Erhvervsøkonomi. Hjemmeopgave #3. Foråret Af Johan Lasthein, Louise Wandahl, Kirstine Vester og Andreas Rabe Afleveres uge 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsøkonomi. Hjemmeopgave #3. Foråret 2010. Af Johan Lasthein, Louise Wandahl, Kirstine Vester og Andreas Rabe Afleveres uge 17"

Transkript

1 Erhvervsøkonomi Hjemmeopgave #3 Foråret 2010 Af Johan Lasthein, Louise Wandahl, Kirstine Vester og Andreas Rabe Afleveres uge 17

2 Opgave 1 Vi laver en foreløbig statusopgørelse for Kratholmen 8-12 pr. 1/ og giver en kort kommentar. Eftersom det er en boligforening består de materielle anlægsaktiverne af summen af ejendomsværdierne på bygningerne. På passivsiden har vi udregnet restgælden, da de forskellige lån er optaget på forskellige tidspunkter. Vi antager, at alle renter er p.a. og bidragene er per termin. Desuden antager vi, at alle lånene er annuitetslån. Vi ser først på nedenstående oversigt over lånene i tabel 1. Tabel 1. Oversigt over lån Rente Bidrag Rente pr. termin Samlet rente Hovedstol Løbetid, år Antal terminer Betaling Første afdrag 1. Lån 0,080 0,003 0,019 0, Kvartalvis 1/ Lån 0,070 0,002 0,017 0, Kvartalvis 1/ Lån 0,070 0,002 0,017 0, Kvartalvis 1/ Lån 0,085-0,042 0, Halvårlig 1/ Vi har opskrevet forudbetalt husleje og indbetalinger til vedligeholdelse på passivsiden. Egenkapitalen er opgjort som samlede aktiver minus samlede passiver. På baggrund af ovenstående antagelser, ser vi på nedenstående foreløbige statusopgørelse for Kratholmen. Statusopgørelse for kratholmen nr per 1/ AKTIVER PASSIVER Materielle anlægsaktiver Egenkapital Matrikel nr Matrikel nr Gæld til realkreditinstitutter Matrikel nr Kreditforeningslån I alt Kreditforeningslån Kreditforeningslån Pantebrev Kassekredit(note 1) I alt Forudbetalinger Forudbetalt husleje Indbetalt til vedligeholdelse I alt Aktiver i alt Passiver i alt Note 1: Kassekreditten er taget med sikkerhed i et ejerpantebrev på , der er tinglyst på alle 3 adresser.

3 Eftersom egenkapitalen er positiv og overstiger Johnny Mogensen personlige gæld på , vil vi råde Inge Mogensen til at vedkende sig arven. Desuden bemærkes det, at desto højere termin desto højere afdrag af gælden idet det er annuitetslån. Dette vil afspejle sig i, at restgælden vil falde relativt hurtigt og formindskes, hvorved egenkapitalen vil være større. Derfor kan det evt. betale sig for Inge Mogensen at vente med at sælge ejendommen et par år, alt andet lige. Opgave 2 Vi vil give en vurdering af rentabiliteten af Kratholmsgade 8-12 på baggrund af de givne oplysninger. Rentabiliteten vil sige virksomhedens afkast per periode i relation til den investerede kapital. Vi vurderer, at det vil betale sig bedst at renovere alt på en gang. Derudover har vi benyttet den maksimale omkostning ved renovering da vi har et pessimistisk syn på betalingsintervallet. Vi antager, at huslejeindtægterne er en uendelig indbetalingsrække. Renoveringsinvesteringerne og lånene foreligger i år 0 som vi ser af figur 3. Nettobetalingerne er huslejen fratrukket de faste omkostninger korrigeret for skat på 28 %. Vi har anvendt en kalkulationsrentefod, r, på 12 %, idet det sidst optagne lån vil have den højeste prioritet ved en eventuel konkurs. Nutidsværdien(NV) af nettobetalingerne(nb) er udregnet som NB/r, hvor vi benytter Gordons formel for n og restgælden er lig nutidsværdien af lånet og renovationsomkostningerne foreligger i år 0. Vi kan af beregningerne se, at kapitalværdien er negativ eftersom nutidsværdien af nettoindbetalingerne er mindre end nutidsværdien af nettoudbetalingerne(jf. tabel 1, bilag). Dermed kan investeringen ikke betale sig, den er netop ikke rentabel. Derudover har vi i excel ved hjælp af målsøgningsfunktionen udregnet en ny

4 kalkulationsrente ved en kapitalværdi lig 0. Såfremt investeringen skal være rentabel skal renten være mindre end 9 % (jf. tabel 1, bilag). Opgave 3 Hvordan vurderer du muligheden for at sælge en eller flere af ejendommene og beholde de resterende? I forrige opgave så vi udelukkende på den samlede gæld for hele ejendommen, hvor gælden ikke var delt ud på dens tilhørende ejendom. Opgaveteksten angiver hvilke matrikelnumre de forskellige lån er tilknyttet. Vi har gjort os samme beregninger som tidligere, dog med den forskel, at huslejeindbetalingerne er forskellige samt, at hver af de tre ejendomme har hver deres kreditforeningslån tilknyttet. Vi har beholdt en kalkulationsrente på 12 %, da denne tager højde for eventuelle risici. Den clearende rente, den rente der vil medføre en kapitalværdi på 0, er følgende for de tre matrikelnumre Ejendom 8: 9,2 % Ejendom 10: 10,2 % Ejendom 12: 8,4 % Vi ser, at ejendom 10 har den højeste clearende rente og derfor være den bedste investering af de tre ejendomme. Dog overstiger ingen af de tre ejendomme vores kalkulationsrente på 12 %, hvilket vil være ensbetydende med, at ejendommene bør sælges. Dermed kan vi konkludere, at det bedst kan betale sig at sælge alle ejendommene(jf. tabel 1, 2 og 3 i bilag). Det bemærkes samtidig, at det vil være et juridisk problem at sælge de tre ejendomme separat eftersom pantebrevene er optaget i alle tre matrikelnumre. På baggrund af dette vil vi fremover betragte Kratholmsgade 8-12 som en helhed. Opgave 4 Vi vil på denne baggrund opstille en oversigt over økonomien i Kratholmsgade 8-12 under forudsætning af, at lov om byfornyelse bliver udnyttet fuldt ud. Under forudsætning af, at loven om byfornyelse udnyttes fuldt ud vælger vi, at optage 30-årigt annuitetslån til 4,5 % kvartalvise terminer. Hovedstolen er udgjort af det investerede beløb af de pågældende investeringer b)-d) samt reparation af faldstammerne i nr. 8 og nr. 10 fratrukket den kontante støtte på 45 %. Vi ser på nedenstående oversigt over det nyoptagne lån.

5 Tabel 3 Nyt lån Hovedstol Rente, p.a. 0,045 Rente, kvartal 0,011 Termin 120 Løbetid 30 Type Annuitetslån Ydelse, kvartal ,73 Ydelse, p.a ,91 Den resterende udgift til udskiftning af vinduerne, dvs. fratrukket den kontante støtte på 45 %, dækkes i form af lejeforhøjelser. Denne udgift fordeles ligeligt på alle 23 lejligheder og huslejen forhøjes heraf med 10 % årligt af dette beløb. Heraf kan vi se, at lejeforhøjelsen bliver lidt større i forbindelse med byfornyelsen, end hvis halvdelen af udgifterne til udskiftning af vinduerne blev dækket i form af lejeforhøjelser som under punkt 2. Vi har gjort os samme beregninger som tidligere, Vi har beholdt en kalkulationsrente på 12 %, da denne tager højde for eventuelle risici. Dog svarer de samlede renovationsomkostninger der foreligger nu kun til summen af arkitekt honorar og modernisering af trappen samlet set for Kratholmsgade 8-12, hvorimod restgælden er steget med det nyoptagne annuitetslån. Vi ser på nedenstående oversigt Tabel 4 Nr. 8 Nr. 10 Nr. 12 Hele ejendommen NB NV Renovering+Lån Forskel ( ) ( ) ( ) ( ) NB NV Renovering+Lån Kalkulationsrente 0,111 0,098 0,102 0,104 Den clearende rente, dvs. den rente der vil medføre en kapitalværdi på 0, vil samlet set være 10,4 % for ejendommene. Dog overstiger den clearende rente ikke vores kalkulationsrente på 12 %, hvilket

6 vil være ensbetydende med, at ejendommene bør sælges. Dermed kan vi konkludere, at det stadig bedst vil kunne betale sig at sælge på trods af byfornyelsen(jf. tabel 4 og tabel 5, bilag). Opgave 5 I forbindelse med investeringen i vaskerummet har vi udregnet profitten fra vaskerummet per år. Omkostningerne ved vaskerummet er afdragene af lånet på , idet vi antager de er nød til at låne pengene til en rente på 12 %. Derudover er der en udgift til pasning af vaskerummet, samt mistet lejeindtægt. Vi antager at der i alt er 125 brugere af vaskerummet, samt at det koster 20 per vask for beboere i kratholmen, mens det koster 25 per vask for øvrige personer der ønsker at benytte vaskerummet. Derudover har vi modregnet tabt lejeindtægt fra stuen i nr. 10. Disse antagelser medfører at vaskerummet giver et overskud på per måned før skat og efter skat på 28 %. Lejen for de 3 nye lejligheder er 8000 per måned. Vi har arbejdet videre med vores opstillede økonomi for Kratholmen fra de forrige opgaver. Desuden har vi medregnet de ekstra lejeindtægter i nettobetalingerne, samt medregnet de (3* ) i investeringen. Igen har vi set det som en uendelig investeringsrække med en kalkulationsrente på 12 %. Det giver en negativ kapitalværdi, hvilket betyder at investeringen ikke bør foretages. Desuden har vi regnet den clearende kalkulationsrente, som er på 11,0 % (jf. tabel 6, bilag). Opgave 6 For at undersøge investeringen fra pensionskassens side, har vi gjort os antagelse om at overførslen af pengene for købet sker den samme dag som selve overtagelsen af ejendommen, dvs. 1/ Lånene i ejendommen har vi ligeledes antaget, at de er indberegnet i købet. Vi har antaget, at de nyopførte lejligheder hver har et areal på 90 kvm. Dette betyder, at bygningens samlede boligareal bliver på 1495,4 kvm., hvori vaskeriets areal også er indberegnet i det samlede boligareal. Omkring istandsættelsen har vi antaget, at de 3 nyopførte lejligheder ikke skal renoveres. Renoveringen kommer således årligt til at koste , hvilket samlet over den 5-årige periode, med en kalkulationsrente på 10 pct., bliver en værdi på ,18

7 Kalkulationsrenten har vi bestemt til 10 pct., da det antages at pensionskassen har en stor sikkerhed. Investeringen, bestående af renovering og køb af lejligheder, vil komme til at koste Lejeindtægterne bliver opskrevet med de 12 pct. af renoveringen og ender derfor på ,19 Samlet beregner vi en nettobetaling, som udgøres de opskrevne lejeindtægter og profitten fratrukket skat fra vaskekælderen fratrukket de faste omkostninger, fratrukket en skat på 28 pct. til ,68 Nutidsværdien af nettobetalingerne divideres med kalkulationsrenten. Dette gøres, fordi vi regner med en uendelig betalingsrække, og nutidsværdien ender således på , hvilket viser, at det vil være en dårlig investering for pensionskassen, da nutidsværdien er mindre en prisen af investeringen. Vi har efterfølgende beregnet en clearende kalkulationsrente, for at få nutidsværdien lig prisen af investeringen. Denne ville være på 6 pct., hvilket ligeldes viser, at det vil være en dårlig investering for pensionskassen, da denne rente er mindre end den kalkulationsrente, vi har regnet alle forrige opgaver og tal med. Opgave 7 I denne opgave har vi først og fremmest antaget, at den nyoprettede andelsforening skulle overtage al gælden i ejendommen. Herefter har vi fordelt købsprisen, beregnet som pr kvm., af hver lejlighed, hvis alle lejere gerne vil være med i andelsforeningen. Opstilles scenariet på denne måde ses det at de dyreste lejligheder vil være de nyoprettede, til en værdi af , og den dyreste af de gamle lejligheder, vil koste , mens de billigste andelslejligheder vil komme til at koste Antager vi derimod, at der kun lige er nok lejere, som tager tilbuddet, således at andelsforeningen kan blive oprettet, dvs. 13, vil den gennemsnitlige pris være på Dette er beregnet som de pensionskassen er villig til at betale for ejendommen divideret med 13. Man må konstatere, at muligheden for oprettelse af en andelsforening er usandsynlig, da det sidste scenarie formentlig er det størst mulige som udgangspunkt virker det usandsynligt at alle lejere vil

8 være med i andelsforeningen. En pris på en andelslejlighed på virker også lidt overvældende, da hovedparten af lejlighederne er på lidt over 40 kvm. Desuden må man tage udgangspunkt i bygningernes beboer, hvori der bor mange unge studerende, som formentlig ikke besidder midlerne til at købe en andelslejlighed. Og da man ikke må leje en andelslejlighed ud er forældrekøb ikke en mulighed. Opgave 8 Nedenstående tabel viser økonomien pr. 1/ i boet efter Johnny Mogensen. Forudsætningerne for salget af ejendommene er at de 3 nyopførte lejligheder er på 90 kvm. Ligeledes vil vaskerummet indgå i boligarealet og derfor også kunne sælges for pr. kvm. Det antages at betaling for salget af ejendommen sker den 1/1 2002, hvor Arkitekt Gronau skønner at renoveringen kan være færdig. Indtægten fra salget af Kratholmsgade 8-12 bliver derfor tilbagediskonteret 2 år, til en kalkulationsrente på 10 %. (Tilbagediskonteringen vil dog svare til at indbetalingen sker den 1/1 2000, altså 2 måneder for tidligt.) Udgifterne til renoveringen, andre udgifter samt manglende betalingen er beregnet således at udbetalingen sker pr. 1/ Opgørelsen omfatter ligeledes at lånene kan indfries til restgælden (pr. 1/3 2000). Posten vaskeri under Udgifter til renovering dækker over engangsinvesteringer til at bygge vaskeriet, men også til maskiner ( ). Disse har en levetid på 3 år, og vil derfor blive solgt sammen med ejendommen, dog inkluderet i salgsprisen. (Der vil implicit blive betalt for maskinerne, da vaskerummet også bliver købt til en værdi på pr. kvm.) Det vil desuden være klart at beregningen bygger på at renoveringsomkostningerne ligger indenfor det budgetterede, uforudsete omkostninger til renovering vil blot forværre opgørelsen over boet. Ud fra opgørelsen vil det dog være klart at Inge Mogensen ikke skal vedkende sig arven og gælden efter Johnny Mogensen, da hun ville tabe ca Der vil dog være faktorer der giver mulighed for at opgørelsen får et lidt andet billede. Kalkulationsrenten er fastsat ud fra et vurderet passende niveau. Hvis dette niveau skulle vise sig at være lavere, ville det betyde at opgørelsen efter boet ville blive højere. En målsøgning viser at kalkulationsrenten skal være på ca. 9,5 % for at indtægten ved salget af Kratholmsgade 8-12 går lige op med de samlede udgifts/gældsposter. Dette

9 er dog en relativt lav kalkulationsrente ift. ejendommen, hvilket kun viser at boet ikke er særligt rentabelt. Det ville dog også kunne tænkes at nogle udgifter, f.eks. til håndværkere og stempelafgift har udbetaling ved slutningen af renovationen/salget af ejendommen. Hvis dette vil være tilfældet skal disse udgifter tilbagediskonteres. Men det vil være svært at sige præcis hvornår udbetalingen finder sted, og hvor stor en del af den der finder sted til givne periode. Antagelsen om at alle udbetalinger ligger i 1/ vil derfor kun være tilnærmelsesvis, men vil være præcis nok. Dette gælder især mhp. at der vil være en stor risiko for at en uventet udgift vil dukke op under renovationen, hvorfor disse poster kan udligne hinanden. Alt i alt giver opgørelsen et tilstrækkeligt præcis billede over boet, hvorfor det vil være tilrådeligt ikke at vedkende sig arv og gæld. (Der er ikke taget højde evt. affektionsværdi der måtte knytte sig til boet.) Salg af Kratholmsvej Gæld i boet Gæld, Kratholmsvej 1. Kreditforeningslån Kreditforeningslån Kreditforeningslån Pantebrev Kassekredit Lån til renovering I alt Forudbetalinger Forudbetalt husleje Indbetalt til vedligeholdelse I alt Udgifter til renovering 3 nye lejligheder

10 Renovering, bygningen Vaskeri Istandsættelse af de enkelte lejligheder I alt Andre udgifter Bank, advokat, arkitekt o.l Manglende betaling af renter og afdrag Renter og afdrag på pantebrev Gæld, i alt Overskud på boet

11 BILAG 1 Tabel 1 Hele ejendommen NV(Lån)/Restgæld Nettobetalinger ,44 Kalkulationtionsrentefod 0,12 0,09 Nutidsværdi Renovering+ NV(lån) Nr. 8 Nr. 10 Nr. 12 NB NV Renovering+NV(Lån) Forskel ( ) ( ) ( ) NB NV Renovering+NV(Lån) Kalkulationsrentefod 0,092 0,102 0,084 Tabel 2 Lejeoversigt for Kratholmsgade 8-12 Lejlighed nr Nr. 8 kvm Lejeindtægt Lejeindtægt med nye vinduer dec-99 Stue 1 78, , ,04 1 th 2 42, , ,18 1tv 3 41, , ,95 2 th 4 42, , ,67

12 2 tv 5 41, , ,59 3 th 6 42, , ,28 3 tv 7 41, , ,00 4 th 8 42, , ,38 4 tv 9 41, , ,64 I alt nr , , , Nr. 10 Stue 10 81, , ,71 1 th 11 42, , ,21 1tv 12 41, ,19 Vicevært - 2 th 13 42, , ,15 2 tv 14 41, , ,37 3 th 15 42, , ,57 3 tv 16 41, , ,58 4 th 17 42, , ,26 4 tv 18 41, , ,57 I alt nr , , , Nr. 12 Stue 19 82, , ,44 1'sal 20 78, , ,90 2'sal 21 78, , ,59 3'sal 22 78, , ,80 4'sal 23 78, , ,16 I alt nr , , , pr.måned pr. år Nr i alt , , ,11

13 Note: Til stuelejlighederne er der tilknyttet 30 kvm kælderrum Tabel 3 Låne udgifter 1. Kreditforeningslån Kreditforeningslån Kreditforeningslån Pantebrev pantebrev per år i alt Variable omk arkitekt honorer Modernisering trappeopg Tag udskiftning nr. 8 og Vinduer udskiftning Facaderensning Faldstam. nr. 8 og i alt Faste omk Ejendomsskat Brandforsikring Belysning Rottebekæmpelse i alt Bilag 5 Hele ejendommen Nettobetalinger Renovationsomk Restgæld Uendelig indbetalingsrække Kalkulationtionsrentefod 0,12 Nutidsværdi Nr. 8 Nr. 10 Nr. 12 I alt NB NV Renovering+Lån

14 Forskel ( ) ( ) ( ) ( ) NB NV Renovering+Lån Kalkulationsrente 0,111 0,098 0,102 0,104 Tabel 5 Lejlighedsforhøjelse Lejlighed nr. Nr. 8 kvm Lejeindtægt dec-99 Lejeindtægt med nye vinduer Stue 1 78, , ,91 1 th 2 42, , ,05 1tv 3 41, , ,82 2 th 4 42, , ,54 2 tv 5 41, , ,46 3 th 6 42, , ,15 3 tv 7 41, , ,87 4 th 8 42, , ,25 4 tv 9 41, , ,51 I alt nr , , , Nr. 10 Stue 10 81, , ,58 1 th 11 42, , ,08 1tv 12 41, ,19 Vicevært - 2 th 13 42, , ,02 2 tv 14 41,5

15 1.410, ,24 3 th 15 42, , ,44 3 tv 16 41, , ,45 4 th 17 42, , ,13 4 tv 18 41, , ,44 I alt nr , , , Nr. 12 Stue 19 82, , ,31 1'sal 20 78, , ,77 2'sal 21 78, , ,46 3'sal 22 78, , ,67 4'sal 23 78, , ,03 I alt nr , , , Nr i alt , , ,68

16 Bilag 5 Hele ejendommen Renovationsomk Restgæld Uendelig indbetalingsrække Kalkulationtionsrentefod 0, NB NV Gammel Vaskeri Lejlighed Ny I alt Før skat Efter skat Renovering+Lån Forskel NB NV Renovering+Lån Kalkulationsrente, clearende 0,104 0,073 0,138 0,110 Maskiner til vaskerum Ydelse Rente, p.a. 0,12 Udgift til pasning af vaskerum Pr. måned

17 3.000 Pr. år Indtægter fra vaskerum Variable omk. 2 Lejligheder i Kratholmsgade 25 DB Mistet lejeindtægt fra nr. 10 stuen Lejeindtægt, måned 4.744,58 Lejeindtægt, år ,90 Efter skat ,13 Samlet profit ,74 Efter skat ,25 Bilag 6 Køb af ejendommen Kvm. 1225,4 Kvm, nye lejligheder 270 Pris/Kvm I alt Udgifter til

18 istandsættelse Periode, år 5 Pris pr. lejlighed Antal lejligheder 22 Udgift pr år Nutidsværdi ,18 Lejeindtægter, pr. år Før opskrivning ,65 Opskrevet ,19 Vaskekælder Indtægt/DB Maskiner, ydelse Pasning af vaskerum Mistet lejeindtægt fra nr. 10 stuen Profit Efter skat Faste udgifter pr. år Ejendomsskat Brandforsikring Belysning Rottebekæmpelse 1.140

19 i alt NB, før skat ,44 NB, efter skat ,68 Køb af ejendom Istandsættelse Investering i alt NB NV Kalkulationsrente 0,060 NB NV Bilag 7 Lejlighed nr. Nr. 8 kvm Købspris Stue 1 78, th 2 42, tv 3 41, th 4 42,

20 2 tv 5 41, th 6 42, tv 7 41, th 8 42, tv 9 41, I alt nr , Nr Stue 10 81, th 11 42, tv 12 41, th 13 42, tv 14 41, th 15 42, tv 16 41, th 17 42, tv 18 41, I alt nr , Nr Stue 19 82, 'sal 20 78, 'sal 21 78,

21 3'sal 22 78, 'sal 23 78, I alt nr , Nye Lejligheder

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 ERHVERVSØKONOMI Hjemmeopgave #2 Foråret 2010 Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 Spørgsmål 1 Soliditet vil sige en virksomheds evne til at bære tab, herunder risikoen for, at der

Læs mere

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten ,QYHVWHULQJ %HJUHEHU Kalkulationsrente: Virksomhedens subjektive tidspræferencerate. Typisk er dette alternativrenten, fx kassekreditrenten. Det er den rente virksomheden PLQGVW skal have i afkast ved

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Den økonomiske levetid for en engangsinvestering: Max. akkumulerede K 0 af grænsenettobetalingerne.

Den økonomiske levetid for en engangsinvestering: Max. akkumulerede K 0 af grænsenettobetalingerne. NRQRPLVNOHYHWLG8GVNLIWQLQJVSUREOHPHW NRQRPLVNOHYHWLG I investeringsafsnittene har vi udelukkende behandlet investeringer som værende fordelagtige i hele investeringens levetid. Gennem reparation og vedligeholdelse

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Forudsætninger Det antages at jorden købes for 6.750.000 kr. og maskiner (vandingsmaskiner og vogne) for 400.000 kr. Den samlede investeringssum udgør derfor

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI SYDDANSK UNIVERSITET HD-STUDIERNE Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Ny studieordning Eksamen, januar 2002 Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI Mandag, den 14. januar 2002 Kl. 14.00-18.00

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner Peter Lynggaard: Investering og finansiering, opgaver side 149 ff. Løsning med Texas Instruments BA II Plus Opgave 1: En mand indsætter 1. kr. på en sparekassebog. Renten er 8% p.a. a) Hvor meget står

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 3 Hjemmeopgave 3 er eksamensopgaven fra 2014 i Ejendomsinvestering og finansiering. Til eksamen er der fire timer til at løse de fem opgaver. Aflever til følgende e-mail: opgaver@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

Søndergade 2 / Vibyvej 1, 5580 Nørre Åby Velbeliggende boligudlejningsejendom tæt på motorvejsafkørsel. Indholdsfortegnelse:

Søndergade 2 / Vibyvej 1, 5580 Nørre Åby Velbeliggende boligudlejningsejendom tæt på motorvejsafkørsel. Indholdsfortegnelse: Søndergade 2 / Vibyvej 1, 5580 Nørre Åby Velbeliggende boligudlejningsejendom tæt på motorvejsafkørsel Anskaffelsespris DKK 5.225.000 For nærmere information kontakt: Nettostartafkast år 1 % 6,25 Peter

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2014. (20. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: 56 63 63 37 * Fax: 56

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

FINANSIERINGSOVERSLAG IV

FINANSIERINGSOVERSLAG IV J.nr. 141971-000104 HQ/CBD 25. september 2014 FINANSIERINGSOVERSLAG IV (25. september 2014) (Tilslutning fra mindst 4.352 m2, svarende til ca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommen

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6. Åparken 6, 8000 Århus C. Årsrapport for 2007. (3. regnskabsår)

Andelsboligforeningen Åparken 6. Åparken 6, 8000 Århus C. Årsrapport for 2007. (3. regnskabsår) Åparken 6, 8000 Århus C Årsrapport for 2007 (3. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2008. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

STATUSBOGEN '' '' BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2003. (25. regnskabsår) ' < '"J#

STATUSBOGEN '' '' BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2003. (25. regnskabsår) ' < 'J# BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2003 (25. regnskabsår) ==--=== '

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Ejendommens hovedtal Matr.nr.: Kontant pris 1.899.000 Bruttoydelse pr. måned 10.031 Udbetaling 95.000 Nettoydelse pr. måned 9.773 Matr. nr.

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Omeksamen august 2005 Økonomi Del/delprøve: BA-oecon., 3. semester Fag: B4-2: Regnskab og finansiering, 2. del Antal sider i opgavesættet:

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL

FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL L A P P E N D I X I lærebogens kapitel 30 har vi gennemgået, hvordan man kan afgøre, om en investering er rentabel. Til dette formål har vi anvendt kapitalværdimetoden og

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen A/B Grøntoften KVARTALS- RAPPORT For perioden 01.01.2016 til 30.09.2016 Administrator: Controller: Pamela Jacobsen 45 26 86 07 pwi@datea.dk Ann Jørgensen 45 26 02 34 anj@datea.dk EjendomNr: 63668 DATEA

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING LEKTION 3 Likviditetsbudgettering LIKVIDITETSBUDGETTERING Økonomistyring Lektion 3, Likviditetsbudgettering 2 1 LIKVIDITET OG BUDGETTERING LIKVIDITET er en vigtig forudsætning

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere

Huslejebudget forslag

Huslejebudget forslag Huslejebudget forslag Afd. 2 Knudsvej, Herning Page 1 of 7 Her kan du se hvad dine huslejekroner bruges til: 12% % 13% 13% 37% Renter og afdrag på kreditforeningslån Ejendomsskatter, renovation og forsikringer

Læs mere

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk

CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Salgsopstilling CD Bolig - Johnny Thougaard Nørregade 24 8850 Bjerringbro 8668 2035-4026 1788 jt@cdbolig.dk www.cdbolig.dk Adresse: Nørregade 18H, 8850 Bjerringbro Sagsnr.: 3565-2015033 Dato: 01-09-2015

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Skab råderum ved investering

Skab råderum ved investering Skab råderum ved investering Jakob Vesterlund Olsen Michael Friis Pedersen Institut for Fødevare og Ressource Økonomi Dias 1 Skab råderum ved investering Fra budget til rentabilitetsberegning (Jakob Vesterlund

Læs mere

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen Side 1 af 5 sider Syddansk Universitet HD - Studierne Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Eksamen, januar 2008 Skriftlig reeksamen i faget Erhvervsøkonomi 3. semester Gammel ordning med 4 t. eksamen

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere