Hvad bilder kvinder sig ind og hvad ved de rent faktisk - Om kvinder og deres pensionsopsparing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad bilder kvinder sig ind og hvad ved de rent faktisk - Om kvinder og deres pensionsopsparing"

Transkript

1 Hvad bilder kvinder sig ind og hvad ved de rent faktisk - Om kvinder og deres pensionsopsparing 1

2 What women think they know and what they actually know. - about women and their retirement savings The main task of this dissertation project was to investigate the reasons for differences between women and men's retirement savings. The goal was to identify specific areas where actions in terms of changing the current conditions could be suggested. As a starting point an analysis of the broad structural regulations of the Danish market in relation to occupational conditions, women's choices about career, motherhood, reduced working hours, financial advisory and behaviors related to saving for retirement was conducted. Also it was investigated, whether the existing culture/social norms and/or biological factors could be concluded to play a role in this matter. Based on the analysis performed on the structural/social/biological level an analysis on the individual level and the conditions that specifically apply in relation to women and their involvement in retirement savings was conducted. To identify the main issues in relation to the subject a qualitative analysis initially was conducted, which included both focus group interviews and individual interviews. This revealed a generally negative attitude towards involvement in retirement savings, and a theoretical framework was established on this background in order to analyze this further. A value - attitude - behavior model with the Theory of Planned Behavior (TPB) by Fishbein and Ajzen, was selected as a theoretical basis for this analysis. An electronic-based quantitative analysis, primarily among women (a limited number of male respondents were included in the analysis, in order to be able to compare the results between the groups) was conducted. n order to examine whether the underlying personal values affected the formation of attitude regarding involvement in retirement savings personal values were measured by the Schwartz Value Theory. Further the degree of Knowlegde Calibration (KC) among the respondens was measured in order to investigate how much they actually knew about retirement savings as opposed what they thought they knew, to investigate the possible impact of this. The collected quantitative data were then analyzed by structural equation modeling using EQS. The analysis showed that Perceived Behavioral Control had significant impact on the involvement in pensions for women, while attitudes to involvement in retirement savings were significant in relation to involvement in pensions for men.

3 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. ndledning Pension en udfordring for de fleste Formål med og tilgang til opgaven Problemformulering Betragtningsniveau Afgrænsning Definitioner 9 2. Markedsbeskrivelse Pensionsbranchen Lovgivningsmæssige rammer Overordnede samfundsmæssige informationstiltag Markedet for pensionsprodukter Det danske pensionsmarked Brancheforening Forsikring og Pension Karakteristik af udbyderne af pensionsprodukter Markedføring af pensionsprodukter nformationstiltagblandt udbyderne Størrelsen af det danske pensionsmarked Karakteristik af kunderne Kundesegmenter ind og udbetaling af pension Den kompetente forbruger i internationalt perspektiv Kvinderoller - og mandeattituder Socialt betingede forskelle Piger og drenge Piger og drenge hver for sig Kvinder, indlæring og informationsindsamling Biologiske forskelle Østrogen, testosteron og finansielle beslutninger Kulturelt betingede forskelle Kvinder og risikovillighed Kvinder, arbejdsmarked og karriere 25 2

4 3.4.1 Kvinder og arbejdsmarked Løngabet mellem mænd og kvinder Kvinde og familie Kvinder og pensionsforhold Penge er tabu Regler ved skilsmisse Delkonklusion Baggrund for valg af teori og metode Resultater af den indledende, kvalitative analyse Fokusgruppe interviews ndividuelle interviews Konklusion - kvalitativ analyse Teoretisk udgangspunkt Ændringer af holdninger til involvering i pension Teoretisk model Pensionsopsparing og Theory of Planned Behavior Værdier og Theory of Planned Behavior Værdier og attitude Teoretiske tilgange til analyse af værdier Rokeach s Value Survey List of Values, LOV Values and Life Style, VALS Schwartz Value Theory Værdier, kvinder og mænd Analysemodel og opstilling af hypoteser Knowledge Calibration og Pensionsopsparing Knowledge Calibration og TPB Knowledge Calibration og overbevisninger og attitude Knowlegde Calibration og subjective norm SN Knowlegde Calibration og PBC Knowledge Calibration, kvinder og mænd 55 3

5 8. Metode til undersøgelse af impiriske data Empiriske data Målgruppedefinition, kvantitative interviews og distribution af spørgeskema Opbygning af spørgeskema Spørgeskema struktur ndsamling og beskrivelse af data Resultater af kvantitative spørgeskemaundersøgelse Specifikation af analysemetode Validering af den anvendte model Test af hypoteser Test af KC Diskussion Delkonklusion Konklusion Perspektivering og handlingsalternativer Mulige scenarier for ændring af de nuværende forhold 76 Referencer 77 Bilag: Bilag 1: Udbydere, markedsandele og fordeling af pensionsformuer Bilag 2: Det danske pensionsmarked struktur og pensionsformer Bilag 3: Annoncer vedrørende pensionsopsparing Bilag 4: Spørgeskema, udbydere Bilag 5: Pensionsopsparing fordelt på køn og civilstand Bilag 6: Kvinders pension i forhold til ægtefællers Bilag 7: Pensionsalder, kvinder og mænd Bilag 8: Kvalitative interviews Bilag 9: Kvantitativ interviews Bilag 10: Resultater af SEM analyse 4

6 1. ndledning 1.1. Pension en udfordring for de fleste Der er så meget kvinder ikke forstår bliver det jævnligt og med et glimt i øjet meldt ud i diverse medier, når det handler om sport og spil (Oddset, 2007). en lidt mere rummelig udgave - Der er så meget kvinder - og mænd - ikke forstår - giver påstanden imidlertid et ret præcist billede af danskerne og deres forhold til pensionsopsparing, (Forsikring og Pension, (F&P), 2010). Pension er en uhåndgribelig, kedelig og uoverskuelig nød at knække for de fleste. Det opfattes som et yderst komplekst område, hvor en række forskellige forhold (som den enkelte har større eller mindre indflydelse på) har betydning for, hvor stor pensionsopsparingen er på det tidspunkt, den skal udbetales og bruges, (F&P, 2010). Når ordet pension nævnes bliver flertallet da også overvældet af afmagt, dårlig samvittighed og bevidstheden om manglende overblik. Hvorvidt man gør noget aktivt for at ændre dette, vil ofte afhænge af, hvor man er alders- og/eller arbejdsmæssigt i sit liv, hvilken udsigt og hvilke forventninger man har til tilværelsen som pensionist, om man interesserer sig for området og sidst men ikke mindst i langt de fleste tilfælde, om man er mand eller kvinde. Pension er således et område som udfordrer størstedelen af befolkningen på deres kompetencer i forhold til at håndtere beslutninger af høj kompleksitet, og især mange kvinder angiver dette som en af de væsentligste årsager til, at de ikke sætter sig bedre ind i deres pensionsforhold, (Penge og Pensionspanelet, 2010). Konkret ses det, at kvinders pensionsopsparinger gennemsnitligt er lavere end mænds, hvilket betyder at kvinder alt andet lige vil være dårligere stillet, når de forlader arbejdsmarkedet. Samtidig pegede en netop gennemført analyse på, at de yngre kvinder ikke tror, at mulighederne for offentlig pension vil være de samme, som på nuværende tidspunkt, når de skal på pension, (FTF, 2010). 5

7 Som udgangspunkt er således vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan man ønsker at leve sit liv, (også) når man ikke er på arbejdsmarkedet længere, da det ikke er ligegyldigt, hvordan man planlægger sin pensionsopsparing. Det undlader især mange kvinder at tage stilling til, og i kombination med en række øvrige forhold betyder det, at kvinders pensionsopsparinger generelt er lavere end mænds. De bagvedliggende årsager til dette, samt hvorvidt det er muligt at ændre på disse forhold vil blive analyseret i denne opgave. 1.2 Formål med - og tilgang til opgaven Denne opgave har til formål at undersøge baggrunden for, hvorfor kvinders pensionsopsparinger generelt er mindre end mænds, samt at identificere eventuelle områder, det er relevant at fokusere på med henblik på at ændre den nuværende situation. Analysen vil dels bygge på tilgængelig litteratur inden for området, dels på empiri indsamlet via kvalitative og kvantitative analyser. For at belyse emnet så aktuelt som muligt, og fra forskellige synsvinkler, er det forsøgt at sammensætte litteraturen bag opgaven bredt. På baggrund af den gennemførte analyse opstilles mulige forslag til tiltag, som kan gennemføres på kort og på langt sigt i et forsøg på at udligne forskellene. En afdækning af de bagved liggende mekanismer vil naturligt komme til at inddrage holdninger blandt såvel mænd som kvinder med henblik på at kunne foretage en sammenligning. Da emnet omfatter en række mulige tilgange vil undersøgelser/studier af såvel økonomisk, adfærdsmæssig som biologisk/sociologisk karakter blive inddraget i opgaven, hvor det virker relevant for at kunne belyse emnet og dets kompleksitet. Det primære fokus i opgaven ligger dog på selve forbrugeradfærdsdelen (kvinder og involvering i deres pensionsopsparinger) i overensstemmelse med, at opgaven skrives på cand. merc. studiets EMF-linje. Den overvejende del af litteraturen vil derfor være relateret til de studieaktuelle fag, mens de øvrige nævnte tilgangsvinkler vil blive medtaget i det omfang, det vurderes nødvendigt for at kunne give en fyldestgørende og dybdegående beskrivelse og analyse af den valgte problemstilling. Opgavens indhold og struktur fremgår af nedenstående figur 1. 6

8 Figur 1: Opgavestruktur Mulige scenarier Strukturelt/socialt niveau Skabe positiv social norm for involvering i pension uanset køn Forenkling af materiale, pensionsoversigter, eksemplificere/cases? Relevant gennem livet? Belønning for at starte opsparingen tidligt? Kvinder tage ansvar som rollemodeller for børn, veninder, kolleger m.v. Forbedre muligheder i forhold til at købe sig til hjælp i hjemmet Kønsopdelt tværfaglig pensions /forbrugeruddannelse som en del af undervisning i folkeskoler, på ungdomsuddannelser etc. Gøre pensionsopsparing obligatorisk i højere grad? Udnytte interaktive muligheder communities, løbende info via sms, hvad har hvilke kunder brug for? Perspektiv/ Handlingsalternativer Strukturelt/socialt niveau Kvinder Rollemodeller Uddannelse Normer, ansvar Overord. tiltag Undervisning Fokus på info og viden OECD/EU tiltag Udbydere CSR/cases Materiale lettere tilgængeligt Samfundet nstitutioner Ministerier Politikere Medier Konklusion Strukturelt/socialt/ individuelt niveau Kvinder, værdier og deres opfattelse af egne evner i forhold til pension Påvirkning fra omgivelser (pos. rollemodeller vs neg. opfattelse) Tilgang til opsparing (knowlegde calibration) Risikovillighed Arbejdsmarked, familie Større viden inden for området, tage ansvar Værdier Knowlegde Calibration Teori, empiri, analyse ndividuelt niveau Holdning til pensionsops. Omgivelsernes påvirkning Attitude til handlingen Subjektiv opfattelse af normen ntention om handling Holdning egne kompetencer Opfat. kontrol over handling Uddannelse, arbejdsmarked, ansvarsfordeling, kønsopfattelser Strukturelt/socialt/ niveau Kønsmæssige forskelle Arbejdsmarked/indkomst m/k Rådgivning Opsparing/risikovillighed Tilvalg/fravalg kvinder Uddannelse Familie/børn/skilsmisse Karriere Kønsroller, kultur, socialisering Socialt niveau Socialt/kulturelt betingede kønsforskelle Biologiske kønsforskelle? ndledning, formål, pensionsmarkedet Strukturelt/socialt/ niveau Pensionsmarkedet, kvinder og pensionsopsparing 7

9 1.3 Problemformulering Hvordan kan kvinder pensionsmæssige forhold forbedres så den pensionsopsparing, de har til rådighed, kan sikre dem den tilværelse, de ønsker, når de ikke er på arbejdsmarkedet længere? Denne overordnede problemformulering undersøges nærmere gennem følgende research questions: 1. Hvilke overordnede faktorer har primært indflydelse på forskellen mellem mænds og kvinders pensionsopsparing? 2. Hvordan er kvinders egen holdning/attitude til pension, er de villige til at involvere sig, for at forbedre deres pensionsmæssige forhold og i givet fald, hvad kræver det? 3. Hvor stor er villigheden til at tage hånd om problemet blandt pensionsudbyderne? 4. Hvad er den politiske holdning til problematikken? 5. Hvordan kan problemstillingen angribes på kort sig (1-5 år) og på langt sigt (10-20) år? 1.4 Betragtningsniveau For at få belyst opgavens problemformulering vil det være relevant at se på følgende betragtningsniveauer: Det strukturelle og overordnede niveau (love, overordnede værdier, normer og samfundsbetingede forhold vedrørende pension) Det sociale niveau (hvordan opfatter vi pension og hvilken gældende opfattelser og normer eksisterer i samfundet i relation til pensionsopsparing) Det individrelaterede niveau, (hvordan agerer kvinder individuelt i forhold til at involvere sig i deres pensionsforhold, og hvorfor gør de, som de gør) Opgaven vil bevæge sig mellem de forskellige betragtningsniveauer, i et forsøg på at skabe forståelse for hvordan forholdene, der har indflydelse på kvinders pensionsforhold, hænger sammen. Der vil fra det overordnede strukturelle niveau være udstukket nogle retningslinjer, som nødvendigvis påvirker de øvrige niveauer herunder bl.a. de gældende regler for pensionsopsparing, 8

10 samt hvorvidt man på regeringsniveau forsøger at påvirke holdninger og normer, forbrugerkompetencer, økonomiske fordele etc. i forhold til pension. nden for de sociale rammer er det relevant at analysere, hvordan vi opfatter pension. Hvad er normen på pensionsområdet, og hvordan påvirker vi hinanden mht. opsparing til pension? Hvordan agerer vores referencegrupper (den vi tilhører, den vi gerne vil tilhøre, og den vi absolut ikke vil sammenlignes med) i forhold til pensionsopsparing? Endelig vil det på individniveau (det processuelle niveau) have stor betydning, hvordan den enkelte forholder sig til pension, hvad er holdninger til og opfattelsen af pensionsopsparing, og hvordan er dette relateret til gældende normer, viden, involvering, økonomisk formåen etc. 1.5 Afgrænsning Opgaven er rettet mod en analyse af kvinders forhold til pensionsopsparing i relation til forbrugeradfærd/forbrugerpsykologi. Konkrete økonomiske/finansielle forhold vil alene blive medtaget i det omfang, det vurderes relevant for at kunne belyse den valgte problemstilling. Der vil således være en overordnet beskrivelse af pensionsmarkedet, dets primære aktører, de eksisterende muligheder for opsparing og kommunikationen med kunderne. Tilsvarende vil konsekvenserne af regler for beskatning (samt generelt den skattemæssige- og juridiske del) af pension kun overordnet blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt for sammenhængen i opgaven. Det ligger uden for denne opgaves rammer, at gå nærmere ind i beregning af fordele og ulemper ved opsparing inden for de forskellige pensionsformer. Desuden afgrænses fra forsikringsperspektivet, som ofte er den del af en pensionsordning. Opgavens fokus er kvinders pensionsforhold i relation til det danske marked for pension, og sammenligninger med udenlandske markeder vil ske i det omfang, det er relevant, for at opgaven kan sætte eksisterende forhold på det danske marked i relation til tiltag foretaget på andre markeder. Opgaven vil ikke gå ind i muligheden for at flytte til udlandet som pensionist og den relativt øgede værdi af pensionsformuen dette i nogle tilfælde kan medføre på grund af regler for beskatning, muligheden for lavere leveomkostninger m.v. 9

11 1.6 Definitioner Pension kan defineres som et erfaringsgode (Nelson, 1970), (man ved først med sikkerhed, hvordan det er gået ens investering, når man ikke længere er på arbejdsmarkedet, og har behov for sin pensionsopsparing). Dette kan bl.a. relateres til den asymmetri, i viden om pensionsopsparing, der findes mellem pensionsudbyderne og hovedparten af kunderne. Det kræver et relativt stort stykke arbejde som menig opsparer, at få et fuldstændigt overblik over sin pensionsopsparing, ikke mindst på grund af generelt svært tilgængelige pensionsoversigter fra pensionsselskaberne. Pensionsopsparing kan desuden i vid udstrækning betegnes som et tillidsgode (credence good) (The Economist, 2006) da man i princippet sjældent ved, selv når man har fået pensionsopsparingen udbetalt, om det var en god eller dårlig investering man foretog, og om man kunne have opnået et bedre resultat ved at have valgt et andet pensionsselskab etc. Pensioner er overordnet defineret inden for følgende tre kategorier: Folkepension, arbejdsmarkedspension og private pensionsopsparinger. Udbydere af pension er defineret som banker, pensionsselskaber og pensionskasser. Kunderne, er defineret som alle, der enten har en pensionsopsparing eller som potentielt har mulighed for at starte en. Som udgangspunkt kvinder mellem 20 og 65 år. 2. Markedsbeskrivelse 2.1. Pensionsbranchen Lovgivningsmæssige rammer Økonomi- og Erhvervsministeriet har det overordnede ansvar for at føre tilsyn med den finansielle sektor og dermed udbyderne af pensionsordninger. Det sker gennem Finanstilsynet, hvis hovedformål er at føre tilsyn med, at den finansielle lovgivning overholdes af de finansielle virksomheder samt af udstedere og investorer på værdipapirmarkedet, (www.finanstilsynet.dk). Finanstilsynets bidrager ligeledes til udformningen af den finansielle lovgivning, ligesom der indsamles og formidles viden om den finansielle sektor Overordnede samfundsmæssige informationstiltag På baggrund af et bredt ønske om at styrke forbrugernes viden om og interesse for finansielle forhold generelt, blev Penge- og Pensionspanelet (P & P) oprettet under Finanstilsynet i juni

12 af et enigt Folketing. Panelet hører således under Økonomi- og Erhvervsministeriets med et sekretariat placeret i Finanstilsynet. P & P har til formål på objektiv vis at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser, (Finanstilsynet, 2010). Tilsvarende er etableret informationssiden Pensionsnfo, som er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter og offentlige myndigheder, ligesom det via borger.dk er muligt at finde en række pensionsoplysninger. Specifikt i relation til kvinder og pensionsopsparing er rapporten Redegørelse om kvinders pensionsmæssige stilling, blevet udarbejdet, (Økonomi og Erhvervsministeriet et al., 2003). Heri belyses en bl.a. en lang række strukturelle forhold, der har betydning for den eksisterende forskel mellem kvinder og mænds pensionsopsparing. følge Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, er aftaler indgået efter 1998, blevet pålagt at anvende unisex grundlag, således at mænd og kvinder indbetaler det samme, selvom kvinder bliver ældre statistisk set og derfor får udbetalt pension gennem en længere periode, (Økonomi og Erhvervsministeriet et al., 2003). 2.2 Markedet for pensionsprodukter Det danske marked for pensionsprodukter er karakteriseret ved, en høj koncentration af markedsandele hos de største udbydere. Af bilag 1 ses en oversigt over samtlige udbydere på markedet, deres markedsandele, koncerntilknytningsforhold og administrationsfællesskaber. Markedet præget af en meget lav mobilitet i markedsandele, således lå mobiliteten på omkring 2,5% i , (F&P, 2009). følge en analyse foretaget af P&P (P&P, 2010) er tilliden til branchen generelt rimelig høj. Det samme gør sig gældende mht. kundeloyaliteten. den forbindelse er det værd at bemærke, at dette kan skyldes flere ting. Det kan skyldes at kunderne generelt er tilfredse med deres pensionsselskaber, men samtidig kan det også være et udtryk for at de mener, at det er både tidskrævende, dyrt og besværligt at skifte fra den ene udbyder til den anden. Mange tilkendegiver desuden, at de har svært ved at gennemskue de informationer, de modtager fra pensionsselskaberne Det danske pensionsmarked Det danske pensionsmarked er opbygget således, at det består af pensionsordninger, dels baseret på det offentlige system dels på det private marked, som består af en række pensionsudbydere 11

13 herunder livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, firmapensionskasser og pengeinstitutter. Overordnet kan det danske pensionssystem opdeles i tre søjler, som ses uddybet i bilag 2, (F&P, 2009). Søjle 1: Offentlige ydelser Folkepension, ATP, SP, LD Søjle 2: Private arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner Overenskomstbaseret arbejdsmarkedspension Firmapension Tjenestemandspension Søjle 3: Private, individuelle pensionsordninger Rate- og kapitalpensioner m.v. Da alle danske statsborgere (samt personer, der har boet i landet i en række år) har mulighed for at modtage folkepension, (Pensionsnfo, 2010), vil udfordringerne og ulighederne primært være synlige i forbindelse med pensionsforhold, inden for søjle 2 og 3, hvor tilknytning til arbejdsmarked, løn mv. spiller ind Brancheforening - Forsikring og Pension F&P s overordnede mål er at varetager branchens interesser bredt, og at medvirke til, at branchen opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i samfundet. Samtidig har organisationen en målsætning om at gennemføre en række tiltag, der skal bidrage til at forbedre branchens image i forbrugernes bevidsthed. Det er således også F&P s formål at deltage som samfundspolitisk aktør på området, og at bidrage til at imødekomme de problemer, som findes i forholdet mellem forbrugernes kompetencer og den eksisterende kommunikation mellem udbydere og kunder. Målet er at øge den oplevede gennemskuelighed af de materialer, kunderne modtager fra pensionsselskaber m.v., og at kunderne oplever, at de modtager en kompetent og ligeværdig rådgivning i forbindelse med deres pensionsopsparing. forhold til pensionsopsparing er der taget en konkrete række initiativer, der skal implementeres i løbet af 2010 og i starten af Det handler bl.a. andet om at få etableret et fælles pensionssprog, så udbyderne bruger enslydende betegnelser. Det skal samtidigt være muligt for at beregne 12

14 omkostninger i forbindelse med valg af pensionsudbyder (herunder forklaring af ÅOK og ÅOP), ligesom der fastsættes en standard på brancheniveau for, hvordan de vigtigste tal og nøgleoplysninger skal præsenteres. Disse vil være: Hvor meget har jeg indbetalt? Hvor meget får jeg udbetalt? Hvor meget har jeg fået i rente? Hvor meget har jeg betalt for forsikringer? Hvor meget har jeg betalt i omkostninger? Hvor stor en opsparing har jeg ret til? Kilde: (F&P, Forbrugerplanen, 2010) Desuden findes på F&P s hjemmeside en række informationer om pensionsforhold, herunder kan man teste sin viden via en Pensionseksamen, hvor der stilles en række spørgsmål til de eksisterende former for opsparing mv. (F&P, 2010). Desuden er F&P opsøgende mht. at få viden om, hvordan udlandet agerer i forhold til forbrugeruddannelse på det finansielle område, hvilket blandt andet ses af debatoplægget Den kompetente forbruger (F&P, 2010a). Oplægget peger på en række områder, det er nødvendig, forbrugerne forstår og kan tage stilling til, hvis vi vil bevare vores konkurrenceevne og bibeholde de økonomiske privilegier, vi har i vores samfund. Der planlægges ikke på nuværende tidspunkt nogle tiltag specifikt rettet mod kvinder ifølge Dianne Mogensen, (F&P), men der ses løbende på forskellige målgruppe og disses individuelle behov Karakteristik af udbyderne af pensionsprodukter Udbyderne af pensionsprodukter kan opdeles i pensionsselskaber, firmapensionskasser og pengeinstitutter, (uddybet i bilag 2). Hvorvidt man har sin pensionsopsparing gennem den ene eller den anden udbyder afhænger af, hvor man er ansat og hvilken pensionsordning man har, (F&P, 2009). En nærmere uddybning af udbyderne, deres markedsandele og forretningsområder fremgår af bilag 1, hvor der samtidig findes en oversigt over fordelingen af pensionsformuen udbyderne imellem. følge lovgivningen må pensionsselskaber ikke udbyde rene pensionsprodukter, mens pengeinstitutter ikke må udbyde forsikringsprodukter, (F&P, 2009). midlertid betyder den nuværende markedsstruktur at udbyderne på koncernniveau eller via samarbejdspartnere, vil være i stand til at tilbyde de produkter kunden efterspørger. 13

15 Som supplement til initiativerne på brancheniveau tilstræber de enkelte udbydere ligeledes at rette op på den nuværende manglende viden og forståelse af produkterne blandt kunderne, (F&P, 2009) Markedsføring af pensionsprodukter erkendelsen af produkternes kompleksitet indeholder pensionsselskaberne promotion materialer (annoncer, TV-reklamer etc.) sjældent direkte produktrelateret information. En reklame, der i hurtige vendinger forsøger at forklare en række fortræffeligheder om afkast, omkostninger og skattemæssige fordele vil for langt de fleste forbrugere være umulig at afkode. Er kommunikationen for kompleks, risikerer pensionsudbyderen således, at budskabet går tabt, fordi kunden ikke kan omsætte informationen i relation til egne behov. stedet vælges ofte et overordnet slogan på koncernniveau, for at gøre det lettere for kunden at forholde sig til. F.eks. bruger PFA Pension sloganet Brug livet. Lev. Livet slutter jo først, når du ikke bruger det. Baggrunden for dette er ifølge PFA Pension, at Pension rummer meget mere end tidligere, og der kommer flere enheder til i fremtiden. Siden 2002 har vi arbejdet på at øge relevansen af pensionens nærvær. mange menneskers forståelse er pension noget, der ligger langt ude i fremtiden. Noget med alderdom, død, sygdom og ulykke, og det vil man jo ikke tænke for meget over, siger marketingchef Morten Møller Madsen og fortsætter: Pension har dog meget at gøre med, hvordan man lever livet. Hver gang, der sker noget stort og nyt i ens liv - skilsmisser, børnedækning, hospitalsophold, jobskifte etc. Derfor skal vi aktivere vore eksisterende og potentielle kunder til at engagere sig mere i deres pension., (Markedsføring Online, 2009). AP Pension bruger formuleringen Din pension vores ansvar, som signalerer til forbrugeren, at de vil tage hånd om den pension, som man selv synes er svær og kompleks at forholde sig til. Hvis pensionsselskabet tager ansvaret, er man selv (be)fri(et) for det, (AP Pension, 2010). Pensionsselskaberne forsøger på den måde at gøre det lettere for kunden at træffe komplekse beslutninger. Af nedenstående figur 2 ses forbrugeradfærd i forhold til den oplevede kompleksitet i beslutningsgrundlaget. Den oplevede grad af kompleksitet i forhold til pensionsopsparing vil være individuel og betinget af den enkeltes forudsætninger, viden, hukommelse, involvering, holdning, de eksisterende påvirkninger m.v.). Ved at bevæge sig fra punktet A 0, (produkter med lav opfattet kompleksitet og få produktegenskaber at tage stilling til), stiger antallet af produktegenskaber, der ligger til grund for beslutningen, og dermed den oplevede kompleksitet. takt med den øgede, oplevede kompleksitet, bliver det sværere for kunden at overskue og evaluere beslutningsgrundlaget. tilfælde beskrevet 14

16 ved punktet B 1 vil forbrugeren, for at kompensere for manglende overblik, forsøge at vurdere informationerne samlet og drage konklusioner deraf f.eks. høj pris = høj kvalitet, for at retfærdiggøre handlingen over for sig selv. Når forbrugeren når til punktet C vil den opfattede kompleksitet væres så høj, at beslutningen træffes på abstrakt niveau (supra kompleks beslutning), som f.eks., ved at have min pensionsopsparing i PFA Pension får jeg det bedste ud af livet eller hos AP Pension de tager ansvar for, at det går godt med min pensionsopsparing, (Hansen og Thomsen, 2006). Kunden har således mistet overblikket over de enkelte delelementer og bruger i stedet mentale markører, som de ovenfor nævnte for at kunne træffe en beslutning. Figur 2: Suprakompleks forbrugerbeslutning Kilde: (Hansen og Thomsen, 2006) Da pensionsprodukter på én gang er karakteriseret ved høj kompleksitet og lav kundeinvolvering (måske lige med undtagelse af det tidspunkt, hvor pensionen oprettes), (Wright, 2006), vil forbrugerne (for) hurtigt nå til pkt. C. pga. på grund af begrænset viden kombineret med manglende interesse for at øge de eksisterende kompetencer. Som yderligere eksempler på markedsføring af pensionsprodukter er der i bilag 3 vedlagt to eksempler på annoncer rettet mod kvinder med henblik på at øge deres interesse for pension. En nærmere uddybning findes i afs nformationstiltag blandt udbyderne På baggrund af kompleksiteten af pensionsprodukterne vil markedsføring og information i vid udstrækning virke komplementære (jo større viden hos kunderne, desto lettere er det at kommunikere budskaber om produkterne, som igen øger interessen etc.). Samtidig kan informationstiltagene have en image skabende effekt og dermed skabe større tillid til 15

17 pensionsbranchen, hvis kunderne opfatter som tiltagene som CSR-relaterede, frem for primært salgsfremmende. forbindelse med denne opgave blev en række pensionsselskaber spurgt om deres opfattelse af kvinders adfærd i forbindelse med pensionsopsparing. Spørgeskemaet, som de enten kunne svare elektronisk på, eller svare på i forbindelse med at de blev ringet op, findes vedlagt som bilag 4, sammen med de indsamlede besvarelser. Generelt var alle enige om, at kvinder udgør en vigtig målgruppe, og at der er nogle specifikke forhold, der gør at deres pensionsopsparinger generelt er lavere end mænds. Flere meldte tilbage, at de var i gang med at undersøge hvordan, man kan øge interessen og motivationen blandt kvinder, så de i højere grad involverer sig i deres pensionsforhold, mens Danica Pension, konkret havde udgivet en bog til kvinder om økonomi, (Danica Pension, 2007). Som Marketingchef Jens Christian Nielsen fra Danica Pension svarede, Ja... vi gør noget ved at udgive en bog om kvinders økonomiske forhold, og så generelt at rådgive kvinder om behovet for selv at spare op til sin egen pension. Men indrømmet... Vi kan bestemt gøre mere. Flere udbydere gav samtidig udtryk for, at de er i gang med at udvikle værktøjer, der skal gøre det lettere for kunderne at få overblik over og forstå såvel generelle termer som ÅOP og ÅOK og de gængse anvendte pensionsudtryk, hvilket også forventes at komme kvinder til gode. Afslutningsvist kan det nævnes, at det ifølge dir. Per Klitgaard Poulsen, SEB Pension, vil medføre dårligere produkter, hvis det skal være så simpelt, at alle skal kunne forstå deres pensioner, hvilke Forbrugerrådet delvis giver ham ret i, (Berlingske Tidende, Arentoft, 2009). De nuværende tiltag kan således være med til at begrænse den manglende viden hos forbrugerne, men den fulde forståelse er muligvis ikke en realistisk ambition, hvis kunderne skal kunne tilbydes de bedst mulige produkter. 2.3 Størrelsen af det danske pensionsmarked 2009 udgjorde den samlede pensionsindbetaling 116 mia. kr., som det fremgår af nedenstående figur. 16

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Fremtidens kommunikation med pensionskunder

Fremtidens kommunikation med pensionskunder Fremtidens kommunikation med pensionskunder Karen Kofoed CFIR 24.2.2015 ErhvervsPhD: Kommunikation til pensionskunder Om mig Ansat i Skandia fra 1. november 2011 - projektet løber til 30. april 2015 Specialist

Læs mere

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til?

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 2 - Marts 2010 Hvad kan man bruge garantier til? En stor del af pensionsopsparingen er stadig placeret i produkter med en garanti for en pension af en given størrelse

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres?

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Vicedirektør Carsten Andersen Forsikring & Pension 2 26 February 2013 De tre søjler i pensionssystemet Søjle I Søjle II Søjle III Folkepension ATP

Læs mere

Valgfrihed ved investering af pensionsopsparing

Valgfrihed ved investering af pensionsopsparing NFT 4/2004 Valgfrihed ved investering af pensionsopsparing af Niels Jørgen Larsen Niels Jørgen Larsen niels.jorgen.larsen@seb.se Danskerne skal have bedre mulighed for at tilrettelægge sin pensionsopsparing,

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Med livrente og seler

Med livrente og seler Undersøgelse: Livrente Med livrente og seler Bliver I typisk gamle i din familie? Vil du gerne være sikker på, at der er penge på din pensionsopsparing hele livet også, hvis du bliver 100 år? Så skulle

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012

Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Pension og efterløn? Pensionskonsulent Lise Andersen IDA, den 18. september 2012 Program 1. Pensionssystemet og opsparingsformer 2. Hvordan kommer du videre? 3. Hvor stor bør pensionen være? 4. Resume

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet Social- og Integrationsministeriet Høringssvar om Kommissionens Hvidbog om Pensioner 07.03.2012 har læst Kommissionens Hvidbog om pensioner med stor interesse. Vi bakker op om langt de fleste af hvidbogens

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder September 2014 Newsletters Letters 1. Introduktion Brand Experience Følgende parametre påvirker

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere