Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet"

Transkript

1 Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej Kgs. Lyngby

2 Indhold 1 Introduktion Formål Eksisterende viden Metode Anvendte begreber Opstilling og registreringer Lokaliteter Resultater Sideværtsplacering Hastigheder Kapacitet for 2-sporede cykelstier Betydningen af specialcykler Stibredder

3 1 Introduktion I de større danske byer er cykeltrafikken voksende, og det er et politisk mål, at den udvikling skal fortsætte. Ofte er det de signalregulerede kryds, der er flaskehalse på cykelstinettet, men stigninger i mængden af cykeltrafik vil give et større pres på de travleste cykelstier i myldretiden, og det kan gøre det nødvendigt at øge nogle stiers kapacitet. Samtidig er antallet af specialcykler voksende, og disse er kendetegnet ved andre dimensioner og anden køreadfærd, hvilket kan have betydning for cykelstiers kapacitet. har med støtte fra Cykelpuljen gennemført en undersøgelse, der skal belyse emnet. Nærværende notat er en kort sammenfatningsrapport. Der henvises til baggrundsrapporten (Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet (, december 2014)) for yderligere information. 1.1 Formål Projektets hovedformål er at belyse forhold omkring cykelstiers kapacitet, hastighed og adfærd baseret på nye data. Der er fokuseret på enkeltrettede stistrækninger langs vej, hvor cyklisters hastighed og sideværtsplacering på strækning er undersøgt. Med baggrund i disse data ønskes det at vurdere stiernes kapacitet i relation til stibredden. Ved speed-flow sammenhænge kan det vurderes, hvornår trafikmængderne på de enkelte stier begynder at have indflydelse på fremkommeligheden. For at belyse dette ses der på cyklisters adfærd i situationer med frit flow, tæt trafik og i forbindelse med overhalinger. Ligeledes vurderes det, hvordan specialcykler påvirker speed-flow sammenhænge. 1.2 Eksisterende viden I tidligere undersøgelser fra ind- og udland er der fundet meget forskellige resultater, når spørgsmål om stibredder, hastigheder og kapacitet er blevet undersøgt for cykelstier. Dette hænger sammen med, at der er benyttet meget forskellige metoder, og der er nogle klare metodiske udfordringer. Den hyppigste udfordring er, at det ikke har været muligt at registrere cykeltrafikmængder, der kommer i nærheden af de undersøgte stiers kapacitetsgrænse, og at store trafikstrømme kun observeres i meget korte tidsintervaller. En anden udfordring er definitionen af en cyklist fysiske dimensioner, og hvor meget frirum en cyklist skal have. Her inkluderes ofte en form for serviceniveau, der afhængig af valgte definition kan have endog meget betydning for den beregnede kapacitet. Yderligere påvirker cykeltype, stand og udstyr både gennemsnits- 3

4 hastighed og pladsoptag, og her kan der være betydelige forskelle mellem landene afhængig af cykelkulturen. Resultaterne fra eksisterende undersøgelser er nedenfor angivet som det hyppigst fundne interval, mens tallene i parentes angiver det fulde interval fra de forskellige undersøgelser og forskellige landes standarder. Bredde 2-sporet cykelsti: 2,0-2,2 meter (1,7-2,5 meter) Bredde ekstra spor: 1,0 meter (0,8-1,2 meter) Cyklisters gennemsnitlige hastighed: km/t (10-25 km/t) Kapacitet 2-sporet cykelsti: cykler pr. time ( cykler pr. time) 4

5 2 Metode Data er indsamlet ved hjælp af videooptagelser. På baggrund af videooptagelserne er stitrafikanternes gennemsnitlige rejsehastighed mellem to målesnit med ca. 20 meters afstand registreret. Derudover er cyklisternes sideværtsplacering registreret i ét målesnit. Registreringer gør det muligt at undersøge cyklisternes pladsbehov under forskellige forhold i kombination med hastighed og deraf udlede resultater omkring kapacitet og nødvendige stibredder. Der er anvendt en standardopstilling, som det kun i mindre omfang har været nødvendig at tilpasse til de forskellige lokaliteter afhængig af forholdene. I alt er der udført videooptagelser på 8 lokaliteter. 2.1 Anvendte begreber Nedenstående begreber anvendes i forbindelse med undersøgelsen. Flere af dem er kendte begreber, men definitionen i denne undersøgelse kan adskille sig fra definitioner i andre undersøgelser: Effektiv stibredde : Stibredden er korrigeret for, om der er parkerede biler langs stien eller ej. Hvor der er parkerede biler langs stien, reduceres den faktiske stibredde med 12 centimeter (se evt. Figur 2, side 9) Almindelige cykler : 2-hjulede cykler med almindelig bredde, dvs. traditionelle cykler, city bikes, mountain bikes, racercykler, el-cykler m.fl. Specialcykler : 3-hjulede ladcykler og cykler med 2-hjulede anhængere. Overlap : Cyklister kører ved siden af hinanden i følgeskab eller i forbindelse med overhaling, og der er mindre end en cykellængdes afstand mellem forhjulene i længderetningen i målesnittet (se evt. Figur 1, side 6). Position 1, position 2 og position 3 : Cyklistens placering på stien i målesnittet i forbindelse med overlap. Laveste nummer er cyklen tættest på fortovet (se evt. Figur 1, side 6). Fritkørende : En cykel der passerer sidste målesnit i en tidsafstand på minimum 2 sekunder til nærmeste forankørende og bagvedkørende stitrafikant. Når stibredde nævnes i dette notat, tænkes der på det asfalterede stykke mellem kantsten til fortov og kantsten til vej. Dvs. at det er eksklusiv de ca. 15 centimeter kantsten, som er i niveau med cykelstien. 5

6 2.2 Opstilling og registreringer Til videoregistreringerne er der anvendt to synkroniserede kameraer, som dækker strækningen og muliggør registrering af cyklisterne i to målesnit. På Figur 1 ses et eksempel fra en af lokaliteterne. Cyklisternes passagetidspunkt i snit 1 og snit 2 registreres, og på baggrund af dette beregnes trafikanternes hastighed. Stitrafikanternes sideværtsplacering bestemmes i snit 2. Derudover registreres det, om den enkelte stitrafikant har overlap med andre ved passage af snit 2, og i givet fald nummereres de afhængig af position. Figur 1: Cyklisten i position 2 har overlap med to cyklister i snit 2. Nummereringen af positionen sker fra fortovskanten. Sideværtsplaceringen i forhold til fortovskanten bestemmes som i dette eksempel for cyklisten i position 2 ud fra den grønne linjes længde mellem de to gule punkter. I alt er der foretaget registreringer af stitrafikanter med en fordeling på mellem 900 og pr. lokalitet. 2.3 Lokaliteter I alt er der foretaget observationer på 8 stier med en stibredde på mellem 1,85 meter og 2,85 meter. For at få et datagrundlag med mange registreringer af stitrafikanter med overlap, er der videofilmet i myldretiden på strækninger med mange stitrafikanter, og derfor er strækninger i det centrale København og Frederiksberg anvendt. Det er tilstræbt at filme på vindstille dage således, at det er lokaliteternes kendetegn og ikke vejret, der påvirker trafikanternes hastighed. Blandt lokaliteterne findes både cykelstier med og uden parkerede køretøjer langs sti. Hermed kan effekten af parkering lang sti belyses. I Tabel 1 ses en oversigt over lokaliteterne og deres kendetegn. 6

7 Lokalitet Amager Boulevard ml. Ørestads Boulevard og Ved Langebro. Bredgade ml. Fredericiagade og Esplanaden Gammel Kongevej ml. Vester Søgade og Vodroffsvej H.C. Ørsteds Vej overfor Kastanievej Stibredde ekskl. 0,15m kantsten 2,50m Busbane 1,85m Kørebane Tilstødende vejareal 2,50m Parkerede biler 1,85m Parkerede biler Jagtvej overfor Husumgade 1,85m Kørebane Rosenørns Allé ml. Kleinsgade og Julius Thomsens Gade 2,35m Kørebane Tagensvej ved Refsnæsgade 2,85m Kørebane Tietgensgade overfor Ved Glyptoteket 1,85m Parkerede biler Fortov Ca. 3m bredt. Adskilt med træer. Lidt aktivitet. Ca. 2,5m bredt. Meget aktivitet. Ca. 8m bredt. Meget aktivitet Ca. 2m bredt. Meget aktivitet Ca. 2m bredt. Adskilt med træer. Lidt aktivitet Ca. 3,5m bredt. Noget aktivitet. Ca. 2,5m bredt. Lidt aktivitet. Ca. 3m bredt. Meget aktivitet. Tabel 1: Lokaliteter i undersøgelsens samt deres kendetegn i forhold til stibredde og benyttelse af arealerne ved siden af stien. 7

8 3 Resultater I det følgende præsenteres undersøgelsens hovedresultater. Resultater vedrørende sideværtsplacering og hastighed anvendes efterfølgende til vurdering af kapacitet på cykelstier og anbefaling af stibredder. I Tabel 2 ses datamaterialet fra de enkelte lokaliteter. Der er registreret omkring cyklister på hver lokalitet. Som det fremgår, benytter hovedparten af stitrafikanterne almindelige cykler. Antal Almindelige Specialcykler Knallert Andet Amager Boulevard ,4 % 1,1 % 0,7 % 0,8 % Bredgade ,2 % 1,8 % 0,2 % 0,7 % Gl. Kongevej ,4 % 1,3 % 0,2 % 0,2 % H.C. Ørsteds Vej ,6 % 2,4 % 0,3 % 0,6 % Jagtvej ,0 % 0,8 % 0,1 % 0,2 % Rosenørns Allé ,8 % 1,3 % 0,3 % 0,5 % Tagensvej ,9 % 0,8 % 0,2 % 0,1 % Tietgensgade ,2 % 2,2 % 0,3 % 0,3 % I alt ,8 % 1,5 % 0,3 % 0,4 % Tabel 2: Datamaterialet fra de 8 lokaliteter fordelt på trafikanttyper. Af Tabel 3 fremgår stitrafikanternes fordeling på køn og alder. Kønsfordeling Aldersgruppefordeling Kvinder Mænd Voksne Børn Ældre Amager Boulevard 52,8 % 46,7 % 98,5 % 0,9 % 0,6 % Bredgade 46,9 % 53,0 % 98,2 % 0,0 % 1,8 % Gl. Kongevej 52,2 % 47,8 % 97,6 % 1,1 % 1,3 % H.C. Ørsteds Vej 50,2 % 49,8 % 98,0 % 1,6 % 0,4 % Jagtvej 59,5 % 40,5 % 99,0 % 0,7 % 0,3 % Rosenørns Allé 54,3 % 45,5 % 97,9 % 0,5 % 1,5 % Tagensvej 52,9 % 46,3 % 97,2 % 1,8 % 1,0 % Tietgensgade 49,2 % 50,7 % 98,8 % 0,3 % 0,9 % I alt 52,2 % 47,6 % 98,2 % 0,8 % 1,0 % Tabel 3: Stitrafikanterne fordelt efter hhv. køn og alder. Trafikanterne er jævnt fordelt på køn, men på de fleste af strækningerne er der tale om en lille overvægt af kvinder. Langt hovedparten af trafikanterne er voksne, men det er også forventeligt i forhold til gruppens andel af befolkningen som helhed og filmtidspunkterne. 8

9 Afstand til fortov (m) Afstand til fortov (m) Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet - Sammenfatningsrapport 3.1 Sideværtsplacering I det følgende præsenteres de vigtigste resultater i forhold til cyklisternes sideværtsplacering. Disse resultater giver et indblik i, hvordan cyklisterne benytter stierne og kan anvendes til at definere stibredder. Stitrafikanter kører ikke så tæt på vejen, når der er parkering langs kantstenen, som når kørebanen går helt til cykelstien. Parkering langs kantsten reducerer typisk effektiv stibredde med mellem 10 og 15 centimeter (12 centimeter i gennemsnit). Dette er illustreret i Figur cm 1. position 2. position Fortov Cykelsti Parkering Kørebane 1. position 2. position Fortov Cykelsti Kørebane Figur 2: Parkering langs cykelsti reducerer effektiv stibredde. Cyklisternes placering i forhold til fortovet afhænger af cykelstiernes bredde. I Figur 3 ses, hvordan sammenhængen er for cyklister på almindelige cykler, når de er henholdsvis fritkørende og kører i position 1 eller position 2 med overlap. De stiplede linjer illustrerer spredningen. Alm. cyklers sideværtsplacering (afstand til fortov) Kun fritkørende 2,6 2,4 2,2 Alm. cyklers sideværtsplacering (afstand til fortov) Ved overlap (Pos 1 og Pos 2) 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 2,0 1,8 Position 2 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 0,8 Fritkørende 1,0 0,8 Position 1 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 Effektiv stibredde (m) 0,0 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 Effektiv stibredde (m) Figur 3: Sideværtsplacering (afstand til fortov) i forhold til stibredde. Fritkørende ses til venstre. I situationer med overlap ses placering for position 1 og 2 til højre. 9

10 Sideværtsafstand (m) Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet - Sammenfatningsrapport I begge situationer ses, at cyklisterne holder større afstand til kantsten og kører i mindre veldefinerede spor (større spredning) på de brede stier sammenlignet med de smalle. Ved overlap fremgår det også, at cyklister i position 1 og 2 øger sideværtsafstanden til hinanden, når stibredden øges. På de smalleste stier er sideværtsafstanden i nogle tilfælde nede på omkring centimeter, som svarer meget godt til bredden af en cyklist. De fritkørendes sideværtsplacering ligger mellem position 1 og position 2, men tættest på position 1. I nogle få tilfælde er der observeret cyklister i 3. position, hvilket dog kun forekommer for de brede stier (>2,30m). På ingen af strækningerne er der observeret tidspunkter, hvor cyklisterne fordeler sig i tre veldefinerede spor. Hastighedsforskellen mellem cyklisterne i position 1 og position 2 synes også at have en betydning for sideværtsafstanden. Dette ses af Figur 4 for par af almindelige cykler i henholdsvis position 1 og 2 ved overlap. Sideværtsafstand mellem par af alm. cykler (pos 1 og pos 2) afhængig af hastighedsforskel 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 over 5 km/t 1-5 km/t 1 0,9 0,8 0-1 km/t 0,7 0,6 0,5 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 Effektiv stibredde (m) Figur 4: Sammenhængen mellem sideværtsafstand mellem par i position 1 og position 2 og effektiv stibredde afhængig af hastighedsforskellen mellem de to cyklister (kun almindelige cykler). Cyklister, der følges ad (næsten samme hastighed), kører generelt tættere på hinanden end to cyklister under overhaling, og sideværtsafstanden varierer mindre afhængig af stibredden. Under overhaling synes det også at gælde, at parrene har en større sideværtsafstand, når hastighedsforskellen er stor. Der er desuden forskel på, hvor meget af stibredden der udnyttes ved høj og lav trafikintensitet. Et eksempel på dette på to af lokaliteterne ses i Figur 5. 10

11 0,0-0,1 0,2-0,3 0,4-0,5 0,6-0,7 0,8-0,9 1,0-1,1 1,2-1,3 1,4-1,5 1,6-1,7 1,8-1,9 2,0-2,1 2,2-2,3 2,4-2,5 0,0-0,1 2,6-2,7 0,2-0,3 2,8-2,9 0,4-0,5 0,6-0,7 0,8-0,9 1,0-1,1 1,2-1,3 1,4-1,5 1,6-1,7 1,8-1,9 2,0-2,1 2,2-2,3 2,4-2,5 2,6-2,7 2,8-2,9 Andel (%) Andel (%) 0,0-0,1 0,2-0,3 0,4-0,5 0,6-0,7 0,8-0,9 1,0-1,1 1,2-1,3 1,4-1,5 1,6-1,7 1,8-1,9 2,0-2,1 2,2-2,3 2,4-2,5 0,0-0,1 2,6-2,7 0,2-0,3 2,8-2,9 0,4-0,5 0,6-0,7 0,8-0,9 1,0-1,1 1,2-1,3 1,4-1,5 1,6-1,7 1,8-1,9 2,0-2,1 2,2-2,3 2,4-2,5 2,6-2,7 2,8-2,9 Andel (%) Andel (%) Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet - Sammenfatningsrapport Tietgensgade (1,73 m) m) Tagensvej (2,85 m) m) Lav trafikintensitet (1-4 cykler / 10sek) Tietgensgade (1,73 m) Tagensvej (2,85 m) 35 Afstand til fortov (m) 35 Afstand til fortov (m) Høj trafikintensitet (>8 cykler / 10 sek) Afstand til (m) Afstand til fortov (m) Afstand til Afstand til fortov (m) Figur 5: Fordelingen af cyklister på almindelige cykler i form af afstand til fortov ved lav og høj trafikintensitet på to lokaliteter med forskellig stibredde. Ved lav trafikintensitet holder cyklisterne til højre på stierne omkring 90 % af cyklisterne placerer sig i et afgrænset område, spor 1. Sporet er mest veldefineret på smalle stier. Ved høj intensitet udnyttes stibredden væsentligt mere. På de smalle stier ses to veldefinerede spor, mens sporene ikke er klart afgrænsede på den brede sti. Under de størst observerede trafikmængder i undersøgelsen er det omkring halvdelen af cyklisterne, der placerer sig i spor Hastigheder De målte hastigheder opdelt på cykeltype, køn og alder ses i Figur 6. Cyklister på almindelige cykler kører med en gennemsnitshastighed på 21,7 km/t (spredning på 3,9 km/t og en 85%-fraktil på 25,9 km/t). Dette dækker over et spænd for gennemsnitshastighederne for lokaliteterne på mellem 20,2 km/t og 23,7 km/t. Førere af specialcykler har en gennemsnitshastighed på 16,3 km/t. Mænd kører i gennemsnit lidt hurtigere end kvinder og børn/ældre lidt langsommere end voksne. Blandt kvinder er gennemsnitshastigheden 20,4 km/t, mens den blandt mænd er 22,9 km/t. Spredningen er større for mændene, hvilket tyder på, at mænd udgør majoriteten blandt de hurtigste cyklister, mens kvinder har en mere ensartet hastighed. 11

12 Andel (%) Alle Alm. Specialcykler Knallert Andet Kvinder Mænd Voksen Barn Ældre Km/t Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet - Sammenfatningsrapport ,5 22,9 21,6 21,7 20,4 21,7 18,7 18,7 18,1 16,3 Alle Stitrafikant Køn Alder Figur 6: Gennemsnitshastigheder fordelt på cykeltype, køn og alder (alle lokaliteter). Som det fremgår af Figur 7 tilpasser cyklisternes hastigheder sig en normalfordeling. Klokkeformen findes også for de enkelte stier hver for sig. På de smalle stier er klokkeformen typisk smallere og forskudt mod venstre i forhold til de brede stier. Dette indikerer lavere hastigheder og mindre spredning. 14% Hastighedsfordeling - Voksne på alm. cykel Alle lokaliteter 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Hastighed (km/t) Figur 7: Fordelingen af voksne på almindelige cykler efter hastighed sammenholdt med en normalfordelingskurve (alle lokaliteter). 12

13 Km/t Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet - Sammenfatningsrapport I Figur 8 ses førere af almindelige cyklers hastighed i position 1 og 2 som funktion af effektiv stibredde. Hastigheden er svagt stigende ved øget stibredde, men som det fremgår, er sammenhængen ikke stærk. For cyklister i 3. position findes meget få data (og kun for stibredder >2,30m), men hastigheden ligger her typisk på niveau med cyklister i 2. position eller lidt højere. 30 Hastighed og stibredde Position 2 Position ,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 Effektiv stibredde (m) Figur 8: Hastighed for cyklister på almindelige cykler i position 1 og position 2 ved overlap som funktion af effektiv stibredde. 3.3 Kapacitet for 2-sporede cykelstier Samtlige lokaliteter i undersøgelsen har en ujævn ankomstfordeling også under spidsbelastning. Dette skyldes, at trafikken i høj grad styres af signalanlæg i kryds på ruterne forud for lokaliteterne. Derfor er det kun muligt at registrere høj trafikintensitet i intervaller på op til sekunder, og det er således trafikmængderne i sådanne tidsrum, som stier bør designes efter. Der opleves ikke et sammenbrud i trafikken på de undersøgte lokaliteter under den observerede spidsbelastning. Fælles for lokaliteterne er derimod, at gennemsnitshastighederne i kortere tidsintervaller bliver mere ensartede ved højere trafikintensiteter. Data fra Rosenørns Allé for 10 sekunders intervaller kan eksempelvis ses af Figur 9. I Figur 9 er en traditionel speed-flow kurve for biltrafik desuden indsat. Det ses, at data kun følger den øverste gren i speed-flow kurven. Det er ukendt ved hvilken trafikmængde sammenbruddet på kurven vil opstå, ligesom det er ukendt, hvorvidt en speed-flow kurve for cykeltrafik rent faktisk vil ligne en sådan speed-flow kurve for biltrafik. Til forskel fra biltrafik kører cyklister eksempelvis ikke i så veldefinerede spor. 13

14 Cykeltrafik (cykler/time) Gns. hastighed (km/t) Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet - Sammenfatningsrapport Rosenørns Allé 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 Traditionel speed-flow kurve 5,0 2,5 0, Trafik (Antal cykler pr 10 sek) Figur 9: Speed-flow kurve for Rosenørns Allé (10 sek. data) På baggrund af de største observerede trafikmængder i korte tidsintervaller er der givet et bud på sammenhængen mellem kapacitet og stibredde (se Figur 10). Trafikken er opregnet til kapacitet for en time ved brug af opregningsfaktorer baseret på biltrafik på en 4-sporet motorvej med trafik omkring kapacitetsgrænsen. De stiplede røde linjer indikerer usikkerheden på estimeringen. Data inkluderer ikke H.C. Ørsteds Vej, Bredgade og Tagensvej, da disse strækninger ikke er observeret under tilstrækkeligt store trafikmængder i forhold til stiernes kapacitet. Det betyder, at kurven gælder for en 2-sporet cykelsti med en bredde mellem ca. 1,7 og 2,5 meter (ekskl. kantsten). Cykelstibredde og kapacitet ,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 Effektiv stibredde (m) Figur 10: Kapaciteten som funktion af effektiv stibredde baseret på de største observerede trafikmængder. 14

15 Som det ses af Figur 10, har en forøgelse af stibredden kun en lille betydning for stiens kapacitet, så længe stien er 2-sporet. Det betyder, at der sandsynligvis sker et spring i kapacitet ved en bredde lidt mindre end 1,7 meter og en bredde lidt større end 2,5 meter, når en sti vil fungere som henholdsvis 1- og 3-sporet. Den estimerede kapacitet for en 2-sporet cykelsti på ca cykler i timen er i den lave ende sammenlignet med tidligere undersøgelser, men det er 50 % større end den nævnte kapacitet i vejreglerne. 3.4 Betydningen af specialcykler Specialcyklerne udgør en begrænset andel af den samlede trafikmængde på stierne i myldretiden. Det betyder, at data er begrænset, og derfor er følgende punkter om betydningen af specialcykler behæftet med nogen usikkerhed: Cyklister på specialcykler kører langsommere (16,3 km/t mod 21,7 km/t for almindelige cykler). Specialcykler tager centimeter mere af stibredden i anvendelse end almindelige cykler (bredde af cykel samt afstand til fortov). Ses alene på flow i spor 1, fylder en specialcykel ca. 1,3 gange en almindelig cykel i længden (målt på headway). Tilsammen betyder det, at én specialcykel reducerer kapaciteten med ca. 3-4 almindelige cykler. Det skyldes, at specialcyklerne også reducerer flowet i stiernes spor 2 i særdeleshed på de smalle stier. I den forbindelse reduceres de øvrige stitrafikanters gennemsnitshastighed også. Målinger af flow (10 sekunders data) viser lavere hastighed og mindre flow, når der optræder en specialcykel. 3.5 Stibredder På baggrund af observationerne af sideværtsplacering mv. er der angivet nogle absolut minimumsbredder for 2-sporede cykelstier samt en anbefalet stibredde med højere serviceniveau. Den anbefalede stibredde sikrer trafikanterne mere plads i form af større afstand til kantsten og sideværtsafstand til andre cyklister ved overlap. Stibredder for en 2-sporet cykelsti uden parkerings langs kantstenen mellem vej og sti: Minimum (ingen/få specialcykler): 1,65 meter (ekskl. kantsten) Minimum (plads til specialcykler): 1,80 meter (ekskl. kantsten) Højere serviceniveau: 2,10 meter (ekskl. kantsten) 15

16 Bredderne er stort set på niveau med vejreglernes anbefalinger på minimum 1,70 meter (kun ved kortere forløb) og anbefalet 2,20 meter. Det er dog ikke klart, om vejreglerne medregner kantstensadskillelsen til vej. For en 2-sporet cykelsti med parkering langs kantstenen mellem vej og sti fås: Minimum (ingen/få specialcykler): 1,75 meter (ekskl. kantsten) Minimum (plads til specialcykler): 1,90 meter (ekskl. kantsten) Højere serviceniveau: 2,20 meter (ekskl. kantsten) En 3-sporet cykelsti er fundet til at have en minimumsbredde på 2,90 meter (ekskl. kantsten) uden parkering langs stien og 3,00 meter (ekskl. kantsten) med parkering. På en lidt smallere sti kan tre cyklister godt køre ved siden af hinanden, men det forventes ikke, at stien vil fungere som en reel 3-sporet sti. Dette er baseret på en formodning om, at cyklisterne ønsker nogen plads omkring sig, før de tillader, at et nyt spor opstår. Tillægget for et yderligere spor på cykelstien forventes at være ca. 1,10 meter. Dette er i den højere ende sammenlignet med andre studier. 16

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet

Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet Et cykelpuljeprojekt Poul Greibe Thomas Skallebæk Buch Baggrund Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden om sammenhæng mellem

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Baggrundsnotat Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 19. December 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Bredde af cykelstier:

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Thomas Skallebæk Buch tsb@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kongens Lyngby www.trafitec.dk Indhold Baggrund og formål Metode Resultater Afrunding

Læs mere

Dobbeltrettede cykelstier

Dobbeltrettede cykelstier Dobbeltrettede cykelstier Observation af cyklisters placering og flow Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen August 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Dobbeltrettede cykelstier

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Fodgængerhastigheder

Fodgængerhastigheder Fodgængerhastigheder I signalregulerede fodgængerovergange Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Juni 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Fodgængerhastigheder i signalregulerede fodgængerovergange

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Gennemførelse af før- efter undersøgelse December Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 28 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Kapacitet af motorveje

Kapacitet af motorveje Kapacitet af motorveje af Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Indledning Formål Trafikmængden på de danske motorveje er steget væsentligt i løbet af de senere år, og det må forventes at udbygningen af

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Dobbeltrettede cykelstier

Dobbeltrettede cykelstier Dobbeltrettede cykelstier Vurdering af krav til stibredde Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen Maj 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund Dette notat er udarbejdet

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag TEKNISK NOTAT 15. december 2014 LBP/SSN Udarbejdet af Via Trafik for Københavns Kommune december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Adfærd ved stopstreg

Adfærd ved stopstreg Adfærd ved stopstreg Fire Københavnske bykryds Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Januar 2009 2 Fire Københavnske bykryds Indhold Resumé...5

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg.

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg. Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 30. maj 2012 Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej Anlæg Grøndalsvej

Læs mere

Evaluering af Albertslundruten

Evaluering af Albertslundruten Cykelpendlerruter Evaluering af Albertslundruten Førundersøgelse Januar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Cykelpendlerruter Evaluering af

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere