Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden"

Transkript

1 Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring i organisering af drift og vedligehold Mulige fremadrettede tiltag 31 Kontakt Spørgsmål til denne rapports indhold kan stiles til: Allan Kirk, partner, tlf Helle Lange, seniormanager, tlf Om Deloitte Fra ide til virkelighed Deloitte Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og den private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idestadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Consulting med Deloittes kompetencer indenfor revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, der er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Consulting Tlf Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København Postadresse Deloitte Consulting 0900 København C Postboks 1600

3 1. Indledning Som led i den udvidede forvaltningsrevision har Region Hovedstaden valgt at få gennemført en kortlægning af omkostninger forbundet med bygningsdrift og -vedligehold på tværs af den samlede organisation. I tilknytning hertil er der indhentet inspiration til alternative forretningsmodeller på området Formål og indhold/fokus Som led i den udvidede forvaltningsrevision har Region Hovedstaden anmodet Deloitte om at foretage en kortlægning af omkostningerne forbundet med drift og vedligehold af regionens samlede bygningsmasse. Regionen har endvidere ønsket at indhente inspiration til mulige overvejelser om alternative forretningsmodeller på området. Analysen er afledt heraf overordnet opdelt i to spor: 1. En kortlægning af de samlede omkostninger til bygningsdrift og -vedligehold i Region Hovedstaden. 2. Et kvalitativt analysespor, der sammen med kortlægningen af omkostningerne kan danne grundlag for inspiration til nye typer forretningsmodeller for den samlede bygningsdrift og bygningsvedligehold i Region Hovedstaden. Kortlægningen er tilrettelagt således, at der i projektforløbet er indsamlet data for stabs-/administrationsbygninger, samtlige hospitaler og tværgående virksomheder. Kortlægningen omfatter ikke rengøring og køkkendrift. I det kvalitative analysespor er der gennemført en række interview med større danske virksomheder (Novo Nordisk og DONG Energy), Københavns Ejendomme, Bygningsstyrelsen, Region Sjælland og Region Midtjylland med henblik på at søge inspiration til alternative driftsmodeller og organiseringsformer Afgrænsning Kortlægningsdelen af opgaven omfatter omkostninger relateret til den daglige bygningsdrift og -vedligehold. Udgifter til opgaver, der karakteriseres som anlæg, er ikke omfattet af undersøgelsen. 1 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

4 Undersøgelsen omfatter ikke rengøring og køkken/kantinedrift. Desuden omfatter undersøgelsen ikke forsyning og ressourceforbrug i form af vand, varme, elektricitet mv. Kortlægningen omfatter både ejede og lejede lokationer. For de lejede lokationer omfatter kortlægningen dog ikke de elementer af drift og vedligehold, der er dækket af huslejebetalingen Metodevalg Det er besluttet, at hele Region Hovedstaden skal overgå til det nye fælles økonomisystem Reflex. I flere enheder er man ved at overgå til Reflex, men systemet er endnu ikke implementeret alle steder i regionen, og kun meget få har anvendt systemet før Der findes derfor ikke aktuelt samlede data for bygningsdrift og -vedligehold på tværs af regionen, og der er fortsat meget forskellige måder at registrere data på. Deloitte har derfor vurderet, at den bedst mulige måde at indhente relativt udspecificerede data på tværs af regionen indenfor de givne tidsmæssige rammer for analysen har været at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de enheder i regionen, der har ansvar for forvaltning af ejendomme. I forbindelse med udarbejdelse af spørgerammen blev det vurderet, at systematikken i Reflex på trods af den manglende implementering ville være den mest hensigtsmæssige fællesnævner. Kategoriseringen i spørgeskemaet har derfor taget udgangspunkt i systematikken i Reflex. For de respondenter, der ikke anvender Reflex, har det betydet, at en række data ikke har kunnet hentes direkte i de eksisterende økonomisystemer. Det har betydet, at respondenterne har måttet gøre sig en række antagelser eller har taget en række forbehold. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet udarbejdet, tilrettet og valideret på baggrund af forudgående drøftelser med udvalgte bygningsadministratorer fra forskellige enheder i regionen. Analysen har skullet gennemføres indenfor en afgrænset tidsramme. Det har betydet, at der har været kort tid for respondenterne til at indsamle data og besvare spørgeskemaer. Desuden har det ikke været muligt indenfor tidsrammen at afholde workshops eller lignende til afklaring af spørgsmål eller definitioner. Efterfølgende er besvarelserne af spørgeskemaerne blevet gennemgået af Deloitte og valideret af respondenterne i forhold til umiddelbare bemærkninger fra Deloittes side, Der har dog ikke været mulighed for at afholde møder med de enkelte respondenter til gennemgang af besvarelserne. I relation til undersøgelse af mulige alternative organiseringsmuligheder har Deloitte vurderet, at de mest anvendelige tilbagemeldinger ville kunne opnås ved gennemførelse af en række kvalitative interview med facility management-ansvarlige i organisationer, der med hensyn til størrelse og relativ diversitet i ejendomsanvendelsen bedst vil kunne sammenlignes med Region 2 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

5 Hovedstaden. De kvalitative interview har fokuseret på at afdække områder, hvor den pågældende organisation har gjort sig erfaringer, som efter Deloittes vurdering kunne være interessante for Region Hovedstaden i forhold til fremtidige overvejelser om organiseringen af facility management-området. Afslutningsvist blev der afholdt et tværgående møde med repræsentanter for virksomhedernes bygningsdriftsenheder, hvor der på baggrund af udkast til hovedparten af rapporten blev drøftet mulige fremadrettede forbedringstiltag. Denne drøftelse indgår i grundlaget for kapitel Opbygning af indhentede data Respondenter fra 13 1 forskellige enheder i Regionen har udfyldt et spørgeskema udformet i Excel, hvor der skulle indtastes informationer i tre forskellige ark: 1) Stamdata, 2) Ejendomsdata til grundlæggende informationer omhandlende funktion, arealstørrelser/-typer og aggregerede udgiftsdata og 3) Drift og vedligehold. Det sidste ark 3) Drift og vedligehold vedrører spørgsmål om funktionsopdelte driftsomkostninger samt vedligeholdsomkostninger opdelt på faggrupper. Sondringen mellem disse to er, at vedligehold skal ses som aktiviteter, der sigter på at opretholde ejendommens tilsigtede markeds- og/eller brugsværdi, hvorimod drift skal ses som værende de daglige aktiviteter, der gør bygningen funktionel for dens brugere, og som dermed ikke vedrører vedligehold. Grupperingen af disse bygger til dels på opbygningen af kontoplanen i regionens nye fælles økonomisystem Reflex. Det samlede spørgeskema indeholdt cirka 60 overordnede spørgsmål, hvoraf de fleste krævede stillingtagen til yderligere aspekter, for eksempel spørgsmål om intern eller ekstern leverance, årsværk, lønudgifter, kontrakttype/ -størrelse, seneste udbudsrunde, drifts- eller anlægsbetragtning mv Gruppering af omkostningsposter De funktionsopdelte driftsomkostninger er inddelt i følgende poster: fælles administration, indvendig drift, udvendig drift, sanitære tjenester, sikring og skadedyrsbekæmpelse samt en diversepost for udgifter, der ikke umiddelbart kan kategoriseres under de øvrige poster. Fælles administration dækker de samlede ledelses- og administrationsomkostninger samt yderligere omkostninger opstået i forbindelse udarbejdelse og implementering af eventuelle klimastrategier, sikring af arbejdsmiljø og lignende. 1 Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Bornholms Hospital, Frederiksberg Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital (Hillerød, Frederikssund og Helsingør), Rigshospitalet, Psykiatrien, Den Sociale Virksomhed og Regionsgården; 13 enheder i alt. Yderligere blev der udsendt spørgeskema til IMT, Apoteket og Den Præhospitale Virksomhed. Besvarelserne herfra skønnedes dog ikke tilstrækkelig fyldestgørende til at indgå i analysen. 3 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

6 Indvendig drift inkluderer mindre driftsopgaver såsom fælles reception og modtagelse for bygningskomplekset, flytteservice i form arbejdskraft til udførelse af opgaven, planteservice, styring af mødelokaler mv. Yderligere er de driftsmæssige udgifter til varme- og ventilationssystemer, herunder energistyring, angivet. De sidste to poster under indvendig drift er udgifter til elevatordrift og brandsikringsudstyr. Udvendig drift inkluderer renhold af grønne arealer og belægningsarealer. Da sondringen mellem drift og vedligehold på dette område kan være problematisk, er alle omkostninger forbundet med dette inkluderet her. Dette indbefatter også maskinel knyttet direkte til opgaven. Snerydning og administration af parkeringspladser er angivet særskilt. Sanitære tjenester indbefatter vinduespudsning og affaldshåndtering. Affaldshåndteringen skal forstås som udgifterne fra affaldsrummet til afskaffelse, da transport til det samlede affaldsrum antages at blive varetaget under rengøring. Vedligeholdsomkostninger er opdelt via den udførende faggruppe. Selvom dele af det udførte arbejde kan have involveret flere fagspecifikke opgavetyper, er disse omkostninger blevet efterspurgt for de enkelte faggrupper uden overlap, da alle udgifter skal summere til de totale vedligeholdsudgifter for den omhandlede enhed. Da det på nogle lokationer ikke har været muligt at udtrække specificeringen af data fra de eksisterende systemer, er respondenterne blevet bedt om et estimat Drifts- og anlægsbetragtning Respondenterne er endelig anmodet om at anføre, om de tilgængelige udgiftsposter kunne betragtes udelukkende som driftsomkostninger, eller om udgifterne også vedrørte anlæg. 4 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

7 2. Den nuværende organisering Den nuværende organisering af bygningsdrift og -vedligehold i Region Hovedstaden er kendetegnet ved en forankring af drifts- og budgetansvar i de enkelte virksomheder. Den tværgående samarordning sker primært gennem en gradvist øget anvendelse af fælles indkøbsaftaler Organisering af bygningsdrift og -vedligehold i Region Hovedstaden Region Hovedstadens 10 hospitaler, Den Sociale Virksomhed samt Regionsgården administrerer tilsammen et oplyst grundareal på 2,6 mio. kvadratmeter og et oplyst etageareal på ca. 1,5 mio. kvadratmeter. Psykiatrien har yderligere oplyst 22 ikke eksternt lejede lokationer med et grundareal på ca kvadratmeter med et etagereal på kvadratmeter samt yderligere 13 lejede lokationer på ca kvadratmeter. 2 Der indgås i stigende grad fælles rammeaftaler for de forskellige opgavetyper indenfor bygningsdrift og -vedligehold. Således er der pr. 1. januar 2013 trådt en række centrale rammeaftaler i kraft på områder, hvor der hidtil primært fandtes lokale aftaler. En række af de centralt indgåede rammeaftaler, fx på vvs-området, dækker dog kun et eller få hospitaler og gælder således ikke alle Region Hovedstadens lokationer. Den konkrete aftaleindgåelse om udførelse af en konkret opgave varetages dog decentralt, og hver lokation har sin egen facility management-funktion. Der er ikke umiddelbart nogen koordinering af strategien for bygningsdrift og -vedligehold på tværs af lokationerne i Region Hovedstaden, og der er stor forskel på, i hvilket omfang den enkelte lokation anvender rammeaftaler samt i hvilket omfang, der anvendes interne ansatte til udførelse af bygningsdrift og -vedligehold i stedet for at engagere eksterne leverandører. Flere af hospitalerne giver udtryk for, at der reelt ikke udføres planlagt vedligehold, men at alle midler anvendes til akut afhjælpende vedligehold. Flere af hospitalerne vurderer således, at de har et betydeligt vedligeholdsefterslæb. 2 Det er dog muligt, at der kan forekomme overlap mellem data fra psykiatrien og de hospitaler, hvorpå nogle af lokationerne befinder sig. 5 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

8 Der er ikke som led i opgaven gennemført en detaljeret afdækning af organiseringen af facility management-opgaverne i de enkelte enheder, men det overordnede billede er sådan, at hospitalerne har enheder, som er dedikeret til området, mens dette ikke er tilfældet for psykiatrien som samlet virksomhed og Den Sociale Virksomhed Aggregerede udgifter for undersøgte hospitaler og virksomheder Nedenfor ses de totale udgifter for de 10 hospitaler samt psykiatrien, Den Sociale Virksomhed og regionsgården. Den totale sum for alle relevante udgifter, der relaterer sig direkte til bygningsdrift og -vedligehold, er opgjort til 514 mio. kr. Figur 1. Samlede udgifter fordelt på hospitaler mv. Data fra psykiatrien (inklusive Sct. Hans) vurderes at være behæftet med usikkerheder, da besvarelsen ikke er foregået samlet og koordineret for psykiatriens lokationer. Dette gør sig i nogen grad også gældende for Den Sociale Virksomhed, dog er der her tale om markant mindre beløb. Yderligere kan det tilføjes at enkelte udgifter relateret til Amager Hospital i meget begrænset omfang er afholdt af Hvidovre Hospital. Udgifter relateret til Glostrup Hospital omfatter kun den somatiske del af hospitalet. Den resterende del er inkluderet i udgifter afholdt ved psykiatrien. Samlet set vurderes det, at der er betydelige usikkerheder forbundet med angivelsen af faktiske omkostninger. Det betyder, at det efter Deloittes vurdering ikke vil være retvisende og hensigtsmæssigt at opstille egentlige benchmarks på tværs af hospitalerne. Undtaget dog grønne arealer, jf. afsnit 2.2.4, figur 8, hvor data vurderes at være relativt retvisende. På samme måde vurderes det, at tallene generelt er behæftet med for mange usikkerheder til at kunne danne baggrund for en bare nogenlunde retvisende benchmarking med andre sektorer. 6 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

9 Der er dog en række tendenser og karakteristika, som kan udledes af de indhentede data. Disse er fremstillet nedenfor i afsnit 2.2 og Intern og ekstern udførelse af opgaver Fordelingen mellem intern og ekstern udførelse af opgaverne varierer for opgaveområdet som helhed ganske betydeligt. Den procentvise fordeling mellem intern udførelse af opgaver (lønomkostninger samt materialekøb) og ekstern udførelse af opgaver (ydelser fra eksterne leverandører) fremgår af figur 2 nedenfor. Ud af den totale sum på 514 mio. kr. vedrører 286 mio. kr. internt udført arbejde og de resterende 228 mio. kr. betaling til eksterne leverandører. Dette svarer til, at intern udførelse af opgaver står for 56 procent af de samlede omkostninger i regionen med 569 årsværk. Figur 2. Fordeling af omkostninger mellem interne lønudgifter, materialer og eksterne ydelser Organiseringen varierer således meget mellem hospitalerne i forhold til om disse har valgt at udføre hovedparten af opgaverne ved brug af internt personale eller eksterne leverandører. Glostrup Hospital udførte mere end 90 procent af deres opgaver internt, hvorimod det samme tal for Hvidovre og Amager Hospital kun var ca. 40 procent. Både i Den Sociale Virksomhed og psykiatrien (eksklusive Sct. Hans) er der i høj grad købt ydelser fra eksterne leverandører. For Den Sociale Virksomhed vedrører de interne ydelser kun de driftmæssige opgaver så som hold af udendørs arealer og drift af klima- og ventilationsanlæg mv. Alt vedligeholdsarbejde udføres af eksterne leverandører. Nedenfor i figur 3 er vist fordelingen for interne og eksterne ydelser med angivelse af de samlede udgifter fordelt på hospitalerne mv. 7 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

10 Figur 3. Samlede udgift opdelt på interne og eksterne ydelser Interne og eksterne ydelser fordelt på de forskellige hovedgrupper Hovedgrupperne fra spørgeskemaerne, opdelt i drift og vedligehold, er vist i figur 4 med angivelse af den totale udgift på tværs af regionen samt specificeringen af denne. Figur 4. Hovedgrupper opdelt på interne og eksterne ydelser Den del af indvendig drift, der vedrører reception og omstilling (33,5 mio. kr.), er udeladt i figuren, da denne udelukkende er en intern ydelse. Gruppen andet drift dækker over både specificerede og uspecificerede udgifter for hospitalerne, der ikke umiddelbart kan henføres under de opstillede hovedgrupper. Bornholms Hospital har fx angivet ca. 3 mio. kr. til personel i teknisk driftsafdeling. Posten udgør i alt 15 mio, kr. svarende til under 3 procent af totalen. 8 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

11 Gruppen Andet vedligehold dækker primært over uspecificerede personaleudgifter i psykiatrien på 18,2 mio. kr., hvoraf de 9,2 mio. kr. alene vedrører Sct. Hans. Det har ikke umiddelbart været muligt at få yderligere specificering af disse oplysninger fra psykiatrien. Procentdelen af Andet vedligehold, der vedrører psykiatrien, er 79 procent. I det følgende vil udvalgte resultater fra undersøgelsen vedrørende de enkelte hovedgrupper blive præsenteret Indvendig drift Den indvendige drift vedrører først og fremmest receptions- og omstillingsfunktionen samt driften af klimaanlæg mv. Elevatordriften er også inkluderet under denne hovedgruppe. Den samlede udgift er på 115 mio. kr., hvilket svarer til mere end 22 procent af totalen. Figur 5. Udgifter til indvendig drift Reception og omstilling beskæftiger 93 årsværk ud af totalen på 183 for indvendig drift. Driften af klima- og ventilationsanlæg mv. er den største udgift i gruppen med 42,5 mio. kr., hvoraf 73 procent af udgifterne kan henføres til interne ydelser. Her er beskæftiget 46 årsværk. Elevatordriften udgør en omkostning på 15,6 mio. kr., hvor ca. halvdelen af opgaverne klares af interne ressourcer. Fire hospitaler (Gentofte, Herlev, Nordsjælland og Rigshospitalet) har i alt 7 årsværk ansat til at håndtere driften af elevatorer. Rigshospitalet har som de eneste udelukkende angivet brug af interne ydelser. Der anvendes seks eksterne leverandører med Otis, Kone og ThyssenKrupp Elevator som værende de mest benyttede. Udgifter til flytteservice udgør ca. 10 mio. kr. med en lille overvægt af interne ressourcer. For eksterne ydelser er der registreret 13 forskellige leverandører, hvoraf kun to har udført opgaver på tværs af regionen. Samlet blev der benyttet eksterne leverandører for 25,5 mio. kr. svarende til 23 procent af omkostningerne for gruppen indvendig drift. 9 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

12 Sanitære ydelser De sanitære ydelser, inklusive vinduespudsning og polering, beløber sig til samlet til ca. 37 mio. kr., hvilket er ca. 7 procent af de samlede udgifter. I affaldshåndtering er kun inkluderet udgifter til bortskaffelse af affald fra eventuelt depotområde og dermed ikke den interne transport hertil, der antages i alt overvejende grad at blive varetaget af lokationens rengøringsydelse. Figur 6. Udgifter til affaldshåndtering samt vinduespudsning Al vinduespolering bliver udført af eksterne leverandører, af hvilke der er registeret 10 forskellige på tværs af regionens lokationer. For affaldshåndteringen er den største udgift det almindelige husholdningslignende affald med 22 mio. kr. med beskæftigelse af 31 årsværk, hvilket bringer den interne andel af udgifterne op på godt halvdelen. I alt for de sanitære ydelser blev der brugt ca. 40 årsværk med en samlet lønudgift på 15 mio. kr. For flere af respondenterne har det ikke været muligt at foretage udspecificering af affaldshåndteringen, som ses i figur 6. Derfor må det antages, at dele af udgifterne angivet under posten generel/almindelig affaldshåndtering dækker over de andre typer af sanitære ydelser. Samlet blev der benyttet eksterne leverandører for 21,5 mio. kr. svarende til 58 procent af omkostningerne for de sanitære ydelser. Der er i alt identificeret 21 forskellige leverandøre indenfor affaldshåndtering, eksklusive psykiatrien. Kun seks af disse servicerer mere end et hospital, med leverandørerne HC container og Henrik Tofteng som de største med fire hospitaler hver. Hvis leverandører for psykiatrien inkluderes, stiger det totale tal for leverandører til Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

13 Hold af udendørsarealer Den udvendige drift er opdelt i grønne arealer, belægning, snerydning samt administration af parkeringspladser. Den totale sum for denne hovedgruppe udgør ca. 37 mio. kr. af den samlede total eller ca. 7 procent. Figur 7. Udgifter til udvendig drift Hold af grønne arealer udgør med 20,5 mio. kr. den største andel af udgifterne til udvendig drift. To tredjedele af dette arbejde bliver udført som intern ydelse (løn og materialer). Dette svarer til ca. 28 årsværk. Hold af arealer med belægning samt snerydning udgør tilsammen 14,9 mio. kr., men her er kun ca. en tredjedel af udgifterne henført til interne ydelser (11 årsværk). Administration af parkeringspladser er kun angivet til at have en omkostning på 1,4 mio. kr. Nedenfor i figur 8 ses fordelingen for interne og eksterne udgifter for udvendigt vedligehold per kvadratmeter. Tallet er et vægtet gennemsnit af de tre største udgiftstyper, som ses i figur 7. Den grønne stiplede linje viser omkostningen per kvadratmeter alene for hold af grønne arealer. Der er kun medtaget de enheder, der har specificeret deres data for grundareal. Dog er mange af disse data angivet ud fra bedste estimat, hvilket medfører usikkerheder i resultaterne i figuren. 11 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

14 Figur 8. Vægtet gennemsnit af udgifter til udvendig drift samt isoleret for grønne arealer per m 2 Der er store forskelle i de gennemsnitlige udgifter for udvendig vedligehold. Det samme kan også siges for udgifter per kvadratmeter for vedligehold af de grønne områder, illustreret ved den stiplede linje. Gentofte og Rigshospitalet har begge noget højere gennemsnitlige udgifter per kvadratmeter end de andre undersøgte enheder. For Gentofte skyldes dette høje udgifter til belægningsvedligehold, hvorimod det for Rigshospitalet skyldes høje udgifter til vedligehold af grønne arealer. Gentofte Hospital og Rigshospitalet anvender begge i højere grad end de øvrige eksterne leverandører. Den gennemsnitlige andel af udgifter til eksterne ydelser for de resterende ni enheder er 19,5 procent, hvor det samme tal for Gentofte er 74 procent og for Rigshospitalet 60 procent. For 2013 og frem vil tallene se anderledes ud for Rigshospitalet, da de har valgt at insource store dele af opgaven om udvendig vedligehold, hvorved brugen af eksterne leverandører vil falde. Der er identificeret 11 forskellige leverandører, eksklusive psykiatrien, hvoraf kun tre er til stede på mere end én lokation. Yderligere kan det oplyses, at der eksisterer fem aftaler for driften af udendørs arealer for Hillerød, Gentofte, Regionsgården samt for psykiatrien på PC Amager og Ballerup. Nedenfor er størrelsesforholdene for de forskellige typer udgifter vist for hver af de undersøgte enheder, inklusive angivelse af de totale kvadratmeter for grønne arealer samt belægningsarealer. 12 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

15 Figur 9. Udgifter til udvendig vedligehold samt antal kvadratmeter Bispebjerg og Rigshospitalet afholder de største udgifter på området med samlet 32 procent af de samlede omkostninger på 37 mio. kr. På Rigshospitalet går mange af udgifterne til hold af belægningsarealer. For de andre enheder er det altovervejende det grønne vedligehold, der er den største udgiftspost. Den Sociale Virksomhed har forholdsvis store udgifter til grønne arealer, men råder også over kvadratmeter grønt areal. 13 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

16 Sikring og skadedyrsbekæmpelse Sikring og skadedyrsbekæmpelse vedrører nøgleservice, monitorering/udrykning ved alarm, bemandede sikringsposter samt skadedyrsbekæmpelse. Den totale sum for denne hovedgruppe udgør ca. 35 mio. kr. af den samlede total eller ca. 7 procent. Figur 10. Udgifter til sikring og skadedyrsbekæmpelse Sikringsdelen udgør tilsammen en udgift på ca. 25 mio. kr., hvoraf de 18 mio. kr. (73 procent) relaterer sig til interne ydelser. Dette svarer til 41 årsværk ud af i alt 52 årsværk for hele hovedgruppen. De eksterne ydelser på sikringsområdet er med få undtagelser indkøbt af Psykiatrien samt Rigshospitalet. Psykiatrien afholder ca. 15 procent af de totale sikringsudgifter i undersøgelsen. Det tilsvarende tal for Rigshospitalet er 32 procent. Nøgleservice, som inkluderer administration af adgangstilladelser samt indog udleveringer af nøgler og adgangskort, bliver alt overvejende udført som en intern ydelse, hvortil der kan henføres udgifter for lidt over 6 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelse udgør kun en mindre ekstern udgift, der er dækket af ni forskellige leverandører på området. Samlet blev der benyttet eksterne leverandører for 9,6 mio. kr. svarende til 28 procent af omkostningerne for sikring og skadedyrsbekæmpelse Fælles administrative omkostninger Denne post vedrører kun interne udgifter og dækker overordnede fælles ledelsesmæssige opgaver, fælles administrative opgaver vedrørende bygningsdrift herunder bogholderi samt udgifter til eventuelt planlægning af klimastrategi, sikring af arbejdsmiljø og lignende administrative tiltag. Specificerede og samlede lønudgifter samt årsværk kan ses nedenfor i figur Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

17 Figur 11. Fælles administrative omkostninger samt årsværk Til administration og styring af opgaven anvendes internt på tværs af regionen ca. 29 mio. kr. og 66 årsværk, hvilket svarer til en gennemsnitsomkostning per administrative medarbejder på kr. Ud af de samlede omkostninger udgør de administrative omkostninger ca. 5 procent Vedligeholdsudgifter opdelt på faggrupper Nedenfor ses opgørelse både for de totale omkostninger samt den procentvise fordeling af interne udgifter til løn og materialer samt til eksterne leverandører. De totale vedligeholdsudgifter delt op på faggrupper udgør 245 mio. kr. eller 48 procent af regions samlede udgifter på området. De interne ydelser udgør tilsammen 43 procent eller 107 mio. kr. Fraregnes posten Andet vedligehold, der hovedsageligt vedrører uspecificerede udgifter i psykiatrien, falder den interne andel til 41 procent, mens det samlede antal årsværk ligeledes falder fra ca. 188 til 143. Figur 12. Samlede vedligeholdsudgifter fordelt på faggrupper 15 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

18 Figur 13. Fordeling af interne og eksterne ydelser for faggrupper Udgifter til elektrikere er den største udgiftspost med 30 procent af omkostningerne. De fire faggrupper med højeste udgifter (elektriker, vvs, snedker og tømrer) udgør tilsammen 69 procent af vedligeholdsomkostningerne. For disse fire grupper er i alt 42 procent af arbejdet udført som intern ydelse for i alt ca. 72 mio. kr. (111 årsværk), sammenholdt med de eksterne udgifter på i alt 98 mio. kr. For vvs-arbejde er det hele 54 procent af omkostningerne, der kan henføres til internt arbejde. De restende faggrupper (eksklusive andet vedligehold ) udgør tilsammen 20 procent af omkostningerne med 47,5 mio kr. De eksterne ydelser udgør 31 mio. kr. mod 16,5 for de interne ydelser, hvilket svarer til at eget personel afholder ca. 35 procent af udgifterne. Den høje andel af internt arbejde for faggruppen smed, dækker til dels over brugen af egne maskinreparatører mv., der tager sig af det daglige vedligehold af fx teknisk materiel. Dette kan også ses i mængden af årsværk i figur 12, hvor gruppen Smed udgør 12 procent af de samlede årsværk på 188, men kun 6 procent af de totale udgifter. Figur 14. Interne årsværk samt lønudgifter for faggrupper 16 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

19 2.3. Typen af eksterne ydelser I det følgende belyses hvilke type af eksterne ydelser regionen gør brug af. Dette inkluderer i hvor høj grad, der gøres brug af rammeaftaler, samt specificering af aftaletype i form af køb til overvejende fast pris eller efter løbende forbrug. Yderligere er det også undersøgt, hvorvidt den eksterne leverance er købt som en samlet ydelse eller kun vedrører køb af arbejdskraft i form af mandetimer. Udgifter fra psykiatrien, inklusive Sct. Hans, er ikke inkluderet i dette afsnit, da informationer vedr. rammeaftaler ikke umiddelbart har været muligt at fremskaffe for respondenterne indenfor analysens tidsramme. Nedenfor ses den totale udgift til leverandører samt den procentvise brug af rammeaftaler for regionens hospitaler baseret på udgifter til eksterne leverandører. Figur 15. Udgifter til leverandører fordel på hospitaler mv. Figur 16. Procentsats for rammeaftaler og løbende indkøb 17 Region Hovedstaden - Analyse af bygningsdrift og -vedligehold

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Opstilling af administrationsbudget for de eksisterende enheder i Fælles Borgerservice Valby

Opstilling af administrationsbudget for de eksisterende enheder i Fælles Borgerservice Valby ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Opstilling af administrationsbudget

Læs mere

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften. N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Definitioner og ordforklaring Offentligt-Privat Samspil (OPS) Samlebetegnelse

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T D E C E M B E R 2 0 1 1 Revideret kommissorium 20. december 2011 Baggrund Senhjerneskadeområdet har været

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger J.nr.: 88.04.28.G00 Sagsnr.: 15/2253 BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 12-01- 2016 Ad. 1 Ændringsforslag fra Asger Larsen

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter . Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med EDI/XML Partnerskabsoplysninger 4 1.2 EDI/XML Partnerskabsoplysninger

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Flerårige vedligeholdelsesplaner. Planlægningsværktøj

Flerårige vedligeholdelsesplaner. Planlægningsværktøj Flerårige vedligeholdelsesplaner Planlægningsværktøj 1 Introduktion Udmøntningen af midler til funktionel fornyelse og central vedligehold er en parallel til statens investering i en omfattende udbygning

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere