Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007"

Transkript

1 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 27 Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 en økonomisk plan, der blev kendt som Århundredets plan. Planen blev aldrig gennemført. Dette notat skitserer hovedindholdet i planen, der skulle indfases på 1 år. Fokus i planen var at styrke dansk økonomi ved at slanke den offentlige sektor, indføre brugerbetaling og sænke marginalskatterne. I løbet af 1 år skulle skattetrykket sænkes med 8 pct. af BNP. Dette blev muliggjort af bl.a. en reduktion i det offentlige forbrug på 1½ pct. årligt, hvilket ville medføre 1. færre offentligt ansatte i løbet af 1 år. Herudover skulle bl.a. skatteværdien af rentefradrag og fagforeningsfradrag reduceres, ligesom grønne afgifter skulle hæves. Endeligt blev der lagt op til øget brugerbetaling. CEPOS har beregnet en 27- version af planen. 1. fase ville indebære en øverste marginalskat på 45 pct., mens 2. fase vil bringe den øverste marginalskat ned på 34 pct. Dvs. den 4. laveste i OECD og lavere end i USA og England. Herudover ville selskabsskatten blive sænket fra 25 til 18 pct., hvilket ville være den 3. laveste selskabsskatteprocent i OECD. Planen ville ved en gennemførelse i dag bidrage væsentligt til håndteringen af de udfordringer, det danske samfund står over for. Reduktionen af den offentlige beskæftigelse ville frigøre arbejdskraft til den private sektor, der i dag må afvise ordrer pga. mangel på arbejdskraft. Reduktionen i den offentlige beskæftigelse kunne være en naturlig konsekvens af kommunalreformen, der burde hæve produktiviteten i kommunerne. Skattesystemet ville i højere grad motivere til at arbejde ekstra og mere effektivt, hvilket også er relevant i forhold til manglen på arbejdskraft. Herudover ville det blive mere attraktivt at uddanne og dygtiggøre sig, ligesom det med en øverste marginalskat på 34 pct. ville blive nemmere at tiltrække dygtige udlændinge til det danske arbejdsmarked. Ideen med brugerbetaling er hensigtsmæssig i forhold til danskernes ønske om bedre velfærdsservice. Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 Danmarkshistoriens største økonomiske plan også kendt som Århundredets plan. Udgangspunktet for planen var: Den offentlige sektor er for stor, skattetrykket er for højt, og der er ikke tilstrækkelig fremgang i den private sektor. 1 Århundredets plan fokuserede bl.a. på at reducere marginalskatten på arbejde, ligesom selskabsskattesatsen også skulle sænkes. Derudover blev der lagt op til en reduktion af den offentlige sektors størrelse samt øget brugerbetaling. Århundredets plan kom i en tid med store skattereformer bl.a. i USA og Sverige Planen kom i en periode, hvor en række lande gennemførte omfattende skattereformer, herunder Storbritannien, USA og Sverige. Mange af disse landes reformer var skatteomlægninger, der bl.a. reducerede fradrag og marginalskattesatserne. Århundredets plan var også inspireret af denne globale tendens. Og hvad angår ændring i marginalskat og dermed forventet effekt på arbejdsudbuddet kan reformen sammenlignes med den amerikanske 1986-reform (reduktion i øverste marginalskat fra 55 til 38 pct.) og den svenske 1991-reform (fra 85 til pct.). Begge reformer var skatteomlægninger. Sidstnævnte er siden blevet omtalt som Tax reform of the century fase: Skattelettelser på 2,3 pct. af BNP Planen var delt op i to faser: 1. fase indeholdt skattelettelser for i alt 4,3 pct. af BNP, hvilket svarer til 74 mia. kr. i 27-niveau 3. Skattelettelserne skulle indfases i perioden og i 1 Planen ny vækst og fremgang. Finansministeriet. Maj Martin Ljunge og Kelly Ragan. Labor Supply and the Tax Reform of the Century, Working Paper, University of Chicago. 3 Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse, maj 27. 1

2 denne periode ville den øverste marginalskat blive reduceret fra 68 til 52 pct. Der var skatteog afgiftsstramninger for 2 pct. af BNP. Skattestramningerne bestod bl.a. af lavere skatteværdi af rentefradrag og fagforeningsfradrag samt højere grønne afgifter. Finansieringen kom derudover fra en reduktion i den offentlige sektors størrelse samt øget brugerbetaling (på fx vejbenyttelse). Det offentlige forbrug skulle således i perioden reduceres med 1½ pct. årligt i faste priser. Ud over lavere skat på arbejde blev der også lagt op til en skatteomlægning på selskabsskatteområdet, der ville sænke selskabsskattesatsen med 15 pct.point (finansieret af en stramning af afskrivningsreglerne) samt en reduktion af beskatningen af positiv og negativ kapitalindkomst fra op til 56 pct. til en flad sats på 4 pct. Der blev ikke indregnet et finansieringsbidrag fra de dynamiske effekter, der ville følge af marginalskattelettelserne. Samlet set var der tale om en nettoskattelettelse på 2,3 pct. af BNP (39 mia. kr. i 27) og den samlede plan budgetterede med en overfinansiering på,2 pct. af BNP. 2. fase: yderligere skattelettelser for 6 pct. af BNP 2. fase skulle løbe fra 1995 til 2, og ville indebære en reduktion i skattetrykket på yderligere 6 pct. af BNP eller 1 mia.kr. I løbet af 1 år (dvs. i år 2) ville der være skabt et samlet råderum til skattelettelser på ca. 8 pct. af BNP svarende til 145 mia.kr. (i 27- niveau). Fald i offentlig beskæftigelse på 1. personer over 1 år Reduktionen i skattetrykket fulgte af den reduktion i udgiftstrykket på 13 pct. af BNP, der ville være en konsekvens af den ændrede udgiftspolitik frem til 2. For hele perioden under ét ville det offentlige forbrug falde med gennemsnitligt 1½ pct. årligt (målt i faste priser). Herudover skulle de samlede udgifter til overførselsindkomster (eksklusive dagpenge) ikke vokse hurtigere end prisstigningstakten. Udgiftspolitikken skulle medføre et fald i den offentlige beskæftigelse på 1. personer i perioden 199-2, mens den private beskæftigelse ifølge planen ville vokse med 265. personer. Figur 1 - Ændring i beskæftigelse Beskæftigede (1. personer) Offentligt ansatte - 1. Privat ansatte version af Århundredets Plan: 34 pct. i marginalskat ved fuld indfasning CEPOS har i forbindelse med bogen På ret kurs Et tilbageblik på systemskiftet i beregnet en 27-version af Århundredets plan. Dvs. størrelsen af skattelettelsen er beregnet på 27-niveau og ændringerne i skattesystemet i planen er søgt overført til skattesystemet i 4 Henrik Gade Jensen et. al. (red.) (27). På ret kurs Et tilbageblik på systemskiftet i 1982, People s Press. 2

3 27. Første fase, der ville løbe i perioden , ville indebære en marginalskat på 45 pct. (op til 63 pct. i dag) for personer med indkomst over mellemskattegrænsen. For personer med indkomst under mellemskattegrænsen udgør marginalskatten 39 pct. (mod 43 pct. i dag) Figur 2-27-version af Århundredets Plan Skattesats Marginalskat i dag Fase 2. Fase 49,2 42, Indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag (1. kr) Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger En 27-version af planen vil ved en fuld indfasning (2. fase ville løbe i perioden ) reducere den øverste marginalskat yderligere til 34 pct. Dermed ville Danmark have en øverste marginalskat, der ville være den 4. laveste i OECD og lavere end i England, USA og Schweiz. For personer med indkomst under mellemskattegrænsen udgør marginalskatten 28 pct. Figur 3 - Marginalskat for personer med høje indkomster (167 pct. af gennemsnitsindkomsten) Pct Belgien Kilde: OECD Danmark i dag Sverige Danmark Ungarn Grækenland Frankrig Finland Italien Tjekkiet Portugal Luxembourg Polen Holland Norge Irland Planens 1. fase Tyrkiet England Australien Fase 1 Tyskland USA Schweiz Slovakiet Østrig Planens 2. fase New Island Spanien Canada Fase 2 Japan Mexico Korea Fald i offentlig beskæftigelse på 1. personer relevant idag I relation til at der i disse år gennemføres en kommunalreform med en række kommunesammenlægninger, ville det være relevant at reducere den offentlige beskæftigelse med 1. personer over 1 år. Det skal ses i forhold til en samlet offentlig beskæftigelse på ca. 8. personer. En sådan målsætning ville motivere kommunerne og resten af den offentlige sektor til at øge produktiviteten (herunder i administrationen, hvor der ifølge 3

4 Finansministeriet er beskæftiget 13. personer 5 ), høste stordriftsfordele ved kommunesammenlægninger samt sende opgaver i udbud. En reduktion i den offentlige beskæftigelse på 1. personer over en 1-årig periode svarer til en samlet rationalisering på 12 pct. eller godt 1 pct. årligt. Dermed ville der blive frigjort arbejdskraft til den private sektor, der i dag må afvise ordrer grundet mangel på arbejdskraft. Brugerbetaling relevant i dag og ikke mindst fremover Indførelsen af brugerbetaling er også en idé, som er relevant i forhold til de udfordringer, Danmark står over for. Dels vil det kunne dæmpe efterspørgslen efter mange ydelser, der i dag er gratis. Dels er det ikke realistisk at finansiere den voksende efterspørgsel efter velfærdsservice (pleje, omsorg, sundhed mv.) i fremtiden gennem øgede skatter. Skattefinansiering vil reducere arbejdsudbuddet, ligesom højproduktive personer og virksomheder får incitament til at fravælge Danmark til fordel for lande med lavere skatter. I stedet bør forbedringer i velfærdsstandarden betales af den enkelte gennem brugerbetaling, hvad enten det er offentlige eller private virksomheder, der leverer ydelsen. Århundredets Plan ville ruste Danmark til de fremtidige udfordringer Planen ville ved en gennemførelse i dag bidrage væsentligt til håndteringen af de udfordringer, det danske samfund står over for. Skattesystemet ville således i højere grad motivere til at arbejde ekstra og mere effektivt, hvilket er relevant i forhold til manglen på arbejdskraft. Herudover ville det blive mere attraktivt at uddanne og dygtiggøre sig, ligesom det med en øverste marginalskat på 34 pct. ville blive nemmere at tiltrække dygtige udlændinge til det danske arbejdsmarked. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen til 18 pct. fra de nuværende 25 pct. ville stille Danmark stærkt i den globale skattekonkurrence på virksomhedsområdet. 5 Finansministeriet: Budgetredegørelse 23 4

5 Appendix I dette appendix gennemgås Århundredets Plan mere udførligt. Dette afsnit omhandler skatteomlægningens 1. fase, der skulle gennemføres i perioden I afsnit 1.1 redegøres for lettelser i person- og selskabsbeskatningen, mens der i afsnit 1.2 redegøres for finansieringsdelen. I afsnit 1.3 redegøres der kort for reformen af kapitalindkomstbeskatningen. Nedenfor i tabel 1 fremgår hovedelementerne i skatteomlægningens 1. fase. Tabel 1 Skatteomlægningens hovedelementer (1. fase) Procent af BNP 27-priser og lønninger Nedsættelse af statslige personskattesatser -2,4 pct. -41,3 mia. kr. Nedsættelse af kommunale personskattesatser -,8 pct. -14,1 mia. kr. Nedsættelse af erhvervsskattesatserne -,6 pct. -1,3 mia. kr. Nedsættelse af afgifter -,5 pct. -8,1 mia. kr. Nedsættelse af skattesatser i alt -4,3 pct. -73,7 mia. kr. Omlægning af afskrivningsregler,4 pct. 7,1 mia. kr. Skattegrundlaget gøres bredere 1, pct. 17,3 mia. kr. Forøgelse af afgifter m.m.,6 pct. 11,1 mia. kr. Brugerbetaling,9 pct. 15,8 mia. kr. Statslige besparelser,7 pct. 11,3 mia. kr. Kommunale besparelser,8 pct. 14,1 mia. kr. Finansiering i alt 4,5 pct. 76,5 mia. kr. Overfinansiering i alt,2 pct. 2,8 mia. kr. Kilde: Planen; Statistikbanken.dk/NAT1; Økonomisk Redegørelse maj Skatte og afgiftslettelser Personskattesatserne skulle sænkes med 3,2 pct. af BNP, hvilket ville betyde en sænkning af den øverste marginalskat med 16 pct.point fra 68 til 52 pct. i perioden fra Motivationen herfor var, at man ville tilskynde danskerne til at øge arbejdsudbuddet. Dette ville samtidig dæmpe lønstigningerne 7, forbedre konkurrenceevnen og dermed bidrage til håndteringen af en af tidens store udfordringer: underskuddet på betalingsbalancens løbende poster. Det blev vurderet, at ca. 3 pct. af lettelsen i personbeskatningen ville vende tilbage til de offentlige kasser som følge af de positive udbudseffekter. Dette tilbageløb til de offentlige finanser blev ikke indregnet i finansieringen. I figur 1 nedenfor er vist skattesystemet, som det ville se ud efter indfasning af 1. fase ( Århundredets plan ). Herudover er i figur 1 angivet, hvordan skattesystemet så ud i 1989 samt hvordan reglerne var før skattereformen fra 1987, der sænkede den øverste marginalskat fra 73 til 68 pct.. 6 Dette skulle ske ved sænkning af den statslige 22 pct.-skat til 18 pct; fjernelse af 6 pct.skatten; nedsættelse af 12 pct.-skat til 8 pct.; kommunalskat sænket med 2 pct-enheder. 7 Regeringen opfordrer i sin publikation arbejdsmarkedets parter til at dæmpe lønstigningerne i takt med, at planen og marginalskattelettelserne gennemføres. Det foreslås også, at ministrenes lønninger bliver reduceret med 2 pct. for den del, der ligger over. kr. 5

6 Figur 1 - Ændring i skattesatser Pct Gamle regler (før 1987) Skattesystem Århundredets plan Indkomst (1. kr) Kilde: Dansk Økonomi i 9'erne, s. 29 Erhvervs- og selskabsskatterne skulle sænkes med,6 pct. af BNP, hvilket svarede til 15 pct.point fra til 35 pct. Begrundelsen herfor var, at det skulle være mere attraktivt at gennemføre investeringer, ligesom det skulle blive mere attraktivt for udenlandske virksomheder at placere sig i Danmark. Det bemærkes, at man i planen var ganske opmærksom på skattekonkurrencen på selskabsskatteområdet. Afgiftslettelser blev foreslået for hvad der svarer til,5 pct. af BNP. Dette især med fokus på at mindske grænsehandelen ved at sænke afgifterne på benzin og andre særlig mobile varer. 1.2 Finansiering Finansiering af planen skulle ske ved skattestramninger (udvidelse af skattebase, omlægning af afskrivningsregler og forøgelse af afgifter) svarende til godt 2 pct. af BNP, øget brugerbetaling svarende til,9 pct. af BNP og offentlige besparelser for knap 1,5 pct. af BNP. Udvidelse af skattebasen (svarende til ca. 1 pct. af BNP). Befordringsfradraget skulle begrænses, mens der blev foreslået fjernelse af fradrag til bl.a. følgende udgifter: 1) faglige kontingenter for lønmodtagere, 2) arbejdsgiverkontingent til interesseorganisationer mv. og 3) A-kasse administration. Omlægning af afskrivningsreglerne (ca.,4 pct. af BNP) bestod hovedsageligt i omlægninger, der skulle føre Danmarks regelsæt på linje med de øvrige lande i Vesteuropa. Forøgelse af afgifter (ca.,6 pct. af BNP) bestod i indførelsen af en vandafgift og en forøgelse af diesel- og vægtafgiften. Herudover skulle der ske en forhøjelse af arbejdsmarkedsbidraget for den finansielle sektor (det der i dag kaldes lønsumsafgift), som delvis kompensation for de betydelige fordele, denne sektor ville få ved nedsættelsen af selskabsskattesatsen fra til 35 pct. 6

7 Øget brugerbetaling (ca.,9 pct. af BNP). Egenfinansiering af offentlige ydelser indførtes både med finansieringsmæssigt, men også adfærdsregulerende sigte. En dagpengereform skulle give arbejdsmarkedets parter et større økonomisk medansvar for ledighedsudviklingen. Herudover skulle arbejdsgivere dække en større del af de offentlige udgifter i forbindelse med arbejdsskader for at øge arbejdsgivernes incitament til at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø. På trafikområdet skulle der indføres afgifter på motorveje eller større broer mellem landsdele. Besparelser i den offentlige sektor (1,5 pct. af BNP, hvoraf,7 pct.point kommer fra statslige besparelser og,8 pct.point fra kommunale besparelser). For perioden skulle det offentlige forbrug falde med gennemsnitligt 1½ pct. årligt i faste priser. Besparelserne skulle bl.a. hentes ved, at det offentlige personaleforbrug skulle reduceres med 1. årsværk i hvert af årene Statens personaleforbrug reduceres med 3. personer årligt, mens den øvrige reduktion på 7. personer årligt skulle finde sted i den kommunale sektor. Målsætningen var at opnå produktivitetsforbedringer så færre ansatte kunne producere det samme eller mere. Anlægsudgifterne fastholdes indtil 1993 på uændret niveau i faste priser. 1.3 Kapitalindkomstbeskatningen Også kapitalindkomstbeskatningen skulle ifølge planen omlægges, så det blev mere attraktivt at spare op og mindre attraktivt at stifte gæld. I figur 2 ses effekten af de nye regler for kapitalindkomstbeskatning ( Århundredets plan i figur 2), der betyder at satsen sænkes til 4 pct. for al kapitalindkomst (såvel positiv som negativ kapitalindkomst). Dermed blev der lagt op til en yderligere reduktion i beskatningen af negativ kapitalindkomst (skatteværdien af rentefradraget) fra 51 til 4 pct. Denne reduktion i rentefradraget kunne finansiere lettelsen i beskatningen af den positive kapitalindkomst 8 og fremstår dermed som provenuneutral. Det bemærkes i øvrigt, at i forbindelse med skattereformen i 1987 blev kapitalindkomstbeskatningen sænket betragteligt. Beskatningen af negativ kapitalindkomst faldt fra 73 til 51 pct., mens marginalskatten på positiv kapitalindkomst faldt fra 73 til 56 pct. I dag udgør den øverste marginalskat for beskatning af positiv kapitalindkomst 59,7 pct. Figur 2 - Kapitalindkomstbeskatning Pct Gamle regler (før 1987) (Positiv kapitalindkomst) (Negativ kapitalindkomst) Skattesystem Århundredets plan Indkomst (1. kr.) Kilde: Dansk Økonomi i 9'erne, s Positiv kapitalindkomst er fx renteindtægter. 7

8 2. Fase 2 af Schlüters plan Flere strukturelle elementer i århundredets plan ventes først at få fuld virkning på længere sigt. Det drejer sig dels om effekten af skattelettelserne og dels om udgiftspolitikken, der på sigt ville medføre en mærkbar reduktion af udgiftstrykket. Derfor blev der også lavet en fremskrivning af det økonomiske forløb helt indtil år fase af planen løb fra 1995 til 2. Som det fremgår af tabel 2 ville en gennemførelse af planen give en sænkning af skattetrykket med 8,5 pct.point i forhold til det grundforløb, man forventede med uændrede regler. I næste afsnit ses på, hvordan det reducerede skattetryk kunne udmøntes i lavere marginalskat. Udgiftstrykket ville blive sænket med 13,3 pct.point bl.a. fordi det offentlige forbrug for hele perioden ville falde med gennemsnitligt 1½ pct. årligt målt i faste priser. I relation hertil ville den offentlige beskæftigelse falde med 1. personer i perioden 199-2, mens den private beskæftigelse ville vokse med 265. personer. Den samlede beskæftigelse ville for hele perioden vokse med 165. personer, mens arbejdsløsheden ville falde 5, pct. af arbejdsstyrken. Tabel 2 Ændringer i centrale nøgletal Grundforløb Planen Forskel (isoleret effekt af Planen) (Beregnede størrelser for år 2) Skattetryk (pct. af BNP),3 pct. 41,8 pct. (-) 8,5 pct. point Udgiftstryk (pct. af BNP) 58,4 pct. 45,1 pct. (-) 13,3 pct. point Arbejdsløshed (pct. af arbejdsstyrke) 7, pct. 5, pct. 2 pct. lavere arbejdsløshed (Ændringer i perioden 199-2) Vækst i samlet beskæftigelse (1. pers.) 88,7 165,3 (+) 76.6 beskæftigede - offentlig (1. pers.) 44,4-1,1 (-) 144. offentlige - privat (1. pers.) 44,3 265,4 (+) private Arbejdsstyrke (1. pers.) 24,2 43,2 (+) 19. i arbejdsstyrken Kilde: Dansk økonomi i 9'erne, bilagstabel 2 3. Århundredets plan 27-version I det følgende er beregnet en 27-version af Århundredets plan. Dette gøres for at illustrere, hvorledes planen kunne se ud, hvis den skulle gennemføres i dag. 3.1 Skatteomlægning 1. fase (28-212) 1. fase vil en 27-version skulle løbe over årene 28 til 212. Lettelse af personskatter (ca. 3,2 pct. af BNP eller 54,7 mia. kr. i 27). I den oprindelige plan var der udover bundfradraget ét progressionstrin. I 27-versionen svarer dette trin til mellemskatten, der opretholdes i sin nuværende form 9. 9 I den oprindelige plan var der yderligere et progressionstrin. Størrelsen var dog blot på 1,5 pct. point og der ses derfor bort fra dette. 8

9 Tabel 3 Personskattelettelser Ændring Provenuvirkning (mia. kr.) Fjernelse af topskat (-) 15, pct. point 17,8 Lettelse af kommuneskat (-) 2, pct. point 14,2 Lettelse af bundskat (-) 2,7 pct. point 22,7 Personskattelettelser i alt 54,7 Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger Det er muligt at fjerne topskatten, lette kommuneskatten med 2, pct.point og sænke bundskatten med 2,7 pct.point inden for et råderum på 55 mia.kr., se tabel 3 og figur 3. Samlet set betyder dette, at den højeste marginalskattesats sænkes fra 63 til 45 pct. - en lettelse på 18 pct.point. Marginalskatten for personer, der ligger under den nuværende mellemskattegrænse, vil ende på 39 pct. Skattelettelsen vil føre til en stigning i arbejdsudbuddet på ca. 4. personer. Velstandseffekten af en sådan udvidelse af arbejdsudbuddet svarer til en stigning i BNP på ca. 1,4 pct. Den øverste marginalskat på 44,9 pct. ville herefter være lavere end OECD-gennemsnittet på 49 pct., lige over niveauet i USA på 43 pct., men lavere end i England på 48 pct. Figur 3 - Marginalskattesatser på arbejdsindkomst Skattesats 7 Marginalskat i dag 6 Plan 1. fase Indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag (1. kr) Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger Lettelse af selskabs- og erhvervsskatter (ca.,6 pct. af BNP eller 1,3 mia. kr. i 27). I 1. fase var der afsat et råderum til lavere selskabsskat svarende til 1 mia.kr. Nedsættelse af selskabsskatten med 1 pct.point indebærer et umiddelbart provenutab på ca. 1,5 mia. kr. 1 Derfor vil der i alt være mulighed for at sænke selskabsskatten med 7 pct.point, fra 25 pct. i dag til 18 pct. Dermed ville Danmark have den 3. laveste selskabsskattesats i OECD (se figur 4). 1 Svar på 2-spørgsmål S3333 (25) 9

10 Figur 4. Selskabsskatteprocent i OECD samt Danmark efter gennemførelse af plan Pct Danmark i dag 35 3 DK efter plan Anm.: OECD-tal for 26. Danmark tal for 27. Kilde: OECD og Skatteministeriet Herudover er der i planens 1. fase angivet et råderum til nedsættelse af afgifter på ca.,5 pct. af BNP eller 8,1 mia. kr. i Finansiering af 1. fase Udvidelse af skattebasen (ca. 1, pct. af BNP eller 17 mia. kr. i 27). I planen fra 1989 foreslås det at fjerne en række ligningsmæssige fradrag for at opnå budgetforbedringen. I 27 vil en afskaffelse af fradrag for følgende udgifter give øget provenu på i alt knap 17 mia. kr. 11 : A-kasse 12 (ca. 3,9 mia. kr.), fagforeningskontingenter (ca. 2,6 mia. kr.), arbejdsgiveres faglige kontingenter (ca.,3 mia. kr.) 13, befordringsfradrag (3,9 mia.kr.), mens en reduktion af skatteværdien af rentefradraget fra 33,3 til 23 pct. ville bidrage med en budgetforbedring på ca. 6 mia.kr. Tabel 4 - Ændrede skattefradrag Provenu-gevinst A-kasse kontingent (ekskl. efterlønsbidrag) Fagforeningskontingenter Reduktion af skatteværdi af rentefradrag Fradrag for arbejdsgiveres faglige kontingenter Befordringsfradrag I alt Kilde: Skatteministeriet og 2-spg S ,9 mia. kr. 2,6 mia. kr. 6, mia. kr.,3 mia. kr. 3,9 mia. kr. 16,7 mia. kr. Statslige og kommunale besparelser (1,5 pct. af BNP svarende til 25,4 mia. kr. i 27). En årlig realvækst i det offentlige forbrug på minus 1½ pct. ville medføre en budgetforbedring på knap 33 mia.kr. i perioden En sådan rammereduktion ville medføre en øget tilskyndelse for den offentlige sektor til at effektivisere og sende opgaver i udbud. 11 Kilde: Skatteministeriet 12 Ekskl. efterlønsbidrag 13 Kilde: 2-spørgsmål S

11 Herudover ville en 27-version af planen indebære øget brugerbetaling for ca.,9 pct. af BNP svarende til 16 mia. kr., en stramning af afskrivningsreglerne for ca.,4 pct. af BNP eller 7 mia. kr. samt en forøgelse af afgifter på ca.,6 pct. af BNP eller 11 mia. kr. 3.3 Skatteomlægning 2. fase (213-18) I 2. fase af planen medfører offentlige besparelser, at der skabes råderum til skattelettelser for yderligere 6 pct. af BNP. Dvs. et råderum på 8 pct. af BNP set over hele perioden. For det samlede råderum kan den øverste marginalskat nedbringes til 34 pct., mens personer med indkomster under den nuværende mellemskattegrænse (27. kr.) vil have en marginalskat på 28 pct., se figur 5. Figur 5 - Marginalskattesatser på arbejdsindkomst Skattesats 7 Marginalskat i dag 6 4 Plan 1. fase Plan 2. fase Indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag (1. kr) Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger Efter gennemførelsen af fase 2 ville Danmark med 34 pct. have den 4. laveste marginalskat i OECD (se figur 6). I dag har Danmark med 63 pct. den 3. højeste marginalskat i OECD. 11

12 Figur 6 - Marginalskat for personer med høje indkomster (167 pct. af gennemsnitsindkomsten) Pct. 8, Danmark i dag 7, Planens 1. fase 6,, Planens 2. fase 4, 3, 2, 1,, Kilde: OECD 12

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Økonomisk oversigt...5 Initiativer...6 1. Skattelettelser til borgere og erhvervsliv...6 1.1 Selskabsskatten sænkes til 15 procent...6 1.2 Topskatten fjernes...7 1.3

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere