MODUL 1: FN OG VERDENSMÅL 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODUL 1: FN OG VERDENSMÅL 5"

Transkript

1 MODUL 1: FN OG VERDENSMÅL 5 Tekst: Hvad er FN? fra Glbalis.dk Hvad er FN? FN spiller mange rller inden fr verdenssamfundet, g FN arbejder med mange frskellige emner. Fr at frstå hvad FN er, kan det hjælpe at se på verdensrganisatinen på disse tre måder: 1) FN er en mødeplads fr medlemslandene FN har i dag 193 medlemslande. Lederne fr disse lande mødes hvert år i FN-bygningen i New Yrk. FN er et sted hvr hvert land mødes fr at diskutere, kritisere hinanden, eller frsøge at blive enige m hvilke regler sm skal gælde i internatinal plitik. På denne måde er FN et mødested fr medlemslandene g en vigtig arena fr internatinalt samarbejde. I dette perspektiv er FN ikke mere end hvad medlemslandene får tilsammen. FN sm mødeplads har ændret sig ver tid. Da FN blev til i 1945 var der kun 51 medlemslande. I årtierne efter 2. Verdenskrig fik FN mange nye medlemslande sm følge af de tidligere klnistater blev selvstændige. Disse bidrg til at snakke m andre sager i FN's Generelfrsamling, såsm klnisme, ulighed g retfærdig handel. FN's Generalfrsamling er der hvr alle medlemslandende er repræsenteret med én stemme hver. Det er et tydligt eksempel på hvrdan FN fungerer sm mødeplads i internatinal plitik. Et andet eksempel er FN's Sikkerhedsråd, sm gså mødes i FN-bygningen i New Yrk.

2 Generalfrsamlingen: FN s centrale rgan, hvr hvert land kan give udtryk fr sit syn på hvilken sm helst sag. Alle FN s medlemmer har en plads i Generalfrsamlingen, g hver natin har én stemme. 1 Et tredje eksempel på FN sm mødeplads er FN's Menneskerettighedsråd. Der blev prettet i 2006, g mødes i Genève i Schweiz. Menneskerettighedsrådet er FN's øverste rgan i menneskerettighedsspørgsmålet. Det har 47 medlemslande sm vælges fr tre år ad gangen. Et fjerde eksempel på FN sm mødeplads er Den internatinale arbejdsrganisatin (ILO). ILO er FN's rganisatin fr arbejdsliv, g har 187 medlemslande sm mødes i Genève årligt. ILO er ældre end FN g blev en del af FN sm særrganisatin i ILO er et eksempel på FN sm en mødeplads, men gså et eksempel på en af FN's mange rganisatiner. 2) FN er én g flere rganisatiner I tillæg til at være en mødeplads er FN en rganisatin med egne ansatte g egne ledere. Tpchefen i FN bærer titlen sm FN's generalsekretær, g bliver valgt af FN's Generalfrsamling fr fem år ad gangen. Generalsekretæren leder bland andet FN's Sekretariat. Sekretariatet administrerer alle de centrale FN-rganer, sm fr eksempel FN's Generalfrsamling. Der er tilsammen ver ansatte i sekretariatet. Generalsekretæren g sekretariatet repræsenterer FN sm én rganisatin. Samtidig har FN mange underrganisatiner, fnde g prgrammer med egne ansatte, egne ledere g egne arbejdsmråder. Derfr kalder man fte FN sm rganisatin FN-systemet eller FN-familien. 1

3 Blandt de ældste underrganisatiner i FN er FN's børnefnd (UNICEF) g FN's rganisatin fr uddannelse, videnskab g kultur (UNESCO). Sekretariatet: FN s ansatte er medlemmer af sekretariatet. Den øverste chef er Generalsekretæren. Sekretariatets funktiner er blandt andre at indsamle baggrundsviden m det der skal behandles, at bidrage til realisering af FN beslutninger g rganisere knferencer. 2 3) FN er en dmmer g skærper ver internatinale lve g regler D. 24 ktber 1945 regnes sm FN's fødselsdag. Dette var dagen fr FN's grundlv, hvr FN-pagten fficielt trådte i kraft. FN-pagten lagde grundlaget fr nye regler fr adfærd i internatinal plitik i kølvandet på 2. Verdenskrig g er det vigtigste dkument i flkeretten. Siden prettelsen af FN i 1945 har Verdensrganisatinen prettet en række knventiner g andre internatinale aftaler. Menneskerettighedsprincippet blev nævnt i FN-pagten, g i 1948 blev disse nedfældet i FN gennem verdenserklæringen m menneskerettigheder. Denne erklæring var en milepæl i menneskerettighedens histrie g havde str betydning fr flkeretten g FN's arbejde i de kmmende år. Alle FN's vedtag (reslutiner) g aftaler er med til at frme flkeretten, der siger, hvad medlemslandene kan g ikke kan gøre. FN g internatinal lv har således rllen sm en mralsk dmmer i internatinal plitik - en der påpeger hvad der er rigtigt g frkert. Hvis et land mistænkes fr at vertræde internatinal ret, kan sagen rapprteres til Den Internatinale Dmstl i Haag 2

4 (ICJ), hvr dmmere vurderer, m internatinale lve er blevet vertrådt eller ej. Men retten kan ikke straffe lande med magt eller sætte ngen i fængsel. Det er kun FN's Sikkerhedsråd sm kan vedtage magtbrug md andre lande, g det er først g fremmest fr at sikre internatinal fred g sikkerhed. FN sm flkeret g mralsk dmmer handler derfr mere m at tydeliggøre hvad sm er rigtigt g frkert i internatinal plitik, fremfr at straffe de lande sm bryder med reglerne. FN's arbejdspgaver: Når vi taler m, hvad FN arbejder på, kan vi pdele arbejdet i tre kernemråder: 1) fred g sikkerhed, 2) bæredygtig udvikling g 3) menneskerettigheder. FN, fred g sikkerhed FN's Sikkerhedsråd har hvedansvaret fr FN's arbejde fr at bevare internatinal fred g sikkerhed. De kan gdkende brugen af militær magt til at beskytte fred g sikkerhed. Sikkerhedsrådet kan gså indkalde parterne i en knflikt til frhandlinger eller udpege særlige udsendinge til mægling. FN's fredsbevarende styrker kan gså indsættes. Sikkerhedsrådet: Tager sig kun af spørgsmål vedrørende fred g sikkerhed. Består af 15 medlemslande. Fem af disse er permanente: Frankrig, Kina, Rusland, Strbritannien g USA. De øvrige går på skift mellem øvrige medlemslande

5 FN's fredsarbejde handler gså m nedrustning g kntrl med visse typer våben, såsm atmvåben. Derudver arbejder FN på at bekæmpe vldelig ekstremisme g internatinal terrrisme. FN g bæredygtig udvikling FN har været invlveret i udviklingsarbejde siden Mange af FN's rganisatiner, fnde g prgrammer arbejder med udviklingsrelaterede spørgsmål, såsm Verdensbanken g FN's udviklingsprgram (UNDP). Disse rapprterer til Det Øknmiske g Sciale Råd (ECOSOC), sm er et af FN's hvedrganer. ECOSOC er ansvarlig fr at krdinere FN's arbejde med øknmiske g sciale spørgsmål. Siden 1970'erne er klima, miljø g natur blevet en større del af FN's arbejde. Udvikling er i stigende grad blevet frstået sm bæredygtig udvikling, der handler m øknmi, sciale frhld, klima g miljø. FN har adskillige rganisatiner g prgrammer, der arbejder med klima- g miljøspørgsmål, herunder FN's miljøprgram (UN Envirment) g FN's bsættelsesprgram (UN-Habitat). Det øgede fkus på bæredygtig udvikling bidrg til at FN's medlemslande vedtg FN's Verdensmål i Det er 17 mål sm skal fungere sm verdens fælles arbejdsplan fr blandt andet at udrydde fattigdm, bekæmpe ulighed g stppe klimfrandringerne inden FN er gså ptaget af at støtte større demkratiske prcesser, g ser på demkratiet sm en grundlæggende byggesten fr både fred, bæredygtig udvikling g menneskerettigheder.

6 FN g menneskerettigheder Menneskerettigheder blev allerede nævnt i FN-pagten fra 1945, g Verdenserklæringen m Menneskerettighederne blev vedtaget i I 1970'erne blev menneskerettighederne vigtigere internatinalt g er blevet en vigtig del af flkeretten g FN's arbejde. Alle de internatinale menneskerettighedsknventiner er blevet frhandlet af FN. FN prettede FN's menneskerettighedsråd i Verdensrganisatinen har gså en persn g en rganisatin kaldet FN's højkmmissær fr menneskerettigheder, der leder FN's menneskerettighedsarbejde. Langt størstedelen af FN's mange rganisatiner arbejder delvist eller indirekte med menneskerettigheder, såsm kvinders menneskerettigheder gennem UN Wmen eller menneskerettighederne fr flygtninge gennem FN's højkmmissær fr flygtninge (UNHCR). I dag arbejder FN med menneskerettigheder på følgende måder: 1) Udsteder regler g sikrer, at de verhldes, 2) Sikrer, at alle lande mødes fr at bevare g styrke menneskerettighederne, 3) Overvåger menneskerettighedssituatinen i verden, 4) Vurdere, m FN skal gribe ind militært fr at beskytte menneskerettighederne i knflikter. 4 Vil du læse yderligere m FN s hvedrganer kan det gøres på: Glbalis.dk: 4

7 Arbejdsspørgsmål til teksten Hvad er FN? : Hvem sidder i FN s Generalfrsamling? Hvem sidder i FN s Menneskerettighedsråd? Nævn FN s tre kernepgaver? Hvilket rgan kan vedtage magtbrug md andre lande? Hvilken pgave har FN s Sikkerhedsråd? Hvem sidder i FN s Sikkerhedsråd? Hvilken frm fr arbejde laver mange af FN s rganisatiner? Hvad er frmålet med de 17 verdensmål? Kildehenvisninger: Ovenstående tekst er fra Glbalis.dk g udviklet af FN-frbundet. Faktabkse er fra pgavehæftet: Hvad er FN?

8 FN s 17 Verdensmål g bæredygtig udvikling: Du skal læse Intrduktin til FN s Verdensmål fr bæredygtig udvikling g Hvad er bæredygtig udvikling? på verdensmaalene.dk. g Herefter skal du færdiggøre følgende t sætninger: FN s 17 Verdensmål er Bæredygtig udvikling er Verdensmål 5: Ulighed mellem kønnene: Se videen m Verdensmål 5: Ulighed mellem kønnene: Læs m Verdensmål 5 g dets delmål: I gruppen skal I vælge de delmål i synes er vigtigst i en dansk g i glbal kntekst, derefter skal i priritere dem i rækkefølge i nedenstående skema: Dansk kntekst 1) 1) Glbal kntekst 2) 2) 3) 3)

9 Glbal Gender-Gap index øvelse: Undersøg Danmarks g Etipiens placering i Glbal Gender-Gap index fra 2020 lavet af Wrld Ecnmic Frum. Undersøg derudver gså hvilke parametre, der indgår i indekset. Se side 8-13 i rapprten. s-pay-equality

strategiske mål for Ansvarlig Investering og anvisninger for hvordan de opnås.

strategiske mål for Ansvarlig Investering og anvisninger for hvordan de opnås. Plitik Dkumentnavn Plitik fr ansvarlig investering 16. ktber 2018 Ikrafttrædelse Bestyrelsen fr Velliv Freningen har på møde den 24. ktber 2018 vedtaget denne plitik. Plitikken revideres løbende g ved

Læs mere

2018 vedtaget denne politik om samfundsansvar. Politikken revideres løbende og ved væsentlige ændringer, dog mindst en gang årligt.

2018 vedtaget denne politik om samfundsansvar. Politikken revideres løbende og ved væsentlige ændringer, dog mindst en gang årligt. Plitik Dkumentnavn Plitik fr samfundsansvar Ikrafttrædelse Bestyrelsen fr Velliv Freningen, har på møde den 24. ktber 2018 vedtaget denne plitik m samfundsansvar. Plitikken revideres løbende g ved væsentlige

Læs mere

1. Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Bruxelles den 21. september 2001

1. Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Bruxelles den 21. september 2001 1. Det Eurpæiske Råds ekstrardinære møde i Bruxelles den 21. september 2001 B5-0665, 0666, 0668, 0674/2001 Eurpa-Parlamentets beslutning m resultatet af Det Eurpæiske Råds ekstrardinære møde m terrrisme

Læs mere

27. maj CSR-politik

27. maj CSR-politik 27. maj 2013 CSR-plitik 27. maj 2013 CSR-plitik Side 2/7 Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 Cpenhagen V Tel +45 33 41 63 00 Fax +45 33 41 63 01 www.femern.dk CVR 28 98 65 64 Indhldsfrtegnelse 1. FOKUS

Læs mere

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025 ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m DiEM25s visin fr

Læs mere

Internationalisering på Strib Skole

Internationalisering på Strib Skole Internatinalisering på Strib Skle Plitik fr den internatinale dimensin 2017-2020 Internatinalisering på Strib Skle Plitik fr den internatinale dimensin 2017-2020 Frmål med internatinalisering Internatinalt

Læs mere

PEGIDA Patriotiske europæere mod islamiseringen af vestlige lande

PEGIDA Patriotiske europæere mod islamiseringen af vestlige lande ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m Pegidas visin fr

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Hvad en klimaaftale i København skal indeholde

Hvad en klimaaftale i København skal indeholde Hvad en klimaaftale i København skal indehlde Synspunkter fra 92-gruppen i frbindelse med klimaknventinsmødet i København (COP15), 7-18. december 2009 En klimaaftale der er tilstrækkelig, retfærdig g sikker

Læs mere

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. der henviser til Generaldirektoratet for Interne Politikkers undersøgelse "Quantifying

VEDTAGNE TEKSTER. der henviser til Generaldirektoratet for Interne Politikkers undersøgelse Quantifying Eurpa-Parlamentet 04-09 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(07)03 Gennemførelse af mæglingsdirektivet Eurpa-Parlamentets beslutning af. september 07 m gennemførelsen af Eurpa- Parlamentets g Rådets direktiv 008/5/EF

Læs mere

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet Udviklingsaftale 2019 fr Byråds- g Direktinssekretariatet Byrådets nye visin; Mennesker møder mennesker afspejler en stærk tiltr til fællesskabet g den styrke det giver, når fællesskaber bringes i spil

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Plitik fr mødet med brgeren Plitik fr mødet med brgeren Visin Rebild Kmmune vægter nærdemkrati g brgertrivsel højt. Brgerinddragelse g en service verfr brgerne, der er kendetegnet ved kvalitet g rettidighed

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: Oktber 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Strategi for Inkluderende læringsfællesskaber. På Skolen på Nyelandsvej

Strategi for Inkluderende læringsfællesskaber. På Skolen på Nyelandsvej Strategi fr Inkluderende læringsfællesskaber På Sklen på Nyelandsvej 1 Inkluderende læringsfællesskaber På sklen på Nyelandsvej vil vi gerne lykkes med at skabe en inkluderende skle, frdi vellykket inklusin

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Offentlig høring om revisionen af den europæiske handicapstrategi

Offentlig høring om revisionen af den europæiske handicapstrategi Offentlig høring m revisinen af den eurpæiske handicapstrategi 2010-2020 I EU br der ca. 80 milliner brgere med et handicap, sm fte står ver fr hindringer, der frhindrer dem i at deltage fuldt ud i alle

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

KJÆR KNUDSENS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017

KJÆR KNUDSENS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 Denne rapprt er udarbejdet af Kjær Knudsen fr at sikre gd selskabsledelse g frretningsetik samt et scialt- g miljømæssigt ansvar i virksmheden. Denne rapprt ffentliggøres

Læs mere

Fra Syrien til Samsø

Fra Syrien til Samsø Fra Syrien til Samsø - Alternativets svar på flygtningesituatinen g den glbale ubalance Vres verden er i disse år i en histrisk ubalance. Krige, katastrfer g klimafrandringer har tvunget mere end 60 milliner

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet

VEDTAGNE TEKSTER. Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet Eurpa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0142 Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Eurpa-Parlamentet Eurpa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 m

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 8 Kntrakttype Reference Specialist i digital mstilling (M/K) Midlertidigt ansat Ansøgningsfrist

Læs mere

Kvalitetssystem på VGHF

Kvalitetssystem på VGHF Kvalitetssystem på VGHF Frmålet med dette dkument er at beskrive rammerne fr arbejdet med kvalitetsudvikling g resultatvurdering på Vibrg Gymnasium & HF. Rammer fr kvalitetssystemet Rammerne fr kvalitetssystemet

Læs mere

EFCA/CA/FGIV/1804 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA/CA/FGIV/1804 PROJEKTMEDARBEJDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Målsætning for Dansk Missionsråd Status: vedtaget på bestyrelsesmøde marts 2019

Målsætning for Dansk Missionsråd Status: vedtaget på bestyrelsesmøde marts 2019 Målsætning fr Dansk Missinsråd 2019-2021 Status: vedtaget på bestyrelsesmøde marts 2019 Baggrund g frløb DMR s målsætning fr 2019-2021 skal afløse tidligere målsætninger. Ligesm tilfældet har været i udarbejdelsen

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Skanderbrg Kmmune g den flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE Tidsrum: Søndag den 29. januar kl. 10-16 Mødeleder: Sigrid Referent: Marie Tilstede: Sigrid, Mette, Fie, Jnas, Niels, Mads. Afbud: Anders, Frederik (Sekretariat: Nina, Karina

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Den danske velfærdsmodel

Den danske velfærdsmodel Den danske velfærdsmdel Karakteriser g sammenlign frskellige velfærdsstatsmdeller med fkus på den danske velfærdsmdel. Diskuter g vurder i frlængelse heraf, hvilke udfrdringer den danske velfærdsstat står

Læs mere

Orientering vedr. projekt Ledelse for øget læring

Orientering vedr. projekt Ledelse for øget læring Skleudvalget Punkt 9. Orientering vedr. prjekt Ledelse fr øget læring 2018-025660 Sklefrvaltningen fremsender til Skleudvalgets rientering, status på prjekt "Ledelse fr øget læring. Beslutning: Til rientering.

Læs mere

Vores antimobbestrategi. Flere lærer mere Østbirk Skole bygger fremtiden

Vores antimobbestrategi. Flere lærer mere Østbirk Skole bygger fremtiden Vres antimbbestrategi Flere lærer mere Østbirk Skle bygger fremtiden På Østbirk skle arbejder vi med: Frmål at skabe stærke sciale g faglige læringser at understøtte alle elevers generelle trivsel at gøre

Læs mere

GDPR og REEFT A/S. REEFT A/S Sandøvej Horsens

GDPR og REEFT A/S. REEFT A/S Sandøvej Horsens GDPR g REEFT A/S REEFT A/S Sandøvej 8 8700 Hrsens 1 GDPR g REEFT A/S GDPR - General Data Prtectin Regulatin I maj 2018 træder EU s nye frrdning m beskyttelse af persnplysninger i kraft. Det hedder General

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Drejebog for kontraktholdermøde den 29. maj

Drejebog for kontraktholdermøde den 29. maj Drejebg fr kntrakthldermøde den 29. maj Hvrdan kan vi understøtte Fremtidens Flkestyre? g hvrdan kan vi arbejde med effektiviseringer ud fra et Fælles Vi? Dette er blt ngle af de spørgsmål, sm kntrakthlderdagen

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Antimobbestrategi for Bankagerskolen

Antimobbestrategi for Bankagerskolen Antimbbestrategi fr Bankagersklen 1. Frmålet med antimbbestrategien Frmålet med Bankagersklens antimbbestrategi er - at skabe rammerne fr gd trivsel samt at frebygge mbning blandt eleverne - at tydeliggøre

Læs mere

Faxe Frivilligråd. Visionsaften Kultunariet, mødelokale i st.etg. 20. Marts 2017 kl marts

Faxe Frivilligråd. Visionsaften Kultunariet, mødelokale i st.etg. 20. Marts 2017 kl marts Faxe Frivilligråd Visinsaften Kultunariet, mødelkale i st.etg. 20. Marts 2017 kl. 16.30-21.30 marts 2017 1 Dagens prgram 20.3.2017 Kl. 16.30-16.45 Kl. 16.45-17.00 Kl. 17.00-18.30 Kl. 18.30-19.00 Kl. 19.00-19.15

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

PID for SOG/UVA på STADS Aarhus Universitet PID: Klargøring af SOG og UVA til STADS

PID for SOG/UVA på STADS Aarhus Universitet PID: Klargøring af SOG og UVA til STADS PID fr SOG/UVA på STADS Aarhus Universitet PID: Klargøring af SOG g UVA til STADS 1 PID fr SOG/UVA på STADS 1. Dkumentkntrl Versin Frventet start Frventet slut Prjektleder 0.1 4.december 2009 1. ktber

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Oplæg til en rekrutteringsstrategi på sundheds- og omsorgsområdet

Oplæg til en rekrutteringsstrategi på sundheds- og omsorgsområdet Ntat Vedrørende: Rekrutteringsstrategi fr scial- g sundhedsuddannelser et samarbejde ml. FOA, Randers Scial- g sundhedsskle, Ungdmmens uddannelsesvejledning (UU) g msrgsmrådet Sagsnavn: Rekrutteringsstrategi,

Læs mere

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Udkast til en strategi fr en GRØN GENERATION i Fredericia Kmmunen hvr børn g unge tager del i en bæredygtig udvikling Fredericia Kmmune ktber 2016 1 Strategi fr en Grøn Generatin i Fredericia kmmune -

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Faktaark: Turismens økonomiske betydning i Danmark Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark

Faktaark: Turismens økonomiske betydning i Danmark Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark Faktaark: Turismens øknmiske betydning i Danmark 2017 Tyskland Markedsprfil 2019 VisitDenmark Turisternes frbrug i Danmark i 2017 Samlet set landede turismefrbruget på 128 mia. kr. Turisterne brugte 122,7

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

19-11-2015. Erfaringsopsamling. Sagsnr. 2015-0052206. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur til Paris den 18. -21.

19-11-2015. Erfaringsopsamling. Sagsnr. 2015-0052206. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur til Paris den 18. -21. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- g Integratinsfrvaltningen 3. kntr - Erhverv, Integratin g Ligebehandling NOTAT Erfaringspsamling Beskæftigelses- g Integratinsudvalgets studietur til Paris den 18. -21.

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Referat:

Referat: Faggruppen fr Sygehjælpere Faggruppelandsmøde Dat: 11.-12. maj 2016 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Fællesplæg fr alle faggrupper i plenum

Læs mere

Bedømmelseskriterier ved Danmarksmesterskabet

Bedømmelseskriterier ved Danmarksmesterskabet Bedømmelseskriterier ved Danmarksmesterskabet Danmarksmesterskabet fkuserer på at være med til at skabe de nyeste g bedste iværksættere fra de krte g mellemlange videregående uddannelser i Danmark. Til

Læs mere

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter Specifikatin af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunin- g udviklingskraftcenter Overrdnet set findes der kraftcenter på 3 niveauer. 1. 2. Dansk Svømmeunin kraftcenter 3. Udviklingskraftcenter Kravene

Læs mere

UDKAST: NORDISK VENSKABSSAMARBEJDE

UDKAST: NORDISK VENSKABSSAMARBEJDE INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2019 SAMARBEJDSAFTALE UDKAST: NORDISK VENSKABSSAMARBEJDE Rammene af venskabssamarbejdet mellem kmmunerne: Laukaa (Finland), Mdum (Nrge), Östra Göinge (Sverige) g Stevns Danmark)

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 4 af december F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i kmmuner læs i dette nummer OK11 - Udtagelse af tværgående verenskmstkrav KL Er der ekstrardinært ansatte på DIN arbejdsplads. Sne - Sne Aktuelle kurser g temadage i fråret

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller

os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller PERSONDATAPOLITIK FOR CVLI Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persndataplitik ( Plitik ) er gældende fr samtlige de plysninger, sm du giver til s, g/eller sm vi indsamler m dig, enten sm led i et medlems-/kunde-

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Referat fra Regionsmøde Lørdag den 24. september 2016 kl. 10:00 Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C

Referat fra Regionsmøde Lørdag den 24. september 2016 kl. 10:00 Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C Referat fra Reginsmøde Lørdag den 24. september 2016 kl. 10:00 Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000 Aarhus C Tak til gruppen i Aarhus fr et gdt arrangement 001 Velkmst Stilhed samt plæsning af 12.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget fr Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1431/2009 af Riccarda Nissen g Angelika Dahlin, tyske statsbrgere, fr "Netwzwerk Rafael e.v." g

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den er et brugbart

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN

SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Emne: Retningslinje fr brug af sciale medier g særligt Facebk Dat: 5. januar 2018 Sagsbeh.: Direktinen Sagsnr.: 85.10.00-G00-2-17 På baggrund af dialg med KL er der udarbejdet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klkken 15:00 20:00 i Dansk Psyklg Frening, Stckhlmsgade 27, 2100 København Ø Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen (fra punkt 4), Arne Grønbrg

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere