KonjunkturNYT - uge 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 39"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet Stigende huspriser i. kvartal MFI-sektorens udlån til erhverv har ligget stabilt det seneste år Lille overskud på de offentlige finanser i. kvartal Nationalbankens Kvartalsoversigt Danske Bank: Skrøbeligt dansk opsving Internationalt USA: Omtrent uændret boligsalg Euroområdet: Fald i forbrugertilliden og erhvervstilliden Tyskland: Fald i erhvervstilliden Japan: Omtrent uændret inflation Kina: Svag stigning i erhvervstilliden Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Faldende aktiekurser på danske og internationale markeder Fald i olieprisen i USD Udviklingen i den danske kronekurs Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i detailomsætningen i august Mængdeindekset for detailomsætningen (korrigeret for normale sæsonudsving) steg fra juli til august med,6 pct., jf. figur.. Stigningen i august skal dog ses i sammenhæng med en svag udvikling i de første to sommermåneder, hvorfor mængdeindekset ligger på stort set samme niveau som i maj. Sammenlignet med samme måned sidste år er mængdeindekset for detailomsætningen steget med godt pct. På trods af en generel træg udvikling over sommeren har detailomsætningen udvist en stigende tendens i. Det står i modsætning til den vigende tendens, der var i detailsalget fra 7 til starten af, jf. figur.. Fra juli til august er detailsalget af beklædning mv. steget med,6 pct., detailsalget af andre forbrugsvarer er steget med,8 pct., mens salget af fødevarer og andre dagligvarer er uændret, jf. figur.. Figur. Mængdeindeks for detailomsætning og detailsalg i nationalregnskabet Figur. Detailomsætningens underkomponenter Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Detailomsætningsindeks Detailsalg - nationalregnskabet Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 7 Kilde: Danmarks Statistik.

3 Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat på et højt niveau Den samlede forbrugertillidsindikator faldt fra, i august til 7, i september, jf. figur.. Det skal dog ses i lyset af, at forbrugertilliden har været stigende de seneste seks måneder. Indikatoren ligger fortsat på et højt niveau. Faldet i forbrugertilliden i september afspejler særligt en mindre positiv forventning til Danmarks økonomiske situation om et år i forhold til i dag. Et flertal af de adspurgte forventer, at ledigheden vil være lavere om et år sammenlignet med i dag. Forventningen til ledighedsudviklingen er i september steget fra et historisk lavt niveau i sommermånederne. Indikatoren er dog fortsat på linje med perioden -7, jf. figur.. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Figur. Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur. betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet Den danske inflation (målt ved HICP-indekset ) var i august, pct., hvilket svarer til et fald på, pct.-point siden juli. Inflationen herhjemme er dermed igen mindre end i euroområdet, hvor inflationen lå uændret på, pct. i august. I juli oversteg inflationen i Danmark ellers euroområdets for første gang siden februar, jf. figur.. Både i Danmark og euroområdet er det kun tjenesterne, der bidrager til inflationen, mens vareinflationen er negativ. Det var således blandt andet faldende priser på tøj, der var med til at trække den danske inflation ned i august. Den danske kerneinflation, der måler inflationen renset for prisstigninger på energi og uforarbejdede fødevarer, faldt til, pct. i august, jf. figur.6. Det er ½ pct.-point lavere end i euroområdet, hvor kerneinflationen tiltog lidt i august. Årsagen til den lavere kerneinflation i Danmark er en lavere inflation på varer, herunder blandt andet lavere inflation på fødevarer og tøj. Figur. Forbrugerprisinflation (HICP) Figur.6 Kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Danmark Euroområdet Danmark Eurooområdet - Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

5 Stigende huspriser i. kvartal Priserne på enfamiliehuse steg, pct. (efter egen sæsonkorrektion) fra. kvartal til. kvartal og lå dermed, pct. højere end samme kvartal sidste år, jf. figur.7. I Økonomisk Redegørelse, august, ventes huspriserne at stige, pct. i. De sæsonkorrigerede huspriser steg i alle regioner fra. kvartal til. kvartal, jf. figur.8. Huspriserne steg kraftigst i Region Syddanmark, hvor priserne ellers har ligget stabilt siden midten af. De sæsonkorrigerede priser på ejerlejligheder har været støt stigende siden. kvartal og steg,7 pct. på landsplan i. kvartal. Ejerlejlighedspriserne er steget i samtlige regioner det seneste år, hvor priserne er steget kraftigst i Region Hovedstaden. Her ligger prisniveauet nu knap pct. over niveauet i samme kvartal sidste år. Prisniveauet for ejerlejligheder i Region Hovedstaden ligger fortsat omkring pct. under niveauet, da boligmarkedet toppede i slutningen af 6, og antallet af handler ligger ligeledes et stykke under niveauet i 6. Figur.7 Boligpriser Figur.8 Priser på enfamiliehuse fordelt på regioner Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Sommerhuse Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 7 Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. På den bagrund har Danmarks Statistik nu ændret opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse.

6 MFI-sektorens udlån til erhverv har ligget stabilt det seneste år Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, der består af penge- og realkreditinstitutterne, til erhverv, har været omtrent uændret det seneste år, jf. figur.9 Der er fortsat en tendens til, at det især er realkreditinstitutterne, der forøger deres erhvervsudlån, mens pengeinstitutternes erhvervsudlån har været faldende, jf. figur.. Penge- og realkreditinstitutternes udlån til husholdninger har i en længere periode været uændret og lå i august på omkring 6 pct. af BNP. Figur.9 Indeks over nominelle beholdninger Den konsoliderede MFI-sektor Figur. Indeks over nominelle beholdninger Udlån til erhverv Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Erhverv Husholdninger Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne som følger af faktiske transaktioner. Bevægelser i indekset giver et bedre billede af bevægelser i ud- og indlån på baggrund af aktive beslutninger, hvor valutakursændringer, tab, lånoverførsler til enheder uden for MFI-sektoren mv. ikke indgår. Kilde: Danmarks Nationalbank 6

7 Lille overskud på de offentlige finanser i. kvartal Overskuddet på den offentlige saldo var på godt mia. kr. i. kvartal, hvilket er en forbedring på godt mia. kr. i forhold til samme kvartal, jf. figur.. Overskuddet på den offentlige saldo skal ses i lyset af omlægningen af kapitalpensionsordningen, som giver et provenu på mia. kr. i. kvartal mod 6 mia. kr. i. kvartal. Det offentlige forbrug udgjorde 8 mia. kr. i. kvartal, hvilket er en stigning på mia. kr. i forhold til. kvartal (ikke korrigeret for pris- og lønstigninger). Stigningen var især drevet af større udgifter til køb af varer og tjenester. Den offentlige nettogæld var uændret i. kvartal sammenlignet med det foregående kvartal, jf. figur.. Overskuddet på den offentlige saldo blev modsvaret af et tilsvarende tab som følge af omvurderinger af obligationer. Nettogælden udgjorde ved udgangen af. kvartal, pct. af BNP. Den offentlige ØMU-gæld steg med 6,6 mia. kr. og udgjorde, pct. af BNP ved udgangen af. kvartal. Stigningen skyldes en stigning i kommunernes kortfristede lån. ØMU-gælden er en bruttostørrelse, der primært omfatter den finansielle passiv side. Nettogælden inddrager derimod både finansielle aktiver og passiver. Dette er den første offentliggørelse af hovedreviderede kvartalsvise offentlige finanser for kvartalerne 999- samt første og andet kvartal. Figur. Den offentlige saldo Figur. Den offentlige nettogæld Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik. 7

8 Nationalbankens Kvartalsoversigt Nationalbanken har offentliggjort en ny konjunkturvurdering. Banken forudser en fremgang i BNP på,8 pct.,,7 pct. og, pct. i hhv., og 6. I forhold til bankens prognose fra juni er der tale om en nedjustering på,7 pct.-point i og, pct.-point i. Det nedjusterede skøn for væksten i bankens prognose i forhold til juni prognosen skal ses i lyset af indarbejdelse af seneste kvartalsvise nationalregnskabstal for. kvartal og seneste nedjusterede tal for i væksten i udlandet. Banken forventer at fremgangen styrkes i. halvår og ind i, og omtaler udviklingen som et gradvist men selvbærende opsving. Inddrages udviklingen i blandt andet husholdningernes indkomster og på arbejdsmarkedet tegner der sig ifølge banken et mere positivt billede af fremgangen i økonomien, end når der isoleret fokuseres på BNP-væksten. Grundlaget for øget vækst er ifølge banken til stede i form af meget lave renter, stort privat opsparingsoverskud og udsigt til fremgang på eksportmarkederne. Banken vurderer, at risiciene for prognosen især knytter sig til udviklingen i udlandet og effekterne af de meget lave renter. Nøgletallene for europæisk økonomi har på det seneste været blandede, og de geopolitiske risici i forhold til krisen i Ukraine er steget. De lave renter animerer til øget risikotagning og understøtter ifølge banken prisudviklingen på det københavnske boligmarked. Der er ifølge banken også en nedadrettet risiko for, at den svage udvikling i priserne på energi, fødevarer og importvarer forstætter. Det kan smitte af på inflationsforventningerne. Tabel. Seneste vækstskøn for Danmark 6 ØR NB ØR NB NB Realvækst, pct. BNP,,8,,7, Privat forbrug,,,,, Offentligt forbrug,,,8,7,6 Offentlige investeringer,8, -,6 -,6, Boliginvesteringer,,,,9, Erhvervsinvesteringer,, 6,,, Lagerinvesteringer,,, -,, Eksport,,,8,, Import,8,,,, Pct. af BNP Betalingsbalance 7, 6, 7,,8,9 Offentlig saldo -, -,6 -, -, -,7. personer Beskæftigelse Bruttoledighed 6 Kilde: Nationalbankens Kvartalsoversigt,. kvartal og Økonomisk Redegørelse, august. 8

9 Danske Bank: Skrøbeligt dansk opsving Danske Bank har offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi, hvor der skønnes en BNP-vækst på,8 pct. og,8 pct. i hhv. og, jf. tabel.. I forhold til bankens prognose fra juni er væksten nedjusteret med,7 pct.-point og, pct.-point i hhv. og. Nedjusteringen er en konsekvens af den svage udvikling i den økonomiske vækst i andet kvartal. Banken vurderer, at dansk økonomi befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt. Banken vurderer, at vil blive det første år siden, hvor dansk økonomi (opgjort i det hovedreviderede nationalregnskab) vil opleve en real fremgang. Selvom væksten ifølge banken tegner til at blive mindre end bankens vurdering i juni, er der trods alt tale om fremgang, da både beskæftigelsen, boligmarkedet og det private forbrug fortsat er stigende. Banken vurderer, at den skuffende vækst i. kvartal skyldes midlertidige forhold, som ikke vil fortsætte ind i. halvår. Den europæiske stagnation ventes ifølge banken ikke at fortsætte, og det vurderes, at der underliggende er fremgang i det private forbrug. Banken bemærker, at det reelle forløb for dansk økonomi igennem og ind i endnu ikke kendes, idet Danmarks Statistik endnu ikke har offentliggjort de kvartalsvise nationalregnskabstal baseret på -hovedrevisionen. Dermed er det også særligt vanskeligt at skønne for udviklingen fremadrettet. Tabel. Seneste vækstskøn for Danmark ØR DB ØR DB Realvækst, pct. BNP,,8,,8 Privat forbrug,,8,,8 Offentligt forbrug,,8,8,8 Offentlige investeringer,8,7 -,6 -, Boliginvesteringer,,,,9 Erhvervsinvesteringer,,9 6,, Lagerinvesteringer,,, -, Eksport,,7,8, Import,8,,,9 Pct. af BNP Betalingsbalance 7, 6,6 7,,9 Offentlig saldo -, -, -, -,. personer Beskæftigelsen.7,.7,.777,.767, Bruttoledighed,,9 6, 7, Anm.: ØR anvender det hidtidige nationalregnskab, mens DB anvender det hovedreviderede nationalregnskab. Kilde: Økonomisk Redegørelse, august og Danske Bank, Research Danmark, september. 9

10 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligsalget i USA var omtrent uændret i august i forhold til forrige måned. Det afspejler en nedgang i salget af eksisterende boliger, mens salget af nye boliger steg kraftigt, jf. figur.. Stigningen sker efter en periode hvor salget af nye boliger har været trægt, mens salget af eksisterende boliger generelt har været stigende siden starten af året. Figur. Boligsalg, USA. boliger. boliger Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse). Kilde: Reuters Ecowin Euroområdet Ifølge den foreløbige opgørelse fra DG ECFIN faldt forbrugertilliden med, point fra august til september, jf. figur.. Forbrugertilliden har dog ligget over det historiske gennemsnit siden slutningen af. Erhvervstilliden, målt ved PMI-indikatoren, faldt svagt i september til indeks, ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Over det seneste halve år er erhvervstilliden i fremstillingserhvervene faldet, mens tilliden til serviceerhvervene har været omtrent uændret. Begge indeks ligger dog fortsat over den neutrale værdi på, hvilket indikerer fremgang. Figur. Forbrugertillid, euroområdet Figur. Erhvervstillid, euroområdet Indeks Forbrugertillid Historisk gnst. 98 til seneste opgørelse Indeks Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin.

11 Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, faldt i september til indeks,7, jf. figur.. Den samlede tilbagegang dækker over et fald både i forventningerne til fremtiden og i vurderingen af den nuværende situation i forhold til august måned. Siden slutningen af er forventningerne til fremtiden faldet. Figur. Erhvervstillid, Tyskland (Ifo) Indeks (=) Indeks (=) IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand 7 Kilde: Reuters Ecowin Japan Inflationen var omtrent uændret på, pct. i august, hvilket er et meget højt niveau i nyere japansk tid, jf. figur.. De seneste måneder har der dog været en svagt faldende tendens. Det skal ses i sammenhæng med en kraftig stigning i inflationen i april og maj, som især skyldes en momsforhøjelse fra pct. til 8 pct. i april måned. Figur. Inflation, Japan Pct. (å/å) Pct. (å/å) Kilde: Reuters Ecowin

12 Kina Erhvervstilliden i industrien, målt ved HSBC-indikatoren, steg svagt i september til indeks, ifølge den foreløbige opgørelse. Stigningen skal ses i sammenhæng med et større fald fra juli til august, jf. figur.6. Figur.6 Erhvervstillid, Kina Indeks Indeks Kilde: Reuters Ecowin

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er det danske og de ledende internationale aktiekursindeks svækket. Olieprisen (målt i USD) er faldet i løbet af ugen. Den danske krone blev i løbet af ugen svækket overfor den amerikanske dollar, det britiske pund og den japanske yen, mens den blev styrket overfor den norske og svenske krone. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Freda 6/9 sidste fredag 6/9 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: -md.,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point pengemarkedsren Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig, -,7 pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån,8 -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,9 -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA, -,7 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan, -, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,98 -,7 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien, -,9 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.),, pct.point USD/JPY 8,7 -, pct. Langt (-årigt):,8, pct.point GBP/USD 6,9 -,8 pct. EUR/USD 7,9 -,6 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-89 = ) 76,9 -,6 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 966 -, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 6 -,6 pct. EUR/DKK 7,6 -, pct. USD/DKK 8,7,6 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks -,7 pct. SEK/DKK 8,9 -, pct. Storbritannien, FTSE 66 -,9 pct. NOK/DKK 9,9 -,8 pct. GBP/DKK 9,7,79 pct. Oliepriser: JPY/DKK,7,88 pct. Brent (USD) 9,6 -,88 USD Effektiv kronekurs- Brent (DKK) 7-7,9 DKK indeks (98 =,7 -,7 point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitisk rente Pct. 7 6 Pct. 7 6 Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct.-point,,6,,,,,,, -, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -, -, -, -,6 jan maj sep jan maj sep -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar aug dec apr aug dec apr aug Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland 8 sep jan maj sep jan maj sep Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) sep jan maj sep jan maj sep USD/EUR USD/JPY,9,9,8,8 9,7 9,7 8,6 8,6 7 sep jan maj sep jan maj sep Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere