Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød Udviklingen i jobcenterets målgrupper Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i Samlet oversigt over mål for indsatsen i Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret indsats til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne Færre lange sygedagpengeforløb Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2012 og LBR s virksomhedsrettede plan... 19

3 Indledning Beskæftigelsesplanen for Allerød for 2013 er udarbejdet af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen er blevet til i en tæt dialog mellem de administrativt ansvarlige for indsatsen, Det lokale Beskæftigelsesråd og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Allerød. Beskæftigelsesplanen beskriver udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen i Allerød og fastlægger med udgangspunkt i disse, mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år. Beskæftigelsesplanen udgør dermed det kommende års planlægningsgrundlag for indsatsen. Fokus på i 2012 og 2013 at afbøde de negative konsekvenser af lavkonjunktur Planlægningen af indsatsen i år 2013 er præget af de udfordringer, som følger af konjunktursituation. For jobcenteret betyder lavkonjunkturen, at der i det kommende år må fortsat må forventes en relativ høj ledighed, og at ledighedsperioderne for de ledige er længere end under højkonjunktur. Endvidere har konjunktursituationen betydning for samarbejdet med virksomhederne, hvor rummeligheden er under pres i forhold til etablering af praktik-, løntilskudspladser og fleksjob til borgerne. Det er afgørende at indsatsen i 2012 og 2013 har fokus på at afbøde de negative konsekvenser af den midlertidige lavkonjunktur, herunder undgå at ledigheden fører til, at flere borgere marginaliseres i forhold til arbejdsmarkedet eller trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet på efterløn. Et sådant tab af arbejdskraft vil blive svær at erstatte, når konjunkturerne vender igen. Den største udfordring på lidt længere sigt er således at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at imødegå de kommende års fald i arbejdsstyrken, når flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Jobcenter Allerød vil derfor fastholde og videreudvikle de seneste års indsatser og gode resultater med henblik på at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud. Tæt opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2013 og forudsætningerne for de fastsatte mål Fastsættelsen af mål og resultatkrav for indsatsen i 2013 er sket med afsæt i Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden på Sjælland, og jobcentrets forventning til hvordan udviklingen vil påvirke de forskellige forsørgelsesgrupper, a-kasser mv. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune vil i dialog med LBR foretage en tæt opfølgning på resultatudviklingen af beskæftigelsesindsatsen i 2012 og 2013, herunder overvåge om der er behov for at justere beskæftigelsesplanens fastsatte resultatkrav, forudsætninger og antagelser. 1

4 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød Beskæftigelsesindsatsen i Allerød står overfor en række udfordringer i 2013 og de efterfølgende år. En del af udfordringerne er udløst af lavkonjunkturen, mens andre udfordringer skyldes den demografiske og strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet. Udfordringerne danner udgangspunkt for formuleringen af de mål og strategier, der er opstillet for de forskellige indsatser i nærværende plan. Beskæftigelsen er faldet som følge af den økonomiske krise Det voldsomme konjunkturudslag i sommeren 2008 gav anledning til en brat opbremsning og en afslutning på mange års positive udvikling på det danske arbejdsmarked. Det førte til stigende ledighed og en endnu mere markant faldende beskæftigelse i perioden fra 2008 frem til Siden august 2008 er beskæftigelsen faldet med mere end personer i Østdanmark. I løbet af 2010 og 2011 er den negative udvikling aftaget, og ledigheden har nu stort set stabiliseret sig. Antallet af beskæftigede er dog fortsat svagt faldende, ligesom antallet i arbejdsstyrken er faldende. Der er således flere personer, som står helt uden for arbejdsmarkedet i dag end tidligere. Målet er fortsat at øge arbejdsudbuddet På trods, af at konjunkturomslaget i august 2008 har medført faldende beskæftigelse og flere personer på offentlig forsørgelse i de senere år, er hovedudfordringen på sigt fortsat at sikre et tilstrækkeligt stort og velkvalificeret arbejdsudbud på arbejdsmarkedet. Ledige skal hurtigst muligt i job, og unge skal gennemføre uddannelse Beskæftigelsesindsatsen skal derfor også i det kommende år fokusere på at få personer på midlertidig offentlig forsørgelse hurtigst muligt i job. For unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse er uddannelse førsteprioritet. Talrige undersøgelser har vist, at en erhvervskompetencegivende uddannelse har stor betydning for den unges fremtidige beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at flest mulig af de unge uden uddannelse motiveres og støttes til at påbegynde og fastholde en uddannelse. Tilgangen til permanente ydelser skal begrænses Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse har i de senere år været svagt faldende. Det skyldes i vidt omfang, at det er lykkedes at begrænse tilgangen. Det er dog problematisk, at der i de senere år har været en stigende tilgang af unge personer til førtidspension. Det er derfor vigtigt, at der fortsat er fokus på at begrænse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser mest muligt blandt andet gennem en effektiv rehabiliteringsindsats. Indsatsen skal målrettes både nyledige og personer med længere ledighedsforløb I den nuværende konjunktursituation er det vigtigt, at indsatsen kan favne såvel nyledige som personer med lang tid på offentlig forsørgelse. Det vil sige, at der gives 2

5 en tidlig og forebyggende indsats til de nyledige, så langtidsledighed effektivt forebygges. Samtidig gennemføres en afhjælpende indsats for de langtidsledige, så de sikres hjælp til at komme videre. Virksomhedsrettet aktivering i den private sektor skal udbredes I den aktive indsats har virksomhedsrettede forløb, særligt i private virksomheder, vist sig at have størst beskæftigelseseffekt også i den nuværende konjunktursituation med flere ledige. For at styrke den virksomhedsrettede indsats er det vigtigt, at der fortsat arbejder for at sikre et tilstrækkeligt antal pladser til de ledige, både i form af job med løntilskud og praktikpladser, og i form af virksomhedscentre, som kan give et virksomhedsrettet tilbud til de svagere målgrupper. Øget fokus på samspil mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats Ved siden af den virksomhedsrettede indsats bør der være øget fokus på samspillet mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats. Særligt for de unge er det vigtigt, at uddannelse ses som den primære vej til arbejdsmarkedet på længere sigt. Ligeledes er det vigtigt at have fokus på opkvalificering af ufaglærte. Det er afgørende, at uddannelserne er målrettet områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller områder, hvor der fremover forventes mangel på arbejdskraft. Det er særligt ordinære kompetencegivende uddannelser, der kan hjælpe den enkelte til en mere stabil arbejdsmarkedstilknytning, mens kortere kurser også kan have værdi for personer med ingen eller kort uddannelse, hvis kurserne er målrettet konkrete job eller beskæftigelsesområder med gode jobmuligheder. Det primære fokus bør dog være at tilskynde de ufaglærte til at tage en kompetencegivende uddannelse. Det kan i denne forbindelse være hensigtsmæssigt at bruge sammenhængende forløb med praktik og uddannelse for at lette overgangen til uddannelse og fastholde den ledige i et virksomhedsforløb med et uddannelsesperspektiv Jobcenterets målgrupper har stor betydning kommunens økonomi Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede har stor betydning for Allerød Kommunes økonomi. Alene de samlede udgifter til den offentlige forsørgelse udgør over 260 mio. kr. i 2011, hvoraf ca. 107 mio. kr. er kommunalt finansieret. Hertil kommer udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (jobcenteret, aktivering mv.) samt lavere skatteindbetalinger fra borgere, som overgår fra beskæftigelse til ledighed. Økonomisk vil beskæftigelsesindsatsens betydning for kommunen øges i de kommende år i takt med at målgrupperne forventeligt stiger i antal, og i takt med at kommunernes delvise økonomiske ansvar for arbejdsløshedsdagpengene indfases. 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper Med afsæt i ovenstående beskæftigelsespolitiske udfordringer præsenteres i det følgende de væsentlige rammer for den borger- og virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Allerød. 3

6 Antallet af offentligt forsørgede i Allerød er stigende Udviklingen og sammensætningen af jobcenterets målgrupper medfører en række udfordringer for den lokale beskæftigelsesindsats i Allerød i de kommende år. I forhold til juli 2008 hvor antallet af offentligt forsørgede var lavest til marts 2012 har der været store forandringer i sammensætningen af målgrupperne. Udviklingen har været karakteriseret ved følgende: Arbejdsløshedsdagpenge er steget med 236 personer (+168 pct.) Kontanthjælpsmodtagere mv. er steget med 145 personer (+205 pct.) Revalidering er steget med 10 personer (+83 pct.) Forrevalidering er faldet med 2 personer (- 12 pct.) Ledighedsydelse er steget med 6 personer (+ 32 pct.) Fleksjob er steget med 11 person (+11 pct.) Sygedagpenge er steget med 52 personer (+15 pct.) Førtidspension er faldet med 38 personer (-8 pct.) Aktuelt udgør de offentligt forsørgede i Allerød Kommune 12 pct. af alle borgere i den erhvervsaktive alder. Selvom de offentlige udgifter pr. borger i arbejdsstyrken i Allerød hører til blandt de laveste i hele landet og også er lavere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne udgør det en stigning på 12 procent ift. niveauet i juli Den største ydelsesgruppe blandt de offentligt forsørgede i Allerød er modtagere af førtidspension, som udgør 3,1 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Herefter kommer forsikrede ledige (2,2 pct.), sygedagpengemodtagere (1,6 pct.), de øvrige ydelser forrevalidering, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse (i alt 1,2 pct.) samt kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse (1,3 pct.). Fortsat stigning i antallet af offentligt forsørgede stiller krav til indsatsen i 2013 Der forventes en svag stigning i ledigheden frem til udgangen af Herefter forventes et mindre fald. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland forventer således et samlet fald i ledigheden i perioden ultimo 2011 til 2013 på 4,5 procent. Antallet af offentligt forsørgede, stiller store krav til jobcenterets prioritering med hensyn til - inden for de givne ressourcer - at levere den fornødne service, samtaler, tilbud m.v. til de forskellige målgrupper. Endvidere stilles store krav til jobcenteret med hensyn til at differentiere indsats og tilbud til de forskellige persongruppers behov for vejledning, rådgivning, aktivering, opkvalificering mv. Rettidighed i indsatsen overfor alle Jobcentrets målgruppe vil være et prioriteret område i Jobcenter Allerød har udfordringen med at give borgere på kontanthjælp en rettidig indsats i forhold til afholdelse af samtaler og afgivelse af aktiveringstilbud. I samarbejde med Beskæftigelsesregionen vil Jobcenter Allerød sætte fokus på etablering af arbejdsgange der sikrer rettidighed i indsatsen. Konjunktur-udviklingen giver nye udfordringer i virksomhedssamarbejdet 4

7 De aktuelle konjunkturer med faldende beskæftigelse og stigende ledighed indebærer, at virksomhederne kun i begrænset omfang mangler kvalificeret arbejdskraft. Når konjunkturerne vender igen, vil omfanget af arbejdskraftsmangel imidlertid hurtigt kunne vokse, jf. de demografiske og strukturelle udfordringer nævnt ovenfor. Beskæftigelsesindsatsen i Allerød i 2012 og 2013 vil derfor først og fremmest have fokus på at sikre det størst mulige arbejdsudbud, så mulighederne for vækst og udvikling i virksomhederne understøttes bedst muligt, når konjunkturerne vender igen. Den aktuelle konjunkturudvikling betyder endvidere, at rummeligheden i mange virksomheder er under pres, og at det derfor bliver vanskeligere for jobcenteret at etablere praktikpladser, løntilskudspladser, fleksjob m.v. Jobcenteret vil derfor i 2012 og 2013 først og fremmest søge samarbejde med virksomheder inden for brancher, hvor der forsat er - eller er udsigt til - stigende beskæftigelse. Jobcenteret vil endvidere udbygge samarbejdet med Allerød Kommunes institutioner om den lokale beskæftigelsesindsats, herunder at kommunens fremtidige rekrutteringsbehov understøttes via den aktive beskæftigelsesindsats. 3. Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Alle 4 mål har til hensigt at forebygge langtidsledighed, at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse og at sikre et velkvalificeret og tilstrækkeligt stort udbud af arbejdskraft. De 4 mål fremgår af nedenstående boks: Boks 1. Ministerens mål for 2013 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ministerens mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Ministerens mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt. Ministerens mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. 4. Samlet oversigt over mål for indsatsen i 2013 Allerød Kommune har fastsat 4 konkrete resultatmål for udviklingen Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen frem mod december Endvidere er der på baggrund af en vurdering af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen valgt at opstille et selvstændigt resultatmål for udviklingen i sygedagpengeindsatsen, jf. i øvrigt den udarbejdede resultatrevision for

8 De fem resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Allerød fremgår neden for: 1. Antallet af unge som påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges fra xx personer i december 2011 til xx personer i Antallet af borgere som tilkendes førtidspension skal nedbringes. Det gennemsnitlige antal tilkendelser skal falde fra xx personer om måneden i december 2011 til xx personer i december Antallet af borgere med en ledighed på over 12 måneder skal begrænses.med xx procent, svarende til et fald på xx personer fra december 2011 til december Antallet af virksomhedsrettede tilbud i private virksomheder skal øges med xx procent svarende til en stigning fra december 2011 til december 2013 på xx pladser. 5. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til xx forløb i december 2013, svarende til et fald på xx pct. fra december 2011 til december Som grundlag for den konkrete fastlæggelse af resultatkrav er lagt til grund, at udviklingen i ledigheden og i de forskellige forsørgelsesgrupper i Allerød vil svare til de prognoser for 2012 og 2013, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har offentliggjort for Sjælland som helhed. Allerød Kommune vil følge udviklingen i resultatmålene og de tilknyttede forudsætninger tæt i løbet af 2012 og 2013, herunder vurdere behovet for eventuelle justeringer i resultatmålene. Samtidig vil resultatudviklingen i Beskæftigelsesministeriets sammenligningsklynge blive overvåget, herunder særligt udviklingen i Hørsholm og Rudersdal Kommuner, som vurderes at ligne Allerød Kommune mest med hensyn til grundlæggende rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. I de følgende afsnit præsenteres baggrund og forudsætninger for de 5 resultatmål samt de overordnede indsatsstrategier, som danner grundlag for jobcenterets indsats i 2013 for at realisere målene Flere unge skal have en uddannelse Det første resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 i Allerød Kommune har fokus på er at sikre at flest mulig unge påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 1: Antallet af unge som påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges fra xx personer i december 2011 til xx personer i 2013 Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører, at virksomhederne i stigende grad efterspørger mere veluddannede og omstillingsparate medarbejdere. Det betyder, at de nye job, der hvert år oprettes, generelt stiller større uddannelsesmæssige krav end de job, der hvert år nedlægges eller typisk flyttes til udlandet. 6

9 Udviklingen skærpes af, at mange veluddannede og erfarne borgere nærmer sig pensionsalderen i Allerød. Det gælder særligt inden for en række af den offentlige sektors hovedområder sundhed, undervisning og administration, hvor mange ældre med mellem- og længerevarende uddannelser i de kommende år vil trække sig tilbage, og hvor det kan blive en udfordring at tiltrække borgere med de rette kvalifikationer ikke mindst når beskæftigelsen igen begynder at stige. Det er derfor en stor udfordring for den lokale beskæftigelsesindsats at understøtte, at borgerne i Allerød-området opnår de nødvendige kompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet fremadrettet ikke mindst i en situation hvor der kan blive brug for en erstatning for de mange beskæftigede, der kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i de kommende år. Det er afgørende, at flere unge kommer i gang med en uddannelse. Alle unge skal have et liv med uddannelse og job. Unge med en uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden en uddannelse. Alt for mange unge mennesker er i dag uden uddannelse og job, og en stor del af dem hænger fast i kontanthjælpssystemet. Der skal derfor gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer der øger deres muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er i den sammenhang vigtigt, at der kommer et øget fokus på at nedbryde de eventuelle barrierer, der er mellem de forskellige forvaltninger i kommunen. Jobcentret skal arbejde for at fremme en mere tværgående og helhedsorienteret indsats, da målet om, at flere unge skal i uddannelse, kræver et tættere samarbejde mellem jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre dele af den kommunale forvaltning samt med uddannelsesinstitutionerne. Det er ligeledes vigtigt, at jobcentrene har et godt samarbejde med virksomhederne For nogle unge giver uddannelse nemlig først mening, når de har gjort sig nogle erfaringer pa arbejdsmarkedet, og derigennem ser, hvad en uddannelse kan bruges til. Fastlæggelse af mål for 2013 I vurderingen af den fremadrettede resultatudvikling fra december 2011 til december 2013 har Allerød Kommune lagt følgende til grund: Det aktuelle niveau og sammensætning af unge ydelsesmodtagere i Allerød Kommune Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden i 2012 og 2013 for de forskellige grupper af unge ydelsesmodtagere Effekter af jobcenterets job- og uddannelsesrettede indsats for de unge Primo 2011 iværksatte Jobcenter Allerød og LBR et projekt omkring koordinering af ungeindsatsen på tværs af forvaltningen, UU, virksomheder og uddannelsesinstitutionerne at sikre fokus på en helhedsorienteret indsats for de unge. De opnåede resultater primo 2011 viser med al tydelighed, at det er den rigtige vej at gå. I 2011 har Jobcenter Allerød reduceret antallet af unge ydelsesmodtagere med 9,6 procent. 7

10 Denne reduktion er et væsentligt bedre resultat end udviklingen blandt sammenlignelige jobcentre og Østdanmark, hvor antallet af unge ydelsesmodtagere er reduceret med henholdsvis 1 pct. og 2 pct. Målsætningen om et fald på xx pct. fra december 2011 til december 2013 er ambitiøst og afspejler de forventninger der er til ungekoordinatorens funktion og værdi for indsatsen. Allerød Kommune vil i 2012 og 2013 overvåge resultatudviklingen på ungeområdet, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op på, om resultatudviklingen forløber på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Figur 3: Scenarier for udviklingen i antallet af unge som påbegynder uddannelse i Allerød frem til ultimo 2013 Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet i ungeindsatsen: Kilde: Jobindsats.dk, BRHS og egne beregninger Anm.: Helhedsorienteret indsats på tværs af den kommunale forvaltning, UU, virksomheder og uddannelsesinstitutioner Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte unge. Fokus på udvikling af metoder til bedre afdækning og screening. Mere fokus på de unges ressourcer. Der skal bygges videre på ressourcer i indsatsen. Diagnoser og barrierer må ikke lægge unødvendige begrænsninger for indsatsen Udarbejdelse af helhedsplan for den enkelte unge der sikre fokus på uddannelse Tæt samarbejde med Familieteamet ved overgang fra barn til voksen Tidlig indsats for de unge, som har behov for støtte til uddannelsesvalg og fastholdelse. Tæt samarbejde om ikke-uddannelsesparate unge allerede fra 8. klasse Nedsættelse af tværgående team der kan rådgive UU og sagsbehandlere om rammer og muligheder i indsatsen således at hurtig indsats sikres. Udnyttelse af mulighederne i Ungepakke 2 Fokus på frafaldsproblematik Mentorer skal støtte unge i uddannelsesvalg og fastholdelse m.v. Udvikling af en vifte af praktik-pladser, hvor unge kan afprøve forskellige fag med henblik på uddannelsesvalg Tidlig indsats for unge med Læse-/stave-problemer Koordination og samarbejde med de centrale aktører, som har betydning for at skabe resultater i ungeindsatsen i Allerød Kommune Samlet ungestrategi i Allerød hvor de centrale aktører i ungeindsatsen hver især løfter ansvar i forhold til indsatsen og gennemfører fælles initiativer Samarbejde med omkringliggende jobcentre om ungeindsatsen Undersøge om Allerød Kommune kan få gavn af igangsatte initiativer fra Region 8

11 Hovedstaden Et tættere samarbejde og en tættere opfølgning og dialog mellem jobcenteret og Ungdommens uddannelsesvejledning Intensiveret indsats for at sikre lære- og praktikpladser til de unge: I private virksomheder I Allerød Kommunes forskellige institutioner/virksomheder Kombinationsforløb Fokus på etablering af virksomhedsrettede tilbud til unge. Kommunens egne arbejdspladser bør gå forrest i forhold til at etablere pladser til unge Mere fokus på andre typer af uddannelse for de svageste unge eksempelvis GVU forløb. Øget anvendelse af sociale klausuler i Allerød Kommunes indkøb og kontraktindgåelser med henblik på at styrke ungeindsatsen (f.eks. praktikpladser) 4.2. Bedre og mere helhedsorienteret indsats til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre på førtidspension Det andet resultatmål for indsatsen i 2013 sætter fokus på at sikre, at der tilrettelægges en beskæftigelsesrettet indsats med fokus på at fastholde også de svageste borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Resultatmålet skal ses i lyset af, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger på landsplan har været stigende i en årrække, og at der derfor er et potentiale for at øge arbejdsudbuddet, hvis tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser kan begrænses. Derfor er der stort behov for, at iværksætte en indsats der fokuserer på at få udsatte kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte tilbage i job og samtidig sikrer jobåbninger for personer uden arbejdsmæssig erfaringer og personer med nedsat arbejdsevne. Det er helt centralt. at Jobcentret har fokus på den forebyggende indsats og sikrer, at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Mange af de ledige i matchkategori 2 og 3 har meget sammensatte problemer. Derfor er en mere helhedsorienteret indsats afgørende. Det kræver, at barrierer nedbrydes, og at indsatsen i højere grad koordineres på tværs af de forskellige sektorer (beskæftigelses-, sundheds-. social- og uddannelsessektorerne), som spiller en afgørende rolle i indsatsen for den enkelte borger. Hvis færre borgere i fremtiden skal tilkendes førtidspension, er der ligeledes behov for, at Jobcentret etablerer et tættere samarbejde med virksomhederne om indsatsen for de udsatte borgere, så flere via et træningsforløb på en virksomhed får reetableret kontakten til arbejdsmarkedet. 9

12 Fastlæggelse af mål for 2013 Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til en begrænsning af antal borgere på permanente forsørgelsesydelser frem mod 2013: Mål 2: Antallet af borgere som tilkendes førtidspension skal nedbringes. Det gennemsnitlige antal tilkendelser skal falde fra xx personer om måneden i december 2011 til xx personer i december Resultatmålet bygger på en ambition om, at tilgangsmønsteret til førtidspension ved en fokuseret indsats kan sænkes i forhold til niveauet for de seneste år. Ved udgangen af 2011 var 516 personer i Allerød Kommune på førtidspension. Heraf er 70 personer under 40 år. Det svarer til 3,9 procent af befolkningen i arbejdsstyrken, hvilket er lavt i forhold til de sammenlignelige Jobcentre. I 2013 vil Jobcenter Allerød fortsat have fokus på at nedbringe antallet af langvarige sygedagpenge- og kontanthjælpssager. En væsentlig del af disse sager må forventes at afsluttes med tilkendelse af førtidspension, uanset den iværksatte indsat. Målet om en tilgang på gennemsnitligt xx personer i december 2013 vurderes derfor at være ambitiøst i betragtning af at niveauet i 2011 var på 53 nytilkendelser svarende til gennemsnitligt 4,42 tilkendelser om måneden. Herunder er forudsat, at jobcenterets opfølgningsindsats på sygedagpengeområdet kan bidrage positivt til resultatmålet, hvilket skal ses i lyset af, at ca. 44 pct. af tilgangen af borgere til førtidspension i Allerød Kommune aktuelt overgår fra sygedagpenge. Figur 2: Scenarie for udviklingen i tilgang af borgere til permanente ydelser Endvidere vil en realisering af resultatmålet stille krav til en øget indsats for at fastholde borgere i fleksjob. Der er en tendens til at borgere der mister Kilde: Jobindsats.dk, BRHS og egne beregninger deres fleksjob har svært med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og oplever en forværring af deres Anm.: sygdom. Allerød Kommune vil i 2012 og 2013 overvåge resultatudviklingen tæt. Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå resultatmålet: Sikre at der i den aktive beskæftigelsesindsats for den enkelte borger fra start er fokus på at finde alle mulige veje for, at borgeren ikke ender med en førtidspension Sikre at de relevante aktiveringstilbud er til stede således at borgeren altid tilbydes det bedst mulige tilbud indenfor rammerne. En begrænsning af tilgangen til gruppen kræver en målrettet og aktiv indsats over for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, jf. at ca. 60 pct. af tilgangen til førtidspension kommer fra henholdsvis kontanthjælp og sygedagpenge 10

13 Endvidere skal der ske et eftersyn af praksis vedrørende revurdering af fleksjob Aktive forløb for sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere herunder udredning og afklaring, virksomhedsrettet indsats Målrettet og aktiv indsats for modtagere af ledighedsydelse, med henblik på at nedbringe varigheden af ledighedsydelse. Særligt fokus på at undgå at unge mennesker kommer i en situation, hvor førtidspension er sidste mulighed Fokus på at styrke og udvikle samarbejdet med centrale aktører i indsatsen, herunder læger, sundhedssystemet, kommunale forvaltninger, a-kasser m.v Langtidsledigheden skal bekæmpes Den igangværende lavkonjunktur har betydet, at ledigheden og langtidsledigheden er steget i Allerød Kommune. Det er en udfordring fordi lange ledighedsperioder udgør en risiko for mere permanent marginalisering fra arbejdsmarkedet. Særlig de ledige ufaglærte og ledige med forældede uddannelser vurderes at være i risiko for langtidsledighed og marginalisering. På landsplan er antallet af ledige som har været arbejdsløse i 80 procent af tiden det seneste år fra februar 2009 til februar 2012 mere end tredoblet fra knap til godt dag er det således over hver fjerde arbejdsløse, der også er langtidsledig. Langtidsledigheden er en af de store arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som Jobcenter Allerød fortsat vil have stor fokus på. Det er vigtigt, at sikre en ekstra aktiv indsats over for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I samarbejde med LBR har Jobcenter Allerød sat særlig fokus på de dagpengemodtagere der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden. Der er løbende opfølgning på udviklingen i forbindelse med forkortelse af dagpengeperioden. Ligeledes er der gennemført et projekt Fra udsat til ansat, der viser at gruppen af langtidsledige har behov for en længere motiverende indsats samt et meget tæt opfølgningsforløb for i det hele taget at åbne for brugen af virksomhedsrettet aktivering. Det er vigtigt at Jobcentret i indsatsen har fokus på at bruge de redskaber, der kan hjælpe de ledige i arbejde. Hvis uddannelse og opkvalificering vurderes at være vejen til job, bør Jobcentret have fokus på dette redskab, ligesom Jobcentret skal være i løbende og tæt dialog med virksomhederne om indsatsen for de langtidsledige. I lighed med resten af landet er langtidsledigheden i Allerød steget under krisen, jf. figur 1. 11

14 Jobcenter Allerød har i 2011 oplevet en stigning på knap xx % i forhold til Den voldsomme relative stigning i langtidsledigheden skal dog ses i forhold til, at Jobcenter Allerød fortsat har den laveste ledighed i landet. I Allerød udgør langtidsledigheden således den næstlaveste andel af arbejdsstyrken i Østdanmark, nemlig x,x pct. I vurderingen af den fremadrettede resultatudvikling frem til december 2013 har Allerød Kommune lagt følgende til grund: Figur 1: Scenarier for udviklingen ilangtidsledigheden i Allerød frem mod ultimo 2013 Kilde: Jobindsats.dk, BRHS og egne beregninger Beskæftigelsesregionens forventninger til udviklingen i ledigheden i 2012 og 2013 for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Jobcenterets indsats for at begrænse arbejdskraftreserven Med afsæt i ovenstående forudsætninger fastsættes følgende resultatmål for langtidsledighedens udvikling frem til december 2013 i Allerød Kommune: Mål 3: Antallet af borgere med en ledighed på over 12 måneder skal begrænses.med xx procent, svarende til et fald på xx personer fra december 2011 til december Målsætningen om et fald på xx procent er ambitiøs set i lyset af den hidtidige udvikling i langtidsledigheden reserven i Allerød Kommune. Det er Allerød Kommunes vurdering, at udsigten til forbedrede konjunkturbetingelser i løbet af 2012/2013 samt effekterne af jobcenterets indsats i samarbejde med a- kasser, uddannelsesinstitutioner, andre aktører mv., bør gøre det muligt at realisere målet. Ligeledes vil Jobcenter Allerød øge fokus på formidling af langtidsledige til konkrete ledige job. Der vil i indsatsen være fokus på dialog med arbejdsgiverne om faglig opkvalificering til tilknytning til ansættelsen. Allerød Kommune vil i 2012 og 2013 overvåge resultatudviklingen, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op i forhold til, om resultatudviklingen fremadrettet er på niveau med eller bedre end udviklingen i Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet: Fokusområder i indsatsen for at begrænse langtidsledigheden Fokus på job i indsatsen fra start: 12

15 Synliggørelse af ledige job og jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder fra start, når borgeren møder første gang Understøttelse af brancheskift Understøttelse af geografisk og faglig mobilitet Fokus på jobsøgning også for de personer der er i gang med aktivering Fokus på at bevare de lediges eget initiativ og ansvar i forhold til at søge og finde job pas på ikke at omklamre eller fratage de ledige ansvaret Tilrettelæggelse af en tidlig og intensiv indsats for grupper af nyledige: Det skal afdækkes, hvordan der kan ske en fremrykning af indsatsen for nye ledige (samtaler og aktivering) med henblik på at reducere langtidsledigheden og samtidig sikre en effektiv ressourceudnyttelse og økonomi i indsatsen Undersøgelse af muligheden for at oprette netværk/jobklubber i forhold til jobsøgning for de ledige. Eksempelvis etablering af netværk med fokus på jobsøgning inden for et bestemt område. Fortsat styrkelse og udvikling af samarbejdet med a-kasserne om en tidlig og intensiv indsats for de nyledige og langvarige ledige Øget anvendelse af løntilskud til længerevarende ledige og til ledige med risiko for langtidsledighed Udnyttelse af offentlig løntilskudskvote, herunder i Allerød Kommune Sikre flere private løntilskudspladser Fokus på at sikre et jobperspektiv efter endt virksomhedsforløb. Målrettet anvendelse af uddannelsesaktivering i sammenhæng med løntilskud eller virksomhedspraktik Synliggørelse af den lediges økonomi i forbindelse med opkvalificering Udarbejdelse af en opkvalificeringsstrategi for udvalgte ledige målrettet job i Allerød Kommune: At imødegå de kommende års rekrutteringsbehov i Allerød Kommune via en målrettet opkvalificering af udvalgte ledige At anvendelsen af offentlig jobtræning f.eks. kobles med uddannelse med henblik på ordinært arbejde inden for de områder i Allerød Kommunes serviceområder, hvor der forventes stor aldersbetinget afgang i de kommende år Tættere samarbejde og dialog med virksomhederne om fremtidige behov og om hvor der kan skabes åbninger for ledige i forhold til job eller ansættelse med løntilskud. Udvikling af særlige samarbejdsaftaler med virksomheder om praktik- eller løntilskudspladser som introduktion til nye jobområder for den enkelte ledige. Øget fokus på etablering af jobrotationsprojekter gerne i samarbejde med andre jobcentre En tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne Beskæftigelsesministerens mål 4 sætter fokus på at styrke samarbejdet med de lokale virksomheder. Ministerens mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen 13

16 Det er en forudsætning for, at jobcentret kan bringe ledige i job, at der et tæt kontakt og dialog med erhvervslivet og at Jobcentret kender det lokale arbejdsmarked herunder virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcentret skal med beskæftigelsesindsatsen sikre det rette match mellem de ledige og de lokale virksomheder. Derfor er det centralt, at Jobcentret kender virksomhedernes jobåbninger og job muligheder, så den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen kan målrettes. Jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at Jobcentrets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret. Virksomhedskontakten skal være præget af et gensidigt samarbejde og en løbende forventningsafstemning med virksomhederne om, hvad jobcenteret reelt kan tilbyde virksomhederne i forhold til den aktuelle arbejdsmarkedssituation. Der bliver et stort behov for at opkvalificere både ledige og allerede ansatte i de kommende år, hvis det på lidt længere sigt skal lykkes at sikre virksomhederne en kvalificeret arbejdskraft. Samtidig bliver det vigtigt at opkvalificere flest mulige af jobcenterets målgrupper, så de kan få andel i jobåbningerne og dermed blive løftet ud af offentlig forsørgelse. Et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med virksomhederne er derfor afgørende for, at der skabes succes med den borgerrettede indsats, idet jobcenteret er afhængig af et tæt samspil med virksomhederne om formidling og rekruttering, oprettelse af løntilskudspladser, praktikpladser, mentor, fleksjob, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, virksomhedsrevalidering mv. Jobcenter Allerød har primo 2012 styrket den virksomhedsrettede indsat markant og vil fortsætte denne indsats i Endvidere vil der gennem ansættelse af en ekstra medarbejde være særlig fokus på at besættelse af konkret job som der via kontakt med virksomhederne er etableret aftale om. Fastlæggelse af mål for 2013 Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til en styrket indsats i forhold til de lokale virksomheder. Mål 4: Antallet af personer i ansættelse med løntilskud i private virksomheder skal øges med xx procent svarende til en stigning fra december 2011 til december 2013 på xx pladser. Jobcenter Allerød har i 2010 og 2011 haft en udfordring i forhold til samarbejdet med virksomhederne. Opgaven har grundet økonomiske besparelser ikke været prioriteret. Det har resulteret i et lavt antal aftaler om ansættelse med løntilskud i private virksomheder. Endvidere har der ikke været indgået aftaler om jobrotation og virksomhedscentret. 14

17 Fra 2012 er virksomhedsindsatsen igen et prioriteret område og der arbejdes målrettet på at genetablere kontakten. Specielt i forhold til etablering af ansættelse med løntilskud i private virksomheder har Jobcenter Allerød oplevet en udfordring. Antallet af pladser har været meget lavt. Den beskæftigelsesmæssige effekt af ansættelse med løntilskud i private virksomheder er væsentlig højere end andre redskaber i beskæftigelsesindsatsen, hvorfor dette redskab bør prioriteres højt. Jobcenter Allerød har derfor for 2013 valgt at synliggøre det øgede fokus på indsatsen i forhold til de lokale virksomheder ved at fastsat et mål om en væsentlig forøgelse af antallet af personer som opnår ansættelse med løntilskud i private virksomheder. Målsætningen om en forøgelse af antallet af personer i ansættelse med løntilskud i private virksomheder på xx procent er yderst ambitiøst set i lyset af udviklingen i 2010 samt Figur 4: Antallet af personer i ansættelse med løntilskud i private virksomheder frem til ultimo Det er dog Allerød Kommunes vurdering, at udsigten til forbedrede konjunkturbetingelser i løbet af 2012/2013 samt effekterne af jobcenterets virksomhedsrettede, bør gøre det muligt at realisere målet. Kilde: Jobindsats.dk, BRHS og egne beregninger Allerød Kommune vil i 2011 og 2012 overvåge resultatudviklingen, herunder om forudsætningerne vedrørende ledighedsudviklingen viser sig korrekte. Derudover vil Allerød Kommune følge op i forhold til, om resultatudviklingen fremadrettet bringes tilbage til det tilsvarende niveau som i Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Jobcenteret vil forfølge følgende overordnede strategier for at opnå målet: Jobcentret vil i kontakten med virksomhederne prioritere: At opnå et tæt og forpligtende samarbejde gennem dialog med virksomhederne At udbygge jobcenterets netværk og skabe grundlag for partnerskabsaftaler med virksomhederne At bistå med rekruttering af arbejdskraft og skaffe jobordrer (ofte på længere sigt) med hjem til jobcenteret At udplacere ledige i løntilskudsjob, virksomhedspraktik, fleks- eller skånejob eller virksomhedsrevalidering At sikre arbejdsfastholdelse for sygemeldte medarbejdere, herunder afklaring af mulighederne for delvis raskmelding, tilpasning af arbejdspladsen, hjælperedskaber, mentor mv. At bistå virksomhederne med at igangsætte efteruddannelse af allerede ansatte, herunder bl.a. jobrotation og voksenlærlingeforløb mv. Endvidere vil jobcenteret have fokus på opkvalificeringsindsatsen i forhold til de 15

18 ledige, så virksomhederne kan få en kvalificeret arbejdskraft. Opkvalificeringen vil bl.a. bestå i faglige kurser, sprogkurser, kurser rettet mod de personlige kompetencer mv. inden de ledige formidles til ordinært job eller formidles/udplaceres i de forskellige former for tilskudsjob. Jobcenteret vil tilbyde en effektiv og hurtig formidling af arbejdskraft i forhold til virksomhederne, og formidlingen vil blive tilrettelagt fleksibelt i forhold til virksomhedernes forskellige behov og ønsker. Indsatsen over for virksomhederne skal være kendetegnet ved en høj service, hyppig kontakt, fleksible løsninger, præcis forventningsafstemning og et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med områdets virksomheder Færre lange sygedagpengeforløb Sygedagpengeindsatsen har i flere år været et helt centralt indsatsområde for beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune. Sygedagpengemodtagerne er antalsmæssigt en meget stor ydelsesgruppe i Jobcenter Allerød, og sygedagpengeområdet repræsenterer derfor et stort arbejdskraftpotentiale. Jobcenter Allerød har i 2010 gennemført en omlægning af sygedagpengeindsatsen, hvor der i modsætning til tidligere nu fokuseres både på en tidlig indsats samt en ekstraordinær indsats i forhold til de langvarige sager. Tallene viser at indsatsen har haft den tilsigtede virkning, og denne forsættes og udvikles i 2012 og Andelen af langvarige sager ligger dog fortsat højt i Allerød Kommune med ca. 12 procent af alle sygedagpengesager. Gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre i klyngen er på ca. 10 procent. Besparelsespotentialet for Jobcenter Allerød i forhold til sygedagpenge er ultimo 2011 på kr idet antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge i procent af befolkningen i klynge ligger en smule over sammenligningskommunerne. Der er således fortsat potentiale i forhold til nedbringelse af antallet af langvarige sygedagpenge. Et langvarigt sygeforløb øger den enkelte borgers risiko for både at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og for en social deroute. Samtidig medfører sygedagpengefraværet store offentlige udgifter i form af tabt arbejdsproduktion, mindre økonomisk vækst og udgifter til offentlig forsørgelse. Det bliver derfor en vigtig opgave for jobcenteret i 2012 og 2013 fortsat at nedbringe antallet af forløb med langvarigt sygefravær. Andelen af sygemeldte i arbejdsstyrken er fortsat blandt de laveste i Østdanmark med 3,2 procent mod et gennemsnit i Østdanmark på 4,4 procent. 16

19 Fastlæggelse af mål for 2013 Allerød Kommune har fastlagt følgende resultatmål i forhold til at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb: Antallet af langvarige sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes til xx forløb i december 2013, svarende til et fald på 20 pct. fra december 2011 til december 2013 Målsætningen skal ses i lyset af at Allerød Kommune har en højere andel af lange forløb end sammenligningskommunerne. Figur 5: Scenarier for udviklingen i antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger i Allerød Samtidig forventes konjunkturerne i 2011 og 2012 til en vis grad at kunne bidrage til at mindske omfanget af sygefravær. Endelig afspejler målsætningen en forventning til effekterne af jobcenterets målrettede indsats på sygedagpengeområdet i 2012 og 2013 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Jobcenteret vil forfølge følgende strategier for at opnå målet: Omfanget af langvarige sager skal nedbringes: Fokus på hurtig afklaring af sagerne Fastholdelsesindsats i forhold til de lokale virksomheder Målrettet ressourceanvendelse i forhold til sager, hvor der kan gøres en reel forskel frem for sager, hvor borgere er alvorligt og uhelbredeligt syge Intensiveret aktiveringsindsats for sygedagpengemodtagere og løbende evaluering af indsatsen: Vurdering af de enkelte tilbuds effekter Løbende justering af tilbudssammensætning Øget anvendelse af delvis raskmelding og sikring af at forløb med delvis raskmelding overgår til fuld raskmelding hurtigst muligt Samarbejde mellem kommunens sundhedsteam, voksenrådgivningen og jobcenteret om indsatsen Øget synliggørelse over for virksomhederne af, hvilke muligheder der er for bistand ved sygemeldinger, herunder brug af hjælpemidler 17

20 5. Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2012 og 2013 Følger senere. 18

21 6. LBR s virksomhedsrettede plan Den fastlagte mission for Jobcenter Allerød er at sikre ledige et job, at sikre virksomhederne arbejdskraft og at hjælpe sygemeldte hurtigst muligt tilbage til arbejde. I anvendelsen af de udmeldte midler for 2013 vil LBR prioritere i størst mulig omfang at understøtte løsningen af de udfordringer der er i forhold til beskæftigelsesindsatsen i Allerød Kommune. - At sikre ledige et job LBR prioriterer at alle borgere, der henvender sig i jobcenteret, får en service, der har fokus på afklaring, job og størst mulig selvforsørgelse ikke mindst i forhold til borgere, der har været væk fra arbejdsmarkedet gennem længere tid. Ledigheden i Allerød er pt. blandt landets laveste, hvorfor Jobcenter Allerød bør have mulighed for at gøre en særlig indsats for at få de svageste ud på arbejdsmarkedet. Udvikling af nye tilbud og jobtyper til personer med begrænsning i arbejdsevnen eller som i øvrigt har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet vil derfor være nødvendigt. LBR vil i 2013 prioritere: At have fokus på forøgelse af andelen af unge som påbegynder en uddannelse At have fokus på de svagere grupper af ledige blandt de ledige At have fokus på udvikling af virksomhedsrettede aktiveringstilbud - At sikre virksomhederne arbejdskraft LBR ønsker at Jobcenterets virksomhedsrettede indsats medvirker til, at virksomhederne fortsat kan få en velkvalificeret arbejdskraft og dermed understøtte en fortsat vækst og erhvervspolitisk udvikling i og omkring Allerød. Det kræver, at jobcenteret leverer en service og indsats, der understøtter virksomhederne i forhold til rekruttering på kort og lang sigt samt understøtter og motiverer virksomhederne i forhold til, at medvirke til opkvalificering og arbejdsfastholdelse af ledige og beskæftigede. Jobcenterets indsats over for virksomhederne skal være kendetegnet ved en høj service, fleksible løsninger, præcis forventningsafstemning og et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med områdets virksomheder. LBR vil i 2013 prioritere: At udvikle og afprøve nye metoder til afdækning af virksomhedernes rekrutteringsbehov At udvikle konceptet for gensidigt forpligtende partnerskabsaftaler. At øge virksomhedssamarbejdet med henblik på opkvalificering, udplacering og jobrettet indsats for ledige, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder oprettelse af egentlige virksomhedscentre. 19

22 - At hjælpe sygemeldte hurtigst muligt tilbage til arbejde LBR ønsker at Jobcenteret skal have et tæt samarbejde og samspil med virksomhederne om den forebyggende indsats i forhold til sygefravær og virksomhedernes evne og villighed til at tage medarbejdere med nedsat erhvervsevne ind på arbejdspladsen Skal virksomhederne i Allerød skal sikres den fornødne arbejdskraft i de kommende år, skal arbejdsstyrken udvides. Det bliver derfor en udfordring dels at forebygge sygemeldinger på både de offentlige og private arbejdspladser, og dels at sikre at sygemeldte fastholdes i job under sygeforløbet. LBR vil i 2012 prioritere: At udvikle strategier for forebyggelse af sygefravær i samarbejde med virksomhederne ved udnyttelse af de muligheder sygedagpengelovgivningen giver At udvikle og afprøve nye metoder i forhold til fastholdelse af sygemeldte i jobbet At udvikle og afprøve nye metoder i forholdt til sygemeldte grundet stress og depression 20

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 3 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 5 3. Ministerens

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune. Udkast

Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune. Udkast Beskæftigelsesplan 2012 for Allerød Kommune Udkast Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 3 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 5 3. Ministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2014 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2014 for Allerød Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 4 3. Ministerens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012 Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 1. Ministerens 4 mål for beskæftigelsesindsatsen 2012 side 3 2. De centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012 side

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vejen ver.final Jobcenter Vejen Vejen Kommune 2013 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL FOR 2014... 4 RESULTATMÅL BESKÆFTIGELSESMINISTERENS

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 BESKÆFTIGELSEN I SYDDJURS STABILISERES...

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune 12 Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR LEMVIG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I LEMVIG... 4 BESKÆFTIGELSEN I LEMVIG STABILISERES...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Kommunebeskrivelse 2011 Syddjurs

Kommunebeskrivelse 2011 Syddjurs Kommunebeskrivelse 211 Beskæftigelsesregion April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I SYDDJURS FREM MOD 212 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion

Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion Beskæftigelsesplan 2012 Høringsversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1... 3 1.1. Indledning...3 1.2. Særlige lokale mål...4 Kapitel 2... 5 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011. for. Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan 2011. for. Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Tønder 31. maj 2010 Tønder s. 1/33 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Beskæftigelsesministerens mål og rammer... 4 2.1 Lokale mål... 4 3 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 Jobcenter Brøndby Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1. Økonomi og reformforslag... 4 2.2. Ungeområdet... 5 2.3.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere