DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NORSKE STATSTELEGRAFS"

Transkript

1

2 P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86.

3

4 Indhold. Pag. Beretning for Aaret 868. (Rapport pour l'année 868) Tabeller vedkommende Telegraf-Correspondancen 868. (Tableaux de la correspondance télégraphique pendant l'année 868) - Tabe I I. Correspondaneen fremstillet maanedsviis 0. Correspondancen fremstillet stationsvus. III. Correspondancen ordnet efter den indbyrdes Telegramvexling 8. IV. Feil i Correspondancen. Oversigt over de enkelte Stationers Udgifter efter Opgave fra Stationerne i Aaret 868 (Tab. V). Pag. (Tableau des dépenses des stations) (V) Oversigt over den norske Statstelegrafs Linier den te December 868 (Tab. VI). (Tableau dn réseau des lignes télégraphiques le décembre 868) (VI). Oversigt over Tidssignalernes Observation (Tab. VII). (Tableau de l'observation des signaux de temps) (VII) Fortegnelse over Antallet af Telegraf-Apparater Stationernes tjenestgjorende Personale og Bud den e December 868 (Tab. (Tableaux des appareils et du personnel) (VIII).. 7.

5

6 F. No.. qlred har jeg den Ære at afgive til det Kongelige )artement statistisk Oversigt for Statstelegrafen i 868. Til nærmere Forklaring om Aarets Virksomhed skal foruden at henvise til den tabellariske Fremstilling anføre: Antallet af de Telegrammer som befordredes paa Statsgrafens Linier i 868 udgjorde 6 betalte Stats- og vattelegrammer Tjenestetelegrammer og tjenst- Meddelelser foruden de daglige meteorologiske Medgser. Sammenholdes Antallet af Telegrammer med det i.mest foregaaende Aar befordrede Antal 0607 Stkr. alte Telegrammer viser dette en Forøgelse for Aaret af ) Telegrammer eller omtrent Procent. Af denne Forøgelse falder 7 Telegrammer eller kring 0 Procent paa den udenlandske Correspondance for Aaret udgjorde 80 Stkr. Den udenlandske Tespondance udvexledes over Grændsen Throndhjemersund med Telegrammer over Christiania - innersborg med 70 Telegrammer og over Christiania Ægypten 7 iiredricia med 76 Telegrammer. Østerrige 7 Inddeles den udenlandske Correspondance derimod efter forskjellige Lande som den har været udvexlet med Forholdet følgende: Til og fra rige -... ;ier og Tunis lerika len... 8 yern. 7 Afsendte Ankomne Summa gien 66 nmark 7 0 naufyrstendømmerne 0 76 [land mkrige.. 7 ækenland 0 8 lien britisk... 8 Lateris Italien.. Kirkestaten Luxemburg Malta.. Nederlandene Til og fra Nordtydske Forbund Persien Portugal Rusland Schweiz Serbien Spanien Transport. Storbritannien og Irland Tyrkiet europeisk. asiatisk Würtemberg Tilsammen Indtægterne af den indenlandske Correspondance samt af Telegrammer til og fra Sverige og Udlandet ugjorde i Spd. 8 Skill. mod 8676 Spd. 0 / Skill. i 867 og ere altsaa forøgede med 0 Spd. 00 / Skill. Af denne forøgede Indtægt falder 8 Spd. Skill. paa den udenlandske og Resten paa den indenlandske Correspondance. Det bemærkes her at den norske Taxt har været uforandret og at kun de mindre Stationer i Nordland Tranø Kjeo og Brow) aabnedes i Aarets sidste IVIaaneder samt at Svolvær i Lofoten overgik fra Fiskestation til permanent Station; derimod er af de udenlandske Taxter Taxten for Correspondancen med Storbritannien og Irland bleven endel formindsket for Aarets sidste Maaneder efter at der fra September var etableret en direkte Forbindelse mellem Danmark og England. Afsendte Ankomne Summa '

7 6 F. No.. Regnskaberne for de ved Terminens Begyndelse i Drift værende Linier vise følgende Indtægt og Udgiftsposter for Drift og Vedligeholdelse. A. De ved Budgetterminens Begyndelse i Drift værende Linier og Stationer. I. Indtægter: Sp d. Skill. a) Gebyrer oppebaarne ved Stationerne b) Porto oppebaaren i Sverige og Udlandet 80.. e) Refusion for Telegrammer forvanskede i Sverige eller Udlandet 0.. d) Decisionsansvar af Stationsbestyrerne. /. e) Meteorologiske Meddelelser f) Tilfældige Indtægter Herfra gaaer: a) Sveriges og Udlandets Tilkommende for svensk og udenrigsk Telegramporto b) Refusion for Telegrammer fra Sverige og Udlandet forvanskede i Norge. 7. c) Telegramporto tilbagebetalt Afsendere : ) tilsvaret af Sverige og Udlandet..... ) tilsvaret af Norge.... d) Viderebefordringer e) Godtgjørelse efter Decision. 08 /. 6. v/ /. 0.. II. Udgi ft e r til Drift og Vedligeholdelse a) Liniernes Vedligeholdelse /- b) Stationernes Vedligeholdelse /. c) Skyds og Diæt ved Li nietilsynet d) Lønninger e) Skyds og Diæt til Inspektørerne og ved befalede Forflyttelser. 7. f) Skyds og Diæt i Anledning Fiskestationernes Betjening /. Lateris / Sp d. Skill. Transport /. g) Skyds og Diæt til Direktøren 78. /. b) Forskjellige Udgifter i) Udgifter vedkomm. de meteorologiske Meddelelser.. k) Expropriationer Udgifterne have saaledes oversteget Indtægterne med 6 Spd. Skill. Overskridelsen af det Bevilgede forsaavidt betræffer den almindelige Drift og Vedligeholdelse er dog kun tilsyneladende og skal jeg i den Anledning her forklare : Ved forrige Storthings Beslutning blev for Terminen Udgiften til Drift og Vedligeholdelse opført paa Statsbudgettet med Spd. aarlig eller for Terminen med 66 Spd. mere end indtægten. Efter de i Statistiken for 866 og 67 indtagne Regnskaber vare Indtægterne kun 7 Spd mindre end Udgifterne for denne Conto og der var altsaa til Disposition den te December Spd. foruden de faldende Indtægter for den tilbagestaaende Del af Budgetterminen til te Marts 86 hvorfor det antoges at en i forrige Aar nødvendig Forøgelse af Traadene mellem Christiania og Veblungsnws kunde udredes af de ved forrige Storthing bevilgede Midler til den ordinaire Drift og Vedligeholdelse uden yderligere Tilskud og blev i Henhold til Kongelig Resolution af den April dette Arbeide som var calculeret til 000 Spd. udført samtidig med et større Reparationsarbeide paa nævnte Linie og opført blandt Vedligeholdelsesomkostningerne. Paa denne Conto er ogsaa som berørt i Statistiken for Aaret 867 udenfor hvad der henhører til den almindelige Vedligeholdelse udbetalt for Dampskibet Gler" samt til Ophængning af en ny Traad til Drammen noget over 6000 Spd. Disse udenfor den paaregnede Drift og Vedligeholdelse udførte Arbeider og Udredelser i Forbindelse med at der i Aaret blev anskaffet miles Kabel for 767 Spd. 8 Skill. har bevirket den ovenanførte Forskjel mellem Indtægt og Udgift; men med Hensyn til Kabelanskaffelsen maa bemærkes at hele Beholdningen fremdeles haves disponibel da nian i Vinterens Lob undgik større Kabel- Reparationer soin man maatte være forberedt paa. Overskridelsen af det til Drift og Vedligeholdelse for Terminen bevilgede Beløb vil saaledes naar alle ovenanførte extraordinaire Udgifter fratrækkes andrage til omkring 6000 Spd. ved Terminens Slutning.

8 F. No.. Angaaende Anvendelsen af de for Terminen bevilgede Summer til nye Anlæg anføres sammenligningsvis hvad der er bevilget og hvad udbetalt paa de forskjellige Conti til e December 868: Anbringelse af en ny Traad mellem Christiania og Frederikshald (fuldført i 866). Anlæg af en Telegraflinie mellem Bergen og Florø (fuldfort i 866) Anlæg af en Telegraflinie lem Namsos og Brettesnæs (fuldført i 868) Ankeg af en Telegraflinie mellem Haugesund og Rower (fuldført i 866) Anlæg af en Telegraflinie fra Batalden til Skorpø (fuldført i 866) Anlæg af en Telegraflinie fra Ekersund til Soggendal (fuldfort i 866) Anlæg af en Linie fra Tvedestrand til Lyngoer (fuldført i 866) Tilsammen B evilg et: Sp d. Skill Anvendt: Sp d. Skill. 0 / 7 8'/Q 66 A 8 68/ '7 7V.0 / 870 Samtlige de for Terminen bevilgede nye Anlæg vare fuldførte ved Udgangen af 868 med Undtagelse af Kysttelegrafen paa Oxø hvortil Apparaterne først fremkom mod Slutningen af Aaret og for hvis Anbringelse udfordres opfort en særskilt Bygning. Af de for Terminen til Kysttelegrafen bevilgede 000 Spd. var der til te December udbetalt 8 Spd. 8 Skill. Af det til Regjeringens Disposition stillede Belob 000 Spd. til Anbringelse af en Traad mellem den svenske Grændse og Ekersund under Forudsætning 'af at en pro_ jekteret Søledning mellem Norge og Skotland kom istand er anvendt ifølge Kongelig Resolution i 867 til Anbringelse af en ny Traad mellem Christiania og Arendal i Anledning af den mellem Jylland og Arendal nedlagte Søledning og i 868 i Anledning af den norsk-skotske Kabel en Traad Spd. 0 / Skill. mellem Arendal og Egersund 8688 Spd. 7 / Skill. Tilsammen 8 Spd. Skill. Endvidere er i Terminen i 866 anlagt en Linie fra Larsnæs til Sandshavn med Station paa sidstnævnte Sted hvortil anvendtes 8 Spd. 8 Skill. af et fra nærmest foregaaende Termin til Disposition for Complettering af Linieanlægget mellem Batalden og Aalesund havende Restbeløb. Endelig er til forberedende Arbeider for Linieanlægget mellem Kjeo og Tromso ved Kongelig Resolution i Henhold til Storthingets Bemyndigelse anvendt: i Spd. 7 / Skill. i Spd. 0 Skill. Tilsammen 660 Spd. 7 / Skill Til Drift og Vedligeholdelse af de i Budgetterminen bevilgede Anlæg er udbetalt til te December sidstleden. ) Til Linien NamsosBrettesnæs (Svolvær) hvor Stationerne Vefsen Ranen og Bodø have været i Virksomhed siden lste Decbr. 867 Tranø fra Ste Septbr. Kjeøen og Svolvær fra Ode Oktbr. samt Brønø fra 0de Novbr. sidstleden er forbrugt ') Til Linien fra Haugesund til Rower med Fiskestation paa Røvær fra ste Janr ) Til Linien fra Batalden til Skorpo med Fiskestation paa Skorpo fra lste Jaur. 867 (Lokale Lys Brænde Budtjeneste udredes af endel Handlende i Stavanger).... ) Til Linien fra Ekersund til Soggendal i Virksomhed fra Oktb. 866 (samme Bidrag som for Skorpo betales af Soggendals Commune) 7.. Til Linien fra Tvedestrand til Lyngøer i Virksomhed fra November Hertil er paa Budgettet opført: a) Til Namsos-Brettesnæslinien for Terminen hvorfra gaaer den for samme Tid opførte Indtægt Eller fra Terminens Begyndelse til te Decbr b) Til Haugesund-Roværlinien aarlig Spd. er for Fisketerminer 6. ej Til Batalden-Skorpolinien aarlig 0 Spd. er for Fisketerminer 00. d) Til Ekersund-Soggendallinien aarlig 00 Spd. for '/ Aar 0. e) Til Tvedestrand-Lyngoerlinien aarlig 0 Spd. er for / Aar Lateris. 67.

9 B F. No.. Transport. 67. Hertil kommer Namsos-Brettesnæsliniens Stationers Indtrader som udgjorde for ' I Aaret er der endelig foruden partielle Reparationer saavel af Kabler som Linier tillige samtidig med foranforte Ophængning af en ny Traad mellem Christiania og Veblungsnws foretaget en Hovedreparation af denne Linie hvorhos der har været fortsat med Præparering af Tommer i Valders Gudbrandsdalen og Opdal for fremtidige Reparationer. Telegrafliniernes Længde udgjorde ved Aarets Slutuing 67 geografiske Mil mod Mil i 867 og med 8 Mile Traad mod 677 Mile Traad nærmest foregaaende Aar. Anret indtraf 6 Liniebrud Slyngninger og Afledninger. Antallet af Expeditionsfeil som enten ere anmeldte eller opdagede gjennem Administrationens Control har udgjort 8. Af disse Feil vedkomme den indenlandske Correspondance og 8 Correspondaneen paa Sverige og Udlandet. Af de sidstnævnte er Feil begaaet paa de norske og paa de udenlandske Linier dels paa de norske dels paa udenlandske Linier og endelig Feil om hvilke det ikke med Bestemthed kan afgjores om de ere begaaede paa de norske eller paa de udenlandske Linier. Efter Fortegnelsen er Telegrammer forvanskede forsinkede og ikke fremkomne. Antallet af Telegrammer som ikke ere komne Adressaterne ihænde have for Aaret udgjort 8 mod 60 Stykker nærmest foregaaende Aar. ugentlig. Tidssignaler have som tidligere været givet to Gange Ved Telegrafvæsenet var ved Udgangen af 868 ansat: Direktor Hovedregnskabsfører og Casserer Secretair Contorist Revisor med Assistenter Inspektorer 67 Telegrafister af forste Classe 67 Telegralister af anden Classe 8 Dametelegrafister samt 8 tjenestgjørende Elever desuden havdes i Beredskab til Tjenestgjoring under Fisket 7 specielt til denne Tjeneste oplærte Personer og udexaminerede Elever. I Aarets Lob er Telegrafist af forste og af anden Klasse samt Dametelegrafist afgaaede ved Døden; Stationsbestyrer er bleven afskediget. Ved Administrationens Contoirer er nedestaaende Antal Skrivelser expederede: Fra Direktoren afsendt 7. Til indkom 7. Fra Hovedregnskabsføreren afsendt Til indkom 8. Fra Revisionen afsendt. Til indkom. Afs. Skr.. Ank. Skr. 66. Stationernes Inventarie- og Forbrugs-Regnskaber ere reviderede og deciderede. Antegnelser til Indtægts-Regnskaberne for Telegraf- Correspondancen for de Kvartal 867 samt Iste Qvartal 868 var ved Aarets Udgang udfærdigede og tilstillede de respektive Stationsbestyrere til Besvarelse samt den større Del af det Kvartals Regnskaber gjemaemgaaet.

10 Tabeller vedkommende den norske Statstelegrafs Statistil for 868.

11 0 F. No.. Tabel. Oversigt over den ved den norske Statstelegrafs Stdtioner Maaned. Længde i geografiske Mile maalt i Liniernes Retning efter Kartet. Fra Indlandet til indenlandske Stationer. Afsendte Telegrammer. Fra Indlandet til svenske og udenlandske Stationer. Fra Grændsen til indenlandske Stationer. cr) ci QE) ciq tc ' rn Januar Februar I i Marts April Mai Juni Juli ; 6 06( August September. 6 0o Oktober o November December Summa Afsendte Circulairer 7

12 ' F. No.. stedfundne Correspondance for hver Wailed i Aaret 868. Ankomne Telegrammer. Gebyrer. Fra indenlandske Stationer. ri Fra Indlandet. Grvandsen. z ri Fra Sverige og Udlandet. E ri Indlandets Tilkommende. af den I af Tele- (Tram er indenrigske til og fra Telegram- Sverige og vexling. udl andet. Sp d. Skill. Sp d. Skill. Sp d. Sveriges og Udlandets Tilkommende. Summa. Skill. Sp d. Skill i ; i ' j 0 0 6; 06' 60 ' 0 608I ' i i 8 ; ' ' i i I i Ankomne Cireulairer 60.

13 F. No.. Tabel Il.Oversigt over den stedfundne Correspondance ved den norske Statstelegrafs Stationerne. Hvorlmnge i Drift om Aaret. Afsendte Telegrammer. Til indenlandske Stationer. rcf to Ct; E 7 cé. cf)... Til Sverige og Udlandet. 7. -ch- 'at ccf ":) P. CJ: D et samlede Antal afsendte T elegrammer Middelexpeditionstid regnet fra Indlevering til forste Modtagelse inden Landet. Ankomne Fra indenlandske Stationer ;. E ' E E 0.] tio CS cr_ Frederikshald M Min Frederikstad Sarpsborg Moss I Soon 7/ I i 0 Drøbak PZ 7 Christiania i 6 Hamar I 8 Lillehammer I 67 Gjøvik - I II Drammen Kongs berg. 7 I Svelvik 0 ' er Holmestrand Horten 7/ A Tønsberg.. 0 6: Vallo Sandøsund Sandefjord Laurvik Frederiksværn I Brevik t Porsgrund I Skien : Langesund ' Kragero. -- Risøer Lyngoer Tvedestrand Arendal

14 F. No.. et sammenhængende Net beliggende Stationer i Aare' 868 ordnet efter Stationerne. Telegrammer. Fra Sverige og Udlandet 7 D et samlede Antal ankomne Telegrammer. Middelexpeditionstiden regnet fra Afsendelses- til Adressestationen. Fra Sverige Indlandets Gebyre r. Sveriges af den af Telegrammer og og indenlandske ; til Sverige og Udlandet Udlandets. r' elegramvexling. regnet fra ' Udlandet. Grænds en. Spd. Skill. Spa. Skill. Spd. Summa Spd. Skill. Stationerne ' 06 Min í / ' olimw / / / 6 0 / / / / AA / / / GO Si / 7 / SA 6 ' / 0 6' 6 / / / / 6 / 87 ' A Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss. Soon. Drøbak. Christiania. Hamar. Lillehammer. Gjøvik. Dra 00. Kongsberg. Svelvik. Holmestrand. Horten. Tonsberg. Vallø. Sandøsund. Sandefjord. Laurvik. Frederikswern. Brevik. Porsgrund. Skien. Lange sund. Kragerø. Risøer. Lyngøer. Tvedestrand. Arendal.

15 F. No.. Tabel H. (Forts.)... Stationerne. Hvorlænge i Drift om Aaret. Afsendte Telegrammer. Til indenlandske Stationer. Til Sverige og Udlandet. cd d T P- Det s amle de Antal afsendte Telegranner Middelexpeditionstid regnet fra Indlevering til forste Modtagelse inden Landet. te 7L> (. c p An Fra indenlandske Stationer E to cn 6 Grimstad.. M Lillesand Christiansand Mandal Farsund.. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund... Stavanger. Skudesmes. Kopervik... Haugesund.. Rovær Feltst. No. _t No.. Espevær... )» Kulleseid... Lervik Bergen Leirdalsoren. Florøen Kinn Skorpo.. Batalden. Kallevaag Moldøen... Larsnws. Sandshavn.. Aalesund Al Min '

16 F. No. T elegr a mm e r. Fra Sverige og Udlandet tio r D et samlede Antal ankomne Telegrammer. Middelexpeditionstiden regnet fra Afsendelsestil Adressestationen. Fra Sverige og Udlandet regnet fra Grændsen. Spd. Indlandets af den af Telegrammer indenlandske til Sverige og Telegramvexling Udlandet. Skill. Gebyrer. Sveriges og Udlandets. Sp cl. Skill. ISpd. Skill..6. Summ a. Spd. Skill. Stationerne Min ' - 08! 8 7 C /i 6 0 / SS A / V/ ' / 7 ' 8/ / / Grimstad. ` Lillesand. Christian sand. Mandal. 6 Farsund. 0 Flekkefjord. Soggendal. Ekersund. 7 Stavanger. 8 Skudesnws. 67 Kopervik. Haugesund. Rower. `7 Feltst. No.. 0 No.. 6 Espevær. Kulleseid. 7 Lervik. Bergen. Leirdalsoren. Florøen. Kinn. 6 Skorpo. Batalden. 8 Kallevaag. Moldøen. Larsnues. 67 Sandshavn. 66 Aalesund.

17 - 6 F. No L Tabel. (Forts.) Ilvorlmnge Stationerne. i Drift om Aaret Til indenlandske Stationer. Pcá zua g.e= S) Afsendte Telegrammer. g E *;" (ID c Til Sverige og Udlandet. ) E Middelexpeditionstid D et regnet fra samlede Indlevering Antal til forste afsendte Mo dtagelse inden Telegrammer Landet. Ankomne Fra indenlandske Stationer c' E g 7) to f: sa + E. 66 Veblungsnws.. M. D Min. Molde 7 Christiansund 77 Dovre n 77 Throndhjem. 7 Levanger.... Stenkjær. Namsos Brono - Vefsen Ranen Bodo Trano 6 eo en Skroven Feilst. i Lofoten il Svolvær Storvaagen.. Henningsvær. Stene Balstad Reine» Sorvaagen ' a j 7 t t ! G la Greendsen Summa Min

18 É : Í i' F. No.. 7 Telegrammer. Fra Sverige og Udlandet.. cii r'' " -.-.) ;.. v. _ bo.t -.E i - L T cd g.. -;t...lti.."-'. tjo p '..f _he '-i) c. r.: ue- i Gebyrer. Det Middelexpeditionstiden regnet fra Afsendelses - Indlandets. samlede til Adressestationen. Antal af den Fra Sverige - f af Telegrammer ankomne og Udlandet mdenlandske til Sverige og Telegramvexling; Udlandet. Telegrammer. regnet fra Grwndsen. d. Skill. Spd. Í Í Svericres - b 0L Udlandets. Skill. s Sp d. Skill. Spd..timma.. Skill. Stationerne Min Veblungsnæs ' Molde ' Christiansund. -I 'Z ' Dovre Throndhjem ' 06 0 Levanger. ' - ` 08 i ' 7 Stenkjær. i _ : ' Namsos. _ Ai 8 Brono. ' _ 6 ; Vefsen ; Ranen ' 07 / 6 / ' 66 Bodo. _ SO 6 68 ' Trano ! lijeoen ' Skroven. -- i _. 06 Feast. i Lofoten I. 8/ 7 66 Svolvær.._ i i _. 0 7 Vaao'en. b 7 : - ' 6 nningsvær. 6 He 6 - ` -- i Stamsund. _ i -- 0 ' Balstad...._... ' Reine. _. _ Sorvaagen t 00 ' ' / '.8 6 / 67 6 i 6 ' / / Min :

19 8 F. No.. Tabel. Oversigt over de ved den kongelige norske Statstelegrafs Stationer i Aaret 868 Telegrafstationer ts Telegrafstationer hvorfra afsendt: 7 "e a cp cl) ' ) E tar) o ca n o r: W a' cia ca C/ P. P Fra Frederikshald. i ' Frederikstad Sarpsborg Moss Soon. 8 8 i i li Drøbak Christiania. 7 7 i ; 8 77 Hamar ' ; 7 ' ' i 8 Lillehammer W 8-6' 0 7 Gjøvik. 0 i 8 8 7' Drammen Kongsberg ' H Svelvik mas= 6; Holmestrand 0 7 `. s 8 Horten 7 [.") it 8 0' 6 6 Tønsberg ; 7 Vallø `S. -- o 8; Sandøsu.nd Sandefjord Laurvik Frederiksværn Brevik ' 6 0 Porsgrund ' Skien Langesund ; 7 6 Kragerø ' 8 8 Risøer Lyngøer ' Tvedestrand 77. a Arendal.. 8 I ' 6 7 Grimstad. 0 7 I 7 Lillesand Christiansand ' 0 7 Mandal Farsund Flekkefjord Soggenda ' 8 Ekersund j 'J Stavanger Skudesnees 8 ' Kopervik ; t A '

20 afsendte Telegrammer ordnede summarisk efter de enkelte Stationers indbyrdes Correspondance. hvortil ankomne: cf) Telegrafstationer hvorfra afsendt: 8 00 ; il ) ' ' 7 ' ' : A t ; St 66 ii8 ' _ S ' A 0' ' 7 ' ' `V 6 A ; ; i ' ' wawa ; 0 6i ' ; ; 7 8 ' a ' ' ' 6 ' I ' Bil i 8 ' ; : SO Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss. Soon Drøbak. Christiania. Hamar. Lillehammer. Gjøvik. Drammen. Kongsberg. Svelvik. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Vallø. Sandøsund. Sandefjord. Laurvik. Frederiksværn. Brevik. Porsgrund. Skien. Langesund. Kragero. Risøer. Lynge er. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Christiansand. Mandal. Farstind. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund. Stavanger. Skudesnæs. Kopervik

21 i. i 0 F. No.. Tabel. (Forts.) 6 cl) z. - Telegrafstationer hvorfra afsendt: : _ I C.) bi) tk. ca =.0 C i C Telegrafstationer IT cf) (J) F-0 Or/ CI) 77. (r) C.). _ Fra Frederikshald i 0'... Frederikstad - 87 yy Sarpsborg yy Moss ; ; 6' n Soon 6 77 Drøbak.. 7 n Christiania 6! '6 il 7 77 hamar Lillehammer yy Gjøvik 7 7 Drammen n Kongsberg - - ri Svelvik.. 7 Holmestrand 7' ) Horten ' 6 n Tønsberg Vallo 8 n Sandøsund 7 Sandefjord 0 Laurvik Frederikswern 6 Brevik... 8 Porsgrund Skien 86 Langesund. 6 Kragerø... 7 Risøer il 8 Lyngøer... Tvedestrand. 0 Arendal... Grimstad. Lillesand... Christiansand. Mandal... -Farsund Flekkefjord. 7 Soggendal.. 8 Ekersund.. 0 Skudesnæs Stavanger... Kopervik.. ' lit S I ' I ' 6.._ ''7.». o t _ _. _. 6'. i -I 8 6 _ ' -. i i I. : _ : ) :) ' _ - -! : : '. 8 8 _._.... ;. --- ; --. I i... _ i - _. 6 7' 7 7 7' I 6 _ : 6 7' 6 --' _ 8 ll _. :... _. I I i

22 F. No.. hvortil ankomne: - : c '. 'f) i :. - _..:: - - ; z:v. -:-- ' : 7.-i c c i) -- t'd - c r-= ct c. 7_ C 7.: ' ''... C. '..t C i ; r. C) CG i C..) ;' '7 H rif- : P.T... ci fl-- : Z ±.0 ct n Ct (..) o o rd ci E Telegrafstationer I E = hvorfra afsendt: ai) ' ' 87 ' ' 8 0--' ' _ S 0 6' 6 8' ' 8 8 H 6! ' _ -- SI ' -- _ 6 0' 8 a ' 7 _ -- _ _ 0 _ _ : _ Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss. Soon. Drøbak. Christiania. Hamar. Lillehammer. Gjovik. Drammen. Kongsberg. Svelvik. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Vallø. Sandosund. Sandefj ord. Laurvik. Frederikswern. Brevik. Porsgrund. Skien. Langesund. Kragero. Risøer. Lyngøer. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Christiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund. Stavanger. Skude snæs. Kopervik.

23 ' F. No.. Tabel HI. (Forts.) Telegrafstationer 6 Telegrafstationer tf) hvorfra afsendt o cc r= Ít:0 cc Fra Haugesund. Røvær... Feltstat. No. - No 6 Espevær Kulleseid 8 Lervik 7 Bergen 0 Leirdalsoren. Florøen. 7 Kinn Skorpo.. Batalden... Kallevaag. 6 Moldøen... ' 7 Larsnæs... 8 Sandshavn.. Aalesund. 60 Veblungsnws 6 r Molde 6 t Chris cians and Dovre... it Throndhjem 6 77 ( Levanger. 0 6d 66 Stenkjær.. 60 i 67 Namsos Brow(). 6Vefsen Ranen Bodo i Trano Kjeo TI Í 7 Skroven... 7 Feilst. i Lofoten 76 Svolvær Vaagen.. ' 78.7 Henningsvær 7 Stamsund.. i 80 Balstad... 8 Reine... 8 Sorvaagen _ I I. MM. -^ ; Sum Ï606 ' _ - 8 ' 7 7 il- - Í 87' ; 0 ' 7 7 li il AO i

24 i I I ' i ' i i F. No.. hvortil ankomne: ;- -d E -6 sl -6-6 ca -6 E E. ca ;.- -6 cr r w I0 - c..z T...' ci. r i.-' ' Z' w '7 - c' - ' Tt ' --.' cs -) c. bp.. a) :. g. --zr- - t. v - :' r' ọ.) g t-c '--.. of) E; ct i -'' c. ). ) 6 *:. ' i. a ) `) E. F- = -;al c7' ';' `') ó ct Pl-lq Pri. cr) -- rḵ '- ;-ric...) :7.. 'ÇI.-i ;' i Telegrafstationer hvorfra afsendt: S 70 Haugesund. i ' 8 Rower..-- _ I i... I -- Feltstat. No i ----! ' ; " i i i i lit 0... i - -- i Espevær. Kulleseid. ; 6 j 6 Lervik ; ie B o-e b ii. -- t ; J Leirdalsoren H Floroen I s 7 Kinn Skorpo. ; i --! i 07 Batalden. Vt8....._ i _.. H 0 7 Kallevaag ' IVIoldoen. 7 Larsnees. i 6 8 Sandshavn. ; i 68 6 _ Aalesund. ' Vehlungsnws. 0 H 8 66Molde ' Christiansund. J._ Dovre. 6i Throndhjem. i Levanger Stenkjeer.. i -- 6 i Namsos. _.i -- Brous). 8 i 6 -- Vefsen i i 6 Ranen. 8 i ' -- 6 i Bodo Trano. i 7 6' Kjeo..... Skroven. -- Fella. i Lofoten. _.. i._ -- Svolvær _ Vaagen Henningsvær......_ Stamsund. Balstad. _. _. Reine Sorvaagen !.

25 ; ; ' F. No.. Tabel III. (Forts.) Telegrafstationer Telegrafstationer 'r - Z- -- ;... cp.) 7.` I ; ;... J) ; C) -- hvorfra afsendt. -`. ). --. C r-... j) 0 ; 7.- ; Cf..... tl) ;rag J=" '.. 7/ CD CD Ct - >- Ct Cf.) Ct 7 Cl) ri7:)(..- V' f.'s. ' P. Fra 7) S yy 0 yy : yy Haugesund. Røvær Feltstat. No. No. Espevær. Kulleseid Lervik. Bergen Leirdalsoren. Florøen.. Kinn Skorpo.. Batalden... Kallëvaag. Moldoen. Jt t 0 6 i lo t $ 6 7 8S -- ( ' MEMO $ ') Larsnes.. 8 Sandshavn Aale.sund Veblungsmes _ 6 Molde Christiansund Dovre yy Throndhjem. 6 7 ' Levanger 66 Stenkjær Namsos.. r no Vefsen Hauen. 0 7 Bodo Train) _ - 7 Kjeo Skroven 7 Feltst. i Lofoten 76 Svolvær Vaagen Henningsvær 7 Stamsund. SO Balstad. 8 yy Reine Sorvaagen SA 6 7 ( ) ' ) - 0' : ' Stan ' s - '-') 6 ' ' '67 0

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE I DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE I CHRISTIANIA AARSBERETIVING FOR SKOLEAARET 191 r- 1912 67:3 MORTEN JOHANSENS BOCTRYKKERI - CHRISTIANIA 1912 á Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1911-1912.

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

DET SKANDINAVISKE DAMPSKIBSREDERIS FÖRSTE BEGYNDELSER OG SENERE FREMVIEXT.

DET SKANDINAVISKE DAMPSKIBSREDERIS FÖRSTE BEGYNDELSER OG SENERE FREMVIEXT. DET SKANDINAVISKE DAMPSKIBSREDERIS FÖRSTE BEGYNDELSER OG SENERE FREMVIEXT. AF A. N. KLER. Når det siges, at seilskibene have udspilt sin rolle, da er vel dette neppe rigtigt i den forstand, at der herefterdags

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3.

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. Redaktion: Puggaardsgade 33, Ejobeithavn B. ). Azntsassessor 1. Chr. ø. Stemann. GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN REDAKTION: Professor A. 11.

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere