KonjunkturNYT - uge 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 44"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene viste fortsat positive takter i oktober Omtrent uændrede priser på enfamiliehuse i oktober Økonomisk replik: Ikke meget nyt i den månedlige AKU-statistik Internationalt USA: Stigning i industriproduktionen og boligpriserne, fald i detailhandlen og inflationen Euroområdet: Uændret ledighed og fald i beskæftigelsen Tyskland: Stigning i ledigheden Storbritannien: Fald i erhvervstilliden i industrierhvervene Sverige: Tilbagegang i erhvervstilliden i industrierhvervene Japan: Fald i ledigheden, fremgang i industriproduktionen Kina: Stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Fald i det danske og amerikanske aktieindeks, stigning i det japanske, engelske og euroområdets aktieindeks Fald i olieprisen (målt i USD) Stigning i kronekursen overfor den svenske krone, men fald overfor US dollar, det britiske pund og den japanske yen Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Bruttoledigheden steg med ca. personer i september til 11. personer, jf. figur 1.1. Ledighedsprocenten var dog uændret på,7 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er den laveste ledighedsprocent i fire år. Stigningen i september kommer efter, at ledigheden generelt har været aftagende siden starten af 1. Ledigheden er i alt reduceret med godt 11. personer i perioden januar-september. Ledigheden er påvirket af dagpengereformen. Ledige, der vælger den særlige uddannelsesydelse, opgøres i statistikken som kontanthjælpsmodtagere og tæller således med i bruttoledigheden. Stigningen i bruttoledigheden i september afspejler særligt, at der er blevet 1. flere aktiverede kontanthjælpsmodtagere, og samlet steg antallet af aktiverede med. personer. Omvendt faldt nettoledigheden med 1. personer. Ledigheden i september skal tolkes med lidt forsigtighed, idet sæsonmønstret kan være påvirket af sommerferien. Ledigheden steg således også i september sidste år efter at være faldet betydeligt i august, ligesom der i de foregående år generelt synes at være lidt større udsving i ledigheden i august-september end i de øvrige måneder. I Økonomisk Redegørelse, august 1, er det lagt til grund, at ledigheden vil falde svagt gennem resten af året, mens beskæftigelsen gradvist vil stige i andet halvår. Ledigheden i september er nogenlunde på niveau med det forventede i augustredegørelsen, jf. figur 1.1. Figur 1.1 Bruttoledighed 1. personer 1. personer Danmarks Statistik Skøn ØR august 1 Nye månedstal fra Danmarks Statistik siden ØR Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, august 1.

3 Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed Beskæftigelsen steg med ca. 9. personer i september i forhold til juni ifølge den nye månedlige AKU-statistik, jf. figur 1.. I samme periode steg AKU-ledigheden med ca. 1. personer, hvilket kommer efter et noget større fald i foråret, jf. figur 1.. Tallene er baseret på tremåneders glidende gennemsnit (sæsonkorrigeret). Tallet for september afspejler dermed den gennemsnitlige ledighed i perioden august-oktober, hvor august og september er baseret på indsamlede data, mens oktober er et forecast over udviklingen. 1 Dagens tal kan derfor ikke tolkes som udviklingen i september måned. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør AKU-statistikken på månedsbasis, og de fremhæver selv, at der er betydelig usikkerhed knyttet til den månedlige opgørelse. Det hænger blandt andet sammen med, at statistikken er baseret på en stikprøve, som endda er noget mindre end den, der ligger til grund for den kvartalsvise AKU-statistik. Af samme grund offentliggøres der også kun hovedtal for beskæftigelse og ledighed og ikke detaljerede oplysninger på undergrupper. Usikkerheden på beskæftigelsen er opgjort til +/-. personer i september, mens usikkerheden på ledigheden er opgjort til +/-1. personer. Det er ifølge Danmarks Statistik problematisk at fortolke på udviklingen fra måned til måned grundet opgørelsesmetoden. Det nyeste månedstal for september bør ifølge Danmarks Statistik derfor sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage, altså juni måned. Figur 1. AKU-beskæftigelse Figur 1. AKU-ledighed 1. personer 1. personer personer 1. personer Anm.: Tallene er baseret på tre måneders glidende gennemsnit og afspejler sæsonkorrigerede serier. Kilde: Danmarks Statistik. Ser man på udviklingen i AKU-beskæftigelsen over det seneste år, har der været en stigning på 1. personer fra september 1 til september 1. Der er imidlertid store udsving i den månedlige udvikling, og en sammenligning baseret på to enkelte måneder er derfor meget usikker. Ser man i stedet på udviklingen i den forløbne del af året (januar-september) i forhold til samme periode sidste år, er beskæftigelsen stort set uændret. Det er nogenlunde på linje med udviklingen i den samlede beskæftigelse inkl. orlov i nationalregnskabet, som også er stort set uændret fra 1. halvår 1 til 1. halvår 1. 1 Forecastet for den tredje måned i gennemsnittet er dannet på baggrund af hele månedsserien fra 7 og frem. Den samlede beskæftigelse ekskl. orlov er faldet fra 1. halvår 1 til 1. halvår 1, hvilket skal ses i sammenhæng med lærerkonflikten i. kvartal 1.

4 Den månedlige AKU-beskæftigelse kan udgøre en første indikator for udviklingen i beskæftigelsen i det seneste kvartal. Styrken som indikator må dog bero på en nærmere analyse. I Økonomisk Redegørelse, august 1, er det lagt til grund, at beskæftigelsen gradvist vil stige gennem andet halvår 1. Dagens tal for AKUbeskæftigelsen bekræfter indtrykket af et arbejdsmarked, der gradvist er i bedring. Udviklingen i den månedlige AKU-ledighed kan ikke sammenlignes med udviklingen i den registerbaserede bruttoledighed. Det skyldes, at der er tale om to helt forskellige opgørelsesmetoder, og at AKU-ledigheden er behæftet med betydelig stikprøveusikkerhed. Den interviewbaserede AKU-ledighed ligger generelt noget højere end den registrerede bruttoledighed, fordi den blandt andet inkluderer studerende, efterlønsmodtagere og andre modtagere af overførselsindkomster, hvis de svarer, at de søger og kan tiltræde et job, uanset om de kun ønsker få timers beskæftigelse, jf. også Økonomisk Redegørelse, august 1. De store udsving i AKU-ledigheden i den forløbne del af året genfindes ikke i den registerbaserede bruttoledighed, men ser man på udviklingen gennem det seneste års tid, viser de to statistikker dog samme tendens. AKU-ledigheden er således reduceret med ca. 1. personer fra september 1 til september 1, mens bruttoledigheden er reduceret med knap 1. personer i samme periode.

5 Konjunkturbarometrene viste fortsat positive takter i oktober Konjunkturbarometeret for industrien var uændret på indeks i oktober. Dermed lå indikatoren for anden måned i træk på det højeste niveau siden februar 1, jf. figur 1.. Udviklingen dækker over en mindre fremgang både i vurderingen af produktionen og af ordrebeholdningen, mens en lille stigning i færdigvarelagrene trækker ned. Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg steg svagt til indeks -1 i oktober, jf. figur 1.. Dermed har indikatoren ligget fladt de seneste fem måneder, hvilket afspejler stabile beskæftigelsesforventninger og en uændret vurdering af ordreindgangen. Traditionelt har indikatoren for bygge og anlæg ligget lavt og i gennemsnit udgjort -1, pct. i perioden siden Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene steg i oktober fra indeks til indeks 7 (sæsonkorrigeret), det højeste niveau siden sommeren 11, jf. figur 1.. Indikatoren er steget betydeligt det seneste halve år, hvilket både skyldes højere forventninger til den fremtidige omsætning og en mere positiv vurdering af den faktiske omsætning (ikke-sæsonkorrigeret). Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke-sæsonkorrigeret) steg til indeks 11 i oktober, jf. figur 1.. Indekset er ikke korrigeret for almindelige sæsonudsving, men sammenlignes med sidste år lå indikatoren væsentligt højere i oktober i år. Fremgangen i indikatoren for detailhandel skyldes især betydeligt mere positive forventninger til den fremtidige omsætning. Figur 1. Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge og anlæg Figur 1. Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel Pct. (Nettotal) Pct. (Nettotal) Pct. (Nettotal) Pct. (Nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj 11 består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik.

6 Omtrent uændrede priser på enfamiliehuse i august Fra juli til august steg prisen på enfamiliehuse med,1 pct., jf. figur 1.. Priserne på enfamiliehuse er steget med,8 pct. siden årsskiftet efter at have ligget stabilt igennem 1. I forhold til samme måned sidste år er priserne steget med, pct. I Økonomisk Redegørelse, august 1, skønnes priserne på enfamiliehuse at stige pct. i 1 som helhed i forhold til 1. Prisen på ejerlejligheder steg med, pct. fra juli til august. Siden august sidste år er prisen steget med 8,7 pct., jf. figur 1.. Prisen på ejerlejligheder har generelt været i fremgang siden starten af 1, og ligger nu 1, pct. højere end i januar 1. Generelt har antallet af månedlige handler været stigende siden årsskiftet, hvilket tyder på en vis optøning på boligmarkedet, jf. figur 1.7. Ændringen i antallet af handler fra juli til august er behæftet med stor usikkerhed, da kun ca. 7 pct. af det forventede endelige antal handler er opgjort på beregningstidspunktet. Antallet af handler i den seneste måned vil således blive opjusteret betydeligt. Handelsstatistikken revideres op til 8 måneder tilbage i tid. Figur 1. Boligpriser Figur 1.7 Antal handler Indeks (=) Indeks (=) Antal (1.) Antal (1.) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede som følge af, at perioden fra januar til august 1 dels er forholdsvis kort og dels indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede og derfor forstyrrer korrektionen af sæsonudsvingene. Stregen i figur 1.7 viser hvor langt tilbage, der kan forekomme revisioner. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Økonomisk replik: Ikke meget nyt i den månedlige AKU-statistik Danmarks Statistik har den 1. oktober 1 offentliggjort en ny månedlig statistik for beskæftigelse og ledighed på baggrund af de interviewbaserede arbejdskraftundersøgelser (AKU). Statistikken planlægges fremover at udkomme ultimo hver måned, samme dag som den registrerbaserede bruttoledighed. Danmarks Statistik offentliggør i forvejen en kvartalsvis AKU-statistik. Fra den ved vi fx allerede, at der er forskel på niveauet for den register-baserede bruttoledighed og den interviewbaserede AKU-ledighed. Det er der en række metode- og definitionsmæssige årsager til, herunder at AKU-ledigheden også inkluderer studerende, efterlønsmodtagere og andre modtagere af overførselsindkomster, hvis de svarer, at de søger og kan tiltræde et job, uanset om de kun ønsker få timers beskæftigelse. Disse forskelle er indgående behandlet i Økonomisk Redegørelse senest i august. Kan den nye månedlige AKU-statistik så gøre os klogere på den allerseneste udvikling på arbejdsmarkedet? Her har vi i forvejen den registerbaserede bruttoledighed til at sige noget om udviklingen de seneste måneder. Det er generelt en god indikator, selv om den i øjeblikket er påvirket af dagpengereformen. Den registerbaserede bruttoledighed er en fuldstændig opgørelse over alle de personer, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse på grund af ledighed. Den udmærker sig desuden ved væsentligt mindre udsving måned-til-måned end AKU-ledigheden selv om den månedlige AKUledighed er opgjort som et tremåneders glidende gennemsnit. Den udmærker sig også ved ikke at være underlagt stikprøveusikkerhed, mens AKU-ledigheden opgøres med en betydelig usikkerhed på +/- 1. personer i den enkelte måned. Med så stor en usikkerhed er der væsentlig risiko for, at AKU-statistikken viser en stigning, selv om der reelt er tale om en faldende tendens og vice versa. Det indtryk får man fx også, når man ser på udviklingen gennem den forløbne del af 1, jf. figur 1.8. På den baggrund giver den månedlige AKU-statistik derfor heller ikke noget afgørende nyt i forhold til udviklingen i ledigheden på den korte bane. Figur 1.8 AKU-ledighed Figur 1.9 AKU-beskæftigelse 1. personer 1. personer 1. personer 1. personer Anm.: Tallene er baseret på tre måneders glidende gennemsnit og afspejler sæsonkorrigerede serier. Kilde: Danmarks Statistik. Den nye månedlige AKU-statistik har måske mest potentiale i forhold til at sige noget om den seneste udvikling i beskæftigelsen. Her har vi ikke andre indikatorer, som går tilsvarende langt frem i tiden. Men ser man på udviklingen i AKU-beskæftigelsen gennem det seneste års tid, er der meget betydelige udsving måned-til-måned, selv om den er opgjort som tremåneders glidende gennemsnit, jf. figur 1.9. Det tyder på et begrænset informationsindhold om den seneste udvikling. AKU-statistikken udmærker sig ved, at den kan sammenlignes med opgørelserne fra andre lande. Så i internationale sammenligninger er den at foretrække. AKUledigheden kan også sige noget om, hvor mange mennesker, der er jobsøgende. Men 7

8 den vil til gengæld klart overvurdere, hvor mange personer der reelt har ledighed som et problem i forhold til at sikre sig et indkomstgrundlag. Og den vil overvurdere den arbejdskraftreserve, der ligger i ledigheden, fordi den inkluderer modtagere af ikkeledighedsrelaterede overførselsindkomster, hvis de svarer, at de søger og kan tiltræde et job, uanset om de kun ønsker få timers beskæftigelse. 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Industriproduktionen steg med, pct. fra august til september og fortsatte derved den svagt stigende tendens siden konjunkturbunden i 9, jf. figur.1. Sammenlignet med samme måned sidste år er industriproduktionen steget, pct. Detailhandlen, opgjort i løbende priser, faldt med,1 pct. fra august til september, jf. figur.. Det lille fald i detailsalget kommer efter fem måneder med stigninger. Detailhandlen har generelt været stigende siden starten af 9, og i september i år blev der handlet, pct. mere end i september sidste år. Nedgangen i september var båret af en nedgang i bilsalget, mens kernedetailsalget (detailsalg eksklusive biler, benzin og byggematerialer) steg. Figur.1 Industriproduktion, USA Figur. Detailhandel, USA Indeks (7M1=) Indeks (7M1=) Industriproduktion Ordreindgang (h. akse) Indeks (8M1=) Indeks (8M1=) Total Bilsalg Kilde: Reuters Ecowin. Boligpriserne steg med,9 pct. fra juli til august ifølge Case-Shiller indekset, der måler udviklingen i de største byer i USA, jf. figur.. Sammenlignet med samme måned sidste år er indekset steget med 1,8 pct. De amerikanske boligpriser har generelt været stigende siden starten af 1. Inflationen var 1, pct. i september, hvilket er, pct.-point lavere end i august, jf. figur.. Det skal især ses i sammenhæng med et negativt bidrag fra prisudviklingen på energivarer. Kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset eksklusive fødevareog energipriser, har været svagt faldende siden starten af 1 og lå i september på 1,7 pct. 9

10 Tusinde Figur. Boligpriser, USA Figur. Forbrugerpriser, USA Indeks (7M1=) Indeks (7M1=) FHFA Case Shiller C Pct. (å/å) Pct. (å/å) Forbrugerpriser Kerneinflation Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed var uændret fra august til september og udgjorde 1, pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.. Ledigheden er steget svagt igennem 1 og har generelt været stigende siden midten af 11. Blandt de største lande i euroområdet var den EU-harmoniserede ledighed på, pct. i Tyskland, 11,1 pct. i Frankrig, 1, pct. i Italien og, pct. i Spanien. Beskæftigelsen i euroområdet faldt med,1 pct. i. kvartal 1, svarende til. personer, jf. figur.. Beskæftigelsen har nu været aftagende siden. kvartal 11 med en nedgang på,1 mio. personer. Figur. Ledighed, euroområdet Figur. Beskæftigelse, euroområdet Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Mio. personer Pct. (k/k) 1 1 1, 1 1 1, ,, -, -, , , , Vækst (k/k, h. akse) Antal personer Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Ledigheden (national definition) steg i oktober marginalt med. personer, men var uændret på,9 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.7. Ledighedsprocenten har ligget i underkanten af 7 pct. de seneste to år. 1

11 Storbritannien Erhvervstilliden i industrierhvervene mål ved PMI-indikatoren faldt med, point til indeks fra september til oktober, jf. figur.8. Det er anden måned i træk med fald i industriens erhvervstillid. Indikatoren ligger dog fortsat betydeligt over grænsen på, som indikerer fremgang i erhvervet. Figur.7 Ledighed, Tyskland Figur.8 Erhvervstillid, Storbritannien Pct. af arbejdsstyrken 1 Mio. personer, Indeks Indeks 9 8,, 7,, , Ledighed (national definition) Antal ledige (højre akse) PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Sverige Erhvervstilliden i industrierhvervene målt ved PMI-indikatoren var i oktober på indeks, hvilket er et fald på point i forhold til september, jf. figur.9. Indekset har siden maj ligget over grænsen på, som indikerer fremgang i erhvervet. Japan Ledigheden faldt med,1 pct.-point fra august til september, og er nu på,1 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.1. Ledigheden har generelt været faldende siden midten af 9. Beskæftigelsen steg med 1. personer fra august til september. Industriproduktionen steg med 1, pct. fra august til september, jf. figur.11. Stigningen kommer efter et markant fald fra juli til august. Industriproduktionen lå i september,8 pct. højere end samme måned sidste år. 11

12 Figur.9 Erhvervstillid, Sverige Figur.1 Ledighed, Japan Indeks Indeks Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Kina Erhvervstilliden i serviceerhvervene målt ved NBS-indikatoren var i oktober på indeks 1,, hvilket er en smule højere end måneden forinden, jf. figur.1. Indekset har siden maj 1 ligget stabilt omkring værdien, der udgør grænsen mellem positive og negative forventninger til erhvervet. Figur.11 Industriproduktion, Japan Figur.1 Erhvervstillid, Kina Indeks (8M1=) Indeks (8M1=) Indeks Indeks Kilde: Reuters Ecowin. 1

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Det danske og amerikanske aktieindeks er faldet siden sidste fredag, mens de andre ledende internationale indeks er steget, jf. figur.. Olieprisen (målt i USD) er steget siden sidste fredag. Den danske krone er styrket overfor den svenske krone, mens den er svækket overfor dollaren, den norske krone, pundet og den japanske yen. Tabel.1 Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag 1/11 sidste fredag 1/11 Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: - md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1- årig 1,77 -,9 pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Re a lkre ditre nte r 1 : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,7 -,9 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,7, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på 1 - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto,, pct.point USA,, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,9 -, pct.point Indskudsbeviser -,1, pct.point Tyskland 1,8 -,8 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,, pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r : Kort (- md.) -,8,1 pct.point USD/JPY 98,,9 pct. Langt (1- årigt),9 -,1 pct.point GBP/USD,,77 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): EUR/USD 1,8-1,1 pct. OMXC (/7-89 = 78,1 -,9 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P 177 -,18 pct. V a luta kurse r : Japan, Nikkei 1, pct. EUR/DKK 7,8 -,1 pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 8,81 1,8 pct. indeks 9 1, pct. SEK/DKK 8,7 -,9 pct. Storbritannien, FTSE 71,1 pct. NOK/DKK 9,,79 pct. GBP/DKK 881,,91 pct. Olie prise r: JPY/DKK,8,1 pct. Brent (USD) 17, 1, USD Effektiv kronekursindeks (19 = ) 1,8 -,1 point Brent (DKK) 91, DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 1

14 Figur.1 Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct Pct.,,, 1, 1,,, okt 11 dec feb apr jun aug okt 1 1 dec feb apr jun Pct.-point aug okt 1 1 1,,8,,,, -, -, -, -,8-1, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin 1-årig, rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point okt 11 jun 1 feb 1 okt 1 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar okt 11 feb 1 jun 1 okt 1 feb 1 jun 1 okt 1 Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) okt 11 feb 1 jun 1 okt 1 feb 1 jun 1 okt 1 USD/EUR USD/JPY, 1,8, 9,7, 8,, 7 okt 11 feb 1 jun 1 okt 1 feb 1 jun 1 okt 1 Eurostoxx OMX C Nikkei S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin 1

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. marts Danmark Tilbagegang i dansk økonomi i. kvartal Faldende bruttoledighed i januar Fald i F ledigheden i januar Positive konjunkturbarometre for detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 2. september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge 7. maj 1. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal Bruttoledigheden steg i april Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 1. januar 1 Danmark Industriproduktion faldt i november, men er generelt steget gennem 1 Fald i eksporten af varer og tjenester i november Fald i overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere