K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C."

Transkript

1 Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den fra den 22. januar C har ifølge Revireg fra den 11. juli 2005 været tilknyttet E P/S, CVRnr. xx xx xx xx. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har tilsidesat god revisorskik dels ved ikke at udlevere arbejdspapirer m.v. til ny revisor, dels ved ikke i forbindelse revision af årsrapport for 2008 for A A/S at have påpeget, at varelager var optaget med en væsentlig forkert værdi. Sagsfremstilling: Indklagede har efter det oplyste været revisor for A A/S i en årrække. Indklagede reviderede årsrapporten for 2008 for A A/S og afgav den 16. marts 2009 blank revisionspåtegning på årsrapporten. Det fremgår af årsrapporten, at selskabets aktivitet består i at drive trykkerivirksomhed. Det fremgår af årsrapporten under Balance pr. 31. december 2008, at varebeholdninger udgjorde i alt kr., heraf råvarer og hjælpematerialer kr. og fremstillede færdigvarer og handelsvarer kr. Sammenligningstallene for 2007 var henholdsvis kr., kr. samt kr. Aktiver udgjorde i alt kr. og i 2007 i alt kr. 1

2 Indklagede har ligeledes den 16. marts 2009 afgivet blank revisorpåtegning på bilag til selvangivelsen for 2008 for A A/S. Der foreligger et udaterede arbejdspapir fra indklagedes revisionsfirma vedrørende Varebeholdninger hos A A/S, hvoraf blandt andet fremgår følgende: Udført arbejde Vi har gennemgået varelageret med F i forbindelse med årsregnskabsrevisionen. Der er ved status kun taget få stikprøver, idet vi i regnskabsåret har gennemgået overgangen fra det gamle EDB-system til det nye. Der er udskrevet en del lagerlister på EDB, der er skrevet som exel fil hvor jeg har gennemgået alle negative saldi og fået den udlignet sammen med G og H i forbindelse med overgangen til det nye system. Delkonklusion Der er ingen bemærkninger til revisionen, idet varelageret nu kun bliver administreret af F. G er holdt op og det har tidligere været ham der har været skyld i de foretagne lagerreguleringer. Årsrapporten for 2009 for A A/S er revideret af registreret revisor I, der den 12. april 2010 har afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten. Det fremgår af denne årsrapport under Balance pr. 31. december 2009, at Varebeholdninger udgjorde i alt kr., heraf råvarelager kr., varer under fremstilling kr. og fremstillede færdigvarer, handelsvarer kr. I note 8 til årsrapporten er anført følgende: Note 8 Regulering til tidligere års regnskab Der er i årsrapportens sammenligningstal foretaget ændring som følge af fundamental fejl. Ændringen skyldes nedskrivning af lagerværdien på råvarelager og fremst.færdigv.handelsvarelager, som er ført overført resultat primo. Råvarelager er i sammenligningstallene nedskrevet fra kr til kr , mens fremst.færdigv.handelsvarelager er nedskrevet fra kr til kr Nedskrivningen på i alt kr er ført over overført resultat primo i sammenligningstallene. Ændringen af sammenligningstallene er sket som følge af, at selskabet i dette regnskabsår har konstateret fejl i det anvendte it system, som genererer automatiske posteringer på lagerkonto i finans. Omtalte it system blev første gang taget i brug i

3 Skatteværdien af ovennævnte nedskrivning udgør kr Selskabets skattepligtige indkomst 2007 var positiv, men som følge af ovennævnte regulering, bliver selskabets skattepligtige indkomst 2007 negativ. Den indregnede skat i sammenligningstallene, i alt kr , reguleres over egenkapitalen og optages som andre tilgodehavender. Der foretages ligeledes korrektion af tidligere udloddet udbytte til moderselskab. Andel af udloddet udbytte kr tilbageføres over gæld til koncernvirksomhed og overført resultat primo. Reguleringen har ingen skattemæssig effekt. Registreret revisor I har ligeledes den 12. april 2009 afgivet blank revisorpåtegning på Specifikationer til årsrapporten bilag til selvangivelsen for for A A/S. Vedrørende de skattemæssige specifikationer er under Fradrag i skattepligtigt resultat anført følgende: Varelagernedskrivning, ultimo Klageskrivelsen er vedlagt udskrifter fra edb-system(er) og et bilag med forklarende eksempler, der er udaterede og uden underskrift. Bilaget indeholder Eksempel 1: Produktion/salg, år 2008, ordre , Eksempel 2: Produktion/salg, år 2008, ordre og Eksempel 3: Produktion/salg, år 2010, ordre med følgende konklusioner: Konklusion på eksempel 1 og 2: Vareforbrug registreres i varelagermodul (ej finans), men ikke på varelagerkonto finans. Varelagerkonto finans indeholder derved stadig varer/enheder som er forbrugt. og Konklusion på eksempel 3: Der er sket korrekt registrering af vareforbrug på finanskonti ved træk til produktion, ved returnering til færdigvarelager og ved fakturering af ordre. Den 3. juni 2010 skrev klagers advokat til indklagede, at der var konstateret store afvigelser i lagerbeholdningen i forhold til regnskabet for 2008 og anmodede om til brug for afdækningen af blandt andet dette forhold at få belyst, hvilke handlinger mv., der er foretaget i forbindelse med den stedfundne revision med henblik på at sikre en korrekt lagerværdiopgørelse, ligesom klagers advokat anmodede om, at der med henblik på at få afklaret ovenstående problemstillinger etableres et møde med Dem. Ved en anbefalet skrivelse af 9. september 2010 rykkede klagers advokat indklagede for svar på skrivelsen af 3. juni Det fremgår af en skrivelse af 21. september 2010 fra klagers advokat til indklagede, at der har været en telefonisk kontakt mellem indklagede og advokaten, at indklagede skulle have lovet at fremsende en redegørelse, samt at et aftalt møde den 22. september 2010 er blevet aflyst af indklagede. Af en skrivelse af 22. september 2010 fra indklagedes advokat til klagers advokat fremgår følgende: Som, advokat for statsaut. Revisor C har jeg fået forelagt Din skrivelse af 03. juni d.å. til besvarelse. Jeg forstår, at der knytter sig en særlig historie til det forhold, at skrivelsen først bliver besvaret nu, men nok om det. 3

4 C har nøje redegjort for forløbet overfor mig, og jeg kan umiddelbart drage den konklusion, at der såvel med hensyn til varelagerafvigelsen som det ulovlige aktionærlån i det hele er tale om manglende selverkendelse fra Din klients side. Når klienten på egen hånd foretager dispositioner i relation til emner, der forud har været drøftet med revisor, men som er afvigende i forhold til det, der er aftalt, så må. klienten da set med revisors øjne - selv bære ansvaret. Man kan nu engang ikke vogte over klienter dag og nat! Registreringen af varelageret og korrektion af de afvigelser, der blev konstateret i forbindelse med overgang til nyt EDB-system, blev nøje drøftet og gennemgået ikke blot med J, men også med de udførende medarbejdere. Tilsvarende gjaldt de rutiner, der helt disciplineret SKAL følges, hvis man ville undgå på ny at løbe ind i problemer bl.a. med, konstatering af "negative beholdninger" af bestemte varenumre!! Det var min klients opfattelse, at selskabets lagermand, F, gjorde en stor indsats, og at problemerne ved udarbejdelsen af regnskabet for 2008 var løst. Der blev foretaget de stikprøvekontroller, der nu engang skal foretages. De gav ikke anledning til bemærkninger. Jeg forstår ikke Din tilgang til denne sag, som jeg absolut ikke betragter som nogen sag. Det er da virksomheden og i udpræget grad dens ledelse, der skal sørge for, at der bliver holdt styr på varelageret, og det er virksomheden og dens ledelse, der skal opgøre statusposten "varelager". Ledelsen forudsættes i den forbindelse at være branchekyndige folk, der arbejder med disse ting i det daglige og som ved, hvad de har med at gøre. Revisor skal alene foretage kontrol - ikke ved manuel optælling fra ende til anden -, men stikprøvevist. For egen regning må jeg bemærke, at det formentlig i mange tilfælde meget vel kan forekomme, at der er afvigelser, som revisor ikke fanger" i sin stikprøvekontrol uanset hvilken grad af omhyggelighed, der lægges for dagen. Men hvad så? Varelageret er ikke hverken større eller mindre, end det er. Virksomheden kan vel vanskeligt hævdes at have lidt et tab, hvad enten afvigelsen opdages på det ene eller på det andet tidspunkt.. Jeg afviser sjældent en kollegas ønske om et møde til drøftelse af et bestemt retsforhold, men - jeg beklager - der er i relation til de ovenfor nævnte emner ikke noget at holde møde om. Den 6. oktober 2010 skrev klagers advokat således til indklagedes advokat: Idet jeg refererer til Deres seneste skrivelse, konstatere jeg, at Deres klient ikke ønsker at deltage i et møde, som begæret af min klient og dennes nye revisor. 4

5 På denne baggrund skal jeg anmode om, at Deres klient udleverer sine arbejdspapirer vedrørende de revisionsopgaver, der er varetaget i forbindelse med varelageret og dettes opgørelse, til brug i forbindelse med selskabets nye revisors arbejde. Samtidig skal materialet benyttes til at vurdere, hvorvidt Deres klient har opfyldt de ham påhvilende forpligtelser. Jeg udbeder mig høfligst nævnte materiale tillige med Deres klients ledsagende kommentarer vedrørende, hvilke opgaver der præcist er udført i forbindelse med de revisionsmæssige opgaver ved varelageropgørelsen, dersom disse ikke umiddelbart lader sig aflæse af arbejdspapirerne. Den 14. oktober 2010 skrev indklagedes advokat til klagers advokat som følger: Du og Din klient vender problematikken fuldstændigt "på hovedet. - Det er virksomheden med dens formodede kvalificerede og branchekyndige ledelse og øvrige medarbejdere, der forsyner revisor med opgørelsen af varelagerets værdi pr. statusdagen. I det omfang opgørelsen er fejlbehæftet, må virksomheden da derfor først og fremmest gribe i egen barm og nærmere forholde sig til, hvor i virksomhedens funktioner, det er gået galt. I en mail af 15. oktober 2010 fra klagers advokat til indklagedes advokat anmodede klagers advokat om svar på, hvorvidt det materiale, som man har anmodet om at få udleveret, vil blive fremsendt. Som svar herpå meddelte indklagedes advokat i en skrivelse af 21. oktober 2010 til klagers advokat at Din anmodningen om udlevering af diverse papirer ikke vil blive imødekommet. Ved en mail af 24. november 2010 fra revisor K til klagers advokat fremsendte revisor K sit arbejdspapir på lageret, hvor fejlen pr. 31/ konstateres. Af arbejdspapiret, der er dateret den 4. februar 2010, fremgår blandt andet: Ved gennemgang af forretningsgang for ordre-lager, se index , er det konstateret, at der har været fejl i bogføring af vareforbrug ved overførsel fra råvarelager til produktion og til færdigvarelager. Der er i denne forbindelse afholdt møde med softwareudvikler, se index 6.3, for at få rettet op på fejlen. Fejlen betyder også, at værdien jf. lagermodulet ikke svarer til den bogførte værdi. Selskabets ledelse og bogholder, har derfor valgt, med udgangspunkt i optællingsliste 6.2 med tilføjede rettelser, se index 6.2.1, at vurdere værdien på ny. Der er sket en konkret værdiansættelse af alle varer, med udgangspunkt i seneste købsfaktura. Vi har modtaget tilrettet lagerliste, med nye værdier, se index 6.4. Sidste års årsrapport indeholder samme fejl på lageret. Dette konkluderes med udgangspunkt i lagerliste pr. 31/ , se index 6.7, som har en værdi af kr ,19, mens regnskabet siger kr Forskellen udgør kr ,81. Heraf er der allerede nedskrevet kr ,59 i finansen, som hensættelse af gammel 5

6 lim (se revisorefterposteringer index 26) over vareforbrug. Da der er tale om en fundamental fejl nedskrives finansen til lagerlisten med kr (der er ikke optaget varer under produktion, derfor denne afrunding) over egenkapitalen i årsrapportens sammenligningstal. Der oprettes note til egenkapital og lager som forklarer denne regulering. Regulering af sammenligningstal: Varelager i regnskabets sammenligningstal er nedreguleret med kr. 2,8 mio. som følge af fejl på lageret. Reguleringen er sket, således at tendensen af fordelingen af værdier fordelt på råvarelager og færdigvarelager, fra perioden før 2008 holdes. Det vil sige at råvarelageret udgør 42 % af det samlede lager. Modposten er egenkapitalen overført overskud primo konto Der oprettes note i regnskabet som forklarer rettelsen. I tilknytning til arbejdspapiret foreligger interne mails fra klager, herunder mail af 10. februar 2010 fra bogholderi til J, hvoraf blandt andet følgende fremgår: Lagerlisten pr. 31. dec udviser en værdi på omkring 3 mil. C har ikke gennemgået lageret med F. Han tog 5 stikprøver hvoraf der var fejl i en af optællingerne. Jeg tvivler på at C kan fremskaffe den omtalte liste. Jeg har ikke udskrevet en til ham og som bekendt har han ikke benyttet sig af muligheden for at logge på vort C5 system via fjernskrivebordet. Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at klager efterfølgende har anmodet Skat om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret Skat har meddelt afslag ved en skrivelse af 14. oktober Af Skats skrivelse fremgår blandt andet: Efter en nærmere gennemgang af det fremsendte materiale, der bl.a. ikke omfatter den af E P/S udarbejdede varelageropgørelse på kr., eller en specificeret varelageropgørelse på kr., er det vores opfattelse, at der ikke er fremkommet fornødne oplysninger til at sandsynliggøre eller dokumentere ovennævnte ændring af varelageropgørelsen. Af den som bilag til afgørelsen vedlagte sagsfremstilling fra Skat fremgår blandt andet, at anmodning om ændring skyldes en følge af fundamentale fejl i årsrapporten 2008 vedrørende varelagerværdi. Som begrundelse er anført følgende: 1.2. Begrundelse for foreløbig afgørelse Selskabets revisor for indkomståret 2008, E P/S, har opgjort selskabets varelager pr. 31/ til kr., og har i påtegningen af årsrapporten, som. konklusion anført: "Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabets revisor for indkomståret 2009, Revisionsfirmaet L P/S har i forbindelse med opgørelsen af varelageret pr. 31/ udarbejdet en ny lagerliste pr. 31/

7 med opgjort varelager på kr. Af listen fremgår det ikke umiddelbart, hvilke varer eller varegrupper, der er nedskrevet på/afskrevet/ikke medtaget, i forhold til det af E P/S oprindeligt opgjorte varelager på kr. Ved skrivelse af 24. november 2010 har klager indbragt Skats afgørelse for Skattecenter [by]. Af skrivelsen fremgår blandt andet, at Selskabets bogholder konstaterer endvidere at den daværende revisor ikke havde observeret disse systemmæssige fejl i forbindelse med sin revision og aflæggelse af årsregnskab for Som det fremgår af dennes arbejdspapir(er) der er vedlagt i kopi er dennes arbejdshandlinger alene begrænset til enkelte stikprøver og drøftelser med folk. Den tidligere revisor har således ikke afstemt lagermodulet til finansbogholderiet på statusdagen, hvilket iflg. det for os oplyste, er et revisionsmæssigt must når man reviderer sådanne virksomheder. Hvis den tidligere revisor havde udført denne arbejdshandling ville det have fremgået af dennes arbejdspapirer, idet arbejdspapirerne er udtryk for de foretagne revisionshandlinger, og så ville man også, fra tidligere revisors side, have konstateret differencen på varelageret, som følge af systemfejlene. Klagen: Klager har rejst følgende klagepunkter: 1. Det har forgæves været forsøgt at formå indklagede til at udlevere sine arbejdspapirer, herunder lagerlister, til den nye revisor. 2. Det har ikke været muligt at formå indklagede til at deltage i et møde, hvorunder det kunne afklares, hvilke revisionsmæssige foranstaltninger, indklagede har foretaget i forbindelse med regnskabsudarbejdelse af årsrapporten for Indklagede har handlet i strid med god revisorskik, idet der ikke er foretaget afstemning af lagermodulet til finansmodulet. En afstemning ville have ført til en konstatering af, at varelageropgørelsen var forkert. Parternes bemærkninger: Klager har gjort gældende, at det fremgår af korrespondancen i sagen, at klager forgæves har forsøgt at formå indklagede til at udlevere arbejdspapirer eller relevante lagerlister til den nye revisor, ligesom det ikke har været muligt at formå indklagede til at deltage i et møde, hvorunder det kunne afklares, hvilke revisionsmæssige foranstaltninger, indklagede havde foretaget i forbindelse med revisionen af årsrapporten for 2008 for det klagende selskab. Klager har videre gjort gældende, at indklagede ikke har foretaget afstemning af selskabets lagermodul til selskabets finansmodul, idet dette ville have afsløret en væsentlig uoverensstemmelse og ville have ført til konstatering af, at varelageropgørelsen var forkert. Indklagede var endog bekendt med edb-problemer i forbindelse med lagermodulet uden, at indklagede anførte noget herom i sin revisionspåtegning, ligesom der intet fremgår herom i revisionsprotokollatet til årsrapporten for Hertil kommer, at selskabet så vidt ses ikke have en intern kontrol, der effektivt kunne identificere fejl i bogføringen, hvilket indklagede tillige burde have angivet i revisionsprotokollen. 7

8 Da selskabets nye revisor blev opmærksom på fejlen, kunne man ikke længere foretage en lageroptælling pr. 31. december 2008, og det har på den baggrund ikke været muligt for ledelsen at præciserer, hvori fejlen har bestået. Klager har oplyst, at de afledede konsekvenser af fejlen har været, at resultatet i regnskabet for 2008 er blevet opgjort til ,00 kr. i overskud, men at det rettelig burde have vist et underskud på ,00 kr. Endvidere er der sket fejlagtig medarbejderbonusudbetaling, idet denne er blevet beregnet på baggrund af selskabets bruttoavance, der har været opgjort forkert på grund af fejlen, ligesom der er betalt skat af et overskud. Endelig er der sket fejlagtig udbyttebetaling til holdingselskabet, idet der ikke var baggrund for den skete udbetaling. Indklagede har principalt gjort gældende, at sagen bør afvises på grund af manglende retlig interesse. Materien i sagen er alene den, at et lokalt revisionsfirma ser det som en målsætning at miskreditere et andet revisionsfirma. Indklagede har vedrørende klagepunkt 1 og 2, anført, at det forekommer svært at forstå, at klager nu ønsker at fremfinde lagerlister pr , idet man kan stille spørgsmålstegn ved, hvad disse skal bruges til. Den centrale problemstilling er nedskrivning på grund af ukurans, og på dette punkt kan indklagede konstatere, at klager radikalt har ændret signaler, idet man fra ledelsens side i indklagedes periode som revisor stålsat afviste, at dele varelageret var ukurant. Vedrørende klagepunkt 3 har indklagede anført, at det er bestyrelsen og direktionen ikke revisor der er ansvarlig for regnskabsaflæggelsen, herunder for værdiansættelsen af varelageret. Indklagede har oplyst, at han har været revisor for klager i mere end 20 år, og at der i langt de fleste år har været problemer forbundet med opgørelsen af varelageret. Varelageret består dels af selvklæbende etiketter i forskellige variationer, og dels af producerede færdigvarer, dvs. trykte etiketter, til levering. Virksomhedens fundamentale problem er, at der hjemkøbes papir til effektuering af en bestemt leverance. Såvel trykning som levering til kunden finder i sådanne tilfælde ofte sted i meget nær tidsmæssig tilknytning til modtagelsen af papiret til den pågældende leverance, og inden papirleverancen er bogført ind på varelageret. Da udskrivelse af følgeskrivelse til leverancen kun har været mulig, hvis der samtidig blev faktureret, har personalet måttet omgå virksomhedens EDB-system, således at dette accepterede negative lagerbeholdninger. Da EDBsystemet samtidig arbejdede med beregning af stykpriser som vejet gennemsnit, var der ikke blot risiko for afvigelser på stykantal, men også på stykpriserne. Indklagede anslår, at han i al fald i 10 år regnet fra hans tiltrædelse søgte at motivere virksomhedens ledelse til dels at anskaffe et nyt EDB-system, dels at indskærpe igen og igen, at EDB-disciplinen i virksomheden blev højnet væsentligt. Der blev primo 2008 anskaffet et nyt EDB-system. I det nye system var det ikke muligt for medarbejderne at omgå de spærringer, der er en naturlig og sædvanlig del af bogholderisoftware, som man havde kunnet og gjort i det gamle system. Opgaven med at lægge varelageret over fra det gamle til det nye system blev betroet en medarbejder i virksomheden, G. Indklagede spurgte, om ikke han skulle bistå G i den forbindelse, men fik det klare svar, at det ikke var nødvendigt, idet G havde prøvet at rette op på det kuldsejlede gamle system mange gange tidligere. I forbindelse med den senere regnskabsudarbejdelse var G fratrådt, hvorefter det var lagermanden F, der forestod hele 8

9 varelageret. Der blev udskrevet varelagerlister på sædvanlig vis, og disse blev i forbindelse med revisionen - uanset hvad andre måtte angive i så henseende - gennemgået af indklagede sammen med F, som indklagede havde stor tiltro til. Problematikken kurans/ukurans blev særskilt drøftet med direktør J, der ligesom tidligere år indtog det standpunkt, at alle varer, hvorpå limen var intakt, var kurante varer. Dette var også Fs opfattelse, ligesom denne bekræftede, at der ikke var varer på lageret, hvorpå limen ikke var intakt. Der blev derfor ikke nedskrevet på grund af ukurans. Efter gennemgangen af lagerlisterne med F gennemførte indklagede en sædvanlig stikprøvekontrol af såvel stykantal som stykpriser. Denne kontrol gav ikke anledning til bemærkninger, idet det ved gennemgangen viste det sig, at der var overensstemmelse mellem lister og lager. Herefter var indklagede overbevist om, at tidligere problemer vedrørende lageropgørelse var løst med det nye system. Indklagede har henvist til, at det fremgår af den nye revisors arbejdspapir, at der også efter indklagedes fratræden har været problemer med EDB-disciplinen vedrørende lageret. Indklagede har endelig for så vidt angår spørgsmålet om intern kontrol anført, at A A/S størrelsesmæssigt er så beskeden, at der kun er en enkelt person til at varetage hver af de forskellige funktioner. Derfor er der kun én til at påtage sig overvågningsopgaver, nemlig ledelsen. At denne kontrol er svigtet, kan ikke være indklagedes ansvar. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Det fremgår af revisorlovens 43, stk. 6,- modsætningsvis - at en klager skal have en retlig interesse i sin klage for, at Revisornævnet kan tage klagen under behandling. Klagen i denne sag er indgivet af den virksomhed, som indklagede har været generalforsamlingsvalgt revisor for. Virksomhed har fortsat samme ejerkreds og samme ledelse. Ifølge fast nævnspraksis anses en revisors tidligere kunde for at have en retlig interesse, dvs. en konkret og individuel interesse, i en klage over det udførte erklæringsarbejde. På denne baggrund finder nævnet, at klager i denne sag har den fornødne retlige interesse i sagens behandling. Indklagedes påstand om afvisning tages derfor ikke til følge. Ad klagepunkt 1 og 2. Efter 23 i revisorloven skal revisor for enhver opgave efter 1, stk. 2, udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring. Arbejdspapirerne skal blandt andet udarbejdes, så en anden revisor kan opnå forståelse for det udførte arbejde. Arbejdspapirer er revisors ejendom og kan ikke kræves udleveret af klienten ej heller efter, at revisor er fratrådt. Det følger imidlertid af 18, stk. 2, i revisorloven, at en fratrædende revisor har pligt til at give den tiltrædende revisor adgang til alle relevante oplysninger, som revisors erklæring vedrører. Det fremgår af RS 510, at der skal gives en tiltrædende revisor adgang til relevante og tilstrækkelige oplysninger, så arbejdet kan gennemføres i overensstemmelse med god skik. Bestemmelsen skal 9

10 blandt andet sikre, at manglende oplysninger ikke får den konsekvens, at der tages forbehold i erklæringen på regnskabet. Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at klagers nye revisor afgav revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på klagers årsrapport for 2009 den 12. april Efterfølgende rettede klagers advokat henvendelse til indklagede med anmodning om at få belyst hvilke revisionshandlinger, der var foretaget i forbindelse med lagerværdiopgørelsen. Klagers advokat anmodede endvidere klager om at deltage i et møde herom. Ved skrivelse af 6. oktober 2010 anmodede klagers advokat om, at indklagede udleverede sine arbejdspapirer vedrørende de revisionshandlinger, der var foretaget i forbindelse med varelageropgørelsen til brug i forbindelse med selskabets nye revisors arbejde. Allerede fordi klagers nye revisor på dette tidspunkt havde revideret og afgivet revisionspåtegning på klagers efterfølgende årsrapport, finder nævnet efter det oven for anførte om baggrunden for pligten for fratrædende revisor til at give oplysninger til tiltrædende revisor ikke, at indklagede har tilsidesat nogen ham påhvilende pligter ved ikke at udlevere arbejdspapirer eller deltage i et møde med klager og/eller dennes nye revisor om forhold vedrørende selskabets tidligere årsrapport. Indklagede frifindes således for disse klagepunkter. Ad klagepunkt 3. Indledningsvis bemærker nævnet, at det er ledelsen, der har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten for 2009, at varelageret i sammenligningstallene er nedskrevet med i alt kr. som følge af en fundamental fejl, og at dette er sket som følge af konstaterede fejl i det anvendte it system. Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at klager i regnskabsåret 2008 har anskaffet nyt edbsystem vedrørende lageret samt, at en medarbejder hos klager har stået for udskrift af lagerlister, der er anvendt ved revisionen. Efter indklagedes oplysninger som til dels støttes af det i sagen foreliggende arbejdspapir om gennemgangen af varelageret lægger nævnet til grund, at indklagede i forbindelse med revisionen har forholdt sig til varelageret og foretaget stikprøvevis kontrol af stykantal og stykpriser uden at finde uregelmæssigheder samt, at indklagede havde og kunne have tillid til, at virksomheden i forbindelse med overgang til nyt edb system for lager havde rettet op på tidligere problemer med lageroptælling. Nævnet bemærker, at revision af et regnskab ikke indebærer en fuldstændig kontrol, herunder fuldstændig kontrol af, hvorvidt lagerliste svarer til det faktiske lager, og at de iboende begrænsninger i en revision medfører en uundgåelig risiko for, at væsentlig fejlinformation ikke opdages, selv om revisionen er omhyggelig planlagt og udført i overensstemmelse med revisionsstandarderne. Efter det ovenfor anførte og med bemærkning, at sammenligningstallene for varelagerbeholdninger ikke i sig selv gav anledning til yderligere kontrolforanstaltninger, finder nævnet ikke, at klager har godtgjort, at den omstændighed, at der i årsrapporten for 2009 måtte korrigeres for en fundamental fejl vedrørende varelageret beror på forhold, der kan bebrejdes indklagede. 10

11 Indklagede frifindes herefter også for dette klagepunkt. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, statsautoriseret revisor C, frifindes. Gebyret på 500 kr. tilbagebetales til klager. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 11

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 65/2010 A ApS under konkurs ved kurator advokat B mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. september 2010 samt (senere underskrevet)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A. Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 60/2007-R B mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 24. november 2005 har advokat NN

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. februar 2015 har Skat klaget over registreret revisor Kent Nymark Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. februar 2015 har Skat klaget over registreret revisor Kent Nymark Christensen. Den 14. september 2015 blev der i sag nr. 27/2015 Skat mod Registreret revisor Kent Nymark Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. februar 2015 har Skat klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A. Den 16. oktober 2008 blev der i sag nr. 58/2007-R B A/S v/ sportsdirektør C mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved mail af 16. december 2010 samt ved skrivelse af 21. december 2010 har A i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere