NB Højrente. Januar Nykredit Bank Debt Capital Markets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NB Højrente. Januar 2006. Nykredit Bank Debt Capital Markets"

Transkript

1 Præsentation final version NB Højrente Januar 2006 Nykredit Bank Debt Capital Markets - Disclosure - Dette materiale er udarbejdet til de investorer, der har fået materialet udleveret fra Nykredit Bank og må hverken i sin helhed eller i dele heraf offentliggøres eller fremlægges uden Nykredit Banks samtykke. Præsentationen er fortrolig og enhver modtager af dette materiale er forpligtet til at behandle og opbevare informationerne herefter. - Fortrolig præsentation - Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Bank til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Bank har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentlig tilgængelige oplysninger samt oplysninger inkorporeret i prospektet. Nykredit Bank påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden Dette materiale eller fuldstændigheden er udarbejdet til af de informationerne investorer, der i materialet. har fået Anbefalinger materialet udleveret skal ikke opfattes fra Nykredit som tilbud Markets om køb og eller måsalg hverken af de pågældende i sin helhed eller i værdipapirer, dele heraf og offentliggøres Nykredit Bank påtager eller fremlægges sig intet ansvar uden for Nykredit dispositioner Markets foretaget samtykke. på baggrund Præsentationen af oplysninger i er materialet. fortrolig Enhver og enhver beslutning modtager om investering af dette i obligationerne bør træffes på baggrund materiale af prospektet er forpligtet som helhed. til at behandle og opbevare informationerne herefter.

2 NB Højrente obligation Indhold Præsentation af NB Højrente Struktur Risikokomponenter Beskrivelse af valutakurven Skattemæssige betragtninger Indikative betingelser Historisk kursudvikling Tidsplan Involverede parter Kontaktpersoner 2

3 Præsentation af NB Højrente Nykredit Bank tilbyder et EUR-denomineret valutaprodukt, hvor investorer med hovedstolsgaranti kan investere i en kurv af højrentevalutaers kursudvikling mod schweizerfranc. Valutakurven består af brasilianske real (BRL), mexicanske peso (MXN), sydafrikanske rand (ZAR), tyrkiske lira (TRY), islandske kroner (ISK) alle mod schweiziske franc (CHF). Produktet opnås ved en kombination af en nulkuponobligation, udstedt af Nykredit Bank (Treasury), og en valutakurv call/chf put option. Grundet den høje rente i kurvvalutaerne vil forwardkursen være lavere end spotkursen. Dette betyder, at call optionen er billig og derved, at aftalekursen kan blive in-the-money. Samlet opnås en toårig obligation, der udstedes til kurs 101 og indfries til kurs 100 plus en kupon. Slutkuponen fastsættes ved obligationernes udløb den 31. januar 2008 som 13%*) plus/minus ændringer i valutakurven dog med et minimumsafkast for hele løbetiden på 0,01%. Slutkupon = max[13% + valutakurvudvikling; 0,01%] *) Størrelsen af den initiale kupon, estimeret til 13%, fastsættes endeligt den 27. januar 2006 afhængigt af markedsforholdene på det tidspunkt 3

4 Præsentation af NB Højrente, fortsat NB Højrente tilbyder således investorerne følgende attraktive karakteristika: Hovedstolsgaranti Potentielt attraktivt absolut afkast Begrænset risiko Ubegrænset gevinstpotentiale Kort løbetid Børsnoteret produkt (stor likviditet) Høj grad af diversifikation (risikospredning) Lav korrelation med andre aktiver Gennemsigtigt produkt Ikke lagerværdibeskattet 4

5 Struktur Investor Optionssælger Optioner Valutaindekseret obligation Betaling Optionspræmie Nykredit Bank Debt Capital Markets Betaling Nulkuponobligation Nykredit Treasury 5

6 Risikokomponenter NB Højrente er en struktureret obligation, for hvis hovedstol Nykredit Bank hæfter. Nykredit Banks hæftelse for lånets hovedstol og krav fra obligationsejere på renter og hovedstol i henhold til obligationerne udgør en direkte og ikke-efterstillet fordring på Nykredit Bank. Obligationernes hovedstol er ikke garanteret af udsteder eller tredjemand. I tilfælde af, at Nykredit Bank bliver erklæret konkurs eller fundet insolvent, risikerer investor derfor helt eller delvist at miste hovedstolen. Obligationerne forfalder i deres helhed til indfrielse til kurs pari den 31. januar Udover kreditrisikoen på Nykredit Bank er den væsentligste risiko således, at investorerne kan risikere kun at modtage hovedstolen plus en slutkupon på 0,01% ved obligationens udløb. 6

7 Skattemæssige betragtninger NB Højrente beskattes i lighed med almindelige erhvervsobligationer efter realisationsprincippet. De nye skatteregler vedr. strukturerede obligationer finder ikke anvendelse på nærværende udstedelse af strukturerede obligationer, da der er tale om en fordring i fremmed valuta (jf. kursgevinstloven 16), som er undtaget fra kursgevinstloven 29, stk. 3. Denne skattemæssige sondring er essentiel, idet der ved strukturerede obligationer, der er omfattet af kursgevinstloven 29, stk. 3, foretages beskatning efter lagerprincippet. Beskatning efter lagerprincippet er ufordelagtigt for især private investorer, idet der foreligger et mismatch mellem henholdsvis beskatnings- og fradragssatsen. NB Højrente forrentes som minimum med 0,01% hvorfor en investeringen heri kan indgå i virksomhedsskatteordningen, jf. virksomhedsskatteloven 1, stk. 2. Investorer, der er underlagt virksomhedsskatteordningen, vil ligeledes blive beskattet efter realisationsprincippet. Kursgevinst ved salg af obligationerne er skattepligtig for investorerne i overensstemmelse med gældende dansk skattelovgivning, medmindre årets nettotab/gevinst ikke overstiger DKK kr , jf. nærmere kursgevinstlovens 16 og 23. Ovenstående sondring indebærer, at beskatning af kursgevinster samt fradrag for eventuelle kurstab sker ved den faktiske realisation heraf. Dette betyder ved salg af obligationerne, at det er forskellen mellem købskursen og salgskursen, der skal indgå i årets kapitalindkomst. Beskatning sker for investorer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. 7

8 Valutakurven

9 Valutaerne Schweiziske franc: Nær tilknytning til euroområdet og deraf følgende lav volatilitet og lav rente gør CHF til et oplagt valg til fundingvaluta. Brasilianske real: Stigende råvarepriser, forbedret økonomisk tillid, høj rente og stigende kapitalinflow ventes at understøtte BRL. Mexicanske peso: Kontrolleret inflation, gradvis lempelse af pengepolitikken og positiv udvikling af statsfinanserne grundet høj oliepris ventes forsat at styrke MXN. Sydafrikanske rand: Stabil BNP-vækst, kontrolleret inflation og høj tillid til centralbanken forventes at medføre en stabil valutakurs. Tyrkiske lira: Høje vækstrater, BNP-vækst trukket af investeringer og privatforbrug, høj rente, faldende inflation og stort kapitalinflow som følge af forhandlinger om optagelse i EU forventes på sigt at styrke TRY, selvom valutaen højst sandsynlig vil være præget af store udsving undervejs. Islandske kroner: Betydelig BNP-vækst, høj rente, ingen forventet rentenedsættelse på kort sigt, stort kapitalinflow fra udenlandske investeringer og herved forventet stor efterspørgsel efter islandske kroner. 9

10 Valg af valutaer til valutakurven Fundingvaluta Grundet CHF s nære tilknytning til euroområdet og den lave rente er CHF et naturligt valg til fundingvaluta Placeringsvalutaer Vi har valgt placeringsvalutaerne ud fra valutaernes høje rente, makroøkonomiske forhold samt følgende temaer, som vi mener vil understøtte valutakurven Valutaer Råvarepriser EU-konvergens Kapitalinflow Repatriering BRL x x MXN x x ZAR x TRY x x ISK x x 10

11 Hvorfor CHF-lån? Strategisk grundlag Schweiz er økonomisk tæt knyttet til Euroland 60% af eksporten går til Euroland Rentebesparelse For øjeblikket på 1,4% Rentebesparelse står mål med valutaudsving Udsvingene i JPY/DKK er meget større JPY-styrkelse når/hvis Kina opskriver deres valuta % Renteforskel, Danmark og Schweiz

12 Det lange sigt - CHF fair prissat PPP EUR/CHF PPP - minus 10% PPP - plus 10% CHF billig CHF dyr

13 Schweizisk centralbank på vagt Nettotal Indkøbschefernes indeks Schweiz % måneders LIBOR Euroland

14 Brasilianske real, BRL Brasilien er nået langt siden krisen i 2002 Økonomiske reformer, ny pengepolitisk kurs (flydende valutakurs og inflationsmål) og lave renter har resulteret i høj vækst, faldende gæld, overskud på betalingsbalancen og faldende inflation Stigende tillid til økonomien og høj rente har ført til stigende FX inflow med ledsagende styrkelse af BRL Politiske skandaler har skadet præsidenten forud for næste års valg. Risiko for stigende volatilitet i 2006, selvom den overordnede politiske kurs ventes omtrent uændret Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul EUR/BRL USD/BRL CHF/BRL Brazil 3M, h.a. 14

15 Mexicanske peso, MXN Mexicos økonomi har udviklet sig hæderligt de seneste år, men strammere pengepolitik siden medio 2004 og svagere eksport har taget toppen af aktiviteten i 2005, og inflationen er som ønsket kommet ned omkring 3% å/å Bank of Mexico har derfor indledt en gradvis lempelse af pengepolitikken i august i år Høj oliepris har bidraget positivt til statsfinanserne og understøttet handels- og betalingsbalancen, og Mexico har som de fleste højrentelande fået styrket valutaen igennem det seneste år Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 USD/MXN EUR/MXN CHF/MXN Mixibor 3M, h. a. 0 15

16 Sydafrikanske rand, ZAR Stabil og høj BNP-vækst omkring mellem 2,5 4% p.a. har præget Sydafrika i de sidste 5-6 år Siden 2003 er det lykkedes at holde inflationen inden for centralbankens bånd på 3-6%,... selvom stigende energipriser har løftet inflationen tættere på toppen af båndet i 3. kvartal af 2005 Tilliden til centralbanken er imidlertid forblevet høj, og selvom repo-renten har været uforandret på 7% siden april i år, har valutakursen også ligget meget stabilt det seneste år trods stigningen i inflationen Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 USD/ZAR EUR/ZAR CHF/ZAR S.A. 3M, h.a

17 Tyrkiske lira, TRY Den tyrkiske økonomi har været præget af høje vækstrater i perioden på 6-9% p.a. I 2005/06 ventes væksten at blive lidt svagere omkring 4,5-5,5%, men fortsat forholdsvis solid Investeringer og privatforbrug har trukket væksten i BNP, men har samtidig resulteret i et betydeligt underskud på betalingsbalancen, men høj rente, finanspolitisk disciplin og faldende inflation har bidraget til at tiltrække udenlandsk kapital De tyrkiske forhandlinger om optagelse i EU bidrager ligeledes til kapitalinflow, og den tyrkiske centralbank har kunnet gennemføre en gradvis lempelse af pengepolitikken gennem 2005 fra 20% til 13,5% /01/02 02/01/03 02/01/04 02/01/05 USD/TRY EUR/TRY CHF/TRY Turkey 3M

18 Islandske kroner, ISK Massive investeringer i aluminiumsindustrien har resulteret i vækstrater i BNP på mellem 3% og 6% de seneste år Høj indenlandsk forbrugsvækst og stigende ejendomspriser har medført massive underskud på betalingsbalancen på ca. 12% af BNP i 2005 og løftet inflationen til den øvre grænse på 4% Centralbankens modspil har været renteforhøjelser, men dette har indtil videre ikke været tilstrækkeligt til at bremse økonomien Til gengæld er ISK styrket Selvom renten næppe hæves markant herfra, er der ikke udsigt til rentenedsættelser foreløbig og stramninger af finanspolitikken ligger også i kortene fremadrettet Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 EUR/ISK USD/ISK CHF/ISK 3 mdrs. sats, h.a

19 NB Højrente Indikative betingelser Udsteder Arrangør Struktur Risikovægt Stykstørrelse Løbetid Kupon Udstedelsesdato Udløbsdato Valutakurvudvikling Underliggende Udstedelseskurs Indfrielseskurs Notering Afvikling Prisstillelse Nykredit Bank A/S Nykredit Markets EUR denomineret stående lån, hvis slutkupon afhænger af kursudviklingen på en valutakurv mod CHF 20% BIS-vægt EUR med mindste investering på EUR år Kupon udbetales først ved udløb og beregnes som: Max[13%+valutakurvudvikling; 0,01%] 31. januar januar 2008 Σ Vægt *(Kurs strike Kurs udløb )/ Kurs strike EURISK med 20% vægt, EURTRY med 20% vægt, EURZAR med 20% vægt, EURBRL med 20% vægt, EURMXN med 20% vægt og EURCHF med -100% vægt Kurs 101 Kurs 100 Obligationen forventes noteret på Københavns Fondsbørs med første noteringsdag primo februar 2006 Værdipapircentralen A/S Under normale markedsvilkår vil Nykredit Markets på forespørgsel stille en budpris på obligationen 19

20 Kursudvikling og afkastberegning Valutakurv mod CHF Valutakurvudvikling Udløbskurs % 100,01-20% 100, Kurv ISK TRY ZAR BRL MXN -10% 0% 103,00 113, % 123,00 +20% 133, /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/ % 143,00 Kursudvikling over 100 er udtryk for en svækkelse af valutaen Beregningseksempel på udløbskurs bestående af kurs 100 plus slutkupon 20

21 Tidsplan 6. januar 2006 Markedsføringsperiode, start 25. januar 2006 Markedsføringsperiode, slut 25. januar 2006 Salgsperiode, start 26. januar 2006 Salgsperiode, slut 27. januar 2006 Fastsættelse af endelig kupon og oprettelse i Værdipapircentralen A/S 31. januar 2006 Udstedelsesdato og afregning af provenu Primo februar 2006 Første noteringsdag på Københavns Fondsbørs A/S 31. januar 2008 Udløbsdato 21

22 Kontaktpersoner Produktansvarlige Claus Møller Afdelingsdirektør, Debt Capital Markets Tlf Tine Holmgaard Larsen Projektleder, Debt Capital Markets Tlf Ordreafgivelse Jan Svane Mathiesen Afdelingsdirektør, Credit Products Tlf

23 Involverede parter Udsteders registrerede adresse Betalingsagent Juridisk rådgiver Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Danmark Danmark Danmark Arrangør og dealer Noteringsagent Beregningsagent Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Danmark Danmark Danmark 23

24 Appendiks Eksempel på beregning af slutkupon Σ Vægt *(Kurs strike Kurs udløb )/ Kurs strike Valutaer Strike Udløb Vægt Afkastkomponent EURISK Curncy % 1.33% EURTRY Curncy % 0.86% EURZAR Curncy % -0.56% EURBRL Curncy % 0.58% EURMXN Curncy % 1.32% EURCHF Curncy % -2.59% 0.94% Slutkupon bliver således: 13%+0.94% = 13.94% 24

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere