KonjunkturNYT - uge 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 37"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i juli Lidt flere offentligt beskæftigede i. kvartal Flere ledige stillinger i. kvartal Lidt færre ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i august Atter fremgang i bilsalget i august Fortsat lav forbrugerprisinflation i august Internationalt Euroområdet: BNP steg, pct. i. kvartal USA: Fortsat fremgang på arbejdsmarkedet Tyskland: Industriproduktionen steg Storbritannien: Fald i industriproduktionen Sverige: BNP-vækst på, pct. i. kvartal og fald i inflationen og ledigheden Japan: BNP faldt, pct. i. kvartal Kina: Fortsat stigende inflation Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of England fastholder styringsrenten De asiatiske aktier stiger mens de europæiske falder Den danske krone er styrket overfor ledende internationale valutaer Olieprisen falder Center for Konjunktur og Økonomisk Politik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Fald i industriproduktionen i juli Industriproduktionen (i faste priser) faldt med,7 pct. i juli, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Der er traditionelt store månedlige udsving i industriproduktionen, og faldet i juli kommer efter en betydelig stigning i juni. Trods en generelt stigende tendens siden er industriproduktionen faldet med, pct. i forhold til juli sidste år. Produktionsfaldet i juli gør sig gældende i mange brancher. I medicinalindustrien faldt produktionen med, pct. Priserne inden for medicinalindustrien steg relativt kraftigt i juli, og omsætningen i løbende priser faldt således kun med, pct. Produktionen faldt også i tobaksindustrien og elektronikindustrien, men steg med, pct. inden for møbelindustrien, som også omfatter legetøjsproduktion. Industriens omsætning (i løbende priser) faldt med,7 pct. fra juni til juli. Omsætningen faldt på både eksportmarkedet og hjemmemarkedet. Faldet i eksportmarkedsomsætningen kommer dog efter en pæn stigning i starten af, jf. figur.. Eksportmarkedsomsætningen er således, pct. højere end i juli sidste år. Faldet i omsætningen på hjemmemarkedet var på, pct. i forhold til sidste måned, og den er faldet med,9 pct. i forhold til juli måned sidste år. Figur. Industriproduktion Figur. Industriomsætning ( mdr. glidende gns.) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked 9 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret) faldt i juli ligesom i de foregående tre måneder, jf. figur.. Det skal ses i lyset af nogle solide stigninger i eksporten i starten af året. De første syv måneder af året har vareeksporten også været ½ pct. højere end i samme periode sidste år. Vareimporten har haft omtrent samme udvikling, dog har væksten været lavere på omtrent ¾ pct. Faldet i vareeksporten i juli er bredt funderet på tværs af varegrupper. Det er blandt andet eksporten af kemikalier (herunder medicin) og maskiner undtagen transportmidler, som trækker ned. Set over de første syv måneder er de to varegrupper imidlertid steget med henholdsvis 8½ pct. og ½ pct. Eksporten af fødevarer er omtrent uændret i samme periode. Både eksporten og importen af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) steg i juli. På trods af udsving i tjenesteeksporten har den generelt været stigende siden starten af, jf. figur.. Siden sidste opgørelse er tjenesteeksporten for første halvår opjusteret. Figur. Udenrigshandlen, varer (ekskl. energi, skibe og fly) Figur. Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigeret. I figur. er både eksporten og importen af tjenester opgjort som et måneders løbende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik. Ekskl. skibe og fly mv. samt energi.

4 Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i juli Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster for juli viser et overskud på 9¼ mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det afspejler i høj grad et stort overskud på vare- og tjenestebalancen, jf. figur.. For året til dato udgør overskuddet på betalingsbalancen 7½ mia. kr., jf. figur.. Den primære årsag hertil er et solidt overskud på vare- og tjenestebalancen i de første syv måneder af året, mens løn- og formueindkomsten samlet set også bidrager. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Løn- og formueindkomst Varer og tjenester Overførsler Løbende poster Resterende måneder År til dato Anm.: Begge figurer er sæsonkorrigerede. I figur. trækkes løn- og formueindkomsten i marts ned af ekstraordinær udbyttebetaling i Mærsk. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

5 Lidt flere offentligt beskæftigede i. kvartal Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med fuldtidspersoner i. kvartal i forhold til kvartalet forinden, når der korrigeres for sæsonudsving. Den offentlige beskæftigelse har ellers generelt været aftagende siden midten af, og siden. kvartal er den offentlige beskæftigelse faldet med. fuldtidspersoner, jf. figur.7. Udviklingen i. kvartal dækker over et fald i beskæftigelsen i kommunerne på fuldtidspersoner i forhold til kvartalet før. Beskæftigelsen i staten og regionerne steg derimod lidt. Beskæftigelsen i kommunerne har været aftagende siden. kvartal, og i. kvartal var der godt. færre beskæftigede sammenlignet med et år tidligere. Beskæftigelsen i staten og regionerne er derimod steget lidt over det seneste år, jf. figur.8. Den offentlige beskæftigelsesstatistik viser omtrent den samme udvikling som i nationalregnskabet, der også viste en lille stigning i den offentlige beskæftigelse i. kvartal i forhold til kvartalet før. Tendensen med et fald siden midten af er ligeledes ens for begge statistikker. Nationalregnskabet tæller antal personer i beskæftigelse, uanset hvor mange timer den enkelte arbejder, og kan blandt andet derfor ikke direkte sammenlignes med fuldtidsbeskæftigelsen i den offentlige beskæftigelsesstatistik. Figur.7 Offentlig fuldtidsbeskæftigelse Figur.8 Fuldtidsbeskæftigelse i stat, regioner og kommuner. personer. personer 7 7. personer. personer Stat Regioner Kommuner (h. akse) Anm.: Antal sæsonkorrigerede fuldtidsbeskæftigede opgjort på basis af arbejdsgivernes indberetninger til SKAT s eindkomst i overensstemmelse med statistikken for beskæftigelse for lønmodtagere. Strejken i foråret 8 og lærerkonflikten i foråret reducerede midlertidigt den offentlige beskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik.

6 Flere ledige stillinger i. kvartal Der var.7 ledige stillinger i den private sektor i. kvartal, hvilket er knap. flere end i samme kvartal sidste år, jf. figur.9. Stigningen i antallet af ledige stillinger bekræfter sammen med stigende beskæftigelse og en generelt faldende ledighed billedet af et opsving på arbejdsmarkedet. Der var fremgang i antallet af ledige stillinger inden for byggeri, handel og transport, finansiering, forsikring og ejendomshandel samt erhvervsservice i. kvartal sammenlignet med det tilsvarende kvartal sidste år. Det gælder også, når man ser på andelen af ledige stillinger i forhold til det samlede antal beskæftigede og ledige stillinger inden for erhvervet, jf. figur.. Inden for information og kommunikation faldt antallet af ledige stillinger i. kvartal sammenlignet med. kvartal året før, men det er fortsat her, at der er den største andel af ledige stillinger. I industrien faldt andelen af ledige stillinger til det laveste niveau siden. I. kvartal steg antallet af ledige stillinger i fire ud af fem regioner (sammenlignet med. kvartal sidste år). Det var Region Hovedstaden og Region Syddanmark, der i størst omfang havde fremgang i antallet af ledige stillinger, mens antallet af ledige stillinger i Region Midtjylland faldt. Figur.9 Antal ledige stillinger Figur. Andel ledige stillinger efter erhverv. ledige stillinger. ledige stillinger. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. Industri mv. Handel og transp. Byggeri Information Finansiering mv. Erhvervsservice Anm.: Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger i erhvervet. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Lidt færre ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i august Antallet af ledige stillinger faldt med i august, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving. Dermed var der godt. ledige stillinger i Jobnet i august. Antallet af ledige stillinger har generelt været stigende siden slutningen af, men fremgangen er bøjet lidt af de seneste måneder, jf. figur.. I de første otte måneder af var der gennemsnitligt knap. flere ledige stillinger om måneden sammenlignet med den samme periode sidste år. Antallet af varslede afskedigelser steg i august til knap. personer, hvilket var flere end måneden før. Antallet af varslede afskedigelser varierer en del fra måned til måned, men et glidende gennemsnit over de seneste måneder viser, at antallet af varslede afskedigelser overordnet set har ligget på et lavt niveau i, jf. figur.. I faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal var der også ca.. varslede afskedigelser i august. Godt halvdelen var i industrien og skyldtes indskrænkninger i virksomheden (snarere end virksomhedslukning). Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet Figur. Antal varslede afskedigelser. stillinger. stillinger. personer. personer Varslede afskedigelser md. glidende gennemsnit Anm.: Egen sæsonkorrektion. Den stiplede linje i figur. angiver et måneders glidende gennemsnit. Kilde: Jobindsats.dk. 7

8 Atter fremgang i bilsalget i august Det samlede antal nyregistrerede personbiler i august var godt 8.7, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til en stigning på, pct. i forhold til juli, jf. figur.. Udviklingen skyldes særligt en stigning i salget til erhverv på 9 pct., mens salget til husholdningerne er steget med pct. Bilsalget har generelt været opadgående henover sommeren, og sammenlignes den seneste tremåneders periode med den foregående, er bilsalget steget med,9 pct. Denne stigning er især drevet af salget til husholdningerne, der er steget med 8, pct. i samme periode. Det samlede salg til husholdningerne er år til dato faldet med knap pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Dette dækker dog over, at en stadig større del af husholdningerne vælger at lease deres biler frem for at købe dem. Antallet af privatleasede biler er således i samme periode steget med godt pct. Den samlede tilgang til husholdningerne, der inkluderer både køb og leasing, er knap 8. biler år til dato mod knap 8. i samme periode sidste år. Figur. Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede. biler. biler Husholdningerne Husholdningernes køb og privatleasing Erhvervene I alt Anm.: Privatleasing er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik 8

9 Fortsat lav forbrugerprisinflation i august Forbrugerprisinflationen udgjorde, pct. i august, jf. figur.. Årsstigningstakten i forbrugerpriserne har dermed udgjort,-,7 pct. de seneste måneder. Stigningstakten i august er lidt lavere end i juli, hvor forbrugerpriserne steg med,7 pct. på årsbasis. Det blandt andet udviklingen i energipriserne herunder benzin, elektricitet og fyringsolie der bidrager til, at stigningen i forbrugerpriserne var lidt lavere i august end i juli. Forbrugerprisinflationen er dermed fortsat på et lavt niveau og holdes nede af prisudviklingen på energi samt en lav tjenesteinflation set i et historisk perspektiv, jf. figur.. Kerneinflationen (prisudviklingen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) udgjorde, pct. i august, hvilket er en anelse højere end i de foregående fem måneder, hvor den har ligget på, pct., jf. figur.. Kerneinflationen er dermed fortsat på et niveau, der generelt er noget højere end det foregående halvandet år. Figur. Forbrugerpris- og kerneinflation Figur. Vare- og tjenesteinflation Forbrugerprisinflation Kerneinflation Vareinflation Tjenesteinflation Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 9

10 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT Euroområdet BNP i euroområdet steg med, pct. i. kvartal ifølge det reviderede nationalregnskab, jf. figur.. Væksten skyldes særligt eksporten, som steg med, pct., mens det private og det offentlige forbrug steg med hhv., og, pct. De faste bruttoinvesteringer faldt med, pct. I forhold til den foreløbige offentliggørelse blev den kvartalvise vækst i både. og. kvartal opjusteret med, pct.-point. Figur. BNP-vækst, euroområdet (å/å) (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Reuters EcoWin USA Ledigheden faldt, pct.-point til, pct. af arbejdsstyrken i august, jf. figur.. Beskæftigelsen steg med 7. personer, hvilket primært skyldes en stigning i den private beskæftigelse. Ledigheden er faldet betydeligt siden tilbageslaget i 8-9 og befinder sig nu på det laveste niveau siden april 8, et niveau, der er på linje med Federal Reserves langsigtede skøn for ledigheden. Antallet af nytilmeldte ledige faldt med. personer i den første uge af september, jf. figur.. Det er et fald på. personer i forhold til samme uge i. Antallet af nytilmeldte ledige er faldet betydeligt siden 9 og befinder sig nu under det gennemsnitlige niveau i -7. Antallet af ledige job steg i juli til,8 mio., det højeste niveau siden serien begyndte i december. Antallet af fyringer (layoffs) faldt endvidere.

11 Figur. Ledighed, USA Figur. Nytilmeldte ledige, USA af arbejdsstyrken. personer personer. personer Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Nytilmeldte ledige Historisk gns. (siden 97) Kilde: Reuters EcoWin. Tyskland Industriproduktionen steg,7 pct. i juli, jf. figur.. Det skyldes særligt større produktion i energi- samt bygge- og anlægsbranchen. Således steg produktionen ekskl. energi- og bygge- og anlægsbrancherne med, pct. Industriproduktionen har været nogenlunde konstant gennem. Storbritannien Ifølge den foreløbige opgørelse faldt industriproduktionen med, pct. i juli, jf. figur.. Produktionen faldt med knap, pct. i fremstillingserhvervene, som udgør størstedelen af industriproduktionen, mens den steg svagt i både råstofindvindings- og forsyningserhvervene. Figur. Industriproduktion, Tyskland Figur. Industriproduktion, Storbritannien Indeks (7M=) Indeks (7M=) Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Reuters EcoWin. Sverige BNP steg, pct. i. kvartal ifølge den reviderede opgørelse af nationalregnskabet, jf. figur.. Dette er en opjustering af væksten fra den foreløbige opgørelse på, pct.- point. Væksten i. kvartal blev samtidig opjusteret med, pct.-point.

12 Figur. BNP-vækst, Sverige (å/å), 7,,,, -, -, -7, (k/k) , Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Reuters EcoWin Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, faldt, pct.-point til -, pct. i august, jf. figur.7. Den underliggende inflation, som er målt ved forbrugerprisindekset renset for energipriser og renteændringer, var, pct., hvilket ligeledes er et fald på, pct.- point i forhold til juli. Den svenske Riksbank har en inflationsmålsætning på omtrent pct., mens inflationen har ligget omkring pct. siden. Riksbanken har derfor nedsat den pengepolitiske rente tre gange siden årsskiftet og igangsat et obligationsopkøbsprogram. Ledigheden faldt med, pct.-point til 7, pct. af arbejdsstyrken i august, jf. figur.8. Faldet i ledigheden kommer efter en længere periode med stigende beskæftigelse og forholdsvis stabil ledighed. I alt er beskæftigelsen steget med. personer siden januar, mens ledigheden i samme periode har ligget stabilt indtil begyndelsen af, hvor der har været en begyndende tendens til faldende ledighed. Figur.7 Inflation, Sverige Figur.8 Ledighed, Sverige af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Forbrugerpriser Underliggende inflation Kilde: Reuters EcoWin. Japan Ifølge den anden offentliggørelse af nationalregnskabet faldt BNP med, pct. i. kvartal, jf. figur.9. Det er en oprevidering på, pct.-point i forhold til den første offentliggørelse. Sammenlignet med. kvartal var BNP-væksten på,9 pct.

13 Kina Inflationen steg med, pct.-point til, pct. i august, jf. figur.. Derved er inflationen steget måneder i træk. Stigningen skyldes blandt andet fødevarepriserne, der steg med pct.-point i august i forhold til juli. Inflationen er dog fortsat lav i historisk perspektiv. Figur.9 BNP-vækst, Japan Figur. Inflation, Kina (å/å) (k/k) (å/å) (å/å) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Reuters EcoWin.

14 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Bank of England valgte på rentemødet d. 9. september at fastholde styringsrenten på, pct. Den seneste uge er de ledende aktieindeks i Kina og Japan steget, mens aktieindeksene i euroområdet og England er faldet. Selvom udsvingene for ugen set under et har været mindre, end vi ellers har set den seneste måned, har der stadig været relativt store udsving fra dag til dag, særligt i Japan. Siden sidste torsdag er den danske krone styrket over for de ledende internationale valutaer. Det skyldes, at euroen er styrket markant over for både amerikanske dollar, japanske yen og kinesiske yuan. Olieprisen er siden torsdag i sidste uge faldet lidt over pct. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente Torsdag Ændring ift. Torsdag /9 sidste torsdag /9 Ændring ift. sidste torsdag Ledende renter, pct. p.a.: -,8, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,87, pct.point Sverige (repo) -,, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet,, pct.point Kort realkreditlån -,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,8 -, pct.point Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Nationalbankens satser: USA,, pct.point Diskonto,, pct.point Japan,7 -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Tyskland,8 -, pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Storbritannien,8 -, pct.point Udlån,, pct.point Valutakurser : Rentespænd til Tyskland (pct.-point): JPY/EUR,7 -,8 pct. Kort (-mdr.) -,, pct.point GBP/EUR 7, -,8 pct. Langt (-årigt):,, pct.point USD/EUR 88,8 -,7 pct. CNY/EUR,9 -,7 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/CNY,77,8 pct. OMXC (/7-89 = ) 97,9, pct. Aktiekurser (kursindeks): Valutakurser : USD, S&P 9, pct. EUR/DKK 7,, pct. Japan, Nikkei 8, pct. USD/DKK, -,9 pct. Kina, Shanghai composite,9 pct. SEK/DKK 79, -,77 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 7 -,7 pct. NOK/DKK 8,87 -, pct. Storbritannien, FTSE -, pct. GBP/DKK, -, pct. JPY/DKK,9 -,8 pct. Oliepriser: Brent (USD) 8, -, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ) 99,9 -, point Brent (DKK) 8 -,9 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters EcoWin, Bloomberg og Danmarks Nationalbank

15 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark¹ Euroområdet Kilde: Reuters EcoWin -point,,,,8,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -,8 -, -, sep jan maj sep jan maj sep -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar - - aug dec apr aug dec apr aug Italien Spanien Irland Frankrig Portugal sep jan maj sep jan maj sep Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters EcoWin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) sep jan maj sep jan maj sep Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Reuters EcoWin EUR/USD JPY/USD,,,,,,,,,,,,,,,9,,9,,8 sep jan maj sep jan maj sep EUR/USD JPY/USD (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. - 9. december Danmark Industriproduktionen steg i oktober Svag stigning i både importen og eksporten Pænt overskud på betalingsbalancen i oktober, men bliver lavere end Bilkøbet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 9. -. januar 7 Danmark Industriproduktionen steg i november Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november Øget overskud på betalingsbalancen i november, men året tegner

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere