Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde: B Frebyggende indsats fr ældre g handicappede Udgifter til frebyggende indsats fr ældre g handicappede Funktin : Frebyggende indsats fr ældre g handicap gives efter servicelven 85, sm støtte til brgere, der visiteres til et behv på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller særlige sciale prblemer. Den scialpædaggiske støtte gives til bebere i særlige bfrmer eller handicapegnede bliger. Dette budgetmråde dækker kun den indsats under servicelven 85, sm kmmunen betaler eksternt. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i, at Ishøj frventer, at ca. 21 helårsbrgere mdtager støtte til en gennemsnitlig udgift på ca. 360 t. kr. B Scialpædaggisk vejledning Strandgården Funktin : Fælles værested g aktiviteter fr brgerne bende i Strandgården. Primær fast lønudgift til persnale. Resterende beløb driftsmidler. Frydekær ( 99 tilbud) Funktin : Diverse aktiviteter i frbindelse med beberne. Støttekntakt persn ( 99 tilbud) Funktin : Støttekntakt persnalet giver pædaggisk støtte g er akutfunktin fr brgere i Ishøj g Vallensbæk. Primær lønudgift til pædaggisk persnale. Cafe Vildtbanehus Funktin Primær udgift til fødevarer g drift. Hjemmevejledning ( 85 tilbud) Funktin : Der gives hjemmevejledning til brgere med fysisk g psykisk nedsat funktinsevne fra ½ time til 10 timer ugentligt. Udgifterne er primær til løn til pædaggisk persnale (hjemmevejledningsteamet), der giver støtte til visiterede brgere i eget hjem. Der gives gså hjemmevejledning til Frydekær g Cafe Vildtbanehus. B Btilbud fr vksne Btilbud til persner med særlig sciale prblemer Funktin : Afregning fr brgere med særlige sciale prblemer, der midlertidigt br på et frsrgshjem efter servicelven 110. Frsrgshjemmet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kmmunerne ikke alene kan visitere til rdningen. Brgeren kan henvende sig frit g blive indskrevet, hvis frstanderen vurderer, at brgeren tilhører målgruppen. Inkl. 50 % statsrefusin Kvindekrisecentre Funktin : Midlertidige phld efter servicelven 109 til kvinder, der har været udsat fr vld eller trusler m vld eller/krise i familie- g samlivsfrhld. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kmmunerne ikke alene kan visitere til rdningen. Brgeren kan henvende sig frit g blive indskrevet, hvis frstanderen vurderer, at brgeren tilhører målgruppe. Inkl. 50 % statsrefusin Refusin kvindekrisecenter g frsrgshjem Funktin : 50 % i refusin. Midlertidig btilbud : Brgere med fysisk g psykisk nedsat funktinsevne, der har behv fr midlertidig støtte med pædaggisk vervågning. Btilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kmmuner alt efter brgerens specifikke behv. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i, at 37,5 helårsbrgere er visiteret til et midlertidigt tilbud til en gennemsnitsudgift på brutt ca. 600 t. kr. Ydelsen er lvbunden efter servicelven g kmmunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kmmunes hjemmeside. Længerevarende btilbud Funktin : Brgere med fysisk g psykisk nedsat funktinsevne, der har behv fr vedvarende pædaggisk støtte med vervågning. Btilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kmmuner alt efter brgerens specifikke behv. Budget 2013 er fastlagt med udgangspunkt i, at 41,5 helårsbrgere er visiteret til et

2 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 70 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget længerevarende btilbud til en gennemsnitsudgift på brutt ca. 850 t. kr. Ydelsen er lvbunden efter servicelven g kmmunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kmmunes hjemmeside. Refusin btilbud Funktin : Der er refusin på dyre enkeltsager, typisk sager indehldende btilbud. B Alkhlbehandling g behandlingshjem fr alkhlskadede Alkhlbehandling Funktin : Kmmunen tilbyder ambulant alkhlbehandling, herunder antabus-behandling samt rdinatin af øvrig støttemedicin. Herudver bevilges dagbehandling g/eller familiebehandling efter en knkret vurdering. Der er et retskrav på ambulant alkhlbehandling inden fr 14 dage. Der er ikke et retskrav fr brgeren på døgnbehandling i.h.t. Sundhedslvens 141. Der gives sm udgangspunkt ikke døgnbehandling. Budget 2015 er afsat med udgangspunkt i ca. 80 behandlingsfrløb. Kmmunens kvalitetsstandarder danner grundlag fr administratin g serviceniveau på misbrugsmrådet. B Stfmisbrugsbehandling Prjekt - stfmisbrug Funktin : Ishøj Kmmune tilbyder fra 1. januar 2015 selv den sciale misbrugsbehandling af unge under 30 år. Frmålet med at hjemtage behandlingen er at yde en mere effektiv g helhedsrienteret indsats, så vi får flere unge ud af deres misbrug g undgår lange ineffektive frløb. Dagbehandling på stfmisbrugsmrådet Funktin : Stfmisbrugsbehandling, sm købes eksternt fx hs KABS. Der tilbydes ambulant g dagbehandling til brgere med stfmisbrug. Udgifter til ambulant behandling, udredning g særlig indsatser samt tilbud m dagbehandling. Der er et retskrav på ambulant behandling inden fr 14 dage. Dette budget er til køb af ydelser eksternt. Døgnbehandling på stfmisbrugsmrådet Funktin : Brgere kan visiteres til døgnbehandling efter en knkret vurdering. Der frventes udgifter at 2-3 brgere i 2015 bliver visiteret til at døgnbehandlingstilbud. B Egne btilbud til vksne RED Funktin : Kvindecenter RED er takstfinansieres efter aftale med Scial- g Integratinsministeriet. Krisecenter RED finansieres delvis satspuljemidler. Opgangsfællesskabet Ågården Funktin : Ågården er et pgangsfællesskab g fungerer efter servicelvens 107. Ågården ligger i det almene bligmråde Vejleåparken i Ishøj centrum. I Ågården nr. 29 råder Ishøj Kmmune ver 3 akutværelser g 5 lejligheder, der udlejes særligt til yngre persner med sindslidelser, der har behv fr et mere rummeligt miljø. Primære lønudgifter til persnalet. Statstilskud phører fra Spindehuset Funktin : Spindehuset er beliggende i Ishøj g er et bfællesskab efter Servicelvens 85. Spindehusets målgruppe er velfungerede vksne udviklingshæmmede, der ikke har behv fr nattevagt. Der br 6 brgere på Spindehuset. Udgifterne er primære lønudgifter g drift. Løkkekrgen Funktin : Løkkekrgen er beliggende i Vallensbæk g er et tilbud efter servicelvens 85 fra 1. januar Løkkekrgens målgruppe er udviklingshæmmede vksne, der har behv fr hjælp g støtte i hverdagen g vervågning m natten. Der br 7 brgere på Løkkekrgen. Budgetfrsætning fr Løkkekrgen er en belægningsprcent på 100 %. Udgifterne er primære lønudgifter samt indtægter fra de kmmuner, der har brgere på btilbuddet. Ishøj Kmmune varetager den scialpædaggiske støtte g Vallensbæk varetager plejepgaven. Kløverengen Samlet set er Kløverengen takstfinansieret g er en nulløsning. Budgetmæssigt frventes der dg i 2014 en indtægt på 996 t. kr. på budgetpsten under Kløverengen. Denne indtægt bliver dg mdsvaret af udgifter i kmmunalejendmme til vedligehldelse af Kløverengen.

3 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 71 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Kløverengen Funktin : Kløverengen er et scialpsykiatrisk bsted beliggende i Vallensbæk. Kløverengen består af t dele. Kløverengen 84 er et midlertidigt btilbud efter servicelven 107 rettet md brgere i alderen 18 g 35 år med en svær sindslidelse. Der er 24 pladser. Der er ikke statstilskud i Budgetfrsætning er en 100 % belægning. Kløverengen 108 Funktin : Kløverengen 72 er et længerevarende btilbud efter servicelven 108 rettet md brgere med en svær sindslidelse i alderen 35 år g pefter. Der er 15 pladser. Budgetfrsætning er en 93 % belægning. B Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Funktin : Beskyttet beskæftigelse giver til persner under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Frmålet med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktinsevne skal have samme muligheder sm mennesker uden handicap fr at bruge deres evner g få et indhld i tilværelsen. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i, at der frventes at ca. 31 helårsbrgere kan mdtage et beskyttet beskæftigelsestilbud Gennemsnitsudgiften er inkl. kørsel til g fra beskæftigelsesstedet. Der visiteres til beskyttet beskæftigelse med udgangspunkt i servicelven g Ishøj Kmmunes kvalitetsstandarder, der er tilgængelige på Ishøj Kmmunes hjemmeside. B Aktivitets- g samværstilbud Aktivitets- g samværstilbud Funktin : Aktivitets- g samværstilbud er et dagtilbud til brgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller med særlige sciale prblemer, sm har behv fr hjælp til at prethlde eller frbedre sciale færdigheder g behv fr scialt samvær. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i en frventning m, at 70 helårsbrgere vil mdtage et aktivitets- g samværstilbud. Der visiteres til aktivitets- g samværstilbud med udgangspunkt i servicelven 104 g Ishøj Kmmunens kvalitetsstandarder, der er tilgængelige på kmmunens hjemmeside. B Handicaprådet Handicapråd Handicaprådet mødes 6 gange årligt. Der er i 2015 afsat et budget på 47 t. kr. til at dække rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, frplejning g mindre arrangementer. B60.20 Overførselsudgifter: B Vederlagsfri Fysiterapi Vederlagsfri fysiterapi Funktin : Vederlagsfri fysiterapi gives til handicappede brgere med udvalgte diagnser, der er visiteret af egen læge. Det kan både visiteres til vederlagsfri fysiterapi, ridefysiterapi g rygtræning i Teddy Øfeldt regi. Budget 2015 er udvidet, idet der har været en udgiftsstigning fra 2013 til B Integratin g repatriering Staten giver tilskud til kmmunerne efter lv m tilskud til undervisning i dansk sm andetsprg fr vksne. Desuden bevilliges hjælp til repatriering, hvr der er statsrefusin på 100 %.. Resultattilskuddet tilfalder kmmunen hvis integratinsbrgere kmmer i rdinær uddannelse eller arbejde eller består danskprøve indenfr en tidsfrist på 3 år Udgift til danskundervisning mv Funktin : Udgifter til danskuddannelse g andre aktiveringsudgifter fr kursister sm en del af integratinscenter g intrduktinsprgram. Udgiften er inkl. tlkeudgifter samt diverse tilbud. Tlkeudgifter Funktin : Tlkeudgifter vedrørende persner mfattet af integratinslven. Statstilskud fr udlændinge mv Funktin : Staten giver tilskud til kmmunerne efter lv m tilskud til undervisning i dansk sm

4 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 72 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget andetsprg fr vksne. Der gives desuden et resultattilskud, der varierer efter antallet af udlændinge, der er mfattet integratinslven. Grundtilskud fr udlændinge mv Funktin : Staten giver et generelt grundtilskud, der varierer efter antallet af integratinsbrgere. Kntanthjælp til udlændinge mfattet af integratinsprgrammer Funktin : Repatriering... 0 Funktin : Kmmunen yder repatriering til brgerne, der ønsker at rejse tilbage til prindelseslandet. Hjælp til repatriering Statsrefusin på 100 % i frbindelse med repatriering B Sygedagpenge Udbetaling af sygedagpenge er betinget af, at persnen er uarbejdsdygtig g ikke kan bestride fuld beskæftigelse. Området med sygedagpenge er et vigtigt fkusmråde, g der er et tæt samarbejde med Jbcenter Vallensbæk mkring indsatser fr at få sygemeldte i jb. Der bliver lavet månedligt nøgletal fr at følge udviklingen. Sygedagpenge Funktin : Udbetaling af sygedagpenge inkl. pasning af alvrlig syge børn, hjælpemidler g befrdringsgdtgørelse Frældre med alvrlig syge børn Funktin : Sygedagpenge til frældre med alvrlig syge børn Udgifter hjælpemidler g befrdring Funktin : Udgifter til hjælpemidler g befrdring. Refusin af sygedagpenge Sygedagpenge med 35 % g 50 % refusin Sygedagpenge efter 52 uger uden refusin Funktin : Udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, hvr der ikke er refusin på brgeren. Regres indtægter Funktin : Efter sygedagpengelven kan kmmunerne kræve de udbetalte sygedagpenge tilbage fra virksmheder, sm er ansvarlige fr sygefraværet, der har medført udbetaling af sygedagpenge. Puljer B Sciale frmål Sciale frmål efter aktivlven mfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning, frudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning fr en persns eller families mulighed fr at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig g helbredsmæssigt velbegrundet. Der fretages i alle tilfælde en vurdering af brgerens øknmi. Derudver udgifter til samvær efter knkret ansøgning. Tilskud til tandpleje til øknmisk vanskelig stillede Kntanthjælpsrefrmen har medført, at særligt udvalgte brgere kan mdtage tilskud til tandpleje. Midl. huslejehjælp Der er indført en midlertidig husleje. Øvrige Indtægter Tilbagebetaling af ydelser. Merudgifter til vksne med nedsat funktin Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved frsørgelsen til persner med betydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Funktin

5 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 73 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Diverse enkeltydelser Hjælp til enkeltudgifter g flytning, sygebehandling, udgifter i frbindelse med samværsret samt efterlevelseshjælp. Funktin Refusin sciale frmål Refusin i frbindelse udgifterne 50 %. B Kntanthjælp Kntanthjælp er en ffentlig ydelse efter aktivlven, der ydes til ledige på arbejdsmarkedet, der ikke er i stand til at frsørge sig selv eller deres familie. Indtægter g frmue bliver trukket fra i kntanthjælpen. Statsrefusinen til kntanthjælp bliver gradueret efter, m den enkelte ydelsesmdtager har været i aktivering eller ej. Frmålet har været at give kmmunerne et øknmisk incitament til at iværksætte aktivering. Kntanthjælp er et udgiftsg knjunkturbestemt tungt mråde. Det følges meget tæt med månedlige nøgletal. Passiv Kntanthjælp Funktin Passiv kntanthjælp til frsørgere g ikke frsørgere, der ikke er i aktivering frdelt på aldersgrupper. Refusin passiv kntanthjælp Der gives 30 % refusin på ydelserne. Aktiverede kntanthjælpsmdtagere Funktin Frsørgelse af persner, gdtgørelse, kntanthjælp, løn til persner efter tilbud g særlig støtte Refusin aktiverede kntanthjælpsmdtagere Refusin af udgifterne til aktiverede kntanthjælpsmdtagere. Enten 30 eller 50 % refusin. B Budgetmråde Bligstøtte Området er vergået til Udbetaling Danmark, hvrfra nettudgifterne pkræves. Udbetaling af Bligstøtte Bligstøtte ydes efter bekendtgørelse m lv m individuel bligstøtte. Bligydelse ydes til flke- g førtidspensinister i lejebliger, ejerbliger, andelsbliger g ældrebliger. Bligsikring ydes til andre brgere samt til førtidspensinister, tilkendt pensin efter nye regler. B Budgetmråde Persnlige tillæg Persnlige tillæg I henhld til 14 af lv m scial pensin kan persnlige tillæg udbetales til flkepensinister, hvis øknmiske frhld er særligt vanskelige. Reglerne fr persnlige tillæg er gså gældende fr persner, sm er tilkendt førtidspensin efter regler inden 1. januar Der kan ydes persnlige tillæg til persner, hvis øknmiske frhld er særligt vanskelige. Kmmunen træffer afgørelse herm efter en nærmere kntakt g individuel vurdering. Persner sm er tilkendt pensin efter 1. januar 2003, kan søge hjælp efter Lv m aktiv scialplitik. Helbredstillæg kan ydes til flke- g førtidspensinister. Helbredstillæg betyder, at der kan indføres faste regler fr dækning af udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysiterapi, kirpraktrbehandling g psyklghjælp. Frudsætningen fr at der kan ydes helbredstillæg er, at lægemidlet/behandlingen er tilskudsberettiget efter lv m ffentlig sygesikring. Helbredstillægget ydes således målrettet til de pensinister, der har helbredsrelaterede udgifter men begrænsede indtægter g begrænset likvid frmue ved siden af pensinen. Der ydes varmetillæg til pensinister, der har en persnlig tillægsprcent. Varmetillæggets størrelse afhænger af varmefrbrug g varmefrsyning. Varmetillæg er vergået til Udbetaling Danmark, hvrfra nettudgifterne pkræves. B Budgetmråde Førtidspensin Området er vergået til Udbetaling Danmark, hvrfra nettudgifterne pkræves. I henhld til 16 i lv m scial pensin kan førtidspensin tilkendes persner i alderen fra 18 år til flkepensinsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant mfang, at pågældende ikke vil være i stand til at blive selvfrsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne fr støtte efter den sciale lvgivning, herunder beskæftigelse i fleksjb.

6 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 74 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Højeste førtidspensin består af grundbeløb, erhvervsdygtighedsbeløb, invaliditetsbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Mellemste førtidspensin består af grundbeløb, invaliditetsbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Almindelig førtidspensin består af grundbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Frhøjet almindelig førtidspensin består af grundbeløb, førtidsbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Der er budgetteret med gennemsnitligt: Førtidspensin efter gl. regler Førtidspensin efter nye regler 50 % medfinansiering 103,50 pensinister 65 % medfinansiering 183,50 pensinister 570 pensinister 0 % medfinansiering Overgået til Udbetaling Danmark Betaling fr pensinister med phld på btilbud i anden kmmune, men hvr Ishøj Kmmune er betalingskmmune. Betaling fr pensinister med phld på btilbud i Ishøj Kmmune, men hvr anden kmmune er betalingskmmune. B Budgetmråde Plejevederlag til pasning af døende Plejevederlag til pasning af døende I henhld til 199, 120 g 121 i Servicelven er der afsat midler til ansættelse af persner sm passer en nærstående, der ønsker at dø i eget hjem. Ligeledes er der afsat midler til sygeartikler.l. i frbindelse med pasning af døende. Udgifter til ansættelse, pasning af persner med handicap eller alvrlig sygdm, samt udgifter til plejevederlag til nærtstående pårørende til alvrligt syge. B Brgerrelaterede administrative udgifter Lægeknsulent Funktin : Lønudgifter til lægeknsulent g til ny klinik funktin i rehabiliteringsteams. B60.30 Sundheds- g Ældremrådet B Budgetmråde Hjemmehjælp Hjemmehjælp I henhld til Servicelvens 83 skal brgerne tilbydes persnlig hjælp g pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske pgaver i hjemmet g madservice. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Hjemmehjælpen er mfattet af bestemmelserne fr frit leverandørvalg, det vil sige, at brgeren sm er visiteret til hjemmehjælp, selv kan vælge m hjemmehjælpen skal leveres fra Ishøj Kmmune eller et gdkendt privat firma. Brgere sm er visiteret til indkøbsrdning, kan blive tilmeldt hertil. Der er indgået aftale med et firma m levering af varer. Ishøj Kmmune samarbejder med andre kmmuner. I henhld til lvgivning skal kmmunen afhlde udgifter fr hjemmehjælp fr Ishøj brgere, der har phld i andre kmmuner. Ligeledes skal andre kmmuner betale fr brgere, der phlder sig i Ishøj Kmmune. Der er i alt 37 brgere fra andre kmmuner, der phlder sig i Ishøj Kmmune g mdtager hjemmehjælp. Sundhedsuddannelse Der er fra ministeriet fastlagt en dimensinering fr, hvr mange Scial- g Sundhedselever g Scial- g Sundhedsassistentelever, der skal være i Ishøj kmmune. Der er på nuværende tidspunkt 18 Scial- g Sundhedselever g 8 Scial- g Sundhedsassistentelever. Der er udgifter til lønninger. Cykelgdtgørelse g unifrmer, sm indgår i verenskmstbestemmelserne i elevernes ansættelsesaftaler. Endvidere udgifter i.f.m. kurser, udvikling.a. Ved praktik i anden kmmunekmpenserer Ishøj kmmune fr lønninger. Ligeledes freligger der indkmst i frbindelse med elever i praktik i Ishøj kmmune.

7 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 75 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Budgetmråde Plejecentre Sundhedsuddannelse Se bemærkninger under hjemmehjælp. Plejecentrer Hvis en brger har brug fr knstant pleje g tilsyn, sm ikke kan ydes i egen blig, kan de visiteres til en plejeblig i henhld til Ældrebliglven. Der er fast tilknyttet persnale til plejecentrene, der har gennemgået en relevant sundhedsuddannelse. Plejehjemmet Trsb Hjemmet er decentraliseret g lønsumsstyret g kan anvende budgettet efter regler herfr. Der er 24 plejebliger på Trsb g 12 ældrebliger. Afdeling A på Trsb mfatter 15 almindelige plejebliger. Afdeling B på Trsb mfatter 9 plejebliger g 1 aflastningsplads frbehldt demente brgere, samt 2 fleksible pladser. Daghjemmet på Trsb består af 6 pladser, hvr det er muligt at kmme både i hverdagen g i weekenden. Trsb har sit eget prduktinskøkken g beberne g brugere betaler fr kst. Fr de faste bebere er ksten er en del af servicepakken. ( Det er frivilligt at vælge servicepakken ) Daghjemsbrugere betaler fr kst, sm købes på stedet Beberne i ældrebligerne kan købe den varme mad, sm betales efter fastsat takst.. Ordningen er mfattet i lvgivningen m frit leverandørvalg.(madservice) Omsrgscentret Kærb Centret er decentraliseret g lønsumsstyret g kan anvende budgettet efter regler herfr. Kærb består af 76 plejebliger samt 40 ældrebliger. Kærb har et daghjem med 15 visiterede pladser samt et aktivitetscenter med plads til mellem 75 g 100 brgere. Omsrgscentret Kærb mfatter gså 8 døgnpladser til genptræning, aflastning g akutbehv, centralkøkken med cafe g madservice. Plejebligerne er inddelt i leve- bmiljøer med lejligheder i hvert leve- bmiljø, samt fællesmråde bestående af køkken g phldsstue. De 40 ældrebliger på Kærb er placeret, så beberne kan benytte sig af Kærbs fællesaktiviteter fx frisør, fdpleje, cafe g aktivitetscenter. Brgerne bliver visiteret til ydelser efter behv, persnlig g praktisk bistand, indkøb g sygepleje. Daghjemmet består af 15 visiterede pladser. I daghjemmet kan brgerne få persnlig g praktisk bistand, aktivering g scialt samvær med andre brgere. Daghjemmet er åbent alle hverdage fra 8-16 Aktivitetscentret kan rumme pensinister g efterlønsmdtagere m dagen. Aktivitetscentret er delvist brugerstyret. Kærbs cafe har en kiskfunktin, hvr der kan købes chklade, aviser, blade m.m. Derudver kan der købes mrgenmad g frkst. Brgerne kan ved behv visiteres til madservice. Madservice leveres sm køle/vakummad 2 gange m ugen. Ksten skal være med til at højne livskvaliteten g ernæringstilstanden, være sammensat af gde råvarer g tilpasset den enkelte. Mdtagere af madservice betaler fr 1 eller 2 retter efter fastsat takst. Døgnafdelingen består af 8 pladser til genptræning, aflastning g akutbrug. Der er egenbetaling på kst m.m. Pladserne administreres af de krdinerende sygeplejersker. B Budgetmråde Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje I henhld til 138 skal kmmunen yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til persner med phld i kmmunen. Brgeren bliver henvist til hjemmesygepleje efter en knkret behvsvurdering.

8 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 76 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Der er ansat t krdinerende sygeplejersker til at varetage væsentlige pgaver i frbindelse med udskrivelse fra hspital. B Budgetmråde Kmmunal tandpleje Kmmunal Tandpleje I henhld til 248 i Sundhedslven skal bpælskmmunen afhlde udgifter frbundet med den kmmunale tandpleje. Tandplejen er et selvstændigt driftssted. Området er decentraliseret g lønsumsstyret, g kan anvende budgettet efter regler herfr. Tandplejen fr børn g unge Der anvendes et behvspræget indkaldelsessystem fr 0-17årige, hvrefter undersøgelsesintervallerne tilpasses det individuelle behv. Undersøgelserne fretages dels af specialuddannede klinikassistenter eller/g af tandlæger. Alle børn g unge bliver tilbudt individuel tandbehandling g frebyggelse. Det efterstræbes, at intervaller mellem eftersyn af tandlæge ikke verstiger 2 år. På sklerne g i institutinerne tilbydes der grupperienteret frebyggelse til alle klassetrin. Det frventes, at der er mkring børn g unge i alderen 0-17 år i Ishøj Kmmune i Antallet af behandlingsberettigede børn g unge i Ishøj Kmmune skønnes at være 6,0 % højere end i diverse fficielle statistikker pga. fraflytning. Lvbestemt frit valg rdning Fr unge mellem 16 g 17 år frventes 5,3 pct. (33 unge) at vælge en privat tandlægepraksis. Kmmunen afhlder fuld betaling. Tandregulering Pr har Ishøj Kmmune valgt at tilbyde tandregulering fra en klinik Tandreguleringen, sm er dannet i fællesskab med Albertslund Kmmune, Brøndby Kmmune, Hvidvre Kmmune, Tårnby Kmmune g Vallensbæk Kmmune. Tandreguleringen er efter den kmmunale styrelseslv et 60 selskab, hvr de respektive kmmuners ledelser indgår i bestyrelsen. Udgiften frdeles mellem kmmunerne efter frhldstal beregnet efter antallet af behandlingsberettigede børn g unge i kmmunerne. Kmmunernes reguleringsprcent kmmer på sigt til at indgå i frhldstallet. I Ishøj bliver 17,2 % af børnene tilbudt tandregulering. Omsrgstandpleje Tandplejen samarbejder med lkale plejehjem m tandpleje fr beberne samt tilsvarende tandplejetilbud til hjemmebundne brgere under plejehjemslignende frhld. Tandplejen fungerer gså sm tandpleje fr psykisk syge eller udviklingshæmmede brgere, sm ikke kan deltage i den almindelige sygesikringstandpleje. Der er i frbindelse med venstående tilbud til plejehjem, hjemmebende brgere g brgere, der ikke kan benytte sig af den almindelige sygesikringstandpleje en egenbetaling på 470 kr. I alt har 70 brgere valgt at tage imd dette tilbud. Specialtandpleje Børn, unge g vksne der har en psykisk lidelse eller er psykisk udviklingshæmmede g ikke kan benytte hverken børne- g ungetandplejen, sygesikringstandplejen eller msrgstandplejen, tilbydes specialiseret tandpleje med kmmunal betaling. Fr vksne er der en ydelsesbestemt egenbetaling på max kr. m året. I Ishøj Kmmune benytter 5 børn g 15 vksne sig af dette tilbud. Knsulentfunktin Knsulentfunktinen i Sundhed g Ældrecentret g Brger- g Scialcentret varetages af vertandlægen.

9 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 77 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Persnale Til varetagelse af tandplejens funktiner er der (mregnet til fuldtidsstillinger) ansat: 1,0 vertandlæge 3,9 tandlæger 11,0 klinikassistenter Klinikkapacitet Der er klinikker på alle Ishøj Kmmunes skler. Der er i alt 6 tandklinikker udstyret med apparatur til højteknlgisk tandbehandling på Strandgårdssklen. Der er EDB arbejdsstatiner svarende til alle persnalets arbejdspladser. B Budgetmråde Omsrgstilbud g generelle tilbud Sekretariat g frvaltninger Handlekatalg g teknlgipulje Fælles udgifter g indtægter Pasning af haver g Snerydning Generelle tilbud Underhldning g udflugter Pensinister på 65+ kan deltage i kmmunens julefest g smmerudflugt. Egenbetaling fr arrangement er kr Årligt deltager ca brgere i julefesten g brgere på årets smmerudflugt. Frmidling - Pensinisthåndbg.a. pjecer m.v. til pensinister. Kørsel af pensinister Pensinistsvømning Ishøj Kmmunes pensinister tilbydes vandgymnastik én gang m ugen g det er vederlagsfrit at deltage. Tilbuddet mfatter 44 pensinister. Højskle Undervisning g kultur Senirmedbrgerhus Frebyggende hjemmebesøg Frebyggende hjemmebesøg. Midler afsat til lønninger af t frebyggende knsulenter, uddannelse g eventuelle andre udgifter. I henhld til Servicelvens 79a skal kmmunalbestyrelsen tilbyde frebyggende hjemmebesøg til alle brgere, der er fyldt 75 år g sm br i kmmunen. Frmålet med tilbuddet er at give pensinisten vejledning g infrmatin m kmmunens tilbud fr pensinister. Beflkningsprgnsen fr Ishøj Kmmune viser, at der i 2012 vil være 850 brgere, der er fyldt 75 år, mens der i 2018 vil være Støtte til frivilligt scialt arbejde I henhld til 18 i Servicelven er der afsat midler til støtte af frivilligt scialt arbejde. Der er budgetteret med kr Klageråd, budgetteret med kr Ældreråd, budgetteret med kr Pulje til anskaffelse af biler, budgetteret med kr Scial g sundhedsudvalgets pulje, afsat kr B Budgetmråde Hjælpemidler I henhld til Servicelvens 100 kan der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til persner mellem 18 g 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. I henhld til 114 i Servicelven skal Kmmunalbestyrelsen yde støtte til køb af bil til persner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Der er budgetteret med 13 biler. I henhld til Servicelvens 112 skal der ydes støtte til krpsbårne hjælpemidler, når persnen har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Krpsbårne hjælpemidler dækker ptiske synshjælpemidler, arm- g benprteser, høreapparater, rtpædiske hjælpemidler g fdtøj, inkntinens- g stmihjælpemidler.a. Ngle hjælpemidler har egenbetaling.

10 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 78 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget IT-hjælpemidler g IT-frbrugsgder. I henhld til 113 ydes der hjælp til køb af frbrugsgder, til persner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Der kan dg ikke ydes hjælp til frbrugsgder, der nrmalt indgår i sædvanligt indb. I henhld til 116 skal Kmmunalbestyrelsen yde hjælp til indretning af blig til persner med varigt nedsat fysisk eller psykiskfunktinsevne, når indretning er nødvendig fr at gøre bligen bedre egnet sm phldsted fr den pågældende. Betaling fr hjælpemidler til Ishøj brgere, der har phld i anden kmmune (ca. 40 brgere). Betaling fr hjælpemidler fra andre kmmuner, hvis brgere har phld i Ishøj Kmmune (ca. 37 brgere). Hjælpemiddeldept Hjælpemiddeldeptet klargør g reparerer hjælpemidler til brgerne. Udgifter vedrørende hjælpemidler g bligændringer til brgere g hjælpemidler til Trsb, Kærb g hjemmeplejen, skal fuldt ud dækkes af indtægter. Frdelingen sker efter frbrug af arbejdstimer gange timeløn, materialeudgifter, samt eventuelle kørselsudgifter efter statens regler. Hjælpemiddeldeptet indgår i det frpligtende samarbejde med Vallensbæk Kmmune. Øvrige udgifter såsm husleje m.v. frdeles efter fast nøgle. B Budgetmråde Brgerstyret persnlig assistance Lønudgifter Hjælpemidler B Budgetmråde Sundhedsudgifter Dette mråde er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det reginale sundhedsvæsen. Der er tale m statinær smatik, ambulant smatik, statinær psykiatri, ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter g genptræning under indlæggelse. Erfaringen fra tidligere år viser, at Ishøj Kmmunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsmrådet ligger ver KL s skøn. Udgifterne er blandt andet afhængige af sciøknmiske frhld, hvrfr Ishøj Kmmune har relativt høje udgifter på mrådet pga. beflkningssammensætningen. Træningscentret, sm fysisk har beliggenhed på Kærb g Pilehavehus i Vallensbæk, indgår ikke i Omsrgscentret Kærbs decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genptræning på hspitalet g almen genptræning i det kmmunale træningscenter. Træningscentret er mfattet af det frpligtende samarbejde. Ishøj Kmmune udfører genptræningen, mrådet er takstfinansieret g dermed kan megnskmmunerne anvende træningscentret md betaling. B Budgetmråde Kntaktpersn g ledsagerrdning Lønudgiften Kntaktpersn g ledsagerrdning I henhld til 97 skal Kmmunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse m måneden til persner under flkepensinsalderen til persner med varigt fysisk eller psykisk funktinsnedsættelse. Det frventes at 30 brgere i Ishøj tilbydes rdningen. B Budgetmråde Sundhedsfremme g frebyggelse Sundhedscenter Der er ansat t sundhedsknsulenter g en klinisk diætist i Sundhedscentret. Det er aftalestf i Sundhedsaftalen, at kmmunen skal have en kmmunalkntaktpersn (sundhedsknsulenterne) på frløbsprgrammerne. Kntakt til læge, hspital, g brger. Der laves frsamtaler med alle brgere, der deltager i frløbsprgrammerne. Oprettelse af kurser g træning til KOL, Diabetes 2, Hjerte/kar med kntakt til brger g undervisende persnale, samt pfølgning. Sundhedscentret tilbyder: Rygestpkurser Vægtstpkurser

11 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 79 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Diabetesundervisning Frebyggende hjemmebesøg hs brgere med anden etnisk baggrund, samt Særlige vægtstp-, diabetesundervisning g sundhedsplysning i denne meget sårbare gruppe, hvr der generelt er mange sundhedsudgifter Deltagelse i Kulturnat, Beberfreninger samt meget af sundhedscenterets udadvendte aktiviteter Funktin sm ressurcepersn fr ergterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sagsbehandlere m.m. i samarbejdet mkring brgere med etniske prblemstillinger Prjekt Tip Tap Tynde varetages af sundhedsplejen g diætisten. Prjektet er prettet i den Kmmunale Sundhedstjeneste, frdi man her bserverede en stigning i antallet af vervægtige sklebørn. Prjektet mfatter blandt andet individuel rådgivning til de vervægtige børn g deres familier, madlavningsaftner fr børnene g deres familier, samt mtinshld fr vervægtige børn. Der er i prjektet afsat penge til at købe eksterne knsulenter, samt midler til øvrige drift i frbindelse med prjektet. I Sundhedsaftalerne er der enighed m, at kmmunerne varetager frebyggende aktiviteter på sundhedsmrådet. I Sundhedscentret er der Rygestpkurser, klinisk diætist g Frløbsprgrammer i type2diabetes g KOL fr Ishøj g Vallensbæk Kmmunes brgere. I frlængelse af sundhedstilbuddene i Sundhedscentret kmmer udgifter til kmmune/kntaktpersn genptræning på genptræningscenteret, undervisning, uddannelse, undervisningsmateriale.a.. Licens til Sex g Samfund, der udbyder knsulentbistand til lkale skler. Udgifter i frbindelse med Sundhedsbazar, Kulturnat g andre arrangementer. Tlkebistand i frbindelse med brgerkntakt i Sundhedscentret. Andre sundhedsudgifter Plejetakst fr færdigbehandlede patienter... 2 Når der afhldes frskellige sundhedsarrangementer dækkes den brgerrettede del her. Der dækkes ligeledes udgifter til hjerte/lunge undervisning i Albertslund. Styrkelse af arbejdet med frebyggelse Persnaleudgifter Begravelseshjælp Brgerrettede udgifter Betaling til kmmuner Udver eget træningscenter betales fr brgere sm ønsker træning i andre kmmuner Betaling fra reginen B60.40 Bevillingsmråde Børn g unge B Brgerrelaterede administratinsudgifter Tlkning Udgifter til tlkebistand. Lægeerklæringer Udgifter til lægeerklæringer når lægelig dkumentatin er nødvendig i sagsbehandlingen Administratinsgebyr til eksterne plejehjemsfreninger Udgifter til ekstern administratin via eksterne plejehjemsfreninger samt bjektiv finansiering af Scial Tilsyn. Da Ishøj Kmmune har etableret internt enhed af familieplejeknsulenter, frsøges eksterne tilsyn minimeret løbende, således at tilsynet g administratinen af anbringelsessteder varetages af den interne enhed.

12 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 80 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Sundhedstjenesten Sundhedsplejen Sundhedsplejens tilbud til gravide g småbørn: Besøg på fjerde- til sjettedagen efter fødselen. Besøg til førstegangsgravide samt gravide med særlige behv. Fem besøg i første leveår Tmåneders besøget indehlder screening fr efterfødselsreaktin af far g mr med EPDS g Gtlandskalaen Tethalvtårs besøg med fkus på livsstil g med screening af mtrik g sprg Behvsbesøg fr familier med særlige prblemer Lighed i sundhedsbesøg fr scialt udsatte familier. Tidlig pspring af sundhedsricisi g mulighed fr ICDP frløb til familier. Tilbud m deltagelse i mødregrupper tre gange. Frældrekurser. Præmatur café en gang m måneden i samarbejde med Vallensbæk sundhedspleje Knsulentfunktin i daginstitutinerne Screening af alle fireårs børn i samarbejde med pædagger. Hygiejne indsats i alle dagtilbud g pædaggisk indsats Prinsessen der ikke ville vaske hænder. Deltagelse i tværfaglige team Sklesundhedsplejen Sundhedsplejens tilbud til sklebørn: Undersøgelse / screening i børnehaveklassen, 1., 3., 7.klassetrin. Sundhedspædaggisk tilbud i 3., 5., 7., g 8. klasse. Åben Dør fr elever, frældre g lærere. Indsats mkring mtrisk svage børn i samarbejde med SFOér Deltagelse i tværfaglige team Sundhedsplejen vil gerne måles på: Fasthlde et fødselstal på 270 børn årligt 30 % behvsbesøg 10 % lighed i sundhedsbesøg 72 % af kvinder screenes fr efterfødselsreaktin 35 % af mændene screenes fr efterfødelsreaktin Fasthlde at kun 20 % af børnene er vervægtige i indsklingen. Særlige tilbud Gruppe fr unge mødre Sundhedsplejens tilbud til unge gravide/ unge mødre under 24 år. Mødes en gang m ugen. Mål: At styrke de unge mødres frældrekmpetencer gennem faglige plæg g refleksiner i gruppen. At styrke de unge mødres sciale netværk. Tip Tap Tynde Tilbud til vervægtige sklebørn fra 1. til 7. klasse Tilbuddet indehlder: Individuel rådgivning til det enkelte barn g frældre, gratis madlavningsaftner med undervisning fr hele familien. Gratis svømning. Træning i fitness center fr de ældste (Fit Teen) Deltagelse børne- g ungelæge g t sundhedsplejersker. Mål: At tilbuddet bygger på højt faglig kvalificeret viden udøvet af fagligt kmpetente prfessinelle. At familierne deltager i alle tre tilbud (madlavningskursus, individuelle samtaler g svømning) medmindre barnet i frvejen dyrker en sprtsaktivitet.

13 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 81 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Børne- g ungelæge Børne- g Ungelægens tilbud: Sundhedssamtale, screening g rygundersøgelse g undervisning i 5. klasse. Udsklings undersøgelse i 9. klasse Undersøgelse af specialklassebørn Udarbejdelse af årlig sundhedsprfil fr børnehaveklasserne g udsklingsklasserne Knsulent i Familiecentret. B Rådgivning g særlig støtte til børn g unge Støtte til børn g unge, Servicelvens kapitel 3 g kapitel 11 Familierådgiverteamene Kapitel 3 (kmmunens rådgivning), frmål: At frebygge sciale prblemer g hjælpe brgeren ver øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er frmålet, at sætte brgeren i stand til at løse pståede prblemer ved egen hjælp. Kapitel 11, frmål (særlig støtte til børn g unge), frmål: At yde støtte til børn g unge, der har et særligt behv herfr g dermed sikre, at disse børn g unge kan pnå de samme muligheder fr persnlig udvikling, sundhed g et selvstændigt vksenliv sm deres jævnaldrende. StraXen: StraXens pgaver er: Mdtagelse g screening af underretninger m børn i prblemer indenfr 24 timer Afhlde samtale med børn, unge g frældre Invlvere samarbejdspartnere i den indledende undersøgelse / støtte Orientere prfessinelle underrettere m hvilke beslutninger, der bliver truffet Indgå i samtlige tværfaglige team i dagtilbud g skler Indgå i SSP kriminalitetsfrebyggelse g tryghedsskabelse Afhlde krtere støttende / behandlende samtaler (Servicelvens 10, stk. 3) Vurdere m den enkelte har behv fr anden frm fr hjælp efter servicelven eller anden lvgivning. Viderevisitere til yderligere hjælp efter servicelven fx børnefaglig undersøgelse efter servicelvens 50 eller direkte til børne-, unge- eller specialteam med henblik på hjælp efter servicelvens 11 eller 52 StraXen vil gerne måles på: At det i jurnalntatet efter første samtale tydeligt fremgår, hvad teamets / knsulentens vurdering er. At indgå flere makkerskaber med de fagprfessinelle i nærmiljøet At deltage i minimum 50 underretningsmøder i team: 50 teamet pgaver er: At gennemføre børnefaglige undersøgelser fr at undersøge hvrvidt et barn eller en ung har udækkede behv At vurdere m der bør iværksættes særlig støtte 50 team vil gerne måles på: At servicelvens bestemmelse m gennemførelse af børnefaglig undersøgelse hldes indenfr lvens firemåneders frist At de børnefaglige undersøgelser er brugbare fr børn, unge, familier g samarbejdspartnere Børneteam g Ungeteam: Børne- g Ungeteamenes pgaver er: At tilbyde knsulentbistand vedrørende barnets / den unges frhld, når det må anses fr at være af væsentlig betydning fr barnet / den unge At rådgives m familieplanlægning til børn / unge g familier, når der er særlige behv fr støtte

14 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 82 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget At tilbyde g sikre at børn g unge får den rette støtte efter franstaltningsparagrafferne i servicelven Det kan være; - støtte i dagbehandlingstilbud - praktisk støtte i hjemmet - familiebehandling - døgnphld - aflastningsrdning - kntaktpersn - anbringelse af børn g unge - frmidling af praktiktilbud - anden hjælp Ydes øknmisk støtte til frældrene sm følge til iværksatte franstaltninger. Børneteamet g Ungeteamet vil gerne måles på: Afhldelse af minimum t årlige børnesamtaler i frbindelse med igangværende franstaltninger Opdatering af handleplaner i frbindelse med de t samtaler, hvis disse giver anledning til justering i handleplanen Overhldelse af lvkrav g tidsfrister ved tvangsmæssige franstaltninger Frebyggende franstaltninger Udgifter til frebyggende franstaltninger til børn g unge, der har behv fr særlig støtte jf. servicelvens 52 samt rådgivning jf. 11. F.eks. aflastning, kntaktpersn. Niveauet er sammenlignet med landsgennemsnittet højt. Dette bør med baggrund i de særlige sciøknmiske vilkår i kmmunen fasthldes. Døgnanbringelser Døgninstitutiner. Niveauet er sammenlignet med landsgennemsnittet højt. Dette bør med baggrund i de særlige sciøknmiske vilkår i kmmunen have et særligt fkus. Der arbejdes kntinuerligt på at nedbringe antallet af anbragte, hvr det er fagligt frsvarligt. Sikrede institutiner (inkl. bjektiv finansiering) Udgifter til unges phld på sikret institutin - knkret pris ved individuelle phld samt bjektiv finansiering. Udgiften varierer efter antal dømte g unge dømt til surrgatplacering, samt i frhld til stedernes belægningsprcent.. Udviklingsteamet: Udviklingsteamets pgaver er: Udarbejde rapprter, ntater. lign. fr faglig- g styringsmæssig udvikling Indgå sm prcesknsulenter i udviklingsprjekter Udarbejde materiale til plitisk behandling herunder månedlig pfølgning på sagstal i rådgivergruppen g fr antallet af underretninger Give juridisk rådgivning i enkeltsager Tilbyde frældre med nydiagnsticerede børn en indledende samtale m støtte fra kmmunalt hld Give lægefaglig sparring i enkeltsager Udarbejde årsrapprt fr det samlede center Være kntaktled til gruppen af frældre med handicappede børn, fr at facilitere netværksdannelse g kvalificering af frældre Udviklingsteamet vil gerne måles på: At rapprter g pgaver fremstår relevante g anvendelige fr mdtagere at rapprter g pgaver er kvalitetssikrede g gennembearbejdede i teamet g med Familiecentrets lederteam.

15 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 83 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Rådgivning g særlig støtte til børn g unge egne Ishøjgård Ishøjgård et det samlede sted fr kmmunale tilbud efter servicelven i Ishøj Kmmune. Der er flere dele af Ishøjgård. Ud ver de sciale dele er Ishøjgård gså et skletilbud. Det sciale tilbud g skletilbuddet har krdineret ledelse. Familieværkstedet Familieværkstedet er et af tilbuddene i den frebyggende indsats til familier med børn fra 0-18 år, der br I Ishøj Kmmune g Vallensbæk Kmmune. På familieværkstedet tilbydes bl.a. hjælp til at strukturer hverdagen, grænsesætning i hjemmene g hjælp til at bryde uhensigtsmæssige handlemønstre. Familieværkstedet vil gerne måles på: Et faldende antal af sager, der kmmer tilbage på familieværkstedet Tiden hvr familierne er aktive på Familieværkstedet Udnyttelsesgraden af den åbne rådgivning skal hldes stabilt, fr at styrke den frebyggende indsats Tlmiea Tlmiea henvender sig til sårbare familier med særligt behv fr støtte I frbindelse med graviditet g / eller fødsel. På Tlmiea arbejdes bl.a. intensivt med at styrke frældrekmpetencen g tilknytningen mellem mr g barn, fr derved bl.a. at frebygge anbringelser Tlmiea vil gerne måles på: Antallet af anbringelser der frhindres inden barnet fylder t år. Indskrivningstiden hvr familierne er aktive i Tlmiea skal hldes på maksimalt t år Ishøjgård Sklen på Ishøjgård Sklen på Ishøjgård, dækker i denne frbindelse fritidsdelen. Det er besluttet, at denne udgiftspst verføres til CBU I øvrigt henvises til beskrivelsen af Sklen på Ishøjgård i CBU regi. B Specialmrådet Servicelvens 41-45: Specialteam: Der er udarbejdet serviceniveau på mrådet merudgifter g tabt arbejdsfrtjeneste til familier der i hjemmet frsørger et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Serviceniveauet på dette mråde skal sikre ensartede vurderinger g sikre, at der kmpenseres relevant i frhld til handicappet. Der mdtages 50 % statsrefusin på dette mråde. Specialteamets pgaver er: Sm hs Børneteamet g Ungeteamet. Her ud ver beskæftiger teamet sig med Servicelvens At yde dækning til nødvendige merudgifter mkring et barn / en ung med betydelig g varigt nedsat funktinsevne, begrundet i en indgribende krnisk eller langvarig lidelse - At bevilge tabt arbejdsfrtjeneste ved frsørgelse i hjemmet af et barn / en ung med betydelig g varigt nedsat funktinsevne, begrundet i en indgribende krnisk eller langvarig lidelse - At bevilge aflastning til børn g unge med betydelig g varigt nedsat funktinsevne, begrundet i en indgribende krnisk eller langvarig lidelse Specialteam vil gerne måles på, At genbehandling på bevilgede merudgifter varetages til børns g unges bedste g at fristerne verhldes At genbehandling på bevilgede tabt arbejdsfrtjeneste varetages til børns g unges bedste g at fristerne verhldes

16 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 84 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Institutiner takstfinansierede Ishøjgård - Aflastning Et fleksibelt g støttende tilbud til familier med børn med særlige prblematikker, hvr familierne har behv fr tid, hvr barnets / den unges handicap ikke belaster direkte. Tilbuddet samarbejder med barnets familie fr derved at kunne mindske belastningen i familierne. Det er et mål at vise respekt fr frskelligartede sciale g kulturelle baggrunde, således at der tages størst mulige individuelle hensyn til den enkelte families behv fr aflastning samt bibringe det enkelte barn plevelser g samvær g livskvalitet. Ishøjgård Aflastning ønsker at blive målt på At kunne bibehlde et stabilt salg af pladser til eksterne samarbejdspartnere At bibehlde den nuværende høje belægningsprcent At kunne udvikle aflastning sm pædaggisk retning - samarbejde med ekstern partner Familierådgiver på sklen: Fra 1. august 2013 til juli 2015 tilknyttes en familierådgiver til Strandgårdssklen. Rådgiveren skal indgå i et tæt knsultativt samarbejde med sklens lærere g ledelse. Familierådgiveren vil blandt andet kunne deltage i frældreknsultatiner, samarbejdsmøder g underretningsmøder på sklen. Hensigten er at pspre vanskeligheder hs børn g unge på så tidligt et tidspunkt, at interventinen i familien kan ske med hjælp udelukkende fra sklen g dennes familierådgiver eventuelt en krt kntakt med Familiecentrets StraXen. Prjektet er finansieret via puljemidler bevilget af Scialministeriet

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V Bilag 1: Gældende lvgivning vedr. den palliative indsats Sm mtalt i Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1996 er patientens frie valg af phldssted et vigtigt aspekt i den palliative indsats. Såfremt dette

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Ældre- og Sundhed 28. april 2011

Ældre- og Sundhed 28. april 2011 Ældre- g Sundhed Ntat vedrørende samling af midlertidige pladser på Østergården Indledning Sm led i udmøntningen af budget 2011 besluttede Scial- Ældre- g Sundhedsudvalget på møde 2.2.2011 at der udarbejdes

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner

Læs mere

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Besøg hs Sundhed & Frebyggelses decentrale enheder 2... Frventet regnskab fr 2006.

Læs mere

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012. Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar 2012. 1. Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Status på forebyggelsesindsatserne i Frederiksberg Kommune

Status på forebyggelsesindsatserne i Frederiksberg Kommune Status på frebyggelsesindsatserne i Frederiksberg Kmmune Baggrund I maj 2012 fik Sundheds- g msrgsudvalget sidste gang frelagt en status på Frebyggelsesmrådet. Der blev dengang besluttet enkelte justeringer

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

12.2 Administrativ organisation

12.2 Administrativ organisation 12.2 Administrativ rganisatin 06.50 Administratinsbygninger 6.330.200 kr. Området mfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/-indtægter

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1. B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde

Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1. B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1 B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 4.976 Udgifter til forebyggende indsats for ældre

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrom

Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrom Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrm Familien, barnet g den unge Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighederne inden fr servicelvens rammer Rådgivning m mulighederne fr at få kmpensatin

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2013 Side 69 B.60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde: B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 6.408 Udgifter til forebyggende indsats for ældre

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom:

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom: Reginshuset Vibrg Nære Sundhedstilbud Frløbsansvarsbeskrivelse på skizfrenimrådet Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Gdkendt på styregruppens møde d. 6. jan.

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere