KonjunkturNYT - uge 30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 30"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende med udlån i juni Internationalt USA: Stigning i BNP, fald i boligsalget, stigning i boligpriserne Euroområdet: Uændret erhvervstillid Tyskland: Fald i erhvervstilliden Storbritannien: Negativ vækst i BNP Sverige: Fald i ledigheden Verdenshandlen: Stigning i Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Dansk Økonomi / Makropolitik Henvendelse rettes til

2 Side af DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i forbrugertilliden i juli Den samlede forbrugertillidsindikator steg fra -,6 i juni til, i juli. Efter en markant stigning frem til marts har forbrugertilliden været ret stabil og stort set på niveau med det historiske gennemsnit og det neutrale niveau de seneste måneder, jf. figur.. Stigningen i det overordnede indeks i juli afspejler en stigning i alle underindeks. Størst stigning var der i forbrugernes vurdering af familiens egen nuværende økonomiske situation (sammenlignet med for ét år siden) og i vurderingen af fordelagtigheden i at anskaffe større forbrugsgoder. Efter at være steget de seneste 3 måneder var vurderingen af familiens nuværende økonomiske situation i juli positiv for første gang siden juni sidste år. Der var i juli et lille (vægtet) flertal, der forventede, at arbejdsløsheden vil være højere om et år sammenlignet med i dag, jf. figur.. Indikatoren faldt imidlertid en smule sammenlignet med i juni. Denne delindikator indgår ikke i den samlede forbrugertillid. Figur. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Forbrugertillid Gennemsnit siden Anm.: I figur. betyder et negativt tal, at forbrugerne forventer et fald i ledigheden over de næste måneder. Kilde: Danmarks Statistik. -

3 Side 3 af Stigning i husholdningernes bilkøb i Antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne var 7.98 i, hvilket er knap 3½ pct. flere end i april, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.3. De månedlige tal for antallet af nyregistreringer skal i øvrigt tages med et vist forbehold, da tallene ofte bliver revideret efterfølgende. De seneste tre måneder (marts til ) er antallet af nyregistreringer i husholdningerne faldet med knap ¾ pct. i forhold til den foregående tremåneders periode (december til ruar). Sammenlignet med samme måned sidste år var der en stigning i antallet af nyregistreringer på godt 4½ pct. (sk) i. Niveauet i den forløbne del af i år ligger ¾ pct. højere end i samme periode sidste år. Siden juni er alle nyregistreringer foretaget i Det Digitale Motorregister (DMR), som har erstattet Centralregistret for Motorkøretøjer (CMR), og historiske data er samtidig konverteret til DMR. Omlægningen til det nye register påvirker i sig selv ikke udviklingen i husholdningernes bilkøb og har ikke medført et databrud. I Økonomisk Redegørelse,, skønnes husholdningernes bilkøb (på NR-basis) at stige med, pct. i. Antallet af nyregistrerede motorkøretøjer er en antalsbaseret opgørelse, mens bilkøbet i nationalregnskabet er en værdibaseret opgørelse, hvorfor de to opgørelser blandt andet kan afvige, hvis der sker ændringer i sammensætningen af bilforbruget. Figur.3 Udvikling i nyregistrerede personbiler i husholdningerne Antal Antal Kilde: Danmarks Statistik. Nyregistreringen sker typisk senere end det faktiske køb, og tallet for april er opjusteret med 3,4 pct. i denne offentliggørelse.

4 Side 4 af Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Antallet af nyregistrerede erhvervskøretøjer steg knap pct. i i forhold til måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Et tremåneders glidende gennemsnit viste imidlertid et fald på godt 8¾ pct., jf. figur.4. Antallet af nyregistrerede personbiler i erhvervene steg med 4½ pct. i efter en større fremgang i måneden før. I perioden marts- faldt antallet dog med 3 pct. i forhold til den foregående tremåneders periode. Det skal ses i lyset af et stort fald i marts som følge af afgiftsændringen for leasing- og demobiler, der blev indført 8. ruar, og som medførte en betydelig fremrykning af antallet af leasingbiler til ruar. Stigningen dækker over en fremgang i antallet af nyregistrerede vare- og lastbiler med henholdsvis 34½ og 7¾ pct. i i forhold til måneden før. Set over den seneste tremåneders periode (marts-) faldt antallet af nyregistrerede vare- og lastbiler med henholdsvis godt ¼ og godt 9½ pct. i forhold til den foregående tremåneders periode. I faktiske tal blev der i registreret 93 nye erhvervskøretøjer, herunder 6.98 personbiler,.4 varebiler og 37 lastbiler. Det vægtede indeks for nyregistrerede erhvervsbiler faldt i med godt 6½ pct. sammenlignet med måneden før, og gennemsnittet i april- var knap 9½ pct. lavere end gennemsnittet i. kvartal, jf. figur.. Nyregistrerede person-, vare- og lastbiler i erhvervene indgår i materielinvesteringer i nationalregnskabet. I Økonomisk Redegørelse, blev der på baggrund af tal til om med ultimo skønnet en stigning i materielinvesteringerne på 3,3 pct. i. Figur.4 Udviklingen i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer (3 mdr. glidende gns., sk.) Figur. Udviklingen i det vægtede indeks for erhvervskøretøjer og materialeinvesteringer (sk.) Antal Antal Indeks (=) Mia. kr. (kædede -priser) Erhverskøretøjer i alt Personbiler i erhverv Nyregistrerede personbiler i erhverv, vare- og lastbiler Materielinvesteringer ekskl. b.s.f. (h. akse) Anm.: Indeks i figur. vægter de forskellige køretøjskategorier med gennemsnitsvægt for erhvervskøretøjerne. Indekset viser det gennemsnitlige månedsindeks i et kvartal. Materialeinvesteringerne ekskl. boreplatforme, skibe og fly (som er forkortet b.s.f. i figuren) er vist som kvartalstal. Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7 Erhvervskøretøjer udgør ca. - pct. af materielinvesteringerne.

5 Side af Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende med udlån i juni Det samlede udlån til erhverv steg i juni med knap, pct. (egen sæsonkorrektion) i forhold til, jf. figur.6. Der har i årets første seks måneder været en svag vækst i det samlede udlån til erhverv, men set i forhold til samme måned sidste år er det en lille smule lavere. Udviklingen i det samlede erhvervsudlån dækker over forskellige tendenser i kreditgivningen blandt penge- og realkreditinstitutterne. Således har der de senere år været en jævnt stigende tendens i realkreditinstitutternes erhvervsudlån, mens pengeinstitutternes er reduceret betydelig siden den finansielle krise eskalerede i efteråret 8. I første halvår af har der dog været en vis tendens til stabilisering i pengeinstitutternes udlån til erhverv, selvom det er faldet en smule i og juni. Udviklingen stemmer meget godt overens med Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelser for de to første kvartaler af, der har vist, at pengeinstitutterne dels har strammet deres kreditpolitik overfor erhvervskunder en lille smule og dels har oplevet lidt mindre efterspørgsel efter lån. Det samlede udlån til husholdningerne steg i juni ligeledes med knap, pct. (egen sæsonkorrektion) i forhold til, jf. figur.7. Udlånet til husholdningerne har været jævnt stigende de senere år om end i et lavere tempo end før 8. Denne udvikling dækker dog, ligesom tilfældet var for erhvervsudlånene, over et fald i pengeinstitutternes og en stigning i realkreditinstitutternes udlån. Efter et stabilt første kvartal er pengeinstitutternes udlån til husholdningerne samlet set faldet med lidt mere end 6 mia. kr. (sk) i løbet af andet kvartal. Udviklingen skal ses i lyset af situationen på såvel udbuds- som efterspørgselssiden af markedet. Således viser Nationalbankens udlånsundersøgelse for. kvartal, at pengeinstitutterne den seneste tid har strammet kreditvilkårene for husholdningerne en smule. På efterspørgselssiden oplever især de mellemstore pengeinstitutter også en vigende efterspørgsel efter lån. Figur.6 Figur.7 Udlån til erhverv Udlån til husholdninger Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Pengeinstitutter Realkreditinstitutter I alt (h.akse) Pengeinstitutter Realkreditinstitutter (h.akse) I alt (h.akse) Anm.: Tallene er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

6 Side 6 af INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Den første offentliggørelse af det amerikanske nationalregnskab viste en stigning i BNP på,4 pct. i. kvartal i forhold til det forudgående kvartal, jf. figur.. Det var hovedsageligt fremgang i privatforbruget herunder især forbruget af tjenester og faste bruttoinvesteringer, der bidrog til væksten i BNP, mens udviklingen det offentlige forbrug bidrog negativt. Det samlede boligsalg faldt,6 pct. fra til juni. Tilbagegangen skyldes fald i både salget af eksisterende boliger og nye boliger på henholdsvis,4 og 8,4 pct., jf. figur.. Tilbagegangen i det samlede boligsalg i juni kommer efter stigninger i de foregående to måneder. Boligpriserne, målt ved FHFA-indekset, steg i med,8 pct. (m/m), jf. figur.3. Boligpriserne har, med undtagelse af et mindre fald januar, været stigende siden ember. I forhold til samme måned sidste år var boligpriserne i 3,7 pct. højere. Figur. BNP, USA Figur. Boligsalg, USA. boliger. boliger Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) 3. Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Den samlede PMI-indikator for erhvervstilliden i euroområdet (foreløbig opgørelse) var uændret på indeks 46,4 i juli. Indikatoren ligger dermed stadig under indeksværdien, der markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet i økonomien. Der var i juli en stigning i PMI-indikatoren for servicesektoren på, indeksenheder, mens PMI-indikatoren for fremstillingssektoren faldt med, indeksenheder, jf. figur.4. Ifølge den foreløbige opgørelse fra DG ECFIN (Directorate General for Economic and Financial Affairs) faldt forbrugertilliden (CCI, sæsonkorrigeret) i euro-

7 Side 7 af området fra indeks -9,8 i juni til indeks -,6 i juli, jf. figur.. Indekset har ligget under det historiske gennemsnit på -, pct. siden ust. Figur.3 Boligpriser, USA Figur.4 Erhvervstillid, euroområdet Indeks (jan. =) Indeks (jan. =) Indeks 7 Indeks FHFA Case Shiller C PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, faldt,9 indeksenheder fra juni til juli til indeks 3,3, jf. figur.6. Faldet var forårsaget af en tilbagegang både i forventningerne til udviklingen de kommende seks måneder og i vurderingen af den nuværende økonomiske situation. Figur. Forbrugertillid, euroområdet Figur.6 Erhvervstillid (IFO), Tyskland Indeks Indeks Indeks (=) Indeks (=) IFO samlet IFO expectations IFO conditions Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Den første opgørelse af nationalregnskabet for. kvartal viste et fald på,7 pct. (sæsonkorrigeret) i forhold til kvartalet forinden, jf. figur.7. I forhold til samme kvartal året før faldt BNP,8 pct. BNP er nu faldet i tre kvartaler i træk og i alt med,4 pct. siden 3. kvartal.

8 Side 8 af Sverige Den svenske AKU-ledighed var i juni 7, pct. af arbejdsstyrken, hvilket er et fald på,3 pct.-point i forhold til måneden forinden, jf. figur.8. Faldet sker efter stigninger de to foregående måneder. Figur.7 BNP-vækst, Storbritannien Figur.8 Ledighed, Sverige af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Kilde: Reuters Ecowin. Verdenshandlen Ifølge CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) steg verdenshandlen med, pct. i efter et fald på,8 pct. i april, jf. figur.9. På årsbasis var verdenshandlen steget med 3 pct. Figur.9 Verdenshandlen Indeks (jan. 8=) Indeks (jan. 8=) Kilde: Reuters Ecowin.

9 Side 9 af RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Aktiekurserne er siden sidste fredag faldet i USA, Japan og Storbritannien. I euroområdet var der en svag stigning i aktieindekset, jf. tabel 3.. Olieprisen (i USD) er i løbet af ugen faldet med ca., USD. Tabel 3. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 7/7 sidste fredag 7/7 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,8 -,3 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3, -,4 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,44 -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,74 -, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,33,6 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,49, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (3-md.) -,,3 pct.point USD/JPY 3 78, -,3 pct. Langt (-årigt) -, -, pct.point GBP/USD 6,8,4 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD,8,3 pct. OMXC (3/7-89 = ) 47,48 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 36 -,9 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei ,6 pct. EUR/DKK 743,8 -, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 6,3 -,3 pct. indeks 6, pct. SEK/DKK 88,9,4 pct. Storbritannien, FTSE 73 -,39 pct. NOK/DKK,6 -,3 pct. GBP/DKK 9,36 -,6 pct. Oliepriser: JPY/DKK 7,74 -,68 pct. Brent (USD) 4,86 -,47 USD Effektiv kronekursindeks (98 = ) 98,97,4 point Brent (DKK) 63 -,7 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

10 Side af Figur 3. Pengepolitisk rente Figur 3. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin 4, 3, 3,,,,,,, -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk,,8,6,4,, -, -,4 -,6 -,8 -, 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk -point Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser USD/EUR USD/JPY ,9,8,8,7,7,6, Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere