KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216)

2 Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads København K Telefon Redaktionen er afsluttet fredag kl. 12 Henvendelse kan rettes til

3 Side 3 af 17 Danmark Industriproduktionen faldt i august Stigning i bilkøbet i september Prisen steg på både ejerlejligheder og enfamiliehuse i juli Lavt niveau for konkurser i 3. kvartal Antallet af tvangsauktioner er lavt, men steg svagt i september World Economic Outlook fra IMF Internationalt Euroområdet: Uændret detailsalg USA: Stigende erhvervstillid i både service- og fremstillingssektoren Tyskland: Stigende industriproduktion i august Storbritannien: Industriproduktionen faldt i august, mens erhvervstilliden også er aftagende Sverige: Erhvervstilliden steg i september trods fald i industriproduktionen i august Norge: Erhvervstilliden indikerer fortsat fremgang i den norske økonomi Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Olieprisen stiger 2 dollar pr. tønde og er nu over 5 dollar pr. tønde Den effektive kronekurs stiger,3 pct.point

4 Side 4 af Dansk konjunkturnyt Industriproduktionen faldt i august Industriproduktionen (i faste priser) faldt med 2,4 pct. i august, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. I juli steg produktionen med 1,5 pct., og betragtes perioden juni-august i forhold til de tre forudgående måneder, er der sket en lille produktionsstigning på,4 pct. Igennem 216 har industriproduktionen været omtrent uændret fra et relativt højt niveau ved udgangen af 215. Udviklingen i perioden juni-august i forhold til de tre forudgående måneder dækker over produktionsfald i otte ud af 12 brancher, herunder maskinindustri og fremstilling af elektrisk udstyr. Den største stigning i produktionen er sket inden for medicinalindustri. Industriens omsætning (i løbende priser) steg med,2 pct. i august. Stigningen blev drevet af eksportmarkedet, hvor omsætningen steg med 1,8 pct., mens omsætningen på hjemmemarkedet faldt med 2,8 pct. Betragtes udviklingen i juniaugust i forhold til de tre forudgående måneder, er omsætningen på hjemmemarkedet steget 2,2 pct., og omsætningen på eksportmarkedet er steget,2 pct., jf. figur 1.2. Gennem 216 har omsætningen på både hjemmemarkedet og eksportmarkedet generelt været stigende. Figur 1.1 Industriproduktion Figur 1.2 Industriomsætning (3 mdr. glidende gennemsnit) (21=) (21=) (21=) (21=) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked Kilde: Danmarks Statistik.

5 Side 5 af 17 Stigning i bilkøbet i september Det sæsonkorrigerede bilkøb steg i september med godt 3 pct. efter fald i juli og august, jf. figur 1.3. Stigningen i september skyldes især, at husholdningers køb og leasing af biler (den såkaldte tilgang) steg med knap 6 pct. Niveauet for bilsalget er fortsat højt. I september var det 5 pct. højere end i samme måned sidste år. Bilsalget i 3. kvartal var godt 4 pct. lavere end i 2. kvartal, hvilket især skyldes en reduktion på godt 8 pct. i tilgangen af biler til erhverv. Tilgangen til husholdninger faldt med knap 1 pct. i forhold til 2. kvartal. Bilkøbet har igennem længere tid været på et højt og stigende niveau, hvilket betyder, at bilkøbet i de seneste 12 måneder har været knap 9 pct. højere end de 12 foregående måneder. Tilgangen af personbiler til husholdningerne steg med knap 8 pct., mens det for erhvervene var 11 pct. Tilgangen til husholdningerne udgøres i stigende grad af leasingbiler, der nu udgør knap en fjerdedel af den samlede tilgang. Figur 1.3 Antal nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede 1. biler 1. biler I alt Husholdningerne Erhverv Anm.: Der er vist tilgangen af nye biler til henholdsvis erhverv og husholdninger. Tilgang af biler dækker over såvel køb som leasing af biler. Tilgangen viser således, hvilken sektor der bruger bilerne, mens salg viser, hvilken sektor der køber bilerne. Kilde: Danmarks Statistik.

6 Side 6 af 17 Prisen steg på både ejerlejligheder og enfamiliehuse i juli Fra juni til juli steg prisen på ejerlejligheder med 1,4 pct. efter et mindre fald måneden før (ikke-sæsonkorrigeret), jf. figur Sammenlignes niveauet de seneste tre måneder (maj-juli) med samme periode sidste år, er priserne steget 8,1 pct. Prisen på enfamiliehuse steg med 1,6 pct. i juli og fortsatte dermed stigningen i 216. Udviklingen de seneste måneder har været omtrent parallel med prisstigningerne på ejerlejligheder efter nogle år med hurtigere prisstigninger på ejerlejlighedsmarkedet. I maj-juli er huspriserne dog steget med mere beskedne 4,7 pct. i forhold til samme periode sidste år. Efter de seneste års prisstigninger er prisen på ejerlejligheder nu 8,2 pct. højere end det toppunkt i juni-august 26, når man kigger på de seneste tre måneder. Derimod var prisen på enfamiliehuse i maj-juli 216 fortsat 3,7 pct. fra toppen i maj-juni 27. I juli var den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder kr., mens den for enfamiliehuse var kr. Figur 1.4 Boligpriser (26=) (26=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Figur 1.4 er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1 Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet (ca. 75 pct. af det forventede endelige antal handler for den seneste måned). Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede, da perioden fra januar 26 til juli 216 er forholdsvis kort og indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede.

7 Side 7 af 17 Lavt niveau for konkurser i 3. kvartal Antallet af konkurser i aktive virksomheder 2 steg med godt 5 pct. til 196 virksomheder i september, når der tages højde for normale sæsonudsving, jf. figur 1.5. Niveauet i 3. kvartal som helhed var dog omtrent 16 pct. lavere end gennemsnittet for 2. kvartal 216. Det samlede antal konkurser steg i september til omtrent 4 og har generelt ligget lidt højere i 216 end de forgående år, jf. figur 1.5. Udviklingen skal dog fortolkes med varsomhed, da en stor andel af de konkursramte virksomheder er såkaldte ikke-aktive virksomheder uden ansatte eller omsætning af betydning, der tvangsopløses. Antallet af beskæftigede, som er blevet ramt af konkurser, er således generelt faldet gennem en årrække, jf. figur 1.6. I september var der 587 fuldtidsbeskæftigede i konkursramte virksomheder, hvilket er det laveste antal siden september 214. Sammenlignes 3. kvartal med det foregående kvartal, er antallet af personer berørt af konkurser faldet med knap 14 pct. til omtrent fuldtidspersoner, jf. figur 1.6. Figur 1.5 Erklærede konkurser Figur 1.6 Beskæftigelse i konkursramte virksomheder Antal Antal Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Aktive virksomheder I alt Anm.: I figur 1.6 vises et tremåneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 2 Aktive virksomheder er virksomheder, der har ansatte eller en omsætning på over 1 mio. kr.

8 Side 8 af 17 Antallet af tvangsauktioner er lavt, men steg svagt i september Antallet af bekendtgjorde tvangsauktioner steg med 1,5 pct. i september, til 28 fra 25, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.7. I forhold til 2. kvartal var antallet af tvangsauktioner i 3. kvartal faldende. Det sæsonkorrigerede gennemsnitlige antal tvangsauktioner faldt således fra 253 til 21 tvangsauktioner pr. måned, svarende til en reduktion på 17 pct. Det nuværende niveau er lavt, og sammenlignet med samme måned sidste år er antallet af tvangsauktioner godt 25 pct. lavere. Det relativt beskedne niveau af tvangsauktioner skal ses i lyset af meget lave boligrenter, som mindsker boligejernes renteomkostninger. Historisk set er det aktuelle antal af tvangsaktioner ligeledes lavt og markant under niveauet fra starten af 19 erne, hvor det månedlige antal tvangsauktioner lå over 1.5, jf. figur 1.8. Til sammenligning ligger det månedlige gennemsnit for 216 indtil videre på godt 23 tvangsaktioner. Figur 1.7 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.8 Bekendtgjorte tvangsauktioner historisk Antal 5 Antal 5 Antal 2. Antal Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gns. Tvangsauktioner Anm.: I figur 1.7 er antallet af tvangsauktioner sæsonkorrigerede. I figur 1.8 er brugt et tre-måneders glidende gennemsnit af det sæsonkorrigerede antal tvangsauktioner. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

9 Side 9 af 17 World Economic Outlook fra IMF IMF skønner i oktoberudgaven af World Economic Outlook (WEO), at den globale aktivitet vil stige med begrænsede 3,1 pct. i år, hvilket er marginalt lavere end væksten i 215 og uændret i forhold til juliprognosen, jf. tabel 1. IMF bemærker, at den svage vækst i 216 i de industrialiserede økonomier navnlig skal ses i lyset af svagere end ventet vækst i USA, hvorimod væksten i euroområdet og Japan har været lidt bedre end ventet. Den globale aktivitetsfremgang ventes styrket i 217, hvor IMF skønner en BNPvækst på 3,4 pct., hovedsageligt drevet af de nye vækstøkonomier i lyset af en gradvis normalisering af situationen i recessionsramte lande, især Brasilien og Rusland. IMF vurderer, at der overvejende er nedadrettede risici for vækstprognosen, specielt i lyset af Brexit og usikkerhed om udviklingen i den kinesiske økonomi. For Danmark skønner IMF en BNP-vækst på 1, i 216 og 1,4 pct. i 217. Det er en nedjustering på henholdsvis,6 og,4 pct.-point i forhold til aprilprognosen. IMF s vækstskøn er overordnet på linje Økonomisk Redegørelse, august 216, hvor der blev skønnet BNP-vækst på,9 pct. i år og 1,5 pct. i 217. Tabel 1 Skøn for BNP-vækst fra IMF s World Economic Outlook, oktober 216 Prognose Ændring ift. tidligere prognose 1) Pct Verden 3,2 3,1 3,4,, Industrialiserede økonomier 2,1 1,6 1,8 -,2, USA 2,6 1,6 2,2 -,6 -,3 Euroområdet 2, 1,7 1,5,1,1 Tyskland 1,5 1,7 1,4,1,2 Frankrig 1,3 1,3 1,3 -,2,1 Italien,8,8,9 -,1 -,1 Spanien 3,2 3,1 2,2,5,1 Japan,5,5,6,2,5 Storbritannien 2,2 1,8 1,1,1 -,2 Danmark 1, 1, 1,4 -,6 2) -,4 2) Nye vækstøkonomier og udviklingslande 4, 4,2 4,6,1, Kina 6,9 6,6 6,2,, Brasilien -3,8-3,3,5,, 1) Ændring i forhold til World Economic Outlook update, juli ) Ændring i forhold til World Economic Outlook, april 216. Kilde: IMF, World Economic Outlook, oktober 216.

10 Side 1 af Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Det sæsonkorrigerede detailsalg var uændret i august, jf. figur 2.1. Udviklingen dækker over fald i salget af fødevarer og ikke-fødevarer, mens salget af brændsel er steget. Generelt er der imidlertid fortsat en positiv tendens at spore. Blandt euroområdets lande var de største fald at finde i Estland og Finland (begge på -,6 pct.), mens de største stigninger skete i Luxembourg (+3,6 pct.), Irland (+1,5 pct.) og Slovakiet (1, pct.). Samlet set er indekset,6 pct. højere end samme måned sidste år. Figur 2.1 Detailsalg, euroområdet (27=) (27=) Detailsalg 3-mdrs. glidende gns. Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Ifølge den endelige opgørelse er forbrugertilliden, målt ved The University of Michigan s forbrugertillidsindeks, steget med 1,4 point til indeks 91,2 i september, jf. figur 2.2. Stigningen dækker over en positiv udvikling i forventningerne til fremtiden, mens vurderingen af den nuværende situation er forværret. I august steg erhvervstilliden i fremstillingssektoren med 2,1 point til indeks 51,5 i august, mens erhvervstilliden i servicesektoren steg med 5,7 point til indeks 57,1, jf. figur 2.3. Begge indeks er over det neutrale niveau på 5 og indikerer således fremgang. Erhvervstilliden i servicesektoren har ligget over tilliden i fremstillingssektoren siden 215 og med den seneste opgørelse er forskellen mellem de to sektorer udvidet betydeligt.

11 Side 11 af 17 Figur 2.2 Forbrugertillid, USA Figur 2.3 Erhvervstillid (ISM), USA Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden Historisk gennemsnit Fremstilling Service og øvrige Kilde: Thomson Reuters Eikon. Tyskland Industriproduktionen steg 2,5 pct. i august, jf. figur 2.4. Stigningen, som er den største siden januar, tilskrives stigende produktion i fremstillings- og energisektorerne. Erhvervstilliden, målt ved IFO erhvervsklimaindekset, steg med 3,2 point til indeks 19,5 i september, hvilket er det højeste niveau siden maj 214, jf. figur 2.6. Stigningen skyldes især en forbedring af forventningerne til fremtiden, men også at den nuværende situation vurderes bedre end i august. Figur 2.4 Industriproduktion, Tyskland Figur 2.5 Erhvervstillid (IFO), Tyskland (27M1=) (27M1=) (25=) (25=) Industriproduktion 3-mdrs. glidende gns. Samlet Forventninger Tilstand Kilde: Thomson Reuters Eikon.

12 Side 12 af 17 Storbritannien Industriproduktionen faldt med,4 pct. i august, jf. figur 2.6. Faldet skyldes især faldende produktion i mineindustrien samt olie- og gasudvinding. Industriproduktionen har generelt været stigende siden 213, men ligger fortsat 8,5 pct. under niveauet fra 27. Erhvervstilliden, opgjort ved PMI, faldt med,3 point til indeks 52,6 i servicesektoren og steg med 2, point til indeks 55,4 i fremstillingssektoren i september, jf. figur 2.7. Begge indeks er over det neutrale niveau på 5 og indikerer således fremgang. Erhvervstilliden for fremstillingssektoren er på det højeste niveau siden midten af 214. Stigningen i indekset er bredt funderet, idet produktionen, antallet af nye ordrer og beskæftigelsen er steget. Figur 2.6 Industriproduktion, Storbritannien Figur 2.7 Erhvervstillid (PMI), Storbritannien (27M1=) (27M1=) Service Fremstilling Kilde: Thomson Reuters Eikon. Sverige Den sæsonkorrigerede industriproduktion faldt med 4,1 pct. i august, jf. figur 2.8. Produktionen er hermed 4,8 pct. mindre end sammen måned sidste år. Antallet af industriordrer faldt med 9,8 pct. i august, hvilket afspejler et fald i både antallet af indenlandske ordrer og antallet af eksportordrer. Erhvervstilliden i fremstillingssektoren, målt ved PMI, steg med 4,2 point til indeks 54,9 i september, jf. figur 2.9. I servicesektoren steg erhvervstilliden, målt ved samme indikator, med 3,7 point til indeks 56,9. Begge indeks er således fortsat over det neutrale niveau på 5, hvilket de har været siden medio 213.

13 Side 13 af 17 Figur 2.8 Industriproduktion, Sverige Figur 2.9 Erhvervstillid (PMI), Sverige (25=) (25=) Industriproduktion Industriordrer Fremstilling Service Kilde: Thomson Reuters Eikon. Norge Erhvervstilliden steg med 2,3 point til niveau 52,6 i september, jf. figur 2.1. Det er femte måned i træk at erhvervstilliden er over det neutrale niveau på 5. Udviklingen dækker over en rapporteret stigning i produktionen og antallet af nye ordrer, mens vurderingen af beskæftigelsen er en smule mindre negativ end i sidste måned. Figur 2.1 Erhvervstillid, Norge Kilde: Thomson Reuters Eikon.

14 3. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den effektive danske kronekurs er steget,3 pct.-point over den seneste uge, på trods af at kronen er svækket med over 2 pct. mod både den japanske yen og det britiske pund. Renten på 1-årige statsobligationer er generelt steget i de fleste avancerede lande. Renten på den danske statsobligation er nu,15 pct., hvilket er en stigning på,11 pct.-point. OMXC2 er faldet,3 pct. over den seneste uge, hvor de ledende aktieindeks for euroområdet (Eurostoxx), USA (S&P5) samt Kina (Shanghai-composite) havde moderat fremgang. I Japan (Nikkei225) og Storbritannien (FTSE) steg de ledede aktieindeks med over 1 pct. Olieprisen er steget 2 dollar pr. tønde og er nu for første gang i fire måneder over 5 dollar pr. tønde. Stigningen kommer kølvandet på at OPEC-landene i forrige uge nåede til enighed om at begrænse produktionen.

15 Side 15 af 17 Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 6/1 sidste torsdag 6/1 Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente -,43,1 pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),5, pct.-point Stat. 1-årig,15,11 pct.-point Japan (unc. call rate) -,1, pct.-point Realkreditrenter 1 : Sverige (repo) -,5, pct.-point Euroområdet Kort realkreditlån -,34 -,4 pct.-point (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån 2,27 -,21 pct.-point Storbritannien (repo),25, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA 1,74,18 pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan -,6,2 pct.-point Indskudsbeviser -,65, pct.-point Tyskland -,2,1 pct.-point Udlån,5, pct.-point Storbritannien,87,15 pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser 2 : Kort (3-mdr.) -,8,2 pct.-point JPY/EUR,86-2,19 pct. Langt (1-årigt):,2 -,1 pct.-point GBP/EUR 113,13-2,14 pct. Aktiekurser USD/EUR (kursindeks): 89,69,65 pct. OMXC2 (3/7-89 = ) 898,51 -,3 pct. CNY/EUR 13,45,58 pct. Valutakurser 2 : USD/CNY 666,85,5 pct. EUR/DKK 744,13 -,15 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 667,25,5 pct. USA, S&P ,45 pct. SEK/DKK 77,33 -,2 pct. Japan, Nikkei ,23 pct. NOK/DKK 82,98,52 pct. Kina, Shanghai composite 3.5,21 pct. Euroomr., Eurostoxx GBP/DKK 841,87-2,28 pct. indeks 326,69 pct. JPY/DKK 6,42-2,33 pct. Storbritannien, FTSE 7. 1,16 pct. Effektiv kronekursindeks 11,41 Oliepriser: (19 = ),3 pct.-point Brent (USD) 5,27 2,4 USD Brent (DKK) 334,93 14,84 DKK Anm.: 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

16 Side 16 af 17 Figur 3.1 Pengepolitiske renter Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point 2,5 1, 2,,8 1,5,6 1,,4,5,2,, -,5 -,2-1, -,4-1,5 -,6-2, -,8-2,5-1, okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 feb 16 jun 16 okt 16 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Anm.: 1) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point apr 14 aug 14 dec 14 apr 15 aug 15 dec 15 apr 16 aug 16 Euro Dollar okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 feb 16 jun 16 okt 16 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.5 Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser (25=) (25=) okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 feb 16 jun 16 okt 16 Eurostoxx Nikkei 225 S&P 5 OMX C2 (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD 1,3,15 1,25, 1,2,95 1,15, 1,1 1,5,85 1,, okt 14 feb 15 jun 15 okt 15 feb 16 jun 16 okt 16 EUR/USD JPY/USD (h. akse)

17 fm.dk

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. - 9. december Danmark Industriproduktionen steg i oktober Svag stigning i både importen og eksporten Pænt overskud på betalingsbalancen i oktober, men bliver lavere end Bilkøbet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 41. oktober 9. oktober 21 Danmark Stigning i industriproduktionen i august Firmaernes salg steg i august Vareeksporten steg i august og fortsætter stærk udvikling i året som helhed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere