KonjunkturNYT - uge 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 16"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen på engrosvarer i marts Uændret bruttoledighed for F i marts Industrien forventer stor stigning i investeringerne i Internationalt USA: Fald i inflation og forbrugertillid, uændret industriproduktion Euroområdet: Fald i forbrugertillid og uændret inflation Tyskland: Stigning i erhvervstilliden Storbritannien: Fald i ledigheden Japan: Fald i industriproduktionen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Sverige: Riksbanken fastholder renten Faldende oliepris og aktiekurser Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 Side af DANSK KONJUNKTURNYT Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Den samlede forbrugertillidsindikator steg i april fra -, til,6. Forbrugertilliden er nu steget fire måneder i træk og var i april positiv for første gang siden juni sidste år, jf. figur.. Stigningen i forbrugertilliden i april skyldtes, som i de tre foregående måneder, primært en stigning i forbrugernes vurdering af den nuværende og fremtidige tilstand i dansk økonomi. Et (vægtet) flertal vurderer, at den økonomiske situation i Danmark vil være bedre om ét år sammenlignet med i dag, og indikatoren er steget markant de seneste måneder. Et flertal vurderer stadig, at tilstanden i dansk økonomi er dårligere end for ét år siden, men denne indikator er også væsentligt forbedret siden december/januar. Forbrugernes vurdering af familiens egen økonomi er normalt mere stabil. Et lille flertal vurderer i april, at familiens økonomi er dårligere end for ét år siden, mens et større flertal forventer, at familiens økonomi vil være bedre om ét år sammenlignet med i dag. Der var i april et lille fald i vurderingen af den nuværende situation og en lille stigning i vurderingen af tilstanden om ét år. Et lille flertal forventer, at arbejdsløsheden vil være lavere om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren var stort set uændret i april efter markante forbedringer i de to foregående måneder, jf. figur.. Denne delindikator indgår ikke i den samlede forbrugertillid. Udviklingen i den samlede forbrugertillidsindikator og forventningen til ledigheden de senere måneder peger umiddelbart på styrket forbrugslyst i starten af. Figur. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Forbrugertillid Gennemsnit siden 97 Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Et negativt tal betyder, at forbrugerne forventer et fald i ledigheden over de næste måneder. Kilde: Danmarks Statistik. -

3 Side af Stigning i dankortomsætningen i marts Ifølge Nets steg dankortomsætningen med, pct. på månedsbasis i marts efter en stigning på,9 pct. i ruar (egen sæsonkorrektion). Dankortomsætningen har været stigende siden oktober sidste år og var i marts godt 6¼ pct. højere end i samme måned sidste år (egen sæsonkorrektion). Deflateres dankortomsætningen med forbrugerprisindekset er den gennemsnitlige omsætning i. kvartal steget med knap pct. i forhold til. kvartal, hvilket er på niveau med stigningen fra. til. kvartal. Ifølge nationalregnskabet steg det samlede privatforbrug med, pct. i. kvartal, jf. figur.. De seneste år har der været en kraftigere stigning i dankortomsætningen end i Danmarks Statistiks detailomsætningsindeks i løbende priser, jf. figur.. Det skal blandt andet ses i lyset af, at der er en tendens til, at en stigende del af transaktioner udføres med dankort, samt at dankortomsætningen dækker områder ud over detailomsætningen, herunder blandt andet bilkøb og tjenesteydelser. Dertil kommer, at detailomsætningsindekset undervurderer udviklingen i internethandlen på grund af høj vækst i antal nye virksomheder og måleproblemer i detailomsætningsindekset ved betydelige skift i populationen. Figur. Kvartalsvækst i dankortomsætningen og i privatforbruget (sk) Figur. Dankort- og detailomsætning (sk), -mdrs. glidende gennemsnit, indeks (k/k) (k/k) Indeks (jan. 7=) Indeks (jan. 7=) Dankortomsætning (deflateret) Privatforbrug (NR) Dankortomsætning Detailomsætningsindeks Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. Månedsvækstraterne i ruar og marts skal fortolkes med forsigtighed, idet sæsonkorrektionen ikke tager højde for, at der i år er skudår. En summarisk korrektion herfor peger i stedet på et fald i dankortomsætningen i ruar på godt ¾ pct. og en stigning i marts på knap ½ pct. Korrigeret for skudårseffekten er stigningen på knap pct.

4 Side af Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Inflationstakten målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) var på,7 pct. i både Danmark og euroområdet i marts, hvilket er uændret i forhold til ruar, jf. figur.. Den danske inflation var lavere end i euroområdet i. halvår, men den var i gennemsnit ½ pct.-point højere fra midten af 8, hvor finanskrisen eskalerede, og frem til midten af. Den uændrede inflation i Danmark i marts afspejler overvejende et højere inflationsbidrag fra brændsel og bøger samt et mindre inflationsbidrag fra kaffe og the i forhold til ruar. For euroområdet afspejler den uændrede inflation primært et højere inflationsbidrag fra beklædning samt et mindre bidrag fra brændsel. Den aktuelle inflationstakt i Danmark og euroområdet er forholdsvis høj i lyset af den relativt lave kapacitetsudnyttelse og svage økonomiske vækst. En væsentlig årsag er stigningen i energipriserne, som bidrager med,7 pct.-point i Danmark og med,9 pct.-point i euroområdet til den samlede inflationstakt. Afgiftsstigninger bidrager også til et højere inflationsniveau i både Danmark og euroområdet. Inflationstakten i Danmark adskiller sig særligt fra euroområdet ved et højere inflationsbidrag fra fødevarer og alkoholiske drikkevarer (blandt andet som følge af afgiftsforhøjelser på fedt, sukker, øl og vin) samt finansielle tjenester (som følge af højere bankgebyrer), mens inflationsbidraget fra energi (brændsel) derimod er mindre i Danmark. Kerneinflationen (HICP ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer) faldt i marts med, pct.-point til, pct. i Danmark, mens den var uændret på,9 pct. i euroområdet, jf. figur.6. Inflationen inden for euroområdet i ruar svinger fra, pct. i Grækenland til,7 pct. i Estland. Figur. Forbrugerprisinflation Figur.6 Kerneinflation Euroområdet Danmark Euroområdet Danmark Kilde: Eurostat.

5 Side af Stigning i prisen på engrosvarer i marts I marts steg prisindekset for indenlandsk vareforsyning med,8 pct. i forhold til ruar, jf. figur.7. Det er tredje måned i træk med kraftigt stigende priser efter en meget afdæmpet udvikling siden april sidste år, og den gennemsnitlige månedlige stigningstakt er,9 pct. i indeværende år. I de to foregående år har der også været en markant opgang i priserne i starten af året. Stigningen i engrosprisindekset i marts afspejler en stigning i prisen på danske varer på, pct., mens prisen på importerede varer steg med, pct. Over det seneste år er prisen på danske varer steget mere end dobbelt så meget som prisen på importvarer, hvilket overvejende afspejler udviklingen i prisen på forbrugsvarer. I marts faldt årsstigningstakten til,7 pct., hvilket er,6 pct.-point lavere i forhold til ruar. Siden marts sidste år har engrosprisinflationen været aftagende og er reduceret til under en tredjedel. De seneste fem måneder er prisindekset steget, mens inflationstakten samtidig er faldet, hvilket afspejler udviklingen i indekset året før (basiseffekt). Råvareprisindekset steg,9 pct. fra ruar til marts, jf. figur.8. Knap en fjerdedel af stigningen kan henføres til prisen på importerede brændstoffer og smøreolier, og udviklingen afspejler en stigende oliepris. Årsstigningstakten i råvareprisindekset aftog til,7 pct. i marts, hvilket er,9 pct.-point lavere end i ruar. Siden ruar sidste år har årsstigningstakten generelt været aftagende. Råvare- og engrospriserne har udviklet sig nogenlunde parallelt over tid, men med markant større udsving i råvarepriserne. Figur.7 Priser på indenlandsk vareforsyning (engrospriser) Figur.8 Priser på importerede uforarbejdede råvarer (råvareprisindeks) Indeks jan. = Indeks jan. = Årsstigningstakt Prisindeks (h. akse) Årsstigningstakt Prisindeks (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning måler prisudviklingen i første omsætningsled ekskl. afgifter. Indekset måler prisudviklingen for danske varer til hjemmemarkedet målt ved producenternes salgspriser samt importprisudviklingen målt ved importørens købspris.

6 Side 6 af Uændret bruttoledighed for F i marts Bruttoledigheden for F var uændret i marts måned efter at være steget med ca.. personer i ruar, jf. figur.9. Ledigheden var uændret for både mænd og kvinder i marts, efter at mændenes ledighed steg i ruar. Efter et forholdsvist kraftigt fald igennem har ledigheden i F siden december ligget på et nogenlunde stabilt niveau. Det forholdsvis kraftige udsving fra januar til ruar kan skyldes et specielt forløb af vinteren med en mild start og en kuldebølge i ruar. Der har generelt været en faldende tendens i ledigheden for F det seneste halvandet år, og niveauet i marts er ca.. personer lavere end toppen i juli. Den samlede ledighed var i ruar faldet med lidt over. personer siden juli. Stabiliseringen i F ledigheden i marts kan tyde på, at den forholdsvis kraftige stigning i den samlede ledighed i ruar var en enkeltstående begivenhed og ikke begyndelsen på en fornyet stigning i ledigheden. Figur.9 Bruttoledigheden for F og samlet ledighed. personer. personer Ledighed F Samlet ledighed (højre akse) Kilde: F og Danmarks Statistik, Statistikbanken.

7 Side 7 af Industrien forventer stor stigning i investeringerne i Den halvårlige undersøgelse af industriens investeringsforventninger viser, at industrivirksomhederne forventer en stigning i investeringerne på pct. i i forhold til (løbende priser). Det er en opjustering på 7 pct.-point i forhold til oktobervurderingen. For vurderer virksomhederne at have øget investeringerne med 6 pct., jf. figur.8. For forventer samtlige delsektorer i industrien stigende investeringer. Det gælder navnlig virksomheder inden for mellemproduktindustrien og fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, som forventer en stigning fra til på henholdsvis 7 pct. og pct., jf. figur.9. Det er også i disse to delsektorer at opjusteringen siden målingen i oktober har været størst med hhv. og pct.- point. Industriens investeringer indgår i de samlede erhvervsmæssige investeringer. I Økonomisk Redegørelse, december, er væksten i de erhvervsmæssige investeringer i løbende priser skønnet til, pct. i. Figur.8 Industriens samlede forventninger Figur.9 Vurdering af investeringer i delsektorerne, måling i marts - Måling marts Måling oktober Måling marts Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. - - Investeringsgodeindustri Mellemprod.industri Frems. af varige Frems. af ikke-varige Faktiske, Forventede, -

8 Side 8 af INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA I marts var inflationen i USA,7 pct. (å/å), hvilket er, pct.-point lavere end i ruar, jf. figur.. Forbrugerprisstigningerne har været faldende siden oktober. Kerneinflationen, som er årsstigningstakten i forbrugerprisindekset eksklusive fødevare- og energipriser, steg med, pct.-point til, pct. i marts måned. USA s industriproduktion var i marts måned uændret i forhold til ruar, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er anden måned i træk uden ændringer. På årsbasis steg industriproduktionen med,8 pct. Industriproduktionen ligger nu godt pct. lavere end toppunktet, inden finanskrisen indtraf, jf. figur.. Forbrugertilliden, målt ved Michigan University s forbrugertillidsindeks, faldt fra 76, til 7,7 i april måned, jf. figur.. Faldet skyldes et fald i vurderingen af den nuværende situation, hvorimod forbrugernes forventninger til fremtiden steg i marts. Figur. Inflation, USA Figur. Industriproduktion, USA (å/å) (å/å) Indeks (=) Indeks (=) Forbrugerpriser Kerneinflation Kilde: Reuters Ecowin. Figur. Forbrugertillid, USA Figur. Inflation, euroområdet Indeks Indeks (å/å) (å/å) Kilde: Reuters Ecowin. Samlet forbrugertillidsindeks Nuværende situation Forventninger til fremtiden Euroområdet Tyskland Frankrig Italien -

9 Side 9 af Euroområdet Inflationen i euroområdet målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) var på,7 pct. (å/å) i marts og var dermed omtrent uændret for tredje måned i træk, jf. figur.. Kerneinflationen var på,9 pct. (å/å), hvilket er samme stigningstakt som i januar og ruar måned. Forbrugertilliden faldt fra marts til april med,7 indeksenheder til indeks -9,8 ifølge den foreløbige opgørelse fra DG ECFIN (Directorate General for Economic and Financial Affairs), jf. figur.. Faldet kommer efter tre måneder med stigende forbrugertillid. Niveauet er fortsat under det langsigtede gennemsnit på -, pct. Figur. Forbrugertillid (DG ECFIN), euroområdet Figur.6 Erhvervstillid, Tyskland Indeks Indeks Indeks Indeks IFO samlet IFO expectations IFO conditions Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Erhvervstilliden målt ved IFO-indikatoren steg i april med, pct.-point til 9,9, jf. figur.6. Stigningen skyldes fremgang i forventningen til udviklingen de næste seks måneder, mens vurderingen af den nuværende økonomiske situation var uændret i april. IFO-indikatoren har været stigende siden oktober sidste år. Storbritannien Ledigheden målt ved ILO s (International Labour Organization) definition var på 8, pct. af arbejdsstyrken i ruar ( måneders glidende gennemsnit), jf. fig..7. Det er et fald på, pct.-point i forhold til januar. Det er første gang siden januar, at ledigheden falder. Japan Den endelige opgørelse af industriproduktionen i ruar viste et fald på,6 pct. i forhold til januar, jf. figur 8.8. Industriproduktionen var svingende i andet halvår af, og faldet kommer efter to måneder med fremgang i industriproduktionen. Årsvæksten var, pct. i ruar.

10 Side af Figur.7 Ledighed, Storbritannien Figur.8 Industriproduktion, Japan af arbejdsstyrken personer Indeks (=) Indeks (=) Ændring i beskæftigelsen (højre akse) Ledighed ILO Kilde: Reuters Ecowin.

11 Side af RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Riksbanken i Sverige besluttede den 8. april at fastholde den pengepolitiske rente på, pct., jf. tabel.. Aktiekurserne steg i USA og Storbritannien den seneste uge, mens de japanske og europæiske markeder oplevede et fald, jf. tabel.. Olieprisen (i USD) er faldet, pct. siden sidste fredag. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,7, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,68 -, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,7 -,9 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,86 -, pct.point Danmark (udlånsrenten),7, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,7, pct.point USA,6, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,96 -, pct.point Indskudsbeviser,, pct.point Tyskland,79,6 pct.point Udlån,7, pct.point Storbritannien,9 -,7 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.),, pct.point USD/JPY 8,9,87 pct. Langt (-årigt) -,, pct.point GBP/USD 6,,9 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD,, pct. OMXC (/7-89 = ) 6,76,8 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 77,9 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 96 -,8 pct. EUR/DKK 7,8, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 66, -, pct. indeks -, pct. SEK/DKK 8,,7 pct. Storbritannien, FTSE 7,6 pct. NOK/DKK 98,6,9 pct. GBP/DKK 99,,87 pct. Oliepriser: JPY/DKK 6,9 -, pct. Brent (USD) 6,7 -, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),9 -, point Brent (DKK) 66-6, DKK ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

12 Side af Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin,,,,,,,,, -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk -point,,8,6,,, -, -, -,6 -,8 -, -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin - 6 Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks ( = ) Indeks ( = ) USD/EUR USD/JPY,9, ,8,7, ,6 8,6 7 Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 7. september. september Danmark Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Svagt faldende huspriser i. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken Fald i forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i il Stigning i eksporten i il Fald i beskæftigelsen i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 27-29

KonjunkturNYT - uge 27-29 KonjunkturNYT - uge 7-9. juli. juli Danmark Fald i industriproduktionen i maj Firmaernes samlede salg steg i maj Fald i eksporten i maj Stort overskud på betalingsbalancen i maj Lille fald i detailomsætningen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere