KonjunkturNYT - uge 35

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 35"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Stigning i konjunkturbarometrene Højere lønstigninger i den private sektor i. kvartal MFI-sektorens udlån til erhverv faldt en smule i juli Internationalt USA: Stigende boligsalg og faldende boligpriser Euroområdet: Uændret ledighed og faldende inflation, men stigene kerneinflation Tyskland: Uændret ledighedsprocent og fald i erhvervstilliden Japan: Fald i inflationen og stigning i industriproduktionen Verden: Uændret verdenshandel Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Det danske, amerikanske, europæiske og britiske aktiekursindeks er styrket, mens det japanske er svækket. Den danske krone er styrket over for den svenske krone, mens den er svækket over for den amerikanske dollar, den japanske yen, den norske krone og det britiske pund. Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af nationalregnskabet frem til. kvartal viser et fald i realt BNP på, pct. i forhold til. kvartal, jf. tabel.. Tilbagegangen i. kvartal skal især ses i lyset af, at en svag udvikling hos Danmarks samhandelspartnere har trukket eksporten ned. Derimod var der fremgang i privatforbruget. I første halvår voksede BNP med ½ pct. i forhold til første halvår sidste år. Det var blandt andet BVT i industrien samt en række private serviceerhverv, der faldt i. kvartal. For serviceerhvervene kommer det imidlertid efter en ret kraftig fremgang kvartalet forinden. Der er tegn på, at fremgangen i de private serviceerhverv er fortsat i andet halvår, mens konjunkturbarometrene for industrien stadig viser en vis svaghed, formentlig knyttet til usikkerhed om udviklingen på eksportmarkederne. Sammenlignet med første halvår lå privat BVT ekskl. råstofudvinding i Nordsøen, pct. højere i første halvår, jf. figur.. Det har medvirket til at trække den private beskæftigelse (ekskl. orlov) op, jf. figur.. Den private beskæftigelse er steget hvert kvartal siden starten af, og i. kvartal var der en fremgang på. personer, jf. figur.. Dermed var der. flere i privat beskæftigelse i. kvartal i forhold til. kvartal. Den offentlige beskæftigelse faldt derimod lidt i. kvartal og samlet set steg beskæftigelsen med. personer på kvartalsbasis og med. personer i forhold til. kvartal, hvor beskæftigelsesudviklingen vendte. Figur. BNP og privat BVT ekskl. råstof Figur. Vækst i privat beskæftigelse (ekskl. orlov) Indeks (9K=) Indeks (9K=). personer. personer K K K K K K K - BNP Privat BVT ekskl. råstof Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Eksporten faldt med, pct. i. kvartal på baggrund af en omtrent parallel udvikling i vareeksporten og tjenesteeksporten. Det skal i særdeleshed ses i lyset af en vis afdæmpning på de danske eksportmarkeder i kvartalet, hvor BNP i fx Tyskland - Danmarks største eksportmarked faldt med, pct. I forhold til første halvår sidste år lå eksporten, pct. højere i første halvår. Fremadrettede indikatorer peger på, at genopretningen på de danske eksportmarkeder vil fortsætte i andet halvår. Udviklingen i den indenlandske efterspørgsel var derimod mere positiv i. kvartal. Det private forbrug steg med, pct. i. kvartal til trods for et markant fald i bilkøbet, og det offentlige forbrug steg med, pct. Investeringerne, især erhvervsinvesteringerne, faldt lidt tilbage efter en kraftig fremgang kvartalet forinden. Sammenlignet med første halvår er der dermed sket en stigning i det private forbrug på, pct., mens det offentlige forbrug og bruttoinvesteringerne lå henholdsvis, og, pct. højere.

3 Importen steg med, pct. i. kvartal, hvilket dækker over vækst i vareimporten, mens tjenesteimporten faldt lidt. I forhold til første halvår lå importen, pct. højere i første halvår. Tabel. Det kvartalsvise nationalregnskab og Økonomisk Redegørelse, august Kvt./kvt. Halvår År/år ) (ØR). kvt.. kvt.. kvt. H-H. kvt Realvækst i pct BNP -,, -,,,, BVT -,, -,, -,, Privat forbrug -,,,,,, Offentligt forbrug, -,,,,, Faste bruttoinvesteringer -,, -,,,, - Boliginvesteringer,, -,9,,9, - Erhvervsinvesteringer -,, -,,,, - Offentlige investeringer -,, -,, -,, Lagerinvesteringer, pct. af BNP -,,,,,, Indenlandsk anvendelse i alt -,,,,,9, Eksport -,, -,,,9, Import -,,,,,, Samlet efterspørgsel -,, -,,,9, Ændring i. personer Beskæftigelse (ekskl. orlov) ) ) ) - privat - offentlig forvaltning og service ) - ) ) Arbejdsstyrke ) ) ) ) Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. ) Beregnet på grundlag af den registrerede nettoledighed. ). kvt./.kvt.-vækstraten er beregnet på sæsonkorrigerede tal og kan afvige fra tal i Danmarks Statistiks NYT-notits. ) Der er skønsmæssigt korrigeret for, at lærerkonflikten i. kvartal trak beskæftigelsen ned. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv., jf. figur.. Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. Denne offentliggørelse vurderes dog at være særligt usikker som følge af usikkerhed knyttet til momsindberetninger i sommermånederne. Figur. Kvartalsvis BNP-vækst, første i forhold til seneste offentliggørelse,,,,,,,, -, -, -, -, Flash Seneste Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Bruttoledigheden steg med personer i juli til. personer, jf. figur.. Ledighedsprocenten var uændret på, pct. af arbejdsstyrken. Udviklingen dækker over en stigning i antallet af ledige dagpengemodtagere på. personer, mens der blev. færre ledige kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i ledigheden hen over sommermånederne er generelt usikker, og man skal tolke tallene for juli med forsigtighed. Ledigheden i juli er alene steget blandt unge dagpengemodtagere under år, mens den faldt for de øvrige aldersgrupper, herunder særligt for -9-årige. Stigningen for de unge skal blandt andet ses i sammenhæng med, at mange unge færdiggør deres studie op til sommerferien og endnu ikke har fundet et job. Der har de seneste to år været en ret betydelig stigning i ledigheden for unge under år i juli, men niveauet er normaliseret måneden efter, jf. figur.. Dimittendledigheden blandt akademikere er fx også steget i juli både i år og sidste år. Ledigheden for unge kontanthjælpsmodtagere under år faldt svagt i juli (sæsonkorrigeret) og er reduceret med i alt ca.. personer siden årsskiftet, hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft. Det skal både ses i sammenhæng med, at en betydelig del af de unge kontanthjælpsmodtagere rent teknisk er flyttet ud af ledighedsstatikken, men også at flere af de unge er kommet i arbejde eller er begyndt på en uddannelse. Ledigheden er steget med. personer over de seneste tre måneder, men det kommer efter foregående fald, og samlet set er bruttoledigheden reduceret med. personer i de første syv måneder af. AKU-ledigheden er også reduceret i første halvår, ligesom beskæftigelsen er stigende. Arbejdsmarkedet er dermed fortsat i klar bedring. I Økonomisk Redegørelse, august, er det lagt til grund, at den stigende tendens i beskæftigelsen og den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte året ud og gennem. Figur. Bruttoledighed Figur. Bruttoledighed blandt unge. personer. personer. personer. personer juli 9 Danmarks Statistik Skøn i ØR august 9 - år -9 år Anm.: Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med godt. fuldtidspersoner i. kvartal sammenlignet med kvartalet forinden, jf. figur.. Det dækker over en fremgang i den private beskæftigelse på. fuldtidspersoner, mens beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service faldt med. fuldtidspersoner, jf. figur.. Dermed er den samlede beskæftigelse steget med ca.. fuldtidspersoner gennem første halvår. Der er kommet knap. flere privat beskæftigede og ca.. færre offentligt beskæftigede. For den private lønmodtagerbeskæftigelse var der især fremgang i beskæftigelsen inden for handel og transport og erhvervsservice, som steg med henholdsvis. og. fuldtidspersoner i. kvartal i forhold til. kvartal. Beskæftigelsen steg også i fx industrien med. fuldtidspersoner. Modsat faldt beskæftigelsen inden for bygge og anlæg med knap. fuldtidspersoner, men det skal ses i lyset af den ekstraordinært høje aktivitet i. kvartal som følge af sidste års storme. Udviklingen i den offentlige beskæftigelse afspejler en stigning i regionerne, mens antallet af beskæftigede i både stat og kommuner faldt. Der er endnu ikke offentliggjort nationalregnskab for. kvartal. Statistikken for lønmodtagerbeskæftigelsen følger generelt beskæftigelsen for lønmodtagere i nationalregnskabet, omend der er kvartalsvise afvigelser, jf. figur.. Figur. Lønmodtagere ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen og nationalregnskabet Figur. Lønmodtagerbeskæftigede. fuldtidspersoner. personer... fuldtidspersoner. fuldtidspersoner Lønmodtagerbeskæftigelse Nationalregnskab (h. akse) Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner, mens nationalregnskabets opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen (ekskl. orlov) tæller antal personer i beskæftigelse uanset timetal. Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Beskæftigelsen i. kvartal er påvirket af lærerkonflikten på det offentlige område. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Stigning i konjunkturbarometrene Konjunkturbarometeret for industrien steg fra indeks - i juli til - i august, jf. figur.. Indikatoren har dermed rettet sig lidt efter et kraftigt fald de forudgående måneder. Bedringen i august skyldes fremgang i produktionsforventningerne, og at færre virksomheder rapporterer om for store færdigvarelagre. Derimod er vurderingen af ordrebeholdningen fortsat negativ. Der er generelt positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for industrien (ikke sæsonkorrigeret). Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg var omtrent uændret med et lille fald fra indeks - i juli til -9 i august, jf. figur.. Det dækker over svagt positive forventninger til beskæftigelsen, mens vurderingen af ordrebeholdningen fortsat er negativ og er faldet lidt tilbage. Konjunkturbarometret for bygge og anlæg er overordnet set steget siden starten af. Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene steg lidt fra indeks i juli til indeks i august, jf. figur.9. Baggrunden er især mere positive forventninger til omsætningen. Ligesom for bygge og anlæg er indikatoren generelt steget det seneste halvandet års tid. Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke sæsonkorrigeret) steg fra indeks i juli til indeks i august og ligger dermed igen på et meget højt niveau, jf. figur.9. Udviklingen i august dækker især over markant mere positive forventninger til den fremtidige omsætning. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge og anlæg Figur.9 Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel (nettotal) (nettotal) (nettotal) (nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Højere lønstigninger i den private sektor i. kvartal Den årlige lønstigningstakt for den private sektor var, pct. i. kvartal ifølge Danmarks Statistiks (DST) lønindeks, jf. figur.. Lønstigningstakten er således steget, pct.-point i forhold til. kvartal, hvilket imidlertid ikke ændrer ved indtrykket af en fortsat moderat lønudvikling. Stigningen afspejler blandt andet, at den årlige lønstigningstakt for ansatte inden for bygge og anlæg blev øget med,9 pct.-point til, pct. fra. til. kvartal. Modsat aftog den årlige lønstigning, pct.-point inden fremstilling og er således også, pct. Lønstigningstakten i den private sektor lå i. kvartal midt imellem lønstigningstakterne for ansatte i kommuner og regioner og statsansatte. Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) KonjunkturStatistik, som dækker DA-området, viste en tilsvarende forøgelse af den årlige lønstigningstakt på, pct.-point fra. til. kvartal, jf. figur.. Den årlige lønstigningstakt er således fortsat, pct.-point højere ifølge DA sammenlignet med DST blandt andet som følge af en højere opgjort lønstigningstakt inden for fremstillingserhvervet. Figur. Private og offentlige lønstigninger Figur. Årsstigningstakter i. kvartal ifølge Danmarks Statistik (DST) og DA,,,,,,,,,,,,,,,, 9,, I alt Fremstilling Bygge og anlæg Service,, Privat Stat Kommuner/regioner DST DA Anm.: Det anvendte lønbegreb er årlige ændringer i den samlede fortjeneste (inkl. genetillæg) pr. præsteret time. Dog indregnes ikke ferie- og andre uregelmæssige betalinger. Den private sektor dækker fra. kvartal private virksomheder og organisationer samt offentlige virksomheder. I figur. er den gennemsnitlige lønstigningstakt ifølge DST beregnet som et simpelt gennemsnit på tværs af de serviceprægede erhverv og kvartalerne i året. Kilde: Danmarks Statistik.

8 MFI-sektorens udlån til erhverv faldt en smule i juli Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, der består af penge- og realkreditinstitutterne, til erhverv, målt ved indeks over nominelle beholdninger, faldt en smule i juli i forhold til måneden før, jf. figur.. Samlet set var erhvervsudlånet ved udgangen af juli uændret i forhold til september. Der er fortsat en tendens til, at det især er realkreditinstitutterne, der forøger deres erhvervsudlån, mens pengeinstitutternes erhvervsudlån fortsat er præget af udsving fra måned til måned, jf. figur.. Penge- og realkreditinstitutternes udlån til husholdninger har i en længere periode været omtrent uændret. Danmarks Nationalbank har offentliggjort en ny balancestatistik for penge- og realkreditinstitutterne, der dækker perioden fra og med september. Det giver et brud i statistikken. Figur. Indeks over nominelle beholdninger Den konsoliderede MFI-sektor Figur. Indeks over nominelle beholdninger Realkreditinstitutternes udlån til erhverv Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Erhverv Husholdninger I alt Fast forrentet Variabelt forrentet Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne som følger af faktiske transaktioner. Bevægelser i indekset giver et bedre billede af bevægelser i ud- og indlån på baggrund af aktive beslutninger, hvor valutakursændringer, tab, lånoverførsler til enheder uden for MFI-sektoren mv. ikke indgår. Kilde: Danmarks Nationalbank

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligsalget i USA steg i juli med pct. i forhold til måneden forinden. Det skyldes en stigning i salget af eksisterende boliger, mens salget af nye boliger faldt, jf. figur.. Det er fjerde måned i træk, at salget af eksisterende boliger stiger, efter et kraftigt fald gennem andet halvår, blandt andet som følge af stigende boligrenter i efteråret. Boligpriserne faldt med, pct. fra maj til juni ifølge Case-Shiller-indekset, der måler udviklingen i de største byer i USA, jf. figur.. Målt ved FHFA boligprisindekset steg priserne med, pct. i samme periode. Begge indeks har generelt været stigende siden starten af og er samlet øget med, og, pct. for henholdsvis Case-Shiller indekset og FHFA-indekset. Figur. Boligsalg, USA Figur. Boligpriser, USA. boliger. boliger.. Indeks (M=) Indeks (M=) Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) FHFA Case-Shiller C Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed var i juli på ½ pct. af arbejdsstyrken, hvilket er uændret fra juni. Ledigheden har generelt været faldende siden efteråret, jf. figur.. Blandt de største lande i euroområdet var den EU-harmoniserede ledighed på,9 pct. i Tyskland,, pct. i Frankrig,, pct. i Italien og, pct. i Spanien. Inflationen i euroområdet var i august på, pct., hvilket er, pct.-point lavere end i juli, jf. figur.. En del af faldet i inflationen skyldes dog faldende energipriser, og kerneinflationen steg fra, til,9 pct. Inflationen har været nedadgående siden starten af. 9

10 Figur. Ledighed, euroområdet Figur. Inflation, euroområdet af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Inflation Kerneinflation Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Ledigheden (national definition) var uændret fra juli til august og udgjorde, pct. af arbejdsstyrken., jf. figur.. Ledigheden har generelt været omtrent uændret siden starten af på omkring det laveste niveau siden genforeningen. Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, faldt i august til indeks,, jf. figur.. Nedgangen dækker både over et fald i forventningerne til fremtiden og i vurderingen af den nuværende situation i forhold til juli måned. Figur. Ledighed, Tyskland Figur. Erhvervstillid (IFO), Tyskland af arbejdsstyrken Mio. personer, Indeks (=) Indeks (=) 9,,,, 9 9 9, 9 Ledighed (national definition) Antal ledige (højre akse) IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand Kilde: Reuters Ecowin. Japan Inflationen var, pct. i juli, hvilket er et fald på, pct.-point siden juni, jf. figur.. Der var en kraftig stigning i inflationen i april og maj, som skyldes i høj grad momsforhøjelsen fra pct. til pct. i april. Industriproduktionen steg med, pct. fra juni til juli, jf. figur.. I årets første halvår har japansk industriproduktion generelt været aftagende, men ligger fortsat ½ pct. højere end i første halvår af.

11 Figur. Inflation, Japan Figur. Industriproduktion, Japan (å/å) (å/å) Indeks (M=) Indeks (M=) Kilde: Reuters Ecowin. Verden Verdenshandlen var omtrent uændret fra maj til juni ifølge CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis), jf. figur.9. Siden samme måned sidste år er verdenshandlen steget med, pct. Figur.9 Verdenshandel Indeks (jan. =) Indeks (jan. =) Indeks mdrs. glid. gns. 9 9 Kilde: Reuters Ecowin

12 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er det danske, amerikanske, britiske og europæiske aktiekursindeks styrket, mens det japanske er svækket. Den danske krone blev i løbet af ugen styrket over for den svenske krone, mens den blev svækket over for den amerikanske dollar, den norske krone, det britiske pund og den japanske yen. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 9/ sidste fredag 9/ Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a. : -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,9 -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig, -, pct.point Sverige (repo),, pct.point R ealkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,9 -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Diskonto, Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.:, pct.point USA, -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,9 -, pct.point Indskudsbeviser,, pct.point Tyskland,9 -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien, -, pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser : Kort (-mdr.), -, pct.point USD/JPY, -, pct. Langt (-årigt):, -, pct.point GBP/USD, -,9 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/-9 = ),, pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD, -, pct. USD, S&P 99, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei -, pct. EUR/DKK, -, pct. USD/DKK,, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 9, pct. SEK/DKK, -, pct. Storbritannien, FTSE, pct. NOK/DKK 9,, pct. GBP/DKK 9,,9 pct. Oliepriser: JPY/DKK,, pct. Brent (USD),, USD Effektiv kronekursindeks (9 = ), -, point Brent (DKK) 9, DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin, Danmarks Nationalbank og Bloomberg.

13 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland, -point,,,,,,, - 9 USA Danmark Euroområdet -,, -, -, -, -, dec apr aug dec apr aug -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin og Bloomberg Anm: Det -årige rentespænd er baseret på statsobligationer. Rentespændet for -mdr. pengemarkedsrenter er beregnet som forskellen mellem CITA-renten (-mdr.) for Danmark og Eonia-renten (-mdr.) for euroområdet. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar aug dec apr aug dec apr aug Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland aug dec apr aug dec apr aug Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) USD/EUR,9 USD/JPY,9,,,, 9 9, aug dec apr aug dec apr aug, aug dec apr aug dec apr aug Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge 7. maj 1. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal Bruttoledigheden steg i april Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonkturNYT - uge 8. maj. i Dank Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Omtrent uændret bruttoledighed i april Fald i detailomsætningsindekset i april Konkturbarometrene uændret for serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonkturNYT - uge. august. august Dank Fald i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Stigning i ledigheden i juli Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Stigning i husholdningernes bilkøb

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-1

KonjunkturNYT - uge 52-1 KonjunkturNYT - uge. december 8. januar 6 Danmark Fald i BNP i. kvartal Uændrede konjunkturbarometre i december Fortsat fald i ledigheden i november Fortsat flere lønmodtagere i oktober Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34-35

KonjunkturNYT - uge 34-35 KonjunkturNYT - uge - 7. august 8. august Danmark Fortsat lav ledighed trods svag stigning i. kvartal ifølge AKU Lønmodtagerbeskæftigelsen steg i juni for 6. måned i træk Detailsalget steg i juli Forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere