FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN Opgave nr. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1."

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik at starte eget edb-firma, hvilket Misse havde en skeptisk holdning til. Hun syntes, branchen var usikker og var bange for, at familiens økonomi ville blive ødelagt. Som betingelse for at være med på ideen ønskede hun at stå som ejer af alle familiens aktiver for derved at sikre familien. Dette accepterede Henrik, og de aftalte, at familiens villa, som de ejede i fællesskab, og som havde en friværdi på kr., for fremtiden skulle ejes alene af Misse, ligesom hun skulle betale for alle fremtidige nyanskaffelser. De indtægter, Henrik oppebar fra firmaet, skulle anvendes til familiens løbende forbrug af mad, tøj m.v. samt til afdrag og renter på de lån, der var i huset. Renter og afdrag udgjorde kr. årligt, heraf afdrag kr. Huset kom herefter ved en tinglyst overdragelse til at stå alene i Misses navn. Misse ejede på dette tidspunkt alle familiens øvrige aktiver. De følgende år indkøbte de yderligere indbo, bil m.v. for Misses opsparede løn. I 1992 arvede Henrik kr. fra en fjern slægtning. Han overdrog disse penge til Misse, der i første omgang lod pengene stå på sin bankkonto. Senere indkøbte hun i eget navn aktier i et medicinalfirma for pengene. Henriks firma gik - som frygtet af Misse - ikke særlig godt i starten. I 1994 blev en af Henriks kreditorer, som han skyldte kr., utålmodig og krævede pengene betalt. Henrik påstod, at han intet ejede og henviste til, at alle familiens aktiver var ejet af Misse. Har kreditor nogen mulighed for at få sit tilgodehavende helt eller delvist, når han ikke ønsker Henrik erklæret konkurs? Det kan oplyses, at Henriks firma ingen økonomisk værdi har, at friværdien i familiens villa nu er kr., at indboet er kr. værd, at bilen er kr. værd, samt at aktierne har en kursværdi på Efter yderligere nogle år med stor arbejdsindsats fra Henriks side begyndte firmaet at gå godt. Da Henrik desuden i februar 1999 arvede en båd fra sin far, begyndte det økonomisk at vende for Henrik. Båden, som var kr. værd, var arvet med gyldig bestemmelse om fuldstændigt særeje. Umiddelbart efter optog Henrik et lån i banken på kr. Lånet blev anvendt på istandsættelse af båden, ligesom han af firmaoverskuddet fra 1998 anvendte kr. på istandsættelsen.

2 Misse havde i disse år følt sig noget forsømt og havde efterhånden forelsket sig i naboen, som ofte var kommet på besøg om aftenen, når Henrik arbejdede i sit firma. Hun meddelte derfor Henrik i marts 2000, at hun ønskede separation. 1. maj 2000 blev Henrik og Misse separeret ved bevilling. Gør parternes bo op under hensyn til, at begge ønsker mest muligt. Villaen var i 1994 blevet solgt, og parret bor nu i en ejerlejlighed, købt af Misse i Friværdien er kr. Indboet er værdiansat til kr., bilen til kr., aktierne til kr. I Nordbank har Misse en konto med et indestående på kr. Henriks firma blev værdiansat til kr. Båden blev værdiansat til kr. Banklånet var nedbragt til kr., efter at Henrik i januar 2000 af sit overskud fra firmaet for 1999 havde indbetalt kr. Udover banklånet, havde Henrik ingen gæld. Både Misse og Henrik ønsker at blive boende i ejerlejligheden. Henrik anfører som begrundelse herfor, at lejligheden ligger tættest på hans arbejdsplads, og at det er Misse, der vil separeres. Han mener derfor ikke, det er rimeligt, at han skal flytte fra sit hjem. Hvordan skal denne konflikt løses? 2

3 Løsningsvejledning til opgave nr. 1. 1) Kreditors krav. Henrik hæfter alene for egen gæld, jf. RVL 25. Kreditors muligheder for at få dækket sit krav afhænger derfor af, om Henrik ejer aktiver, som kravet kan rettes mod. Som følge af Henriks og Misses aftale ejer Misse både indbo, bil m.v. Dette kan ikke anfægtes af kreditor, jf. RVL 2, da dispositionen ikke kan antages at overskride 2's grænser og dermed siges at indeholde en gavedisposition. Med hensyn til familiens villa, er den oprindeligt i sameje. Ifølge aftalen overføres Henriks del til Misse. Der overføres således kr. fra Henrik til Misse, hvilket er en gave, der ud fra beløbets størrelse kræver ægtepagt, jf. RVL 30, stk. 1. Der er ikke oprettet ægtepagt, hvorfor overførslen er ugyldig. Halvdelen af villaen - svarende til kr. - tilhører derfor stadig materielt Henrik, og kreditor kan søge fyldestgørelse heri. Der er overført kr. fra Henrik til Misse. Dette må siges at være et stort éngangsbeløb, som ikke er et led i Henriks forsørgelsespligt efter RVL 2. På baggrund af parternes aftale må det være rigtigst at karakterisere beløbet som en gave, der i lighed med ovenstående er ugyldig på grund af manglende ægtepagt, jf. RVL 30, stk. 1. Kreditor kan derfor gøre udlæg i Henriks krav mod Misse på kr. (smh. U V). Med hensyn til aktierne, er de købt af Misse i eget navn. Det har utvivlsomt været ægtefællernes hensigt, at Misse skulle være ejer, og dette kan ikke anfægtes ud fra proforma synspunkter. Aktierne ejes derfor af Misse. Kreditor har dermed kun delvist fået dækket sit krav. Det må derfor vurderes, om denne kan gøre yderligere krav gældende på baggrund af Henriks betalinger af afdrag og renter på villaens pantegæld. Halvdelen af villaen tilhører Misse, som ved hjælp af Henriks betalinger har forøget sin formue. Henrik har ialt betalt kr. årligt, hvilket svarer til kr. per måned. Dette må betegnes som en 2-ydelse, svarende til en rimelig udgift til husleje for en familie, jf. U V. De betalte afdrag over 4 år på ialt kr., hvoraf halvdelen er afdrag på Misses del af gælden i huset, kan heller ikke danne baggrund for et formueretligt godtgørelseskrav, da afdragene ikke kan betegnes som betydelige, jf. U Ø. Henrik har derfor ikke på denne baggrund noget krav mod Misse, som kreditor kan gøre udlæg i. Litteratur: Familieret, 1996, s , , ) Boopgørelsen. Banklånet, der er brugt til istandsættelse af båden, skal placeres som et passiv i særejet, da båden er arvet med gyldig særejebestemmelse. Henrik har overført kr. fra sin bodel til sit fuldstændige særeje, ved nedbringelse af bankgælden. Dette udløser et vederlagskrav til Misse efter RVL 23, stk. 2, på kr. Henrik har derudover anvendt kr. fra fællesejet på istandsættelsen af båden. Også dette giver Misse et vederlagskrav, jf. RVL 23, stk. 2. Misse har således i alt vederlagskrav på kr., som hun kan gøre gældende under skiftet, jf. RVL 24. Henrik Bodel Misse Bodel 3

4 Ejerlejlighed kr. Bankkonto kr. Indbo Bil Aktier kr kr kr. Firma kr. Nettobodele kr kr. Boslodsberegning Vederlagskrav forlods RVL 23, stk kr. Rest til ligedeling ( :2) kr kr. Boslodder kr kr. ======== ======== Misse skal aflevere kr. til Henrik i boslodstilsvar. Litteratur: Familieret, 1996, s , ) Ejerlejligheden. Lejligheden tilhører Misse. Hun har som ejer fortrinsret, jf. FSKL 70 a, stk. 2, 1. pkt. Henrik har mulighed for krydsende udtagelse efter FSKL 70 a, stk. 2, 2. pkt. nr. 1, da en ejerlejlighed anses for at være en selvstændig fast ejendom. En betingelse for at få lejligheden udlagt er, at Henrik skal godtgøre en væsentligere interesse i at overtage lejligheden end Misse. Det tillægges ikke vægt ved vurderingen, at det er Misse, der vil separeres. At lejligheden ligger tættest på Henriks arbejdsplads er ikke nok til at tilsidesætte Misses fortrinsret, og ejerlejligheden udlægges til Misse. Litteratur: Familieret, 1996, s

5 Opgave nr. 2. Agnes blev den 10. maj 2001 akut indlagt på hospital på grund af en livstruende kræftsygdom. Det blev hurtigt klart for alle - også Agnes - at hun ikke ville klare krisen, men kun havde kort tid tilbage. Agnes, der var klar til det sidste, tilkaldte sin advokat. Da advokaten kom til stede på hospitalet den 15. maj 2001, bad Agnes ham om straks at sende hendes forsikringsselskab en meddelelse om, at hun ønskede sin samlever gennem 10 år, Bent, indsat som uigenkaldelig begunstiget i sin livsforsikring. Samtidig bad hun advokaten om at udfærdige et testamente, hvori det skulle bestemmes, at Bent skulle have mest muligt, dog at hendes datter Dorte skulle arve alt løsøre. Advokaten var under mødet alene med Agnes. Han afsendte straks derefter en skrivelse til forsikringsselskabet om den uigenkaldelige begunstigelse af Bent. Advokaten bad endvidere den stedlige notar om hurtigst muligt at komme til stede på hospitalet. Mens advokaten ventede på notaren, udfærdigede han et testamente i overensstemmelse med Agnes ønsker. Bent kom samtidig på besøg hos Agnes, der under deres samtale forærede ham et guldcigaretetui. Agnes fortalte Bent, at hun netop havde indsat ham som uigenkaldelig begunstiget i sin livsforsikring. Inden notaren nåede frem, mistede Agnes bevidstheden, og hun døde om aftenen uden at være kommet til bevidsthed. Advokaten underskrev derfor senere om aftenen det af ham udfærdigede testamente sammen med en sygeplejerske, der i tilknytning til sin underskrift bevidnede, dels at testamentet var i overensstemmelse med, hvad Agnes tidligere på dagen havde udtrykt som sine ønsker, dels at Agnes var klar til det sidste. Siden hendes mand Fabians død i 1989 havde Agnes hensiddet i uskiftet bo med hele det tidligere fællesbo. Agnes og Fabian havde fællesbarnet Dorte. Fabian havde fra et tidligere ægteskab sønnerne Søren og Stig. Søren var død i 1999 efterladende sig hustruen Hanne. Stig, der stadig levede, var ugift og havde sønnen Casper. Det uskiftede bo var på 1,2 mill. kr. Heraf udgjorde løsøret kr. Forsikringssummen var på kr. Der var ikke indsat en begunstiget i livsforsikringspolicen på dødsdagen. Forsikringsselskabet modtog advokatens skrivelse to dage efter, at Agnes var død. Alle gjorde krav på mest muligt. Både Dorte og Stig protesterede mod såvel testamentet, indsættelsen af Bent som uigenkaldelig begunstiget i livsforsikringen, som mod overdragelsen af cigaretetuiet, der havde en værdi 5

6 af kr. Dorte og Stig ønskede begge mest muligt af løsøret, der stammer fra Fabians forældre. Hvordan skal værdierne, herunder livsforsikringen, fordeles? 6

7 Løsningsvejledning til opgave nr. 2. Hvem kan rejse indsigelse? Dorte kan som legal arving rejse indsigelse imod testamentet. Stig, der ikke er arving efter Agnes, kan rejse indsigelse mod testamentet, jf. AL 55, idet tilsidesættelsen af den kvalitative disposition over løsøret giver Stig mulighed for at udtage dette på sin arvelod efter Fabian. - Forsikringen skal medregnes i boet efter FAL 104, stk. 2, hvis uigenkaldelighedsbestemmelsen tilsidesættes. - Cigaretetuiet indgår ligeledes i boet, hvis dispositionen tilsidesættes. Både Stig og Dorte kan derfor protestere mod den uigenkaldelige begunstigelse og mod overdragelsen af etuiet. Litteratur: Arveret 1998 s Forsikringen på kr. Bent er gyldigt indsat som begunstiget i forsikringen, idet FAL 103 s formkrav er overholdt, da den skriftlige meddelelse inden Agnes død er afsendt af en person, som hun har bemyndiget dertil. Uigenkaldelighedsbestemmelsen, der ikke er formbunden, er meddelt Bent. Bestemmelsen - som er en gavedisposition - er derfor principielt gyldig. Gavedispositionen er imidlertid foretaget på dødslejet, jf. AL 70, og uigenkaldelighedsbestemmelsen får derfor alligevel ikke virkning, når der rejses indsigelse. Bent anses herefter for simpelt begunstiget, idet det alene er uigenkaldelighedsbestemmelsen, der er en gave. Da han ikke er tvangsarving, får det den betydning, at forsikringssummen skal indgå i boet ved beregningen af førstafdødes boslod og af tvangsarv efter Agnes, jf. FAL 104, stk. 2, 1. pkt., og nærmere nedenfor. Litteratur: Arveret 1998 s. 269, 272, 275, , , , 328, 330. Familieret 1996 s Testamentet Testamentet er ugyldigt. Det kan næppe siges at være oprettet, og det er i hvert fald ikke underskrevet eller vedkendt, jf. AL 40 smh. med AL 44, stk. 1, hvilket er et krav til alle testamenter bortset fra mundtlige vidnetestamenter. Advokaten kan ikke redde testamentet ved at forsøge at gøre det til et mundtligt vidnetestamente under henvisning til, at der forelå en nødsituation. Som mundtligt vidnetestamente er det ugyldigt, allerede fordi sygeplejersken ikke har været til stede samtidig med testator og advokaten - og i øvrigt heller ikke som testamentsvidne, jf. AL 44, stk. 1, smh. med stk. 2 og 42, stk. 1 og 2. Litteratur: Arveret 1998 s. 122 ff., Cigaretetuiet til kr. Gaven er klart en dødslejegave, jf. AL 70, og derfor ugyldig. Litteratur: Arveret 1998 s Fordelingen af det uskiftede bo og forsikringen Det uskiftede bo er altså på kr. Beregningsmæssigt er det pga. FAL 104, stk. 2, på 7

8 kr. ved beregningen af Fabians boslod, der derfor er kr., og ved beregningen af tvangsarven efter Agnes, der således er på kr., jf. AL 25. De i boet manglende kr. ( kr kr kr.) til dækning af de af FAL 104, stk. 2, beskyttede krav skal tages fra forsikringssummen uden om boet, jf. FAL 102, stk. 1, 2. pkt. Bent får uden om boet som begunstiget resten af forsikringssummen, dvs.( kr kr. =) kr. Litteratur: Arveret 1998 s. 54, 63, 66, 76-77, Tvangsarven på kr. efter Agnes skal tilfalde hendes eneste barn Dorte, jf. AL 1. Fabians boslod på kr. skal deles mellem hans børn Dorte og Stig, idet Søren er død uden at efterlade sig livsarvinger, jf. AL 19, jf. AL 1. Litteratur: Arveret 1998 s , 76. Kvalitative uenigheder mellem Dorte og Stig afgøres af AL 24a. (Dvs. som udgangspunkt ved lodtrækning - der er ikke oplysninger i opgaven, der giver mulighed for diskussion af erindringsværdi). Testamentet, som gav Dorte ret til løsøret, er jo ugyldigt. Litteratur: Arveret s. 46 note 71. Boopgørelse Fordeling af forsikringen: Dorte kr kr. fra forsikringen Stig kr. Bent kr. fra forsikringen I alt kr kr. 8

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere