Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse"

Transkript

1 Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med en løbetid på fem år kaldet Amerikanske Renter Efterår Obligationens afkast afhænger af udviklingen i 30- og 2-årige amerikanske renter over de kommende fem år. Nordea forventer, at væksten og inflationen i USA over de kommende år gradvist stiger mod normale niveauer igen. På denne baggrund ser Nordea en investeringsmulighed i forskellen mellem den 30- og 2-årige amerikanske rente, som forventes at forblive på et relativt højt niveau over de kommende år. Obligationen bliver udstedt til kurs 107,00 og bliver indfriet til kurs 100,00. Derudover modtages en rentebetaling på indfrielsesdagen afhængigt af udviklingen i 30- og 2-årige amerikanske renter. Dermed er risikoen ved investering i obligationen kendt på forhånd, såfremt obligationen beholdes til udløb. Det størst mulige tab udgør overkursen på syv kurspoint samt den mistede forrentning af en alternativ investering i obligationens løbetid, forudsat at udsteder Nordea Bank Finland Plc er i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Efter bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter har dette investeringsprodukt mærkningskategori: rød Læs mere på: nordea.dk/risikomærkning 3

2 Hvordan vil de amerikanske renter udvikle sig over de kommende år? Gennem den finansielle krise har den amerikanske centralbank forsøgt at understøtte økonomien ved at holde de ledende renter på lave niveauer. Samtidig har centralbanken foretaget obligationsopkøb, og på baggrund af disse tiltag er den amerikanske økonomi styrket. Dette har blandt andet givet udslag i en faldende ledighed og fremgang i husholdningernes forbrug og virksomhedernes investeringer. Nordea forventer yderligere styrkelse af den amerikanske økonomi. De positive forventninger er drevet af udsigten til en betydelig svagere stramning af de offentlige budgetter i 2014 og 2015 end i år, og Nordea forventer, at dette vil lede til en højere vækst i andet halvår af 2014 og i I modsætning til i 2013 kommer der ingen skatteforhøjelser i år og i Nordea vurderer, at dette medfører et yderligere fald i ledigheden samt en stærkere fremgang i husholdningernes forbrug og virksomhedernes investeringer. Det er på den baggrund Nordeas forventning, at den amerikanske centralbank tilendebringer sine obligationsopkøb i 4. kvartal 2014, og at den første forhøjelse af den ledende rente kommer i 1. kvartal Disse tiltag forventes at føre til rentestigninger på lang sigt. Rentestigningerne skønnes at blive større i de korte renter end i de lange renter, hvormed forskellen mellem de korte og de lange renter reduceres, dog forventes renteforskellen at stabilisere sig på et fortsat relativt højt niveau. Kortsigtet kan renteforskellen blive udvidet i takt med, at den geopolitiske uro aftager. Den geopolitiske situation har gennem 2014 været præget af den anspændte situation i Rusland/Ukraine og Irak, og det har været med til at trække de lange renter ned. Nordea vurderer, at forskellen mellem den 30- og 2-årige rente ( Rente 30-2 ) vil være 2,60 pct. ultimo 2014 og 2,20 pct. ultimo Nordea har pr. 22. august ingen officiel prognose for udviklingen efter Nordea ser således en investeringsmulighed i det forventede scenarie, hvor væksten og inflationen i USA gradvist stiger mod normale niveauer igen, og hvormed renteforskellen forventes at indsnæv- res i mindre grad og befinde sig på et relativt højt niveau. Bliver væksten i USA lavere end i Nordeas forventede scenarie, eller forbliver inflationen i USA markant under den amerikanske centralbanks langsigtede mål på 2 pct., er det Nordeas vurdering, at de korte renter fortsat vil befinde sig på lave niveauer, hvormed forskellen mellem de korte og de lange renter vil forblive på et højere niveau. Figur 1. Udvikling i Rente % 4,00% 3.50% 3,50% 3.00% 3,00% 2.50% 2,50% 2.00% 2,00% 1.50% 1,50% 1.00% 1,00% 0.50% 0,50% 0.00% 0,00% 21/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/2015 Rente 30-2 Figuren viser den historiske udvikling i Rente 30-2 de seneste fem år samt Nordeas prognose for Rente 30-2 gældende 22. august Tallene er historiske, og tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Tallene fra 22. november 2014 til 31. december 2015 er udtryk for Nordeas prognose og er ikke en sikker indikator for den fremtidige udvikling. Kilde: Nordea Bank Danmark A/S Nordea prognose Kort om obligationen Obligationen bliver udstedt til kurs 107,00, og du kan tegne den fra 8. september til 26. september 2014, begge dage inklusive. Inden du investerer i obligationen, bør du sætte dig ind i, hvordan obligationen fungerer. Læs mere om opbygningen af Amerikanske Renter Efterår 2019 i faktaboks 1. Obligationen giver mulighed for afkast i form af en rentebetaling. Rentebetalingen afhænger af (i) udviklingen i forskellen mellem den 30- og 2-årige amerikanske rente og (ii) en gearingsfaktor. Du bør læse afsnittet Beregning af afkast på obligationen, der beskriver, hvordan afkastet beregnes og forklarer de tilknyttede betegnelser, eksempelvis nedre og øvre grænse.

3 Stiger eller forbliver Rente 30-2 over en på forhånd fastsat nedre grænse i obligationens løbetid, påvirkes rentebetalingen positivt. Skulle Rente 30-2 være lavere end den nedre grænse på observationsdagen, er rentebetalingen nul. Omkostningerne kan du se i faktaboks 2. Investeringen er hensigtsmæssig for investorer med en forventning om, at Rente 30-2 stiger eller forbliver omkring nuværende niveau i obligationens løbetid samt accepterer risikoen for at tabe op til syv kurspoint. Obligationens hovedstolsbeskyttelse ved udløb, udsteders kreditværdighed og det begrænsede maksimale tab betyder, at obligationen ligeledes er hensigtsmæssig for investorer med ønske om lav risiko og et begrænset maksimalt tab. Investeringen er ikke egnet for investorer med en investeringshorisont, der er kortere end løbetiden. Nordea Bank Finland Plc er udsteder og er beskrevet i faktaboks 3. Nordea Bank Danmark A/S er arrangør. Faktaboks 1. Opbygningen af Amerikanske Renter Efterår 2019 Figuren illustrerer alene den teoretiske konstruktion af obligationen ved at opdele den i delkomponenter. Amerikanske Renter Efterår 2019 er en indekseret obligation, hvilket er en obligation, hvis afkast afhænger af udviklingen i et underliggende aktiv i dette tilfælde forskellen mellem den 30- og 2-årige amerikanske rente. Obligationen består af to dele, en nulkuponobligation og en option. Nulkuponobligationen sikrer, at obligationen indfris til kurs 100,00 ved udløb. Optionsdelen sikrer investor et afkast, hvis udviklingen i det underliggende aktiv bliver som forventet. Eksempel 1, 2 og 3 er beskrevet i faktaboks 4. Rentebetaling 30,00 Rentebetaling 23,40 Udstedelseskurs 107,00 3,00 Omkostning 8,91 Option Option Option Mindste rentebetaling 0,00 95,09 Nulkuponobligation Nulkuponobligation Nulkuponobligation Nulkuponobligation Udstedelse oktober 2014 Indfrielse september 2019 Eksempel 1 Indfrielse september 2019 Eksempel 2 Indfrielse september 2019 Eksempel 3 Kilde: Nordea Bank Danmark A/S Faktaboks 2. Emissionsomkostninger I forbindelse med udstedelsen udgør de samlede omkostninger 2,80 pct. af det investerede beløb. Disse omkostninger er indeholdt i udstedelseskursen. Omkostningsfordelingen er opgjort på pro anno-basis baseret på obligationens løbetid og afrundet til to decimaler. Et salg før udløb vil derfor medføre en højere ÅOP. Tegningsprovision til tegningssteder og arrangør Omkostninger til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, registrering i VP SECURITIES A/S samt til det obligationsudstedende institut Udarbejdelse af markedsføringsmateriale I alt årlige omkostninger i pct. (ÅOP) 0,47 pct. 0,05 pct. 0,04 pct. 0,56 pct. Beregnet ud fra en forudsætning om, at der tegnes og udstedes obligationer for DKK 50 mio. nominelt. Læs mere om NBF under Description of the Issuers og Selected Financial Information i prospektet samt på nordea.com under Investor Relations. Faktaboks 3. Udsteder Nordea Bank Finland Plc Nordea Bank Finland Plc (NBF) er et finsk aktieselskab med hovedsæde i Helsinki. NBF udøver bankvirksomhed, herunder værdipapiraktiviteter, og er reguleret af det finske finanstilsyn. NBF er et af Nordea koncernens tre vigtigste datterselskaber, hvis aktiviteter er helt integreret i koncernens virksomhed. Moderselskabet, Nordea Bank AB (publ), er et svensk børsnoteret bankaktieselskab. Kreditvurderingsbureauerne Moody s Investors Service Inc. og Standard & Poor s Financial Services LLC har p.t. tildelt NBF kreditvurderinger på henholdsvis Aa3 (Negative Outlook) og AA- (Negative Outlook). Kreditvurderingen afspejler ikke altid den risiko, der er forbundet med individuelle lån udstedt af udsteder. En kreditvurdering kan når som helst ændres eller bortfalde. Læs mere om NBF under Description of the Issuers og Selected Financial Information i prospektet samt på nordea.com under Investor Relations.

4 Beregning af afkast på obligationen Rentebetalingen er bestemt af to faktorer: udviklingen i Rente 30-2 samt gearingsfaktoren. Indfrielseskursen er 100,00, og rentebetalingen beregnes som 100,00 * værdiudvikling. På observationsdagen 6. september 2019 aflæses den 30- og 2-årige amerikanske rente (Rente 30 og Rente 2) og forskellen mellem disse beregnes (Rente 30-2). Herefter fastlægges begrebet renteudvikling som Rente 30-2 minus den nedre grænse. Renteudviklingen er minimum nul og højst værdien af den øvre grænse minus den nedre grænse (1,00 pct.). Den øvre grænse er 2,00 pct. og den nedre grænse er 1,00 pct. Den øvre grænse udtrykker en begræns- ning på renteudviklingen og dermed rentebetalingen. Renteudviklingen vil ikke blive større, såfremt Rente 30-2 overstiger den øvre grænse, og som konsekvens heraf er den maksimale rentebetaling indikativt 30,00. 1 Den nedre grænse er et udtryk for det niveau Rente 30-2 skal overstige for at opnå en positiv renteudvikling. Værdiudviklingen beregnes endelig som renteudviklingen gange gearingsfaktoren på 30,00. Gearingsfaktoren er et udtryk for, hvor mange gange investor modtager renteudviklingen. Eksempler på beregningen af rentebetalingen er vist i faktaboks 4, tabel 1 og figur 2. Faktaboks 4. Eksempler på beregning af afkast Eksempel 1 I eksempel 1 aflæses Rente 30-2 på observationsdagen til 2,32 pct., hvilket er over den øvre grænse på 2,00 pct. Den tilhørende renteudvikling bliver da 1,00 pct., og værdiudviklingen beregnes som renteudviklingen gange gearingsfaktoren på 30,00, hvilket giver 30,00 pct. Endelig beregnes rentebetalingen som 100,00 * værdiudviklingen på 30,00 pct. Dette giver en rentebetaling på 30,00. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat 4,00 pct. Beregnet på baggrund af den mindst mulige gearingsfaktor på 25,00 bliver obligationens årlige effektive rente før skat i dette tilfælde 3,18 pct. Eksempel 2 I eksempel 2 aflæses Rente 30-2 på observationsdagen til 1,78 pct. Den tilhørende renteudvikling bliver da 0,78 pct., og værdiudviklingen beregnes som renteudviklingen gange gearingsfaktoren på 30,00, hvilket giver 23,40 pct. Endelig beregnes rentebetalingen som 100,00 * værdiudviklingen på 23,40 pct. Dette giver en rentebetaling på 23,40. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat 2,91 pct. Beregnet på baggrund af den mindst mulige gearingsfaktor på 25,00 bliver obligationens årlige effektive rente før skat i dette tilfælde 2,25 pct. Eksempel 3 I eksempel 3 aflæses Rente 30-2 på observationsdagen til 0,86 pct. Dermed er både renteudviklingen og rentebetalingen nul. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat -1,35 pct., og gearingsfaktoren har ikke betydning for obligationens afkast. Eksempel 1, 2 og 3 er illustreret i faktaboks 1. 1 Gearingsfaktoren er indikativ. Se Prisfastsættelsesrisiko.

5 Tabel 1. Obligationens afkast Rente 30-2 i pct. Rentebetaling Indikativ 30,00 Mindste 25,00 Årlig effektive rente før skat i pct. Indikativ 30,00 Mindste 25,00 1,00 0,00 0,00-1,35-1,35 1,10 3,00 2,50-0,76-0,86 1,20 6,00 5,00-0,19-0,38 1,30 9,00 7,50 0,37 0,09 1,40 12,00 10,00 0,92 0,56 1,50 15,00 12,50 1,46 1,01 1,60 18,00 15,00 1,99 1,46 1,70 21,00 17,50 2,51 1,90 1,80 24,00 20,00 3,01 2,34 1,90 27,00 22,50 3,51 2,76 2,00 30,00 25,00 4,00 3,18 2,10 30,00 25,00 4,00 3,18 Figur 2. Obligationens afkast Rentebetaling 40 Rentebetaling ved indikativ 30,00 35 Rentebetaling ved mindste 25, ,50% 0.50% 0.75% 0,75% 1,00% 1.00% 1.25% 1,25% 1.50% 1,50% 1,75% 1.75% 2.00% 2,00% 2.25% 2,25% Rente 30-2 Tabel 1 og figur 2 viser sammenhængen mellem Rente 30-2 og obligationens afkast. Kilde: Nordea Bank Danmark A/S Usikkerhedsmomenter og risici Alle investeringer er forbundet med risici. Her er nævnt de vigtigste usikkerhedsmomenter og risici ved obligationen. 2 Du skal være opmærksom på, at obligationen er et komplekst produkt, hvor afkastet bestemmes af komplekse sammenhænge. Prisfastsættelsesrisiko Gearingsfaktoren er indikativt fastsat til 30,00 på baggrund af markedsforholdene den 22. august Den endelige gearingsfaktor kan vise sig at være anderledes og fastsættes endeligt på baggrund af markedsforholdene efter tegningsperioden. Er det ikke muligt at opnå en gearingsfaktor på mindst 25,00, aflyses udstedelsen. Prisfastsættelsesrisikoen betyder, at jo lavere gearingsfaktor, des lavere afkastpotentiale har obligationen. Markedsrisiko Et usikkerhedsmoment består i, at den forventede udvikling i Rente 30-2, som beskrevet i afsnittet Hvordan vil de amerikanske renter udvikle sig over de kommende år?, ikke finder sted. Potentielt kan det betyde, at rentebetalingen bliver nul, hvorved tabet udgør overkursen på syv kurspoint samt den mistede forrentning af en alternativ investering i obligationens løbetid. Du kan læse mere om den alternative forrentning i faktaboks 5. Kreditrisiko Du påtager dig en kreditrisiko på udsteder. Det betyder, at tilbagebetaling af indfrielsesbeløbet inklusive eventuelt afkast er afhængig af, om udsteder kan opfylde denne forpligtelse. Udsteders generelle evne til at opfylde sine forpligtelser bliver vurderet af uafhængige kreditvurderingsbureauer. Du kan læse mere om udsteder i faktaboks 3. Likviditetsrisiko og førtidigt salg Nordea anbefaler, at du som udgangspunkt beholder obligationen til udløb. Nordea anbefaler ikke køb af obligationen, hvis din investeringshorisont er kortere end løbetiden. I perioder kan salg før udløb være vanskeligt eller umuligt. Nordea kan derfor ikke garantere, at du kan sælge obligationen før udløb. Nordea er under normale markedsforhold villig til at købe obligationen til markedsværdi. Hvis markedsværdien på salgstidspunktet er mindre end udstedelseskursen, vil et salg før udløb medføre et kurstab. Omvendt vil et salg før udløb medføre en gevinst, hvis markedsværdien på salgstidspunktet er større end udstedelseskursen. Faktaboks 5. Alternativ forrentning Den alternative forrentning er det afkast, som investor kan opnå ved at investere beløbet i et andet investeringsprodukt end Amerikanske Renter Efterår Obligationens kompleksitet gør den dog vanskelig at sammenligne med andre investeringsprodukter. En mulig alternativ investering er en dansk statsobligation med tilnærmelsesvis samme løbetid som Amerikanske Renter Efterår 2019, eksempelvis statsobligationen 4,00 DANSKE STAT 2019 (ISIN DK ). Den årlige effektive rente før skat på en sådan investering ligger den 22. august 2014 på 0,35 pct. 2 Du kan finde mere information om usikkerhedsmomenter og risici i afsnittet Risk Factors i prospektet samt i Afsnit D (Risici) i den danske oversættelse af resumeet for Amerikanske Renter Efterår 2019, som er vedhæftet de endelige vilkår (Final Terms) for Amerikanske Renter Efterår 2019.

6 Fakta om obligationen ISIN DK Udsteder Nordea Bank Finland Plc Tegningsperiode Fra 8. september til 26. september 2014, begge dage inkl. Udstedelsesdag 3. oktober 2014 (valør) Indfrielsesdag 20. september 2019 (valør) Udstedelseskurs 107,00 Afregningsvaluta Danske kroner (DKK) Stykstørrelse DKK Indfrielseskurs 100,00 Rentebetaling 100,00 * Værdiudvikling. Rentebetalingen sker på Indfrielsesdagen og den maksimale Rentebetaling er indikativt 30,00. Værdiudvikling Renteudvikling Gearingsfaktor Nedre Grænse Øvre Grænse Værdiudviklingen beregnes som Renteudvikling gange Gearingsfaktor. Renteudviklingen beregnes på Observationsdagen som Rente 30-2 minus Nedre Grænse. Renteudviklingen er mindst nul og højst Øvre Grænse minus Nedre Grænse. 30,00. Gearingsfaktoren er indikativ. Den mindst mulige gearingsfaktor er 25,00. Se Prisfastsættelsesrisiko. 1,00 pct. 2,00 pct. Observationsdag 6. september 2019 Rente 30-2 Rente 30 minus Rente 2 Rente 30 Rente 2 Omkostninger Risikomærkning Praktiske oplysninger Udstedelsesbeløb Registrering Notering Beregningsagent Beskatning Den 30-årige swaprente for betalinger i amerikanske dollar (USD). Rente 30 aflæses af Beregningsagenten som beskrevet i prospektet. Den 2-årige swaprente for betalinger i amerikanske dollar (USD). Rente 2 aflæses af Beregningsagenten som beskrevet i prospektet. 2,80 pct. af det investerede beløb svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,56 pct. (afrundet til to decimaler). Rød Obligationen kan tegnes i Nordea Bank Danmark A/S ( Nordea ). Prospektet består af NBF s engelsksprogede Structured Note Programme dateret 20. december 2013 inklusive efterfølgende ændringer samt særlige betingelser (Final Terms) for Amerikanske Renter Efterår Prospektet kan rekvireres hos din rådgiver i Nordea eller på nordea.dk/investering under Alle produkter og Strukturerede produkter. Hvis du har yderligere spørgsmål til det engelsksprogede prospekt, anbefaler Nordea, at du henvender dig til relevante rådgivere, inden du investerer i obligationen. Nordea anbefaler, at dette læses inden tegning. Obligationen er i henhold til lovgivningen defineret som et komplekst værdipapir. Før tegning skal Nordea derfor blandt andet have indsigt i dit kendskab til og erfaring med produkttypen og vurdere, om produktet er hensigtsmæssigt for dig. Har du ikke handlet denne type produkt før, skal du kontakte din rådgiver inden tegning. Amerikanske Renter Efterår 2019 kan alene tegnes på baggrund af prospektet. Ved uoverensstemmelse mellem dette markedsføringsmateriale og prospektet vil bestemmelserne i prospektet være gældende. Hvis der samlet tegnes for mindre end DKK 50 mio. nominelt, forbeholder Nordea sig ret til at aflyse udstedelsen. Nordea forbeholder sig dog altid ret til ikke at modtage flere ordrer eller at reducere modtagne ordrer. VP SECURITIES A/S Obligationen er godkendt til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Bank Finland Plc Obligationen beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse eller en eventuel købskurs i løbet af året indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller eventuelt købskursen, hvis den er købt inden for samme år. En eventuel kuponrente beskattes som gevinst på en finansiel kontrakt. Privatpersoner Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været gevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Har der ikke været gevinster i de foregående år, kan tabet modregnes i senere gevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til køb af obligationen. Selskaber Gevinster indgår i selskabsindkomsten og tab modregnes direkte i selskabsindkomsten. Der er ikke som for privatpersoner tabsbegrænsningsregler. Pensionsmidler Investering i obligationen kan tillige foretages for pensionsmidler, for eksempel i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet vil være omfattet af Pensionsafkastbeskatningsloven, hvilket betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15,30 pct. Obligationen er omfattet af 20 pct.-reglen. Bemærk, at dette afsnit ikke er skatterådgivning, og at skattebehandlingen afhænger af din individuelle situation og kan ændre sig fremover. Nordea anbefaler derfor, at du søger rådgivning hos revisor eller lignende om den skattemæssige betydning for netop dig.

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Aktiebevis Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Investering i europæiske cykliske aktier Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

KommuneKredit Klima 2012

KommuneKredit Klima 2012 1/8/04 = Indeks 100 KommuneKredit Klima 2012 Den økonomiske krise har sat sit præg på de globale aktiemarkeder, og selskaber relateret til udviklingen af klimateknologi er ikke gået ram forbi. Kombinationen

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 Informationsmateriale den 30. juni 2014 KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 ISIN Kode: DK0030343801 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Amerikansk Aktiekonto 2015

Amerikansk Aktiekonto 2015 Amerikansk Aktiekonto 2015 Invester i udviklingen i 10 markedsledende virksomheder Mulighed for at investere i 10 markedsledende amerikanske virksomheder Mulighed for at drage fordel af attraktive aktiekurser

Læs mere

Europa High Yield 2021 Investering i det europæiske marked for højtforrentede virksomhedsobligationer med hovedstolsbeskyttelse

Europa High Yield 2021 Investering i det europæiske marked for højtforrentede virksomhedsobligationer med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 6. november 2015 Europa High Yield 2021 Investering i det europæiske marked for højtforrentede virksomhedsobligationer med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en kreditindekseret

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

DB Europa Autocallable 2022

DB Europa Autocallable 2022 28.september 2017 DB Europa Autocallable 2022 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) SydEuropa 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Investering for dårlige tabere! Al investering

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv.

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv. % Re 2% Rente +Aktiebonus 2011 www.djs.dk 2% Rente + Aktiebonus 2011 Den Jyske Sparekasse udbyder nu 2% Rente + Aktiebonus 2011, hvor renten afhænger af de løbende udsving i de europæiske aktier. 2% Rente

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 ISIN Kode: DK0030318886 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

KommuneKredit EURRUB 2013

KommuneKredit EURRUB 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

DB European Banks Autocallable 2018

DB European Banks Autocallable 2018 DB European Banks Autocallable 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

DB UniCredit Autocallable 2017

DB UniCredit Autocallable 2017 10. oktober 2016 DB UniCredit Autocallable 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

DB Apple Buffer Sprinter 2018

DB Apple Buffer Sprinter 2018 DB Apple Buffer Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

HMN EURBRL ISIN kode: DK

HMN EURBRL ISIN kode: DK Informationsmateriale den 24. september 2010 HMN EURBRL 2013 ISIN kode: DK0030263108 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5023 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

USA High Yield Interval 2022

USA High Yield Interval 2022 Kreditbevis USA High Yield Interval 2022 Investering i det nordamerikanske marked for højtforrentede virksomhedsobligationer Kreditbevis USA High Yield Interval 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som:

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 Informationsmateriale den 29. november 2013 KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 ISIN Kode: DK0030329735 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november HMN Olie ISIN kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november HMN Olie ISIN kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere