Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund."

Transkript

1 R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken grunduddannelse har de ansatte i landets jobcentre? I hvilket omfang gennemfører de formel efter- og videreuddannelse og uformel kompetenceudvikling? Hvilke ønsker har de til udbuddet i efter- og videreuddannelsessystemet? Og hvilken erhvervsbaggrund har de? Den 15. januar 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/18 For at blive klogere på emnet har KL gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentermedarbejderne. Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe ny viden om disse spørgsmål. KL offentliggjorde i marts 2013 udspillet Udvikling gennem bedre uddannelser. Blandt hovedbudskaberne var, at uddannelsessystemets udbud i højere grad skal matche behovene på arbejdsmarkedet, og at uddannelserne skal bidrage mere til at udvikle den kommunale praksis. Undersøgelsen lægger sig i forlængelse af denne ambition og vil indgå i KL s fortsatte arbejde med at indfri disse mål medarbejdere i jobcentrene har besvaret spørgsmålene i undersøgelsen, der er gennemført i november 2013.

2 2. Sammenfatning Undersøgelsen har følgende hovedresultater: Medarbejderne i jobcentrene har generelt et relativt højt uddannelsesniveau. Næsten to ud af tre har som minimum gennemført en mellemlang videregående uddannelse. Yderligere 30 % har enten en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Et flertal på 63 % af medarbejderne har tidligere været ansat i en privat virksomhed. Langt de fleste af medarbejderne i jobcentrene føler sig klædt på til at løfte deres arbejdsopgaver. Både uddannelsesmæssigt og ift. specifikke arbejdsfunktioner. Medarbejderne efterspørger bl.a. kurser indenfor coaching, samtaleteknik, lovkurser og viden om og kommunikation med borgere med psykiske lidelser. Lidt mere end halvdelen af alle medarbejderne har efterfølgende videreuddannet sig i det formelle efter- og videreuddannelsessystem. Langt de fleste 89 % deltager endvidere i uformel kompetenceudvikling. Der er generelt tilfredshed med de kurser og uddannelser, der udbydes i det formelle efter- og videreuddannelsessystem. Men det tyder på, at jobcentrene bl.a. efterspørger større fleksibilitet i afholdelsen af uddannelserne. Også i forhold til Underviserens praksiskendskab og uddannelsernes understøttelse af udviklingen af beskæftigelsesindsatsen er vurderingen forbeholden. Mange jobcentre køber skræddersyede kompetenceudviklingsforløb hos private udbydere bl.a. fordi indholdet kan tilpasses behovene. 3. Undersøgelsens metode Dataindsamlingen er gennemført via en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i november Chefer fra alle jobcentre har modtaget en med et link til undersøgelsen. Jobcentercheferne er blevet bedt om, at sende en mail med linket til alle medarbejdere i jobcentret respondenter har deltaget i undersøgelsen. De udgør undersøgelsens datagrundlag og repræsenterer 48 ud af landets 94 jobcentre. Jobcentermedarbejderne er blevet bedt om at angive stillingskategori, da det i nogle spørgsmål vil være interessant, særskilt at kunne se enkelte medarbejdergruppers svar. 2

3 Den statistiske usikkerhed i besvarelserne er udregnet ud fra, at det samlede antal fuldtidsmedarbejdere i jobcentrene er Det er ikke alle jobcentermedarbejdere, der har modtaget spørgeskemaet, da nogle jobcenterledere har givet udtrykt for, at generel travlhed i jobcenteret gjorde, at de ikke kunne afsætte tid til en besvarelse af spørgeskemaet. Den statistike usikkerhed i et 95%- konfidensinterval på ±1,8. Det er KL s vurdering, at resultaterne kan anvendes til at drage generelle konklusioner om medarbejderne i landets jobcentre. 4. Undersøgelsens resultater I det følgende gengives resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. I de tilfælde, hvor ledernes svar adskiller sig markant fra de samlede resultater, vil ledernes svar blive gengivet særskilt. I alt har personer afgivet svar i undersøgelsen. Heraf har angivet, hvilken stillingskategori, der bedst beskriver deres nuværende stilling. Af tabel 1 fremgår det, at respondenterne i undersøgelsen repræsenterer et bredt udsnit af stillingskategorier i jobcentrene. Tabel 1: "Hvilken af nedenstående stillingskategorier beskriver bedst din nuværende stilling? Respondenter Procent Jobcenterchef/leder 115 6,3% Sagsbehandler (socialrådgiver, socialformidler m.fl.) ,6% Job-/arbejdsmarkedskonsulent (primært borgerrettet fokus) ,6% Virksomhedskonsulent (primært virksomhedsrettet fokus) 176 9,6% Underviser (fx undervisning i jobsøgning m.m.) 18 1,0% Vejleder/uddannelsesvejleder 80 4,4% Akademisk medarbejder i stabsfunktioner 45 2,4% Administrativ medarbejder med borgerkontakt 156 8,5% Adm. medarbejder uden borgerkontakt (fx adm. af løntilskudsjob) 69 3,8% Fysioterapeut/ergoterapeut (fx med rehabilitering som område) 9 0,5% Andet ,3% I alt ,0% Som det fremgår af tabel 2, har 89 % af respondenterne borgerkontakt. De jobcentermedarbejdere, der har borgerkontakt, har typisk kontakt med kon- 1 Kilde: Kommunernes og Regionernes løndatakontor 3

4 tanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 eller 3 (24,6 %), kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 (21,9 %) eller sygedagpengemodtagere (19,5 %). Tabel 2: Hvilken målgruppe har medarbejderne primært kontakt med? Procent Forsikrede ledige/kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 21,9% Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 eller 3 24,6% Sygedagpengemodtagere 19,5% Fleksjobbere eller ledighedsydelsesmodtagere 8,8% Borgere i ressourceforløb/rehabilitering 1,4% Andre typer af borgere/ledige, angiv: 12,4% Har ikke borgerkontakt 11,5% I alt 100,0% 4.1 Uddannelsesbaggrund i jobcentrene og erfaring Grunduddannelser Næsten to ud af tre medarbejdere i jobcentrene har som minimum gennemført en mellemlang videregående uddannelse. Hertil kommer 10 %, som har en kort videregående uddannelse og knap 20 %, der har en erhvervsuddannelse, jf. tabel 3. Det afspejler en bredt sammensat og relativt højtuddannet medarbejdergruppe, der løser en bred vifte af opgaver i jobcentrene. Tabel 3: "Hvad er din højeste fuldførte ordinære uddannelse?" Procent klasse folkeskole/grundskole 1,3% Almengymnasial uddannelse (alment gymnasium/studentereksamen, HF, studenterkursus) 1,6% Erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HHX, HTX) 2,8% Erhvervsuddannelse 19,7% Kort videregående uddannelse (2-2½ år) 10,0% Mellemlang videregående uddannelse 48,9% Bachelor fra universitet 3,9% Lang videregående uddannelse inkl. forskeruddannelse (5-8 år) 11,8% I alt 100,0% Blandt de 20 %, der har en erhvervsuddannelse, har 60 % endvidere efterfølgende deltaget i, og gennemført formelle voksen- og efteruddannelser 2. 2 Formelle voksen- og efteruddannelser omfatter bl.a.: AMU-kurser, Akademiuddannelse/VVU, Diplomuddannelse, Masteruddannelser etc. 4

5 Det kan fx være en kontoruddannet, som siden har gennemført en kommunomuddannelse. 12 % af medarbejderne i jobcentrene har en lang videregående uddannelse. Heraf er 30 % ansat som jobcenterchef/leder/teamleder eller akademiske stabsfunktioner. Men, op i mod halvdelen af medarbejderne med en lang videregående uddannelse, har direkte borgerkontakt, fx som jobkonsulenter. 4.2 Medarbejdernes erfaring og baggrund I spørgeskemaundersøgelsen er jobcentermedarbejdernes erfaring fra tidligere ansættelser blevet undersøgt. 63 % svarer, at de tidligere har været ansat i en eller flere stillinger hos en privat virksomhed, jf. figur 1. Blandt lederne er andelen lidt lavere. Således har 57 % af lederne erfaring fra tidligere ansættelser i private virksomheder. 10 % af alle jobcentermedarbejdere har tidligere været selvstændige erhvervsdrivende. Figur 1 Har du før din nuværende ansættelse på jobcentret arbejdet i en eller flere af nedenstående funktioner i en privat virksomhed? Selvstændig erhvervsdrivende Medarbejder i privat produktionsvirksomhed Medarbejder i privat servicevirksomhed Anden funktion i privat virksomhed 10% 21% 32% 22% Har ikke været privat ansat 37% Anm.: Tabellen summerer ikke til 100 %, da jobcentermedarbejderne kan have haft flere forskellige stillinger i private virksomheder. Udover erfaring fra private virksomheder, har medarbejderne i jobcentrene også en bred erfaring inden for både jobcentre i andre kommuner, andre sektorer inden for samme kommune og øvrige instanser i beskæftigelsesindsatsen som fx arbejdsformidlingen, anden aktør, a-kasser mm, jf. figur 2. Særligt lederne har stor erfaring inden for den kommunale beskæftigelsesforvaltning eller et jobcenter i en anden kommune. 44 % af lederne har så- 5

6 ledes tidligere været ansat i den kommunale beskæftigelsesforvaltning, mens 30 % har været i et jobcenter i en anden kommune. Figur 2 Har du før din nuværende ansættelse på jobcentret været ansat på en eller flere af nedenstående arbejdspladser? Arbejdsformidlingen 10% Et jobcenter i en anden kommune 21% A-kasse 4% Anden aktør 13% Kommunal beskæftigelsesforvaltning Kommunal sundhedsforvaltning eller andet sted i kommunen med sundshedsfaglige opgaver Andet beskæftigelsesorienteret 8% 16% 19% Ingen af ovenstående 37% 4.3 Formel voksen- og efteruddannelse Jobcentermedarbejderne er også blevet bedt om at svare på, om de har deltaget i formel voksen- og efteruddannelse. I alt har 959 personer deltaget i en eller flere formelle voksen- og efteruddannelser. Det svarer til lidt mere end halvdelen 54 % af de adspurgte. Formel voksen- og efteruddannelse udgøres af uddannelser og kurser, der finder sted på uddannelsesinstitutioner fx erhvervsskoler, professionshøjskoler eller universiteter. Det er oftest diplomuddannelser som fx HD, diplom i socialformidling eller diplom i beskæftigelse, medarbejderne har deltaget i, som formel efter- og videreuddannelse. 44 % af de medarbejdere, som har efteruddannet sig, har således været på en diplomuddannelse. Knap hver fjerde 24 % har deltaget i akademieuddannelser, fx akademiuddannelse i beskæftigelse eller kommunomuddannelsen. 15 % har startet et forløb på et AMU-kursus, mens 5 % har startet en masteruddannelse, jf. figur 3. 6

7 Figur 3 Har du deltaget i en eller flere af nedenstående formelle voksenog efteruddannelser? AMU-kurser 15% Akademiuddannelse 24% Diplomuddannelse 44% Masteruddannelse 5% Anden 38% Anm.: Figuren summerer ikke til 100% da respondenterne kan have deltaget i mere end én formel voksen- og efteruddannelse. Akademi-, diplom- og masteruddannelserne er opbygget af moduler. Det betyder, at man kan nøjes med at tilmelde sig og gennemføre et enkelt eller flere moduler. En ret stor andel af jobcentermedarbejderne gennemfører dog uddannelserne helt. På diplomuddannelserne har 38 % gennemført hele uddannelsen, mens 35 % har gennemført dele af den. 56 % af de startende på akademiuddannelser har gennemført hele uddannelsen. 52 % af de startende har gennemført hele det AMU-kursus, de startede på. Endelig har 29 % gennemført hele den masteruddannelse, de startede på, mens 33 % fortsat er i gang med uddannelsen, jf. tabel 4. Tabel 4: Har du gennemført eller er du i gang med en eller flere af følgende, formelle voksen- og efteruddannelser? Pct. Gennemført hele uddannelsen Er i gang med uddannelsen Gennemført dele af uddannelsen AMU-kurser 52% 10% 38% Akademiuddannelse 56% 16% 28% Diplomuddannelse 38% 27% 35% Masteruddannelse 29% 33% 38% Anden 68% 13% 19% 7

8 4.4 Medarbejdernes vurdering af de formelle efterog videreuddannelsesforløb Der er generelt stor tilfredshed med udbyttet af deltagelsen i formel efterog videreuddannelse. Således er tre ud af fire jobcentermedarbejdere enige eller meget enige i, at uddannelsen havde en tilstrækkelig tydelig kobling til deres arbejde. 22 % svarede hverken/eller mens kun 3 % svarede uenig eller meget uenig, jf. figur 4. Billedet er det samme for lederne. Figur 4 Uddannelsen havde en tilstrækkelig tydelig kobling til mit arbejde, så det er meget brugbart og relevant. Meget enig Enig 40% 36% Hverken/Eller 22% Uenig Meget uenig 2% 1% I et uddannelsesforløb rettet mod beskæftigelsesområdet er det vigtigt, at underviseren kender til kommunernes virkelighed på området. Jobcentermedarbejderne er derfor blevet bedt om at vurdere, om underviseren kendte til kommunernes virkelighed på beskæftigelsesområdet. 51 % er enige eller meget enige i udsagnet om, at underviseren kendte til kommunernes virkelighed på beskæftigelsesområdet. 40 % svarede hverken/eller mens 9 % er uenige eller meget uenige i, at underviseren kendte til kommunernes virkelighed på beskæftigelsesområdet, jf. figur 5. Blandt lederne mener 12 % ikke, at underviserne kender til kommunernes virkelighed på beskæftigelsesområdet. 8

9 Figur 5 Underviseren kendte til kommunernes virkelighed på beskæftigelsesområdet. Meget enig 15% Enig 36% Hverken/Eller 40% Uenig 6% Meget uenig 3% 62 % er enige eller meget enige i, at uddannelsesinstitutionerne har fokus på at kurserne skal kunne relateres til arbejdspladsen efterfølgende. En tredjedel, er hverken enig eller uenig i, at uddannelsesinstitutionen har haft fokus på, at kurserne skal kunne bruges på arbejdspladserne efterfølgende. Kun 4 % er uenige eller meget uenige i udsagnet, jf. figur 6. Blandt lederne er 67 % enige eller meget enige i, at uddannelsesinstitutionerne er tilstrækkeligt fokuserede på, at det tillærte kan overføres til arbejdspladserne. Figur 6 Uddannelsesinstitutionen var tilstrækkeligt fokuseret på, at vi kunne overføre det, vi havde lært, til arbejdet på vore arbejdspladser. Meget enig 20% Enig 42% Hverken/Eller 33% Uenig Meget uenig 3% 1% Godt halvdelen 54 % af medarbejderne i jobcentrene er enige eller meget enige i, at uddannelserne i tilstrækkelig grad kan bidrage til udviklingen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Blandt lederne er 58 % enige eller meget enige i, at uddannelserne i det formelle efter- og videreuddannelses- 9

10 system kan bidrage til at løfte udviklingen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret/kommunen. En relativt stor gruppe på 41 % af medarbejderne er hverken enige eller uenige i, at uddannelserne kan bidrage til udviklingen i jobcentret. En tilsvarende andel er gældende hos lederne. Og 5 % er decideret uenige, jf. figur 7. Figur 7 Uddannelsen kan i tilstrækkelig grad bidrage til udvikling af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret/kommunen. Meget enig 21% Enig 33% Hverken/Eller 41% Uenig 4% Meget uenig 1% Mange medarbejdere 61 % i jobcentrene svarer hverken/eller på udsagnet om, at uddannelsesinstitutionerne er tilstrækkeligt fleksible ift. plac e- ring af kurserne efter kommunens ønsker om tid og sted. 30 % er tilfredse med uddannelsesinstitutionernes fleksibilitet. Blandt lederne er 40 % enige eller meget enige i, at uddannelsesinstitutionerne er fleksible ift. placering af kurserne, jf. figur 8. 9 % er direkte utilfredse med uddannelsesinstitutionernes manglende fleksibilitet. Samme andel er gældende for lederne. Kravet til fleksibel tilrettelæggelse og afholdelse af kompetenceudvikling synes dermed ikke fuldt ud imødekommet af uddannelsesinstitutionerne. 10

11 Figur 8 Uddannelsesinstitutionen var tilstrækkeligt fleksibel ift. at placere kompetenceudviklingen efter kommunens ønsker om tid og sted. Meget enig 8% Enig 22% Hverken/Eller 61% Uenig 5% Meget uenig 4% 4.5 Uformel voksen- og efteruddannelse Uformel voksen- og efteruddannelse udgøres af den kompetenceudvikling, der finder sted i anden regi, end det formelle uddannelsessystem. Det kan være interne kurser, temadage på jobcentret, kurser udbudt af private udbydere eller lignende. Der er i jobcentrene et udbredt behov for at oprette egne kompetenceudviklingsforløb, eller købe kurser hos private udbydere. Således svarer 63 % af medarbejderne, at de i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad finder det nødvendigt. Blandt lederne finder 76 % det nødvendigt, fordi det formelle voksen- og efteruddannelsessystem ikke har tilbudt de specifikke kurser/forløb. Kun to procent af medarbejderne finder slet ikke de skræddersyede, specifikt tilrettelagte kompetenceudviklingsforløb nødvendige, jf. figur 9. 11

12 Figur 9 I hvor høj grad oplever du, at det er nødvendigt for din arbejdsplads at oprette egne kompetenceudviklingsforløb, fordi det formelle voksen- og efteruddannelsessystem ikke har tilbudt de specifikke kurser/forløb? I meget høj grad 13% I høj grad 21% I nogen grad 28% I ringe grad 7% Slet ikke 2% Kan ikke vurdere det 28% Eksempler på efterspurgte kurser og uddannelser Mange jobcentermedarbejderne tilkendegiver i det åbne svarfelt, at de mangler kurser med følgende indhold: - Lovkurser. Både på introducerende og mere avanceret niveau. - Coaching/samtaleteknikker. Herunder empowerment og hvordan man griber den svære samtale an. - Samtaleteknikker i forhold til - og viden om - psykisk syge. Langt de fleste 89 % medarbejdere i jobcentrene deltager i uformel voksen- og efteruddannelse. Blandt lederne er andelen helt oppe på 97 %. Det er mest udbredt, at medarbejderne deltager i den uformelle kompetenceudvikling 1-5 dage årligt (45 %). 24 % bruger 6-10 dage årligt på uformel kompetence udvikling, mens 11 % bruger dage årligt, jf. figur

13 Figur 10 Hvor ofte deltager du i uformel voksen- og efteruddannelse? 0 dage 11% 1-5 dage 45% 6-10 dage 24% dage 11% Over 20 dage 9% Det fremgår, at to tredjedele af alle medarbejdere arbejder med sidemandsoplæring i løbet af et år. Hyppigheden heraf varierer. Oplæg, foredrag eller temadage, er også hyppigt brugt. 49 % deltager årligt i denne form for uformel voksen- og efteruddannelse. Mange kommuner gør også brug af privat tilrettelagte interne kurser, således deltager 65 % af medarbejderne årligt i et kursus tilrettelagt af en privat udbyder. Endelig er der en del medarbejdere 57 % i jobcentrene, som årligt deltager i uformel voksen- og efteruddannelse i samarbejde med undervisningsinstitutioner, kommuner eller konsulentfirmaer, jf. tabel 5. 13

14 Tabel 5: Hvor hyppigt har du deltaget i nedenstående typer af uformel voksen- og efteruddannelse? Pct. Dagligt Ugentligt Månedligt Årligt Aldrig Ved ikke Observation af kollegaers opgaveudførelse/sidemandsoplæring 9% 14% 20% 24% 23% 10% Oplæg, foredrag og lignende (fx temadage, eftermiddagsoplæg eller lignende) 0% 2% 39% 49% 6% 4% Kommunale eller private tilrettelagte interne kurser for personalet 0% 0% 20% 65% 9% 5% Private tilrettelagte kurser, som ikke udelukkende er for jobcentrets personale 0% 0% 4% 43% 39% 14% Samarbejde med undervisningsinstitutioner, kommuner, konsulentfirmaer eller lignende 2% 3% 12% 40% 27% 16% Langt de fleste 70 % vurderer, at de i høj grad eller meget høj grad er uddannelsesmæssigt klædt på til at varetage deres opgaver i beskæftigelsesindsatsen. Blandt lederne mener 87 %, at de i høj grad eller meget høj grad uddannelsesmæssigt er klædt på til at varetage opgaverne i beskæftigelsesindsatsen. Yderligere 25 % af jobcentermedarbejderne vurderer, at de i nogen grad er klædt på til at varetage deres arbejdsopgaver. Kun én procent vurderer, at de i ringe grad er klædt på til at varetage deres opgaver, jf. figur 11. Der er ingen ledere, som kun i ringe grad eller slet ikke mener, de er i stand til at varetage deres arbejdsopgaver i beskæftigelsesindsatsen. 14

15 Figur 11 I hvor høj grad vurderer du, at du alt i alt er uddannelsesmæssigt klædt på til at varetage dine arbejdsopgaver i beskæftigelsesindsatsen? I meget høj grad 15% I høj grad 55% I nogen grad 25% I ringe grad 2% Slet ikke 0% Kan ikke vurdere det 2% Flertallet 59 % vurderer, at de i høj grad eller i meget høj grad uddannelsesmæssigt er klædt på i forhold til at arbejde med de gældende love og regler. Blandt lederne er det 86 %, som svarer i høj eller meget høj grad til spørgsmålet. Yderligere 10 % af lederne svarer, at de i nogen grad er klædt på til at arbejde med de gældende love og regler 34 % af alle medarbejderne svarer, at de i nogen grad er klædt på til det. Kun én procent vurderer, at de slet ikke er uddannelsesmæssigt klædt på i forhold til at arbejde med de gældende love og regler, jf. figur 12. Figur 12 I hvor høj grad føler du, at du er uddannelsesmæssigt klædt på i forhold til at arbejde med de gældende love og regler? I meget høj grad 13% I høj grad 46% I nogen grad 34% I ringe grad Slet ikke Kan ikke vurdere det 4% 1% 2% 15

16 75 % af alle medarbejdere vurderer, at de uddannelsesmæssigt i høj grad eller i meget høj grad, er klædt på til dialogen med borgeren. 18 % vurderer, at de i nogen grad er klædt på til dialogen. Kun 2 % mener, at de i ringe grad er klædt på til dialogen med borgeren, jf. figur 13. Figur 13 I hvilken grad føler du, at du er uddannelsesmæssigt klædt på til dialogen med borgeren? I meget høj grad 26% I høj grad 48% I nogen grad 18% I ringe grad Slet ikke Kan ikke vurdere det 2% 0% 5% Eksempler på forslag til, hvordan dialogen med borgeren kan blive endnu bedre Jobcentermedarbejderne har haft mulighed for, i åbne svarfelter, at kommentere, hvordan dialogen med borgeren kan blive endnu bedre, end den er i dag. Et par af de områder, som mange af medarbejderne har peget på er: - At de har et behov for at lære bedre samtaleteknikker til brug for den svære samtale i mødet med komplekse ledige. - Herudover også samtaleteknikker med en coachende tilgang til borgeren. 4.6 Samarbejdet og kendskabet til virksomhederne Som beskrevet i afsnit 4.2, har medarbejderne i jobcentrene et godt kendskab til private virksomheder bl.a. via tidligere beskæftigelse i private virksomheder. Størstedelen af medarbejderne indhenter deres viden via kollegaer (66 %) og via personlig virksomhedskontakt (41 %). Dagspressen anvendes af 27 %, mens 26 % angiver, at Beskæftigelsesregionernes arbejdsmarkedsbalance er kilde til viden. Endelig bruger 22 % virksomhedsnetværk til at indhente viden om virksomhederne, jf. figur

17 Figur 14 Hvor indhenter du den viden om virksomheder som du bruger i din hverdag? Beskæftigelsesregionernes arbejdsmarkedsbalance 26% Personlig virksomhedskontakt 41% Oplysninger fra kollegaer 66% Dagspressen Virksomhedsnetværk Andet 27% 22% 27% Anm.: Tabellen summerer ikke til 100 %, da jobcentermedarbejderne har haft mulighed for at sætte mere end et kryds. Blandt lederne er fordelingen lidt anderledes: - 63 % henter viden via oplysninger fra kollegaer - 53 % fra Beskæftigelsesregionernes arbejdsmarkedsbalance - 44 % fra dagspressen - 38 % via virksomhedsnetværk - 27 % gennem personlig virksomhedskontakt Eksempler på forslag til bedre kendskab til virksomhederne Jobcentermedarbejderne har i åbne svarfelter taget stilling til, hvordan kendskabet til virksomhederne kan blive bedre, end det er i dag. Tre af de områder, som mange af medarbejderne peger på er: - Flere virksomhedsbesøg. Jobcentrene skal prioritere at komme ud til virksomhederne og lave mindre fx administrativt arbejde. - En database med virksomheder og kontaktpersoner, så indsatsen systematiseres og så viden spredes. - Bedre samarbejde mellem aktører som LBR, de lokale erhvervsråd, jobcentrene, medarbejderne internt i jobcentrene m.m. 41 % samarbejder med virksomheder. Der samarbejdes typisk om at finde en plads til en ledig i fx virksomhedspraktik eller løntilskud (40 %). 13 % samarbejder med hjælp til rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på opfordring af virksomheden selv. Endvidere samarbejder 11 % med 17

18 virksomhederne om opsøgende arbejde for at få virksomheder til at ansætte ledige på normale vilkår, jf. figur 15. Figur 15 Hvad samarbejder du typisk med virksomheder om? Konkret samarbejde om fx virksomhedspraktik eller løntilskud 40% Opsøgende arbejde ift. ansættelse af ledige på normale vilkår Hjælp til rekruttering af nye medarbejdere Hjælp til nye ledige i forbindelse med større afskedigelser i 4% 11% 13% I mit arbejde har jeg typisk ikke kontakt med virksomheder. 59% 18

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013

KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013 KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013 KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING SLOTSHOLM A/S RÅDHUSSTRÆDE 6 1466 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Erhvervsaktive ser i større grad jobmuligheder end ledige

Erhvervsaktive ser i større grad jobmuligheder end ledige 10. november 2013 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Erhvervsaktive ser i større grad jobmuligheder end ledige To ud af tre erhvervsaktive mener, at der er ledige job, som ledige ikke vil have. Blandt ledige

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

N OTAT. Hovedresultater: De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden

N OTAT. Hovedresultater: De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden N OTAT De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden Den 26. november 2014 Sags ID: SAG-2013-06868 Dok.ID: 1940895 Hovedresultater: JNC@kl.dk Direkte 3370 3802 Mobil 3131 1749 2 ud af 3 børn i alderen

Læs mere

Protokol (anonymiseret udgave)

Protokol (anonymiseret udgave) Protokol (anonymiseret udgave) Fremtidsværksted 19. november 2007 på RUC 'Den gode sagsbehandling ved langtidssygdom og nedsat erhvervsevne' Sammenfatning (utopier og virkeliggørelse) Der ønskes mere tid

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt Notat Hjemmearbejde/distancearbejde Hjemmearbejde/distancearbejde er udbredt blandt virksomhederne i Danmark. Det kan være med til at give medarbejderne en større fleksibilitet ved evt. syge børn eller

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Konsulenter og chefer på jobcentre.

Konsulenter og chefer på jobcentre. Konsulenter og chefer på jobcentre. Undersøgelse blandt ansatte og chefer på landets 91 jobcentre viser udbredt utilfredshed med bureaukrati, ringe tillid til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred

Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred Marts 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag September 2013 Faktaark Forbedringsforslag Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev DeFacto

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland University College Sjælland udbyder i dag en lang række professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser inden for de sundheds-, lærer-, pædagog-,

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere