FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte i 2006 et rækkehus i lige sameje. Ved indflytningen forærede Mads Ida et guldsmykke til kr. i anledning af deres 5 års bryllupsdag. Han regnede med, at han havde fået en rigtig god kontrakt med et stort firma. Det viste sig kort efter, at kontrakten glippede, og Mads økonomi var derfor stadig meget anstrengt. Efter at have solgt sit firma blev han ansat i det offentlige. Ægtefællerne købte i 2011 en bil. De betalte hver halvdelen og lånte i fællesskab kr. i deres bank for at kunne betale hele bilen kontant. Ida blev i 2012 påkørt af en bil og fik i den anledning en personskadeerstatning udbetalt på kr. For beløbet købte hun straks nogle aktier i Novo Nordisk til en værdi af kr. For de resterende kr. købte hun en billig grund på Langeland, hvorfra hun stammede. Efter nogle måneder blev det klart, at Ida på grund af sit uheld måtte have en særlig cykel for at kunne komme på arbejde, idet Mads var nødt til at bruge bilen som led i sit arbejde. Cyklen kostede hende kr. I februar 2014 var Mads Ida utro med Katrine i forbindelse med en firmafest, og efter skænderier med Ida flyttede han den 1. juni 2014 sammen med Katrine i et ægteskabslignende forhold. Ida, der håbede, at Mads ville flytte hjem igen, gjorde foreløbig intet ved situationen. Da Mads ikke var flyttet tilbage, meddelte hun ham den 1. oktober 2014, at hun til Statsforvaltningen den 1. september 2014 havde indgivet ansøgning om børnebidrag, hvor hun havde anmodet om bidrag til børnene fra den 1. juni 2014, da han intet havde betalt til børnene siden sin fraflytning. Var han ikke flyttet tilbage senest den 15. oktober 2014, ville hun endvidere søge skilsmisse på grund af hans utroskab. Da han ikke var vendt hjem, indgav hun derefter den 18. oktober 2014 ansøgning om skilsmisse, subsidiært separation. Børnebidragsresolution blev af Statsforvaltningen udfærdiget den 16. 1

2 oktober Bidragenes størrelse blev fastsat til i alt kr. månedligt, og bidraget var i øvrigt fastsat i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Med virkning fra hvilket tidspunkt er Mads pålagt børnebidrag? Er Ida berettiget til skilsmisse? Boopgørelsestidspunktet blev fastsat til den 15. december På dette tidspunkt havde Mads ikke betalt bidrag overhovedet. Ægtefællernes bilgæld til banken var da kr., og de øvrige værdier var på samme tidspunkt: Friværdien af deres rækkehus kr., guldsmykket kr., Idas cykel kr., Novo-aktierne kr., grunden på Langeland kr. og bilen kr. I øvrigt havde ægtefællerne alene værdiløst indbo. Den 18. oktober 2014 var bilgælden kr. Frem til boopgørelsestidspunktet var der på bilgælden betalt kr. i afdrag og påløbet 600 kr. i renter. Det blev under skiftet oplyst, at begge ægtefæller havde betalt hver halvdelen af afdragene på bilgælden. Mads havde den 18. oktober kr. på sin konto, og Ida havde kr. på sin. Hvordan skal fællesboet deles og parternes mellemværende i videst muligt omfang afregnes, når begge ønsker mest muligt? 2

3 Vejledende besvarelse til opgave 1 1. Børnebidragene Bidrag efter BFL 13, stk. 2, vil blive fastsat med virkning fra den ændring, der giver anledning til bidragsfastsættelsen, altså Mads fraflytning den 1. juni 2014, da ansøgningen er indgivet inden 6 måneder herefter. (De studenter, der kender den nye bekg. 626/2014 skal vide, at fristen nu er 2 måneder. Fristen er så overskredet, og bidrag fastsættes fra anmodningen, dvs. fra 1.9. Der skal dermed 2 gange kr. med i boopgørelsen. Vi forlanger ikke, at studenterne kender den nye bekendtgørelse.). Bidrag pålægges månedsvis forud, hvorfor Mads på ophørstidspunktet skylder forfaldne bidrag fra den 1.6. til og med den 1.10., i alt kr. Bidragene tilkommer børnene, jf. BFL 18, stk. 1, og skal derfor i boopgørelsen alene medtages som passiv i Mads bodel. Familieret 2012 s Skilsmisse Ida må antages i hvert fald ved sin meddelelse den 1. oktober 2014 at have frafaldet sin ret til skilsmisse for den utroskab, der allerede har fundet sted, jf. ÆL 33, stk. 1, 2. pkt., men den er samtidig en meddelelse om, at hvis utroskaben fortsætter, så vil hun søge skilsmisse efter ÆL 33, stk. 1. Hun har derfor ret til skilsmisse. Familieret s s. 73 f. 3. Formueordningen er fælleseje, da der ikke er oprettet ægtepagt. 4. Personskadeerstatningen Personskadeerstatningen er omfattet af EAL 18, stk. 2. Det udbetalte beløb på kr. kan derfor udtages uden deling, i det omfang beløbet ikke kan anses som forbrugt. Er beløbet til stede i et surrogat, er det ikke forbrugt. De kr., der er købt Novo-aktier for, skal derfor ikke deles, da aktierne er steget i værdi. Grunden på Langeland er derimod faldet i værdi, hvorfor Ida kun kan udtage kr. af de kr., som grunden kostede. I alt kan Ida uden deling udtage kr. Familieret s s. 308 ff. 5. Forlods udtagelse i medfør af ÆSKL 59 Idas cykel er kr. værd. Den kan udtages forlods af hende, da den udelukkende tjener til hendes personlige brug, og da værdien ikke står i misforhold til ægtefællernes formueforhold, jf. ÆSKL 59, stk. 1. 3

4 Smykker kan udtages forlods, hvis de udelukkende tjener til ens personlige brug, hvad guldsmykket til kr. gør for Ida, uanset om det er Mads eller Idas. Men værdien overstiger, hvad der kan udtages forlods af Ida. Der kan tages hensyn til, at hun også udtager cyklen. Familieret 2012 s Guldsmykket Da guldsmykket ikke kan udtages forlods, er det nødvendigt at fastslå, hvem det tilhører. Da Mads økonomi faktisk var dårlig, da han forærede Ida smykket til kr., stod gaven i misforhold til hans kår. Gaven krævede derfor ægtepagt, jf. RVL 30, stk. 1, 2. pkt., og gaven er derfor ugyldig, hvorfor smykket er Mads. Familieret 2012 s Bankgælden Gælden knytter sig til et i lige sameje ejet aktiv. Hver må derfor bære halvdelen af gælden. Begge hæfter over for banken for gælden og kan påberåbe sig reglen i ÆSKL 56. Afgørende for, hvilke aktiver og passiver, der skal medtages i bodelene, er de aktiver og passiver, der er på ophørstidspunktet, men de medtages til værdien på boopgørelsestidspunktet, jf. ÆSKL 50, 51 og 52. På ophørstidspunktet, der er udløbet af det døgn, hvor Ida indgav ansøgning om skilsmisse, skyldes der kr. Dertil kommer de påløbne renter frem til boopgørelsestidspunktet på 600 kr. Der skal derfor medtages et passiv på kr. i boopgørelsen med kr. til hver. Familieret 2012 s. 258 f., 260, 269 og Andre aktiver og passiver Mads har en konto med kr., halvdelen af husets friværdi med kr., og halvdelen af bilen kr. Ida har en konto med kr., halvdelen af husets friværdi med kr., og halvdelen af bilen kr., samt grunden og Novo-aktierne. 9. Boopgørelse Mads bodel Idas bodel Rækkehusandel kr kr. Bilandel kr kr. Konti kr kr. Børnebidrag kr. Banklån kr kr. Guldsmykket kr. 4

5 Novo-aktier kr. Grunden kr. Nettobodele kr kr. Boslodsberegning Forlods Ida, jf. EAL 18, stk kr. Ligedeling af = kr kr. Boslodder kr kr. Boslodstilsvar Ida til Mads kr. Heri kan Ida, som den der har ret til at indkræve børnebidragene, da hun forsørger børnene, jf. BFL 18, stk. 2, indkræve bidragene ved at modregne de kr., som Mads skylder. Ida kan også modregne de børnebidrag, der forfaldt den og den 1.12., dvs. yderligere kr. Ida betaler derfor kun kr. til Mads. Hun kan desuden kræve, at Mads betaler eller stiller sikkerhed for sin del af banklånet på de nu kr., eventuelt med resten af boslodstilsvaret, hvis Mads ikke selv kan. Tilsvarende kan Mads kræve, at Ida stiller sikkerhed for eller betaler sin del, jf. ÆSKL 56. Familieret 2012 s. 55, 257, 270 og

6 Opgave 2 Fanny og Lennart blev gift i Begge havde fra deres tidligere ægteskaber et barn. Fanny havde sønnen Søren og Lennart datteren Sara. Endvidere havde de fællesbørnene Fie og Frederik. Ægtefællerne oprettede i forbindelse med ægteskabets indgåelse en formgyldig ægtepagt, hvorefter arv og gave fra tredjemand skulle være fuldstændigt særeje. I 2008 døde Fanny. Fannys bodel var da kr. og Lennarts kr. Lennart havde desuden en arv på kr. og modtog i anledning af Fannys død yderligere kr. fra Fannys livsforsikringsselskab. Fanny havde i et formgyldigt testamente fra 2007 bestemt, at Søren, hvis økonomi uforskyldt var meget dårlig, allerede ved hendes død skulle modtage kr., hvis han samtykkede i, at Lennart overtog resten af fællesboet til uskiftet bo. De kr. skulle ikke afkortes i hans arv efter hende, når det uskiftede bo blev skiftet. Efter aftale med Søren om betaling af arven på de kr. overtog Lennart med samtykke fra Søren resten af fællesboet til uskiftet bo. Fie, der med sin ægtefælle Tim havde døtrene Dorte og Dina, døde i I 2012 begærede Lennart det uskiftede bo skiftet. Af værdier havde Lennart da sin arv på kr., de kr. fra Fannys livsforsikring samt andre værdier for kr. De øvrige arvinger, bortset fra Dorte ved værgen Tim, påstod, at Dina, der var født i 2009, slet ikke var arving efter Fanny, da hun ikke levede, da Fanny døde. Hvordan skal boet skiftes, når alle ønsker mest muligt? testamente: I 2014 døde Lennart, der i 2013 havde oprettet følgende formgyldige 1. Dina og Dorte skal have deres legale arv. Arven skal udredes kontant. 2. Frederik skal have sin tvangsarv også udredt kontant og ikke mere. 3. Sara skal være arving til kr. 4. Søren skal arve resten. 6

7 Lennart efterlod sig en formue på kr. Både Sara, Frederik og Søren ønskede at udtage en bil til en værdi af kr. og en båd til kr. Hvordan skal boet efter Lennart deles, når alle ønsker mest muligt, og hvem kan udtage bilen og båden? 7

8 Vejledende besvarelse til opgave 2 1. Skifte af det uskiftede bo hvad indgår? I skiftet indgår kun de kr., jf. AL 23. Arven på kr. er i henhold til ægtepagten Lennarts fuldstændige særeje, jf. AL 23, stk. 1, og livsforsikringen indgår heller ikke, da den er udbetalt i anledning af Fannys død, jf. AL 23, stk. 2, og da der skiftes i længstlevendes levende live. Arveret 2013 s. 85 og Hvad falder i arv efter Fanny? Der er udredt arv ved førstafdødes død på kr. Bodelene var i alt på 1 mio. kr. Arven var Lennarts fuldstændige særeje i henhold til ægtepagten, og forsikringen tilfaldt Lennart uden om boet, jf. FAL 102, stk. 2, 2. pkt. Boslodderne var derfor kr., jf. RVL 16, stk. 2, og der er dermed udredt arv efter Fanny med 1/5 af hendes boslod. (Forsikringen er heller ikke en del af boet ved skiftet i levende live, jf. AL 23, stk. 2). Fannys andel af det uskiftede bo er derfor 4/9 og Lennarts 5/9. Derfor falder der kr. i arv efter Fanny hendes boslod og kr. tilfalder Lennart som hans boslod. Arveret 2013 s. 88, 115, 116 og 117. Arveretlig Materialesamling s Hvem arver Fanny, og hvor meget arver de? Fannys arvinger er, jf. AL 28, stk. 1, nr. 2, modsætningsvis, ægtefællen Lennart, der arver ½, altså kr., jf. AL 9, stk. 1. De resterende kr. arver særbarnet Søren og fællesbørnene Frederik og Fie, jf. AL 1, stk. 1. Fællesbarnet Fie er dog død, og i hendes sted træder døtrene Dorte og Dina, jf. AL 1, stk. 2. Det er uden betydning, hvornår Dina er født. Arven falder først, når der begæres skifte. Det afgørende er, om hun lever, når skifteanmodningen fremsættes, jf. AL 28, stk. 1, nr. 2. Tim er ikke arving. I øvrigt er kun Dorte berettiget til at rejse indsigelsen, jf. AL 79. De andre ville ikke arve mere, hvis de fik medhold i deres indsigelse, da det alene ville være Dorte, der så indtrådte i Fies andel. Det følger af Fannys testamente, at Søren indgår på lige fod med de øvrige arvinger, selv om han allerede har modtaget arv. Fannys testationskompetence på ¾ er ved testationen til fordel for Søren ikke overskredet. Fannys kr. deles derfor, jf. 28, stk. 3, 1. pkt., med kr. til Lennart, jf. AL 9, stk. 1, kr. til Søren, til Frederik og kr. hver til Dorte og Dina, jf. AL 1, stk. 1 og 2. Arveret 2013 s. 39, 55, 115 ff., 182 og

9 4. Boet efter Lennart hvem er arvinger, og hvor meget arver de? Tvangsarvinger efter Lennart er Sara, Frederik, Dorte og Dina. Søren er residualarving. De kr. skal deles med legal arv til Dorte og Dina på ½ af 1/3, jf. AL 1, stk. 1 og 2, og testamentet. Dorte og Dina arver hver kr. Frederik skal kun have tvangsarv på ¼ af kr., jf. testamentet og AL 1, stk. 1, og 5, stk. 1. Frederik arver derfor kr. Sara skal arve kr. Til rest er kr., som tilfalder Søren, jf. testamentet. Den kvantitative testationskompetence på ¾ er klart overholdt. Arveret 2013 s. 39, 220 og 238 ff. 5. Udtagelsesretten og testationskompetencen Lennart er, jf. AL 50, stk. 2, 1. pkt., jf. 59, berettiget til at bestemme, at en arving skal have sin tvangsarv og/eller friarv udbetalt kontant. Dermed har arvingen ingen udtagelsesret. Dina, Dorte og Frederik kan derfor ikke udtage noget. Det kan kun Sara og Søren. Testationen til Sara kan ikke forstås som et sumlegat, når man sammenholder den med testamentets pkt. 1 og 2. Da ingen af dem har fået tillagt udløsningsret efter AL 50, stk. 2, 3. punktum, kan de kun udtage genstande inden for deres arvelod, jf. AL 6 og AL 40. Søren kan derfor ikke udtage båden, da værdien overstiger hans arvelod. Bilen til kr. kan han udtage, men det kan og vil Sara også. Når hun får båden udlagt, har hun stadig kr. at udtage på. Der skal derfor trækkes lod om bilen, da der ikke er oplysninger om særlig erindringsværdi for nogen af dem, jf. AL 6, stk. 2. Arveret 2013 s. 49 f., 238 ff. og 241 f. 9

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave nr. 1. Den 5. januar 1992 giftede Morten Mortensen sig med Hanne Hansen. Han ejede ved ægteskabets indgåelse en villa med en friværdi på 250.000 kr., en

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere