KonjunkturNYT - uge 35

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 35"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Stigning i konjunkturbarometrene Højere lønstigninger i den private sektor i. kvartal MFI-sektorens udlån til erhverv faldt en smule i juli Internationalt USA: Stigende boligsalg og faldende boligpriser Euroområdet: Uændret ledighed og faldende inflation, men stigene kerneinflation Tyskland: Uændret ledighedsprocent og fald i erhvervstilliden Japan: Fald i inflationen og stigning i industriproduktionen Verden: Uændret verdenshandel Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Det danske, amerikanske, europæiske og britiske aktiekursindeks er styrket, mens det japanske er svækket. Den danske krone er styrket over for den svenske krone, mens den er svækket over for den amerikanske dollar, den japanske yen, den norske krone og det britiske pund. Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af nationalregnskabet frem til. kvartal viser et fald i realt BNP på, pct. i forhold til. kvartal, jf. tabel.. Tilbagegangen i. kvartal skal især ses i lyset af, at en svag udvikling hos Danmarks samhandelspartnere har trukket eksporten ned. Derimod var der fremgang i privatforbruget. I første halvår voksede BNP med ½ pct. i forhold til første halvår sidste år. Det var blandt andet BVT i industrien samt en række private serviceerhverv, der faldt i. kvartal. For serviceerhvervene kommer det imidlertid efter en ret kraftig fremgang kvartalet forinden. Der er tegn på, at fremgangen i de private serviceerhverv er fortsat i andet halvår, mens konjunkturbarometrene for industrien stadig viser en vis svaghed, formentlig knyttet til usikkerhed om udviklingen på eksportmarkederne. Sammenlignet med første halvår lå privat BVT ekskl. råstofudvinding i Nordsøen, pct. højere i første halvår, jf. figur.. Det har medvirket til at trække den private beskæftigelse (ekskl. orlov) op, jf. figur.. Den private beskæftigelse er steget hvert kvartal siden starten af, og i. kvartal var der en fremgang på. personer, jf. figur.. Dermed var der. flere i privat beskæftigelse i. kvartal i forhold til. kvartal. Den offentlige beskæftigelse faldt derimod lidt i. kvartal og samlet set steg beskæftigelsen med. personer på kvartalsbasis og med. personer i forhold til. kvartal, hvor beskæftigelsesudviklingen vendte. Figur. BNP og privat BVT ekskl. råstof Figur. Vækst i privat beskæftigelse (ekskl. orlov) Indeks (9K=) Indeks (9K=). personer. personer K K K K K K K - BNP Privat BVT ekskl. råstof Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Eksporten faldt med, pct. i. kvartal på baggrund af en omtrent parallel udvikling i vareeksporten og tjenesteeksporten. Det skal i særdeleshed ses i lyset af en vis afdæmpning på de danske eksportmarkeder i kvartalet, hvor BNP i fx Tyskland - Danmarks største eksportmarked faldt med, pct. I forhold til første halvår sidste år lå eksporten, pct. højere i første halvår. Fremadrettede indikatorer peger på, at genopretningen på de danske eksportmarkeder vil fortsætte i andet halvår. Udviklingen i den indenlandske efterspørgsel var derimod mere positiv i. kvartal. Det private forbrug steg med, pct. i. kvartal til trods for et markant fald i bilkøbet, og det offentlige forbrug steg med, pct. Investeringerne, især erhvervsinvesteringerne, faldt lidt tilbage efter en kraftig fremgang kvartalet forinden. Sammenlignet med første halvår er der dermed sket en stigning i det private forbrug på, pct., mens det offentlige forbrug og bruttoinvesteringerne lå henholdsvis, og, pct. højere.

3 Importen steg med, pct. i. kvartal, hvilket dækker over vækst i vareimporten, mens tjenesteimporten faldt lidt. I forhold til første halvår lå importen, pct. højere i første halvår. Tabel. Det kvartalsvise nationalregnskab og Økonomisk Redegørelse, august Kvt./kvt. Halvår År/år ) (ØR). kvt.. kvt.. kvt. H-H. kvt Realvækst i pct BNP -,, -,,,, BVT -,, -,, -,, Privat forbrug -,,,,,, Offentligt forbrug, -,,,,, Faste bruttoinvesteringer -,, -,,,, - Boliginvesteringer,, -,9,,9, - Erhvervsinvesteringer -,, -,,,, - Offentlige investeringer -,, -,, -,, Lagerinvesteringer, pct. af BNP -,,,,,, Indenlandsk anvendelse i alt -,,,,,9, Eksport -,, -,,,9, Import -,,,,,, Samlet efterspørgsel -,, -,,,9, Ændring i. personer Beskæftigelse (ekskl. orlov) ) ) ) - privat - offentlig forvaltning og service ) - ) ) Arbejdsstyrke ) ) ) ) Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. ) Beregnet på grundlag af den registrerede nettoledighed. ). kvt./.kvt.-vækstraten er beregnet på sæsonkorrigerede tal og kan afvige fra tal i Danmarks Statistiks NYT-notits. ) Der er skønsmæssigt korrigeret for, at lærerkonflikten i. kvartal trak beskæftigelsen ned. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv., jf. figur.. Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. Denne offentliggørelse vurderes dog at være særligt usikker som følge af usikkerhed knyttet til momsindberetninger i sommermånederne. Figur. Kvartalsvis BNP-vækst, første i forhold til seneste offentliggørelse,,,,,,,, -, -, -, -, Flash Seneste Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Bruttoledigheden steg med personer i juli til. personer, jf. figur.. Ledighedsprocenten var uændret på, pct. af arbejdsstyrken. Udviklingen dækker over en stigning i antallet af ledige dagpengemodtagere på. personer, mens der blev. færre ledige kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i ledigheden hen over sommermånederne er generelt usikker, og man skal tolke tallene for juli med forsigtighed. Ledigheden i juli er alene steget blandt unge dagpengemodtagere under år, mens den faldt for de øvrige aldersgrupper, herunder særligt for -9-årige. Stigningen for de unge skal blandt andet ses i sammenhæng med, at mange unge færdiggør deres studie op til sommerferien og endnu ikke har fundet et job. Der har de seneste to år været en ret betydelig stigning i ledigheden for unge under år i juli, men niveauet er normaliseret måneden efter, jf. figur.. Dimittendledigheden blandt akademikere er fx også steget i juli både i år og sidste år. Ledigheden for unge kontanthjælpsmodtagere under år faldt svagt i juli (sæsonkorrigeret) og er reduceret med i alt ca.. personer siden årsskiftet, hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft. Det skal både ses i sammenhæng med, at en betydelig del af de unge kontanthjælpsmodtagere rent teknisk er flyttet ud af ledighedsstatikken, men også at flere af de unge er kommet i arbejde eller er begyndt på en uddannelse. Ledigheden er steget med. personer over de seneste tre måneder, men det kommer efter foregående fald, og samlet set er bruttoledigheden reduceret med. personer i de første syv måneder af. AKU-ledigheden er også reduceret i første halvår, ligesom beskæftigelsen er stigende. Arbejdsmarkedet er dermed fortsat i klar bedring. I Økonomisk Redegørelse, august, er det lagt til grund, at den stigende tendens i beskæftigelsen og den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte året ud og gennem. Figur. Bruttoledighed Figur. Bruttoledighed blandt unge. personer. personer. personer. personer juli 9 Danmarks Statistik Skøn i ØR august 9 - år -9 år Anm.: Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med godt. fuldtidspersoner i. kvartal sammenlignet med kvartalet forinden, jf. figur.. Det dækker over en fremgang i den private beskæftigelse på. fuldtidspersoner, mens beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service faldt med. fuldtidspersoner, jf. figur.. Dermed er den samlede beskæftigelse steget med ca.. fuldtidspersoner gennem første halvår. Der er kommet knap. flere privat beskæftigede og ca.. færre offentligt beskæftigede. For den private lønmodtagerbeskæftigelse var der især fremgang i beskæftigelsen inden for handel og transport og erhvervsservice, som steg med henholdsvis. og. fuldtidspersoner i. kvartal i forhold til. kvartal. Beskæftigelsen steg også i fx industrien med. fuldtidspersoner. Modsat faldt beskæftigelsen inden for bygge og anlæg med knap. fuldtidspersoner, men det skal ses i lyset af den ekstraordinært høje aktivitet i. kvartal som følge af sidste års storme. Udviklingen i den offentlige beskæftigelse afspejler en stigning i regionerne, mens antallet af beskæftigede i både stat og kommuner faldt. Der er endnu ikke offentliggjort nationalregnskab for. kvartal. Statistikken for lønmodtagerbeskæftigelsen følger generelt beskæftigelsen for lønmodtagere i nationalregnskabet, omend der er kvartalsvise afvigelser, jf. figur.. Figur. Lønmodtagere ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen og nationalregnskabet Figur. Lønmodtagerbeskæftigede. fuldtidspersoner. personer... fuldtidspersoner. fuldtidspersoner Lønmodtagerbeskæftigelse Nationalregnskab (h. akse) Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner, mens nationalregnskabets opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen (ekskl. orlov) tæller antal personer i beskæftigelse uanset timetal. Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Beskæftigelsen i. kvartal er påvirket af lærerkonflikten på det offentlige område. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Stigning i konjunkturbarometrene Konjunkturbarometeret for industrien steg fra indeks - i juli til - i august, jf. figur.. Indikatoren har dermed rettet sig lidt efter et kraftigt fald de forudgående måneder. Bedringen i august skyldes fremgang i produktionsforventningerne, og at færre virksomheder rapporterer om for store færdigvarelagre. Derimod er vurderingen af ordrebeholdningen fortsat negativ. Der er generelt positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for industrien (ikke sæsonkorrigeret). Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg var omtrent uændret med et lille fald fra indeks - i juli til -9 i august, jf. figur.. Det dækker over svagt positive forventninger til beskæftigelsen, mens vurderingen af ordrebeholdningen fortsat er negativ og er faldet lidt tilbage. Konjunkturbarometret for bygge og anlæg er overordnet set steget siden starten af. Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene steg lidt fra indeks i juli til indeks i august, jf. figur.9. Baggrunden er især mere positive forventninger til omsætningen. Ligesom for bygge og anlæg er indikatoren generelt steget det seneste halvandet års tid. Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke sæsonkorrigeret) steg fra indeks i juli til indeks i august og ligger dermed igen på et meget højt niveau, jf. figur.9. Udviklingen i august dækker især over markant mere positive forventninger til den fremtidige omsætning. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge og anlæg Figur.9 Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel (nettotal) (nettotal) (nettotal) (nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Højere lønstigninger i den private sektor i. kvartal Den årlige lønstigningstakt for den private sektor var, pct. i. kvartal ifølge Danmarks Statistiks (DST) lønindeks, jf. figur.. Lønstigningstakten er således steget, pct.-point i forhold til. kvartal, hvilket imidlertid ikke ændrer ved indtrykket af en fortsat moderat lønudvikling. Stigningen afspejler blandt andet, at den årlige lønstigningstakt for ansatte inden for bygge og anlæg blev øget med,9 pct.-point til, pct. fra. til. kvartal. Modsat aftog den årlige lønstigning, pct.-point inden fremstilling og er således også, pct. Lønstigningstakten i den private sektor lå i. kvartal midt imellem lønstigningstakterne for ansatte i kommuner og regioner og statsansatte. Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) KonjunkturStatistik, som dækker DA-området, viste en tilsvarende forøgelse af den årlige lønstigningstakt på, pct.-point fra. til. kvartal, jf. figur.. Den årlige lønstigningstakt er således fortsat, pct.-point højere ifølge DA sammenlignet med DST blandt andet som følge af en højere opgjort lønstigningstakt inden for fremstillingserhvervet. Figur. Private og offentlige lønstigninger Figur. Årsstigningstakter i. kvartal ifølge Danmarks Statistik (DST) og DA,,,,,,,,,,,,,,,, 9,, I alt Fremstilling Bygge og anlæg Service,, Privat Stat Kommuner/regioner DST DA Anm.: Det anvendte lønbegreb er årlige ændringer i den samlede fortjeneste (inkl. genetillæg) pr. præsteret time. Dog indregnes ikke ferie- og andre uregelmæssige betalinger. Den private sektor dækker fra. kvartal private virksomheder og organisationer samt offentlige virksomheder. I figur. er den gennemsnitlige lønstigningstakt ifølge DST beregnet som et simpelt gennemsnit på tværs af de serviceprægede erhverv og kvartalerne i året. Kilde: Danmarks Statistik.

8 MFI-sektorens udlån til erhverv faldt en smule i juli Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, der består af penge- og realkreditinstitutterne, til erhverv, målt ved indeks over nominelle beholdninger, faldt en smule i juli i forhold til måneden før, jf. figur.. Samlet set var erhvervsudlånet ved udgangen af juli uændret i forhold til september. Der er fortsat en tendens til, at det især er realkreditinstitutterne, der forøger deres erhvervsudlån, mens pengeinstitutternes erhvervsudlån fortsat er præget af udsving fra måned til måned, jf. figur.. Penge- og realkreditinstitutternes udlån til husholdninger har i en længere periode været omtrent uændret. Danmarks Nationalbank har offentliggjort en ny balancestatistik for penge- og realkreditinstitutterne, der dækker perioden fra og med september. Det giver et brud i statistikken. Figur. Indeks over nominelle beholdninger Den konsoliderede MFI-sektor Figur. Indeks over nominelle beholdninger Realkreditinstitutternes udlån til erhverv Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Erhverv Husholdninger I alt Fast forrentet Variabelt forrentet Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne som følger af faktiske transaktioner. Bevægelser i indekset giver et bedre billede af bevægelser i ud- og indlån på baggrund af aktive beslutninger, hvor valutakursændringer, tab, lånoverførsler til enheder uden for MFI-sektoren mv. ikke indgår. Kilde: Danmarks Nationalbank

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligsalget i USA steg i juli med pct. i forhold til måneden forinden. Det skyldes en stigning i salget af eksisterende boliger, mens salget af nye boliger faldt, jf. figur.. Det er fjerde måned i træk, at salget af eksisterende boliger stiger, efter et kraftigt fald gennem andet halvår, blandt andet som følge af stigende boligrenter i efteråret. Boligpriserne faldt med, pct. fra maj til juni ifølge Case-Shiller-indekset, der måler udviklingen i de største byer i USA, jf. figur.. Målt ved FHFA boligprisindekset steg priserne med, pct. i samme periode. Begge indeks har generelt været stigende siden starten af og er samlet øget med, og, pct. for henholdsvis Case-Shiller indekset og FHFA-indekset. Figur. Boligsalg, USA Figur. Boligpriser, USA. boliger. boliger.. Indeks (M=) Indeks (M=) Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) FHFA Case-Shiller C Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed var i juli på ½ pct. af arbejdsstyrken, hvilket er uændret fra juni. Ledigheden har generelt været faldende siden efteråret, jf. figur.. Blandt de største lande i euroområdet var den EU-harmoniserede ledighed på,9 pct. i Tyskland,, pct. i Frankrig,, pct. i Italien og, pct. i Spanien. Inflationen i euroområdet var i august på, pct., hvilket er, pct.-point lavere end i juli, jf. figur.. En del af faldet i inflationen skyldes dog faldende energipriser, og kerneinflationen steg fra, til,9 pct. Inflationen har været nedadgående siden starten af. 9

10 Figur. Ledighed, euroområdet Figur. Inflation, euroområdet af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Inflation Kerneinflation Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Ledigheden (national definition) var uændret fra juli til august og udgjorde, pct. af arbejdsstyrken., jf. figur.. Ledigheden har generelt været omtrent uændret siden starten af på omkring det laveste niveau siden genforeningen. Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, faldt i august til indeks,, jf. figur.. Nedgangen dækker både over et fald i forventningerne til fremtiden og i vurderingen af den nuværende situation i forhold til juli måned. Figur. Ledighed, Tyskland Figur. Erhvervstillid (IFO), Tyskland af arbejdsstyrken Mio. personer, Indeks (=) Indeks (=) 9,,,, 9 9 9, 9 Ledighed (national definition) Antal ledige (højre akse) IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand Kilde: Reuters Ecowin. Japan Inflationen var, pct. i juli, hvilket er et fald på, pct.-point siden juni, jf. figur.. Der var en kraftig stigning i inflationen i april og maj, som skyldes i høj grad momsforhøjelsen fra pct. til pct. i april. Industriproduktionen steg med, pct. fra juni til juli, jf. figur.. I årets første halvår har japansk industriproduktion generelt været aftagende, men ligger fortsat ½ pct. højere end i første halvår af.

11 Figur. Inflation, Japan Figur. Industriproduktion, Japan (å/å) (å/å) Indeks (M=) Indeks (M=) Kilde: Reuters Ecowin. Verden Verdenshandlen var omtrent uændret fra maj til juni ifølge CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis), jf. figur.9. Siden samme måned sidste år er verdenshandlen steget med, pct. Figur.9 Verdenshandel Indeks (jan. =) Indeks (jan. =) Indeks mdrs. glid. gns. 9 9 Kilde: Reuters Ecowin

12 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er det danske, amerikanske, britiske og europæiske aktiekursindeks styrket, mens det japanske er svækket. Den danske krone blev i løbet af ugen styrket over for den svenske krone, mens den blev svækket over for den amerikanske dollar, den norske krone, det britiske pund og den japanske yen. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 9/ sidste fredag 9/ Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a. : -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,9 -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig, -, pct.point Sverige (repo),, pct.point R ealkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,9 -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Diskonto, Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.:, pct.point USA, -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,9 -, pct.point Indskudsbeviser,, pct.point Tyskland,9 -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien, -, pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser : Kort (-mdr.), -, pct.point USD/JPY, -, pct. Langt (-årigt):, -, pct.point GBP/USD, -,9 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/-9 = ),, pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD, -, pct. USD, S&P 99, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei -, pct. EUR/DKK, -, pct. USD/DKK,, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 9, pct. SEK/DKK, -, pct. Storbritannien, FTSE, pct. NOK/DKK 9,, pct. GBP/DKK 9,,9 pct. Oliepriser: JPY/DKK,, pct. Brent (USD),, USD Effektiv kronekursindeks (9 = ), -, point Brent (DKK) 9, DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin, Danmarks Nationalbank og Bloomberg.

13 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland, -point,,,,,,, - 9 USA Danmark Euroområdet -,, -, -, -, -, dec apr aug dec apr aug -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin og Bloomberg Anm: Det -årige rentespænd er baseret på statsobligationer. Rentespændet for -mdr. pengemarkedsrenter er beregnet som forskellen mellem CITA-renten (-mdr.) for Danmark og Eonia-renten (-mdr.) for euroområdet. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar aug dec apr aug dec apr aug Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland aug dec apr aug dec apr aug Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) USD/EUR,9 USD/JPY,9,,,, 9 9, aug dec apr aug dec apr aug, aug dec apr aug dec apr aug Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\december 99\oko-sb.doc Af Steen Bocian RESUMÈ 20. december 1999 De seneste indikatorer for udviklingen i det private forbrug bekræfter tendensen til en meget afdæmpet forbrugsudvikling

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013 13. maj 13 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 13 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 13. INDHOLD 1. International økonomi.... Dansk økonomi... 15.1. Finansielle

Læs mere

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning I kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur har lønudviklingen på det private arbejdsmarked

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Ugens tema II Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet Skattereform ventes at skabe ca. 15.8 job Ugens analyse

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2014 d. 21.5.214 KLAUSULERET INDTIL TIRSDAG DEN 27. MAJ 214 KL. 12. Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 214 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 214. INDHOLD 1. International

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere