KonjunkturNyt. Uge 15 ( april 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge (.-. april )

2 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af Danmark Firmaernes salg steg i februar Fortsat vækst i dankortomsætningen i. kvartal Fald i bilsalget i marts fra et højt niveau Forbrugerprisinflation på nul i marts Både producent- og importpriser er faldet på årsbasis Færre ledige stillinger og varslede afskedigelser i marts Stor stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Internationalt IMF s World Economic Outlook, april Euroområdet: Boligpriserne var uændret i. kvartal, og industriproduktionen aftog i februar USA: Forbrugerpriserne faldt i februar, og detailsalget faldt i marts Storbritannien: Forbrugerpriserne steg i marts Sverige: Forbrugerpriserne steg i marts Norge: Boligpriserne steg i. kvartal og forbrugerpriserne steg i marts Kina: BNP steg med,7 pct. i. kvartal i forhold til samme kvartal året før. Forbrugerpriserne faldt i marts, mens detailsalget og industriproduktionen steg Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder The Bank of England vedtog på rentemødet d.. april at fastholde renten på, pct. Det effektive kronekursindeks er faldet OMXC-indekset er steget svagt Olieprisen er steget

4 Side af. Dansk konjunkturnyt Firmaernes salg steg i februar Firmaernes samlede salg (løbende priser) steg med,7 pct. fra januar til februar, når der ses bort fra energi og korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. Udviklingen den seneste måned dækker over stigninger inden for de fleste hovedbrancher. Dermed fortsætter den positive udvikling i firmaernes salg, som har været voksende siden starten af. Stigningen over de seneste to år har været drevet af voksende salg inden for industrien, byggeriet, transport, hoteller og restauranter samt erhvervsservice. Udviklingen i det samlede salg dækker over en stigning i det udenlandske salg på, pct. og på,9 pct. i det indenlandske salg. Over de seneste måneder har det udenlandske salg været omtrent uændret, mens det indenlandske salg har været voksende, jf. figur.. Figur. Firmaernes salg ekskl. energi Figur. Firmaernes salg ekskl. energi ( mdr. glidende gns.) Mia. kr. Mia. kr. Indeks (=) Indeks (=) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm.: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Energi omfatter råstofindvinding og forsyning. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side af Fortsat vækst i dankortomsætningen i. kvartal Dankortomsætningen i første kvartal steg med, pct. i forhold til. kvartal, når der korrigeres for den stigende udbredelse af pengeoverførsler og normale sæsonudsving, jf. figur.. Den kvartalsvise vækst er nogenlunde på linje med væksten i slutningen af og har et niveau, der normalt indikerer fremgang i det samlede forbrug. Der er dog ekstraordinær usikkerhed knyttet til dankortomsætningen, da den ekstra dag i februar har givet anledning til nogle forholdsvis store månedlige udsving, som den anvendte sæsonkorrektion ikke fuldt ud tager højde for. Der var således en stor stigning i den sæsonkorrigerede dankortomsætning i februar fulgt af et tilsvarende fald i marts. Betragtes udviklingen i den samlede dankortomsætning set over en løbende måneders periode, var der et lille fald i omsætningen fra februar til marts, jf. figur.. Figur. Kvartalsvis vækst i dankortomsætningen Figur. Dankortomsætning, måneders glidende gennemsnit Pct. Pct. Indeks (8M=) Indeks (8M=) Dankort i alt Dankort uden pengeoverførsler Dankortomsætning Renset for pengeoverførsler Anm.: Egen sæsonkorrektion af dankortomsætningen. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. Pengeoverførsler er overførsler via mobilen, der ofte ikke er knyttet til egentligt privat forbrug, men blot er en afregning af mellemværender mellem private.

6 Side af Fald i bilsalget i marts fra et højt niveau Husholdningernes køb og leasing af biler faldt med knap pct. i marts fra februar, jf. figur.. Sammenlignet med. kvartal var der et beskedent fald i tilgangen til husholdningerne på knap pct. i. kvartal. Faldet i starten af året skal dog i lyset af, at der er sket en fremrykning af salget af elbiler til slutningen af, som følge af indførelse af registreringsafgift på elbiler ved årsskiftet. Således udgjort salget af elbiler til husholdningerne pct. af det samlede salg i december, mens salget af elbiler i de første måneder af året var knap pct. af det samlede salg. Korrigeres der skønsmæssigt for fremrykningen af salget af elbiler var der i stedet en fremgang i bilsalget til husholdningerne fra. kvartal til. kvartal på - pct. Det samlede bilsalg er fortsat på et højt niveau trods faldet i marts. Det samlede bilsalg i. kvartal til erhverv og husholdninger var godt pct. højere i. kvartal end det var i. kvartal. Figur. Antal nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede. biler. biler I alt Husholdningerne Erhverv Anm.: Der er vist tilgangen af nye biler til henholdsvis erhverv og husholdninger. Kilde: Danmarks Statistik. Tilgang dækker over køb og leasing af biler. Tilgang til husholdningerne indeholder således både husholdningernes køb af biler og de biler, de får rådighed over via leasingaftaler.

7 Side 7 af Forbrugerprisinflation på nul i marts Forbrugerpriserne er samlet set ikke steget i løbet af det seneste år. Forbrugerprisinflationen i marts var dermed, pct.-point lavere end i februar, jf. figur.. Det er ikke mindst prisudviklingen på fødevarer, bøger og møbler, der har bidraget til den lavere årsstigning i forbrugerpriserne i marts end i februar. De lave forbrugerprisstigninger målt på årsbasis har gennem en længere periode været sammensat af prisfald på varer og forholdsvis lave prisstigninger på tjenester set i historisk perspektiv, jf. figur.7. De årlige ændringer i varepriserne har således været negative siden midten af. Prisfaldet på varer udgjorde hele, pct. i marts, hvilket er det største fald i den aktuelle periode med negative årlige ændringer i varepriserne. I - og 9 var der også perioder med faldende varepriser målt på årsbasis. Disse perioder var dog af mærkbart kortere varighed end den nuværende, som indtil videre omfatter måneder. Kerneinflationen (prisudviklingen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) udgjorde, pct. i marts og er dermed stadig højere end forbrugerprisinflationen, jf. figur.. Figur. Forbrugerpris- og kerneinflation Figur.7 Forbruger-, vare- og tjenestepriser Pct. Pct. Pct. Pct Forbrugerpriser Kerneinflation Forbrugerpriser Varepriser Tjenestepriser Kilde: Danmarks Statistik. I var der to perioder af måneders varighed med faldende varepriser målt på årsbasis, mens det samme var tilfældet i sammenhængende måneder hen over årsskiftet /. I 9 var der en periode på 8 måneder med vareprisfald målt på årsbasis.

8 Side 8 af Både producent- og importpriser er faldet på årsbasis Priserne på dansk producerede varer faldt med, pct. fra februar til marts, og er samtidig faldet med, pct. i løbet af det seneste år, jf. figur.8. Faldet i de samlede producentpriser skal ses i lyset af, at priserne på danskproducerede varer til hjemmemarkedet er faldet med, pct. på årsbasis, mens priserne på danskproducerede varer til eksport er,8 pct. lavere end for et år siden. Priserne på importvarer steg en anelse fra februar til marts, men er faldet med, pct. i løbet af det seneste år, jf. figur.8. Svækkelsen af den effektive kronekurs i begyndelsen af bidrog til de stigende importpriser i første halvdel af. Den efterfølgende overordnede styrkelse af den effektive kronekurs har på den anden side isoleret set bidraget til den tendens til faldende importprisen, der har gjort sig gældende siden midten af. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning, der afspejler importørernes købspriser og producenternes salgspriser ekskl. afgifter og moms, steg en anelse fra februar til marts, men er faldet med, pct. i løbet af det seneste år, jf. figur.9. Figur.8 Producent- og importprisindeks Figur.9 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Indeks (=) Indeks (=) Indeks (M=) Pct Samlet dansk produktion Import Årsstigningstakt (h. akse) Prisindeks Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Producentprisindekset for dansk produktion afspejler producentpriserne på den samlede danske produktion inden for råstofindvinding, industri samt energi- og vandforsyning. Importprisindekset afspejler importpriserne inden for råstofindvinding, industri og energiforsyning.

9 Side 9 af Færre ledige stillinger og varslede afskedigelser i marts Der var. ledige stillinger i marts, hvilket er. færre end i februar. Fremgangen i antallet af ledige stillinger ser dermed ud til at være bøjet af siden årsskiftet, jf. figur.. Antallet af ledige stillinger svinger imidlertid en del fra måned til måned, og generelt har der været fremgang siden udgangen af. I perioden januar-marts er der således kommet godt 8 flere ledige stillinger sammenlignet med den tilsvarende tremåneders periode sidste år. Det dækker blandt andet over, at der er slået flere stillinger op inden for akademisk arbejde og i byggeriet. Antallet af ledige elevstillinger er også steget markant i løbet af det seneste år. Der var. varslede afskedigelser i marts, hvilket er færre end i februar, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. Antallet af varslede afskedigelser varierer typisk en del fra måned til måned, men niveauet har generelt været lavt siden. I faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal var der 9 varslede afskedigelser i marts. Størstedelen af varslingerne var i store (over ansatte) servicevirksomheder og afspejler indskrænkning af virksomheden snarere end virksomhedslukning. Til trods for den lille tilbagegang i antallet af ledige stillinger tegnes der stadig sammen med et generelt lavt antal varslede afskedigelser et billede af et arbejdsmarked i fortsat bedring med potentiale for fortsat fremgang i beskæftigelsen. Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet Figur. Antal varslede afskedigelser. stillinger. stillinger. personer. personer Varslede afskedigelser Årsgennemsnit Anm.: Egen sæsonkorrektion. I figur. er årsgennemsnittet for baseret på de offentliggjorte tal, dvs. tal frem til februar. Kilde: Jobindsats.

10 Side af Stor stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Byggebeskæftigelsen tog et hop opad med en stigning på.8 personer i. kvartal. Det er den største kvartalsvise fremgang siden tilbageslaget i 7-8. Dermed var der. beskæftigede inden for byggeriet i. kvartal, når der tages højde for almindelige sæsonudsving. Byggebeskæftigelsen har generelt været stigende siden midten af og er samlet set steget med knap 9. personer, svarende til en fremgang på pct., jf. figur.. Stigningen i byggebeskæftigelsen i. kvartal dækker over fremgang inden for alle typer af arbejde, men der var især en stigning i beskæftigelsen inden for reparation og vedligeholdelse, jf. figur.. Fremgangen i byggebeskæftigelsen skal ses i sammenhæng med den generelle bedring på boligmarkedet. Beskæftigelsen steg især for tømrere og murere samt inden for anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed i. kvartal. Byggebeskæftigelsen er baseret på en stikprøve med dertilhørende usikkerhed. Udviklingen i byggebeskæftigelsen svarer dog nogenlunde til udviklingen i beskæftigelsen i byggeriet ifølge nationalregnskabet og kan derfor anvendes som en første indikator for denne, jf. figur.. De seneste tal tyder på, at også nationalregnskabet vil vise en fremgang i byggebeskæftigelsen i. kvartal. Figur. Byggebeskæftigelsen Figur. Ændring i byggebeskæftigelsen efter arbejdets art,. kvartal. personer. personer. personer. personer Byggebeskæftigelsen Nationalregnskabet - Nybyggeri Anlægsvirksomhed Ikke på arbejde -. kvartal Rep. og vedligeholdelse Kontorarbejde Anm.: Figur. viser ændringen fra. kvartal til. kvartal. Kategorien Ikke på arbejde dækker over ansatte der ikke er på arbejde på grund af dårligt vejr, ferie, sygdom, strejke, undervisning o.l. De kan derfor ikke placeres under en kategori. Kilde: Danmarks Statistik.

11 Side af. Internationalt konjunkturnyt IMF s World Economic Outlook, april IMF nedjusterer forventningerne til den globale aktivitet i forårsudgaven af World Economic Outlook, jf. tabel.. Nedjusteringen sker i lyset af stigende Lølæøøø ø volatilitet på de finansielle markeder, aftagende vækstmomentum i de industrialiserede økonomier og fortsatte udfordringer i de nye vækstøkonomier. Navnlig lxxxxxxx manglende investeringsefterspørgsel trækker prognosen i negativ retning og sætter også negative spor i den internationale handel. IMF forventer dog fortsat, at ssss den globale genopretning fortsætter, og med svagt tiltagende styrke i forhold til. Risiciene for prognosen er ifølge IMF forværrede. De knytter sig særligt til fornyet uro på de finansielle markeder, som kan reducere tilliden og efterspørgslen og forværre finansieringsvilkårene, især uden for de industrialiserede økonomier. Hertil kommer navnlig usikkerhed knyttet til den igangværende omstrukturering af kinesisk økonomi i retning af en mere bæredygtig vækststi. IMF understreger, at tiltagende vækst i udviklingsøkonomierne er afgørende for en fortsættelse af det globale opsving i 7 og fremover. For Danmark skønner IMF en BNP-vækst på, pct. i og,8 pct. i 7, hvilket er en nedjustering på, pct.-point i siden oktober. Tabel. Skøn for BNP-vækst fra IMF s World Economic Outlook, april Prognose Ændring ift. tidligere prognose Pct. 7 7 Verden,,, -, -, Industrialiserede økonomier,9,9, -, -, USA,,, -, -, Euroområdet,,, -, -, Tyskland,,, -, -, Frankrig,,, -, -, Italien,8,, -, -, Spanien,,, -,, Japan,, -, -, -, Storbritannien,,9, -,, Danmark,,,8 -, -, Nye vækstøkonomier og udviklingslande,,, -, -, Kina,9,,,, Brasilien -,8 -,8, -, -, ) Ændring i forhold til WEO update, januar. ) Ændring i forhold til WEO, oktober. Kilde: IMF, World Economic Outlook, april.

12 Side af Euroområdet Boligpriserne, målt ved Eurostats boligprisindeks, var uændret i. kvartal, jf. figur.. Over det seneste år er boligpriserne steget med,9 pct. og befinder sig nu på det højeste niveau siden. Industriproduktionen aftog i februar,8 pct. sammenlignet med januar, jf. figur.. Faldet i februar var især drevet af en nedgang i produktionen af varige forbrugsgoder og energi. Blandt de store lande fandt det største fald sted i Frankrig, med et fald på, pct., og produktionen faldt godt, pct. i Tyskland og Italien. Figur. Boligprisindeks, Euroområdet Figur. Industriproduktion, Euroområdet Indeks (=) Indeks (=) Indeks (8=) Indeks (8=) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 Side af USA Forbrugerpriserne, målt ved forbrugerprisindekset, faldt med, pct. i februar. Priserne er imidlertid pct. højere end samme tid sidste år, men de seneste måneders opadgående tendens er vendt, jf. figur.. Udviklingen i forhold til februar skal primært tilskrives lavere energipriser. Kerneinflationen, som er inflationen korrigeret for energi- og fødevarepriser, var, pct. i februar. Detailsalget faldt i marts med, pct., og væksten i detailsalget er således stagneret i. kvartal, jf. figur.. Det skyldes især en nedgang i bilsalget. Kernedetailsalget, som er detailsalget ekskl. bil- og benzinsalget, var uændret i marts. Figur. Inflation, USA Figur. Detailsalg, USA Indeks (8M=) Indeks (8M=) Forbrugerpriser Kerneinflation Total Kernedetailsalg Kilde: Thomson Reuters Eikon.

14 Side af Storbritannien Inflationen, målt ved det harmoniserede forbrugerprisindeks, var for marts, pct. i forhold til februar, mens inflationen år-til-år var, pct., jf. figur.. Inflationen er hovedsageligt drevet af stigende boligpriser. Til sammenligning var kerneinflationen år-til-år, pct. Inflationen er på det højeste niveau siden december, men er forsat under inflationsmålet på pct. Figur. Inflation, Storbritannien Pct. å/å Pct. å/å - Forbrugerprisindeks Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon. Sverige Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var, pct. i marts, mens den årlige inflation udgjorde,8 pct., jf. figur.. Det er den højeste inflation siden medio, men forsat under Sveriges Riksbanks inflationsmål på pct. Kerneinflationen var til sammenligning,9 pct. Figur. Inflation, Sverige Pct. a/a - Pct. a/a Forbrugerprisindeks Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 Side af Norge Forbrugerpriserne, målt ved forbrugerprisindekset, steg i marts med, pct. i forhold til februar. Sammenlignet med samme måned sidste år er forbrugerpriserne steget med, pct., hvilket er den højeste inflation siden april, jf. figur.7. Den årlige kerneinflation er for marts måned ligeledes, pct., jf. figur.8. Boligpriserne (sæsonkorrigeret) steg i. kvartal med,7 pct. i forhold til kvartalet før, jf. figur.8. Det er især enfamiliehuse og ejerlejligheder, der har oplevet prisstigninger det seneste kvartal. Figur.7 Inflation, Norge Figur.8 Huspriser, Norge Indeks (=) Indeks (=) Forbrugerprisindeks Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon og Statistisk Sentralbyrå.

16 Side af Kina BNP steg,7 pct. i. kvartal i forhold til samme kvartal året før, jf. figur.9. Trods den laveste vækst siden første kvartal 9, peger tiltagende investeringer, industriproduktion samt detailsalg i positiv retning. Forbrugerpriserne, målt ved forbrugerprisindekset, faldt i marts med, pct. i forhold til februar. År-til-år er forbrugerpriserne steget med, pct., jf. figur.. De stigende forbrugerpriser skyldes hovedsageligt højere fødevarepriser. Figur.9 BNP vækst, Kina Figur. Inflation, Kina Kilde: Thomson Reuters Eikon. Detailsalget voksede år-til-år med, pct. i marts, jf. figur.. Industriproduktionen voksede med,8 pct. i marts i forhold til samme måned året før, hvilket er den højeste vækst siden juni, jf. figur.. Fremgangen tilskrives større produktion i fremstillingssektoren (+7, pct.). Figur. Detailsalg, Kina Figur. Industriproduktion, Kina Kilde: Thomson Reuters Eikon.

17 Side 7 af. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den britiske centralbank, The Bank of England, valgte på rentemødet torsdag d.. april at fastholde sin ledende rente på, pct. Den pengepolitiske komite (MPC) vurderer at der vil blive behov for at hæve renten i den kommende tid, men lagde vægt på, at usikkerheden om Storbritanniens fortsatte medlemskab af EU medvirker til en mere forsigtig tilgang end ellers. Det effektive kronekursindeks er faldet med, pct.-point siden sidste torsdag. Den danske krone er svækket overfor de fleste centrale valutaer, særligt den svenske og norske krone (med henholdsvis, og pct.) samt det britiske pund (.7 pct.) og den amerikanske dollar ( pct.). Det britiske pund er generelt set styrket efter rentemødet i The Bank of England. Kun overfor den japanske yen, er den danske krone styrket svagt med, pct. Det danske OMXC-indeks er steget svagt med, pct. siden sidste torsdag. Generelt har der været store stigninger i de ledende internationale aktiekursindeks over den forgangne uge. Særligt er det japanske Nikkei-indeks, det europæiske Eurostoxx-indeks og det britiske FTSE -indeks steget med henholdsvis 7,,,7 og,7 pct. Olieprisen er steget med, USD pr. tønde siden sidste torsdag og ligger nu på, USD.

18 Side 8 af Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -,, pct.-point USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,9, pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter : Sverige (repo) -,, pct.-point Euroområdet Kort realkreditlån -,7 -, pct.-point (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån, -,8 pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,79, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan -,9 -, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland,7,8 pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien,, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.),, pct.-point JPY/EUR,8 -, pct. Langt (-årigt):,9 -, pct.-point GBP/EUR,, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 88,7,97 pct. OMXC (/7-89 = ) 97,99, pct. CNY/EUR,7, pct. Valutakurser : USD/CNY 8,, pct. EUR/DKK 7,, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK,,97 pct. USD, S&P.8, pct. SEK/DKK 8,, pct. Japan, Nikkei.9 7,7 pct. NOK/DKK 8,8, pct. Kina, Shanghai composite.8, pct. Euroomr., Eurostoxx GBP/DKK 9,98, pct. indeks,7 pct. JPY/DKK, -, pct. Storbritannien, FTSE.,7 pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ), -, pct.-point Oliepriser: Brent (USD),, USD Brent (DKK) 8,, DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx. vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

19 Side 9 af Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point,,,,8,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -,8 -, -, apr aug dec apr aug dec apr -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point - - apr aug dec apr aug dec apr Euro Dollar apr aug dec apr aug dec apr Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) apr aug dec apr aug dec apr Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD,,,,98,,9,,9,9,,9,,88,,8,,8,,8,,8 apr aug dec apr aug dec apr EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

20 fm.dk

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. maj ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. juni 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 11 ( marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 11 ( marts 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. marts 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. november ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. september ) Side af KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. -. januar 7 Danmark Firmaernes salg steg markant i november Fremgang i detailhandlen i. kvartal trods fald i december Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere