Bilen - skatter & afgifter 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilen - skatter & afgifter 2008"

Transkript

1 Bilen - skatter & afgifter 2008

2

3 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand, hvad enten den ejes af medarbejderen eller virksomheden, herunder et kendskab til de grundlæggende moms- og afgiftsregler, som relaterer sig til køretøjer. I årets udgave er der ændringer i nedenstående afsnit, dels pga. ændret lovgivning, praksis eller præcisering af samme: Beregningsgrundlaget for tilbehør til biler ( ) Flere brugere af samme bil ( ) Nye beregningseksempler ved salg af blandet benyttet bil (5.4.1). Hvor der efter vor opfattelse foreligger fortolkningsproblemer, har vi gjort opmærksom på det. For at virksomheder og deres ansatte kan beregne de økonomiske konsekvenser ved de forskellige bilordninger, har vi udarbejdet et bilsimuleringsprogram Bilbudget, der kan beregne de økonomiske konsekvenser ved egen bil eller firmabil under forskellige forudsætninger. Programmet findes på internettet under Marts 2008 Skatteafdelingen Bilen

4 Indholds fortegnelse 1. Indledning Erhvervsmæssig kørsel Afgrænsning af erhvervsmæssig kørsel Tilkaldevagt Chauffører Egen bil Skattefri kørselsgodtgørelse Kørsel og uddannelse Modregning af godtgørelse i løn Befordringsfradrag for lønmodtagere Befordringsrelaterede fradrag Arbejdsgiverbetalt befordring Salgsopsøgende arbejde for flere arbejdsgivere Befordringsfradrag for honorarmodtagere m.fl Salg af bil Firmabil Skattepligtig værdi af firmabil til rådighed for privat kørsel Bilen er ved købet højst 3 år gammel Bilen er ved købet mere end 3 år gammel Fri bil i en del af året Bilen er en frikørt taxi Arbejdsgiveren har leaset bilen Beskatningsgrundlag sale and lease-back Beskatningsgrundlag skattefri omstrukturering mv Rådighed over flere biler Flere ansatte benytter samme bil Egenbetaling Arbejdsgiverens indeholdelsesog oplysningspligt Hvilke udgifter er omfattet af beskatningen af værdi af fri bil? Parkeringsbøder, broafgift mv Fri telefon/mobiltelefon Arbejdsgiverbetalt kørekort Befordringsfradrag Kørselsgodtgørelse Firmabil på gule plader Særlige køretøjer Dele-leasing Selvstændigt erhvervsdrivende Bilen holdes uden for virksom.- heds.ordningen eller virksomhedsordningen benyttes ikke Principskifte for dækning af biludgifter Bilen indgår i virksomhedsordningen Biler i I/S er, hvor virksomhedsskatteordningen anvendes Overførsel af blandet bil til/fra virksomhedsordningen Salg af bil Skattemæssig behandling af biler, der er anskaffet den 7. oktober 2004 eller senere Moms og afgifter Personbiler Nye personbiler Brugte personbiler Indførsel eller import af brugte personbiler Tilbagebetaling af registreringsafgift ved udførsel af biler Varebiler og lastvogne Nye varebiler og lastvogne Brugte varebiler og lastvogne Mærkning af vare- og lastbiler Tillægsafgift Firmabil uden dansk registreringsafgift Brugeren Erhvervsmæssig kørsel i udlandet Energiafgifter Benzin Gas og dieselolie til motorbrændstof Bilen 2008

5 Det skal dog pointeres, at arbejdsgiveren og den ansatte hvis fri firmabil ønskes skal finde frem til en aftale om en fast månedsløn, som er uafhængig af de kommende driftsudgifter på bilen. Det kan nemlig ikke skattemæssigt accepteres, at arbejdsgiverens udgifter til bilen løbende modregnes i en aftalt fast gage. Aftaler med egenbetaling godkendes naturligvis, når egenbetalingen sker fra beskattede midler (eksempelvis fra nettolønnen efter skat). 1. Indledning Denne information er en beskrivelse af de skatte-, moms og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af biler. Udgifter til anskaffelse og drift af en bil er for mange en relativ stor post i budgettet. For lønmodtagere kan der derfor være god grund til at overveje de skattemæssige fordele og ulemper ved i stedet at få arbejdsgiveren til at stille bil til rådighed for privat kørsel. En arbejdsgivers hovedsynspunkt må være, at det er den samlede lønudgift mv. til den enkelte medarbejder, der er afgørende. Om der udbetales en samlet kontant løn og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel eller en kombination af løn og fri bil synes umiddelbart ikke så afgørende. Også selvstændigt erhvervsdrivende har visse valgmuligheder for den skattemæssige behandling af en bil, der anvendes såvel privat som erhvervsmæssigt. Denne information kan forhåbentligt bidrage til forståelse af reglerne om biler og transport og måske besvare nogle af de mange spørgsmål, som ofte opstår. 2. Erhvervsmæssig kørsel Begrebet erhvervsmæssig kørsel har betydning i forskellige sammenhænge. Eksempelvis i relation til en arbejdsgivers mulighed for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, i relation til hvorvidt en firmabil anses for anvendt til privat kørsel og i relation til visse personers mulighed for fradrag for erhvervsmæssig befordring. For lønmodtageren går overvejelserne om fri bil eller egen bil typisk på, om man vil kende omfanget af nettoudgiften i form af beskatningen af fri bil, eller om egen bil eventuelt kan medføre en lavere nettoudgift. Ved sidstnævnte må lønmodtageren påtage sig risikoen ved ukendte merudgifter og en principiel ukendt afskrivning Afgrænsning af erhvervsmæssig kørsel Ved erhvervsmæssig kørsel forstås grundlæggende kørsel i virksomhedens interesse. Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads anses som hovedregel for privat kørsel, hvorimod kørsel i arbejdsgivers tjeneste som hovedregel er omfattet af reglerne Bilen

6 om erhvervsmæssig kørsel. Den erhvervsmæssige kørsel kan f.eks. være kørsel til kunder, konferencer, eller afhentning af post eller materialer for virksomheden. Som arbejdsplads betragtes også steder, hvor den pågældende modtager undervisning i efteruddannelsesøjemed som led i arbejdet, men ikke steder hvor der modtages undervisning som led i grund- eller videreuddannelse. Sondringen mellem efteruddannelse og grund- og videreuddannelse er dog langt fra klar og entydig. Vestre Landsret har senest i SKM afgjort, at en kaptajn ved forsvaret, der deltog på ingeniøruddannelse på universitetet, ikke kunne anses for at være på efteruddannelse, og det dermed ikke kunne betragtes som en arbejdsplads. Konkret er erhvervsmæssig kørsel i skattelovgivningen defineret som: a) Befordring mellem hjem og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de seneste 24 mdr. b) Befordring mellem to eller flere arbejds - pladser for samme arbejdsgiver c) Befordring inden for samme arbejdsplads. Al kørsel, der ikke opfylder et af disse kriterier, er privat kørsel. Ved en arbejdsplads forstås de fysiske steder, hvor medarbejderen udfører et arbejde for sin arbejdsgiver, uanset om dette sted tilhører arbejdsgiveren, en kunde eller lignende. Hvis der køres mere end 60 arbejdsdage mellem bopælen og den samme arbejdsplads, anses kørslen som privat fra arbejds dag nr. 61, idet arbejdspladsen herefter anses som en fast arbejdsplads. Alle arbejdsdage skal tælles med, uanset længde. Hvis der en arbejdsdag kun køres den ene strækning, vil dette også tælle som en hel dag. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis personen om morgenen kører fra bopælen til arbejdspladsen, for senere på dagen at køre til en kunde, hvorfra personen kører hjem til bopælen. De 60 arbejdsdage behøver ikke at være 60 på hinanden følgende dage. Ved kørsel 6 Bilen 2008

7 fra bopælen til en arbejdsplads enkelte dage over en periode skal antallet af dage lægges sammen for de forudgående 24 måneder. Sammentællingen afbrydes kun, hvis der arbejdes mindst 60 på hinanden følgende dage på andre arbejdspladser, inden der igen køres mellem bopælen og den første arbejdsplads. Følgende eksempler kan illustrere 60- dages-reglens anvendelse: Eksempel 1 En konsulent med bopæl i Århus arbejder i den første periode på 120 dage hos sin nye arbejdsgiver på 3 arbejdssteder, beliggende i Horsens, Silkeborg og Randers, efter følgende mønster: Arbejdsdagene 1-40: Bopæl - Randers - Silkeborg - bopæl Arbejdsdagene 41-80: Bopæl - Silkeborg - Randers - Horsens - bopæl Arbejdsdagene : Bopæl - Randers - Silkeborg - Horsens - bopæl. Kørsel mellem de forskellige arbejdspladser betragtes som erhvervsmæssig kørsel i hele perioden, da der er tale om kørsel for samme arbejdsgiver. Herudover anses følgende kørsel mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt for erhvervsmæssig: a) Kørsel mellem bopæl og Randers for dagene 1-40 og , i alt 60 arbejdsdage b) Kørsel mellem Silkeborg og bopæl og bopæl og Silkeborg for dagene 1-40 og 41-60, i alt 60 arbejdsdage c) Kørsel mellem Horsens og bopæl for dagene og , i alt 60 arbejdsdage. Den øvrige kørsel mellem bopæl og arbejdsplads samt arbejdsplads og bopæl er skattemæssigt at betragte som privat kørsel. Eksempel 2 En tømrer, der bor i Dronninglund, bliver af sin arbejdsgiver sendt til en ny arbejdsplads i Aalborg. Tømreren arbejder dér i 80 dage. For de første 60 dage er der tale om erhvervsmæssig kørsel. Derefter arbejder tømreren på forskellige nye arbejdspladser (arbejdet på den enkelte arbejdsplads er under 60 dage) i alt 80 dage. Der er for alle dage tale om erhvervsmæssig kørsel. Tømreren bliver igen sendt til arbejdspladsen i Aalborg i 40 dage. Kørslen i disse 40 dage er erhvervsmæssig, da han har arbejdet i mere end 60 dage andre steder, siden han sidst var på arbejdspladsen i Aalborg. Kørsel for forskellige arbejdsgivere Ved kørsel mellem arbejdspladser for forskellige arbejdsgivere gælder 60-dagesreglen også. Der kan altså ikke opnås skattefri kørselsgodtgørelse fra og med den 61. dag, når der eksempelvis køres mellem arbejdsplads A og B i mere end 60 dage Tilkaldevagt Ansatte, der har tilkaldevagt fra bopælen, og som tager virksomhedens bil med hjem, fordi den skal bruges i forbindelse med tilkaldene, vil ikke af den grund få udløst beskatning af fri bil. Det er dog en betingelse, at tilkaldene ikke sker til et fast arbejdssted, men til uvisse midlertidige Bilen

8 arbejdspladser. Det er endvidere en betingelse, at den ansatte reelt har tilkaldevagt, hvilket blandt andet skal medføre, at der er indskrænkninger i den ansattes fritid i en eller anden form. Samtidig hermed kan den ansatte ikke have permanent tilkaldevagt. På arbejdsdage, hvor der ikke reelt er tilkaldevagt, omfattes den ansatte af den almindelige 60-dages-regel Chauffører Chauffører, hvis hovedopgave er at transportere personer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde ved at køre fra og til bopælen i virksomhedens bil, uden at det udløser beskatning af fri firmabil. Som udgangspunkt gælder dette dog kun, hvis der ikke er tale om et tilfældigt chaufførarbejde for virksomheden, eller hvis chaufførarbejdet ikke er en sekundær opgave i forhold til den ansattes øvrige arbejdsopgaver hos den pågældende arbejdsgiver. På trods af dette udgangspunkt har Ligningsrådet i 2004 i en konkret sag fundet, at der var tale om erhvervsmæssig kørsel. Arbejdsgiveren havde i denne sag udført kontrol med, at den ansatte ikke kørte privat i bilen. Derved blev kørslen på trods af det sekundære anset for erhvervsmæssig. 3. Egen bil Ved egen bil forstås som udgangspunkt en bil, der er indregistreret i ejerens navn. Ved egen bil forstås imidlertid også en: Bil ejet af ægtefælle eller samlever, når parterne har fælles økonomi Delebilordning, hvor arbejdsgiver ikke er involveret Samejeordning, hvor ejerskab og udgifter deles fuldt ud, og hvor arbejdsgiver ikke er involveret Bil leaset af den ansatte hos et leasingselskab mv. Endelig godkender skattemyndighederne, at der er tale om egen bil, hvor eksempelvis en bil er indregistreret i faderens navn, hvis sønnen kan dokumentere, at han er den reelle ejer af bilen dvs. har finansieret købet og afholder de løbende udgifter på bilen Skattefri kørselsgodtgørelse Ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil kan arbejdsgiveren udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til den ansatte efter SKATs satser. Medarbejdere, som lejlighedsvis fungerer som chauffør og undtagelsesvis kører mellem hjem og arbejdspladsen, kan undgå beskatning af fri bil, hvis bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt den efterfølgende dag, eller hvor medarbejderen har anvendt bilen erhvervsmæssigt den pågældende dag og direkte kører fra hjem til arbejdspladsen den efterfølgende dag. Skatterådet har bestemt, at undtagelsesvis kørsel i denne forbindelse højst kan udgøre 25 gange årligt. Reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse gælder tilsvarende for medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Endelig kan foreninger udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. 8 Bilen 2008

9 For at kørselsgodtgørelse kan udbetales skattefrit, er det en betingelse, at: Der er tale om erhvervsmæssig kørsel Godtgørelsen maksimalt udbetales for faktisk kørte kilometer Arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer Godtgørelsen ikke overstiger de af SKAT fastsatte satser. Der stilles ikke krav om nogen kørebog i traditionel forstand, men et bogføringsbilag, der indeholder oplysning om: Modtagerens navn Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens (geografiske) mål med eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af befordringsgodtgørelsen. Virksomheden har ansvaret for, at kørselsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger. Virksomheden skal påse, at det er det rigtige antal kilometer, der afregnes, at afregningen sker til gældende satser, og at de skattemæssige bestemmelser om kørselsgodtgørelse overholdes. Hvis der ikke foretages effektiv kontrol heraf, bliver lønmodtageren skattepligtig af de udbetalte godtgørelser. En dom fra Vestre Landsret i år 2002 viser, at det er af afgørende betydning, at arbejdsgiveren rent faktisk løbende håndhæver sin kontrolforpligtelse. Manglende løbende kontrol medfører således, at hele godtgørelsen er skattepligtig, selv om det efterfølgende kan dokumenteres, at der ikke er udbetalt for meget i godtgørelse. SKATs satser er for 2008 fastsat til følgende: Kørsel indtil: km/årligt: DKK 3,47 pr. km Kørsel ud over: km/årligt: DKK 1,83 pr. km. Det bemærkes her, at km-grænsen alene relaterer sig til den enkelte arbejdsgiver og ikke den bil eller de biler, der benyttes af den pågældende medarbejder. Godtgøres arbejdstageren for den erhvervs - mæssige kørsel med en sats, der er lavere end den af SKAT fastsatte, kan dette også ske skattefrit, men arbejdstageren kan ikke fratrække differencen mellem den modtagne godtgørelse og SKATs sats. Selvom en arbejdsgiver udbetaler kørselsgodtgørelse med en sats, som er væsentlig lavere end den af SKAT fastsatte maksimale sats, vil det sjældent være økonomisk fordelagtigt at få godtgørelsen udbetalt som en skattepligtig kørselsgodt- Bilen

10 gørelse, selvom den erhvervsmæssige kørsel herved i stedet kan fratrækkes efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejde. Hvis arbejdsgiveren udbetaler kørselsgodtgørelse med en sats pr. kilometer, som er højere end den af SKAT fastsatte sats, skal hele den udbetalte godtgørelse som udgangspunkt medregnes som personlig indkomst ved indkomstopgørelsen. Den ansatte er herved henvist til at foretage et ligningsmæssigt fradrag for den foretagne kørsel efter reglerne om fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Ønsker en arbejdsgiver at godtgøre medarbejderens erhvervsmæssige kørsel med en sats, der er højere end den af SKAT fastsatte, eller med et fast beløb, bør godtgørelsen derfor opdeles i to dele: a. Godtgørelse svarende til SKATs satser b. En ekstra godtgørelse. Godtgørelsen, der svarer til SKATs satser, vil være skattefri, mens den ekstra godtgørelse vil være skattepligtig som almindelig løn. Godtgør arbejdsgiveren den erhvervsmæssige kørsel med et fast månedligt eller årligt beløb, vil arbejdstageren være skattepligtig af det modtagne beløb og kan alene fratrække den erhvervsmæssige kørsel efter reglerne for kørsel mellem hjem og arbejde, således at det er summen af dagens kørsel mellem hjem og arbejde samt erhvervsmæssig kørsel for firmaet, der danner grundlag for fradraget. Det er dog muligt at udbetale forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med acontobeløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige beløb, forudsat at: Forskuddet er afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel og Den endelige opgørelse og afregning af den skattefrie befordringsgodtgørelse, som lønmodtageren har ret til, sker senest med udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel er sket Kørsel og uddannelse Ud over muligheden for at yde skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel (herunder kørsel til steder, hvor der modtages undervisning i efteruddannelsesøjemed) er der mulighed for at yde skattefri godtgørelse med en reduceret sats for kørsel i egen bil eller på egen motorcykel til undervisning i forbindelse med grundog videreuddannelse. Godtgørelsessatsen er fastsat svarende til den almindelige befordringsfradragssats, som er DKK 1,83 pr. km for 2008, uden nogen form for kilometerbegrænsning. Godtgørelsen kan ydes for kørsel fra sædvanlig bopæl eller arbejdssted til uddannelsesstedet og retur ad den normale transportvej. 60-dages-reglen gælder ikke her. Ved almindelig efteruddannelse modsat grund- og videreuddannelse kan der vælges mellem de almindelige regler for erhvervsmæssig kørsel og de her nævnte særlige regler, under hensyntagen til bl.a. 60-dages-reglen, der alene gælder førstnævnte almindelige regler. Udgifter, der ikke dækkes af arbejdsgiveren, kan alene fradrages efter de almindelige regler for erhvervsmæssig befordring, hvilket vil sige efter reglerne for kørsel mellem hjem og arbejde. Det betyder, at der kun er fradrag, 10 Bilen 2008

11 hvis der er tale om en efteruddannelsesudgift, da uddannelsesstedet skal træde i stedet for den almindelige arbejdsplads. Ifølge praksis sker dette ikke, når der er tale om en længerevarende grunduddannelse eller videreuddannelse Modregning af godtgørelse i løn Skattefri kørselsgodtgørelse må som udgangspunkt ikke modregnes i en forud fastsat bruttoløn. Såfremt den aftalte løn nedsættes med den udbetalte kørselsgodtgørelse, bliver godtgørelserne skattepligtige for modtageren. Der gælder således et modregningsforbud, der rammer tilfælde, hvor lønnen løbende nedsættes i overensstemmelse med antallet af kørte kilometer og dermed den udbetalte befordringsgodtgørelse. der fremover udbetales skattefri kørselsgodtgørelse oven i lønnen. Lønnedgangen skal i så fald aftales fremadrettet. Hvis der f.eks. ultimo året sker en efterregulering af lønnen i forhold til de udbetalte godtgørelser, vil der være tale om en modregning, som medfører, at godtgørelserne bliver skattepligtige for lønmodtageren Befordringsfradrag for lønmodtagere Kørsel mellem hjem og arbejde er grundlæggende privat kørsel (ud over de første 60 gange, jf. tidligere beskrevet). For de kørte kilometer mellem hjem og arbejde gives der et ligningsmæssigt fradrag for det faktiske antal arbejdsdage, hvor befordringen har fundet sted. Det står dog lønmodtager og arbejdsgiver frit for at aftale lønvilkår, herunder en generel lønnedgang, under hensyntagen til årets gennemsnitlige kørselsbehov, mod at Fradraget beregnes på grundlag af den normale transportvej ved kørsel i bil mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Iflg. Landsskatteretten skal der dog lægges Bilen

12 Bornholm, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland eller Ærø. Denne regel gælder frem til 2013 for ovenstående nye kommuner. Der gælder særlige overgangsregler for lønmodtagere, der ved udgangen af 2006 var bosat i følgende tidligere kommuner: Arden, Fjends, Holsted, Lundtoft, Nørager, Sallingsund, Sejlflod, Spøttrup, Tinglev eller Aalestrup. væsentlig vægt på den vej, som pågældende selv har valgt, når bare denne er valgt ud fra geografiske forhold, tidsmæssige forbrug og økonomisk rimelighed (SKM ). Det er uden betydning for fradragets størrelse, om befordringen sker med f.eks. bil, offentlige transportmidler eller cykel. Der kan foretages fradrag for den del af den daglige kørsel, der overstiger 24 km. For 2008 er satserne fastsat som følger: For de første 24 km opnås ikke fradrag For de følgende 76 km er satsen DKK 1,83 pr. km Køres over 100 km er satsen for disse DKK 0,92 pr. km. Lønmodtagere, der bor i en af de såkaldte udkantskommuner, kan også anvende satsen på DKK 1,83 pr. km for kørsel ud over 100 km pr. dag. Dette gælder for lønmodtagere, der bor i en af følgende kommuner: For disse lønmodtagere gælder en særlig overgangsregel i op til 5 år, hvis retten til det særlige fradrag var opnået den 31. december Såfremt en arbejdsgiver ikke har udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, kan medarbejderen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst alene foretage fradrag for denne kørsel efter reglerne om fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Den erhvervsmæssige kørsel sammenlægges med kørslen mellem hjemmet og arbejdspladsen, og der beregnes således kun et bundfradrag på 24 km pr. arbejdsdag. Personer med en indtægt før AM-bidrag på højst DKK (2008) får et ekstra befordringsfradrag på 25% af det normale befordringsfradrag. Det ekstra fradrag kan højst udgøre DKK 6.000, og det nedsættes gradvist for indkomster over DKK (2008). Der skal i alle tilfælde selvangives det sædvanlige befordringsfradrag. Skatte- 12 Bilen 2008

13 myndighederne beregner automatisk det eventuelle ekstra befordringsfradrag ud fra de selvangivne oplysninger. en af de ansatte skattefri kørselsgodtgørelse mod, at denne medtager kolleger i bilen til de forskellige arbejdspladser Befordringsrelaterede fradrag Ud over befordringsfradrag for de kørte kilometer kan bilister få fradrag for færgebillet eller broafgift. Udgift til færge indrømmes med den dokumenterede udgift i form af bilag/billet. Udgift til egen båd kan ikke fradrages efter disse regler. Broafgift for passage af Storebælt kan bilister fratrække med DKK 90,00 pr. passage. Broafgift for passage af Øresundsforbindelsen kan fratrækkes med DKK 50,00 pr. passage. Udgiften til broafgift skal kunne dokumenteres. Personer, der benytter kollektiv trafik, kan fratrække hhv. DKK 15 og DKK 8 pr. passage af Storebælt og Øresundsforbindelsen. Hvis der benyttes fly mellem bopæl og arbejdsplads, kan der foretages et fradrag svarende til det mindste af følgende beløb: 1. Udgift til personoverførsel med færge 2. Flybilletten. Herudover kan der foretages fradrag for befordring i bil over land. Det afhænger af en konkret vurdering, om den normale transportvej i bil forudsætter benyttelse af færgetransport Arbejdsgiverbetalt befordring Arbejdsgiverbetalt befordring er eksempelvis fri bil, fri befordring i firmabus og fri kørsel i mandskabsvogn, fri brobizz eller pendlerkort til offentlige transportmidler. Der er også tale om arbejdsgiverbetalt befordring, når f.eks. en arbejdsgiver betaler Har medarbejderen adgang til arbejdsgiverbetalt befordring, kan der ikke opnås befordringsfradrag. Ligningsrådet fandt ved en afgørelse i 2005, at arbejdsgiverbetalt brobizz, i den situation hvor den ansatte kører mellem hjem og arbejde, udelukker det særlige brofradrag, men ikke det almindelige befordringsfradrag mellem hjem og arbejde. Det er adgangen til den betalte transport, der udelukker befordringsfradrag, og det er her uden betydning, om medarbejderen rent faktisk udnytter den fri befordring. En ansat, der har fri firmabil, kan således ikke opnå befordringsfradrag, selvom den ansatte vælger at anvende offentlig befordring og selv afholder udgiften. Foretages der befordringsfradrag i sådanne situationer, skal et beløb svarende til befordringsfradraget medregnes i den personlige indkomst. Da personlig indkomst beskattes med en højere sats end skatteværdien af befordringsfradraget, er det normalt en økonomisk ulempe at foretage befordringsfradrag i sådanne situationer. Hvis en ansat imidlertid anvender en fri bil, stillet til rådighed for ægtefællen af dennes arbejdsgiver til sin befordring mellem hjem og arbejde, anses dette ikke for arbejdsgiverbetalt befordring for den ansatte. Den ansatte kan således i denne situation opnå befordringsfradrag Salgsopsøgende arbejde for flere arbejdsgivere Lønmodtagere med salgsopsøgende Bilen

14 arbejde har, som eneste lønmodtagergruppe, mulighed for at foretage fradrag for erhvervsmæssig befordring, enten med de faktiske udgifter eller efter de af SKAT fastsatte satser for skattefri kørselsgodtgørelse. Følgende fire betingelser skal alle være opfyldt: 1. Lønmodtageren har mindst to arbejdsgivere 2. Befordringen foretages for mindst to arbejdsgivere på én gang 3. Lønmodtagerens arbejde består i kundeopsøgende aktiviteter 4. Samtlige modtagne skattefrie kørselsgodtgørelser skal indtægtsføres. Ønskes fradrag for de faktiske udgifter består opgørelsen af to dele: Opgørelsen af kilometerantallet Opgørelsen af kørselsudgifterne. Føres der ikke kørebog, ansættes den private kørsel efter et skøn, normalt som en procentdel af årets samlede kørsel. Hvis der ikke foreligger særlige forhold, vil skattemyndighederne normalt anerkende en årlig privat kørsel på km med tillæg af anden ikke erhvervsmæssig kørsel, f.eks. kørsel mellem hjem og arbejde, kørsel til sommerhus og lignende. Der kan foreligge særlige forhold, hvis skatteyderen eller dennes ægtefælle har yderligere en privat bil, hvorved den private kørsel eventuelt kan ansættes lavere end det anførte. Af bilens samlede driftsudgifter, inkl. skattemæssig afskrivning, kan der foretages fradrag for den del af udgifterne, der forholdsmæssigt kan henføres til den erhvervsmæssige kørsel i forhold til de samlede kørte kilometer. Ønskes i stedet fradrag efter SKATs satser, opgøres fradraget på grundlag af en kørebog eller lignende, der dokumenterer antal kørte erhvervsmæssige kilometer. Opgørelsen af kilometerantallet kræver som udgangspunkt, at der føres kørebog efter følgende retningslinjer: 1. Kilometertællerens udvisende ved den daglige kørsels begyndelse og ved dens slutning 2. Datoen for kørslen 3. Den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, idet der med hensyn til den erhvervsmæssige kørsel skal være angivet bestemmelsessteder og lignende notater, der kan sandsynliggøre/dokumentere regnskabets rigtighed. Uanset om der foretages fradrag for de faktiske udgifter eller efter SKATs satser, er der tale om et fradrag i den personlige indkomst og ikke et ligningsmæssigt fradrag, som det normalt gælder for lønmodtagere Befordringsfradrag for honorarmodtagere m.fl. Der kan ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til personer, der modtager andre vederlag end lønindkomst, f.eks. honorarindtægter ved kunstnerisk optræden eller foredragsvirksomhed. Modtagere af bestyrelseshonorarer mv. kan dog modtage skattefri godtgørelse, jf. herom i afsnit Bilen 2008 Disse grupper kan til gengæld foretage fradrag for erhvervsmæssig kørsel enten

15 med de faktiske udgifter eller efter SKATs satser. Fradraget foretages i den personlige indkomst Salg af bil Lønmodtageres fortjeneste og tab ved salg af bil er den skattepligtige indkomst uvedkommende. Der gælder dog særlige regler, hvis bilen er anskaffet før 1994, og der i ét eller flere af disse år er foretaget fradrag for faktiske udgifter ved erhvervsmæssig kørsel. I sådanne tilfælde er fortjeneste skattepligtig som personlig indkomst, og et tab er et ligningsmæssigt fradrag. Der gælder særlige regler for opgørelsen heraf. Honorarmodtagere m.fl. og lønmodtagere med salgsopsøgende arbejde, der foretager fradrag for erhvervsmæssig befordring med de faktiske biludgifter, skal medregne fortjeneste/tab ved salg af bilen til den personlige indkomst. Dette gælder dog kun den del af fortjenesten/tabet, der forholdsmæssigt kan henføres til den erhvervsmæssige kørsel. Se nærmere herom i afsnit Firmabil Firmabil, der anvendes til privat kørsel, er et skattepligtigt personalegode. Som udgangspunkt skal der ske beskatning efter reglerne om fri bil, uanset køretøjets art. Visse specialkøretøjer mv. er imidlertid anset for uegnet til privat kørsel, og for sådanne biler er der fastsat særlige regler (se afsnit 4.10). Beskatningen er uafhængig af privatkørslens omfang, og om den pågældende har råderet over en anden bil til privat kørsel. Bilen

16 For firmabiler på gule plader, hvor arbejdsgiveren, i relation til betaling af privatbenyttelsesafgift og eventuel refusion for moms af anskaffelsessummen, har tilkendegivet, at bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, er udgangspunktet, at firmabilen ikke anses for at være til rådighed for privat kørsel (se nærmere herom i afsnit 4.9). For biler på hvide plader og øvrige biler på gule plader er udgangspunktet, at bilen, ud over at være til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, tillige er til rådighed for privat kørsel. Ansatte, der ikke ønsker at blive beskattet af fri firmabil, må derfor kunne dokumentere/sandsynliggøre, at firmabilen ikke er til rådighed for privat kørsel. I disse situationer er det en absolut forudsætning for at undgå beskatning af fri bil, at der foreligger en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at bilen ikke er til rådighed for privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde. Er en sådan aftale indgået, og afleverer den ansatte firmabilen hos arbejdsgiveren ved arbejdstids ophør, kan den ansatte normalt være sikker på ikke at blive beskattet af fri bil. Holder firmabilen derimod på privatadressen, gælder der en formodning om, at firmabilen uanset en aftale med arbejdsgiveren om det modsatte rent faktisk anvendes privat. For at undgå beskatning af fri bil må den ansatte i så fald kunne dokumentere, at bilen faktisk ikke er anvendt til privat kørsel. Der stilles ikke nødvendigvis krav om en egentlig kørebog. Daglige registreringer med specificeret angivelse af dagens erhvervsmæssige kørsel kan således være tilstrækkeligt bevis for, at bilen ikke er anvendt privat. I praksis må det dog anbefales at føre en fuldstændig kørebog, som beskrevet i afsnit 5.1. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at aftalen om, at bilen ikke må anvendes privat, overholdes. Arbejdsgiveren skal således påse, at f.eks. udgifter til benzin mv. svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel. 16 Bilen 2008

17 Hvor der er tale om interesseforbundne parter, f.eks. hovedaktionær og selskab, må der forventes et skærpet dokumentationskrav. I teorien skal der også her foreligge en instruks om, at bilen ikke er til rådighed for privat kørsel. En erklæring om fraskrivelse af firmabilen, produceret af en hovedaktionær, er dog ikke tilstrækkeligt for at undgå beskatning. I praksis vil der tillige være krav om en nøjagtigt ført kørebog, med daglige registreringer med specifikation af dagens kørsel og bestemmelsessted. Om kørebog se i øvrigt afsnit 5.1. Hvis bilen ud fra ovennævnte ikke er til rådighed for privat kørsel, beskattes den ansatte ikke af firmabil Skattepligtig værdi af firmabil til rådighed for privat kørsel Værdi af fri bil udgør 25% af den del af bilens værdi, der ikke overstiger DKK , dog mindst af DKK og 20% af resten uden øvre værdigrænse. Værdien, der lægges til grund ved beregningen af det skattepligtige beløb, afhænger af, om arbejdsgiveren har anskaffet bilen som ny eller brugt og i så fald, hvor gammel bilen var, da den blev købt. For det indkomstår, hvor bilen første gang er indregistreret og for de to efterfølgende indkomstår, opgøres værdien af fri bil som 25% af den del af nyvognsprisen, der ikke overstiger DKK og 20% af resten. For det 4. indkomstår og følgende indkomstår opgøres værdien af fri bil ud fra 75% af nyvognsprisen. Også i det 4. indkomstår og de følgende indkomstår gælder minimumsgrænsen på DKK Er nyvognsprisen eksempelvis DKK , opgøres det skattepligtige beløb i 1. til 3. indkomstår som 25% af DKK tillagt 20% af DKK , mens det skattepligtige beløb i det 4. indkomstår og følgende indkomstår opgøres som 25% af DKK (75% af DKK ). Købes i 2006 en brugt bil, som er indregistreret første gang i 2004, er beregningsgrundlaget i 2006 bilens nyvognspris i 2004, idet 2006 er det 3. indkomstår, bilen er indregistreret. Hvis nyvognsprisen er under DKK , udgør beskatningsgrundlaget dog DKK I 2007, som er det 4. indkomstår bilen er indregistreret, udgør beregningsgrundlaget 75% af nyvognsprisen, dog mindst DKK Er bilen f.eks. indregistreret første gang den 3. december 2004 og købes af Bilen er ved købet højst 3 år gammel For nye biler samt biler, der på arbejdsgiverens købstidspunkt er højst 3 år gamle, indgår nyvognsprisen som beregningsgrundlag, dog mindst DKK Bilens alder på anskaffelsestidspunktet fastsættes ud fra 1. indregistrering. Bilen

18 arbejdsgiveren den 2. februar 2007, udgør beregningsgrundlaget allerede fra % af nyvognsprisen, da 2007 er det 4. indkomstår, bilen er indregistreret. Købes bilen derimod først den 4. december 2007 eller senere, gælder reglerne nedenfor om anskaffelse af biler, der på købstidspunktet er mere end 3 år gamle, jf Nyvognsprisen Ved nyvognsprisen forstås som hovedregel bilens købspris som ny inkl. moms, leveringsomkostninger, registreringsafgift og registreringsafgiftspligtigt tilbehør. år efter arbejdsgiverens erhvervelse af bilen skulle i en konkret sag ikke medregnes ved opgørelsen af grundlaget for beskatning af fri bil, da Landsskatteretten ikke anså reparationen for foretaget i forbindelse med erhvervelsen af bilen. Det er dog uvist, hvor tæt på anskaffelsestidspunktet udgiften til istandsættelse må være afholdt, men det bør som udgangspunkt tillægges betydning, om det var en kendt istandsættelsesudgift på anskaffelsestidspunktet eller ej. Bevisbyrden kan dog være vanskelig at løfte, jo kortere denne periode er. Ekstraudstyr skal kun medregnes, såfremt der skal betales registreringsafgift af dette, hvilket er slået fast af Landsskatteretten i Selvom fabriksmonteret sikkerhedsudstyr i form af airbags mv. reducerer registreringsafgiftsgrundlaget, kan reduktionen for dette sikkerhedsudstyr ikke fragå i beregningsgrundlaget Bilen er ved købet mere end 3 år gammel Anskaffes en bil, der på arbejdsgiverens købstidspunkt er mere end 3 år gammel, regnet fra datoen for første indregistrering, er beregningsgrundlaget købsprisen med tillæg af de eventuelle istandsættelsesudgifter og leveringsomkostninger, som virksomheden afholder i forbindelse med anskaffelsen. Der kan ikke opstilles en generel frist for den tidsmæssige sammenhæng mellem erhvervelsen og eventuel istandsættelse, idet det må bero på en konkret vurdering, om istandsættelsen har en naturlig sammenhæng med erhvervelsen. Udgifter til reparation af motoren på en bil udført 1½ Landsskatteretten fandt i første omgang i en sag i 2006, at udgifter til aftageligt træk og vinterdæk med alufælge skulle medregnes til beregningsgrundlaget for fri bil. Der var tale om en ny bil dvs. under 3 år. Sagen er i 2007 blevet genoptaget og i den forbindelse kommer Landsskatteretten frem til, at tilbehøret ikke skal medtages i beregningsgrundlaget for fri bil, hvis der ikke skulle betales registreringsafgift af tilbehøret ved køb af bilen. Det er vor opfattelse, at dette også gælder ved køb af en gammel bil dvs. at bilen er over 3 år på anskaffelsestidspunktet. Heller ikke tilbehør, der anskaffes ved køb af en bil, der på købstidspunktet er mere end 3 år gammel, skal tillægges beregningsgrundlaget, hvis der ved køb af bilen som ny ikke skulle betales registreringsafgift af tilbehøret. Spørgsmålet er imidlertid ikke blevet prøvet skattemæssigt, hvorfor der udelukkende er tale om en formodning for, hvorledes SKAT vil behandle forholdet i en konkret situation. 18 Bilen 2008

19 Istandsættelses- og leveringsomkostninger skal dog altid medregnes i beregningsgrundlaget. For disse gamle biler udgør beregningsgrundlaget også som minimum DKK Fri bil i en del af året En ansat beskattes med 1/12 af den årlige værdi af den fri bil hver måned. bil således med 1/12 af den for et helt år opgjorte værdi af fri bil. Hvis en ansat således har fri bil til rådighed fra 1. januar 2006 til 7. juli 2006 og igen fra 15. september 2006 til 31. december 2006, skal den ansatte alene beskattes af 10/12 af den for et år opgjorte værdi af fri bil, idet der i en sammenhængende periode på mindst 60 dage ikke har været fri bil til rådighed. Der beregnes værdi af fri bil for en hel måned, selvom bilen kun har været til rådighed for en del af en måned. Hvis perioden, hvor der har været fri bil til rådighed, har været afbrudt i en sammenhængende periode på mindst 30 dage, kan arbejdsgiveren ved den førstkommende lønberegning efter denne periode undlade at beregne værdi af fri bil for én måned. For hver sammenhængende 30-dagesperiode, hvor der ikke har været fri bil til rådighed, reduceres beskatningen af fri Hvis en ansat har fri bil fra 15. februar 2006 til 12. marts 2006, vil der alene skulle ske beskatning af fri bil med 1/12 af den for et år opgjorte værdi af fri bil, idet bilen har været til rådighed i mindre end 30 dage Bilen er en frikørt taxi Hvis firmabilen er en frikørt taxi (dvs., hvor der ikke skal svares yderligere registreringsafgift ved købet), udgør beregningsgrundlaget for værdi af fri bil købsprisen med tillæg af eventuelle istandsættelsesog leveringsomkostninger. Dette gælder uanset bilens alder på købstidspunktet. Bilen

20 Arbejdsgiveren har leaset bilen Hvis arbejdsgiveren har leaset den bil, der stilles til rådighed for den ansatte, fastsættes beregningsgrundlaget til, hvad der ville have været gældende, såfremt bilen var købt af arbejdsgiveren på leasingtidspunktet. I en konkret sag fra 2006 blev beregningsgrundlaget for fri bil ansat til leasinggivers anskaffelsessum. Dette uanset listeprisen på den omhandlede bil var højere. Hvis bilen efter leasingperiodens udløb købes af arbejdsgiveren, fastsættes der et nyt beskatningsgrundlag, hvis bilen ved købet er mere end 3 år gammel, regnet fra datoen for første indregistrering. Beregningsgrundlaget reduceres i så fald til den købspris, arbejdsgiveren betaler til leasingselskabet, forudsat at denne i øvrigt er udtryk for bilens reelle handelsværdi. Hvis et udenlandsk leasingselskab erhverver en bil og indregistrerer den i Danmark for en begrænset periode, kan leasingselskabet anvende reglerne om betaling af periodisk registreringsafgift. Derved kan leasingselskabets anskaffelsessum reduceres væsentligt i forhold til, hvis bilen alternativt var indregistreret tidsubegrænset i Danmark. Ved opgørelsen af værdien af fri bil skal tages udgangspunkt i, hvad det ville have kostet arbejdsgiveren at købe bilen på normal vis, dvs. ved en tidsubegrænset almindelig indregistrering i Danmark Beskatningsgrundlag sale and lease-back Hvis arbejdsgiveren overdrager en bil til et leasingfirma og tilbageleaser samme bil, kan beskatningsgrundlaget fastsættes til overdragelsesværdien, dersom bilen er mere end 3 år gammel på overdragelsestidspunktet. Overdragelsen skal naturligvis være reel, dvs. bilen skal omregistreres, arbejdsgiverens forsikring som ejer skal opsiges, og der skal foreligge en leasingkontrakt, som i øvrigt skal følges. Opfyldes disse krav til det reelle indhold i aftalen, kan en sådan sale and lease-back aftale også godkendes for koncerninterne bil-overdragelser. 20 Bilen 2008

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Firmabil. beskatning af firmabil

Firmabil. beskatning af firmabil Firmabil beskatning af firmabil Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sædvanlige firmabiler 4 1 Bilens anvendelse 4 1.1 Generelt 4 1.2 Udelukkende erhvervsmæssig kørsel 4 1.3 Kørsel mellem hjem og arbejde 7

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Firmabil / Egen bil Skat Tax

Firmabil / Egen bil Skat Tax Firmabil / Egen bil Skat 2017 Tax 2 Firmabil / Egen bil Indhold 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2016

BILER SKAT OG MOMS 2016 BILER SKAT OG MOMS 2016 Nørreport 3 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 61 12 Fax 74 62 95 20 Torvegade 6 6330 Padborg Tlf. 74 67 20 21 Fax 74 67 22 15 Jyllandsgade 28, 1. 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 77 00 Fax 73

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere