It-kontrakter Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen"

Transkript

1 K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ KØBENHAVN J A N U A R It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer Udfordringer ved strukturreformen Aktiv konflikthåndtering Garantier og misligholdelsesbeføjelser HØR INDLÆG FRA: Rambøll Management CSC Nordic Plesner Bech-Bruun Kromann Reumert Bender von Haller Dragsted Kammeradvokaten / firmaet Poul Schmith firmaet Dahl, Koch & Boll

2 T A L E R L I S T E : O R D S T Y R E R :, merc. jur. Claus F. Sørensen, firmaet Dahl, Koch & Boll Søren Staugaard Rambøll Management Legal director, advokat Hanne Bay CSC Nordic Anders Wernblad Plesner Simon Evers Hjelmborg Bech-Bruun Ole Horsfeldt Bech-Bruun Lau Normann Jørgensen Kromann Reumert Hanne Bender Bender von Haller Dragsted Thorbjørn Sofsrud Kammeradvokaten / firmaet Poul Schmith Claus F. Sørensen firmaet Dahl, Koch & Boll Jesper Langemark Bender von Haller Dragsted M Å L G R U P P E F O R K O N F E R E N C E N It-chefer, projektledere, it-ansvarlige, virksomhedsjurister, it-jurister, konsulenter, indkøbschefer, økonomichefer, projektchefer, advokater samt andre med interesse i og ansvar for it-kontrakter E R D U F O R H I N D R E T I A T D E L T A G E P Å K O N F E R E N C E N? Nu har du muligheden for at købe talernes præsentationsmateriale på: eller bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms). 2

3 I T - K O N T R A K T E R Det årlige overblik og faglige opdatering Udbud og it-kontrakten De nye udbudsregler har været i kraft i et år, og den første praksis er begyndt at danne sig. Du modtager en målrettet gennemgang af de nye udbudsregler i relation til it-projekter og særligt i forhold til eksisterende it-kontrakter. Sidstnævnte med det formål at sætte dig i stand til bedre at kunne vurdere, hvilken indflydelse udbudsdirektiverne har på udformningen af it-kontrakten. Strukturreformen Den kommunale strukturreform står for døren, og reformen har vidtrækkende konsekvenser, både for eksisterende it-kontrakter i kommunerne og amterne samt i forhold til de kontrakter, der skal indgås frem til strukturreformens ikrafttræden. Få et detaljeret indblik i de problemstillinger, du bør være opmærksomme på i den forbindelse. Målrettede kontrakter Alt for ofte ses standardkontrakter anvendt, uden at brugerne har gjort sig de fornødne overvejelser i relation til det konkrete projekt, man står overfor. Konferencen indeholder flere indlæg, der konkret og målrettet behandler en række af de kerneområder, der bør ofres særlige ressourcer på, når en it-standardkontrakt som eksempelvis K01 eller PLS-kontrakten anvendes. Eksempelvis forhold vedrørende faseopdelinger, målrettede garantier og operationelle misligholdelsesbeføjelser. Kontraktstyring Igen i år har vi valgt at medtage indlæg omkring kontrakten som aktivt styringsredskab. Denne gang tages der udgangspunkt i konkrete cases, hvor it-kontraktens anvendelse både under projektimplementeringen samt under en eventuel efterfølgende konfliktsituation belyses. Herunder får du detaljeret indsigt i de bevisovervejelser m.v., der gøres i forbindelse med forberedelsen af en eventuel tvist samt de overvejelser, der nødvendigvis bør gøres, inden tvisten bliver en realitet. Aktuelle emner Under de aktuelle emner inden for it-kontraktretten gennemgås offshore-kontrakten, seneste tiltag vedrørende indholdet i licensaftaler samt vedligeholdelsesaftalen (herunder SLA-aftaler). Med venlig hilsen Katja Neubert Projektleder, IBC Euroforum 3

4 Dag 1 M A N D A G D E N 3 0. J A N U A R I T - K O N T R A K T E R Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Katja Neubert, IBC Euroforum Dag Introduktion ved ordstyreren, merc.jur. Claus Sørensen, firmaet Dahl, Koch & Boll It-kontrakten og strukturreformen I Strukturreformen er it-systemerne af flere eksperter udnævnt til på kort sigt at være nøglen til de forventede gevinster ved reformen. På den baggrund behandler dette indlæg de særlige it-kontraktsmæssige problemstillinger, der er relevante i forbindelse med reformen, herunder adgangen til opsigelse og genforhandling af eksisterende kontrakter med kommuner og amter, samt forholdet til licenser og kontrakter med tredjemand. Søren Staugaard Nielsen, Rambøll Management Pause med kaffe/te og frugt K01 til faseopdelte projekter og rene software leverancer Indlægget indeholder en gennemgang af de særlige problemstillinger, der skal håndteres, dersom et projekt opdelt i faser ønskes gennemført på baggrund af K01, eller dersom leverancen alene omfatter software. Dette giver et behov for en række ændringer i såvel kontrakttekst som bilag, og deltagerne får en gennemgang af disse særlige områder. Legal director, advokat Hanne Bay, CSC Nordic Pause med kaffe/te 4

5 Dag Den gode it-kontrakt gør det ikke alene (Del 1) Et er en god og velgennemarbejdet it-kontrakt, noget andet er at bruge den i praksis. Under første del præsenteres et implementeringsforløb, der ikke forløb som planlagt eller forudsat fra parternes side. En række faktuelle oplysninger præsenteres for deltagerne, herunder eksempler på styregruppemødereferater, ændringshåndteringer m.v. Anders Wernblad, Plesner Frokost Den gode it-kontrakt gør det ikke alene (Del 2) Under del 2 præsenteres deltagerne for en række forslag til, hvorledes kontrakten burde have været anvendt som led i projektstyringen, og hvordan kontrakten kunne have været med til at eliminere en række af de efterfølgende problemer, der opstod undervejs i projektet. Desuden gives en række input til, hvorledes dokumenter som referater, løbende korrespondance m.v. i projektet burde have været udformet med henblik på at undgå efterfølgende fortolkningsproblemer. Med andre ord hvordan kan juraen bruges aktivt og fremadrettet i et it-projekt? Anders Wernblad, Plesner Pause og cafedebat De nye udbudsregler og betydningen for udformning af it-anskaffelseskontrakten Indlægget indeholder en gennemgang af principperne bag de nye udbudsregler og disses direkte betydning for udformning af it-kontrakter, med hovedvægt på reglerne og praktiske erfaringer omkring udbud med konkurrencepræget dialog og parallelle rammeaftaler. Det sætter fokus på den kontraktretlige betydning af tilbudsgivernes deltagelse i udformningen af kravspecifikationen i forbindelse med udbud med konkurrencepræget dialog og konsekvenserne for indholdet i afklaringsfase m.v. Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter 5

6 6 Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder: Katja Neubert, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på

7 Dag 2 T I R S D A G D E N 3 1. J A N U A R I T - K O N T R A K T E R Kaffe/te og morgenbrød Dag Ordstyreren introducerer dagens indlæg Offshore-kontrakter Offshore-leverandører spiller en større og større rolle i danske it-projekter om udvikling og outsourcing. Indlægget gennemgår en række af de praktiske og juridiske forhold, som er vigtige, når leverandøren befinder sig offshore. De forskellige offshore-modeller og kontrakttyper præsenteres, og der fokuseres på håndtering af de særlige risici og faldgruber, som kontrakterne giver anledning til. Indlægget introducerer også de vigtigste regler om eksport af personoplysninger udenfor EU og anvendelse af ikke-eu arbejdskraft i Danmark. Ole Horsfeldt, Bech-Bruun Pause med kaffe/te og frugt Garantier og misligholdelsesbeføjelser i it-kontrakter Hvad er en garanti egentlig, og hvordan udformes garantierne mest hensigtsmæssigt i kontrakter relateret til it-anskaffelser samt outsourcing- og andre driftsaftaler? Under indlægget præsenteres du for et mere nuanceret garantikatalog, end man sædvanligvis ser i diverse standardkontrakter. Desuden indeholder indlægget en række forslag til alternative nyskabelser i relation til de misligholdelsesbeføjelser, parterne udstyres med i it-kontrakter. Dette med henblik på at gøre misligholdelsesbeføjelserne mere proportionale og frem for alt operationelle. Lau Normann Jørgensen, Kromann Reumert Pause med kaffe/te og frugt fortsættes... 7

8 Dag 2 T I R S D A G D E N 3 1. J A N U A R I T - K O N T R A K T E R Licensaftalen, herunder status vedrørende open source Licensaftalen får stadig større betydning, både som underliggende bilag til en typisk it-anskaffelsesaftale og som selvstændigt dokument. Indlægget indeholder en detaljeret gennemgang af de forhold, du som køber af rettigheder til brug af standardsoftware bør være opmærksom på. Herudover gennemgås licensaftalen og leverancekontraktens indbyrdes forhold. Afslutningsvis gives en opdatering vedrørende open source, og hvilke særlige problemstillinger brugen af denne rejser i forhold til anskaffelsesaftalen Hanne Bender, Bender von Haller Dragsted Frokost K02-kontrakten - status Hvad er nyskabelserne i K02-kontrakten? Gennemgangen vil endvidere indeholde en præsentation af de grundlæggende elementer i kontrakten, bilagsstruktur og reguleringstemaer i de enkelte bilag., dr.jur. Thorbjørn Sofsrud, Kammeradvokaten / firmaet Poul Schmith Pause med kaffe/te 8

9 Dag Aktiv konflikthåndtering når det er gået galt Du får med udgangspunkt i en konkret case en detaljeret gennemgang af sagsforberedelsen op til en retssag, herunder gennemgang af de bevisvurderinger, der foretages af parterne undervejs, forberedelsen til og gennemførelsen af syn og skøn. Casen samt indsigt i advokaternes overvejelser vedrørende det mundtlige bevis i sagen. Casen præsenteres af to advokater, der var involveret i sagen. Claus F. Sørensen, firmaet Dahl, Koch & Boll Pause med kaffe/te, kage og frugt Vedligeholdelsesaftaler, herunder Service Level Agreements Her får du en gennemgang af de relevante reguleringstemaer og faldgruber for både kunder og leverandører ved vedligeholdelsesaftaler og SLA-aftaler. Du får konkret input til, hvorledes kontrakterne gøres mere operationelle, og hvordan du sikrer dig, at aftalerne løbende kan tilpasses dine aktuelle vedligeholdelsesbehov, uden at skulle ud i nye forhandlinger af kontrakten. Jesper Langemark, Bender von Haller Dragsted Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter På konference og alligevel kun få klik fra kontoret! Medbring en bærbar pc med trådløst netkort, og få fri højhastighedsadgang til internettet. Det er ganske enkelt: Åbn din browser, registrér dig og indtast koden, du får udleveret på konferencen. God fornøjelse! 9

10 IBC Euroforum IBC Euroforum er Danmarks førende udbyder af konferencer og kurser. Vores arrangementer tager afsæt i aktuelle emner og udfordringer inden for områder som økonomi, administration, markedsføring, informationsteknologi, personaleforhold, ledelse, jura, produktion og teknologi. Gennem tæt kontakt til erhvervslivet skaber vi kvalitetskonferencer og -kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. Deltag også på specifikt kursus i Kravspecifikationer den marts 2006 eller oktober 2006 Se mere på IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

11 P R A K T I S K E O P L Y S N I N G E R Afholdelsesdato og -sted Konferencen It-kontrakter 2006 afholdes den 30. og 31. januar 2006 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, telefon Overnatning IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering Ved indkørslen til hotellets parkeringsplads trækkes en billet. Denne afleveres ved registrering hos værtinden foran konferencelokalet. Hun afleverer billetterne til hotellets konferencereception, hvor du vil kunne hente din validerede billet. Denne parkeringsafgift afholdes af IBC Euroforum. Udover dette fralægger IBC Euroforum sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Prisen for konferencen er kr ,- ekskl. 25 % moms. Prisen inkluderer kaffe/ te, kage og frugt, frokostbuffet samt mappe med uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. 11

12 47035 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T I L M E L D I N G T I L I B C E U R O F O R U M K O N F E R E N C E N I T- K O N T R A K T E R København den 30. og 31. januar 2006 Konferencepris kr ,- (ekskl. moms) Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Evt. EAN nr./ordrenr. S Å D A N K A N D U T I L M E L D E D I G : Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale (kr ,- ekskl. moms). Venligst oplys brochurekode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio KONFERENCE 29. februar 2012 KØBENHAVN SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 13. januar Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio Biogas til transport grøn bytrafik Miljø-, klima- og samfundsmæssige

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3.

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3. K o n f e r e n c e København 2. og 3. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. oktober Værdipapirhandel c l e a r i n g s e t t l e m e

Læs mere