K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup"

Transkript

1 Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr afsagt følgende K e n d e l s e: Ved breve af 26. juni 2008 og 24. april 2009 har Revisortilsynet i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3, og stk. 4, klaget over statsautoriseret revisor Bent Andrup (sag nr. 43/2008-S) og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr , samt statsautoriseret revisor Bent Andrup (sag nr. 24/2009-S). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede Bent Andrup har været beskikket som registreret revisor fra den 28. februar 1986, og at Bent Andrup siden 2. marts 2004 i Revireg har været tilknyttet revisionsvirksomheden Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr Sagerne, der er behandlet sammen, angår spørgsmålet, om revisionsvirksomheden havde implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, samt om der var mangler ved erklæringsarbejde, som revisor havde udført. Sagsfremstilling: Vedrørende sag nr. 43/2008-S. Revisionsfirmaet Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr var af Revisortilsynet blevet pålagt en (fornyet) kvalitetskontrol i Kvalitetskontrollanten afgav den 29. oktober 2007 følgende erklæring om den gennemførte kvalitetskontrol: 1

2 Forbehold. Ved gennemgang af de udvalgte sager kunne det konstateres, at på nær én sag, så var dokumentation af planlægnings- og afslutningsprocedurer udarbejdet senere end dateringen på de tilhørende erklæringer tilsiger. Arbejdspapirerne som dokumenterer det udførte arbejde er i væsentligt omfang enten mangelfulde eller ikke eksisterende. Revisionsprotokollen indeholder ikke en bekræftelse på, at ledelsen har overholdt selskabsretlige formalia, jf. RS 265 afs. 20. I ét tilfælde er det konstateret, at der afgives erklæring som ikke følger erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser (og Revisionsstandard 2400) om reviewerklæringer (se bilag 1). I ét tilfælde er det konstateret, at der udarbejdes og fremsendes budgetter til klienten uden erklæring af nogen art. Konklusion Med undtagelse af det i forbeholdet anførte er vi ikke ved den udførte gennemgang blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at der er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Supplerende oplysninger Bent Andrup afgiver revisionserklæring på et selskab som er delvist ejet af Finn Bentzen. Finn Bentzen er samtidig Bent Andrups "medaktionær" i kontorsted nr. 2., og bestemmelserne om habilitet er dermed ikke overholdt, jf. Revisorlovens 11, stk. 2. Dette forhold eksisterer udelukkende frem til 30. september 2007, på hvilken dato Bent Andrup har afhændet alle aktier i det selskab, som er årsag til habilitetsproblemet. Bent Andrup fører ikke en detaljeret oversigt over forbrugt tid på klientopgaver (time/sagsregnskab). Det fremgår af udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen dateret den 21. februar 2008, for Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S (CVR-nr ), at bestyrelsen består af revisor Finn Bentzen, indklagede Bent Andrup og Nicolas S.M. Bentzen. Direktionen består af indklagede Bent Andrup. Ifølge nota dateret 1. oktober 2007 overdrog indklagede Bent Andrup sin aktiepost i selskabet Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S på nominelt kr. til Finn Bentzen Invest A/S. Herved blev Finn Bentzen Invest A/S moderselskab for Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S. Af årsrapport for Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S for perioden 1. oktober september 2007 fremgår under ejerforhold, at Finn Bentzen Invest A/S er noteret med nom kr. og skatterevisor F.S.D. Finn Bentzen er noteret med nom kr. Ledelsespåtegningen er dateret den 1. marts 2008, og indklagede har underskrevet dels for direktionen, dels som medlem af 2

3 bestyrelsen. Der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold, og under supplerende oplysning er anført følgende: Selskabet har tabt mere end 50 % af selskabskapitalen Af årsrapport for Finn Bentzen Invest A/S for perioden fra 1. oktober 2006 til 30. september 2007 fremgår under selskabsoplysninger, at bestyrelsen består af Finn Bentzen, Sven Bentzen og Nicolas S.M. Bentzen. Direktionen består af Nicolas S.M. Bentzen. Indklagede er revisor for selskabet. I årsrapporten under note 4 fremgår det, at kapitalandele i datterselskaber er specificeret således: Nom Finn Bentzen Revisorgården A/S Nom Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Indklagede har den 17. februar 2008 afgivet revisionspåtegning uden forbehold på årsrapporten for 2006/2007 for Finn Bentzen Invest A/S. Af årsrapporten fremgår under ejerforhold, at blandt andet Finn Bentzen er noteret som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen, og at han har bestemmende indflydelse. Indklagede har ligeledes den 17. februar 2008 afgivet revisionspåtegning uden forbehold på årsrapport for 2006/2006 for Finn Bentzen Revisorgården A/S, der er søsterselskab til Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S, og datterselskab af Finn Bentzen Invest A/S. Bestyrelse og direktion samt revisor er identisk med forholdene i Finn Bentzen Invest A/S. Det fremgår af en mailkorrespondance fra november 2007, at indklagede har ændret kontoradresse fra Hillerød til Herlev og har orienteret kvalitetskontrollanten herom. Af et referat fra afholdt generalforsamling den 1. marts 2008 i Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S fremgår, at indklagede Bent Andrup fratræder som direktør, og at selskabets generalforsamling fravælger revision. Ifølge kvalitetskontrollantens arbejdspapirer ( Bilag 5, checkliste 4 gennemgang af enkeltsag ) blev der foretaget kontrol af 4 enkeltsager (tre selskaber og en personligt drevet virksomhed). Ad B( ) A/S (revision) Det fremgår af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, at indklagede har afgivet revisionspåtegning den 10. maj 2007, og således forud for accepten af opgaven, der er dateret den 1. juni Det fremgår endvidere, at Planlægning m.v. er tydeligvis udarbejdet efter at arbejdet er udført. Sagen er mangelfuld dokumenteret. Væsentlige poster som lager, debitorer, leverandører er stort set ikke dokumenteret, hverken ved lager-/ debitor-/ kreditorlister eller andet. Eftersom der ikke eksisterer arbejdspapirer på væsentlige områder, er det ikke muligt at kontrollere sammenhængen over til afgivne erklæringer. Revisortilsynet har hertil oplyst, at regnskabsposten varebeholdninger er målt til kr. svarende til 10 % af balancesummen og 35 % af egenkapitalen i selskabets årsrapport. Ad E( ) S( ) A/S (revision) Det fremgår af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, at indklagede har udarbejdet planlægningsnotat den 1. juni Revisionspåtegningen er dateret den 11. maj

4 Planlægningsnotatet er således udarbejdet efter, at revisionen er gennemført. Det fremgår endvidere, at Planlægning m.v. er tydeligvis udarbejdet efter at arbejdet er udført. Sagen er mangelfuldt dokumenteret. Væsentlige poster som lager, debitorer, leverandører er stort set ikke dokumenteret, hverken ved lager-/ debitor-/ kreditorlister eller andet. Eftersom der ikke eksisterer arbejdspapirer på væsentlige områder, er det ikke muligt at kontrollere sammenhængen over til afgivne erklæringer. Revisortilsynet har hertil oplyst, at posten varebeholdninger er målt til kr. svarende til 38 % af balancesummen og 52 % af egenkapitalen i selskabets årsrapport. Ad B( ) R( ) H( ) ApS (revision) Det fremgår af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for det udførte arbejde på revisionsopgaven. Der forelå en revisormappe fra kunden, der ikke levede op til minimumskrav. Der forelå ikke delkonklusioner, men alene en overordnet, ikke dokumenteret, konklusion, hvorefter der kan afgives blank påtegning. Det fremgår endvidere, at Dokumentation af udført arbejde lever ikke op til minimumskrav. Revisormappen kan ikke stå alene, men skal suppleres med egne observationer og egen dokumentation, og at Kvalitetssystemet er i væsentlig grad ikke overholdt. Ad H( ) B( ) J( ) (review) Det fremgår af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, at indklagede har underskrevet reviewerklæringen før godkendelsen af accept af review-opgaven. Det fremgår endvidere, at Planlægning m.v. er udarbejdet efter arbejdet er udført. Ved skrivelse af 23. april 2008 har Revisortilsynet meddelt, at Revisortilsynet havde til hensigt at træffe afgørelse dels om at indbringe indklagede personligt for Revisornævnet, dels om at revisionsvirksomheden i 2008 skal gennemgå en fornyet kvalitetskontrol, der skal afklare, om forholdene er bragt i orden. Vedrørende sag nr. 24/2009-S. Revisionsvirksomheden Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup blev på ny undergivet kvalitetskontrol i Indklagede statsautoriseret revisor Bent Andrup er indehaver af den medindklagede revisionsvirksomhed, der er en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed med en statsautoriseret revisor og (på kontroltidspunktet) 1 kontorsted. Kvalitetskontrollanten afgav den 12. november 2008 følgende erklæring om den gennemførte kvalitetskontrol: Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver, har vi i flere tilfælde konstateret, at arbejdspapirerne, som dokumenterer det udførte arbejde, i væsentligt omfang er enten mangelfulde eller ikke eksisterende 4

5 Ved gennemgang af konkrete revisionssager, har vi i flere tilfælde konstateret, at virksomheden ikke overholder RS700, idet revisionspåtegningen ikke indeholder overskrift ("uafhængig revisor") og adressat. Vedlagt fremsendes eksempel på de fejlbehæftede erklæringer. Virksomheden har tilkendegivet, at dette forhold er rettet til med virkning fra datoen for vort kontrolbesøg. Samtidig har vi konstateret, at RS 4410 ikke er overholdt f. s. a. "assistance med regnskabsopstilling. Virksomheden ønsker ikke længere at udføre review på eksempelvis personlige virksomheders årsrapporter, men ønsker i stedet udelukkende at udføre "assistance med regnskabsopstilling". Imidlertid fremstår virksomhedens assistance-erklæringer som en sammenblanding af review-erklæringer jfr. RS2400, idet der fremgår konklusion, assistance-erklæringer, jfr. RS4410 idet erklæringen angiver, at der er ydet assistance, men uden at det fremgår af forsiden eller andre steder i årsrapporten, og endelig revisionserklæringer RS700 da erklæringerne bærer overskriften "revisionspåtegning". Vedlagt fremsendes eksempler på de fejlbehæftede erklæringer. Vi har faet oplyst, at denne erklæringsformulering er anvendt konsekvent på samtlige personlige virksomheders årsrapporter, og er mundtligt aftalt med kunderne. Der foreligger således ikke aftalebrev til dokumentation heraf. Virksomheden har tilkendegivet, at dette forhold er rettet til med virkning fra datoen for vort kontrolbesøg. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at der er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Som følge af det anførte forbehold er det imidlertid vores opfattelse, at det etablerede kvalitetsstyringssystem ikke anvendes i fornødent omfang, og at det udførte arbejde ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Vi har endvidere konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i relevante Revisionsstandarder, ligesom vi har konstateret, at det udførte arbejde i væsentligt omfang er udokumenteret Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold, skal vi oplyse, at Bent Andrup ikke fører en detaljeret oversigt over forbrugt tid på klientopgaver (time/sagsregnskab). Uden at tage forbehold, skal vi oplyse, at der ikke er gennemført efterfølgende kontrol endnu, og at der som følge af virksomhedens størrelse heller ikke er krav herom før fra og med 1. januar Der er imidlertid indgået aftale herom med tredjemand, og aftalen indebærer at kontrollen skal være gennemført inden Ifølge kvalitetskontrollantens arbejdspapirer ( Bilag 5a, Checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave ) blev der foretaget kontrol af 7 enkeltsager (4 anpartsselskaber og 3 personligt drevne virksomheder). 5

6 Vedrørende den ene af sagerne, N( ) S( ) ApS (revision af åbningsbalance), fremgår det, at selskabet er stiftet via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Webreg. Indklagede har revideret åbningsbalancen og den 25. juni 2008 afgivet følgende vurderingsberetningen: Til direktionen i N( ) S( ) ApS Efter anmodning fra Dem skal jeg herved i forbindelse med stiftelsen af N( ) S( ) ApS pr. l/ afgive følgende: Vurderingsberetning 1. Anpartshaver i selskabet er: 2. Selskabet overtager pr. 1. januar 2008 i forbindelse med stiftelsen den af hidtil drevne designervirksomhed. 3. De indskudte aktiver består af: 1. Goodwill Andre anlæg, inventar Forudbetalte omkostninger De indskudte aktiver er vurderet til en skønnet handelsværdi. 5. Vederlaget for overdragelsen berigtiges således: Overtagne aktiver jf. ovenstående Overtagen gæld 0 Udskudt skat Egenkapital kr , der sammensætter sig således: Anpartskapital Egenkapital kr Den ansatte værdi svarer mindst til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier der udstedes. 7. Der tilkommer ikke stifterne eller andre særlige rettigheder. 8. Der er ikke påført selskabet væsentlige økonomiske forpligtelser udover de i efterfølgende åbningsbalance nævnte. Revisionspåtegningen på åbningsbalancen af samme dato er sålydende: 6

7 Jeg har revideret den af ledelsen i N( ) S( ) ApS (under stiftelse) aflagte åbningsbalance pr. 1. januar 2008 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Åbningsbalancen aflægges efter årsregnskabsloven. Direktionens ansvar for åbningsbalancen Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision. Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. " I kvalitetskontrollantens arbejdspapirer er det anført, at der i langt højere grad ( der ligger ingen ) bør udarbejdes arbejdspapirer, der dokumenterer værdiansættelse og fremgangsmåde ved beregning af goodwill samt specifikation af mindre væsentlige poster. Goodwill danner grundlaget for hele 7

8 omdannelsen, men er udokumenteret. Anlægskartotek mangler. Endelig er der ikke udarbejdet en revisionsprotokol i forbindelse med revisionen af åbningsbalancen. For så vidt angår 4 andre udtagne enkeltsager F( ) ApS (revision), W( ) G( ) H( ) ApS (revision), 1st-O( ) M( ) M( ) ApS (revision) og K( ) G( ) (assistance) - fremgår det af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, at dokumentationen for udførelsen af opgaven var mangelfuld. Vedrørende F( ) ApS fremgår følgende af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer: Det udarbejdede planlægningsnotat indeholder ikke begrundet valg af revisionsstrategi og vurdering af risiko for besvigelser. Der foreligger ikke dokumentation for revisors udførelse af revisionsopgaven. Der er kun udarbejdet planlægningsnotater samt revisionsplan, men udførelsen af revisionsopgaven er ikke heri dokumenteret. Det har ikke været muligt at finde andre arbejdspapirer, og sagen fremstår således 100% uden arbejdspapirer. Ledelsens regnskabserklæring er ikke indhentet. Vedrørende W( ) G( ) H( ) ApS fremgår følgende af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer: Der er kun sporadisk og utilstrækkelig dokumentation for det udførte arbejde. Der er ikke foretaget fysisk lagerkontrol som led i revisionen af varelageret. Der foreligger kun en lagerliste blandt arbejdspapirerne som dokumentation for varelagerets tilstedeværelse. Varebeholdningen er opgjort til kr. svarende til 36 % af balancesummen og ca. 700 % af egenkapitalen. Der foreligger ingen dokumentation for revision af debitorer. Debitorer er opgjort til kr., svarende til 45 % af balancesummen og 873 % af egenkapitalen. Ledelsens regnskabserklæring er ikke indhentet. Vedrørende 1 st-o( ) M( ) M( ) fremgår følgende af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer: Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for den udførte revision, idet der mangler arbejdspapirer på revisionsopgaven. Kontrollanten har ikke kunnet konkludere, hvorvidt der er sammenhæng mellem arbejdspapirer og den afgivne revisionspåtegning. Ledelsens regnskabserklæring er ikke indhentet. Vedrørende den personligt drevne virksomhed K( ) G( ) var kvalitetskontrollantens erklæring om kvalitetskontrollen blandt andet bilagt følgende erklæring afgivet af indklagede Bent Andrup den 19. juni 2008 på årsrapporten for virksomheden: Revisionspåtegning 8

9 Jeg har ydet assistance ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2007 for K( ) G( ). Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag af min assistance at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Assistancens formål Jeg har tilrettelagt og udført mit arbejde med det formål at assistere indehaveren med at aflægge årsrapporten i overensstemmelse med lovgivningens regler herom og almindeligt anerkendte retningslinjer. Den udførte assistance Jeg har udført min assistance i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstillingen. Denne standard kræver, at jeg tilrettelægger og udfører assistancen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Årsrapporten er udarbejdet på grundlag af den af ledelsen foretagne bogføring samt meddelte oplysninger. Jeg har ikke udført revision eller review af årsrapporten og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. Konklusion Ved den udførte assistance er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2007 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Indklagede har i en skrivelse af 5. marts 2009 til Revisortilsynet som svar på høring vedrørende kvalitetskontrollen anført følgende: Med hensyn til implementering af overskrifter i revisionserklæringer, så har jeg ændret alle årsrapporter også en del bagudrettet siden mit seneste kontrolbesøg. Alle erklæringer med revision indeholder derfor nu overskriften ''Den uafhængige revisors erklæring" samt en linje "Til N.N. ApS". Jeg fremsender også nu "Ledelsens regnskabserklæring" til mine revisionskunder til underbyggelse af mine bemærkninger i revisionsprotokollater, typisk: "Eventualforpligtelser 16 På forespørgsel til selskabets ledelse, som forestår selskabets daglige drift, er oplyst, at der ikke påhviler selskabet forpligtelser ud over de l årsrapporten anførte. 17 Endvidere har ledelsen bekræftet, at der ikke efter balancedagen er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelse af selskabets økonomiske stilling." 9

10 Med hensyn til erklæringer, som ikke er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, så ændrede jeg efter besøget i 2007 disse erklæringer, således at det klart fremgik, at jeg ikke havde foretaget revision eller review. Jeg havde dog ikke ved gennemgangen i efteråret fuldt ud fået ændret den indledende tekst. Jeg har efterfølgende ændret teksten og erstattet den i de få regnskaber der er udarbejdet med tekst der ikke fuldt ud er i overensstemmelse med RS Jeg har ikke på noget tidspunkt skrevet, at jeg har foretaget revisions- eller reviewhandlinger. Selvom kontrol af assistanceerklæringer er faldet ud revisorlovgivningen vedlægger jeg en kopi af de ændrede revisorerklæringer. (bilag l+2). Enkeltsagerne: N( ) S( ) ApS: Denne virksomhed er omdannet fra en personlig virksomhed til et selskab. Der er tale om en tøjdesignvirksomhed, og sådanne virksomhedstyper har ikke nogen formaliserede måder at beregne goodwill på. Alt efter idéerne kan den fremtidige indtjening være alt fra 1 kr. til flere hundrede tusinde kroner. Jeg valgte derfor at ansætte den til det anførte beløb og afsætte udskudt skat heraf der jo ikke er skattemæssigt fradrag. Jeg har i samråd med skønnet at værdien af systueudstyr og computer i den ophørende virksomhed udgjorde kr Det er rigtigt, at jeg ikke har udarbejdet en revisionsprotokol i forbindelse med åbningsbalancen Med hensyn til beregning af goodwill, så findes der en model som kan benyttes ved omdannelse fra personlig virksomhed til selskab. Denne model er dog kun retvisende. Jeg har været ude for at en beregning af goodwill på denne måde var så stor at den i forhold til det senest aflagte regnskab ikke kunne indtjenes i løbet af den på det tidspunkt gældende afskrivningskriterium i årsregnskabsloven. Dette kriterium er i dag væsentligt mildere (5 % p a.) og det er jeg ikke nervøs for i denne virksomhed. F( ) ApS Denne sag er jeg lidt ked af fordi jeg ikke kan finde mine eksterne arbejdspapirer. Jeg kunne have kørt ud til kunden og skaffet nogle ny, men valgte at være ærlig overfor min kvalitetskontrollant. For at kunne godtgøre at jeg har udført revisionshandlinger vedlægger jeg som bilag 4 en kopi af balancen sammen med ekstern information der viser at informationerne i balancen kan afstemmes. På gældssiden har jeg ikke informationer om leverandørgæld for kr Leverandører betales sædvanligvis i løbet af 8-14 dage. Med hensyn til mit kvalitetsstyringsprogram, som er udarbejdet af registreret revisor Merete Leth og godkendt af statsautoriseret revisor og kvalitetskontrollant Niels Sørensen, så er mine forventninger at alle aspekter er heri. Jeg kan dog godt se at der ikke i programmet er nogen direkte henvisninger til besvigelser Dette vil jeg tage op med Merete Leth så det kan komme med i en kommende revision af programmet. Den seneste version er fra maj Jeg vedlægger som bilag 5 kopi af detailplanlægning og inspirations- og tjekliste til samme hvoraf det fastlagte væsentlighedsniveau fremgår. 10

11 W( ) G( ) H( ) ApS Her har jeg væsentligst koncentreret mig om at få balanceposterne til at være korrekte. herunder afstemning med SKAT, som jo ikke altid bogfører som forventet. Jeg har gennemgået debitorerne og afskrevet en enkelt, jeg har dog desværre ikke kopi af saldolisten. Lageret har jeg optaget i henhold til specifikationen. Jeg har været i virksomheden primo januar 2009 og kontrolleret den fysiske tilstedeværelse. lst-o( ) M( ) M( ) ApS Denne virksomhed er et modelbureau. Bogføringen og styringen af modellerne foretages i en ældre udgave af Navision. I det øjeblik der sendes en faktura til en kunde foretages der samtidig en afsættelse af et skyldigt modelhonorar. Efter indbetaling fra kunder foretages der en kørsel, således at der bliver beregnet et honorar til den enkelte model og samtidig beregning af A-skat m.v. Jeg har kontrolleret at 82,3 % af debitorerne har indbetalt efterfølgende (bilag 6), hvilket jeg har anført i revisionsprotokollatet. For regnskabet pr. 31/ er der foretaget efterfølgende indbetalinger fra alle debitorer. Der er modtaget ledelsens regnskabserklæring for regnskabet pr. 31/ Jeg er ikke enig i kontrollantens konklusion. Ad 2 side 6) Retsligt grundlag og revisortilsynets vurdering Vedrørende virksomheden. Som nævnt ovenfor benytter jeg et kvalitetsstyringssystem, der er godkendt af en kvalitetskontrollant. Dette system har jeg fulgt, men jeg skal blive bedre til at fylde arbejdspapirer ind i mine ringbind/mapper. De anførte bemærkninger til revisionsstandarder nævnt på side 7 kan man jo ikke være uenig i. Jeg skal dog oplyse at de regnskaber jeg reviderer alle udarbejdes og opstilles af mig. Der er derfor ikke nogen væsentlig effekt af ikke korrigerede fejlinformationer i regnskaberne. Jeg har ovenfor anført at jeg mangler at indføre i revisionsprotokollatet for så vidt angår åbningsbalancer. Det har jeg heller ikke været vant til derfra hvor jeg tidligere var ansat. Ad (c) nederst på side 8 (og nederst side 11) 1) Faktiske forhold Her står det anført at jeg har afgivet følgende erklæring på vurderingsberetningen og så citeres vurderingsberetningen. Vurderingsberetningen er ikke en erklæring. Erklæringen står på side 4 i Vurderings- og åbningsbalancen pr, 1. januar 2008 og vedlægges som bilag 7. Til de 2 assistanceerklæringer (side 10-11) skal jeg alene bemærke, at jeg har forsynet disse med information om at jeg ikke har foretaget revision eller udført review og derfor ikke udtrykker nogen grad af sikkerhed derom, hvilket jo netop er det der står anført under "2) Retligt grundlag og vurdering'" på side 11. Der er ikke udarbejdet erklæringer efter den dagældende erklæringsbekendtgørelses 17-19, jeg forstår derfor ikke henvisningen. 11

12 Jeg har i øvrigt efterfølgende ændret teksten som nævnt ovenfor og bl.a. ændret indledningen til sidste afsnit til "Afslutning". Klagen: Revisortilsynet har i sag nr. 43/2008-S rejst følgende klagepunkter: 1) Indklagede har overtrådt revisorlovens regler om uafhængighed. 2) Det udførte erklæringsarbejde var mangelfuldt, idet dokumentationen for arbejdet har været mangelfuldt på flere områder og i flere tilfælde er dokumentationen på erklæringsopgaver udarbejdet efter, at erklæringen er underskrevet. Revisortilsynet har i sag nr. 24/2009-S rejst følgende klagepunkter: 1) Over for revisionsvirksomheden: Revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem anvendes ikke fuldt ud på erklæringsopgaver. 2) Over for indkklagede personligt: a) Dokumentationen og det udførte arbejde på konkrete erklæringsopgaver er mangelfuld eller ikke eksisterende på væsentlige områder b) Revisor har afgivet erklæringer, der ikke er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har i sag nr. 43/2008-S gjort gældende, at indklagede har overtrådt revisorlovens regler om uafhængighed ved at afgive revisionspåtegning på årsrapporten for 2006/2007 for Finn Bentzen Invest A/S også selvom det beror på en fejl, at det af årsrapporten for 2006/2007 for Finn Bentzen Invest A/S fremgår, at der eksisterede et koncernforhold mellem Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S og Finn Bentzen Invest A/S på statustidspunktet. Indklagede er bestyrelsesformand og har været direktør i Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S, og han har samtidig revideret årsrapporten for 2006/2007 for Finn Bentzen Invest A/S. I begge selskaber er Finn Bentzen og Nicolas S.M. Bentzen medlem af bestyrelsen. Det fremgår ligeledes af begge selskabers årsrapporter, at Finn Bentzen på tidspunktet for årsrapporternes aflæggelse har bestemmende indflydelse og ejer mindst 5 % af aktierne i begge selskaber. Dette personsammenfald i begge selskaber medfører, at der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om indklagedes uafhængighed. 12

13 Indklagede har ligeledes overtrådt 11, stk. 1, i den dagældende revisorlov ved at revidere årsrapporten for Finn Bentzen Revisorgården A/S, idet Finn Bentzen og Nicolas S.M. Bentzen også er medlem af bestyrelsen i dette selskab. Revisortilsynet har endvidere gjort gældende, at det ved kontrollen af enkeltsager er dokumenteret, at indklagede ikke har sikret et tilstrækkeligt revisionsbevis til at kunne afgive en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed for, at regnskaberne ikke indeholder væsentlig fejlinformation. I to af sagerne har indklagede således udeladt revision af varebeholdninger, selvom varebeholdning udgjorde væsentlige poster. Hertil kommer, at accept af erklæringsopgaver og planlægning heraf i flere tilfælde er udarbejdet efter, at erklæringen er underskrevet. Indklagede har herved handlet i strid med den dagældende revisorlovs 2, stk. 2, samt revisionsstandard 200 og Indklagede har anført, at han den 1. oktober 2007 overdrog nom. kr aktier i Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S til Finn Bentzen Invest A/S, og at Finn Bentzen Invest A/S derved blev moderselskab for Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S. Afhændelsen skete på opfordring fra kvalitetskontrollanten og faldt helt i trit med, at han ikke i nogen år havde virket som den daglige leder af revisionsvirksomheden. Han havde i 2007 kun i begrænset omfang ydet assistance til selskabet og oftest telefonisk. Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S indgik i 2006 uden hans medvirken en aftale om assistance til sine kunder med en anden statsautoriseret revisionsvirksomhed. Han begik i forbindelse med opstillingen af årsrapporten for Finn Bentzen Invest A/S den formelle fejl, fordi han huskede forkert, at han medtog aktierne pr. 30. september 2007, uagtet at salget som anført i overdragelsesdokumentet først skete den 1. oktober Indklagede vedgår, at den afgivne erklæring - med det indhold der er i årsrapporten - ikke burde have fundet sted og er villig til at omgøre årsrapporten for Finn Bentzen Invest A/S, som har regnskabsår pr. 30. september, således at der ikke fremgår et koncernforhold på statusdage. Havde han anvendt den korrekte salgsdato og udarbejdet en årsrapport i overensstemmelse hermed, så var der ikke sket nogen overtrædelse af revisorlovens regler om uafhængighed. Indklagede fratrådte som direktør i Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S i forbindelse med selskabets generalforsamling den l. marts Han fratrådte samtidig som revisor i såvel Finn Bentzen Invest A/S og Finn Bentzen Revisorgården A/S, idet det af selskabernes ledelsesberetninger fremgår, at revision er fravalgt for det kommende regnskabsår. Indklagede har vedrørende de omhandlede enkeltsager anført, at B( ) A/S sælger pædagogisk legetøj og lydspil m.v. samt udfører regnskabsmæssige konsulentopgaver for virksomheder. Hovedaktionæren er HD i regnskabsvæsen. Der bogføres i Navision Attain. Den væsentligste indtjening stammer fra konsulentopgaverne (80 %). Af aktiverne består 77 % af børsnoterede værdipapirer (fuldt dokumenteret). Varelageret udgør godt 10 %. Indklagede har for 2006 ikke en lagerliste, men oplyser, at der på lageret af legetøj er foretaget ukuransnedskrivning på 32 % i forhold til anskaffelsestidspunkter. Lageret bliver "gammelt" fordi der af hensyn til produktionsprisen købes store mængder ad gangen hvorved omsætningshastigheden bliver lille. E( ) S( ) A/S sælger dæk og fælge fra selskabsadressen i V. Lager befinder sig i egne bygninger på Fyn. Indklagede har ikke kontrolleret tilstedeværelsen af lageret. (38 % af aktiver). 13

14 Anlægsaktiver udgør 45 % af aktiverne og er fuldt dokumenteret. I forhold til egenkapitalen t.kr udgør lageret 52 % og anlægsaktiver 61 %. Dette selskab bogfører også i Navision Attain dog her sådan, at lageret er en integreret del, og der kan bestilles varer via hjemmesiden. Sidstnævnte har virksomheder ikke, medmindre der er en høj grad af sikkerhed i forbindelse med registrering af køb og salg på varelageret. B(..) R( ) H( ) ApS udfører opgaver som relaterer sig til navnet, men har i de senere år på grund af ændringer i hjemmeservicelovgivningen omstillet sig til at udføre hjemmehjælpsopgaver for kommuner i henhold til indgåede kontrakter. Af aktiverne udgør likvider 69 %, som er fuldt dokumenteret. Indklagede har ikke sendt saldomeddelelser til de forskellige kommuner. Tilgodehavender hos uomtvisteligt gode kunder udgør 12 % af aktiverne og 19 % af egenkapitalen. Anlægsaktiver som også er fuldt dokumenteret udgør 18 % af aktiverne. Indklagede er af den opfattelse, at han har udvalgt de områder til revision, der var væsentlige i forhold til den samlede balance. Med hensyn til dokumentation for planlægning sammenholdt med underskrift på revisionsopgaver, udfyldte indklagede skema vedrørende fortsat accept, hvorefter han udarbejdede kladder til årsrapporter og specifikationer. Indklagede erkender, at han skal blive bedre til, når revisionsopgaven er tilendebragt, at ændre den dato, der var anført under revisionspåtegningen. For så vidt angår B( ) A/S er påtegningen dateret 10. maj 2007, men årsrapporten er først afsluttet den 6. juni For alle ikke revisionsopgaver var indklagede af den fejlagtige opfattelse, at disse ikke var omfattet af reglerne om kvalitetskontrol. Derfor udarbejdede indklagede disse efterfølgende. Der foreligger på alle sager afslutningsark, hvor der er taget stilling til de enkelte poster forinden opstillingen af resultatopgørelse og balance. Revisortilsynet har i sag nr. 24/2009-S over for revisionsvirksomheden henvist til, at der ikke er sikret en tilstrækkelig kvalitetsstyring i virksomheden. Manglerne i kontrolsagerne viser, at der foreligger gentagen mangelfuld udførelse og dokumentation på erklæringsopgaverne. Det implementerede kvalitetsstyringssystem er således ikke anvendt fuldt ud på erklæringsopgaver. Over for indklagede personligt har Revisortilsynet gjort gældende, at uanset om det er revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem og herunder sørge for en konsekvent og tilstrækkelig anvendelse af systemet på erklæringsopgaver, skal en revisor, som udfører opgaver omhandlet i revisorlovens 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. Revisor skal ifølge revisorlovens 2, stk. 2, udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Revisortilsynet har herved gjort gældende, at indklagede ikke har udført erklæringsopgaver i overensstemmelse med god revisorskik. Revisionen af væsentlige og risikofyldte regnskabsposter i fire udtagne revisionsopgaver var i gentagne tilfælde mangelfuldt dokumenteret og i en række tilfælde ikke eksisterende. I alle fire sager forelå der således ikke tilstrækkelig dokumentation for de af indklagede afgivne erklæringer. Vedrørende N( ) S( ) ApS har Revisortilsynet anført, at der ikke er dokumentation for revision af ca. 92 % af de samlede aktiver, der er indregnet i åbningsbalancen, herunder især 14

15 dokumentationen for revisionen af goodwill. Indklagedes oplysninger om, at virksomhedens indtjening kunne være alt fra 1 kr. til flere hundrede tusinde kr., og at den beregnede goodwill derfor er indregnet til kr., understøtter, at den beregnede goodwill ikke kunne opgøres pålideligt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 33, stk. l. Det fremgår ikke af indklagedes oplysninger, hvorvidt der er foretaget handlinger, der har kunnet dokumentere indklagedes vurdering af værdien af den beregnede goodwill i selskabets åbningsbalance. Arbejdspapirerne dokumenterer ikke den beregnede goodwill på kr. i åbningsbalancen. Ligeledes er der, i strid med kravene i erklæringsbekendtgørelsens 22, stk. l, ikke udarbejdet en revisionsprotokol ved revision af selskabets åbningsbalance. Vedrørende F( ) ApS har Revisortilsynet anført, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for revisionen af virksomhedens årsrapport. De af indklagede fremlagte dokumenter i forbindelse med høringen viser afstemninger af diverse poster, men der er blandt andet ikke fremlagt dokumentation for regnskabsposternes værdiansættelse og tilstedeværelse. Vedrørende W( )G( ) H( ) ApS har Revisortilsynet anført, at der ikke foreligger dokumentation for revision af ca. 81 % af de samlede aktiver, der indregnet i årsrapporten. Der er ikke udført fysisk lagerkontrol som led i revisionen af klientens årsrapport for det pågældende regnskabsår, hvilket må anses for at være en væsentlig revisionshandling på den pågældende opgave. Efterfølgende lagerkontrol primo januar 2009 kan ikke bruges som dokumentation for varelagerets tilstedeværelse i selskabet pr. 31. december Vedrørende 1 st-o( ) M( ) M( ) ApS har Revisortilsynet anført, at der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for den udførte revision af årsrapporten. Indklagede har efter det oven for anførte ikke overholdt bestemmelserne i erklæringsbekendtgørelsens 22, stk. 1, og 3-8 der også gælder for revision af åbningsbalancer - samt revisionsstandarderne RS 200, RS 230, RS 300 og RS 580 samt årsregnskabslovens 33, stk. 1, og har dermed tilsidesat god revisorskik. Revisortilsynet har endvidere gjort gældende, at indklagede i to af de af kontrollanten udtagne konkrete sager har afgivet erklæringer i strid med erklæringsbekendtgørelsen. Vedrørende erklæringen på vurderingsberetning ved indskud af bestående virksomhed ved stiftelsen af N( ) S( ) ApS har Revisortilsynet anført, at en vurderingsberetning skal indeholde en erklæring fra den revisor, der er udpeget til at foretage vurdering, jf. anpartsselskabslovens 7, stk. 2 og aktieselskabslovens 6b, stk. l. Erklæringen kan ikke indeholdes i en eventuel erklæring fra revisor på åbningsbalancen. Erklæringen for vurderingsberetningen er ikke udformet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, idet erklæringen ikke indeholder en beskrivelse af det udførte arbejde i forbindelse med revisionen af vurderingsberetningen. Vedrørende erklæringer om assistance med regnskabsmæssig opstilling af årsrapporten for 2007 for K( ) G( ) har Revisortilsynet anført, at de afgivne erklæringer på specifikationshæfter til årsrapporter ikke er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, idet der afgives en konklusion, selvom der er tale om erklæringer om assistance med regnskabsmæssig opstilling. Indklagede har herved overtrådt reglerne i anpartsselskabslovens 7, stk. 2, jf. revisorlovens 1, stk. 2, samt erklæringsbekendtgørelsens 15 og 17, og dermed tilsidesat god revisorskik. 15

16 Indklagede har gjort gældende, at det ikke er korrekt, at virksomheden ikke anvender kvalitetssikringssystemet fuldt ud på erklæringsopgaver - bortset fra ledelsens regnskabserklæring en erklæring som alle skriver under på for at få deres årsrapport. Indklagede har imidlertid efterfølgende påbegyndt indhentelse af regnskabserklæring fra revisionskunder. Med hensyn til dokumentation af det udførte revisionsarbejde har indklagede efter kvalitetskontrollantens sidste besøg strammet op på sine revisionshandlinger således, at indklagede nu i større omfang har dokumentation for revision af varelagre og debitorer. Indklagede har hos sine kunder efterfølgende kun konstateret ubetydelige tab på debitorer og har foretaget mindre hensættelser til imødegåelse af tab i regnskaberne for For en enkelt klient var indklagedes arbejdspapirer bortkommet. Det var dog muligt over for revisortilsynet at fremskaffe ekstern dokumentation samt specifikation. Indklagede har vedrørende klagen over, at erklæringer ikke har været i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen i to konkrete sager, anført, at det er korrekt, at indklagede ikke i sine overskrifter på revisionserklæringer har skrevet, at han er en uafhængig revisor - det står der i revisorloven, at man skal være for at kunne udarbejde revisorerklæringer. Da indklagede er uafhængig i alle forhold, forekom det ham at være lidt voldsomt at skrive så meget. Indklagede havde ej heller skrevet til "direktion/ledelse i NN", da selskabets navn er nævnt i alle revisionserklæringer. Indklagede har imidlertid nu ændret praksis på dette område. Med hensyn til klagen over de afgivne assistanceerklæringer har indklagede oplyst, at han anvendte ordet konklusion i sine erklæringer - ca. 7-8 stykker forud for de afsluttende bemærkninger om, at der ikke var foretaget revision eller review, og at han derfor ikke kunne udtale sig om sikkerheden i regnskabstallene. Indklagede har nu ændret dette ord til "afslutning" på trods af, at de to ord i et vist omfang er synonymer. Med hensyn til vurderingsberetningen for N( ) S( ) ApS har indklagede anført, at vurderingsberetningen blev udarbejdet sammen med stifteren. Stifteren kunne som så mange andre gør have stiftet sin virksomhed ved indskud på en konto i et pengeinstitut og ladet pengene stå, indtil stiftelsen havde fundet sted og så hæve disse igen. Her ved alle, hvad der er indskudt. Imidlertid udarbejdede indklagede vurderingsberetningen i stil med et koncept, som han havde googlet på internettet. Det er korrekt, at vurderingsberetningen mangler et afsnit om det udførte arbejde jf. RS Det vil indklagede gøre i fremtidige erklæringer. Det er imidlertid indklagedes opfattelse, at det, han afgav, var en vurderingsberetning, hvoraf en del er en erklæring. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af 54, stk. 4, i revisorloven af 2008, at sagen skal afgøres på grundlag af reglerne i revisorloven af Ad sag nr. 43/2008-S Ad klagepunkt 1) 16

17 Efter de foreliggende oplysninger er indklagede medlem af bestyrelsen for og har været direktør i Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S. Indklagede har samtidig revideret årsrapporten for 2006/07 for Finn Bentzen Invest A/S og Finn Bentzen Revisorgården A/S. I samtlige selskaber er Finn Bentzen og Nicolas S.M. Bentzen medlem af bestyrelsen. Det fremgår endvidere af årsrapporterne for Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S og Finn Bentzen Invest A/S, at Finn Bentzen på tidspunktet for årsrapporternes aflæggelse havde bestemmende indflydelse og ejede mindst 5 % af aktierne i begge selskaber. Revisornævnet tiltræder, at personsammenfaldet i ledelsen af selskaberne medfører, at der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om indklagedes uafhængighed ved revisionen af årsrapporten for 2006/07 for Finn Bentzen Invest A/S og Finn Bentzen Revisorgården A/S. Indklagede har herved tilsidesat 11, stk. 1, i den dagældende revisorlov og dermed handlet i strid med god revisorskik. Ad klagepunkt 2) Ved kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer og som til dels erkendt af indklagede finder nævnet det godtgjort, at indklagedes dokumentation for planlægningen og udførelsen af erklæringsopgaver har været mangelfuld og utilstrækkelig på de i klagen anførte punkter. Indklagede har således tilsidesat 2, stk. 2, sidste led, jf. 1, stk. 2, i den dagældende revisorlov og dermed handlet i strid med god revisorskik. Ad sag nr. 24/2009-S Ad klagen over revisionsvirksomheden (klagepunkt 1) På kontroltidspunktet i efteråret 2008 havde den indklagede revisionsvirksomhed et hensigtsmæssigt og tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem. På grundlag af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer og indklagedes egne oplysninger må det imidlertid lægges til grund, at kvalitetsstyringssystemet ikke blev anvendt i fornødent omfang. Herefter findes det godtgjort, at revisionsvirksomheden har forsømt sin pligt til at udføre erklæringsarbejde under anvendelse af et kvalitetssystem, og virksomheden findes derfor skyldig i den rejste klage. Efter fast praksis er udgangspunktet for sanktionsfastsættelsen i sådanne tilfælde, at revisionsvirksomheden pålægges en bøde på kr., medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Ved bedømmelsen af, om der i det foreliggende tilfælde foreligger forhold, der kan begrunde fravigelse af det sædvanlige bødeniveau, må nævnet lægge vægt på, at kravet om etablering af et kvalitetsstyringssystem har været lovfæstet siden maj På denne baggrund, og da den omstændighed, at virksomheden efter kontrolbesøget har rettet op på forholdene, ikke begrunde en fravigelse af det sædvanlige udgangspunkt for bødefastsættelsen pålægges revisionsvirksomheden derfor en bøde på kr., jf. revisorlovens 57, stk. 4, jf. stk. 3, jf. 20, stk. 4, i den tidligere revisorlov. 17

18 Ad klagen over indklagede personligt (klagepunkt 2a og 2b). Nævnet finder det endvidere ved den af kvalitetskontrollanten udførte kontrol og som også delvist erkendt af indklagede godtgjort, at der på væsentlige områder savnedes dokumentation for det udførte erklæringsarbejde, og at der i en af de udtagne sager ikke var foretaget fysisk kontrol af lageret. Kravene til planlægning og udførelse af en erklæringsopgave og udarbejdelse af dokumentation for revisionen følger af revisionsstandarder og god revisorskik og er ikke i sig selv en følge af kvalitetsstyringssystemet, hvis formål alene er at understøtte revisor i at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Fraværet af eller manglende anvendelse af et kvalitetsstyringssystem i en revisionsvirksomhed kan derfor ikke fritage revisor fra personligt at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Den mangelfulde udførelse af og utilstrækkelige efterlevelse af dokumentationskravene på erklæringsopgaver indebærer herefter, at den indklagede revisor personligt har overtrådt god revisorskik. Ved vurderingen af, hvorledes denne overtrædelse bør sanktioneres, må nævnet lægge vægt på, at det i al væsentlighed er de formelle krav til udførelse og dokumentation, som den indklagede revisor ikke har overholdt, mens der ikke er påvist substantielle mangler ved det udførte erklæringsarbejde. Overtrædelsen må derfor anses som et udslag af den utilstrækkelige anvendelse af kvalitetsstyringssystemet. Dette er samtidig selvstændigt sanktioneret over for revisionsvirksomheden. Som følge heraf finder nævnet, at den disciplinærstraf, som den medindklagede revisor der tillige er revisionsvirksomhedens indehaver personligt har forskyldt, bør bortfalde. For så vidt angår klagen over vurderingsberetningen for indskud af bestående virksomhed i N( ) S( ) ApS finder nævnet, at indklagede ved ikke i erklæringen at beskrive det udførte arbejde har overtrådt 17 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse. Nævnet kan endvidere tiltræde, at erklæringen om assistance med regnskabsmæssig opstilling af årsrapport for K( ) G( ) ikke overholder 15 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse, idet der afgives en konklusion, selvom der er tale om en erklæring om assistance med regnskabsmæssig opstilling. Indklagede har herved personligt handlet i strid med god revisorskik. For overtrædelse af den dagældende revisorlovs 11, stk. 1, (sag nr. 43/2008-S, klagepunkt 1), 2, stk. 2, jf. 1, stk. 2, (sag nr. 43/2008-S, klagepunkt 2) samt 15 og 17, i den dagældende erklæringsbekendtgørelse (sag nr. 24/2009-S, klagepunkt 2b) og den skete tilsidesættelse af god revisorskik, har indklagede personligt forskyldt en bøde. Efter en samlet bedømmelse af overtrædelserne af god revisorskik i de to sager og henset til, at der i sag nr. 43/2008-S, klagepunkt 1) er tale om en overtrædelse af helt grundlæggende regler om revisors habilitet og revision, fastsættes bøden i medfør af 44, stk. 1, i revisorloven af 2008, jf. tidligere 20, stk. 1, i revisorlovens af 2003, til kr. T h i b e s t e m m e s: 18

19 Indklagede, Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup CVR-nr , pålægges en bøde på kr. Indklagede, statsautoriseret revisor Bent Andrup personligt, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Revisornævnet 12, stk. 3. Lone Molsted 19

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Side 1 af 11 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 22. marts 2006 (sag nr. 33-2004-R og 12-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. september 2004

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter:

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter: Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 60/2012 Revisortilsynet mod Registeret revisor A og Revisionsvirksomheden B ApS cvr.nr. xx xx xx xx afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 21. august 2012

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod revisionsfirmaet R Wiborg Jensen og statsautoriseret revisor Richard Wiborg Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972. Den 31. marts 2008 blev der i sag nr. 40/2005-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden v/registreret revisor A, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere