KonjunkturNYT - uge 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 34"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli Stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningsindekset i juli Endnu lavere inflation i Danmark i juli Det samlede udlån var stort set uændret i juli Internationalt USA: Fald i forbrugertilliden og stigning i boligpriserne Euroområdet: Stigning i erhvervstilliden Storbritannien: Stigning i BNP i. kvartal ifølge. offentliggørelse Tyskland: Fald i ledigheden Verden: Fald i verdenshandelen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Fremgang i det danske og engelske aktieindeks, fald i det amerikanske Fald i olieprisen Fald i den amerikanske, svenske, norske, britiske og japanske valutakurs overfor kronen Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Ledigheden er faldet med. personer i. kvartal ifølge AKU-statistikken, mens beskæftigelsen er steget med 6. personer, jf. figur.. AKU-ledigheden er dermed på det laveste niveau siden 9. Faldet i. kvartal dækker over et fald i øvrige AKUledige på ca. 9. og et fald i antallet af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere på ca. 7. (egen sæsonkorrektion), jf. figur.. Modsat er antallet af aktiverede steget. AKU-ledigheden ligger generelt noget højere end den registrerede bruttoledighed, fordi den blandt andet inkluderer studerende, efterlønsmodtagere og andre modtagere af overførselsindkomster, hvis de svarer, at de søger og kan tiltræde et job, uanset om de kun ønsker få timers beskæftigelse. AKU-ledigheden er faldet betydeligt mere end den registerbaserede bruttoledighed i. kvartal, men sammenholdes udviklingen i første halvår, viser de to statistikker nogenlunde samme udvikling. AKU-ledigheden er reduceret med. personer, mens bruttoledigheden er reduceret med godt 9. personer. Udviklingen i ledigheden i første halvår er påvirket af indfasningen af dagpengereformen. Det gælder dog hovedsagligt bruttoledigheden, mens AKU-ledigheden kun i mindre omfang burde være påvirket af reformen på kort sigt, idet den inkluderer ledige uden forsørgelsesgrundlag i gruppen af øvrige ledige. Antallet af øvrige ledige er faldet i. kvartal. I det seneste år er AKU-ledigheden reduceret med. personer, hvilket fordeler sig ca. ligeligt på dagpenge/kontanthjælp, studerende og øvrige AKU-ledige. Figur. AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed Figur. AKU-ledighed opdelt på underkategorier. personer. personer.9. personer. personer Beskæftigede Ledige (h. akse) Dagpenge og kontanthjælp Øvrige AKU-ledige Aktiverede Studerende mv. Anm.: Øvrige AKU-ledige er personer, der ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate), men er uden beskæftigelse og svarer, at de aktivt søger et job og kan tiltræde inden for uger. Kilde: Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion.

3 Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt med ca.. fuldtidspersoner i. kvartal, hvilket hovedsagligt skyldes lockouten på lærerområdet, jf. figur.. Lockouten betyder, at antallet af fuldtidsbeskæftigede er ca.. lavere, end det ellers ville have været. Ses der bort herfra, var beskæftigelsen dermed omtrent uændret. Beskæftigelsen er reduceret med godt. fuldtidspersoner inden for offentlig forvaltning og service i. kvartal, helt overvejende som følge af lockouten, jf. figur.. Det er den kommunale beskæftigelse, der er faldet, mens beskæftigelsen er steget svagt i regionerne. Beskæftigelsen er ligeledes faldet med godt. fuldtidspersoner i de private nonprofit-organisationer, som blandt andet indeholder privatskoler. I private virksomheder var beskæftigelsen derimod uændret. Det dækker over en forskellig udvikling i de enkelte brancher. Beskæftigelsen er blandt andet faldet inden for bygge og anlæg, mens beskæftigelsen er steget inden for erhvervsservice og landbruget. Der er endnu ikke offentliggjort nationalregnskab for. kvartal. Statistikken for lønmodtagerbeskæftigelsen følger generelt beskæftigelsen for lønmodtagere i nationalregnskabet, omend der er kvartalsvise afvigelser, jf. figur.. Det peger mod, at der også i nationalregnskabets opgørelse af den samlede beskæftigelse vil være en aftagende tendens i. kvartal, som følge af lockouten på lærerområdet. AKU-beskæftigelsen viste en stigning i den samlede beskæftigelse i. kvartal. Figur. Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen Figur. Lønmodtagerbeskæftigede. fuldtidspersoner. personer..8. fuldtidspersoner. fuldtidspersoner Lønmodtagerbeskæftigelsen Nationalregnskab (h. akse) Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner, mens nationalregnskabets opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen tæller antal personer i beskæftigelse uanset timetal for den enkelte. Nationalregnskabet for. kvartal offentliggøres d. /8. Den private lønmodtagerbeskæftigelse afspejler private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler, udvalgte foreninger og institutioner). Beskæftigelsen i. kvartal 8 og. kvartal er påvirket af konflikter på det offentlige område. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Fald i F-ledigheden i juli Bruttoledigheden for F faldt i juli med ca..9 personer og ligger nu på 9. personer, jf. figur.. Det svarer til en ledighedsprocent på 7,7 pct. af a-kassernes medlemmer. F-ledigheden har været faldende gennem det seneste år, og i juli var der ca.. færre F-ledige end i samme måned året før. Udviklingen i ledigheden i er påvirket af forkortelsen af dagpengeperioden. Ifølge F var der 8 ledige, som udgik af F s ledighedsstatistik i juli, fordi de har opbrugt dagpengeretten. Ledigheden blandt F-medlemmerne er faldet for alle aldersgrupper i juli. Det er fortsat de unge under år, der har den højeste ledighedsprocent. Figur. Bruttoledigheden for F og samlet ledighed. personer. personer F-ledige Samlet bruttoledighed (h. akse) Kilde: F og Danmarks Statistik.

5 Stigning i forbrugertilliden i august Den samlede forbrugertillidsindikator steg fra,7 i juli til,9 i august, jf. figur.6. Det er tredje måned i træk, at forbrugertilliden ligger over det historiske gennemsnit siden 97. Forbrugertilliden er nu på det højeste niveau siden slutningen af 7. Stigningen i forbrugertilliden blev især drevet af en bedre vurdering af Danmarks økonomiske situation. Både vurderingen af Danmarks situation i dag og om et år er blevet forbedret. Et vægtet flertal af de adspurgte forventer fortsat, at ledigheden vil være lavere om et år sammenlignet med i dag, jf. figur.7. Vurderingen af familiens egen økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden blev forbedret i august, men er fortsat negativ. Husholdningerne forventer dog, at deres situation vil være bedre om et år, end den er i dag. Figur.6 Forbrugertillidsindikatoren Figur.7 Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Forbrugertillidsindkatoren Gennemsnit siden 97 Nettotal Nettotal Anm.: I figur.7 betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Fald i detailomsætningsindekset i juli Mængdeindekset for detailomsætningen faldt,6 pct. i juli sammenlignet med juni, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.8. Faldet kommer efter stigninger i maj og juni på henholdsvis, pct. og,6 pct. Indekset har generelt været faldende siden 7 og er siden juli faldet med, pct. Tilbagegangen i juli var især drevet af et fald i salget af beklædning mv., der udgør en tiendedel af det samlede salg. Handlen af andre forbrugsvarer faldt ligeledes i juli, mens varegruppen fødevarer og andre dagligvarer steg svagt, jf. figur.9. Danmarks Statistik anfører, at nye handelsmønstre som følge af liberaliseringen af lukkeloven kan gøre sæsonkorrektionen af detailomsætningen mere usikker. Figur.8 Mængdeindeks for detailomsætning og detailsalg i nationalregnskabet Figur.9 Detailomsætningens underkomponenter Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Detailomsætningindeks Detailsalg - nationalregnskabet Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 7 Kilde: Danmarks Statistik. 6

7 Endnu lavere inflation i Danmark i juli Inflationen (HICP ) i juli var, pct. i Danmark, hvilket er et fald på, pct.-point i forhold til juni. I euroområdet var inflationen uændret på,6 pct., jf. figur.. Den lavere inflation i Danmark i forhold til euroområdet i juli skyldes særligt, at fødevarer, forsikringer og elektricitet har bidraget mere til inflationen i euroområdet end i Danmark. Kerneinflationen dvs. prisstigninger ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer var,9 pct.-point lavere i Danmark end i euroområdet i juli. Inflationen i Danmark er siden august aftaget med, pct.-point og har i de seneste tre måneder ligget på samme lave niveau som i efteråret 9. Siden august er inflationen i euroområdet aftaget med, pct.-point. Inflationen opgjort ved konstante afgifter (HICP-CT ) faldt med, pct.-point i Danmark til, pct. i juli, mens den var uændret på, pct. i euroområdet, jf. figur.. Figur. Forbrugerprisinflation (HICP) Figur. Inflation ved konstante afgifter (HICP-CT) Euroområdet Danmark Euroområdet Danmark Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. Forbrugerprisinflationen målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Ifølge Danmarks Statistik beregnes HICP-CT ved, at Eurostat fastholder de indirekte skatte- og afgiftssatser på niveauet fra december året før i beregningen. I en given måned fratrækkes de aktuelle skattesatser fra forbrugerprisen og i stedet tillægges skattesatserne fra december året før. 7

8 Det samlede udlån var stort set uændret i juli Penge- og realkreditinstitutternes samlede sæsonkorrigerede udlån til erhverv steg svagt med, pct., mens udlånet til husholdninger har været uændret i juli, jf. figur.. Pengeinstitutternes udlån til erhverv faldt med, pct. i forhold til måneden før. Udviklingen i udlånene svinger en del fra måned til måned. Over de seneste måneder har pengeinstitutterne samlet set nedbragt deres erhvervsudlån med knap ½ pct. Faldet i pengeinstitutternes udlån bliver i høj grad opvejet af, at virksomhederne i stigende omfang anvender andre finansieringskilder så som realkreditlån, erhvervsobligationer og interne lån mellem virksomhederne. Husholdningerne har i løbet af det seneste år udnyttet de historisk lave renter til at omlægge deres boliglån til lån med længere løbetid og dermed sikre sig bedre mod rentestigninger, jf. figur.. Figur. Samlede udlån til erhverv og husholdninger Figur. Variabelt forrentede realkreditudlån til boligformål fordelt på rentebindingsperiode Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Udlån til erhverv Udlån til husholdningerne (h.akse) Alle Op til og med år Over år Anm.: Tallene er sæsonkorrigerede. Udlånene i figur. er summen af penge- og realkreditinstitutternes udlån til hhv. erhverv og husholdninger. I figur. omfatter tallet for udlån med en rentebindingsperiode på op til og med år både F-lån og variabelt forrentede realkreditudlån med renteloft. Kilde: Danmarks Nationalbank. Pengeinstitutternes udlån kan i perioder være påvirket i nedadgående retning som følge af overflytninger af lån til enheder uden for MFI-sektoren, som fx Finansiel Stabilitet. 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Forbrugertilliden, målt ved Michigan-indikatoren, faldt med, point fra juli til august og ligger nu på indeks 8, jf. figur.. Tilbagegangen skyldes fald i både vurderingen af den nuværende situation og forventningerne til fremtiden. Forbrugertilliden er ellers steget det meste af det indeværende år og er trods faldet i august endnu på et højere niveau end ved årsskiftet. Fra maj til juni steg boligpriserne i USA med,6 pct. ifølge FHFA boligprisindekset, jf. figur.. FHFA boligprisindekset har generelt været stigende siden starten af. Indekset lå 7,7 pct. højere i juni i år i forhold til juni sidste år. Figur. Forbrugertillid, USA Figur. Huspriser, USA Indeks Indeks Indeks (7M=) Indeks (7M=) Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden Historisk gennemsnit FHFA Case Shiller C 6 Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet I august var erhvervstilliden, målt ved PMI-indikatoren, på indeks,7, hvilket er en stigning på, point i forhold til juli, jf. figur.. Erhvervstilliden er nu på sit højeste niveau siden juni, og det er anden måned i træk, at indekset ligger over værdien, som markerer grænsen mellem fremgang eller tilbagegang. Bag fremgangen ligger en stigning i erhvervstilliden inden for både fremstillings- og serviceerhvervene. Erhvervstilliden i Tyskland steg, mens den faldt en smule i Frankrig. 9

10 Figur. Erhvervstillid, euroområdet Figur. BNP, Storbritannien Indeks 6 Indeks 6 (å/å) (å/å) PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Ifølge den anden offentliggørelse af nationalregnskabet steg BNP med,7 pct. fra. til. kvartal, en opjustering på, pct.-point i forhold til den første offentliggørelse, jf. figur.. Det var hovedsageligt eksporten, der bidrog positivt, men også privatforbruget træk op. BNP steg med, pct. sammenlignet med. kvartal. Sverige Ledigheden faldt med, pct.-point fra juni til juli og udgjorde dermed 7,8 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.. Sammenlignes med juli sidste år er ledigheden også steget med, pct.-point. Siden har ledigheden generelt ligget omkring 8 pct. af arbejdsstyrken. Figur. Ledighed, Sverige Figur.6 Verdenshandel af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Indeks (8M=) Indeks (8M=) Indeks mdrs. glid. gnst. Kilde: Reuters Ecowin. Verden Verdenshandlen faldt med, pct. fra maj til juni ifølge CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis), jf. figur.6. Det er anden måned i træk, at verdenshandlen går tilbage, men på baggrund af en kraftig stigning i april var verdenshandlen fortsat, pct. højere i. kvartal i forhold til kvartalet inden.

11 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Siden sidste fredag er det danske og engelske aktieindeks faldet, mens det amerikanske og japanske aktieindeks er steget. Olieprisen (målt i USD) er faldet,9 pct. siden sidste fredag. Den danske krone blev i løbet af ugen styrket overfor både den amerikanske dollar, den svenske krone, den norske krone, det britiske pund og den japanske yen. Tabel. Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag /8 sidste fredag /8 Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: - md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. - årig,9,8 pct.point Sverige (repo),, pct.point Re a lkre ditre nte r : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,9, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto, p.a.:, pct.point USA,89,7 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,7 -, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,9, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,7, pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r : Kort (- md.) -,8 -, pct.point USD/JPY 98,7, pct. Langt (- årigt),7, pct.point GBP/USD 6,6,6 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): OMXC (/7-89 = ) 66, EUR/USD,,9 pct. -,66 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P 67,7 pct. V a luta kurse r : Japan, Nikkei 66,8 pct. EUR/DKK 7,9, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 8,9 -, pct. indeks 86 -, pct. SEK/DKK 8,69 -, pct. Storbritannien, FTSE 67 -,8 pct. NOK/DKK 9, -,6 pct. GBP/DKK 87, -, pct. Olie prise r: JPY/DKK,66 -, pct. Brent (USD),9 -,9 USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),8, point Brent (DKK) 6 -,7 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

12 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin,,,,,,, jul sep nov jan mar maj jul -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk sep nov jan mar maj jul -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk -point,,8,6,,, -, -, -,6 -,8, Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - jan sep maj jan Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar jul nov mar jul nov mar jul Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) jul nov mar jul nov mar jul USD/EUR USD/JPY,9,8,8 9,7 9,7 8,6 8,6 7 jul nov mar jul nov mar jul Eurostoxx OMX C Nikkei S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere