Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde: B Frebyggende indsats fr ældre g handicappede Udgifter til frebyggende indsats fr ældre g handicappede Funktin : Frebyggende indsats fr ældre g handicap gives efter servicelven 85, sm støtte til brgere, der visiteres til et behv på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller særlige sciale prblemer. Den scialpædaggiske støtte gives til bebere i særlige bfrmer eller handicapegnede bliger. Dette budgetmråde dækker kun den indsats under servicelven 85, sm kmmunen betaler eksternt. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i, at Ishøj frventer, at ca. 21 helårsbrgere mdtager støtte til en gennemsnitlig udgift på ca. 360 t. kr. B Scialpædaggisk vejledning Strandgården Funktin : Fælles værested g aktiviteter fr brgerne bende i Strandgården. Primær fast lønudgift til persnale. Resterende beløb driftsmidler. Frydekær ( 99 tilbud) Funktin : Diverse aktiviteter i frbindelse med beberne. Støttekntakt persn ( 99 tilbud) Funktin : Støttekntakt persnalet giver pædaggisk støtte g er akutfunktin fr brgere i Ishøj g Vallensbæk. Primær lønudgift til pædaggisk persnale. Cafe Vildtbanehus Funktin Primær udgift til fødevarer g drift. Hjemmevejledning ( 85 tilbud) Funktin : Der gives hjemmevejledning til brgere med fysisk g psykisk nedsat funktinsevne fra ½ time til 10 timer ugentligt. Udgifterne er primær til løn til pædaggisk persnale (hjemmevejledningsteamet), der giver støtte til visiterede brgere i eget hjem. Der gives gså hjemmevejledning til Frydekær g Cafe Vildtbanehus. B Btilbud fr vksne Btilbud til persner med særlig sciale prblemer Funktin : Afregning fr brgere med særlige sciale prblemer, der midlertidigt br på et frsrgshjem efter servicelven 110. Frsrgshjemmet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kmmunerne ikke alene kan visitere til rdningen. Brgeren kan henvende sig frit g blive indskrevet, hvis frstanderen vurderer, at brgeren tilhører målgruppen. Inkl. 50 % statsrefusin Kvindekrisecentre Funktin : Midlertidige phld efter servicelven 109 til kvinder, der har været udsat fr vld eller trusler m vld eller/krise i familie- g samlivsfrhld. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kmmunerne ikke alene kan visitere til rdningen. Brgeren kan henvende sig frit g blive indskrevet, hvis frstanderen vurderer, at brgeren tilhører målgruppe. Inkl. 50 % statsrefusin Refusin kvindekrisecenter g frsrgshjem Funktin : 50 % i refusin. Midlertidig btilbud : Brgere med fysisk g psykisk nedsat funktinsevne, der har behv fr midlertidig støtte med pædaggisk vervågning. Btilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kmmuner alt efter brgerens specifikke behv. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i, at 37,5 helårsbrgere er visiteret til et midlertidigt tilbud til en gennemsnitsudgift på brutt ca. 600 t. kr. Ydelsen er lvbunden efter servicelven g kmmunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kmmunes hjemmeside. Længerevarende btilbud Funktin : Brgere med fysisk g psykisk nedsat funktinsevne, der har behv fr vedvarende pædaggisk støtte med vervågning. Btilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kmmuner alt efter brgerens specifikke behv. Budget 2013 er fastlagt med udgangspunkt i, at 41,5 helårsbrgere er visiteret til et

2 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 70 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget længerevarende btilbud til en gennemsnitsudgift på brutt ca. 850 t. kr. Ydelsen er lvbunden efter servicelven g kmmunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kmmunes hjemmeside. Refusin btilbud Funktin : Der er refusin på dyre enkeltsager, typisk sager indehldende btilbud. B Alkhlbehandling g behandlingshjem fr alkhlskadede Alkhlbehandling Funktin : Kmmunen tilbyder ambulant alkhlbehandling, herunder antabus-behandling samt rdinatin af øvrig støttemedicin. Herudver bevilges dagbehandling g/eller familiebehandling efter en knkret vurdering. Der er et retskrav på ambulant alkhlbehandling inden fr 14 dage. Der er ikke et retskrav fr brgeren på døgnbehandling i.h.t. Sundhedslvens 141. Der gives sm udgangspunkt ikke døgnbehandling. Budget 2015 er afsat med udgangspunkt i ca. 80 behandlingsfrløb. Kmmunens kvalitetsstandarder danner grundlag fr administratin g serviceniveau på misbrugsmrådet. B Stfmisbrugsbehandling Prjekt - stfmisbrug Funktin : Ishøj Kmmune tilbyder fra 1. januar 2015 selv den sciale misbrugsbehandling af unge under 30 år. Frmålet med at hjemtage behandlingen er at yde en mere effektiv g helhedsrienteret indsats, så vi får flere unge ud af deres misbrug g undgår lange ineffektive frløb. Dagbehandling på stfmisbrugsmrådet Funktin : Stfmisbrugsbehandling, sm købes eksternt fx hs KABS. Der tilbydes ambulant g dagbehandling til brgere med stfmisbrug. Udgifter til ambulant behandling, udredning g særlig indsatser samt tilbud m dagbehandling. Der er et retskrav på ambulant behandling inden fr 14 dage. Dette budget er til køb af ydelser eksternt. Døgnbehandling på stfmisbrugsmrådet Funktin : Brgere kan visiteres til døgnbehandling efter en knkret vurdering. Der frventes udgifter at 2-3 brgere i 2015 bliver visiteret til at døgnbehandlingstilbud. B Egne btilbud til vksne RED Funktin : Kvindecenter RED er takstfinansieres efter aftale med Scial- g Integratinsministeriet. Krisecenter RED finansieres delvis satspuljemidler. Opgangsfællesskabet Ågården Funktin : Ågården er et pgangsfællesskab g fungerer efter servicelvens 107. Ågården ligger i det almene bligmråde Vejleåparken i Ishøj centrum. I Ågården nr. 29 råder Ishøj Kmmune ver 3 akutværelser g 5 lejligheder, der udlejes særligt til yngre persner med sindslidelser, der har behv fr et mere rummeligt miljø. Primære lønudgifter til persnalet. Statstilskud phører fra Spindehuset Funktin : Spindehuset er beliggende i Ishøj g er et bfællesskab efter Servicelvens 85. Spindehusets målgruppe er velfungerede vksne udviklingshæmmede, der ikke har behv fr nattevagt. Der br 6 brgere på Spindehuset. Udgifterne er primære lønudgifter g drift. Løkkekrgen Funktin : Løkkekrgen er beliggende i Vallensbæk g er et tilbud efter servicelvens 85 fra 1. januar Løkkekrgens målgruppe er udviklingshæmmede vksne, der har behv fr hjælp g støtte i hverdagen g vervågning m natten. Der br 7 brgere på Løkkekrgen. Budgetfrsætning fr Løkkekrgen er en belægningsprcent på 100 %. Udgifterne er primære lønudgifter samt indtægter fra de kmmuner, der har brgere på btilbuddet. Ishøj Kmmune varetager den scialpædaggiske støtte g Vallensbæk varetager plejepgaven. Kløverengen Samlet set er Kløverengen takstfinansieret g er en nulløsning. Budgetmæssigt frventes der dg i 2014 en indtægt på 996 t. kr. på budgetpsten under Kløverengen. Denne indtægt bliver dg mdsvaret af udgifter i kmmunalejendmme til vedligehldelse af Kløverengen.

3 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 71 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Kløverengen Funktin : Kløverengen er et scialpsykiatrisk bsted beliggende i Vallensbæk. Kløverengen består af t dele. Kløverengen 84 er et midlertidigt btilbud efter servicelven 107 rettet md brgere i alderen 18 g 35 år med en svær sindslidelse. Der er 24 pladser. Der er ikke statstilskud i Budgetfrsætning er en 100 % belægning. Kløverengen 108 Funktin : Kløverengen 72 er et længerevarende btilbud efter servicelven 108 rettet md brgere med en svær sindslidelse i alderen 35 år g pefter. Der er 15 pladser. Budgetfrsætning er en 93 % belægning. B Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Funktin : Beskyttet beskæftigelse giver til persner under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Frmålet med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktinsevne skal have samme muligheder sm mennesker uden handicap fr at bruge deres evner g få et indhld i tilværelsen. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i, at der frventes at ca. 31 helårsbrgere kan mdtage et beskyttet beskæftigelsestilbud Gennemsnitsudgiften er inkl. kørsel til g fra beskæftigelsesstedet. Der visiteres til beskyttet beskæftigelse med udgangspunkt i servicelven g Ishøj Kmmunes kvalitetsstandarder, der er tilgængelige på Ishøj Kmmunes hjemmeside. B Aktivitets- g samværstilbud Aktivitets- g samværstilbud Funktin : Aktivitets- g samværstilbud er et dagtilbud til brgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller med særlige sciale prblemer, sm har behv fr hjælp til at prethlde eller frbedre sciale færdigheder g behv fr scialt samvær. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i en frventning m, at 70 helårsbrgere vil mdtage et aktivitets- g samværstilbud. Der visiteres til aktivitets- g samværstilbud med udgangspunkt i servicelven 104 g Ishøj Kmmunens kvalitetsstandarder, der er tilgængelige på kmmunens hjemmeside. B Handicaprådet Handicapråd Handicaprådet mødes 6 gange årligt. Der er i 2015 afsat et budget på 47 t. kr. til at dække rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, frplejning g mindre arrangementer. B60.20 Overførselsudgifter: B Vederlagsfri Fysiterapi Vederlagsfri fysiterapi Funktin : Vederlagsfri fysiterapi gives til handicappede brgere med udvalgte diagnser, der er visiteret af egen læge. Det kan både visiteres til vederlagsfri fysiterapi, ridefysiterapi g rygtræning i Teddy Øfeldt regi. Budget 2015 er udvidet, idet der har været en udgiftsstigning fra 2013 til B Integratin g repatriering Staten giver tilskud til kmmunerne efter lv m tilskud til undervisning i dansk sm andetsprg fr vksne. Desuden bevilliges hjælp til repatriering, hvr der er statsrefusin på 100 %.. Resultattilskuddet tilfalder kmmunen hvis integratinsbrgere kmmer i rdinær uddannelse eller arbejde eller består danskprøve indenfr en tidsfrist på 3 år Udgift til danskundervisning mv Funktin : Udgifter til danskuddannelse g andre aktiveringsudgifter fr kursister sm en del af integratinscenter g intrduktinsprgram. Udgiften er inkl. tlkeudgifter samt diverse tilbud. Tlkeudgifter Funktin : Tlkeudgifter vedrørende persner mfattet af integratinslven. Statstilskud fr udlændinge mv Funktin : Staten giver tilskud til kmmunerne efter lv m tilskud til undervisning i dansk sm

4 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 72 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget andetsprg fr vksne. Der gives desuden et resultattilskud, der varierer efter antallet af udlændinge, der er mfattet integratinslven. Grundtilskud fr udlændinge mv Funktin : Staten giver et generelt grundtilskud, der varierer efter antallet af integratinsbrgere. Kntanthjælp til udlændinge mfattet af integratinsprgrammer Funktin : Repatriering... 0 Funktin : Kmmunen yder repatriering til brgerne, der ønsker at rejse tilbage til prindelseslandet. Hjælp til repatriering Statsrefusin på 100 % i frbindelse med repatriering B Sygedagpenge Udbetaling af sygedagpenge er betinget af, at persnen er uarbejdsdygtig g ikke kan bestride fuld beskæftigelse. Området med sygedagpenge er et vigtigt fkusmråde, g der er et tæt samarbejde med Jbcenter Vallensbæk mkring indsatser fr at få sygemeldte i jb. Der bliver lavet månedligt nøgletal fr at følge udviklingen. Sygedagpenge Funktin : Udbetaling af sygedagpenge inkl. pasning af alvrlig syge børn, hjælpemidler g befrdringsgdtgørelse Frældre med alvrlig syge børn Funktin : Sygedagpenge til frældre med alvrlig syge børn Udgifter hjælpemidler g befrdring Funktin : Udgifter til hjælpemidler g befrdring. Refusin af sygedagpenge Sygedagpenge med 35 % g 50 % refusin Sygedagpenge efter 52 uger uden refusin Funktin : Udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, hvr der ikke er refusin på brgeren. Regres indtægter Funktin : Efter sygedagpengelven kan kmmunerne kræve de udbetalte sygedagpenge tilbage fra virksmheder, sm er ansvarlige fr sygefraværet, der har medført udbetaling af sygedagpenge. Puljer B Sciale frmål Sciale frmål efter aktivlven mfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning, frudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning fr en persns eller families mulighed fr at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig g helbredsmæssigt velbegrundet. Der fretages i alle tilfælde en vurdering af brgerens øknmi. Derudver udgifter til samvær efter knkret ansøgning. Tilskud til tandpleje til øknmisk vanskelig stillede Kntanthjælpsrefrmen har medført, at særligt udvalgte brgere kan mdtage tilskud til tandpleje. Midl. huslejehjælp Der er indført en midlertidig husleje. Øvrige Indtægter Tilbagebetaling af ydelser. Merudgifter til vksne med nedsat funktin Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved frsørgelsen til persner med betydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Funktin

5 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 73 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Diverse enkeltydelser Hjælp til enkeltudgifter g flytning, sygebehandling, udgifter i frbindelse med samværsret samt efterlevelseshjælp. Funktin Refusin sciale frmål Refusin i frbindelse udgifterne 50 %. B Kntanthjælp Kntanthjælp er en ffentlig ydelse efter aktivlven, der ydes til ledige på arbejdsmarkedet, der ikke er i stand til at frsørge sig selv eller deres familie. Indtægter g frmue bliver trukket fra i kntanthjælpen. Statsrefusinen til kntanthjælp bliver gradueret efter, m den enkelte ydelsesmdtager har været i aktivering eller ej. Frmålet har været at give kmmunerne et øknmisk incitament til at iværksætte aktivering. Kntanthjælp er et udgiftsg knjunkturbestemt tungt mråde. Det følges meget tæt med månedlige nøgletal. Passiv Kntanthjælp Funktin Passiv kntanthjælp til frsørgere g ikke frsørgere, der ikke er i aktivering frdelt på aldersgrupper. Refusin passiv kntanthjælp Der gives 30 % refusin på ydelserne. Aktiverede kntanthjælpsmdtagere Funktin Frsørgelse af persner, gdtgørelse, kntanthjælp, løn til persner efter tilbud g særlig støtte Refusin aktiverede kntanthjælpsmdtagere Refusin af udgifterne til aktiverede kntanthjælpsmdtagere. Enten 30 eller 50 % refusin. B Budgetmråde Bligstøtte Området er vergået til Udbetaling Danmark, hvrfra nettudgifterne pkræves. Udbetaling af Bligstøtte Bligstøtte ydes efter bekendtgørelse m lv m individuel bligstøtte. Bligydelse ydes til flke- g førtidspensinister i lejebliger, ejerbliger, andelsbliger g ældrebliger. Bligsikring ydes til andre brgere samt til førtidspensinister, tilkendt pensin efter nye regler. B Budgetmråde Persnlige tillæg Persnlige tillæg I henhld til 14 af lv m scial pensin kan persnlige tillæg udbetales til flkepensinister, hvis øknmiske frhld er særligt vanskelige. Reglerne fr persnlige tillæg er gså gældende fr persner, sm er tilkendt førtidspensin efter regler inden 1. januar Der kan ydes persnlige tillæg til persner, hvis øknmiske frhld er særligt vanskelige. Kmmunen træffer afgørelse herm efter en nærmere kntakt g individuel vurdering. Persner sm er tilkendt pensin efter 1. januar 2003, kan søge hjælp efter Lv m aktiv scialplitik. Helbredstillæg kan ydes til flke- g førtidspensinister. Helbredstillæg betyder, at der kan indføres faste regler fr dækning af udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysiterapi, kirpraktrbehandling g psyklghjælp. Frudsætningen fr at der kan ydes helbredstillæg er, at lægemidlet/behandlingen er tilskudsberettiget efter lv m ffentlig sygesikring. Helbredstillægget ydes således målrettet til de pensinister, der har helbredsrelaterede udgifter men begrænsede indtægter g begrænset likvid frmue ved siden af pensinen. Der ydes varmetillæg til pensinister, der har en persnlig tillægsprcent. Varmetillæggets størrelse afhænger af varmefrbrug g varmefrsyning. Varmetillæg er vergået til Udbetaling Danmark, hvrfra nettudgifterne pkræves. B Budgetmråde Førtidspensin Området er vergået til Udbetaling Danmark, hvrfra nettudgifterne pkræves. I henhld til 16 i lv m scial pensin kan førtidspensin tilkendes persner i alderen fra 18 år til flkepensinsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant mfang, at pågældende ikke vil være i stand til at blive selvfrsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne fr støtte efter den sciale lvgivning, herunder beskæftigelse i fleksjb.

6 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 74 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Højeste førtidspensin består af grundbeløb, erhvervsdygtighedsbeløb, invaliditetsbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Mellemste førtidspensin består af grundbeløb, invaliditetsbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Almindelig førtidspensin består af grundbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Frhøjet almindelig førtidspensin består af grundbeløb, førtidsbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Der er budgetteret med gennemsnitligt: Førtidspensin efter gl. regler Førtidspensin efter nye regler 50 % medfinansiering 103,50 pensinister 65 % medfinansiering 183,50 pensinister 570 pensinister 0 % medfinansiering Overgået til Udbetaling Danmark Betaling fr pensinister med phld på btilbud i anden kmmune, men hvr Ishøj Kmmune er betalingskmmune. Betaling fr pensinister med phld på btilbud i Ishøj Kmmune, men hvr anden kmmune er betalingskmmune. B Budgetmråde Plejevederlag til pasning af døende Plejevederlag til pasning af døende I henhld til 199, 120 g 121 i Servicelven er der afsat midler til ansættelse af persner sm passer en nærstående, der ønsker at dø i eget hjem. Ligeledes er der afsat midler til sygeartikler.l. i frbindelse med pasning af døende. Udgifter til ansættelse, pasning af persner med handicap eller alvrlig sygdm, samt udgifter til plejevederlag til nærtstående pårørende til alvrligt syge. B Brgerrelaterede administrative udgifter Lægeknsulent Funktin : Lønudgifter til lægeknsulent g til ny klinik funktin i rehabiliteringsteams. B60.30 Sundheds- g Ældremrådet B Budgetmråde Hjemmehjælp Hjemmehjælp I henhld til Servicelvens 83 skal brgerne tilbydes persnlig hjælp g pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske pgaver i hjemmet g madservice. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Hjemmehjælpen er mfattet af bestemmelserne fr frit leverandørvalg, det vil sige, at brgeren sm er visiteret til hjemmehjælp, selv kan vælge m hjemmehjælpen skal leveres fra Ishøj Kmmune eller et gdkendt privat firma. Brgere sm er visiteret til indkøbsrdning, kan blive tilmeldt hertil. Der er indgået aftale med et firma m levering af varer. Ishøj Kmmune samarbejder med andre kmmuner. I henhld til lvgivning skal kmmunen afhlde udgifter fr hjemmehjælp fr Ishøj brgere, der har phld i andre kmmuner. Ligeledes skal andre kmmuner betale fr brgere, der phlder sig i Ishøj Kmmune. Der er i alt 37 brgere fra andre kmmuner, der phlder sig i Ishøj Kmmune g mdtager hjemmehjælp. Sundhedsuddannelse Der er fra ministeriet fastlagt en dimensinering fr, hvr mange Scial- g Sundhedselever g Scial- g Sundhedsassistentelever, der skal være i Ishøj kmmune. Der er på nuværende tidspunkt 18 Scial- g Sundhedselever g 8 Scial- g Sundhedsassistentelever. Der er udgifter til lønninger. Cykelgdtgørelse g unifrmer, sm indgår i verenskmstbestemmelserne i elevernes ansættelsesaftaler. Endvidere udgifter i.f.m. kurser, udvikling.a. Ved praktik i anden kmmunekmpenserer Ishøj kmmune fr lønninger. Ligeledes freligger der indkmst i frbindelse med elever i praktik i Ishøj kmmune.

7 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 75 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Budgetmråde Plejecentre Sundhedsuddannelse Se bemærkninger under hjemmehjælp. Plejecentrer Hvis en brger har brug fr knstant pleje g tilsyn, sm ikke kan ydes i egen blig, kan de visiteres til en plejeblig i henhld til Ældrebliglven. Der er fast tilknyttet persnale til plejecentrene, der har gennemgået en relevant sundhedsuddannelse. Plejehjemmet Trsb Hjemmet er decentraliseret g lønsumsstyret g kan anvende budgettet efter regler herfr. Der er 24 plejebliger på Trsb g 12 ældrebliger. Afdeling A på Trsb mfatter 15 almindelige plejebliger. Afdeling B på Trsb mfatter 9 plejebliger g 1 aflastningsplads frbehldt demente brgere, samt 2 fleksible pladser. Daghjemmet på Trsb består af 6 pladser, hvr det er muligt at kmme både i hverdagen g i weekenden. Trsb har sit eget prduktinskøkken g beberne g brugere betaler fr kst. Fr de faste bebere er ksten er en del af servicepakken. ( Det er frivilligt at vælge servicepakken ) Daghjemsbrugere betaler fr kst, sm købes på stedet Beberne i ældrebligerne kan købe den varme mad, sm betales efter fastsat takst.. Ordningen er mfattet i lvgivningen m frit leverandørvalg.(madservice) Omsrgscentret Kærb Centret er decentraliseret g lønsumsstyret g kan anvende budgettet efter regler herfr. Kærb består af 76 plejebliger samt 40 ældrebliger. Kærb har et daghjem med 15 visiterede pladser samt et aktivitetscenter med plads til mellem 75 g 100 brgere. Omsrgscentret Kærb mfatter gså 8 døgnpladser til genptræning, aflastning g akutbehv, centralkøkken med cafe g madservice. Plejebligerne er inddelt i leve- bmiljøer med lejligheder i hvert leve- bmiljø, samt fællesmråde bestående af køkken g phldsstue. De 40 ældrebliger på Kærb er placeret, så beberne kan benytte sig af Kærbs fællesaktiviteter fx frisør, fdpleje, cafe g aktivitetscenter. Brgerne bliver visiteret til ydelser efter behv, persnlig g praktisk bistand, indkøb g sygepleje. Daghjemmet består af 15 visiterede pladser. I daghjemmet kan brgerne få persnlig g praktisk bistand, aktivering g scialt samvær med andre brgere. Daghjemmet er åbent alle hverdage fra 8-16 Aktivitetscentret kan rumme pensinister g efterlønsmdtagere m dagen. Aktivitetscentret er delvist brugerstyret. Kærbs cafe har en kiskfunktin, hvr der kan købes chklade, aviser, blade m.m. Derudver kan der købes mrgenmad g frkst. Brgerne kan ved behv visiteres til madservice. Madservice leveres sm køle/vakummad 2 gange m ugen. Ksten skal være med til at højne livskvaliteten g ernæringstilstanden, være sammensat af gde råvarer g tilpasset den enkelte. Mdtagere af madservice betaler fr 1 eller 2 retter efter fastsat takst. Døgnafdelingen består af 8 pladser til genptræning, aflastning g akutbrug. Der er egenbetaling på kst m.m. Pladserne administreres af de krdinerende sygeplejersker. B Budgetmråde Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje I henhld til 138 skal kmmunen yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til persner med phld i kmmunen. Brgeren bliver henvist til hjemmesygepleje efter en knkret behvsvurdering.

8 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 76 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Der er ansat t krdinerende sygeplejersker til at varetage væsentlige pgaver i frbindelse med udskrivelse fra hspital. B Budgetmråde Kmmunal tandpleje Kmmunal Tandpleje I henhld til 248 i Sundhedslven skal bpælskmmunen afhlde udgifter frbundet med den kmmunale tandpleje. Tandplejen er et selvstændigt driftssted. Området er decentraliseret g lønsumsstyret, g kan anvende budgettet efter regler herfr. Tandplejen fr børn g unge Der anvendes et behvspræget indkaldelsessystem fr 0-17årige, hvrefter undersøgelsesintervallerne tilpasses det individuelle behv. Undersøgelserne fretages dels af specialuddannede klinikassistenter eller/g af tandlæger. Alle børn g unge bliver tilbudt individuel tandbehandling g frebyggelse. Det efterstræbes, at intervaller mellem eftersyn af tandlæge ikke verstiger 2 år. På sklerne g i institutinerne tilbydes der grupperienteret frebyggelse til alle klassetrin. Det frventes, at der er mkring børn g unge i alderen 0-17 år i Ishøj Kmmune i Antallet af behandlingsberettigede børn g unge i Ishøj Kmmune skønnes at være 6,0 % højere end i diverse fficielle statistikker pga. fraflytning. Lvbestemt frit valg rdning Fr unge mellem 16 g 17 år frventes 5,3 pct. (33 unge) at vælge en privat tandlægepraksis. Kmmunen afhlder fuld betaling. Tandregulering Pr har Ishøj Kmmune valgt at tilbyde tandregulering fra en klinik Tandreguleringen, sm er dannet i fællesskab med Albertslund Kmmune, Brøndby Kmmune, Hvidvre Kmmune, Tårnby Kmmune g Vallensbæk Kmmune. Tandreguleringen er efter den kmmunale styrelseslv et 60 selskab, hvr de respektive kmmuners ledelser indgår i bestyrelsen. Udgiften frdeles mellem kmmunerne efter frhldstal beregnet efter antallet af behandlingsberettigede børn g unge i kmmunerne. Kmmunernes reguleringsprcent kmmer på sigt til at indgå i frhldstallet. I Ishøj bliver 17,2 % af børnene tilbudt tandregulering. Omsrgstandpleje Tandplejen samarbejder med lkale plejehjem m tandpleje fr beberne samt tilsvarende tandplejetilbud til hjemmebundne brgere under plejehjemslignende frhld. Tandplejen fungerer gså sm tandpleje fr psykisk syge eller udviklingshæmmede brgere, sm ikke kan deltage i den almindelige sygesikringstandpleje. Der er i frbindelse med venstående tilbud til plejehjem, hjemmebende brgere g brgere, der ikke kan benytte sig af den almindelige sygesikringstandpleje en egenbetaling på 470 kr. I alt har 70 brgere valgt at tage imd dette tilbud. Specialtandpleje Børn, unge g vksne der har en psykisk lidelse eller er psykisk udviklingshæmmede g ikke kan benytte hverken børne- g ungetandplejen, sygesikringstandplejen eller msrgstandplejen, tilbydes specialiseret tandpleje med kmmunal betaling. Fr vksne er der en ydelsesbestemt egenbetaling på max kr. m året. I Ishøj Kmmune benytter 5 børn g 15 vksne sig af dette tilbud. Knsulentfunktin Knsulentfunktinen i Sundhed g Ældrecentret g Brger- g Scialcentret varetages af vertandlægen.

9 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 77 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Persnale Til varetagelse af tandplejens funktiner er der (mregnet til fuldtidsstillinger) ansat: 1,0 vertandlæge 3,9 tandlæger 11,0 klinikassistenter Klinikkapacitet Der er klinikker på alle Ishøj Kmmunes skler. Der er i alt 6 tandklinikker udstyret med apparatur til højteknlgisk tandbehandling på Strandgårdssklen. Der er EDB arbejdsstatiner svarende til alle persnalets arbejdspladser. B Budgetmråde Omsrgstilbud g generelle tilbud Sekretariat g frvaltninger Handlekatalg g teknlgipulje Fælles udgifter g indtægter Pasning af haver g Snerydning Generelle tilbud Underhldning g udflugter Pensinister på 65+ kan deltage i kmmunens julefest g smmerudflugt. Egenbetaling fr arrangement er kr Årligt deltager ca brgere i julefesten g brgere på årets smmerudflugt. Frmidling - Pensinisthåndbg.a. pjecer m.v. til pensinister. Kørsel af pensinister Pensinistsvømning Ishøj Kmmunes pensinister tilbydes vandgymnastik én gang m ugen g det er vederlagsfrit at deltage. Tilbuddet mfatter 44 pensinister. Højskle Undervisning g kultur Senirmedbrgerhus Frebyggende hjemmebesøg Frebyggende hjemmebesøg. Midler afsat til lønninger af t frebyggende knsulenter, uddannelse g eventuelle andre udgifter. I henhld til Servicelvens 79a skal kmmunalbestyrelsen tilbyde frebyggende hjemmebesøg til alle brgere, der er fyldt 75 år g sm br i kmmunen. Frmålet med tilbuddet er at give pensinisten vejledning g infrmatin m kmmunens tilbud fr pensinister. Beflkningsprgnsen fr Ishøj Kmmune viser, at der i 2012 vil være 850 brgere, der er fyldt 75 år, mens der i 2018 vil være Støtte til frivilligt scialt arbejde I henhld til 18 i Servicelven er der afsat midler til støtte af frivilligt scialt arbejde. Der er budgetteret med kr Klageråd, budgetteret med kr Ældreråd, budgetteret med kr Pulje til anskaffelse af biler, budgetteret med kr Scial g sundhedsudvalgets pulje, afsat kr B Budgetmråde Hjælpemidler I henhld til Servicelvens 100 kan der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til persner mellem 18 g 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. I henhld til 114 i Servicelven skal Kmmunalbestyrelsen yde støtte til køb af bil til persner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Der er budgetteret med 13 biler. I henhld til Servicelvens 112 skal der ydes støtte til krpsbårne hjælpemidler, når persnen har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Krpsbårne hjælpemidler dækker ptiske synshjælpemidler, arm- g benprteser, høreapparater, rtpædiske hjælpemidler g fdtøj, inkntinens- g stmihjælpemidler.a. Ngle hjælpemidler har egenbetaling.

10 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 78 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget IT-hjælpemidler g IT-frbrugsgder. I henhld til 113 ydes der hjælp til køb af frbrugsgder, til persner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Der kan dg ikke ydes hjælp til frbrugsgder, der nrmalt indgår i sædvanligt indb. I henhld til 116 skal Kmmunalbestyrelsen yde hjælp til indretning af blig til persner med varigt nedsat fysisk eller psykiskfunktinsevne, når indretning er nødvendig fr at gøre bligen bedre egnet sm phldsted fr den pågældende. Betaling fr hjælpemidler til Ishøj brgere, der har phld i anden kmmune (ca. 40 brgere). Betaling fr hjælpemidler fra andre kmmuner, hvis brgere har phld i Ishøj Kmmune (ca. 37 brgere). Hjælpemiddeldept Hjælpemiddeldeptet klargør g reparerer hjælpemidler til brgerne. Udgifter vedrørende hjælpemidler g bligændringer til brgere g hjælpemidler til Trsb, Kærb g hjemmeplejen, skal fuldt ud dækkes af indtægter. Frdelingen sker efter frbrug af arbejdstimer gange timeløn, materialeudgifter, samt eventuelle kørselsudgifter efter statens regler. Hjælpemiddeldeptet indgår i det frpligtende samarbejde med Vallensbæk Kmmune. Øvrige udgifter såsm husleje m.v. frdeles efter fast nøgle. B Budgetmråde Brgerstyret persnlig assistance Lønudgifter Hjælpemidler B Budgetmråde Sundhedsudgifter Dette mråde er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det reginale sundhedsvæsen. Der er tale m statinær smatik, ambulant smatik, statinær psykiatri, ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter g genptræning under indlæggelse. Erfaringen fra tidligere år viser, at Ishøj Kmmunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsmrådet ligger ver KL s skøn. Udgifterne er blandt andet afhængige af sciøknmiske frhld, hvrfr Ishøj Kmmune har relativt høje udgifter på mrådet pga. beflkningssammensætningen. Træningscentret, sm fysisk har beliggenhed på Kærb g Pilehavehus i Vallensbæk, indgår ikke i Omsrgscentret Kærbs decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genptræning på hspitalet g almen genptræning i det kmmunale træningscenter. Træningscentret er mfattet af det frpligtende samarbejde. Ishøj Kmmune udfører genptræningen, mrådet er takstfinansieret g dermed kan megnskmmunerne anvende træningscentret md betaling. B Budgetmråde Kntaktpersn g ledsagerrdning Lønudgiften Kntaktpersn g ledsagerrdning I henhld til 97 skal Kmmunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse m måneden til persner under flkepensinsalderen til persner med varigt fysisk eller psykisk funktinsnedsættelse. Det frventes at 30 brgere i Ishøj tilbydes rdningen. B Budgetmråde Sundhedsfremme g frebyggelse Sundhedscenter Der er ansat t sundhedsknsulenter g en klinisk diætist i Sundhedscentret. Det er aftalestf i Sundhedsaftalen, at kmmunen skal have en kmmunalkntaktpersn (sundhedsknsulenterne) på frløbsprgrammerne. Kntakt til læge, hspital, g brger. Der laves frsamtaler med alle brgere, der deltager i frløbsprgrammerne. Oprettelse af kurser g træning til KOL, Diabetes 2, Hjerte/kar med kntakt til brger g undervisende persnale, samt pfølgning. Sundhedscentret tilbyder: Rygestpkurser Vægtstpkurser

11 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 79 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Diabetesundervisning Frebyggende hjemmebesøg hs brgere med anden etnisk baggrund, samt Særlige vægtstp-, diabetesundervisning g sundhedsplysning i denne meget sårbare gruppe, hvr der generelt er mange sundhedsudgifter Deltagelse i Kulturnat, Beberfreninger samt meget af sundhedscenterets udadvendte aktiviteter Funktin sm ressurcepersn fr ergterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sagsbehandlere m.m. i samarbejdet mkring brgere med etniske prblemstillinger Prjekt Tip Tap Tynde varetages af sundhedsplejen g diætisten. Prjektet er prettet i den Kmmunale Sundhedstjeneste, frdi man her bserverede en stigning i antallet af vervægtige sklebørn. Prjektet mfatter blandt andet individuel rådgivning til de vervægtige børn g deres familier, madlavningsaftner fr børnene g deres familier, samt mtinshld fr vervægtige børn. Der er i prjektet afsat penge til at købe eksterne knsulenter, samt midler til øvrige drift i frbindelse med prjektet. I Sundhedsaftalerne er der enighed m, at kmmunerne varetager frebyggende aktiviteter på sundhedsmrådet. I Sundhedscentret er der Rygestpkurser, klinisk diætist g Frløbsprgrammer i type2diabetes g KOL fr Ishøj g Vallensbæk Kmmunes brgere. I frlængelse af sundhedstilbuddene i Sundhedscentret kmmer udgifter til kmmune/kntaktpersn genptræning på genptræningscenteret, undervisning, uddannelse, undervisningsmateriale.a.. Licens til Sex g Samfund, der udbyder knsulentbistand til lkale skler. Udgifter i frbindelse med Sundhedsbazar, Kulturnat g andre arrangementer. Tlkebistand i frbindelse med brgerkntakt i Sundhedscentret. Andre sundhedsudgifter Plejetakst fr færdigbehandlede patienter... 2 Når der afhldes frskellige sundhedsarrangementer dækkes den brgerrettede del her. Der dækkes ligeledes udgifter til hjerte/lunge undervisning i Albertslund. Styrkelse af arbejdet med frebyggelse Persnaleudgifter Begravelseshjælp Brgerrettede udgifter Betaling til kmmuner Udver eget træningscenter betales fr brgere sm ønsker træning i andre kmmuner Betaling fra reginen B60.40 Bevillingsmråde Børn g unge B Brgerrelaterede administratinsudgifter Tlkning Udgifter til tlkebistand. Lægeerklæringer Udgifter til lægeerklæringer når lægelig dkumentatin er nødvendig i sagsbehandlingen Administratinsgebyr til eksterne plejehjemsfreninger Udgifter til ekstern administratin via eksterne plejehjemsfreninger samt bjektiv finansiering af Scial Tilsyn. Da Ishøj Kmmune har etableret internt enhed af familieplejeknsulenter, frsøges eksterne tilsyn minimeret løbende, således at tilsynet g administratinen af anbringelsessteder varetages af den interne enhed.

12 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 80 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Sundhedstjenesten Sundhedsplejen Sundhedsplejens tilbud til gravide g småbørn: Besøg på fjerde- til sjettedagen efter fødselen. Besøg til førstegangsgravide samt gravide med særlige behv. Fem besøg i første leveår Tmåneders besøget indehlder screening fr efterfødselsreaktin af far g mr med EPDS g Gtlandskalaen Tethalvtårs besøg med fkus på livsstil g med screening af mtrik g sprg Behvsbesøg fr familier med særlige prblemer Lighed i sundhedsbesøg fr scialt udsatte familier. Tidlig pspring af sundhedsricisi g mulighed fr ICDP frløb til familier. Tilbud m deltagelse i mødregrupper tre gange. Frældrekurser. Præmatur café en gang m måneden i samarbejde med Vallensbæk sundhedspleje Knsulentfunktin i daginstitutinerne Screening af alle fireårs børn i samarbejde med pædagger. Hygiejne indsats i alle dagtilbud g pædaggisk indsats Prinsessen der ikke ville vaske hænder. Deltagelse i tværfaglige team Sklesundhedsplejen Sundhedsplejens tilbud til sklebørn: Undersøgelse / screening i børnehaveklassen, 1., 3., 7.klassetrin. Sundhedspædaggisk tilbud i 3., 5., 7., g 8. klasse. Åben Dør fr elever, frældre g lærere. Indsats mkring mtrisk svage børn i samarbejde med SFOér Deltagelse i tværfaglige team Sundhedsplejen vil gerne måles på: Fasthlde et fødselstal på 270 børn årligt 30 % behvsbesøg 10 % lighed i sundhedsbesøg 72 % af kvinder screenes fr efterfødselsreaktin 35 % af mændene screenes fr efterfødelsreaktin Fasthlde at kun 20 % af børnene er vervægtige i indsklingen. Særlige tilbud Gruppe fr unge mødre Sundhedsplejens tilbud til unge gravide/ unge mødre under 24 år. Mødes en gang m ugen. Mål: At styrke de unge mødres frældrekmpetencer gennem faglige plæg g refleksiner i gruppen. At styrke de unge mødres sciale netværk. Tip Tap Tynde Tilbud til vervægtige sklebørn fra 1. til 7. klasse Tilbuddet indehlder: Individuel rådgivning til det enkelte barn g frældre, gratis madlavningsaftner med undervisning fr hele familien. Gratis svømning. Træning i fitness center fr de ældste (Fit Teen) Deltagelse børne- g ungelæge g t sundhedsplejersker. Mål: At tilbuddet bygger på højt faglig kvalificeret viden udøvet af fagligt kmpetente prfessinelle. At familierne deltager i alle tre tilbud (madlavningskursus, individuelle samtaler g svømning) medmindre barnet i frvejen dyrker en sprtsaktivitet.

13 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 81 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Børne- g ungelæge Børne- g Ungelægens tilbud: Sundhedssamtale, screening g rygundersøgelse g undervisning i 5. klasse. Udsklings undersøgelse i 9. klasse Undersøgelse af specialklassebørn Udarbejdelse af årlig sundhedsprfil fr børnehaveklasserne g udsklingsklasserne Knsulent i Familiecentret. B Rådgivning g særlig støtte til børn g unge Støtte til børn g unge, Servicelvens kapitel 3 g kapitel 11 Familierådgiverteamene Kapitel 3 (kmmunens rådgivning), frmål: At frebygge sciale prblemer g hjælpe brgeren ver øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er frmålet, at sætte brgeren i stand til at løse pståede prblemer ved egen hjælp. Kapitel 11, frmål (særlig støtte til børn g unge), frmål: At yde støtte til børn g unge, der har et særligt behv herfr g dermed sikre, at disse børn g unge kan pnå de samme muligheder fr persnlig udvikling, sundhed g et selvstændigt vksenliv sm deres jævnaldrende. StraXen: StraXens pgaver er: Mdtagelse g screening af underretninger m børn i prblemer indenfr 24 timer Afhlde samtale med børn, unge g frældre Invlvere samarbejdspartnere i den indledende undersøgelse / støtte Orientere prfessinelle underrettere m hvilke beslutninger, der bliver truffet Indgå i samtlige tværfaglige team i dagtilbud g skler Indgå i SSP kriminalitetsfrebyggelse g tryghedsskabelse Afhlde krtere støttende / behandlende samtaler (Servicelvens 10, stk. 3) Vurdere m den enkelte har behv fr anden frm fr hjælp efter servicelven eller anden lvgivning. Viderevisitere til yderligere hjælp efter servicelven fx børnefaglig undersøgelse efter servicelvens 50 eller direkte til børne-, unge- eller specialteam med henblik på hjælp efter servicelvens 11 eller 52 StraXen vil gerne måles på: At det i jurnalntatet efter første samtale tydeligt fremgår, hvad teamets / knsulentens vurdering er. At indgå flere makkerskaber med de fagprfessinelle i nærmiljøet At deltage i minimum 50 underretningsmøder i team: 50 teamet pgaver er: At gennemføre børnefaglige undersøgelser fr at undersøge hvrvidt et barn eller en ung har udækkede behv At vurdere m der bør iværksættes særlig støtte 50 team vil gerne måles på: At servicelvens bestemmelse m gennemførelse af børnefaglig undersøgelse hldes indenfr lvens firemåneders frist At de børnefaglige undersøgelser er brugbare fr børn, unge, familier g samarbejdspartnere Børneteam g Ungeteam: Børne- g Ungeteamenes pgaver er: At tilbyde knsulentbistand vedrørende barnets / den unges frhld, når det må anses fr at være af væsentlig betydning fr barnet / den unge At rådgives m familieplanlægning til børn / unge g familier, når der er særlige behv fr støtte

14 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 82 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget At tilbyde g sikre at børn g unge får den rette støtte efter franstaltningsparagrafferne i servicelven Det kan være; - støtte i dagbehandlingstilbud - praktisk støtte i hjemmet - familiebehandling - døgnphld - aflastningsrdning - kntaktpersn - anbringelse af børn g unge - frmidling af praktiktilbud - anden hjælp Ydes øknmisk støtte til frældrene sm følge til iværksatte franstaltninger. Børneteamet g Ungeteamet vil gerne måles på: Afhldelse af minimum t årlige børnesamtaler i frbindelse med igangværende franstaltninger Opdatering af handleplaner i frbindelse med de t samtaler, hvis disse giver anledning til justering i handleplanen Overhldelse af lvkrav g tidsfrister ved tvangsmæssige franstaltninger Frebyggende franstaltninger Udgifter til frebyggende franstaltninger til børn g unge, der har behv fr særlig støtte jf. servicelvens 52 samt rådgivning jf. 11. F.eks. aflastning, kntaktpersn. Niveauet er sammenlignet med landsgennemsnittet højt. Dette bør med baggrund i de særlige sciøknmiske vilkår i kmmunen fasthldes. Døgnanbringelser Døgninstitutiner. Niveauet er sammenlignet med landsgennemsnittet højt. Dette bør med baggrund i de særlige sciøknmiske vilkår i kmmunen have et særligt fkus. Der arbejdes kntinuerligt på at nedbringe antallet af anbragte, hvr det er fagligt frsvarligt. Sikrede institutiner (inkl. bjektiv finansiering) Udgifter til unges phld på sikret institutin - knkret pris ved individuelle phld samt bjektiv finansiering. Udgiften varierer efter antal dømte g unge dømt til surrgatplacering, samt i frhld til stedernes belægningsprcent.. Udviklingsteamet: Udviklingsteamets pgaver er: Udarbejde rapprter, ntater. lign. fr faglig- g styringsmæssig udvikling Indgå sm prcesknsulenter i udviklingsprjekter Udarbejde materiale til plitisk behandling herunder månedlig pfølgning på sagstal i rådgivergruppen g fr antallet af underretninger Give juridisk rådgivning i enkeltsager Tilbyde frældre med nydiagnsticerede børn en indledende samtale m støtte fra kmmunalt hld Give lægefaglig sparring i enkeltsager Udarbejde årsrapprt fr det samlede center Være kntaktled til gruppen af frældre med handicappede børn, fr at facilitere netværksdannelse g kvalificering af frældre Udviklingsteamet vil gerne måles på: At rapprter g pgaver fremstår relevante g anvendelige fr mdtagere at rapprter g pgaver er kvalitetssikrede g gennembearbejdede i teamet g med Familiecentrets lederteam.

15 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 83 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Rådgivning g særlig støtte til børn g unge egne Ishøjgård Ishøjgård et det samlede sted fr kmmunale tilbud efter servicelven i Ishøj Kmmune. Der er flere dele af Ishøjgård. Ud ver de sciale dele er Ishøjgård gså et skletilbud. Det sciale tilbud g skletilbuddet har krdineret ledelse. Familieværkstedet Familieværkstedet er et af tilbuddene i den frebyggende indsats til familier med børn fra 0-18 år, der br I Ishøj Kmmune g Vallensbæk Kmmune. På familieværkstedet tilbydes bl.a. hjælp til at strukturer hverdagen, grænsesætning i hjemmene g hjælp til at bryde uhensigtsmæssige handlemønstre. Familieværkstedet vil gerne måles på: Et faldende antal af sager, der kmmer tilbage på familieværkstedet Tiden hvr familierne er aktive på Familieværkstedet Udnyttelsesgraden af den åbne rådgivning skal hldes stabilt, fr at styrke den frebyggende indsats Tlmiea Tlmiea henvender sig til sårbare familier med særligt behv fr støtte I frbindelse med graviditet g / eller fødsel. På Tlmiea arbejdes bl.a. intensivt med at styrke frældrekmpetencen g tilknytningen mellem mr g barn, fr derved bl.a. at frebygge anbringelser Tlmiea vil gerne måles på: Antallet af anbringelser der frhindres inden barnet fylder t år. Indskrivningstiden hvr familierne er aktive i Tlmiea skal hldes på maksimalt t år Ishøjgård Sklen på Ishøjgård Sklen på Ishøjgård, dækker i denne frbindelse fritidsdelen. Det er besluttet, at denne udgiftspst verføres til CBU I øvrigt henvises til beskrivelsen af Sklen på Ishøjgård i CBU regi. B Specialmrådet Servicelvens 41-45: Specialteam: Der er udarbejdet serviceniveau på mrådet merudgifter g tabt arbejdsfrtjeneste til familier der i hjemmet frsørger et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Serviceniveauet på dette mråde skal sikre ensartede vurderinger g sikre, at der kmpenseres relevant i frhld til handicappet. Der mdtages 50 % statsrefusin på dette mråde. Specialteamets pgaver er: Sm hs Børneteamet g Ungeteamet. Her ud ver beskæftiger teamet sig med Servicelvens At yde dækning til nødvendige merudgifter mkring et barn / en ung med betydelig g varigt nedsat funktinsevne, begrundet i en indgribende krnisk eller langvarig lidelse - At bevilge tabt arbejdsfrtjeneste ved frsørgelse i hjemmet af et barn / en ung med betydelig g varigt nedsat funktinsevne, begrundet i en indgribende krnisk eller langvarig lidelse - At bevilge aflastning til børn g unge med betydelig g varigt nedsat funktinsevne, begrundet i en indgribende krnisk eller langvarig lidelse Specialteam vil gerne måles på, At genbehandling på bevilgede merudgifter varetages til børns g unges bedste g at fristerne verhldes At genbehandling på bevilgede tabt arbejdsfrtjeneste varetages til børns g unges bedste g at fristerne verhldes

16 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 84 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Institutiner takstfinansierede Ishøjgård - Aflastning Et fleksibelt g støttende tilbud til familier med børn med særlige prblematikker, hvr familierne har behv fr tid, hvr barnets / den unges handicap ikke belaster direkte. Tilbuddet samarbejder med barnets familie fr derved at kunne mindske belastningen i familierne. Det er et mål at vise respekt fr frskelligartede sciale g kulturelle baggrunde, således at der tages størst mulige individuelle hensyn til den enkelte families behv fr aflastning samt bibringe det enkelte barn plevelser g samvær g livskvalitet. Ishøjgård Aflastning ønsker at blive målt på At kunne bibehlde et stabilt salg af pladser til eksterne samarbejdspartnere At bibehlde den nuværende høje belægningsprcent At kunne udvikle aflastning sm pædaggisk retning - samarbejde med ekstern partner Familierådgiver på sklen: Fra 1. august 2013 til juli 2015 tilknyttes en familierådgiver til Strandgårdssklen. Rådgiveren skal indgå i et tæt knsultativt samarbejde med sklens lærere g ledelse. Familierådgiveren vil blandt andet kunne deltage i frældreknsultatiner, samarbejdsmøder g underretningsmøder på sklen. Hensigten er at pspre vanskeligheder hs børn g unge på så tidligt et tidspunkt, at interventinen i familien kan ske med hjælp udelukkende fra sklen g dennes familierådgiver eventuelt en krt kntakt med Familiecentrets StraXen. Prjektet er finansieret via puljemidler bevilget af Scialministeriet

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere