KonjunkturNYT - uge 35

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 35"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Stigning i konjunkturbarometrene Højere lønstigninger i den private sektor i. kvartal MFI-sektorens udlån til erhverv faldt en smule i juli Internationalt USA: Stigende boligsalg og faldende boligpriser Euroområdet: Uændret ledighed og faldende inflation, men stigene kerneinflation Tyskland: Uændret ledighedsprocent og fald i erhvervstilliden Japan: Fald i inflationen og stigning i industriproduktionen Verden: Uændret verdenshandel Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Det danske, amerikanske, europæiske og britiske aktiekursindeks er styrket, mens det japanske er svækket. Den danske krone er styrket over for den svenske krone, mens den er svækket over for den amerikanske dollar, den japanske yen, den norske krone og det britiske pund. Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af nationalregnskabet frem til. kvartal viser et fald i realt BNP på, pct. i forhold til. kvartal, jf. tabel.. Tilbagegangen i. kvartal skal især ses i lyset af, at en svag udvikling hos Danmarks samhandelspartnere har trukket eksporten ned. Derimod var der fremgang i privatforbruget. I første halvår voksede BNP med ½ pct. i forhold til første halvår sidste år. Det var blandt andet BVT i industrien samt en række private serviceerhverv, der faldt i. kvartal. For serviceerhvervene kommer det imidlertid efter en ret kraftig fremgang kvartalet forinden. Der er tegn på, at fremgangen i de private serviceerhverv er fortsat i andet halvår, mens konjunkturbarometrene for industrien stadig viser en vis svaghed, formentlig knyttet til usikkerhed om udviklingen på eksportmarkederne. Sammenlignet med første halvår lå privat BVT ekskl. råstofudvinding i Nordsøen, pct. højere i første halvår, jf. figur.. Det har medvirket til at trække den private beskæftigelse (ekskl. orlov) op, jf. figur.. Den private beskæftigelse er steget hvert kvartal siden starten af, og i. kvartal var der en fremgang på. personer, jf. figur.. Dermed var der. flere i privat beskæftigelse i. kvartal i forhold til. kvartal. Den offentlige beskæftigelse faldt derimod lidt i. kvartal og samlet set steg beskæftigelsen med. personer på kvartalsbasis og med. personer i forhold til. kvartal, hvor beskæftigelsesudviklingen vendte. Figur. BNP og privat BVT ekskl. råstof Figur. Vækst i privat beskæftigelse (ekskl. orlov) Indeks (9K=) Indeks (9K=). personer. personer K K K K K K K - BNP Privat BVT ekskl. råstof Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Eksporten faldt med, pct. i. kvartal på baggrund af en omtrent parallel udvikling i vareeksporten og tjenesteeksporten. Det skal i særdeleshed ses i lyset af en vis afdæmpning på de danske eksportmarkeder i kvartalet, hvor BNP i fx Tyskland - Danmarks største eksportmarked faldt med, pct. I forhold til første halvår sidste år lå eksporten, pct. højere i første halvår. Fremadrettede indikatorer peger på, at genopretningen på de danske eksportmarkeder vil fortsætte i andet halvår. Udviklingen i den indenlandske efterspørgsel var derimod mere positiv i. kvartal. Det private forbrug steg med, pct. i. kvartal til trods for et markant fald i bilkøbet, og det offentlige forbrug steg med, pct. Investeringerne, især erhvervsinvesteringerne, faldt lidt tilbage efter en kraftig fremgang kvartalet forinden. Sammenlignet med første halvår er der dermed sket en stigning i det private forbrug på, pct., mens det offentlige forbrug og bruttoinvesteringerne lå henholdsvis, og, pct. højere.

3 Importen steg med, pct. i. kvartal, hvilket dækker over vækst i vareimporten, mens tjenesteimporten faldt lidt. I forhold til første halvår lå importen, pct. højere i første halvår. Tabel. Det kvartalsvise nationalregnskab og Økonomisk Redegørelse, august Kvt./kvt. Halvår År/år ) (ØR). kvt.. kvt.. kvt. H-H. kvt Realvækst i pct BNP -,, -,,,, BVT -,, -,, -,, Privat forbrug -,,,,,, Offentligt forbrug, -,,,,, Faste bruttoinvesteringer -,, -,,,, - Boliginvesteringer,, -,9,,9, - Erhvervsinvesteringer -,, -,,,, - Offentlige investeringer -,, -,, -,, Lagerinvesteringer, pct. af BNP -,,,,,, Indenlandsk anvendelse i alt -,,,,,9, Eksport -,, -,,,9, Import -,,,,,, Samlet efterspørgsel -,, -,,,9, Ændring i. personer Beskæftigelse (ekskl. orlov) ) ) ) - privat - offentlig forvaltning og service ) - ) ) Arbejdsstyrke ) ) ) ) Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. ) Beregnet på grundlag af den registrerede nettoledighed. ). kvt./.kvt.-vækstraten er beregnet på sæsonkorrigerede tal og kan afvige fra tal i Danmarks Statistiks NYT-notits. ) Der er skønsmæssigt korrigeret for, at lærerkonflikten i. kvartal trak beskæftigelsen ned. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv., jf. figur.. Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. Denne offentliggørelse vurderes dog at være særligt usikker som følge af usikkerhed knyttet til momsindberetninger i sommermånederne. Figur. Kvartalsvis BNP-vækst, første i forhold til seneste offentliggørelse,,,,,,,, -, -, -, -, Flash Seneste Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Bruttoledigheden steg med personer i juli til. personer, jf. figur.. Ledighedsprocenten var uændret på, pct. af arbejdsstyrken. Udviklingen dækker over en stigning i antallet af ledige dagpengemodtagere på. personer, mens der blev. færre ledige kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i ledigheden hen over sommermånederne er generelt usikker, og man skal tolke tallene for juli med forsigtighed. Ledigheden i juli er alene steget blandt unge dagpengemodtagere under år, mens den faldt for de øvrige aldersgrupper, herunder særligt for -9-årige. Stigningen for de unge skal blandt andet ses i sammenhæng med, at mange unge færdiggør deres studie op til sommerferien og endnu ikke har fundet et job. Der har de seneste to år været en ret betydelig stigning i ledigheden for unge under år i juli, men niveauet er normaliseret måneden efter, jf. figur.. Dimittendledigheden blandt akademikere er fx også steget i juli både i år og sidste år. Ledigheden for unge kontanthjælpsmodtagere under år faldt svagt i juli (sæsonkorrigeret) og er reduceret med i alt ca.. personer siden årsskiftet, hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft. Det skal både ses i sammenhæng med, at en betydelig del af de unge kontanthjælpsmodtagere rent teknisk er flyttet ud af ledighedsstatikken, men også at flere af de unge er kommet i arbejde eller er begyndt på en uddannelse. Ledigheden er steget med. personer over de seneste tre måneder, men det kommer efter foregående fald, og samlet set er bruttoledigheden reduceret med. personer i de første syv måneder af. AKU-ledigheden er også reduceret i første halvår, ligesom beskæftigelsen er stigende. Arbejdsmarkedet er dermed fortsat i klar bedring. I Økonomisk Redegørelse, august, er det lagt til grund, at den stigende tendens i beskæftigelsen og den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte året ud og gennem. Figur. Bruttoledighed Figur. Bruttoledighed blandt unge. personer. personer. personer. personer juli 9 Danmarks Statistik Skøn i ØR august 9 - år -9 år Anm.: Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med godt. fuldtidspersoner i. kvartal sammenlignet med kvartalet forinden, jf. figur.. Det dækker over en fremgang i den private beskæftigelse på. fuldtidspersoner, mens beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service faldt med. fuldtidspersoner, jf. figur.. Dermed er den samlede beskæftigelse steget med ca.. fuldtidspersoner gennem første halvår. Der er kommet knap. flere privat beskæftigede og ca.. færre offentligt beskæftigede. For den private lønmodtagerbeskæftigelse var der især fremgang i beskæftigelsen inden for handel og transport og erhvervsservice, som steg med henholdsvis. og. fuldtidspersoner i. kvartal i forhold til. kvartal. Beskæftigelsen steg også i fx industrien med. fuldtidspersoner. Modsat faldt beskæftigelsen inden for bygge og anlæg med knap. fuldtidspersoner, men det skal ses i lyset af den ekstraordinært høje aktivitet i. kvartal som følge af sidste års storme. Udviklingen i den offentlige beskæftigelse afspejler en stigning i regionerne, mens antallet af beskæftigede i både stat og kommuner faldt. Der er endnu ikke offentliggjort nationalregnskab for. kvartal. Statistikken for lønmodtagerbeskæftigelsen følger generelt beskæftigelsen for lønmodtagere i nationalregnskabet, omend der er kvartalsvise afvigelser, jf. figur.. Figur. Lønmodtagere ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen og nationalregnskabet Figur. Lønmodtagerbeskæftigede. fuldtidspersoner. personer... fuldtidspersoner. fuldtidspersoner Lønmodtagerbeskæftigelse Nationalregnskab (h. akse) Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner, mens nationalregnskabets opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen (ekskl. orlov) tæller antal personer i beskæftigelse uanset timetal. Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Beskæftigelsen i. kvartal er påvirket af lærerkonflikten på det offentlige område. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Stigning i konjunkturbarometrene Konjunkturbarometeret for industrien steg fra indeks - i juli til - i august, jf. figur.. Indikatoren har dermed rettet sig lidt efter et kraftigt fald de forudgående måneder. Bedringen i august skyldes fremgang i produktionsforventningerne, og at færre virksomheder rapporterer om for store færdigvarelagre. Derimod er vurderingen af ordrebeholdningen fortsat negativ. Der er generelt positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for industrien (ikke sæsonkorrigeret). Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg var omtrent uændret med et lille fald fra indeks - i juli til -9 i august, jf. figur.. Det dækker over svagt positive forventninger til beskæftigelsen, mens vurderingen af ordrebeholdningen fortsat er negativ og er faldet lidt tilbage. Konjunkturbarometret for bygge og anlæg er overordnet set steget siden starten af. Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene steg lidt fra indeks i juli til indeks i august, jf. figur.9. Baggrunden er især mere positive forventninger til omsætningen. Ligesom for bygge og anlæg er indikatoren generelt steget det seneste halvandet års tid. Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke sæsonkorrigeret) steg fra indeks i juli til indeks i august og ligger dermed igen på et meget højt niveau, jf. figur.9. Udviklingen i august dækker især over markant mere positive forventninger til den fremtidige omsætning. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge og anlæg Figur.9 Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel (nettotal) (nettotal) (nettotal) (nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Højere lønstigninger i den private sektor i. kvartal Den årlige lønstigningstakt for den private sektor var, pct. i. kvartal ifølge Danmarks Statistiks (DST) lønindeks, jf. figur.. Lønstigningstakten er således steget, pct.-point i forhold til. kvartal, hvilket imidlertid ikke ændrer ved indtrykket af en fortsat moderat lønudvikling. Stigningen afspejler blandt andet, at den årlige lønstigningstakt for ansatte inden for bygge og anlæg blev øget med,9 pct.-point til, pct. fra. til. kvartal. Modsat aftog den årlige lønstigning, pct.-point inden fremstilling og er således også, pct. Lønstigningstakten i den private sektor lå i. kvartal midt imellem lønstigningstakterne for ansatte i kommuner og regioner og statsansatte. Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) KonjunkturStatistik, som dækker DA-området, viste en tilsvarende forøgelse af den årlige lønstigningstakt på, pct.-point fra. til. kvartal, jf. figur.. Den årlige lønstigningstakt er således fortsat, pct.-point højere ifølge DA sammenlignet med DST blandt andet som følge af en højere opgjort lønstigningstakt inden for fremstillingserhvervet. Figur. Private og offentlige lønstigninger Figur. Årsstigningstakter i. kvartal ifølge Danmarks Statistik (DST) og DA,,,,,,,,,,,,,,,, 9,, I alt Fremstilling Bygge og anlæg Service,, Privat Stat Kommuner/regioner DST DA Anm.: Det anvendte lønbegreb er årlige ændringer i den samlede fortjeneste (inkl. genetillæg) pr. præsteret time. Dog indregnes ikke ferie- og andre uregelmæssige betalinger. Den private sektor dækker fra. kvartal private virksomheder og organisationer samt offentlige virksomheder. I figur. er den gennemsnitlige lønstigningstakt ifølge DST beregnet som et simpelt gennemsnit på tværs af de serviceprægede erhverv og kvartalerne i året. Kilde: Danmarks Statistik.

8 MFI-sektorens udlån til erhverv faldt en smule i juli Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, der består af penge- og realkreditinstitutterne, til erhverv, målt ved indeks over nominelle beholdninger, faldt en smule i juli i forhold til måneden før, jf. figur.. Samlet set var erhvervsudlånet ved udgangen af juli uændret i forhold til september. Der er fortsat en tendens til, at det især er realkreditinstitutterne, der forøger deres erhvervsudlån, mens pengeinstitutternes erhvervsudlån fortsat er præget af udsving fra måned til måned, jf. figur.. Penge- og realkreditinstitutternes udlån til husholdninger har i en længere periode været omtrent uændret. Danmarks Nationalbank har offentliggjort en ny balancestatistik for penge- og realkreditinstitutterne, der dækker perioden fra og med september. Det giver et brud i statistikken. Figur. Indeks over nominelle beholdninger Den konsoliderede MFI-sektor Figur. Indeks over nominelle beholdninger Realkreditinstitutternes udlån til erhverv Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Erhverv Husholdninger I alt Fast forrentet Variabelt forrentet Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne som følger af faktiske transaktioner. Bevægelser i indekset giver et bedre billede af bevægelser i ud- og indlån på baggrund af aktive beslutninger, hvor valutakursændringer, tab, lånoverførsler til enheder uden for MFI-sektoren mv. ikke indgår. Kilde: Danmarks Nationalbank

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligsalget i USA steg i juli med pct. i forhold til måneden forinden. Det skyldes en stigning i salget af eksisterende boliger, mens salget af nye boliger faldt, jf. figur.. Det er fjerde måned i træk, at salget af eksisterende boliger stiger, efter et kraftigt fald gennem andet halvår, blandt andet som følge af stigende boligrenter i efteråret. Boligpriserne faldt med, pct. fra maj til juni ifølge Case-Shiller-indekset, der måler udviklingen i de største byer i USA, jf. figur.. Målt ved FHFA boligprisindekset steg priserne med, pct. i samme periode. Begge indeks har generelt været stigende siden starten af og er samlet øget med, og, pct. for henholdsvis Case-Shiller indekset og FHFA-indekset. Figur. Boligsalg, USA Figur. Boligpriser, USA. boliger. boliger.. Indeks (M=) Indeks (M=) Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) FHFA Case-Shiller C Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed var i juli på ½ pct. af arbejdsstyrken, hvilket er uændret fra juni. Ledigheden har generelt været faldende siden efteråret, jf. figur.. Blandt de største lande i euroområdet var den EU-harmoniserede ledighed på,9 pct. i Tyskland,, pct. i Frankrig,, pct. i Italien og, pct. i Spanien. Inflationen i euroområdet var i august på, pct., hvilket er, pct.-point lavere end i juli, jf. figur.. En del af faldet i inflationen skyldes dog faldende energipriser, og kerneinflationen steg fra, til,9 pct. Inflationen har været nedadgående siden starten af. 9

10 Figur. Ledighed, euroområdet Figur. Inflation, euroområdet af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Inflation Kerneinflation Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Ledigheden (national definition) var uændret fra juli til august og udgjorde, pct. af arbejdsstyrken., jf. figur.. Ledigheden har generelt været omtrent uændret siden starten af på omkring det laveste niveau siden genforeningen. Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, faldt i august til indeks,, jf. figur.. Nedgangen dækker både over et fald i forventningerne til fremtiden og i vurderingen af den nuværende situation i forhold til juli måned. Figur. Ledighed, Tyskland Figur. Erhvervstillid (IFO), Tyskland af arbejdsstyrken Mio. personer, Indeks (=) Indeks (=) 9,,,, 9 9 9, 9 Ledighed (national definition) Antal ledige (højre akse) IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand Kilde: Reuters Ecowin. Japan Inflationen var, pct. i juli, hvilket er et fald på, pct.-point siden juni, jf. figur.. Der var en kraftig stigning i inflationen i april og maj, som skyldes i høj grad momsforhøjelsen fra pct. til pct. i april. Industriproduktionen steg med, pct. fra juni til juli, jf. figur.. I årets første halvår har japansk industriproduktion generelt været aftagende, men ligger fortsat ½ pct. højere end i første halvår af.

11 Figur. Inflation, Japan Figur. Industriproduktion, Japan (å/å) (å/å) Indeks (M=) Indeks (M=) Kilde: Reuters Ecowin. Verden Verdenshandlen var omtrent uændret fra maj til juni ifølge CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis), jf. figur.9. Siden samme måned sidste år er verdenshandlen steget med, pct. Figur.9 Verdenshandel Indeks (jan. =) Indeks (jan. =) Indeks mdrs. glid. gns. 9 9 Kilde: Reuters Ecowin

12 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er det danske, amerikanske, britiske og europæiske aktiekursindeks styrket, mens det japanske er svækket. Den danske krone blev i løbet af ugen styrket over for den svenske krone, mens den blev svækket over for den amerikanske dollar, den norske krone, det britiske pund og den japanske yen. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 9/ sidste fredag 9/ Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a. : -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,9 -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig, -, pct.point Sverige (repo),, pct.point R ealkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,9 -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Diskonto, Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.:, pct.point USA, -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,9 -, pct.point Indskudsbeviser,, pct.point Tyskland,9 -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien, -, pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser : Kort (-mdr.), -, pct.point USD/JPY, -, pct. Langt (-årigt):, -, pct.point GBP/USD, -,9 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/-9 = ),, pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD, -, pct. USD, S&P 99, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei -, pct. EUR/DKK, -, pct. USD/DKK,, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 9, pct. SEK/DKK, -, pct. Storbritannien, FTSE, pct. NOK/DKK 9,, pct. GBP/DKK 9,,9 pct. Oliepriser: JPY/DKK,, pct. Brent (USD),, USD Effektiv kronekursindeks (9 = ), -, point Brent (DKK) 9, DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin, Danmarks Nationalbank og Bloomberg.

13 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland, -point,,,,,,, - 9 USA Danmark Euroområdet -,, -, -, -, -, dec apr aug dec apr aug -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin og Bloomberg Anm: Det -årige rentespænd er baseret på statsobligationer. Rentespændet for -mdr. pengemarkedsrenter er beregnet som forskellen mellem CITA-renten (-mdr.) for Danmark og Eonia-renten (-mdr.) for euroområdet. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar aug dec apr aug dec apr aug Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland aug dec apr aug dec apr aug Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) USD/EUR,9 USD/JPY,9,,,, 9 9, aug dec apr aug dec apr aug, aug dec apr aug dec apr aug Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere