KonjunkturNYT - uge 16-17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 16-17"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt igen i marts Internationalt USA: Stigning i detailsalget, inflationen, forbrugertilliden, industriproduktionen, boligpriserne, men fald i boligsalget Euroområdet: Omtrent uændret industriproduktion og svag stigning i forbrugertilliden Tyskland: Stigning i erhvervstilliden Storbritannien: Fald i ledigheden Sverige: Uændret ledighed Kina: Stigning i BNP og industriproduktionen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Nationalbanken hævede den. april renten på indskudsbeviser til, pct. Det danske, europæiske, amerikanske og engelske aktiekursindeks er styrket, mens det japanske er svækket Stigning i olieprisen målt i USD Den danske krone er styrket over for den amerikanske dollar, den norske krone, det britiske pund og den japanske yen, mens den er svækket over for den svenske krone Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Mængdeindekset for detailomsætningen (korrigeret for normale sæsonudsving) faldt i marts med, pct., men set over hele. kvartal var der en stigning på, pct. sammenlignet med. kvartal sidste år, jf. figur.. De seneste to år har detailomsætningen svinget omkring et nogenlunde konstant niveau. Det er i modsætning til den vigende tendens, der var i detailsalget fra 7 til starten af, som blandt andet kan hænge sammen med den stadigt stigende handel med varer over internettet. Udviklingen i detailomsætningsindekset kan ikke umiddelbart genfindes i andre kilder og fx har detailsalget, som opgjort i nationalregnskabet, været omtrent stabilt siden 9, jf. figur.. For den sidste tremåneders periode er detailsalget af beklædning mv. faldet med godt ¾ pct. Salget af andre forbrugsvarer steg ¾ pct., mens salget af fødevarer og andre dagligvarer var konstant i perioden, jf. figur.. Figur. Mængdeindeks for detailomsætning og detailsalg i nationalregnskabet Figur. Detailomsætningens underkomponenter Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Detailomsætningindeks Detailsalg - nationalregnskabet Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 7 Kilde: Danmarks Statistik.

3 Uændret forbrugertillid i april Den samlede forbrugertillidsindikator har siden midten af været forholdsvis stabil og ligger i april på,. Forbrugertilliden ligger dermed fortsat på et positivt niveau, et stykke over det historiske gennemsnit siden 97, jf. figur.. Forbrugerne vurderer, at Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden, og at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Familiernes egen økonomiske situation i dag vurderes til at være uændret i forhold til for et år siden. Husholdningerne forventer dog fortsat, at deres egen økonomiske situation om et år vil være bedre, end den er i dag. Et vægtet flertal af de adspurgte forventer for ellevte måned i træk, at ledigheden vil være lavere om et år sammenlignet med i dag, jf. figur.. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Figur. Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Forbrugertillidsindikatoren Gennemsnit siden 97 Nettotal Nettotal Anm.: I figur. betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Inflationen (HICP ) i marts var, pct. i Danmark, hvilket er, pct.-point lavere end i euroområdet. Det afspejler et fald i den danske inflation på, pct.-point, mens inflationen i euroområdet er faldet med, pct.-point fra februar til marts, jf. figur.. Det er alene tjenesterne, der trækker inflationen i Danmark, mens vareinflationen er negativ. I euroområdet har vareinflationen ligeledes været aftagende siden årsskiftet og var, pct. i marts. Tjenesteinflationen er fortsat positiv. I januar var inflationen i Danmark kortvarigt og for første gang siden slutningen af på højde med inflationen i euroområdet. At spændet efterfølgende er vokset igen skyldes blandt andet at prisændringer på fødevarer og ikke-alkoholiske drikke bidrager mere til inflationen i euroområdet end i Danmark. Det skal ses i lyset af, at anden halvdel af sodavandsafgiften blev fjernet i januar. Den danske kerneinflation dvs. prisstigninger ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer aftog med, pct.-point til, pct. i marts, hvilket er, pct.-point lavere end kerneinflationen i euroområdet, jf. figur.. Det tyder således på, at det underliggende inflationspres atter er lavere i Danmark end i euroområdet, efter kerneinflationen i Danmark og euroområdet ellers har konvergeret mod hinanden de foregående måneder Figur. Forbrugerprisinflation (HICP) Figur. Kerneinflation Euroområdet Danmark Euroområdet Danmark Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. Forbrugerprisinflationen målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

5 Producent- og importpriserne faldt igen i marts Prisen på danskproducerede varer faldt med, pct. fra februar til marts, jf. figur.7. Det dækker over et fald i producentpriserne i industrien på,7 pct. bredt funderet på industrigrupper, hvor fødevareindustrien dog havde en stigning på,9 pct. Det seneste år er prisen på danskproducerede varer uændret, hvilket i høj grad er en følge af stagnerende priser i industrien. Prisen på importvarer faldt med,9 pct. fra februar til marts. Det kommer på baggrund af et fald i prisen på importvarer indenfor industrien på,8 pct., hvor især beklædningsindustrien har oplevet faldende importpriser. Indenfor råstofindvinding er importpriserne faldet med, pct. Det seneste år er importprisindekset faldet med, pct., hvilket har bidraget til at holde producentprisudviklingen nede. De faldende importpriser skal ses i lyset af en appreciering af den effektive kronekurs på,7 pct. i samme periode. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning, som afspejler importørernes købspriser og producenternes salgspriser eksklusive afgifter og moms, faldt med, pct. fra februar til marts, jf. figur.8. Indekset har udvist en faldende tendens siden efteråret og er det seneste år faldet med, pct. Figur.7 Producent- og importprisindeks Figur.8 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Indeks (=) Indeks (=) Indeks (M=) Samlet dansk produktion Import Årstigningstaks (h. akse) Prisindeks Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Producentprisindekset for dansk produktion afspejler producentpriserne på den samlede danske produktion indenfor råstofindvinding, industri samt energi- og vandforsyning. Importprisindekset afspejler importpriserne indenfor råstofindvinding, industri og energiforsyning.

6 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Detailhandlen, opgjort i løbende priser, steg med, pct. fra februar til marts, jf. figur.. Både kernedetailsalget (detailsalg ekskl. biler, benzin og byggematerialer) og bilsalget bidrog positivt. Detailhandlen har generelt været stigende siden starten af 9, og handlen i marts var,8 pct. højere end samme måned sidste år. Inflationen i USA var, pct. i marts. Det er en smule højere end i februar, jf. figur.. Kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset eksklusive fødevare- og energipriser, har været svagt faldende siden foråret og lå i marts på,7 pct. Figur. Figur. Detailsalg, USA Inflation, USA Indeks (8M=) Indeks (8M=) (å/å) (å/å) Total Bilsalg Forbrugerpriser Kerneinflation I april steg forbrugertilliden, målt ved Michigan-indikatoren, med, point til indeks 8,, jf. figur.. Stigningen dækker over fremgang i både vurderingen af den nuværende situation og forventningerne til fremtiden. Figur. Forbrugertillid (Michigan), USA Indeks Indeks Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden Historisk gennemsnit

7 Industriproduktionen steg med,7 pct. fra februar til marts, jf. figur.. Siden konjunkturbunden i 9 har industriproduktionen generelt vist en stigende tendens, og industriproduktionen er nu højere end før tilbageslaget i 8. Boligsalget i USA faldt i marts med, pct. i forhold til måneden forinden. Både salget af eksisterende og nye boliger faldt, jf. figur.. Siden juli har der været et stort fald i salget af eksisterende boliger på,7 pct. Figur. Industriproduktion, USA Figur. Boligsalg, USA Indeks (7M=) Indeks (7M=). boliger. boliger Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) Ifølge FHFA-indekset steg boligpriserne med, pct. fra januar til februar, jf. figur.. Det svarer til en stigning på,9 pct. i forhold til februar sidste år. Indekset har generelt været stigende siden slutningen af. Figur. Boligpriser, USA Indeks (7M=) Indeks (7M=) FHFA Case-Shiller C 7

8 Euroområdet Industriproduktionen i euroområdet var omtrent uændret i februar, jf. figur.7. I Tyskland steg industriproduktionen med, pct. i forhold til måneden før, mens den i Frankrig steg med, pct. Siden slutningen af har der været en svag fremgang i industriproduktionen. Ifølge den foreløbige opgørelse fra DG ECFIN steg forbrugertilliden svagt fra marts til april og ligger nu på indeks -8,7, jf. figur.8. Forbrugertilliden har overordnet været i fremgang siden slutningen af og har de seneste måneder ligget over det historiske gennemsnit Figur.7 Industriproduktion, euroområdet Figur.8 Forbrugertillid, euroområdet Indeks (8=) Indeks (8=) Indeks Indeks Forbrugertillid Historisk gnst. 98- Tyskland Erhvervstilliden, målt ved ZEW-indikatoren, viste en stigning i vurderingen af den nuværende situation i april. Derimod faldt forventningerne til den fremtidige økonomiske situation, men de ligger dog fortsat højt i forhold til den seneste årrække, jf. figur.9. Figur.9 Erhvervstillid, Tyskland Indeks Indeks ZEW situation ZEW forventning Directorate General for Economic and Financial Affairs 8

9 Storbritannien Målt ved ILO s (International Labour Organization) definition faldt ledigheden i februar med, pct.-point til,9 pct., jf. figur.. Siden sommeren har ledigheden vist en faldende tendens. Beskæftigelsen steg med. personer fra januar til februar. Overordnet har beskæftigelsen været stigende siden slutningen af. Figur. Ledighed, Storbritannien af arbejdsstyrken. personer Ændring i beskæftigelsen (højre akse) Ledighed ILO - Sverige Ledigheden var uændret fra februar til marts og udgjorde dermed 8, pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.. Ledigheden har generelt ligget på omkring 8 pct. af arbejdsstyrken siden. Figur. Ledighed, Sverige af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken

10 Kina Opgørelsen af BNP i. kvartal viste en vækst på 7, pct. (å/å), hvilket er, pct.-point lavere end i. kvartal, jf. figur.. Den kvartalsvise vækst var på, pct. i. kvartal efter en vækst på,7 pct. i det forudgående kvartal. Væksten har generelt været faldende siden. Industriproduktionen steg med 8,8 pct. i marts, når der sammenlignes med samme måned sidste år, jf. figur.. Generelt har væksten i industriproduktionen ligget omkring pct. de sidste år, hvilket er omtrent pct.-point lavere end de foregående år. Figur. BNP-vækst, Kina Figur. Industriproduktion, Kina (å/å) (å/å) (å/å) (å/å)

11 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Nationalbanken hævede den. april renten på indskudsbeviser med, pct.-point til, pct. Renteforhøjelsen sker på baggrund af, at pengemarkedsrenterne i euroområdet er højere end de danske, hvilket har givet en tendens til svækkelse af kronen. Siden sidste fredag er det danske og de ledende internationale aktiekursindeks styrket. Olieprisen i USD er steget siden sidste fredag. Den danske krone blev i løbet af ugen styrket over for den amerikanske dollar, den norske krone, det britiske pund og den japanske yen, mens den blev svækket over for den svenske krone. Tabel. Renter og valutakurser mv. D anske renter o g valutakurser mv. Internatio nale renter o g valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag R enter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,7, pct.point Sverige (repo),7, pct.point R ealkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -,8 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point N atio nalbankens satser: R ente på -årige statso bligatio ner, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,8 -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,, pct.point Indskudsbeviser,, pct.point Tyskland, -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,9 -, pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser : Kort (-md.) -,, pct.point USD/JPY, -,9 pct. Langt (-årigt),, pct.point GBP/USD 9,, pct. A ktiekurser (kursindeks): EUR/USD 8,, pct. OM XC (/7-89 = ) 98,, pct. A ktiekurser (kursindeks): USD, S&P 879,7 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei -,77 pct. EUR/DKK 7, -, pct. USD/DKK 9, -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks, pct. SEK/DKK 8,, pct. Storbritannien, FTSE 7,7 pct. NOK/DKK 89,9 -, pct. GBP/DKK 9, -, pct. Oliepriser: JPY/DKK,7 -,8 pct. Brent (USD),8 USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),9, point Brent (DKK) 9,9 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

12 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet -point,,,8,,,,,,, -, -,, -, -,8, -, apr aug dec apr aug dec apr -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - jan sep maj jan sep maj Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland Euro Dollar apr aug dec apr aug dec apr Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) USD/EUR,9 USD/JPY apr aug dec apr aug dec apr,9,8,8 9,7 9,7 8, 8, 7 apr aug dec apr aug dec apr Eurostoxx Nikkei S&P OMX C USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 45 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere