KonjunkturNYT - uge 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 12"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt Internationalt OECD s interim assessment, marts 15 USA: Forbrugertilliden og detailsalget faldt, mens industriproduktionen var uændret Tyskland: Forbedret erhvervstillid Storbritannien: Uændret ledighed og større beskæftigelse Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Nationalbanken forhøjer foliorammen Den danske krone er styrket over for en række andre valutaer Sveriges Riksbank annoncerer sænkning af repo-renten Federal Reserve og Bank of Japan fastholder nuværende pengepolitik Fremgang på de internationale aktiekursindeks og fald i olieprisen målt i USD Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Firmaernes salg (løbende priser) steg med,1 pct. fra december 1 til januar 15, når der ses bort fra energi og korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur 1.1. Stigningen kommer efter et større fald i december. Ses der på tremånedersperioden november-januar i forhold til de foregående tre måneder, har der været en stigning i firmaernes salg på knap ½ pct. Tallene er foreløbige og bliver ofte revideret på grund af sene indberetninger. Stigningen i salget siden december gælder de fleste erhvervshovedgrupper. Især inden for Landbrug, skovbrug og fiskeri, Transport og Bygge og anlæg har der været fremgang. I de seneste tre måneder har stigningerne inden for hovederhvervene generelt været mere afdæmpede i forhold til de tre forudgående måneder, mens salget er faldet i industri og handel. Salget til det indenlandske marked er de seneste tre måneder steget,5 pct., når der sammenlignes med de foregående tre måneder. I samme periode er salget til eksportmarkederne stort set uændret, jf. figur 1.. Dermed adskiller udviklingen de seneste tre måneder sig fra de seneste års tendens til, at salget til eksportmarkederne vokser hurtigere end det indenlandske salg. Figur 1.1 Firmaernes salg ekskl. energi Figur 1. Firmaernes salg ekskl. energi (3 mdr. glidende gnst.) Mia. kr. Mia. kr. Indeks (1=) Indeks (1=) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Energi omfatter råstofudvinding og forsyning. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Detailsalget faldt svagt i februar Mængdeindekset for detailomsætningen (korrigeret for normale sæsonudsving) faldt fra januar til februar med, pct., jf. figur 1.3. Detailsalget har dog generelt været stigende igennem 1, og sammenlignes de sidste tre måneder med de tre foregående, er detailsalget,3 pct. højere. Ligeledes er detailsalget i februar 15 1,1 pct. højere end i februar 1. Den generelle fremgang i detailomsætningen er understøttet af den svage prisudvikling, der særligt skyldes faldet i oliepriserne siden sensommeren. Dette styrker købekraften hos forbrugerne og gavner dermed detailomsætningen. Faldet i februar skyldes særligt en tilbagegang i salget af andre forbrugsvarer på,8 pct. Salget af fødevarer og andre dagligvarer trak i den anden retning med en stigning på,3 pct., mens salget af beklædning mv. var omtrent uændret, jf. figur 1.. Figur 1.3 Mængdeindeks for detailomsætning Figur 1. Detailomsætningens underkomponenter Indeks (1=) Indeks (1=) Kilde: Danmarks Statistik. Indeks (1=) Indeks (1=) Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer

4 Producent- og importpriserne tiltog i februar Priserne på danskproducerede varer 1 steg med 1,1 pct. i februar, jf. figur 1.5. Det skyldes dels en stigning i priserne inden for råstofindvinding på 8, pct. men også en stigning inden for fremstillingsvirksomhed med,5 pct. Set over det sidste år er priserne på danskproducerede varer imidlertid aftaget med,7 pct., hvilket primært afspejler et fald inden for råstofindvinding på 3,8 pct. Den faldende tendens i producentpriserne afspejles også i en lav forbrugerprisinflation, der særligt trækkes ned af faldende varepriser. Priserne på importvarer steg med 1, pct. i februar. Det skyldes en stigning i priserne inden for fremstillingsvirksomhed på 1, pct., hvilket skal ses i lyset af deprecieringen af den effektive kronekurs på 1, pct. alene i februar. Det skyldes dog også stigende priser inden for råstofindvindingen på 15, pct. Overordnet har der været en relativt flad udvikling i importprisindekset det seneste halve år, hvilket skal ses på baggrund af den generelt svage prisudvikling hos Danmarks samhandelspartnere. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning, der afspejler importørernes købspriser og producenternes salgspriser ekskl. afgifter og moms, steg med 1, pct. i februar, jf. figur 1.. Indekset har dog gennemgående været faldende siden efteråret 1. Det seneste år er det faldet med 1,5 pct. Figur 1.5 Producent- og importprisindeks Figur 1. Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Indeks (1=) Indeks (1=) Indeks (1M1=) 115 Pct Samlet dansk produktion Import Årstigningstakt (h. akse) Prisindeks Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1 Producentprisindekset for dansk produktion afspejler producentpriserne på den samlede danske produktion inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed samt energi- og vandforsyning. Importprisindekset afspejler importpriserne inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed, energi- og vandforsyning.

5 Nationalbankens kvartalsoversigt Nationalbanken har offentliggjort en ny konjunkturvurdering. Banken forudser en fremgang i BNP på, pct.,,1 pct. og 1,8 pct. i henholdsvis 15, 1 og 17. I forhold til bankens prognose fra december er skønnene for BNP-væksten opjusteret,3 pct.-point i 15 og,1 pct.-point i 1. Skønnene for BNP indebærer, at produktionsgabet og ledighedsgabet bliver lukket frem mod 17. Banker forventer, at beskæftigelsen vil stige med 3. personer, 35. personer og 3. personer i henholdsvis 15, 1 og 17. Banken forventer en fortsættelse og styrkelse af det opsving, som allerede har været i gang i nogen tid. Den forventede fremgang i den indenlandske private efterspørgsel gør konjunkturopgangen mere selvbærende. Det meget lave renteniveau, faldet i oliepriserne siden sidste sommer samt svækkelsen af den effektive kronekurs danner en væsentlig del af baggrunden for et løft i BNP-væksten i år og de kommende år. Risiciene for prognosen knytter sig især til udviklingen i udlandet, herunder euroområdet, samt effekterne af de meget lave renter på investerings - og opsparingsadfærden. De lave renter indebærer ifølge banken risikoen for en usund udvikling på dele af boligmarkedet. Tabel 1.1 Seneste vækstskøn for Danmark ØR NB ØR NB NB Realvækst, pct. BNP 1,,,,1 1,8 Privat forbrug 1,5, 1,,,1 Offentligt forbrug 1,5 1,,1,, Offentlige investeringer, -,7 -,5-1,,9 Boliginvesteringer,5 1, 5,5,7,1 Erhvervsinvesteringer 3, 5,1,8 5,3 5, Lagerinvesteringer,,,,, Eksport, 3,1,7 3, 3,3 Import,8 3, 5,3 3,3 3,8 Pct. af BNP Betalingsbalance,9 7,,7 7,,9 Offentlig saldo -,5-1,8 -, -,5 -,1 1. personer Bruttoledighed Beskæftigelse Kilde: Nationalbankens Kvartalsoversigt, 1. kvartal 15 og Økonomisk Redegørelse, december 1. 5

6 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT OECD s interim assessment, marts 15 OECD har offentliggjort deres interim vurdering af udsigterne for 15 og 1 i G7- landene og Kina, Indien og Brasilien. 3 Generelt er vækstudsigterne forbedrede. I forhold til Økonomisk Redegørelse, december 1, er skønnet for BNP-væksten i 15 og 1 opjusteret for euroområdet og Indien, mens særligt brasiliansk vækst ser svag ud, jf. tabel.1. Bedringen skyldes hovedsageligt to forhold olieprisen og pengepolitikken. De seneste måneders fald i olieprisen understøtter den globale efterspørgsel, særligt blandt olieimporterende lande. Den Europæiske Centralbanks annoncering af kvantitative lempelser i januar har bidraget til at styrke de europæiske vækstudsigter, blandt andet gennem stigende aktivpriser og forbedrede finansieringsforhold. Trods den generelle bedring i vækstudsigterne vurderer OECD imidlertid, at meget lav inflation og lave renter er med til at øge risikoen for ustabilitet på de finansielle markeder. Samtidig vurderes de forventede vækstrater i euroområdet ikke at være tilstrækkelig til at skabe genopretning på arbejdsmarkedet. Derfor peger OECD fortsat på behovet for, at den lempelige pengepolitik ikke står alene, men understøttes af struktur- og finanspolitik. Tabel.1 OECD s skøn for BNP-væksten i G7-landene OECD skøn ØR dec. Forskel fra ØR dec. OECD skøn ØR dec. Forskel fra ØR dec. Pct USA, 3,1 3,1, 3, 3, -, Euroområdet,9 1, 1,,, 1,7,3 Japan, 1,,9,1 1, 1,, Tyskland 1, 1,7 1,1,, 1,8, Frankrig, 1,1 1,,1 1,7 1,5, Italien -,,,, 1,3 1,1, Storbritannien,,,7 -,1,5,5, Canada,5,, -,,1, -,3 Kina 7, 7, 7,1 -,1,9,9, Indien 7,3 7,7, 1,3 8,,9 1,1 Brasilien, -,5 1, -1,9 1,, -1, Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 1 og Interim Assessment, marts Interim prognosen er en prognoseopdatering, som bliver offentliggjort midtvejs mellem OECD s halvårlige Economic Outlook. Vurderingen dækker færre lande, og baseres i højre grad på tekniske fremskrivninger, end i Economic Outlook, der offentliggøres til maj.

7 USA Forbrugertilliden, målt ved Michigan-indikatoren, faldt med, point til indeks 91, i marts, jf. figur.1. Det skyldes et fald i både forbrugernes forventninger til fremtiden og vurdering af den nuværende situation. Udviklingen skal ses i sammenhæng med en særdeles kold februar måned og stigningen i oliepriserne gennem samme periode. Figur.1 Forbrugertillid (Michigan), USA Indeks Indeks 7 5 Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden Historisk gennemsnit Kilde: Reuters EcoWin. Detailsalget, opgjort i løbende priser, faldt med, pct. i februar ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Det er 3. måned i træk, at detailsalget falder, hvilket hovedsageligt skyldes de kraftigt faldende oliepriser. Benzinsalget er således faldet med omkring 17 pct. fra november til januar. Oliepriserne steg dog gennem februar, hvilket trak benzinsalget op. Kernedetailsalget, som er detailsalget fratrukket bil-, benzin- og byggematerialesalget, var omtrent uændret i februar. Ifølge den foreløbige opgørelse var industriproduktionen omtrent uændret i februar, jf. figur.3. Produktionen i fremstillingserhvervene faldt svagt, mens råstofindvindingen faldt med,5 pct. Produktionen i forsyningserhvervene steg med godt 7 pct., hvilket hovedsageligt skyldes den kolde februar måned. Figur. Figur.3 Detailsalg, USA Industriproduktion, USA Indeks (8M1=) Indeks (8M1=) Indeks (7M1=) Indeks (7M1=) Total Kernedetailsalg Kilde: Reuters EcoWin. 7

8 Tyskland I marts viste ZEW-indikatoren en forbedring af de finansielle analytikeres vurdering af den nuværende situation og deres forventninger til de kommende måneder, jf. figur.. Det er 5. måned i træk, at ZEW-indikatoren for både den nuværende situation og forventningerne til fremtiden er steget. Det skal ses i lyset af fremgang i den tyske økonomi ved udgangen af 1 samt tegn på generel forbedring i euroområdet, blandt andet som følge af Den Europæiske Centralbanks annoncering af obligationsopkøbsprogram. Figur. Erhvervstillid (ZEW), Tyskland Figur.5 Ledighed, Storbritannien Indeks Indeks Nuværende situation Forventninger til de kommende måneder Pct. af arbejdsstyrken 1. personer Ændring i beskæftigelsen (h. akse) Ledighed Kilde: Reuters EcoWin. Storbritannien Ledigheden var omtrent uændret på 5,7 pct. af arbejdsstyrken i januar, mens beskæftigelsen steg med omtrent. personer, jf. figur.5. Ledigheden er faldet betydeligt gennem 1. 8

9 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Nationalbanken valgte d. 18. marts at forhøje den samlede folioramme fra 37 mia. kr. til 15 mia. kr. Dette gøres for at imødegå bankernes øgede placeringsbehov, der er opstået som følge af Nationalbankens opkøb af valuta og stoppet af statsobligationsudstedelser. Den danske krone er i løbet af ugen blevet styrket, særligt overfor den svenske krone og det britiske pund. På et rentemøde d. 18 marts valgte Sveriges Riksbank at sænke repo-renten med,1 pct.-point til -,5 pct. og påbegynde et opkøbsprogram af statsobligationer for 3 millioner svenske kroner med virkning fra 5. marts med henblik på at øge inflationen. Samme dato valgte den amerikanske centralbank (Federal Reserve), at fastholde renten på,5 pct. Bank of Japan valgte på rentemødet d. 17. marts at videreføre deres nuværende pengepolitik. Siden sidste torsdag har der været generel fremgang på det danske og ledende internationale aktiekursindeks. Olieprisen (målt i USD) er faldet med knap 3,5 USD. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. 3 Torsdag Ændring ift. Torsdag 19/3 sidste tordag 19/3 Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: 3-md. Pengemarkedsrente -,3, pct.point USA (federal funds rate),5, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig,3 -,5 pct.point Sverige (repo) -,1, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet (refinansieringsrenten),5, pct.point Kort realkreditlån -,1, pct.point Storbritannien (repo),5, pct.point Langt realkreditlån, -,5 pct.point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA 1,97 -,1 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,33 -, pct.point Indskudsbeviser -,75, pct.point Tyskland,19 -, pct.point Udlån,5, pct.point Storbritannien 1,53 -,1 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (3-mdr.) -,3, pct.point JPY/USD,83,1 pct. Langt (1-årigt):,5 -,1 pct.point GBP/USD 17,7 -, pct. EUR/USD 1,59,3 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (3/7-89 = ) 913,13,19 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P5 89 1,13 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 5 1,5 pct. EUR/DKK 7,9 -,1 pct. USD/DKK 98, -,33 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 37,8 pct. SEK/DKK,9-1, pct. Storbritannien, FTSE 9,98 pct. NOK/DKK 8,3 -,18 pct. GBP/DKK 13,77-1,9 pct. JPY/DKK 5,79,5 pct. Oliepriser: CHE/DKK 7,1,9 pct. Brent (USD) 53,3-3,8 USD Brent (DKK) 371-5,3 DKK Effektiv kronekursindeks (19 = ) 97,7,37 point 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Reuters EcoWin, Bloomberg og Danmarks Nationalbank 9

10 Millioner Figur 3.1 Pengepolitiske renter Figur 3. Den Europæiske Centralbanks (ECB) balance Pct. Pct Bio. euro 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, -,5-1, Bio. euro 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, -,5-1, USA Danmark¹ Euroområdet LTRO² MRO² Værdipap. Andre aktiver Indlån 1) Diskontoen anvendes som Danmarks pengepolitiske rente. ) MRO-lån er udlån optaget i forbindelse med ECB s ordinære refinansieringsoperationer, mens LTRO-lån er udlån optaget i forbindelse med ECB s længerevarende refinansieringsoperationer. Kilde: Reuters EcoWin og Bloomberg. Figur 3.3 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Rentespænd i forhold til Tyskland Pct.,5 Pct.-point, Pct.-point 8 Pct.-point 8, 1,5,, 1,,,5, -, -, -,5 -, -1, -,8-1,5-1, mar 13 jul 13 nov 13 mar 1 jul 1 nov 1 mar 15 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Kilde: Reuters EcoWin og Bloomberg. - - nov 1 mar 13 jul 13 nov 13 mar 1 jul 1 nov 1 mar 15 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Figur 3.5 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Figur 3. Udvalgte aktieindeks Euro Dollar mar 13 jul 13 nov 13 mar 1 jul 1 nov 1 mar 15 Indeks (5=) Indeks (5=) mar 13 jul 13 nov 13 mar 1 jul 1 nov 1 mar 15 Euro Kilde: Reuters EcoWin Dollar (h. akse) Eurostoxx Nikkei 5 S&P 5 OMX C 1

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. -. januar 7 Danmark Firmaernes salg steg markant i november Fremgang i detailhandlen i. kvartal trods fald i december Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. september ) Side af KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. juni 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. november ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 2. september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34-35

KonjunkturNYT - uge 34-35 KonjunkturNYT - uge - 7. august 8. august Danmark Fortsat lav ledighed trods svag stigning i. kvartal ifølge AKU Lønmodtagerbeskæftigelsen steg i juni for 6. måned i træk Detailsalget steg i juli Forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere