Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringer ERHVERVSAKADEMI"

Transkript

1 ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring kan klare denne type opgaver. Det kunne være betaling for transport af nogle varer, lønudbetaling til portneren, afregning af MOMS med Told & Skat, indkøb af rengøringsmidler, o.s.v. o.s.v. Monumentalt kedsommeligt. Der findes imidlertid også en række økonomiske dispositioner, som kræver meget mere end en cykelsmed for at føre til fornuftige resultater. Disse dispositioner er investeringer. Et eksempel: Virksomheden har en 120m 2 lagerhal, der rummer både råvarer og færdigvarer. Der er ikke installeret nogen form for brandbekæmpelse, men hallen og dens indhold er forsikret for 14 Mill., og den årlige forsikringspræmie er kr Vi har nu fået et tilbud om at få installeret et sprinkleranlæg og brandmeldere, der går direkte til brandvæsnet. Det vil koste 2.4 Mill. at installere sprinkler og brandalarm. På forespørgsel oplyser forsikringsselskabet at præmien på forsikringen vil falde til kr årligt hvis hallen brandsikres som foreslået. Det kræves dog at selskabet kan godkende anlægget, og at denne procedure kan vare op til 3 måneder. Tilbudet på anlægget angiver at dets installation og afprøvning må påregnes at vare 4 måneder. Ifølge tilbudet er driftsomkostningerne meget små. Der anføres mindre end kr pr. måned. Virksomheden er velkonsolideret og kan uden videre trække de nødvendige 2.4 Mill. på sin kassekredit, der forrentes med 6,5 % p.a. Er det økonomisk lønsomt at foretage denne investering?? Dette spørgsmål vil en almindelig cykelsmed normalt ikke kunne besvare, men det kan en IT-ET Teknolog, en EL- eller VVS- Installatør der har hørt efter i økonomitimerne. Den grundlæggende idé ved en investering er at blive rigere. Ved at anvende et beløb til investeringens formål nu, afskæres vi fra at udbetale det samme beløb i udbytte til ejerne, men hvis investeringen er økonomisk lønsom (og lykkes den som det er planlagt!!!!), så vil det beløb vi kan udbetale til ejerne på et senere tidspunkt blive endnu større end det ellers ville være. Generelt er en investering kendetegnet ved, at der udbetales et større beløb nu og til gengæld opnås en række ekstra indtjeninger (eller besparelser) i fremtiden. Denne række af ud- og indbetalinger kaldes investeringens betalingsstrøm. Betalingsstrømmen tegnes ofte som en tidslinie, hvor de enkelte beløb placeres på linien ved det tidspunkt hvor det forekommer (altså tidspunktet hvor ind- eller udbetaling skar), og med en længde der angiver beløbets størrelse (i det omfang det er muligt). Et eksempel ses næste side.

2 Figuren viser en investering som starter med en udbetaling på 1000 til tidspunktet 0 (nul). Et år senere fås den første indbetaling på 300 som kommer fra investeringen. Den efterfølges af en indbetaling/besparelse på 300 hvert af de følgende fem år. I den virkelige verden kommer indbetalingerne fra en investering naturligvis ikke på den sidste dag efter et år. Hvis gevinsten ved investeringen er besparelser vil de måske komme i små bidrag hver dag, men for at kunne håndtere dem beregningsmæssigt samles besparelserne sammen for en periode (her et år) så de bliver til at håndtere i praksis. Dette indebærer en tilnærmelse man eventuelt må overveje. Lægges alle besparelserne sammen fås 1800 (6 X 300) og investeringen var på 1000, så umiddelbart lyder det jo godt, men den sammenligning er for simpel. Vi kan ikke umiddelbart sammenligne 1000 udbetalt i dag med f. eks. 300 der kommer tilbage et år senere. Det skyldes begrebet renter. Hvis et beløb på f. eks. kr sættes i banken til f. eks. 5% p.a. vil det i løbet af et år være vokset til kr Tilvæksten på kr. 5.- er renter. Renter kan opfattes som sparerens belønning for ikke at bruge sine penge med det samme, men i stedet at opspare dem, og dermed i virkeligheden at stille dem til rådighed som lånekapital for andre. Tabellen herunder viser hvorledes et oprindeligt indskud på kr vokser år efter år medens det står i banken. Under beløbet står den tilhørende formel. Udvikling i beløb anbragt på renter (Rente 5 %) År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År ,25 115,76 121,55 127,63 134,01 140,71 B B (1+r) 1 B (1+r) 2 B (1+r) 3 B (1+r) 4 B (1+r) 5 B (1+r) 6 B (1+r) 7 Som tabellen viser vokser beløbet som tiden går. F eks. vil kr i dag få en værdi på kr. 121,55 efter fire år. Omvendt må vi konkludere, at hvis vi om fire år får udbetalt kr. 121,55 så kan vi ikke tillægge dem større værdi end netop kr i dag. Resten (21,55) er er belønningen for i fire år ikke at bruge pengene. I nedenstående tabel er samme regnestykke udført, men denne gang er det beregnet hvilken værdi kr modtaget på et senere tidspunkt kan tillægges i dag. Det ses, at jo senere beløbet modtages, des mindre er dets værdi i dag. Denne værdi kaldes nutidsværdien.

3 Nutidsværdien af kr. 100 udbetalt i fremtiden (Rente 5 %) År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År ,24 90,70 86,38 82,27 78,35 74,62 71,07 B B (1+r) -1 B (1+r) -2 B (1+r) -3 B (1+r) -4 B (1+r) -5 B (1+r) -6 B(1+r) -7 Både i den første og i den anden tabel kan man se, at eksponenten i formlen er netop det antal år (terminer) som det pågældende beløb skal flyttes i tid. Nedenstående tabel viser hvorledes de fremtidige tilbagebetalinger fra investeringen i starten udvikler sig. Tilbagediskontering af investering (Rente 5 %) År År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Udbetaling Indbetaling Værdi 285,71 285,71 Værdi 272,11 272,11 Værdi 259,15 259,15 Værdi 246,81 246,81 Værdi 235,06 235,06 Værdi 223,86 223,86 Sum 1522,70 Formel B (1+r) -1 B (1+r) -2 B (1+r) -3 B (1+r) -4 B (1+r) -5 B(1+r) -6 Den samlede, tilbagediskonterede værdi af de fremtidige indbetalinger, under iagttagelse af rentefaktoren ses her at være 1522,70. Det beløb er STØRRE end de 1000 der skulle investeres fra starten. Nettoværdien (1522, ,00) er på 522,70. Dette kaldes investeringens Netto Nutidsværdi (på engelsk Net Present Value, NPV). Så længe denne værdi er positiv betyder det, at man vil blive rigere af at investere de 1000 end af at lade være. At have pengene eller låne dem Mange har intuitivt den opfattelse, at bedømmelsen af en investering bliver påvirket af, om virksomheden i forvejen har de nødvendig midler (så er det jo gratis at bruge dem) eller om de skal lånes (så koster det jo renter). Det er forkert. Det er aldeles ligegyldigt hvor pengene kommer fra. Hvis virksomheden har pengene selv vil den miste den renteindtægt den ville kunne få ved selv at låne beløbet ud. Har den ikke pengene må den låne dem og får dermed en renteudgift. Altså er rentekravet uafhængigt af financieringskilden. Virksom-

4 heden afdrager ikke på et lån. Den får stillet en kassekredit til rådighed af banken og betaler kun renter af den del af lånetilsagnet den faktisk udnytter. Rentens betydning. Ovenstående beregninger er alle som én gennemført med renten 5 %. Dette er et tilfældigt valg. Hvis renten stiger, vil (nutids-)værdien af fremtidige indbetalinger blive mindre. Det betyder at en investering vil få stadigt vanskeligere ved at være økonomisk fordelagtig når renten stiger. Omvendt hvis renten falder. Så stiger (nutids-)værdien af de fremtidige betalinger og selv middelmådige investeringer vil være økonomisk fordelagtige. Derfor har rentesatsen en betydelig indflydelse på den økonomiske aktivitet, der kan trives i samfundet. En rentenedsættelse vil tendere til at øge den økonomiske aktivitet. Betydningen af usikkerhed De beregnede resultater af en investering viser jo bare beregnerens forventninger til fremtiden, men det betyder jo også at uforudsete hændelser i fremtiden kan få investeringsplanerne til at ændres, så den endelige økonomi i investeringen bliver meget dårligere (eller bedre) i virkeligheden. For at belyse disse forhold gennemregnes eksemplet fra starten med betragtninger om usikkerhed. Investeringens (økonomiske) levetid Hvor længe holder et sprinkleranlæg og et brandalarmeringsanlæg?. Tjah, et sprinkleranlæg består af en stor vandbeholder og en masse vandrør. Der er god mulighed for at det kan holde længe, sandsynligvis 20 til 30 år. En investering der kan fungere så længe, har stor chance for at være økonomisk fordelagtig, men hvem ved hvad der sker om 20 til 30 år. Det kan være vore fremtidige produkter fylder mindre og at vi kan få råvarer leveret så præcist, at vores lagerbehov til færdigvarer bliver meget mindre. Om 10 år skal vi måske slet ikke bruge en lagerhal?? Det skønnes derfor at være uforsigtigt at regne med en levetid på mere end 10 år for sprinklerdelen. Brandalarmen er formodentlig noget elektronik, der sandsynligvis forældes hurtigere end sprinkleren. Det betyder at der antagelig må investeres i fornyelse af alarmeringsdelen i hvert fald én gang i løbet af de 10 år. Da imidlertid alarmanlæggets anskaffelses- og installationspris er næsten forsvindende i forhold til sprinkleren indregnes beløbet til fornyelse i anlæggets driftsomkostninger. Anlæggets scrapværdi Når en investering drejer sig om en ny maskine, en ny lastbil eller lignende indgår der normalt i beregningerne en scrapværdi for investeringen. Denne angiver den værdi maskine eller bil forventes at kunne sælges for, når den økonomiske levetid er udløbet og den skal erstattes af en ny. For et sprinkleranlæg, der forventes at fungere mere end 10 år, er det urealistisk at regne med en scrapværdi og denne sættes derfor til 0 (nul). Driftsudgifter Fra anlæggets leverandør er der angivet driftsudgifter på under kr pr. måned eller kr pr år. Det svarer til at driftsudgifterne er under 0,5 % af anlægsudgiften. Meget ofte underdriver leverandører den type omkostninger (som de jo ikke har noget ansvar for) for at få anskaffelsen til at se mere spiselig ud. Der er desuden ikke forudset omkostninger til falske alarmer, som alle automatiske alarmeringsanlæg plages af. En falsk alarm beta-

5 les for tiden med knap kr pr. tilfælde. Det er tænkeligt at vi må leve med to falske alarmer pr år. Endelig bør driftsomkostningerne være store nok til at finansiere en hel eller delvis udskiftning i hvert fald én gang indenfor tiårs perioden. Ud fra alle disse betragtninger regnes der med driftsomkostninger på kr pr år. Renterne Vor kassekreditrente er for tiden 6,5 %. Men den lave rente er en konsekvens af at samfundets rente for tiden er atypisk lav. Vi har ingen garanti for at dette fortsætter og er derfor nødt til at vurdere investeringen ved en noget højere rente f. eks 8 %. Starttidspunkt. Den besparelse i forsikringspræmie der skal finansiere hele investeringen kommer formodentlig først når anlægget er godkendt. Til gengæld skal anlægget formodentlig først betales når det er endelig opført. Konsekvensen er, at besparelsen i det første år kun vil være 75 % at besparelserne i et normalt år. Alle beløb er i hele kr Nuværende forsikringspræmie 790 Fremtidig forsikringspræmie 310 Omkostning til drift 30 Resulterende besparelser 450 Beregning af Netto Nutidsværdi, realistiske forudsætninger: Rente 0,08 Investering 2400 Betalinger Netto nutid 516 Beregning af Netto Nutidsværdi, optimistisk renteforudsætning: Rente 0,065 Investering 2400 Betalinger Netto nutid 730 Beregningerne er udført i EXCEL. JAU feb N:\UndervisMateriale\Virksomh\Okonomi\INVEST2.DOC

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 2013 Grøn energi Hold nr. B1 AAU Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Problemstilling... 4 2.1 Problemformulering... 4 2.2 Metodeovervejelse og afgrænsning... 4 2.3 Kildekritik...

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI For friskolebestyrelser der målrettet søger at forbedre friskolens økonomi med afsæt i erhvervsøkonomisk viden. Det sker i fire kapitler. Kapitel 1; Lær friskoleøkonomi på en

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER 3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Interessen for omkostninger udspringer af virksomhedens ønske om at nå de fastsatte mål med mindst muligt forbrug af produktionsfaktorer, jf. afsnit 2.1.2. Dette mål kan være

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere