tilsyn med lokaler/lejrpladser (f.eks. halinspektør og brandvagt) Udgifter til øvrige rengøringsmaterialer (f.eks. vaskepulver vedr. spillertøj, håndsæbe, toiletpapir, køkkenrulle/aftørringspapir m.v.) Tilsyn vedr. udendørsanlæg Udgift til træner, livredder, kontormedhjælp, revisor Side 11 af 11

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Vejledninger til Winkas

Vejledninger til Winkas Vejledninger til Winkas Tilskud iht. Frederikshavner Ordningen AKTIVITETSTILSKUD 1. Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af foreningens primære formål 2. Et medlem defineres som: Et personligt

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interessen for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. primært

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interesser for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. 2. HVEM

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD KULTUR OG FRITID ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD Foreningsnavn: Aktivitets- / lokaleadresse: CVR-nummer: Afleveringsfrist: den 15. februar Mailadresse: rusr@odsherred.dk Postadresse: Odsherred Kommune,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Indledning Når du søger lokaletilskud i Ikast Brande Kommune skal du ansøge digitalt gennem Ikast Brande Kommunes puljecenter.

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Kontaktpersoner i Kultur og Fritid Else G. Andersen Telefon. 99 66 84 04 Mail: ega@vesthimmerland.dk Lise Aslak Jensen Telefon. 99 66

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres

Læs mere

Lokaletilskud Ansøgningsskema. Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: E-mail: Tilskudsperiode: 1. januar 31.

Lokaletilskud Ansøgningsskema. Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: E-mail: Tilskudsperiode: 1. januar 31. Lokaletilskud Ansøgningsskema Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: CVR. nr.: Telefon: E-mail: Der ansøges om tilskud til lokale/lejrplads beliggende: Tilskudsperiode: 1. januar 31. december

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven

Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven Krav til folkeoplysende aktivitetsforeninger... 2 Foreningsrådet... 2 Ansøgning om

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger

Tilskudsordning for foreninger Indhold Tilskudsordning for foreninger... 2 Hvem kan få tilskud?... 3 Hvad kan foreningerne få støtte til?... 5 Administration... 11 Takster og puljer... 13 Ikræfttræden og ophævelse... 14 1 Tilskudsordning

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune

Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Erhverv og Fritid Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune Hvem kan modtage lokaletilskud? Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om lokaletilskud

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015

Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015 Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015 Indhold RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER.... 4 FORMÅL:...

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune

Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune 1 Denne tilskudsfolder indeholder forklaringer til de enkelte muligheder for at søge om kommunalt tilskud til foreningsvirksomhed. De foreninger, der kan

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven

Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven Tilskudsordning for Aktivitetsområdet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven Krav til folkeoplysende aktivitetsforeninger... 2 Foreningsrådet... 2 Ansøgning om

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune Gældende fra og med 1. januar 2016 1 Indhold Tilskudsordning for foreninger 3 Hvem kan få tilskud 5 Hvad kan foreningerne få støtte til? 9 Administration

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01.01.2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01.01.2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01.01.2014 Indhold RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER.... 5 Formål:...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Kontrol på Folkeoplysningsområdet i København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner Side 1 af 6 1. Baggrund: På baggrund af TV2 dokumentaren Foreningerne bag moskeen i foråret 2016 blev der taget

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere