Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier"

Transkript

1 Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013

2 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske Aktier 2013, hvor afkastet afhænger af kursudviklingen på den under liggende aktiekurv bestående af 10 amerikanske aktier. Obligationen forventes at blive udstedt til kurs 103,5 (maksimalt 105) og giver mulighed for et attraktivt afkast, hvis aktiekursen på 10 udvalgte amerikanske aktier stiger. 2 Afkastet på obligationen NB Amerikanske Aktier 2013 knytter sig til kursudviklingen på 10 amerikanske aktier. Udvikler de sig positivt, har du mulighed for et afkast på op til 30%. Falder kursen på disse aktier, er Nykredit Bank A/S forpligtet til at indfri obligationen til kurs 100 ved udløb. Det eventuelle negative afkast er derfor begrænset til overkursen på maksimalt 5 kurs point samt det alternative afkast, du kunne have fået i obliga tionens løbetid. Obligationen udbydes i perioden fra den 7. juni 2010 til og med den 1. juli Obligationen udstedes den 9. juli 2010 og løber frem til den 9. juli Obligationen forrentes ikke. Du får mulighed for at investere i en obligation, hvor afkastet knytter sig til kursudviklingen på 10 amerikanske aktier, der kan bidrage til spredning af dine investeringer. Nykredit anbefaler som udgangspunkt, at du holder obligationen til udløb, dvs. 3 år. Udsteder af obligationen er Nykredit Bank A/S. Du kan læse mere om udsteder og kreditrisikoen i afsnittet udsteder og risikofaktorer. Nykredit anbefaler, at du tager til kontakt til en af Nykredits specialister i formuerådgivning for at få en gennemgang af, hvad en investering i NB Amerikanske Aktier 2013 betyder for dig. Den amerikanske aktiekurv Dit afkast på obligationen afhænger af kursudviklingen i den under liggende aktiekurv, der består af disse 10 amerikanske aktier: De 10 amerikanske aktier i den underliggende aktiekurv er alle underlagt en individuel maksimumgrænse på 30%. Den er afgørende for, hvor meget de hver især kan bidrage med til det samlede afkast ved udløb. Indfrielseskursen ved udløb kan derfor maksimalt blive 130. Det svarer til en maksimal årlig forrentning på ca. 7,9%. Maksimumgrænsen betyder eksempelvis, at hvis en aktie er steget med 50% ved udløb, vil denne aktie alene bidrage med 1/10 x 30% til afkastet ved udløb. Når du investerer i NB Amerikanske Aktier 2013 skal du være opmærksom på, at det alene er kursudviklingen på aktierne, der danner grundlag for dit afkast. Du får derfor ikke en andel i eventuelle udbyttebetalinger fra de 10 selskaber, og udviklingen i kursen på amerikanske dollar over for den danske krone vil heller ikke direkte påvirke dit afkast. Eksempler på udvikling De 10 amerikanske aktier er ikke underlagt en minimumgrænse for deres eventuelle negative afkastbidrag til den underliggende aktiekurv. Et eventuelt kursfald vil derfor slå fuldt igennem, som det ses i tabellen til højre under eksempel 1. I tabellen kan du også se eksempler på, hvordan dit afkast kan blive ud fra forskellige scenarier i forhold til udvikling i aktiekursen. Tabellen skal ikke ses som en forventning til det realiserede afkast, men udelukkende som en illustration. Kraft Foods Inc. Coca-Cola Company ConocoPhillips Co. McDonald s Corporation Johnson & Johnson Pfizer Inc. Merck & Co. E.l. du Pont de Nemours & Co. Verizon Communications Inc. AT&T Eksempel 1 viser, at et aktiekursfald på en enkeltaktie medregnes fuldt ud i det konkrete tilfælde med op til -43%. Omvendt viser eksempel 2 og 4, at aktiekursstigninger på enkeltaktier på over 30% alene kan bidrage med de maksimale 30% pr. aktie. Tabellen viser, at du ikke modtager noget afkast af din investering, hvis værdien af den underliggende aktiekurv ved udløb er uændret, eller hvis den underliggende aktiekurv er faldet i værdi. Eksempel 4 viser, at hvis alle aktiekurser stiger kraftigt vil indfrielses kursen blive de maksimale 130 kurspoint svarende til

3 en forrentning på ca. 7,9% om året. Til sammenligning er det alternative afkast på en 3-årig statsobligation ca. 0,77% (pr. primo juni 2010). Beholder du obligationen til udløb, opgøres afkastet på de 10 aktier ud fra forskellen i aktiernes officielle slutkurs den 2. juli 2013 og aktiernes officielle slutkurs den 2. juli Investering med begrænset risiko for negativt afkast Nykredit vurderer, at det er fordelagtigt at investere i amerikanske aktier netop nu. Udviklingen afhænger dog af en række faktorer, som kan være meget svære at forudse. Vi kan derfor ikke udelukke, at udviklingen bliver anderledes, end vi forventer. Ved investering i NB Amerikanske Aktier 2013 begrænser du din risiko for negativt afkast, fordi Nykredit Bank A/S som minimum skal betale kurs 100 af hoved stolen på obligationen 1 på udløbstidspunktet. Obligationen er et komplekst produkt, der består af 2 underliggende elementer: en nulkuponobligation og optioner. Obligationen 1 Obligationen købes til maksimal kurs 105, og kan udover tab af et alternativt afkast medføre et tab på 5 kurspoint. Afkastudvikling Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4 Kraft Foods Inc. -5,0% -10,0% -10,0% 53,0% 30,0% 3 Coca-Cola Company -20,0% -18,0% 25,0% 38,0% 30,0% ConocoPhillips Co. -10,0% 12,0% -8,0% 33,0% 30,0% McDonald s Corporation -43,0% 11,0% 25,0% 30,0% Johnson & Johnson -2,0% -7,0% 18,0% 61,0% 30,0% Pfizer Inc. 3,0% -11,0% 7,0% 48,0% 30,0% Merck & Co. -22,0% 32,0% 30,0% 19,0% 31,0% 30,0% E.l. du Pont de Nemours & Co. 7,0% -4,0% -2,0% 58,0% 30,0% Verizon Communications Inc. -15,0% -12,0% 25,0% 37,0% 30,0% AT&T -10,0% 9,0% 15,0% 41,0% 30,0% Samlet afkast for aktiekurven -11,7% 0,0% 11,4% 30,0% Slutafkast 0,0% 0,0% 11,4% 30,0% Indfrielseskurs 100,0 100,0% 111,4% 130,0% Forrentning p.a.* -1,1% -1,1% 2,5% 7,9% *baseret på en udstedelseskurs på indikativt 103,5. Bliver udstedelseskursen højere, vil forrentningen blive lavere.

4 Nulkuponobligationer Udstedelseskurs Kurs Køb af optioner omkostninger Nulkuponobligationer Afkast af optioner Den nuværende kombination af økonomisk fremgang og rigelig finansiel likviditet er usædvanlig i et historisk perspektiv og Nykredit forventer, at det vil lede til generelle stigninger i de risikobehæftede aktiver, herunder aktier. I 2009 har temaet i USA primært været at gennemføre besparelser og tilpasse omkostningerne til det nye lavere aktivitetsniveau. Generelt havde de amerikanske selskaber i S&P 500-indekset succes med denne øvelse. Det sikrede en fornuftig indtjening i 2009 trods vanskelige betingelser. 4 Udstedelse Udløb udstedes til en kurs på maksimalt 105. Udsteder Nykredit Bank A/S eksem pelvis til kurs 105 og afsætter 90 kr. til en nulkuponobligation, kan Nykredit Bank A/S sikre dig en minimum indfrielses - kurs på kurs 100 af hovedstolen i løbet af obligationens 3-årige løbetid. Af det investerede beløb går en procentdel til omkostninger og administration. Det indgår i beregningen af obligationens årlige omkostninger i procent (ÅOP). Det resterende beløb går til at købe optioner, som afkastet afhænger af. Nulkuponobligationen udgør ca. 93,32% primo juni 2010, mens værdien af optionerne indikativt kan opgøres til 6,70%. De resterende 3,48% udgøres af de samlede omkostninger, som dækker provision til udsteder og omkostninger til markedsføring og til optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Omkostningerne betales ved investeringens start. Hvis du udtræder af investeringen før udløb, har du derfor afholdt omkostninger for en længere periode, end du har investeret i. Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger at sælge obligationen før udløb, sker det til markedskurs. Markedskursen afhænger af udbud og efterspørgsel og kan både være over eller under den kurs, som udsteder har pligt til at betale ved udløb. Du har altså en risiko for tab, hvis du sælger før udløb. Nykredits anbefaling er derfor, at din investeringshorisont er på 3 år svarende til obligationens løbetid. Investeringsrationale Grafen viser den historiske udvikling i den underliggende aktiekurv med de 10 aktier, hvor aktiekurserne er indekseret til 100 primo Du kan også læse om Nykredits forventning til amerikanske aktier. Generelt peger de økonomiske indikatorer fortsat på stigende vækst i de kommende måneder. Væksten er højest i Asien efterfulgt af Latinamerika og USA og lavest i Europa og Japan. På begge sider af Atlanten gør det sig dog gældende, at såvel finans- som pengepolitik er blevet lempet usædvanligt meget. Kombineret med en betydelig lageropbygning samt positive formueeffekter er der grund til at tro, at vækstpotentialet er undervurderet i år. Regnskaberne for 4. kvartal 2009 viste, at salgsvæksten var positiv både målt i forhold til 4. kvartal 2008 og i forhold til tredje kvartal På aggregeret niveau er over halvdelen af salget i selskaberne i S&P 500 placeret uden for USA, hvilket gør de store selskaber mindre sårbare over for den indenlandske økonomi. Aktuelt er regnskabssæsonen for første kvartal 2010 godt i gang, og med 340 selskaber fra S&P 500, der allerede har rapporteret, har Nykredit en klar indikation. Ligesom de seneste kvartaler har der været en lang række positive overraskelser. Hele 78% af de aflagte regnskaber har overrasket positivt i forhold til analytikernes forventninger, mens blot 13% har overrasket negativt. Nykredit vurderer derfor, at der er potentiale i amerikanske aktier med afsæt i specielt 3 forhold: Fortsat jan-02 Samlet indekseret udvikling i kurven jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 Kilde: Bloomberg. Du skal være opmærksom på, at tallene er historiske, og at tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. lempelig pengepolitik, udsigter til fortsat bedring i indtjeningen og en attraktiv værdiansættelse set i lyset af de lave renteniveauer. Der er udarbejdet en kortfattet selskabsbeskrivelse af de 10 amerikanske aktier. Du kan få mere information om selskaberne ved at henvende dig til Nykredit Bank. Skattemæssige forhold Nykredit påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller disponere over obligationen. Dette afsnit er alene en generel og ikke-udtømmende beskrivelse af de danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse for investorer, der er skattepligtige i Danmark.

5 De skattemæssige konsekvenser for den individuelle investor kan adskille sig fra nedenstående beskrivelse, og vi opfordrer derfor potentielle investorer til at afklare de skattemæssige konsekvenser med egne skatterådgivere, inden der tages beslutning om at investere i obligationen. Obligationen anses skattemæssigt for at være en finansiel kontrakt. Private investorers kursgevinster beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet (beskatning efter lagerprincippet betyder, at både realiserede og urealiserede gevinster og tab beskattes årligt). Eventuelle kurstab er i begrænset omfang fradragsberettigede efter lagerprincippet. Gevinst og tab for personer, hvor investering i obligationen har forbindelse til erhvervsmæssig virksomhed, der drives i Virksomhedsskatteordningen, opgøres på samme måde som beskrevet ovenfor. For pensionsmidler indgår obligationen i den almindelige PALskatteberegning. Det betyder, at gevinster beskattes med 15%, mens tab fratrækkes med 15%. Investering for pensionsmidler gennem samme udsteder må højst udgøre 20% af den samlede opsparing. Selskabers kursgevinster og -tab beskattes efter lagerprincippet. Udsteder og risikofaktorer Obligationerne udstedes af Nykredit Bank A/S, som hæfter herfor. Investor har derfor kreditrisikoen på Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S har en kreditvurdering på A1 fra ratingbureauet Moody s. Ratingen af Nykredit Bank A/S afspejler den uafhængige holdning hos ratingbureauet og er ikke en garanti for kreditkvaliteten af Nykredit Bank A/S. Pligten for Nykredit Bank A/S til at betale kurs 100 af hovedstolen gælder kun, hvis du beholder obligationen frem til udløb, 5

6 og du kan derfor opleve kurstab, hvis du sælger obligationen før udløb. Der kan være begrænset handel (illikviditet) i obligationerne, som kan påføre yderligere tab ved salg før udløb. Din investeringshorisont bør derfor som udgangspunkt være minimum 3 år. Hvis du beholder obligationen til udløb, kan du risikere at få dine penge uforrentet tilbage. Du kan også (ud over den alternative forrentning) risikere et negativt afkast på 5 kurspoint, fordi kursen på obligationen kan fastsættes op til 105, og udsteder har kun pligt til at betale kurs 100 af hovedstolen, når obligationen udløber. Læs prospektet grundigt Dette produkt er klassificeret som et komplekst produkt. Nykredit henviser til prospektet for beskrivelse af risikofaktorer, som du opfordres til at sætte dig grundigt ind i, før du vælger at investere i obligationen. Brochuren er annoncering Denne brochure skal udelukkende ses som annoncering i tilknytning til udbuddet af obligationen til offentligheden. Den tjener ikke som investeringsbeslutningsgrundlag, og tegning af obligationen skal alene ske på grundlag af prospektet med de anførte fuldstændige vilkår om udstedelsen. I tilfælde af uoverensstemmelser gælder beskrivelsen i prospektet. Oplysningerne i denne brochure kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investerings-, skattemæssige eller andre forhold. Du opfordres til at søge individuel rådgivning samt til at læse prospektet. Hvis materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Børsprospektet for obligationen er offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 4. juni I prospektet kan du læse de fuldstændige vilkår samt finde oplysninger om, hvor obligationen kan tegnes, og hvordan tegningen vil foregå.

7 Fakta om obligationen Udsteder og beregningsagent Udstedelseskurs Indfrielseskurs Fondskode (ISIN) Slutkupon Nykredit Bank A/S (A1-rated) Indikativt 103,5 - maksimalt 105. Udstedelseskursen fastsættes den 2. juli 2010 ud fra markedsforholdene. Hvis der ikke kan opnås en udstedelseskurs på 105 eller lavere og et samlet udstedelsesbeløb på minimum nominelt DKK 10 millioner, annulleres emissionen. 100 tillagt slutkupon. Slutkuponen kan ikke blive negativ, og investor får som minimum kurs 100 tilbagebetalt ved udløb. DK Obligationerne betaler ingen fast rente i løbetiden, men giver for perioden et variabelt afkast, der er afhængig af udviklingen i kursen på en ligevægtet kurv bestående af 10 amerikanske aktier ( aktiekurven ). Aktierne er hver især underlagt en maksimumgrænse for deres bidrag til slutkuponen. Den individuelle maksimumgrænse er fastsat til 30%, og det samlede afkast ved udløb kan derfor maksimalt blive 30%. Der henvises til prospektet for en detaljeret beskrivelse af slutkuponen og beregningen af indfrielseskursen. Aktiekurven De 10 amerikanske aktier i aktiekurven er: Kraft Foods Inc., Coca-Cola Company, ConocoPhillips Co., McDonald s Corporation, Johnson & Johnson, Pfizer Inc., Merck & Co., E.l. du Pont de Nemours & Co., Verizon Communications Inc., AT&T (alle aktier vægter med 1/10 ved beregningen af det samlede afkast). Tegningsperiode Fra og med den 7. juni 2010 til og med den 1. juli Omkostninger Optagelse til handel ÅOP 1,16% p.a. Søges optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Stykstørrelse DKK Valuta Løbetid DKK 3 år Udstedelsesdato 9. juli 2010 Udløbsdato 9. juli 2013 Afvikling Prisstillelse Tilbagesalg Beskatning Yderligere information VP Securities A/S Under normale markedsvilkår vil der på forespørgsel blive stillet en budpris på obligationen. Nykredit Bank A/S er som udsteder dog ikke forpligtet til at vedlige holde et aktivt offentligt marked for obligationerne. Investor kan til hver en tid sælge sine obligationer, såfremt markedsforholdene tillader det. Det kan medføre et tab. Se afsnittet Skattemæssige forhold. Prospekt er tillige offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

8 /Jannerup Offset Nykredit

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2015 Amerikanske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier 1. Aktiekonto Kunden bør indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2014 - Forbrugsaktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Nordisk Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Amerikansk Aktiekonto 2015

Amerikansk Aktiekonto 2015 Amerikansk Aktiekonto 2015 Invester i udviklingen i 10 markedsledende virksomheder Mulighed for at investere i 10 markedsledende amerikanske virksomheder Mulighed for at drage fordel af attraktive aktiekurser

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) SydEuropa 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Investering for dårlige tabere! Al investering

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Landbrugsråvarer konto. - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab

Landbrugsråvarer konto. - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab Landbrugsråvarer 2014 - konto - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab 1. Råvarekonto Kunden bør først indsætte beløb på Landbrugsråvarer 2014 - konto" (herefter kaldet "Råvarekontoen") efter

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Aktiekonto vedr. Nordeuropæiske aktier

Aktiekonto vedr. Nordeuropæiske aktier Aktiekonto vedr. 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang af samtlige vilkår for Aktiekontoen, og kunden

Læs mere

Danske Bank Norden 2011

Danske Bank Norden 2011 Danske Bank Norden 2011 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund vi så i 1. kvartal 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 Informationsmateriale den 14. januar 2011 KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 ISIN Kode: DK0030271713 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Ejendomsindekseret obligation

Ejendomsindekseret obligation Ejendomsindekseret obligation Garantiobligation knyttet til prisudviklingen i tyske ejendomme Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Tyske Ejendomme 2006/2012 - Ejendomsinvestering med

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

KommuneKredit BRIK Plus 2011

KommuneKredit BRIK Plus 2011 KommuneKredit BRIK Plus 2011 En af de stærkeste trends de sidste år har været udflytning af produktionsopgaver fra vesten til udviklingslandene. BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) fremstår

Læs mere

Aktiekonto 2016 Nordiske aktier Indlånsvilkår

Aktiekonto 2016 Nordiske aktier Indlånsvilkår Aktiekonto 2016 Nordiske aktier Indlånsvilkår 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig gennemgang

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

DB Apple Buffer Sprinter 2018

DB Apple Buffer Sprinter 2018 DB Apple Buffer Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

DB Europa Autocallable 2022

DB Europa Autocallable 2022 28.september 2017 DB Europa Autocallable 2022 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Aktiekonto 2018 - Europæiske aktier

Aktiekonto 2018 - Europæiske aktier Indlånsvilkår Aktiekonto 2018 - Europæiske aktier Gældende pr. 22. april 2014 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Aktiekonto 2018 Europæiske aktier (herefter kaldet Aktiekontoen

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

DB European Banks Autocallable 2018

DB European Banks Autocallable 2018 DB European Banks Autocallable 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver 2011 Investering i nordiske aktier Strukturerede Løsninger 09.06.2009 Investering i nordiske aktier De finansielle markeder og økonomierne har over de seneste kvartaler

Læs mere