Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet"

Transkript

1 Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007

2 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary Udfordringerne for de fagtekniske netværk Konklusioner Anbefalinger Perspektivering Metode Organisationsudvikling af de fagtekniske netværk Udfordringer for den nuværende organisationsmodel Organisering og rekruttering Styrker og svagheder muligheder og trusler Værdi og fagteknisk udvikling Værdi ved deltagelse i arrangementerne i de fagtekniske netværk Barrierer for deltagelse i fagtekniske netværk Fremtidig udvikling Konkurrenterne til de fagtekniske netværk Konkurrenceparametre Markedsføring og kommunikation 49

3 Forord og læsevejledning Fagteknisk koordineringsudvalg og Ingeniørforeningen i Danmark har bedt Rambøll Management om at bistå med en analyse af den fremtidige organisering af den fagtekniske aktivitet. Formålet med analysen er, at besvare spørgsmålet om, hvordan de fagtekniske netværk kan styrkes udviklingsmæssigt og organisatorisk. Baggrunden herfor er, at de fagtekniske netværk har oplevet en faldende tilslutning. Samtidigt har man i de seneste år oplevet mangel på yngre medlemmer til at tage over i bestyrelser og udvalg. Analysen dækker både over fagtekniske grupper og fagtekniske selskaber. I det følgende anvendes den samlende betegnelse fagtekniske netværk. Læsevejledning Ud over dette indledende kapitel, hvor rapportens konklusioner er opsummeret, består rapporten af tre kapitler. Kapitel 2 analyserer organisationsudviklingen af de fagtekniske netværk og afslutningsvist præsenteres konkrete organisatoriske værktøjer. Kapitel 3 præsenterer deltagernes værdi ved deltagelse i de fagtekniske netværk, samt barrierer for deltagelse og mulig fremtidig udvikling. Kapitel 4 fokuserer på konkurrenterne til de fagtekniske netværk og ser nærmere på markedsføringen og kommunikationen af de fagtekniske netværk. 1

4 1. Executive summary 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk Der har igennem en årrække været vanskeligheder med at tiltrække medlemmer til arrangementerne i de fagtekniske netværk. På baggrund af analysen og de kvalitative interview med en række udvalgte bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere kan vi udpege en række faktorer, der kan være med til at forklare udviklingen. For at skabe et overblik har vi samlet udfordringerne under tre hovedtemaer: Det organisatoriske arbejde, indsatsen af frivillige og rekruttering, det fagtekniske arbejde og konkurrenterne på det fagtekniske område. Hvert enkelt delelement vil blive gennemgået nedenfor. Det organisatoriske arbejde Et åbenlyst problem er, at det administrative arbejde er ved at vokse bestyrelserne over hovedet. Efterhånden som flere rene administrative opgaver bliver lagt ud til netværkene, herunder IT-kommunikationen, og den sekretærmæssige bistand er skåret ned, kan det i allerhøjeste grad mærkes, og det reageres der på. Samtidig giver de enkelte medlemmer udtryk for, at de ikke modtager den fornødne service og support i forbindelse med det frivillige arbejde i de fagtekniske netværk. Indsatsen af frivillige og rekruttering Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykker en vis skuffelse over at være blevet nedprioriteret i forhold til det politiske arbejde. Det kan være svært at opretholde gejsten, hvis ikke det frivillige arbejde værdsættes og påskønnes af IDA s politiske ledelse i hverdagen, påpeger flere. Der gives udtryk for, at bestyrelsesmedlemmerne ikke nødvendigvis kender til de rigtige værktøjer, der gør dem i stand til at tiltrække, rekruttere og fastholde nye, yngre medlemmer til de fagtekniske netværk. Kunsten at mobilisere og motivere især unge personer i frivillige foreninger er ikke let. Det viser sig vanskeligt for langt de fleste foreninger i dag. Men der er undtagelser, og her gælder det især om at udvikle kompetencerne blandt bestyrelsesmedlemmerne til at inspirere, motivere og mobilisere de frivillige kræfter. Det fagtekniske arbejde Flere af de interviewede giver udtryk for, at de ikke i tilstrækkeligt omfang er klar over, hvilken konkret værdi møderne har for medlemmerne. Der er et åbenbart behov for at få kortlagt medlemmernes præferencer. Det kan i høj grad være med til at sikre en større overensstemmelse mellem specifikke behov og udbuddet af konferencer og kurser. Konkurrenterne på det fagtekniske område Der har i de senere år været en sand opblomstring af nye konkurrerende aktiviteter for medlemmerne (se konkurrentanalysen nedenfor). Det betyder, at konkurrencen om medlemmernes tid er hård. Det gælder derfor om at blive bedre til at innovere og måske endda involvere medlemmerne generelt set i dette arbejde. Det vil fremgå af konkurrentanalysen nedenfor, at IDA befinder sig i et meget konkurrenceintensivt felt på en lang række områder. 2

5 1.2 Konklusioner I det følgende opsummeres konklusionerne på de tre kapitler, dvs. første del omhandler de organisatoriske udfordringer og muligheder. Anden del af konklusionerne omhandler værdien af de fagtekniske netværk og tredje del fokuserer på, hvilke konkurrenter de fagtekniske netværk møder og markedsføringen af de fagtekniske netværk Første del: organisatoriske udfordringer og muligheder I den første del af rapporten er der en række nøglespørgsmål, der er søgt besvaret. Disse vil i det følgende blive opridset før hver enkelt konklusion. Hvilke organisatoriske udfordringer står de fagtekniske netværk overfor? Udfordringerne kan groft opdeles i to typer: Den ene type angår den support, som IDA bistår med, og den anden omhandler de fagtekniske netværks interne organisering. Undersøgelsen påviser en utilfredshed med IDA s support inden for den tekniske support, samt utilfredshed med manglende anerkendelse af det frivillige arbejde. 54 pct. af bestyrelsesmedlemmerne er utilfredse eller meget utilfredse med opbakningen fra IDA s politiske ledelse. Samtidig efterspørger godt 65 pct. mere kommunikationssupport, og endeligt er der usability- og funktionalitetsproblemer med IT-værktøjet. Bestyrelsesmedlemmerne udviser størst tilfredshed med IDA s support inden for bookning af lokaler og lignende. Politisk anerkendelse og forbedring af support kan følges ad, da f.eks. øget sekretærbistand både opfattes som en anerkendelse af det frivillige arbejde men også hjælper med at løse kommunikationsopgaver. En frigørelse af sekretærressourcer kan med fordel tænkes ind i den nye aktivitetsstruktur, som i det hele taget bør tilstræbe at minimere utilfredshed og mistillid til den politiske ledelse i stedet for det modsatte. Bestyrelserne står overfor et generationsskifte, og det fordrer en åbenhed og forandringsvillighed i bestyrelserne. Det betyder, at bestyrelserne bør være åbne for at afvige fra traditionelle procedurer, hierarkier og værdier, når nye medlemmer tilbyder deres hjælp. Den største barriere for deltagelse i det frivillige arbejde er mangel på tid. Derfor kan bestyrelserne med fordel udarbejde lette systemer, der åbner op for tidsbegrænset deltagelse på særlige præmisser. Lige nu hersker opfattelsen blandt unge ingeniører, at bestyrelsesarbejde er en lukket klub for ældre ingeniører. Derfor kan rotationsordninger og målrettet rekruttering blandt unge være en løsning. Hvordan kan bestyrelserne optimere rekrutteringspraksis? Bestyrelserne mangler i høj grad hjælp til at markedsføre de positive aspekter ved bestyrelsesarbejdet. Unge ingeniører efterspørger konkrete fordele ved at involvere sig: Hvad får man ud af at investere tid i frivilligt arbejde? En mulighed er, at IDA opretter særlige bestyrelseskurser i f.eks. ledelse og kommunikation, som også kan være gavnlige i ledelsesøjemed senere i karrieren. Vores undersøgelse påviser en markant forskel på motivation for deltagelse i de fagtekniske arrangementer mellem bestyrelses- og ikkebestyrelsesmedlemmer. 55,1 pct. af bestyrelsesmedlemmer anser det faglige netværk i karriereøjemed som en stor eller meget stor værdi. Til sammenligning er andelen hos ikke-bestyrelsesmedlemmer 26,8 pct. Omvendt scorer 3

6 adgangen til nyeste faglige viden højest hos ikke-bestyrelsesmedlemmer, hvor 56,3 pct. tillægger denne stor eller meget stor værdi. Derfor kan markedsføringen af bestyrelsesarbejdet med fordel fokusere på fagligheden, f.eks. i form af medbestemmelse i arrangementers indhold og kontakt til forskere. Endelig eksisterer der allerede positive erfaringer hos nogle netværk med at rekruttere på universiteterne. Dog er det langt fra alle fagtekniske selskaber, der kender til denne model, og derfor kan videndeling hjælpe til at udbrede bedste praksis. Hvordan kan videndelingen mellem bestyrelserne bedst organiseres? 55 pct. af bestyrelsesmedlemmer påpeger i høj eller meget høj grad et behov for videndeling i forbindelse med ideer til arrangementer og ligeledes påpeger 56 % i høj grad eller meget høj grad behov for videndeling i forbindelse rekruttering og bestyrelsesarbejde. De bedste praksisser hos bestyrelserne formidles pt. ad hoc med den konsekvens, at netværkene ikke lærer systematisk af hinandens erfaringer. Samtidigt viser undersøgelsen, af videndeling gennem IT-værktøjet og IDA-forummet ikke benyttes. Analysen afdækkede to muligheder for organisering af videndeling: en centraliseret model, hvor IDA går aktivt ind og etablerer rammen for videndeling, og en decentral model, hvor bestyrelserne fortsat organiserer videndelingen, selvom dette ikke har fungeret optimalt hidtil. En forespørgsel hos bestyrelsesmedlemmer viste, at 38 pct. foretrækker den centraliserede model og 41 pct. den decentraliserede model. Kun 21 pct. foretrækker en model, hvor de fagtekniske netværk videndeler gennem et IT-understøttet værktøj varetaget af netværkene selv. Fordelene ved den centrale model, hvor IDA systematisk opsamler og videredistribuerer bedste praksis, er, at videndelingen i større grad sikres. Faren er dog også, at ansvaret for udvikling i højere grad overlades til IDA. Derimod bevares initiativet i de fagtekniske selskaber, hvis den decentrale model vælges. Faren er her, at resultaterne udebliver, og netværkene ikke får gavn af den eksisterende erfaringskapacitet. Hvis man beslutter sig for at videreføre den decentrale model, bør det dog overvejes, hvordan den kan forbedres. Eventuelt ved hjælp af løbende kurser for bestyrelserne, hvor de kan erhverve nogle værktøjer og ensartede rutiner for systematisk videndeling Andel del: værdien af de fagtekniske netværk og barrierer for deltagelse i arrangementerne Hvad er det primære udbytte ved at deltage i de fagtekniske arrangementer ifølge deltagerne Den primære værdi for deltagerne i de fagtekniske arrangementer er viden om den nyeste faglige udvikling. Arrangementerne i de fagtekniske netværk bliver således vurderet meget positivt i forhold til det faglige indhold, der præsenteres. Derimod er det færre, der har et stort udbytte af muligheden for karrierenetværk eller socialt samvær, hvilket er et klart tegn på, at deltagerne kommer for det faglige indhold, mens det mere bløde udbytte blot er en sidegevinst, der kun i mindre grad vurderes at give deltagerne værdi. 4

7 Analysen viser, at der er markant forskel på, hvilken værdi bestyrelsesmedlemmerne i de fagtekniske netværk får af arrangementerne i forhold til værdien, som de menige deltagere får. Det er naturligt, at udbyttet er forskelligt, men det er vigtigt at være opmærksom på denne forskel, når arrangementerne planlægges, med henblik på at ramme så rigtigt som muligt på indholdet af arrangementerne. Hvad er de væsentligste barrierer for at deltage i fagtekniske arrangementer? Undersøgelsen viser, at det er medlemmernes opfattelse, at den geografiske placering udgør den væsentligste barriere for deltagelse i de fagtekniske netværks arrangementer. Placeringen i København betyder, at et stort antal fra provinsen har meget lang transporttid. Men erfaringerne viser dog, at i tilfælde hvor arrangementerne placeres udenfor København, har man også problemer i forhold til at tiltrække tilstrækkelig mange deltagere. Også medlemmernes prioritering af familie og venner over deltagelse i arrangementer er en barriere, men denne barriere er ganske svær at ændre på. Derimod kan der fra netværkenes side godt arbejdes med at forbedre den geografiske spredning af arrangementerne, således at også medlemmer i udkantsområder ind i mellem har mulighed for at deltage uden at skulle transportere sig meget langt. For at imødekomme den barriere, der ifølge undersøgelsen er i forhold til tid, er det vigtigt at fokusere i endnu højere grad på, hvad der giver værdi for deltagerne af arrangementerne. Formår man til stadighed at ramme rigtigt i forhold til den aktuelle dagsorden og med spændende oplægsholdere, er det også muligt, at prioriteringen vil falde ud til fordel for de fagtekniske netværk. I den forbindelse viser analysen, at der er flere oplagte muligheder, hvorpå de fagtekniske arrangementer kan styrkes på den faglige del, da det især er dette område, deltagerne mener giver det største udbytte. Én mulighed er at inddrage den internationale vinkel i endnu højere grad end i dag, både i form af netværk til andre ingeniører i udlandet, men især i form af fagligt input, der både kan styrke danske ingeniører i deres daglige arbejde men også kan give indblik i den internationale udvikling. En anden mulighed er at gentænke de fagtekniske netværks rolle og bruge dem mere aktivt i IDA centralt, som det er set i forbindelse med Energi- og Miljøåret Tredje del: konkurrenter og markedsføring Hvem er de væsentligste konkurrenter til de fagtekniske netværk? Sammenholdes resultaterne fra analysen af, hvad der giver deltagerne værdi med konkurrentanalysen fremkommer et interessant billede. Besvarelsen af værdispørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen viste, at medlemmerne langt overvejende lagde vægt på det faglige indhold, mens de mere bløde værdier som socialt samvær, samfundsmæssigt perspektiv og netværksdannelse ikke tillagdes den store værdi. Konkurrentanalysens resultater peger på, at én af de fagtekniske netværks styrker i forhold til konkurrenterne er muligheden for at tilbyde både fagteknisk indhold og netværksmuligheder i Danmark og udlandet. De fagtekniske netværk er således både stærke indenfor områder, som ikke tillægges den store værdi af medlemmerne samtidigt med at selskaberne også er stærke, når det drejer sig om den væsentligste værdi for medlemmerne: det faglige indhold. Men som konkurrentanalysen viser, er der mange andre aktører på markedet, der ligeledes er stærke på dette område. På 5

8 baggrund af konkurrentanalysen og den tidligere værdianalyse må det derfor anbefales, at de fagtekniske netværk bibeholder en stærk faglig profil, og om muligt skærper denne gennem en styrket international dimension. Det faglige indhold er tydeligvis den væsentligste konkurrenceparameter og det er derfor også på dette område, det er vigtigst, at selskaberne hele tiden er opdateret med den nyeste viden. Er der behov for markedsføring af de fagtekniske netværk? Medieanalysen af IDA og de fagtekniske netværk viser, at IDA er blevet mere aktiv i forhold til de mere generelle samfundstemaer og er en central stemme indenfor bl.a. erhvervs-, arbejdsmarkeds-, energi-, transport- og infrastrukturpolitik. Men undersøgelsen af de fagtekniske netværk viser, at de til gengæld ikke er synlige i hverken den skrevne presse eller mediebilledet generelt. De seneste fem år er der ingen citathistorier i Infomedia eller referencer til netværkene og deres arbejde. Det er alene i Ingeniøren, vi løbende finder referencer til aktiviteterne i de fagtekniske netværk. Dette giver et stort potentiale for den videre medlemsudvikling i de fagtekniske netværk. Analysen af den nuværende kommunikationsindsats internt i IDA viser, at der er et stort behov for at hjælpe de fagtekniske netværk med at komme ud over rampen med deres arrangementer. Dette understøttes af spørgeskemaundersøgelsens resultater, der viser, at bestyrelsesmedlemmerne er klar over, at man på dette område kan forbedre den nuværende kommunikation. En kvalitativ vurdering af den kommunikationsindsats der udføres i dag, viser dog, at man på dette område er kommet et godt stykke, men den væsentligste barriere er at få udbredt dette arbejde til alle netværk. 1.3 Anbefalinger Undersøgelsens konklusioner peger på, at der inden for flere områder kan iværksættes konkrete tiltag. Ikke mindst i forhold til organiseringen af de fagtekniske netværk og udfordringerne i forbindelse med at rekruttere be- styrelsesmedlemmer til netværkene fremadrettet. Den nye aktivitetsstruktur og den fremtidige mål- og rammestyring kan være velegnet i forhold til en optimering af de eksisterende supportressourcer. Men to faktorer er vigtige at tage hensyn til; for det første udtrykker bestyrelsesmedlemmerne, at de mangler anerkendelse fra den politiske ledelse for det frivillige arbejde, der udføres. For det andet og i forlængelse af den første faktor, udtrykker bestyrelsesmedlemmerne, at supporten ikke er tilstrækkelig, og at der er for mange administrative byrder. Den nye aktivitetsstruktur kan således forstærke begge disse faktorer, dvs. dels kan aktivitetsstrukturen ses som endnu et udtryk for mangel på politisk opbakning, og dels at der lægges flere administrative byrder på de frivillige i bestyrelserne. Handlingsplanens målsætninger skal således tage højde for, at der ikke skal lægges endnu et sæt af evalueringer og mål ned over de fagtekniske netværk. Men omvendt vil handlingsplanen for de konkrete tiltag, der kan iværksættes, være af begrænset værdi, hvis der ikke er formuleret klare målsætninger for tiltagene. I nedenstående oversigtsfigur er der tre overordnede områder, hvor der med fordel kan iværksættes konkrete tiltag, som kan styrke de fagtekniske netværk. Målsætningen er således at styrke de fagtekniske netværk både kvantitativt og kvalitativt, hvilket er illustreret i figuren nedenfor. 6

9 Figur 1.1 Fra konklusion til handling Organisering Fagteknisk indhold og rekruttering og udvikling Konkurrenter og markedsføring Bestyrelsesarbejdet i nye former Videndeling/læring fra andre netværk Indhold og Internationalisering Tænketanke og kooperation med andre IDA-tiltag Samarbejde med andre organisationer Fokus fra IDA s politiske ledelse Målsætning for de fagtekniske netværk: kvantitativ og kvalitativ forbedring Målsætning for de fagtekniske netværk er overordnet At antallet af deltagere i de fagtekniske arrangementer skal fastholdes eller forøges. At de fagtekniske arrangementer styrkes indholdsmæssigt og sikres et fortsat højt niveau med vægt på fagteknikken. Disse overordnede mål afføder nogle delmålsætninger, der skal sikre at udviklingen understøtter disse overordnede mål. For de tre dele af konklusioner vedrørende organisationer og rekruttering, indhold og værdi af arrangementer samt konkurrenter og markedsføring, kan der således opstilles følgende målsætninger: Organisering og rekruttering Målet er for det første at sikre en højere tilfredshed med supporten fra IDA blandt bestyrelsesmedlemmerne. En support der fokuserer på de områder, hvor det er nødvendigt og hvor det indenfor de eksisterende rammer er muligt at styrke supporten. Rambøll Management anbefaler, at den personlige service prioriteres, idet en yderligere nedskæring af denne kan få store konsekvenser. Bestyrelsesmedlemmerne giver udtryk for, at man har nået smertegrænsen, hvad administrative byrder angår. Konkret skal følgende prioriteres: Bestyrelsesmedlemmerne efterspørger i vid udstrækning support i forbindelse med administration og kommunikation. Der er allerede iværksat en oprustning på området og udviklet koncepter og skabeloner. Det kræver dog, at de enkelte bestyrelser har kendskab til værktøjer som fx møde2, og disse værktøjer vil ofte kræve en tålmodig personlig service, inden de bliver mere almindeligt udbredte og benyttet af bestyrelserne. I den forbindelse kunne IDA med fordel etablere en konsulentservice, som tager ud og coacher netværkene i, hvordan værktøjerne bruges bedst muligt. Coachen kan samtidig udbrede de gode eksempler blandt netværkene og inspirere dem til at eksperimentere med nye ideer og løsninger. Dette tiltag anbefales netop på baggrund af de hidtidige erfaringer med diverse værktøj og skabeloner, hvor det har været vanskeligt at få dem udbredt. Derfor 7

10 kan det være en fordelagtig langsigtet investering at yde denne konsulentservice på trods af, at det kræver ekstra ressourcer. Det handler om at styrke netværkene gennem videndeling af best practice. Vi anbefaler, at dette ikke overlades til bestyrelsesmedlemmerne, men at IDA påtager sig opgaven. En del af dette videndelingsarbejde gøres allerede i et vist omfang, men kan gøres mere systematisk og mere værktøjsorienteret. Vi anbefaler, at videndelingen foretages systematisk af de enkelte sekretærer, der opsamler erfaringer på følgende dimensioner: Organisering: Erfaringer og eksempler på ad hoc inddragelse af menige medlemmer Rekruttering: Erfaringer og eksempler på best practice i forbindelse med rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer Arrangementideer: Idekatalog opdelt på faglige hovedområder, samt opsamling på bestyrelsesmedlemmernes forslag. Netværkene aflastes herigennem i forhold til at udvikle og opstøve ideer til relevante arrangementer Samarbejdspartnere: Opsamling og udarbejdelse af et samarbejdskatalog, dvs. indeholdende samarbejdspartnere i de enkelte netværk, herunder også internationale samarbejdspartnere og danske ingeniører i udlandet. Markedsføring: Opsamling på hvad de andre netværk gør. Videndelingen kan med fordel tage afsæt i det nyligt oprettede IDAforum, hvor også de enkelte bestyrelser kan få adgang til denne opsamling af viden. Hvorvidt det vil blive taget i anvendelse af bestyrelserne er mere usikkert, og netop derfor er det vigtigt, at IDA står for indsamlingen, distribueringen og formidlingen af viden, ideer og best practice. På trods af udviklingen af IT-værktøjer kræver de nuværende systemer stadig en høj grad af indsats for sekretærerne, i og med at bestyrelserne overlader flere af disse IT-opgaver til sekretærerne. På kort sigt bør denne service opretholdes for at sikre den fortsatte frivillige indsats fra bestyrelserne. Men på længere sigt er denne løsning ikke holdbar og bør kunne automatiseres i højere grad. For at frigøre de nødvendige ressourcer til personlig service fra sekretærerne, er det især aflysningerne der for nuværende udgør en væsentlig ressourcekrævende post. Fagteknisk indhold og udvikling Den overordnede anbefaling er, at bibeholde det stærke fagtekniske miljø, der eksisterer i dag og videreudvikle det fagtekniske indhold, således det bliver endnu mere attraktivt at være medlem og deltage i de fagtekniske arrangementer. Følgende tiltag kan understøtte denne udvikling: Rambøll Management anbefaler, at de fagtekniske netværk i højere grad inddrages i IDA s udvikling og visioner. Rollen for de fagtekniske netværk kan med fordel udvides til gavn for både de fagtekniske netværk og IDA, hvor de fagtekniske netværk bruges af IDA som fagtekniske tænketanke. Dette samarbejde skal selvsagt have for øje, at de fagtekniske netværk kun har begrænsede ressourcer og ikke mindst begrænset tid til rådighed. Den nye rolle for de fagtekniske netværk indebærer for det første, at ideer og udviklingstiltag fra de fagtekniske netværk opsamles og bruges af IDA. Det anbefales derfor, at det politiske sekretariat indgår i et tættere samspil, for på den måde at koble den politiske dagsorden med den fagtek- 8

11 niske dagsorden. Dette vil for det første betyde øget værdi for de medlemmer og netværk, der kan indgå som videnspersoner og tænketanke i denne udvikling, men det vil også give værdi for IDA, der kan få en mere dagsordensættende rolle, med et exceptionelt ekspertgrundlag. Det handler således om, at IDA er på forkant med den tekniske udvikling og samtidig følger den samfundsmæssige debat. Det vil sige løbende følge med i den politiske dagsorden og infor- der kunne have et ingeniørfaglig/teknisk indfaldsvinkel til fag- mere de fagtekniske netværk om aktuelle og relevante temaer, ligt arrangement. Den udvidede rolle for de fagtekniske netværk kan endvidere gøre de fagtekniske netværk mere synlige og samtidig give den anerkendelse fra den politiske ledelse, som mangler i dag. Dvs. en klar anerkendelse af at de fagtekniske netværk ikke blot lever deres eget liv, men spiller en rolle for IDA s udvikling. Medlemmerne af de fagtekniske netværk efterspørger i høj grad en international udvikling af netværkene. Det anbefales derfor at styrke den internationale dimension af fagteknikken. Dette kan gøres på flere måder. For det første kan danske ingeniører, der arbejder i udlandet knyttes tættere til de nuværende netværk. Det vil give de fagtekniske netværk endnu bedre mulighed for at have fingeren på pulsen og have kendskab til, hvad der rører sig internationalt. Konkret vil det være de fagtekniske netværk, der selv opsamler og formidler ideer mm. til IDA, men IDA vil, som tidligere beskrevet, spille en væsentlig rolle i at være videndeler. I forlængelse af tænketanks-idéen, vil IDA blive det sted, hvor internationalt teknologisk udsyn møder den samfundsmæssige dagsorden. For det andet kan inddragelsen af danske ingeniører i udlandet i de fagtekniske netværk give to yderligere afledte effekter. Først og fremmest vil det give danske ingeniører et netværk i udlandet; analysen viser, at dette ikke er af afgørende værdi for deltagerne i de fagtekniske arrangementer, men netværket til danske ingeniører i udlandet kan leveres uden store omkostninger, som en ekstra service til medlemmerne af de fagtekniske netværk. På længere sigt kan de fagtekniske netværk også tænke i udenlandske samarbejdspartnere for på den måde at udvide det fagtekniske netværk. Dette kunne fx være gennem internationale virksomheder eller uddannelsesinstitutioner. Inddragelsen af eksterne internationale samarbejdspartnere er en opgave, der ligger på IDA s opgaveområde og bør således være en del af strategien for IDA s internationale aktiviteter. Konkurrenter og markedsføring Vi anbefaler, at delmålsætningen for de fagtekniske netværk i forhold til konkurrenter og markedsføring vil omfatte samarbejde med netværk og/eller konkurrenter. Hvad markedsføringen angår, er en delmålsætning, at de fagtekniske netværk i fremtiden vil være mere synlige i relevante fagtekniske medier. IDA kan med fordel afsætte en person eller en enhed til at lave systematisk konkurrentovervågning. Rambøll Management har allerede defineret og kortlagt konkurrenterne, så arbejdet ligger lige for. 9

12 Mere konkret bør det følges tæt, hvilke kurser og tiltag, konkurrenterne laver og med hvilket resultat. Dette kan dels bruges til inspiration for de fagtekniske netværks egne tiltag, og dels kan det bane vejen for fremtidige partnerskaber. Eksempelvis kan markedet gennemses med det mål for øje at finde samarbejdspartnere indenfor et givent fagområde til afholdelse af større begivenheder, såsom konferencer hvor udenlandske topnavne og stjerner trækkes til Danmark. Konkurrentoversigten kan desuden bruges til identificere mulige gæster mm. Det anbefales, at føromtalte videndelingsværktøj indarbejder konkurrentanalysen i det videre arbejde. Et bredere samarbejde vil kunne give arrangementerne mere volumen og udbredelse og dermed god markedsføring af IDA og det pågældende netværk. Alternativt kan formålet være at identificere mere langsigtede partnerskabsmuligheder om kurser, kampagner etc. Eksempel 1: samarbejde med netværk fra uddannelsesinstitutioner, fx DTU-alumni. Eksempel 2: samarbejde med virksomheder. Fx omkring sponsorering af arrangementer. IDA kunne også overveje selv at etablere en årlig event, hvor man i samarbejde med et givent fagteknisk netværk laver en storstilet konference med internationale markante oplægsholdere, hvor virksomheder og pressen bredt bliver inviteret. For at skabe et tillidsfuldt samarbejde med de fagtekniske netværk bør IDA etablere klare principper og spilleregler for samarbejdet mellem den politiske ledelse og netværkene. Især når IDA iværksætter større fagpolitiske initiativer, som eksempelvis Energiåret, bør der være klare linjer fra starten for, hvordan ansvaret for arrangementet fordeler sig. Og her bør der tilstræbes så tæt et samarbejde som muligt mellem IDA s kommunikationsekspertise og de fagtekniske netværk, så kræfterne og ekspertisen udnyttes bedst muligt. Dette samarbejde kan desuden medvirke til at stimulere synligheden yderligere gennem en kobling af relevante medier, relevante emner og slagkraftige budskaber. Den sidste anbefaling, der bør fremhæves, er udvikling af måder, hvorpå det frivillige arbejde, som udføres i netværkene, kan værdsættes mere. Der bør være en mere synlig anerkendelse fra IDA s side. For det første er det vigtigt at alle netværk anerkendes af den politiske ledelse; der udføres et stort stykke frivilligt arbejde, og det skal bemærkes af den politiske ledelse. Dette kan både være gennem medier mere bredt men konkret kan den politiske ledelse årligt anerkende indsatsen gennem personlig hilsen til de fagtekniske netværk. Der bør også åbnes op for, at enkelte netværk og enkelte arrangementer fremhæves og synliggøres, da netop synligheden kan være en medvirkende faktor til at hverve nye medlemmer og nye frivillige til det fagtekniske arbejde. Anbefalinger gennemgået ovenfor kan, såfremt IDA vælger at efterleve dem, med fordel indføres trinvist i løbet af de næste tre år. På baggrund af analysens resultater er der nogle områder, der er vigtige at tage hånd om med det samme, dvs. allerede i indeværende år. Det drejer sig for det første om, at få oprettet og indarbejdet videndelingsværktøjet. For det andet at skal der 10

13 fokuseres på at den politiske ledelse giver det frivillige arbejde i de fagtekniske netværk anerkendelse. Ser vi lidt længere frem til begyndelsen af 2008, anbefaler vi, at rollen for de fagtekniske netværk udvides og i forlængelse deraf indarbejdes den internationale dimension. Sidstnævnte kan dog med fordel tænkes ind i de øvrige internationale aktiviteter i IDA. I denne periode kan der opstartes aktiviteter i hhv. de fagtekniske netværk og IDA centralt. I de fagtekniske netværk opstartes samarbejder med eksterne parter, udover det som allerede foregår nu. For IDA centralt anbefaler vi, at man gennem proaktiv service og træning af bestyrelserne sørger for at oplære bestyrelserne i de værktøjer, der stilles til rådighed. Først herefter vurderer vi, at der realistisk set kan være konsekvent brug af forskellige værktøjer. Den trinvise tilgang er illustreret i nedenstående model. Figur 1.2 Trinvis implementering af anbefalinger Organisering og rekruttering Videndelingsværktøj Konsulentservice Konsekvent brug af It-værktøjer og IDAforum Fagtekniske indhold og udvikling Fagtekniske netværk som tænketanke International dimension på fagtekniske aktiviteter Konkurrenter og markedsføring Konkret politisk anerkendelse af frivillig indsats Samarbejde med konkurrenter Perspektivering Anbefalingerne præsenteret ovenfor kan medvirke til at revitalisere og styrke de fagtekniske aktiviteter, men der kan også øjnes andre udviklingsmuligheder for de fagtekniske netværk, der peger på mindre positiv udvikling. I det følgende vil vi kort perspektivere konklusionerne og anbefalingerne. Perspektiv 1: den negative spiral Analysen af strukturændringen for de fagtekniske netværk viser, at mindre end halvdelen lever op til tre ud af fire kriterier. Dette betyder to ting, for det første at nogle netværk skal øge indsatsen i forhold til flere gennemførte aktiviteter eller på anden måde sikre, at man opfylder kriteriet. For det andet betyder det, at for de netværk, der ikke kan leve op til kriteriet, vil det fagtekniske område bestå, men ikke længere have status af netværk. Strukturændringen tager således hånd om den manglende vitalitet, der gør sig gældende for nogle netværk. Men strukturændringen 11

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål STÆRK LOKAL - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES Formål Projektet Stærk lokalforening er iværksat for at sikre og øge organiseringsprocenten i lokale foreninger landet over. Indsatsen gælder både rekruttering

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik Bliv frivillig fordi du gerne vil være ambassadør for badminton og badmintonsportens værdier du har stor kærlighed for badmintonsporten -

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere