Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde: B Frebyggende indsats fr ældre g handicappede Udgifter til frebyggende indsats fr ældre g handicappede Funktin : Frebyggende indsats fr ældre g handicap gives efter servicelven 85, sm støtte til brgere, der visiteres til et behv på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller særlige sciale prblemer. Den scialpædaggiske støtte gives til bebere i særlige bfrmer eller handicapegnede bliger. Dette budgetmråde dækker kun den indsats under servicelven 85, sm kmmunen betaler eksternt. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i, at Ishøj frventer, at ca. 21 helårsbrgere mdtager støtte til en gennemsnitlig udgift på ca. 360 t. kr. B Scialpædaggisk vejledning Strandgården Funktin : Fælles værested g aktiviteter fr brgerne bende i Strandgården. Primær fast lønudgift til persnale. Resterende beløb driftsmidler. Frydekær ( 99 tilbud) Funktin : Diverse aktiviteter i frbindelse med beberne. Støttekntakt persn ( 99 tilbud) Funktin : Støttekntakt persnalet giver pædaggisk støtte g er akutfunktin fr brgere i Ishøj g Vallensbæk. Primær lønudgift til pædaggisk persnale. Cafe Vildtbanehus Funktin Primær udgift til fødevarer g drift. Hjemmevejledning ( 85 tilbud) Funktin : Der gives hjemmevejledning til brgere med fysisk g psykisk nedsat funktinsevne fra ½ time til 10 timer ugentligt. Udgifterne er primær til løn til pædaggisk persnale (hjemmevejledningsteamet), der giver støtte til visiterede brgere i eget hjem. Der gives gså hjemmevejledning til Frydekær g Cafe Vildtbanehus. B Btilbud fr vksne Btilbud til persner med særlig sciale prblemer Funktin : Afregning fr brgere med særlige sciale prblemer, der midlertidigt br på et frsrgshjem efter servicelven 110. Frsrgshjemmet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kmmunerne ikke alene kan visitere til rdningen. Brgeren kan henvende sig frit g blive indskrevet, hvis frstanderen vurderer, at brgeren tilhører målgruppen. Inkl. 50 % statsrefusin Kvindekrisecentre Funktin : Midlertidige phld efter servicelven 109 til kvinder, der har været udsat fr vld eller trusler m vld eller/krise i familie- g samlivsfrhld. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kmmunerne ikke alene kan visitere til rdningen. Brgeren kan henvende sig frit g blive indskrevet, hvis frstanderen vurderer, at brgeren tilhører målgruppe. Inkl. 50 % statsrefusin Refusin kvindekrisecenter g frsrgshjem Funktin : 50 % i refusin. Midlertidig btilbud : Brgere med fysisk g psykisk nedsat funktinsevne, der har behv fr midlertidig støtte med pædaggisk vervågning. Btilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kmmuner alt efter brgerens specifikke behv. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i, at 37,5 helårsbrgere er visiteret til et midlertidigt tilbud til en gennemsnitsudgift på brutt ca. 600 t. kr. Ydelsen er lvbunden efter servicelven g kmmunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kmmunes hjemmeside. Længerevarende btilbud Funktin : Brgere med fysisk g psykisk nedsat funktinsevne, der har behv fr vedvarende pædaggisk støtte med vervågning. Btilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kmmuner alt efter brgerens specifikke behv. Budget 2013 er fastlagt med udgangspunkt i, at 41,5 helårsbrgere er visiteret til et

2 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 70 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget længerevarende btilbud til en gennemsnitsudgift på brutt ca. 850 t. kr. Ydelsen er lvbunden efter servicelven g kmmunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kmmunes hjemmeside. Refusin btilbud Funktin : Der er refusin på dyre enkeltsager, typisk sager indehldende btilbud. B Alkhlbehandling g behandlingshjem fr alkhlskadede Alkhlbehandling Funktin : Kmmunen tilbyder ambulant alkhlbehandling, herunder antabus-behandling samt rdinatin af øvrig støttemedicin. Herudver bevilges dagbehandling g/eller familiebehandling efter en knkret vurdering. Der er et retskrav på ambulant alkhlbehandling inden fr 14 dage. Der er ikke et retskrav fr brgeren på døgnbehandling i.h.t. Sundhedslvens 141. Der gives sm udgangspunkt ikke døgnbehandling. Budget 2015 er afsat med udgangspunkt i ca. 80 behandlingsfrløb. Kmmunens kvalitetsstandarder danner grundlag fr administratin g serviceniveau på misbrugsmrådet. B Stfmisbrugsbehandling Prjekt - stfmisbrug Funktin : Ishøj Kmmune tilbyder fra 1. januar 2015 selv den sciale misbrugsbehandling af unge under 30 år. Frmålet med at hjemtage behandlingen er at yde en mere effektiv g helhedsrienteret indsats, så vi får flere unge ud af deres misbrug g undgår lange ineffektive frløb. Dagbehandling på stfmisbrugsmrådet Funktin : Stfmisbrugsbehandling, sm købes eksternt fx hs KABS. Der tilbydes ambulant g dagbehandling til brgere med stfmisbrug. Udgifter til ambulant behandling, udredning g særlig indsatser samt tilbud m dagbehandling. Der er et retskrav på ambulant behandling inden fr 14 dage. Dette budget er til køb af ydelser eksternt. Døgnbehandling på stfmisbrugsmrådet Funktin : Brgere kan visiteres til døgnbehandling efter en knkret vurdering. Der frventes udgifter at 2-3 brgere i 2015 bliver visiteret til at døgnbehandlingstilbud. B Egne btilbud til vksne RED Funktin : Kvindecenter RED er takstfinansieres efter aftale med Scial- g Integratinsministeriet. Krisecenter RED finansieres delvis satspuljemidler. Opgangsfællesskabet Ågården Funktin : Ågården er et pgangsfællesskab g fungerer efter servicelvens 107. Ågården ligger i det almene bligmråde Vejleåparken i Ishøj centrum. I Ågården nr. 29 råder Ishøj Kmmune ver 3 akutværelser g 5 lejligheder, der udlejes særligt til yngre persner med sindslidelser, der har behv fr et mere rummeligt miljø. Primære lønudgifter til persnalet. Statstilskud phører fra Spindehuset Funktin : Spindehuset er beliggende i Ishøj g er et bfællesskab efter Servicelvens 85. Spindehusets målgruppe er velfungerede vksne udviklingshæmmede, der ikke har behv fr nattevagt. Der br 6 brgere på Spindehuset. Udgifterne er primære lønudgifter g drift. Løkkekrgen Funktin : Løkkekrgen er beliggende i Vallensbæk g er et tilbud efter servicelvens 85 fra 1. januar Løkkekrgens målgruppe er udviklingshæmmede vksne, der har behv fr hjælp g støtte i hverdagen g vervågning m natten. Der br 7 brgere på Løkkekrgen. Budgetfrsætning fr Løkkekrgen er en belægningsprcent på 100 %. Udgifterne er primære lønudgifter samt indtægter fra de kmmuner, der har brgere på btilbuddet. Ishøj Kmmune varetager den scialpædaggiske støtte g Vallensbæk varetager plejepgaven. Kløverengen Samlet set er Kløverengen takstfinansieret g er en nulløsning. Budgetmæssigt frventes der dg i 2014 en indtægt på 996 t. kr. på budgetpsten under Kløverengen. Denne indtægt bliver dg mdsvaret af udgifter i kmmunalejendmme til vedligehldelse af Kløverengen.

3 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 71 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Kløverengen Funktin : Kløverengen er et scialpsykiatrisk bsted beliggende i Vallensbæk. Kløverengen består af t dele. Kløverengen 84 er et midlertidigt btilbud efter servicelven 107 rettet md brgere i alderen 18 g 35 år med en svær sindslidelse. Der er 24 pladser. Der er ikke statstilskud i Budgetfrsætning er en 100 % belægning. Kløverengen 108 Funktin : Kløverengen 72 er et længerevarende btilbud efter servicelven 108 rettet md brgere med en svær sindslidelse i alderen 35 år g pefter. Der er 15 pladser. Budgetfrsætning er en 93 % belægning. B Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Funktin : Beskyttet beskæftigelse giver til persner under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Frmålet med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktinsevne skal have samme muligheder sm mennesker uden handicap fr at bruge deres evner g få et indhld i tilværelsen. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i, at der frventes at ca. 31 helårsbrgere kan mdtage et beskyttet beskæftigelsestilbud Gennemsnitsudgiften er inkl. kørsel til g fra beskæftigelsesstedet. Der visiteres til beskyttet beskæftigelse med udgangspunkt i servicelven g Ishøj Kmmunes kvalitetsstandarder, der er tilgængelige på Ishøj Kmmunes hjemmeside. B Aktivitets- g samværstilbud Aktivitets- g samværstilbud Funktin : Aktivitets- g samværstilbud er et dagtilbud til brgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne eller med særlige sciale prblemer, sm har behv fr hjælp til at prethlde eller frbedre sciale færdigheder g behv fr scialt samvær. Budget 2015 er fastlagt med udgangspunkt i en frventning m, at 70 helårsbrgere vil mdtage et aktivitets- g samværstilbud. Der visiteres til aktivitets- g samværstilbud med udgangspunkt i servicelven 104 g Ishøj Kmmunens kvalitetsstandarder, der er tilgængelige på kmmunens hjemmeside. B Handicaprådet Handicapråd Handicaprådet mødes 6 gange årligt. Der er i 2015 afsat et budget på 47 t. kr. til at dække rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, frplejning g mindre arrangementer. B60.20 Overførselsudgifter: B Vederlagsfri Fysiterapi Vederlagsfri fysiterapi Funktin : Vederlagsfri fysiterapi gives til handicappede brgere med udvalgte diagnser, der er visiteret af egen læge. Det kan både visiteres til vederlagsfri fysiterapi, ridefysiterapi g rygtræning i Teddy Øfeldt regi. Budget 2015 er udvidet, idet der har været en udgiftsstigning fra 2013 til B Integratin g repatriering Staten giver tilskud til kmmunerne efter lv m tilskud til undervisning i dansk sm andetsprg fr vksne. Desuden bevilliges hjælp til repatriering, hvr der er statsrefusin på 100 %.. Resultattilskuddet tilfalder kmmunen hvis integratinsbrgere kmmer i rdinær uddannelse eller arbejde eller består danskprøve indenfr en tidsfrist på 3 år Udgift til danskundervisning mv Funktin : Udgifter til danskuddannelse g andre aktiveringsudgifter fr kursister sm en del af integratinscenter g intrduktinsprgram. Udgiften er inkl. tlkeudgifter samt diverse tilbud. Tlkeudgifter Funktin : Tlkeudgifter vedrørende persner mfattet af integratinslven. Statstilskud fr udlændinge mv Funktin : Staten giver tilskud til kmmunerne efter lv m tilskud til undervisning i dansk sm

4 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 72 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget andetsprg fr vksne. Der gives desuden et resultattilskud, der varierer efter antallet af udlændinge, der er mfattet integratinslven. Grundtilskud fr udlændinge mv Funktin : Staten giver et generelt grundtilskud, der varierer efter antallet af integratinsbrgere. Kntanthjælp til udlændinge mfattet af integratinsprgrammer Funktin : Repatriering... 0 Funktin : Kmmunen yder repatriering til brgerne, der ønsker at rejse tilbage til prindelseslandet. Hjælp til repatriering Statsrefusin på 100 % i frbindelse med repatriering B Sygedagpenge Udbetaling af sygedagpenge er betinget af, at persnen er uarbejdsdygtig g ikke kan bestride fuld beskæftigelse. Området med sygedagpenge er et vigtigt fkusmråde, g der er et tæt samarbejde med Jbcenter Vallensbæk mkring indsatser fr at få sygemeldte i jb. Der bliver lavet månedligt nøgletal fr at følge udviklingen. Sygedagpenge Funktin : Udbetaling af sygedagpenge inkl. pasning af alvrlig syge børn, hjælpemidler g befrdringsgdtgørelse Frældre med alvrlig syge børn Funktin : Sygedagpenge til frældre med alvrlig syge børn Udgifter hjælpemidler g befrdring Funktin : Udgifter til hjælpemidler g befrdring. Refusin af sygedagpenge Sygedagpenge med 35 % g 50 % refusin Sygedagpenge efter 52 uger uden refusin Funktin : Udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, hvr der ikke er refusin på brgeren. Regres indtægter Funktin : Efter sygedagpengelven kan kmmunerne kræve de udbetalte sygedagpenge tilbage fra virksmheder, sm er ansvarlige fr sygefraværet, der har medført udbetaling af sygedagpenge. Puljer B Sciale frmål Sciale frmål efter aktivlven mfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning, frudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning fr en persns eller families mulighed fr at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig g helbredsmæssigt velbegrundet. Der fretages i alle tilfælde en vurdering af brgerens øknmi. Derudver udgifter til samvær efter knkret ansøgning. Tilskud til tandpleje til øknmisk vanskelig stillede Kntanthjælpsrefrmen har medført, at særligt udvalgte brgere kan mdtage tilskud til tandpleje. Midl. huslejehjælp Der er indført en midlertidig husleje. Øvrige Indtægter Tilbagebetaling af ydelser. Merudgifter til vksne med nedsat funktin Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved frsørgelsen til persner med betydelig g varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Funktin

5 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 73 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Diverse enkeltydelser Hjælp til enkeltudgifter g flytning, sygebehandling, udgifter i frbindelse med samværsret samt efterlevelseshjælp. Funktin Refusin sciale frmål Refusin i frbindelse udgifterne 50 %. B Kntanthjælp Kntanthjælp er en ffentlig ydelse efter aktivlven, der ydes til ledige på arbejdsmarkedet, der ikke er i stand til at frsørge sig selv eller deres familie. Indtægter g frmue bliver trukket fra i kntanthjælpen. Statsrefusinen til kntanthjælp bliver gradueret efter, m den enkelte ydelsesmdtager har været i aktivering eller ej. Frmålet har været at give kmmunerne et øknmisk incitament til at iværksætte aktivering. Kntanthjælp er et udgiftsg knjunkturbestemt tungt mråde. Det følges meget tæt med månedlige nøgletal. Passiv Kntanthjælp Funktin Passiv kntanthjælp til frsørgere g ikke frsørgere, der ikke er i aktivering frdelt på aldersgrupper. Refusin passiv kntanthjælp Der gives 30 % refusin på ydelserne. Aktiverede kntanthjælpsmdtagere Funktin Frsørgelse af persner, gdtgørelse, kntanthjælp, løn til persner efter tilbud g særlig støtte Refusin aktiverede kntanthjælpsmdtagere Refusin af udgifterne til aktiverede kntanthjælpsmdtagere. Enten 30 eller 50 % refusin. B Budgetmråde Bligstøtte Området er vergået til Udbetaling Danmark, hvrfra nettudgifterne pkræves. Udbetaling af Bligstøtte Bligstøtte ydes efter bekendtgørelse m lv m individuel bligstøtte. Bligydelse ydes til flke- g førtidspensinister i lejebliger, ejerbliger, andelsbliger g ældrebliger. Bligsikring ydes til andre brgere samt til førtidspensinister, tilkendt pensin efter nye regler. B Budgetmråde Persnlige tillæg Persnlige tillæg I henhld til 14 af lv m scial pensin kan persnlige tillæg udbetales til flkepensinister, hvis øknmiske frhld er særligt vanskelige. Reglerne fr persnlige tillæg er gså gældende fr persner, sm er tilkendt førtidspensin efter regler inden 1. januar Der kan ydes persnlige tillæg til persner, hvis øknmiske frhld er særligt vanskelige. Kmmunen træffer afgørelse herm efter en nærmere kntakt g individuel vurdering. Persner sm er tilkendt pensin efter 1. januar 2003, kan søge hjælp efter Lv m aktiv scialplitik. Helbredstillæg kan ydes til flke- g førtidspensinister. Helbredstillæg betyder, at der kan indføres faste regler fr dækning af udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysiterapi, kirpraktrbehandling g psyklghjælp. Frudsætningen fr at der kan ydes helbredstillæg er, at lægemidlet/behandlingen er tilskudsberettiget efter lv m ffentlig sygesikring. Helbredstillægget ydes således målrettet til de pensinister, der har helbredsrelaterede udgifter men begrænsede indtægter g begrænset likvid frmue ved siden af pensinen. Der ydes varmetillæg til pensinister, der har en persnlig tillægsprcent. Varmetillæggets størrelse afhænger af varmefrbrug g varmefrsyning. Varmetillæg er vergået til Udbetaling Danmark, hvrfra nettudgifterne pkræves. B Budgetmråde Førtidspensin Området er vergået til Udbetaling Danmark, hvrfra nettudgifterne pkræves. I henhld til 16 i lv m scial pensin kan førtidspensin tilkendes persner i alderen fra 18 år til flkepensinsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant mfang, at pågældende ikke vil være i stand til at blive selvfrsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne fr støtte efter den sciale lvgivning, herunder beskæftigelse i fleksjb.

6 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 74 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Højeste førtidspensin består af grundbeløb, erhvervsdygtighedsbeløb, invaliditetsbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Mellemste førtidspensin består af grundbeløb, invaliditetsbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Almindelig førtidspensin består af grundbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Frhøjet almindelig førtidspensin består af grundbeløb, førtidsbeløb, pensinstillæg g særligt pensinstillæg. Der er budgetteret med gennemsnitligt: Førtidspensin efter gl. regler Førtidspensin efter nye regler 50 % medfinansiering 103,50 pensinister 65 % medfinansiering 183,50 pensinister 570 pensinister 0 % medfinansiering Overgået til Udbetaling Danmark Betaling fr pensinister med phld på btilbud i anden kmmune, men hvr Ishøj Kmmune er betalingskmmune. Betaling fr pensinister med phld på btilbud i Ishøj Kmmune, men hvr anden kmmune er betalingskmmune. B Budgetmråde Plejevederlag til pasning af døende Plejevederlag til pasning af døende I henhld til 199, 120 g 121 i Servicelven er der afsat midler til ansættelse af persner sm passer en nærstående, der ønsker at dø i eget hjem. Ligeledes er der afsat midler til sygeartikler.l. i frbindelse med pasning af døende. Udgifter til ansættelse, pasning af persner med handicap eller alvrlig sygdm, samt udgifter til plejevederlag til nærtstående pårørende til alvrligt syge. B Brgerrelaterede administrative udgifter Lægeknsulent Funktin : Lønudgifter til lægeknsulent g til ny klinik funktin i rehabiliteringsteams. B60.30 Sundheds- g Ældremrådet B Budgetmråde Hjemmehjælp Hjemmehjælp I henhld til Servicelvens 83 skal brgerne tilbydes persnlig hjælp g pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske pgaver i hjemmet g madservice. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Hjemmehjælpen er mfattet af bestemmelserne fr frit leverandørvalg, det vil sige, at brgeren sm er visiteret til hjemmehjælp, selv kan vælge m hjemmehjælpen skal leveres fra Ishøj Kmmune eller et gdkendt privat firma. Brgere sm er visiteret til indkøbsrdning, kan blive tilmeldt hertil. Der er indgået aftale med et firma m levering af varer. Ishøj Kmmune samarbejder med andre kmmuner. I henhld til lvgivning skal kmmunen afhlde udgifter fr hjemmehjælp fr Ishøj brgere, der har phld i andre kmmuner. Ligeledes skal andre kmmuner betale fr brgere, der phlder sig i Ishøj Kmmune. Der er i alt 37 brgere fra andre kmmuner, der phlder sig i Ishøj Kmmune g mdtager hjemmehjælp. Sundhedsuddannelse Der er fra ministeriet fastlagt en dimensinering fr, hvr mange Scial- g Sundhedselever g Scial- g Sundhedsassistentelever, der skal være i Ishøj kmmune. Der er på nuværende tidspunkt 18 Scial- g Sundhedselever g 8 Scial- g Sundhedsassistentelever. Der er udgifter til lønninger. Cykelgdtgørelse g unifrmer, sm indgår i verenskmstbestemmelserne i elevernes ansættelsesaftaler. Endvidere udgifter i.f.m. kurser, udvikling.a. Ved praktik i anden kmmunekmpenserer Ishøj kmmune fr lønninger. Ligeledes freligger der indkmst i frbindelse med elever i praktik i Ishøj kmmune.

7 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 75 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Budgetmråde Plejecentre Sundhedsuddannelse Se bemærkninger under hjemmehjælp. Plejecentrer Hvis en brger har brug fr knstant pleje g tilsyn, sm ikke kan ydes i egen blig, kan de visiteres til en plejeblig i henhld til Ældrebliglven. Der er fast tilknyttet persnale til plejecentrene, der har gennemgået en relevant sundhedsuddannelse. Plejehjemmet Trsb Hjemmet er decentraliseret g lønsumsstyret g kan anvende budgettet efter regler herfr. Der er 24 plejebliger på Trsb g 12 ældrebliger. Afdeling A på Trsb mfatter 15 almindelige plejebliger. Afdeling B på Trsb mfatter 9 plejebliger g 1 aflastningsplads frbehldt demente brgere, samt 2 fleksible pladser. Daghjemmet på Trsb består af 6 pladser, hvr det er muligt at kmme både i hverdagen g i weekenden. Trsb har sit eget prduktinskøkken g beberne g brugere betaler fr kst. Fr de faste bebere er ksten er en del af servicepakken. ( Det er frivilligt at vælge servicepakken ) Daghjemsbrugere betaler fr kst, sm købes på stedet Beberne i ældrebligerne kan købe den varme mad, sm betales efter fastsat takst.. Ordningen er mfattet i lvgivningen m frit leverandørvalg.(madservice) Omsrgscentret Kærb Centret er decentraliseret g lønsumsstyret g kan anvende budgettet efter regler herfr. Kærb består af 76 plejebliger samt 40 ældrebliger. Kærb har et daghjem med 15 visiterede pladser samt et aktivitetscenter med plads til mellem 75 g 100 brgere. Omsrgscentret Kærb mfatter gså 8 døgnpladser til genptræning, aflastning g akutbehv, centralkøkken med cafe g madservice. Plejebligerne er inddelt i leve- bmiljøer med lejligheder i hvert leve- bmiljø, samt fællesmråde bestående af køkken g phldsstue. De 40 ældrebliger på Kærb er placeret, så beberne kan benytte sig af Kærbs fællesaktiviteter fx frisør, fdpleje, cafe g aktivitetscenter. Brgerne bliver visiteret til ydelser efter behv, persnlig g praktisk bistand, indkøb g sygepleje. Daghjemmet består af 15 visiterede pladser. I daghjemmet kan brgerne få persnlig g praktisk bistand, aktivering g scialt samvær med andre brgere. Daghjemmet er åbent alle hverdage fra 8-16 Aktivitetscentret kan rumme pensinister g efterlønsmdtagere m dagen. Aktivitetscentret er delvist brugerstyret. Kærbs cafe har en kiskfunktin, hvr der kan købes chklade, aviser, blade m.m. Derudver kan der købes mrgenmad g frkst. Brgerne kan ved behv visiteres til madservice. Madservice leveres sm køle/vakummad 2 gange m ugen. Ksten skal være med til at højne livskvaliteten g ernæringstilstanden, være sammensat af gde råvarer g tilpasset den enkelte. Mdtagere af madservice betaler fr 1 eller 2 retter efter fastsat takst. Døgnafdelingen består af 8 pladser til genptræning, aflastning g akutbrug. Der er egenbetaling på kst m.m. Pladserne administreres af de krdinerende sygeplejersker. B Budgetmråde Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje I henhld til 138 skal kmmunen yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til persner med phld i kmmunen. Brgeren bliver henvist til hjemmesygepleje efter en knkret behvsvurdering.

8 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 76 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Der er ansat t krdinerende sygeplejersker til at varetage væsentlige pgaver i frbindelse med udskrivelse fra hspital. B Budgetmråde Kmmunal tandpleje Kmmunal Tandpleje I henhld til 248 i Sundhedslven skal bpælskmmunen afhlde udgifter frbundet med den kmmunale tandpleje. Tandplejen er et selvstændigt driftssted. Området er decentraliseret g lønsumsstyret, g kan anvende budgettet efter regler herfr. Tandplejen fr børn g unge Der anvendes et behvspræget indkaldelsessystem fr 0-17årige, hvrefter undersøgelsesintervallerne tilpasses det individuelle behv. Undersøgelserne fretages dels af specialuddannede klinikassistenter eller/g af tandlæger. Alle børn g unge bliver tilbudt individuel tandbehandling g frebyggelse. Det efterstræbes, at intervaller mellem eftersyn af tandlæge ikke verstiger 2 år. På sklerne g i institutinerne tilbydes der grupperienteret frebyggelse til alle klassetrin. Det frventes, at der er mkring børn g unge i alderen 0-17 år i Ishøj Kmmune i Antallet af behandlingsberettigede børn g unge i Ishøj Kmmune skønnes at være 6,0 % højere end i diverse fficielle statistikker pga. fraflytning. Lvbestemt frit valg rdning Fr unge mellem 16 g 17 år frventes 5,3 pct. (33 unge) at vælge en privat tandlægepraksis. Kmmunen afhlder fuld betaling. Tandregulering Pr har Ishøj Kmmune valgt at tilbyde tandregulering fra en klinik Tandreguleringen, sm er dannet i fællesskab med Albertslund Kmmune, Brøndby Kmmune, Hvidvre Kmmune, Tårnby Kmmune g Vallensbæk Kmmune. Tandreguleringen er efter den kmmunale styrelseslv et 60 selskab, hvr de respektive kmmuners ledelser indgår i bestyrelsen. Udgiften frdeles mellem kmmunerne efter frhldstal beregnet efter antallet af behandlingsberettigede børn g unge i kmmunerne. Kmmunernes reguleringsprcent kmmer på sigt til at indgå i frhldstallet. I Ishøj bliver 17,2 % af børnene tilbudt tandregulering. Omsrgstandpleje Tandplejen samarbejder med lkale plejehjem m tandpleje fr beberne samt tilsvarende tandplejetilbud til hjemmebundne brgere under plejehjemslignende frhld. Tandplejen fungerer gså sm tandpleje fr psykisk syge eller udviklingshæmmede brgere, sm ikke kan deltage i den almindelige sygesikringstandpleje. Der er i frbindelse med venstående tilbud til plejehjem, hjemmebende brgere g brgere, der ikke kan benytte sig af den almindelige sygesikringstandpleje en egenbetaling på 470 kr. I alt har 70 brgere valgt at tage imd dette tilbud. Specialtandpleje Børn, unge g vksne der har en psykisk lidelse eller er psykisk udviklingshæmmede g ikke kan benytte hverken børne- g ungetandplejen, sygesikringstandplejen eller msrgstandplejen, tilbydes specialiseret tandpleje med kmmunal betaling. Fr vksne er der en ydelsesbestemt egenbetaling på max kr. m året. I Ishøj Kmmune benytter 5 børn g 15 vksne sig af dette tilbud. Knsulentfunktin Knsulentfunktinen i Sundhed g Ældrecentret g Brger- g Scialcentret varetages af vertandlægen.

9 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 77 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Persnale Til varetagelse af tandplejens funktiner er der (mregnet til fuldtidsstillinger) ansat: 1,0 vertandlæge 3,9 tandlæger 11,0 klinikassistenter Klinikkapacitet Der er klinikker på alle Ishøj Kmmunes skler. Der er i alt 6 tandklinikker udstyret med apparatur til højteknlgisk tandbehandling på Strandgårdssklen. Der er EDB arbejdsstatiner svarende til alle persnalets arbejdspladser. B Budgetmråde Omsrgstilbud g generelle tilbud Sekretariat g frvaltninger Handlekatalg g teknlgipulje Fælles udgifter g indtægter Pasning af haver g Snerydning Generelle tilbud Underhldning g udflugter Pensinister på 65+ kan deltage i kmmunens julefest g smmerudflugt. Egenbetaling fr arrangement er kr Årligt deltager ca brgere i julefesten g brgere på årets smmerudflugt. Frmidling - Pensinisthåndbg.a. pjecer m.v. til pensinister. Kørsel af pensinister Pensinistsvømning Ishøj Kmmunes pensinister tilbydes vandgymnastik én gang m ugen g det er vederlagsfrit at deltage. Tilbuddet mfatter 44 pensinister. Højskle Undervisning g kultur Senirmedbrgerhus Frebyggende hjemmebesøg Frebyggende hjemmebesøg. Midler afsat til lønninger af t frebyggende knsulenter, uddannelse g eventuelle andre udgifter. I henhld til Servicelvens 79a skal kmmunalbestyrelsen tilbyde frebyggende hjemmebesøg til alle brgere, der er fyldt 75 år g sm br i kmmunen. Frmålet med tilbuddet er at give pensinisten vejledning g infrmatin m kmmunens tilbud fr pensinister. Beflkningsprgnsen fr Ishøj Kmmune viser, at der i 2012 vil være 850 brgere, der er fyldt 75 år, mens der i 2018 vil være Støtte til frivilligt scialt arbejde I henhld til 18 i Servicelven er der afsat midler til støtte af frivilligt scialt arbejde. Der er budgetteret med kr Klageråd, budgetteret med kr Ældreråd, budgetteret med kr Pulje til anskaffelse af biler, budgetteret med kr Scial g sundhedsudvalgets pulje, afsat kr B Budgetmråde Hjælpemidler I henhld til Servicelvens 100 kan der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til persner mellem 18 g 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. I henhld til 114 i Servicelven skal Kmmunalbestyrelsen yde støtte til køb af bil til persner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Der er budgetteret med 13 biler. I henhld til Servicelvens 112 skal der ydes støtte til krpsbårne hjælpemidler, når persnen har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Krpsbårne hjælpemidler dækker ptiske synshjælpemidler, arm- g benprteser, høreapparater, rtpædiske hjælpemidler g fdtøj, inkntinens- g stmihjælpemidler.a. Ngle hjælpemidler har egenbetaling.

10 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 78 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget IT-hjælpemidler g IT-frbrugsgder. I henhld til 113 ydes der hjælp til køb af frbrugsgder, til persner med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Der kan dg ikke ydes hjælp til frbrugsgder, der nrmalt indgår i sædvanligt indb. I henhld til 116 skal Kmmunalbestyrelsen yde hjælp til indretning af blig til persner med varigt nedsat fysisk eller psykiskfunktinsevne, når indretning er nødvendig fr at gøre bligen bedre egnet sm phldsted fr den pågældende. Betaling fr hjælpemidler til Ishøj brgere, der har phld i anden kmmune (ca. 40 brgere). Betaling fr hjælpemidler fra andre kmmuner, hvis brgere har phld i Ishøj Kmmune (ca. 37 brgere). Hjælpemiddeldept Hjælpemiddeldeptet klargør g reparerer hjælpemidler til brgerne. Udgifter vedrørende hjælpemidler g bligændringer til brgere g hjælpemidler til Trsb, Kærb g hjemmeplejen, skal fuldt ud dækkes af indtægter. Frdelingen sker efter frbrug af arbejdstimer gange timeløn, materialeudgifter, samt eventuelle kørselsudgifter efter statens regler. Hjælpemiddeldeptet indgår i det frpligtende samarbejde med Vallensbæk Kmmune. Øvrige udgifter såsm husleje m.v. frdeles efter fast nøgle. B Budgetmråde Brgerstyret persnlig assistance Lønudgifter Hjælpemidler B Budgetmråde Sundhedsudgifter Dette mråde er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det reginale sundhedsvæsen. Der er tale m statinær smatik, ambulant smatik, statinær psykiatri, ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter g genptræning under indlæggelse. Erfaringen fra tidligere år viser, at Ishøj Kmmunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsmrådet ligger ver KL s skøn. Udgifterne er blandt andet afhængige af sciøknmiske frhld, hvrfr Ishøj Kmmune har relativt høje udgifter på mrådet pga. beflkningssammensætningen. Træningscentret, sm fysisk har beliggenhed på Kærb g Pilehavehus i Vallensbæk, indgår ikke i Omsrgscentret Kærbs decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genptræning på hspitalet g almen genptræning i det kmmunale træningscenter. Træningscentret er mfattet af det frpligtende samarbejde. Ishøj Kmmune udfører genptræningen, mrådet er takstfinansieret g dermed kan megnskmmunerne anvende træningscentret md betaling. B Budgetmråde Kntaktpersn g ledsagerrdning Lønudgiften Kntaktpersn g ledsagerrdning I henhld til 97 skal Kmmunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse m måneden til persner under flkepensinsalderen til persner med varigt fysisk eller psykisk funktinsnedsættelse. Det frventes at 30 brgere i Ishøj tilbydes rdningen. B Budgetmråde Sundhedsfremme g frebyggelse Sundhedscenter Der er ansat t sundhedsknsulenter g en klinisk diætist i Sundhedscentret. Det er aftalestf i Sundhedsaftalen, at kmmunen skal have en kmmunalkntaktpersn (sundhedsknsulenterne) på frløbsprgrammerne. Kntakt til læge, hspital, g brger. Der laves frsamtaler med alle brgere, der deltager i frløbsprgrammerne. Oprettelse af kurser g træning til KOL, Diabetes 2, Hjerte/kar med kntakt til brger g undervisende persnale, samt pfølgning. Sundhedscentret tilbyder: Rygestpkurser Vægtstpkurser

11 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 79 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Diabetesundervisning Frebyggende hjemmebesøg hs brgere med anden etnisk baggrund, samt Særlige vægtstp-, diabetesundervisning g sundhedsplysning i denne meget sårbare gruppe, hvr der generelt er mange sundhedsudgifter Deltagelse i Kulturnat, Beberfreninger samt meget af sundhedscenterets udadvendte aktiviteter Funktin sm ressurcepersn fr ergterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sagsbehandlere m.m. i samarbejdet mkring brgere med etniske prblemstillinger Prjekt Tip Tap Tynde varetages af sundhedsplejen g diætisten. Prjektet er prettet i den Kmmunale Sundhedstjeneste, frdi man her bserverede en stigning i antallet af vervægtige sklebørn. Prjektet mfatter blandt andet individuel rådgivning til de vervægtige børn g deres familier, madlavningsaftner fr børnene g deres familier, samt mtinshld fr vervægtige børn. Der er i prjektet afsat penge til at købe eksterne knsulenter, samt midler til øvrige drift i frbindelse med prjektet. I Sundhedsaftalerne er der enighed m, at kmmunerne varetager frebyggende aktiviteter på sundhedsmrådet. I Sundhedscentret er der Rygestpkurser, klinisk diætist g Frløbsprgrammer i type2diabetes g KOL fr Ishøj g Vallensbæk Kmmunes brgere. I frlængelse af sundhedstilbuddene i Sundhedscentret kmmer udgifter til kmmune/kntaktpersn genptræning på genptræningscenteret, undervisning, uddannelse, undervisningsmateriale.a.. Licens til Sex g Samfund, der udbyder knsulentbistand til lkale skler. Udgifter i frbindelse med Sundhedsbazar, Kulturnat g andre arrangementer. Tlkebistand i frbindelse med brgerkntakt i Sundhedscentret. Andre sundhedsudgifter Plejetakst fr færdigbehandlede patienter... 2 Når der afhldes frskellige sundhedsarrangementer dækkes den brgerrettede del her. Der dækkes ligeledes udgifter til hjerte/lunge undervisning i Albertslund. Styrkelse af arbejdet med frebyggelse Persnaleudgifter Begravelseshjælp Brgerrettede udgifter Betaling til kmmuner Udver eget træningscenter betales fr brgere sm ønsker træning i andre kmmuner Betaling fra reginen B60.40 Bevillingsmråde Børn g unge B Brgerrelaterede administratinsudgifter Tlkning Udgifter til tlkebistand. Lægeerklæringer Udgifter til lægeerklæringer når lægelig dkumentatin er nødvendig i sagsbehandlingen Administratinsgebyr til eksterne plejehjemsfreninger Udgifter til ekstern administratin via eksterne plejehjemsfreninger samt bjektiv finansiering af Scial Tilsyn. Da Ishøj Kmmune har etableret internt enhed af familieplejeknsulenter, frsøges eksterne tilsyn minimeret løbende, således at tilsynet g administratinen af anbringelsessteder varetages af den interne enhed.

12 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 80 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Sundhedstjenesten Sundhedsplejen Sundhedsplejens tilbud til gravide g småbørn: Besøg på fjerde- til sjettedagen efter fødselen. Besøg til førstegangsgravide samt gravide med særlige behv. Fem besøg i første leveår Tmåneders besøget indehlder screening fr efterfødselsreaktin af far g mr med EPDS g Gtlandskalaen Tethalvtårs besøg med fkus på livsstil g med screening af mtrik g sprg Behvsbesøg fr familier med særlige prblemer Lighed i sundhedsbesøg fr scialt udsatte familier. Tidlig pspring af sundhedsricisi g mulighed fr ICDP frløb til familier. Tilbud m deltagelse i mødregrupper tre gange. Frældrekurser. Præmatur café en gang m måneden i samarbejde med Vallensbæk sundhedspleje Knsulentfunktin i daginstitutinerne Screening af alle fireårs børn i samarbejde med pædagger. Hygiejne indsats i alle dagtilbud g pædaggisk indsats Prinsessen der ikke ville vaske hænder. Deltagelse i tværfaglige team Sklesundhedsplejen Sundhedsplejens tilbud til sklebørn: Undersøgelse / screening i børnehaveklassen, 1., 3., 7.klassetrin. Sundhedspædaggisk tilbud i 3., 5., 7., g 8. klasse. Åben Dør fr elever, frældre g lærere. Indsats mkring mtrisk svage børn i samarbejde med SFOér Deltagelse i tværfaglige team Sundhedsplejen vil gerne måles på: Fasthlde et fødselstal på 270 børn årligt 30 % behvsbesøg 10 % lighed i sundhedsbesøg 72 % af kvinder screenes fr efterfødselsreaktin 35 % af mændene screenes fr efterfødelsreaktin Fasthlde at kun 20 % af børnene er vervægtige i indsklingen. Særlige tilbud Gruppe fr unge mødre Sundhedsplejens tilbud til unge gravide/ unge mødre under 24 år. Mødes en gang m ugen. Mål: At styrke de unge mødres frældrekmpetencer gennem faglige plæg g refleksiner i gruppen. At styrke de unge mødres sciale netværk. Tip Tap Tynde Tilbud til vervægtige sklebørn fra 1. til 7. klasse Tilbuddet indehlder: Individuel rådgivning til det enkelte barn g frældre, gratis madlavningsaftner med undervisning fr hele familien. Gratis svømning. Træning i fitness center fr de ældste (Fit Teen) Deltagelse børne- g ungelæge g t sundhedsplejersker. Mål: At tilbuddet bygger på højt faglig kvalificeret viden udøvet af fagligt kmpetente prfessinelle. At familierne deltager i alle tre tilbud (madlavningskursus, individuelle samtaler g svømning) medmindre barnet i frvejen dyrker en sprtsaktivitet.

13 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 81 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget Børne- g ungelæge Børne- g Ungelægens tilbud: Sundhedssamtale, screening g rygundersøgelse g undervisning i 5. klasse. Udsklings undersøgelse i 9. klasse Undersøgelse af specialklassebørn Udarbejdelse af årlig sundhedsprfil fr børnehaveklasserne g udsklingsklasserne Knsulent i Familiecentret. B Rådgivning g særlig støtte til børn g unge Støtte til børn g unge, Servicelvens kapitel 3 g kapitel 11 Familierådgiverteamene Kapitel 3 (kmmunens rådgivning), frmål: At frebygge sciale prblemer g hjælpe brgeren ver øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er frmålet, at sætte brgeren i stand til at løse pståede prblemer ved egen hjælp. Kapitel 11, frmål (særlig støtte til børn g unge), frmål: At yde støtte til børn g unge, der har et særligt behv herfr g dermed sikre, at disse børn g unge kan pnå de samme muligheder fr persnlig udvikling, sundhed g et selvstændigt vksenliv sm deres jævnaldrende. StraXen: StraXens pgaver er: Mdtagelse g screening af underretninger m børn i prblemer indenfr 24 timer Afhlde samtale med børn, unge g frældre Invlvere samarbejdspartnere i den indledende undersøgelse / støtte Orientere prfessinelle underrettere m hvilke beslutninger, der bliver truffet Indgå i samtlige tværfaglige team i dagtilbud g skler Indgå i SSP kriminalitetsfrebyggelse g tryghedsskabelse Afhlde krtere støttende / behandlende samtaler (Servicelvens 10, stk. 3) Vurdere m den enkelte har behv fr anden frm fr hjælp efter servicelven eller anden lvgivning. Viderevisitere til yderligere hjælp efter servicelven fx børnefaglig undersøgelse efter servicelvens 50 eller direkte til børne-, unge- eller specialteam med henblik på hjælp efter servicelvens 11 eller 52 StraXen vil gerne måles på: At det i jurnalntatet efter første samtale tydeligt fremgår, hvad teamets / knsulentens vurdering er. At indgå flere makkerskaber med de fagprfessinelle i nærmiljøet At deltage i minimum 50 underretningsmøder i team: 50 teamet pgaver er: At gennemføre børnefaglige undersøgelser fr at undersøge hvrvidt et barn eller en ung har udækkede behv At vurdere m der bør iværksættes særlig støtte 50 team vil gerne måles på: At servicelvens bestemmelse m gennemførelse af børnefaglig undersøgelse hldes indenfr lvens firemåneders frist At de børnefaglige undersøgelser er brugbare fr børn, unge, familier g samarbejdspartnere Børneteam g Ungeteam: Børne- g Ungeteamenes pgaver er: At tilbyde knsulentbistand vedrørende barnets / den unges frhld, når det må anses fr at være af væsentlig betydning fr barnet / den unge At rådgives m familieplanlægning til børn / unge g familier, når der er særlige behv fr støtte

14 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 82 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget At tilbyde g sikre at børn g unge får den rette støtte efter franstaltningsparagrafferne i servicelven Det kan være; - støtte i dagbehandlingstilbud - praktisk støtte i hjemmet - familiebehandling - døgnphld - aflastningsrdning - kntaktpersn - anbringelse af børn g unge - frmidling af praktiktilbud - anden hjælp Ydes øknmisk støtte til frældrene sm følge til iværksatte franstaltninger. Børneteamet g Ungeteamet vil gerne måles på: Afhldelse af minimum t årlige børnesamtaler i frbindelse med igangværende franstaltninger Opdatering af handleplaner i frbindelse med de t samtaler, hvis disse giver anledning til justering i handleplanen Overhldelse af lvkrav g tidsfrister ved tvangsmæssige franstaltninger Frebyggende franstaltninger Udgifter til frebyggende franstaltninger til børn g unge, der har behv fr særlig støtte jf. servicelvens 52 samt rådgivning jf. 11. F.eks. aflastning, kntaktpersn. Niveauet er sammenlignet med landsgennemsnittet højt. Dette bør med baggrund i de særlige sciøknmiske vilkår i kmmunen fasthldes. Døgnanbringelser Døgninstitutiner. Niveauet er sammenlignet med landsgennemsnittet højt. Dette bør med baggrund i de særlige sciøknmiske vilkår i kmmunen have et særligt fkus. Der arbejdes kntinuerligt på at nedbringe antallet af anbragte, hvr det er fagligt frsvarligt. Sikrede institutiner (inkl. bjektiv finansiering) Udgifter til unges phld på sikret institutin - knkret pris ved individuelle phld samt bjektiv finansiering. Udgiften varierer efter antal dømte g unge dømt til surrgatplacering, samt i frhld til stedernes belægningsprcent.. Udviklingsteamet: Udviklingsteamets pgaver er: Udarbejde rapprter, ntater. lign. fr faglig- g styringsmæssig udvikling Indgå sm prcesknsulenter i udviklingsprjekter Udarbejde materiale til plitisk behandling herunder månedlig pfølgning på sagstal i rådgivergruppen g fr antallet af underretninger Give juridisk rådgivning i enkeltsager Tilbyde frældre med nydiagnsticerede børn en indledende samtale m støtte fra kmmunalt hld Give lægefaglig sparring i enkeltsager Udarbejde årsrapprt fr det samlede center Være kntaktled til gruppen af frældre med handicappede børn, fr at facilitere netværksdannelse g kvalificering af frældre Udviklingsteamet vil gerne måles på: At rapprter g pgaver fremstår relevante g anvendelige fr mdtagere at rapprter g pgaver er kvalitetssikrede g gennembearbejdede i teamet g med Familiecentrets lederteam.

15 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 83 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Rådgivning g særlig støtte til børn g unge egne Ishøjgård Ishøjgård et det samlede sted fr kmmunale tilbud efter servicelven i Ishøj Kmmune. Der er flere dele af Ishøjgård. Ud ver de sciale dele er Ishøjgård gså et skletilbud. Det sciale tilbud g skletilbuddet har krdineret ledelse. Familieværkstedet Familieværkstedet er et af tilbuddene i den frebyggende indsats til familier med børn fra 0-18 år, der br I Ishøj Kmmune g Vallensbæk Kmmune. På familieværkstedet tilbydes bl.a. hjælp til at strukturer hverdagen, grænsesætning i hjemmene g hjælp til at bryde uhensigtsmæssige handlemønstre. Familieværkstedet vil gerne måles på: Et faldende antal af sager, der kmmer tilbage på familieværkstedet Tiden hvr familierne er aktive på Familieværkstedet Udnyttelsesgraden af den åbne rådgivning skal hldes stabilt, fr at styrke den frebyggende indsats Tlmiea Tlmiea henvender sig til sårbare familier med særligt behv fr støtte I frbindelse med graviditet g / eller fødsel. På Tlmiea arbejdes bl.a. intensivt med at styrke frældrekmpetencen g tilknytningen mellem mr g barn, fr derved bl.a. at frebygge anbringelser Tlmiea vil gerne måles på: Antallet af anbringelser der frhindres inden barnet fylder t år. Indskrivningstiden hvr familierne er aktive i Tlmiea skal hldes på maksimalt t år Ishøjgård Sklen på Ishøjgård Sklen på Ishøjgård, dækker i denne frbindelse fritidsdelen. Det er besluttet, at denne udgiftspst verføres til CBU I øvrigt henvises til beskrivelsen af Sklen på Ishøjgård i CBU regi. B Specialmrådet Servicelvens 41-45: Specialteam: Der er udarbejdet serviceniveau på mrådet merudgifter g tabt arbejdsfrtjeneste til familier der i hjemmet frsørger et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne. Serviceniveauet på dette mråde skal sikre ensartede vurderinger g sikre, at der kmpenseres relevant i frhld til handicappet. Der mdtages 50 % statsrefusin på dette mråde. Specialteamets pgaver er: Sm hs Børneteamet g Ungeteamet. Her ud ver beskæftiger teamet sig med Servicelvens At yde dækning til nødvendige merudgifter mkring et barn / en ung med betydelig g varigt nedsat funktinsevne, begrundet i en indgribende krnisk eller langvarig lidelse - At bevilge tabt arbejdsfrtjeneste ved frsørgelse i hjemmet af et barn / en ung med betydelig g varigt nedsat funktinsevne, begrundet i en indgribende krnisk eller langvarig lidelse - At bevilge aflastning til børn g unge med betydelig g varigt nedsat funktinsevne, begrundet i en indgribende krnisk eller langvarig lidelse Specialteam vil gerne måles på, At genbehandling på bevilgede merudgifter varetages til børns g unges bedste g at fristerne verhldes At genbehandling på bevilgede tabt arbejdsfrtjeneste varetages til børns g unges bedste g at fristerne verhldes

16 Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 84 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B Institutiner takstfinansierede Ishøjgård - Aflastning Et fleksibelt g støttende tilbud til familier med børn med særlige prblematikker, hvr familierne har behv fr tid, hvr barnets / den unges handicap ikke belaster direkte. Tilbuddet samarbejder med barnets familie fr derved at kunne mindske belastningen i familierne. Det er et mål at vise respekt fr frskelligartede sciale g kulturelle baggrunde, således at der tages størst mulige individuelle hensyn til den enkelte families behv fr aflastning samt bibringe det enkelte barn plevelser g samvær g livskvalitet. Ishøjgård Aflastning ønsker at blive målt på At kunne bibehlde et stabilt salg af pladser til eksterne samarbejdspartnere At bibehlde den nuværende høje belægningsprcent At kunne udvikle aflastning sm pædaggisk retning - samarbejde med ekstern partner Familierådgiver på sklen: Fra 1. august 2013 til juli 2015 tilknyttes en familierådgiver til Strandgårdssklen. Rådgiveren skal indgå i et tæt knsultativt samarbejde med sklens lærere g ledelse. Familierådgiveren vil blandt andet kunne deltage i frældreknsultatiner, samarbejdsmøder g underretningsmøder på sklen. Hensigten er at pspre vanskeligheder hs børn g unge på så tidligt et tidspunkt, at interventinen i familien kan ske med hjælp udelukkende fra sklen g dennes familierådgiver eventuelt en krt kntakt med Familiecentrets StraXen. Prjektet er finansieret via puljemidler bevilget af Scialministeriet

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012. Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar 2012. 1. Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær. Regeringsgrundlaget: Regeringen vil føre en aktiv indsats fr at nedbringe det langvarige sygefravær. Langtidssygemeldte skal bevare kntakten til arbejdsmarkedet i videst mulige mfang. Regeringen vil afskaffe

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Afdeling 13 Silergården

Afdeling 13 Silergården Afdeling 13 Silergården Tranemsegård Statusrapprt 2008 Afdeling 13, Silergården Adresser Tranumparken 1 33, Kisumparken 1 121 g 2 122 g Ulsøparken 2 32, 2660 Brøndby Strand. Beskrivelse af afdelingen Type

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere