DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NORSKE STATSTELEGRAFS"

Transkript

1

2 P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86.

3

4 Indhold. Pag. Beretning for Aaret 868. (Rapport pour l'année 868) Tabeller vedkommende Telegraf-Correspondancen 868. (Tableaux de la correspondance télégraphique pendant l'année 868) - Tabe I I. Correspondaneen fremstillet maanedsviis 0. Correspondancen fremstillet stationsvus. III. Correspondancen ordnet efter den indbyrdes Telegramvexling 8. IV. Feil i Correspondancen. Oversigt over de enkelte Stationers Udgifter efter Opgave fra Stationerne i Aaret 868 (Tab. V). Pag. (Tableau des dépenses des stations) (V) Oversigt over den norske Statstelegrafs Linier den te December 868 (Tab. VI). (Tableau dn réseau des lignes télégraphiques le décembre 868) (VI). Oversigt over Tidssignalernes Observation (Tab. VII). (Tableau de l'observation des signaux de temps) (VII) Fortegnelse over Antallet af Telegraf-Apparater Stationernes tjenestgjorende Personale og Bud den e December 868 (Tab. (Tableaux des appareils et du personnel) (VIII).. 7.

5

6 F. No.. qlred har jeg den Ære at afgive til det Kongelige )artement statistisk Oversigt for Statstelegrafen i 868. Til nærmere Forklaring om Aarets Virksomhed skal foruden at henvise til den tabellariske Fremstilling anføre: Antallet af de Telegrammer som befordredes paa Statsgrafens Linier i 868 udgjorde 6 betalte Stats- og vattelegrammer Tjenestetelegrammer og tjenst- Meddelelser foruden de daglige meteorologiske Medgser. Sammenholdes Antallet af Telegrammer med det i.mest foregaaende Aar befordrede Antal 0607 Stkr. alte Telegrammer viser dette en Forøgelse for Aaret af ) Telegrammer eller omtrent Procent. Af denne Forøgelse falder 7 Telegrammer eller kring 0 Procent paa den udenlandske Correspondance for Aaret udgjorde 80 Stkr. Den udenlandske Tespondance udvexledes over Grændsen Throndhjemersund med Telegrammer over Christiania - innersborg med 70 Telegrammer og over Christiania Ægypten 7 iiredricia med 76 Telegrammer. Østerrige 7 Inddeles den udenlandske Correspondance derimod efter forskjellige Lande som den har været udvexlet med Forholdet følgende: Til og fra rige -... ;ier og Tunis lerika len... 8 yern. 7 Afsendte Ankomne Summa gien 66 nmark 7 0 naufyrstendømmerne 0 76 [land mkrige.. 7 ækenland 0 8 lien britisk... 8 Lateris Italien.. Kirkestaten Luxemburg Malta.. Nederlandene Til og fra Nordtydske Forbund Persien Portugal Rusland Schweiz Serbien Spanien Transport. Storbritannien og Irland Tyrkiet europeisk. asiatisk Würtemberg Tilsammen Indtægterne af den indenlandske Correspondance samt af Telegrammer til og fra Sverige og Udlandet ugjorde i Spd. 8 Skill. mod 8676 Spd. 0 / Skill. i 867 og ere altsaa forøgede med 0 Spd. 00 / Skill. Af denne forøgede Indtægt falder 8 Spd. Skill. paa den udenlandske og Resten paa den indenlandske Correspondance. Det bemærkes her at den norske Taxt har været uforandret og at kun de mindre Stationer i Nordland Tranø Kjeo og Brow) aabnedes i Aarets sidste IVIaaneder samt at Svolvær i Lofoten overgik fra Fiskestation til permanent Station; derimod er af de udenlandske Taxter Taxten for Correspondancen med Storbritannien og Irland bleven endel formindsket for Aarets sidste Maaneder efter at der fra September var etableret en direkte Forbindelse mellem Danmark og England. Afsendte Ankomne Summa '

7 6 F. No.. Regnskaberne for de ved Terminens Begyndelse i Drift værende Linier vise følgende Indtægt og Udgiftsposter for Drift og Vedligeholdelse. A. De ved Budgetterminens Begyndelse i Drift værende Linier og Stationer. I. Indtægter: Sp d. Skill. a) Gebyrer oppebaarne ved Stationerne b) Porto oppebaaren i Sverige og Udlandet 80.. e) Refusion for Telegrammer forvanskede i Sverige eller Udlandet 0.. d) Decisionsansvar af Stationsbestyrerne. /. e) Meteorologiske Meddelelser f) Tilfældige Indtægter Herfra gaaer: a) Sveriges og Udlandets Tilkommende for svensk og udenrigsk Telegramporto b) Refusion for Telegrammer fra Sverige og Udlandet forvanskede i Norge. 7. c) Telegramporto tilbagebetalt Afsendere : ) tilsvaret af Sverige og Udlandet..... ) tilsvaret af Norge.... d) Viderebefordringer e) Godtgjørelse efter Decision. 08 /. 6. v/ /. 0.. II. Udgi ft e r til Drift og Vedligeholdelse a) Liniernes Vedligeholdelse /- b) Stationernes Vedligeholdelse /. c) Skyds og Diæt ved Li nietilsynet d) Lønninger e) Skyds og Diæt til Inspektørerne og ved befalede Forflyttelser. 7. f) Skyds og Diæt i Anledning Fiskestationernes Betjening /. Lateris / Sp d. Skill. Transport /. g) Skyds og Diæt til Direktøren 78. /. b) Forskjellige Udgifter i) Udgifter vedkomm. de meteorologiske Meddelelser.. k) Expropriationer Udgifterne have saaledes oversteget Indtægterne med 6 Spd. Skill. Overskridelsen af det Bevilgede forsaavidt betræffer den almindelige Drift og Vedligeholdelse er dog kun tilsyneladende og skal jeg i den Anledning her forklare : Ved forrige Storthings Beslutning blev for Terminen Udgiften til Drift og Vedligeholdelse opført paa Statsbudgettet med Spd. aarlig eller for Terminen med 66 Spd. mere end indtægten. Efter de i Statistiken for 866 og 67 indtagne Regnskaber vare Indtægterne kun 7 Spd mindre end Udgifterne for denne Conto og der var altsaa til Disposition den te December Spd. foruden de faldende Indtægter for den tilbagestaaende Del af Budgetterminen til te Marts 86 hvorfor det antoges at en i forrige Aar nødvendig Forøgelse af Traadene mellem Christiania og Veblungsnws kunde udredes af de ved forrige Storthing bevilgede Midler til den ordinaire Drift og Vedligeholdelse uden yderligere Tilskud og blev i Henhold til Kongelig Resolution af den April dette Arbeide som var calculeret til 000 Spd. udført samtidig med et større Reparationsarbeide paa nævnte Linie og opført blandt Vedligeholdelsesomkostningerne. Paa denne Conto er ogsaa som berørt i Statistiken for Aaret 867 udenfor hvad der henhører til den almindelige Vedligeholdelse udbetalt for Dampskibet Gler" samt til Ophængning af en ny Traad til Drammen noget over 6000 Spd. Disse udenfor den paaregnede Drift og Vedligeholdelse udførte Arbeider og Udredelser i Forbindelse med at der i Aaret blev anskaffet miles Kabel for 767 Spd. 8 Skill. har bevirket den ovenanførte Forskjel mellem Indtægt og Udgift; men med Hensyn til Kabelanskaffelsen maa bemærkes at hele Beholdningen fremdeles haves disponibel da nian i Vinterens Lob undgik større Kabel- Reparationer soin man maatte være forberedt paa. Overskridelsen af det til Drift og Vedligeholdelse for Terminen bevilgede Beløb vil saaledes naar alle ovenanførte extraordinaire Udgifter fratrækkes andrage til omkring 6000 Spd. ved Terminens Slutning.

8 F. No.. Angaaende Anvendelsen af de for Terminen bevilgede Summer til nye Anlæg anføres sammenligningsvis hvad der er bevilget og hvad udbetalt paa de forskjellige Conti til e December 868: Anbringelse af en ny Traad mellem Christiania og Frederikshald (fuldført i 866). Anlæg af en Telegraflinie mellem Bergen og Florø (fuldfort i 866) Anlæg af en Telegraflinie lem Namsos og Brettesnæs (fuldført i 868) Ankeg af en Telegraflinie mellem Haugesund og Rower (fuldført i 866) Anlæg af en Telegraflinie fra Batalden til Skorpø (fuldført i 866) Anlæg af en Telegraflinie fra Ekersund til Soggendal (fuldfort i 866) Anlæg af en Linie fra Tvedestrand til Lyngoer (fuldført i 866) Tilsammen B evilg et: Sp d. Skill Anvendt: Sp d. Skill. 0 / 7 8'/Q 66 A 8 68/ '7 7V.0 / 870 Samtlige de for Terminen bevilgede nye Anlæg vare fuldførte ved Udgangen af 868 med Undtagelse af Kysttelegrafen paa Oxø hvortil Apparaterne først fremkom mod Slutningen af Aaret og for hvis Anbringelse udfordres opfort en særskilt Bygning. Af de for Terminen til Kysttelegrafen bevilgede 000 Spd. var der til te December udbetalt 8 Spd. 8 Skill. Af det til Regjeringens Disposition stillede Belob 000 Spd. til Anbringelse af en Traad mellem den svenske Grændse og Ekersund under Forudsætning 'af at en pro_ jekteret Søledning mellem Norge og Skotland kom istand er anvendt ifølge Kongelig Resolution i 867 til Anbringelse af en ny Traad mellem Christiania og Arendal i Anledning af den mellem Jylland og Arendal nedlagte Søledning og i 868 i Anledning af den norsk-skotske Kabel en Traad Spd. 0 / Skill. mellem Arendal og Egersund 8688 Spd. 7 / Skill. Tilsammen 8 Spd. Skill. Endvidere er i Terminen i 866 anlagt en Linie fra Larsnæs til Sandshavn med Station paa sidstnævnte Sted hvortil anvendtes 8 Spd. 8 Skill. af et fra nærmest foregaaende Termin til Disposition for Complettering af Linieanlægget mellem Batalden og Aalesund havende Restbeløb. Endelig er til forberedende Arbeider for Linieanlægget mellem Kjeo og Tromso ved Kongelig Resolution i Henhold til Storthingets Bemyndigelse anvendt: i Spd. 7 / Skill. i Spd. 0 Skill. Tilsammen 660 Spd. 7 / Skill Til Drift og Vedligeholdelse af de i Budgetterminen bevilgede Anlæg er udbetalt til te December sidstleden. ) Til Linien NamsosBrettesnæs (Svolvær) hvor Stationerne Vefsen Ranen og Bodø have været i Virksomhed siden lste Decbr. 867 Tranø fra Ste Septbr. Kjeøen og Svolvær fra Ode Oktbr. samt Brønø fra 0de Novbr. sidstleden er forbrugt ') Til Linien fra Haugesund til Rower med Fiskestation paa Røvær fra ste Janr ) Til Linien fra Batalden til Skorpo med Fiskestation paa Skorpo fra lste Jaur. 867 (Lokale Lys Brænde Budtjeneste udredes af endel Handlende i Stavanger).... ) Til Linien fra Ekersund til Soggendal i Virksomhed fra Oktb. 866 (samme Bidrag som for Skorpo betales af Soggendals Commune) 7.. Til Linien fra Tvedestrand til Lyngøer i Virksomhed fra November Hertil er paa Budgettet opført: a) Til Namsos-Brettesnæslinien for Terminen hvorfra gaaer den for samme Tid opførte Indtægt Eller fra Terminens Begyndelse til te Decbr b) Til Haugesund-Roværlinien aarlig Spd. er for Fisketerminer 6. ej Til Batalden-Skorpolinien aarlig 0 Spd. er for Fisketerminer 00. d) Til Ekersund-Soggendallinien aarlig 00 Spd. for '/ Aar 0. e) Til Tvedestrand-Lyngoerlinien aarlig 0 Spd. er for / Aar Lateris. 67.

9 B F. No.. Transport. 67. Hertil kommer Namsos-Brettesnæsliniens Stationers Indtrader som udgjorde for ' I Aaret er der endelig foruden partielle Reparationer saavel af Kabler som Linier tillige samtidig med foranforte Ophængning af en ny Traad mellem Christiania og Veblungsnws foretaget en Hovedreparation af denne Linie hvorhos der har været fortsat med Præparering af Tommer i Valders Gudbrandsdalen og Opdal for fremtidige Reparationer. Telegrafliniernes Længde udgjorde ved Aarets Slutuing 67 geografiske Mil mod Mil i 867 og med 8 Mile Traad mod 677 Mile Traad nærmest foregaaende Aar. Anret indtraf 6 Liniebrud Slyngninger og Afledninger. Antallet af Expeditionsfeil som enten ere anmeldte eller opdagede gjennem Administrationens Control har udgjort 8. Af disse Feil vedkomme den indenlandske Correspondance og 8 Correspondaneen paa Sverige og Udlandet. Af de sidstnævnte er Feil begaaet paa de norske og paa de udenlandske Linier dels paa de norske dels paa udenlandske Linier og endelig Feil om hvilke det ikke med Bestemthed kan afgjores om de ere begaaede paa de norske eller paa de udenlandske Linier. Efter Fortegnelsen er Telegrammer forvanskede forsinkede og ikke fremkomne. Antallet af Telegrammer som ikke ere komne Adressaterne ihænde have for Aaret udgjort 8 mod 60 Stykker nærmest foregaaende Aar. ugentlig. Tidssignaler have som tidligere været givet to Gange Ved Telegrafvæsenet var ved Udgangen af 868 ansat: Direktor Hovedregnskabsfører og Casserer Secretair Contorist Revisor med Assistenter Inspektorer 67 Telegrafister af forste Classe 67 Telegralister af anden Classe 8 Dametelegrafister samt 8 tjenestgjørende Elever desuden havdes i Beredskab til Tjenestgjoring under Fisket 7 specielt til denne Tjeneste oplærte Personer og udexaminerede Elever. I Aarets Lob er Telegrafist af forste og af anden Klasse samt Dametelegrafist afgaaede ved Døden; Stationsbestyrer er bleven afskediget. Ved Administrationens Contoirer er nedestaaende Antal Skrivelser expederede: Fra Direktoren afsendt 7. Til indkom 7. Fra Hovedregnskabsføreren afsendt Til indkom 8. Fra Revisionen afsendt. Til indkom. Afs. Skr.. Ank. Skr. 66. Stationernes Inventarie- og Forbrugs-Regnskaber ere reviderede og deciderede. Antegnelser til Indtægts-Regnskaberne for Telegraf- Correspondancen for de Kvartal 867 samt Iste Qvartal 868 var ved Aarets Udgang udfærdigede og tilstillede de respektive Stationsbestyrere til Besvarelse samt den større Del af det Kvartals Regnskaber gjemaemgaaet.

10 Tabeller vedkommende den norske Statstelegrafs Statistil for 868.

11 0 F. No.. Tabel. Oversigt over den ved den norske Statstelegrafs Stdtioner Maaned. Længde i geografiske Mile maalt i Liniernes Retning efter Kartet. Fra Indlandet til indenlandske Stationer. Afsendte Telegrammer. Fra Indlandet til svenske og udenlandske Stationer. Fra Grændsen til indenlandske Stationer. cr) ci QE) ciq tc ' rn Januar Februar I i Marts April Mai Juni Juli ; 6 06( August September. 6 0o Oktober o November December Summa Afsendte Circulairer 7

12 ' F. No.. stedfundne Correspondance for hver Wailed i Aaret 868. Ankomne Telegrammer. Gebyrer. Fra indenlandske Stationer. ri Fra Indlandet. Grvandsen. z ri Fra Sverige og Udlandet. E ri Indlandets Tilkommende. af den I af Tele- (Tram er indenrigske til og fra Telegram- Sverige og vexling. udl andet. Sp d. Skill. Sp d. Skill. Sp d. Sveriges og Udlandets Tilkommende. Summa. Skill. Sp d. Skill i ; i ' j 0 0 6; 06' 60 ' 0 608I ' i i 8 ; ' ' i i I i Ankomne Cireulairer 60.

13 F. No.. Tabel Il.Oversigt over den stedfundne Correspondance ved den norske Statstelegrafs Stationerne. Hvorlmnge i Drift om Aaret. Afsendte Telegrammer. Til indenlandske Stationer. rcf to Ct; E 7 cé. cf)... Til Sverige og Udlandet. 7. -ch- 'at ccf ":) P. CJ: D et samlede Antal afsendte T elegrammer Middelexpeditionstid regnet fra Indlevering til forste Modtagelse inden Landet. Ankomne Fra indenlandske Stationer ;. E ' E E 0.] tio CS cr_ Frederikshald M Min Frederikstad Sarpsborg Moss I Soon 7/ I i 0 Drøbak PZ 7 Christiania i 6 Hamar I 8 Lillehammer I 67 Gjøvik - I II Drammen Kongs berg. 7 I Svelvik 0 ' er Holmestrand Horten 7/ A Tønsberg.. 0 6: Vallo Sandøsund Sandefjord Laurvik Frederiksværn I Brevik t Porsgrund I Skien : Langesund ' Kragero. -- Risøer Lyngoer Tvedestrand Arendal

14 F. No.. et sammenhængende Net beliggende Stationer i Aare' 868 ordnet efter Stationerne. Telegrammer. Fra Sverige og Udlandet 7 D et samlede Antal ankomne Telegrammer. Middelexpeditionstiden regnet fra Afsendelses- til Adressestationen. Fra Sverige Indlandets Gebyre r. Sveriges af den af Telegrammer og og indenlandske ; til Sverige og Udlandet Udlandets. r' elegramvexling. regnet fra ' Udlandet. Grænds en. Spd. Skill. Spa. Skill. Spd. Summa Spd. Skill. Stationerne ' 06 Min í / ' olimw / / / 6 0 / / / / AA / / / GO Si / 7 / SA 6 ' / 0 6' 6 / / / / 6 / 87 ' A Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss. Soon. Drøbak. Christiania. Hamar. Lillehammer. Gjøvik. Dra 00. Kongsberg. Svelvik. Holmestrand. Horten. Tonsberg. Vallø. Sandøsund. Sandefjord. Laurvik. Frederikswern. Brevik. Porsgrund. Skien. Lange sund. Kragerø. Risøer. Lyngøer. Tvedestrand. Arendal.

15 F. No.. Tabel H. (Forts.)... Stationerne. Hvorlænge i Drift om Aaret. Afsendte Telegrammer. Til indenlandske Stationer. Til Sverige og Udlandet. cd d T P- Det s amle de Antal afsendte Telegranner Middelexpeditionstid regnet fra Indlevering til forste Modtagelse inden Landet. te 7L> (. c p An Fra indenlandske Stationer E to cn 6 Grimstad.. M Lillesand Christiansand Mandal Farsund.. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund... Stavanger. Skudesmes. Kopervik... Haugesund.. Rovær Feltst. No. _t No.. Espevær... )» Kulleseid... Lervik Bergen Leirdalsoren. Florøen Kinn Skorpo.. Batalden. Kallevaag Moldøen... Larsnws. Sandshavn.. Aalesund Al Min '

16 F. No. T elegr a mm e r. Fra Sverige og Udlandet tio r D et samlede Antal ankomne Telegrammer. Middelexpeditionstiden regnet fra Afsendelsestil Adressestationen. Fra Sverige og Udlandet regnet fra Grændsen. Spd. Indlandets af den af Telegrammer indenlandske til Sverige og Telegramvexling Udlandet. Skill. Gebyrer. Sveriges og Udlandets. Sp cl. Skill. ISpd. Skill..6. Summ a. Spd. Skill. Stationerne Min ' - 08! 8 7 C /i 6 0 / SS A / V/ ' / 7 ' 8/ / / Grimstad. ` Lillesand. Christian sand. Mandal. 6 Farsund. 0 Flekkefjord. Soggendal. Ekersund. 7 Stavanger. 8 Skudesnws. 67 Kopervik. Haugesund. Rower. `7 Feltst. No.. 0 No.. 6 Espevær. Kulleseid. 7 Lervik. Bergen. Leirdalsoren. Florøen. Kinn. 6 Skorpo. Batalden. 8 Kallevaag. Moldøen. Larsnues. 67 Sandshavn. 66 Aalesund.

17 - 6 F. No L Tabel. (Forts.) Ilvorlmnge Stationerne. i Drift om Aaret Til indenlandske Stationer. Pcá zua g.e= S) Afsendte Telegrammer. g E *;" (ID c Til Sverige og Udlandet. ) E Middelexpeditionstid D et regnet fra samlede Indlevering Antal til forste afsendte Mo dtagelse inden Telegrammer Landet. Ankomne Fra indenlandske Stationer c' E g 7) to f: sa + E. 66 Veblungsnws.. M. D Min. Molde 7 Christiansund 77 Dovre n 77 Throndhjem. 7 Levanger.... Stenkjær. Namsos Brono - Vefsen Ranen Bodo Trano 6 eo en Skroven Feilst. i Lofoten il Svolvær Storvaagen.. Henningsvær. Stene Balstad Reine» Sorvaagen ' a j 7 t t ! G la Greendsen Summa Min

18 É : Í i' F. No.. 7 Telegrammer. Fra Sverige og Udlandet.. cii r'' " -.-.) ;.. v. _ bo.t -.E i - L T cd g.. -;t...lti.."-'. tjo p '..f _he '-i) c. r.: ue- i Gebyrer. Det Middelexpeditionstiden regnet fra Afsendelses - Indlandets. samlede til Adressestationen. Antal af den Fra Sverige - f af Telegrammer ankomne og Udlandet mdenlandske til Sverige og Telegramvexling; Udlandet. Telegrammer. regnet fra Grwndsen. d. Skill. Spd. Í Í Svericres - b 0L Udlandets. Skill. s Sp d. Skill. Spd..timma.. Skill. Stationerne Min Veblungsnæs ' Molde ' Christiansund. -I 'Z ' Dovre Throndhjem ' 06 0 Levanger. ' - ` 08 i ' 7 Stenkjær. i _ : ' Namsos. _ Ai 8 Brono. ' _ 6 ; Vefsen ; Ranen ' 07 / 6 / ' 66 Bodo. _ SO 6 68 ' Trano ! lijeoen ' Skroven. -- i _. 06 Feast. i Lofoten I. 8/ 7 66 Svolvær.._ i i _. 0 7 Vaao'en. b 7 : - ' 6 nningsvær. 6 He 6 - ` -- i Stamsund. _ i -- 0 ' Balstad...._... ' Reine. _. _ Sorvaagen t 00 ' ' / '.8 6 / 67 6 i 6 ' / / Min :

19 8 F. No.. Tabel. Oversigt over de ved den kongelige norske Statstelegrafs Stationer i Aaret 868 Telegrafstationer ts Telegrafstationer hvorfra afsendt: 7 "e a cp cl) ' ) E tar) o ca n o r: W a' cia ca C/ P. P Fra Frederikshald. i ' Frederikstad Sarpsborg Moss Soon. 8 8 i i li Drøbak Christiania. 7 7 i ; 8 77 Hamar ' ; 7 ' ' i 8 Lillehammer W 8-6' 0 7 Gjøvik. 0 i 8 8 7' Drammen Kongsberg ' H Svelvik mas= 6; Holmestrand 0 7 `. s 8 Horten 7 [.") it 8 0' 6 6 Tønsberg ; 7 Vallø `S. -- o 8; Sandøsu.nd Sandefjord Laurvik Frederiksværn Brevik ' 6 0 Porsgrund ' Skien Langesund ; 7 6 Kragerø ' 8 8 Risøer Lyngøer ' Tvedestrand 77. a Arendal.. 8 I ' 6 7 Grimstad. 0 7 I 7 Lillesand Christiansand ' 0 7 Mandal Farsund Flekkefjord Soggenda ' 8 Ekersund j 'J Stavanger Skudesnees 8 ' Kopervik ; t A '

20 afsendte Telegrammer ordnede summarisk efter de enkelte Stationers indbyrdes Correspondance. hvortil ankomne: cf) Telegrafstationer hvorfra afsendt: 8 00 ; il ) ' ' 7 ' ' : A t ; St 66 ii8 ' _ S ' A 0' ' 7 ' ' `V 6 A ; ; i ' ' wawa ; 0 6i ' ; ; 7 8 ' a ' ' ' 6 ' I ' Bil i 8 ' ; : SO Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss. Soon Drøbak. Christiania. Hamar. Lillehammer. Gjøvik. Drammen. Kongsberg. Svelvik. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Vallø. Sandøsund. Sandefjord. Laurvik. Frederiksværn. Brevik. Porsgrund. Skien. Langesund. Kragero. Risøer. Lynge er. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Christiansand. Mandal. Farstind. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund. Stavanger. Skudesnæs. Kopervik

21 i. i 0 F. No.. Tabel. (Forts.) 6 cl) z. - Telegrafstationer hvorfra afsendt: : _ I C.) bi) tk. ca =.0 C i C Telegrafstationer IT cf) (J) F-0 Or/ CI) 77. (r) C.). _ Fra Frederikshald i 0'... Frederikstad - 87 yy Sarpsborg yy Moss ; ; 6' n Soon 6 77 Drøbak.. 7 n Christiania 6! '6 il 7 77 hamar Lillehammer yy Gjøvik 7 7 Drammen n Kongsberg - - ri Svelvik.. 7 Holmestrand 7' ) Horten ' 6 n Tønsberg Vallo 8 n Sandøsund 7 Sandefjord 0 Laurvik Frederikswern 6 Brevik... 8 Porsgrund Skien 86 Langesund. 6 Kragerø... 7 Risøer il 8 Lyngøer... Tvedestrand. 0 Arendal... Grimstad. Lillesand... Christiansand. Mandal... -Farsund Flekkefjord. 7 Soggendal.. 8 Ekersund.. 0 Skudesnæs Stavanger... Kopervik.. ' lit S I ' I ' 6.._ ''7.». o t _ _. _. 6'. i -I 8 6 _ ' -. i i I. : _ : ) :) ' _ - -! : : '. 8 8 _._.... ;. --- ; --. I i... _ i - _. 6 7' 7 7 7' I 6 _ : 6 7' 6 --' _ 8 ll _. :... _. I I i

22 F. No.. hvortil ankomne: - : c '. 'f) i :. - _..:: - - ; z:v. -:-- ' : 7.-i c c i) -- t'd - c r-= ct c. 7_ C 7.: ' ''... C. '..t C i ; r. C) CG i C..) ;' '7 H rif- : P.T... ci fl-- : Z ±.0 ct n Ct (..) o o rd ci E Telegrafstationer I E = hvorfra afsendt: ai) ' ' 87 ' ' 8 0--' ' _ S 0 6' 6 8' ' 8 8 H 6! ' _ -- SI ' -- _ 6 0' 8 a ' 7 _ -- _ _ 0 _ _ : _ Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss. Soon. Drøbak. Christiania. Hamar. Lillehammer. Gjovik. Drammen. Kongsberg. Svelvik. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Vallø. Sandosund. Sandefj ord. Laurvik. Frederikswern. Brevik. Porsgrund. Skien. Langesund. Kragero. Risøer. Lyngøer. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Christiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund. Stavanger. Skude snæs. Kopervik.

23 ' F. No.. Tabel HI. (Forts.) Telegrafstationer 6 Telegrafstationer tf) hvorfra afsendt o cc r= Ít:0 cc Fra Haugesund. Røvær... Feltstat. No. - No 6 Espevær Kulleseid 8 Lervik 7 Bergen 0 Leirdalsoren. Florøen. 7 Kinn Skorpo.. Batalden... Kallevaag. 6 Moldøen... ' 7 Larsnæs... 8 Sandshavn.. Aalesund. 60 Veblungsnws 6 r Molde 6 t Chris cians and Dovre... it Throndhjem 6 77 ( Levanger. 0 6d 66 Stenkjær.. 60 i 67 Namsos Brow(). 6Vefsen Ranen Bodo i Trano Kjeo TI Í 7 Skroven... 7 Feilst. i Lofoten 76 Svolvær Vaagen.. ' 78.7 Henningsvær 7 Stamsund.. i 80 Balstad... 8 Reine... 8 Sorvaagen _ I I. MM. -^ ; Sum Ï606 ' _ - 8 ' 7 7 il- - Í 87' ; 0 ' 7 7 li il AO i

24 i I I ' i ' i i F. No.. hvortil ankomne: ;- -d E -6 sl -6-6 ca -6 E E. ca ;.- -6 cr r w I0 - c..z T...' ci. r i.-' ' Z' w '7 - c' - ' Tt ' --.' cs -) c. bp.. a) :. g. --zr- - t. v - :' r' ọ.) g t-c '--.. of) E; ct i -'' c. ). ) 6 *:. ' i. a ) `) E. F- = -;al c7' ';' `') ó ct Pl-lq Pri. cr) -- rḵ '- ;-ric...) :7.. 'ÇI.-i ;' i Telegrafstationer hvorfra afsendt: S 70 Haugesund. i ' 8 Rower..-- _ I i... I -- Feltstat. No i ----! ' ; " i i i i lit 0... i - -- i Espevær. Kulleseid. ; 6 j 6 Lervik ; ie B o-e b ii. -- t ; J Leirdalsoren H Floroen I s 7 Kinn Skorpo. ; i --! i 07 Batalden. Vt8....._ i _.. H 0 7 Kallevaag ' IVIoldoen. 7 Larsnees. i 6 8 Sandshavn. ; i 68 6 _ Aalesund. ' Vehlungsnws. 0 H 8 66Molde ' Christiansund. J._ Dovre. 6i Throndhjem. i Levanger Stenkjeer.. i -- 6 i Namsos. _.i -- Brous). 8 i 6 -- Vefsen i i 6 Ranen. 8 i ' -- 6 i Bodo Trano. i 7 6' Kjeo..... Skroven. -- Fella. i Lofoten. _.. i._ -- Svolvær _ Vaagen Henningsvær......_ Stamsund. Balstad. _. _. Reine Sorvaagen !.

25 ; ; ' F. No.. Tabel III. (Forts.) Telegrafstationer Telegrafstationer 'r - Z- -- ;... cp.) 7.` I ; ;... J) ; C) -- hvorfra afsendt. -`. ). --. C r-... j) 0 ; 7.- ; Cf..... tl) ;rag J=" '.. 7/ CD CD Ct - >- Ct Cf.) Ct 7 Cl) ri7:)(..- V' f.'s. ' P. Fra 7) S yy 0 yy : yy Haugesund. Røvær Feltstat. No. No. Espevær. Kulleseid Lervik. Bergen Leirdalsoren. Florøen.. Kinn Skorpo.. Batalden... Kallëvaag. Moldoen. Jt t 0 6 i lo t $ 6 7 8S -- ( ' MEMO $ ') Larsnes.. 8 Sandshavn Aale.sund Veblungsmes _ 6 Molde Christiansund Dovre yy Throndhjem. 6 7 ' Levanger 66 Stenkjær Namsos.. r no Vefsen Hauen. 0 7 Bodo Train) _ - 7 Kjeo Skroven 7 Feltst. i Lofoten 76 Svolvær Vaagen Henningsvær 7 Stamsund. SO Balstad. 8 yy Reine Sorvaagen SA 6 7 ( ) ' ) - 0' : ' Stan ' s - '-') 6 ' ' '67 0

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementets circulaire af 13 de December forrige Aar tilkjendegives herved, at de i November og December Maaneder forrige Aar fra Frederikshavn ankomne Breve, der ikke blive indløste

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement.

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement. No 135 3die Revicions Contoir under Finans, handels - og Told - Deparetement. Herved tilstilles Postcontoiret til Afbenyttelse følgende Blanketkarter m.m: 10 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter med 16

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand.

re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. " o J.O 4. Dan. 6. Gel1e D.S.I.. 3 re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. Herpå aktere s samt1ige akter af genere1 - karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. Bidrag til finanslov, ændringsforsl.ag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 Her er sjovere end på Nordkapp Himlen over Lofoten og Vesterålen er høj, og midnatssolen kan ligefrem stikke i øjnene. Det oplevede Karen Ellegaard,da hun besøgte

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. ADAMs input-output tabel 173 På de følgende sider vises input-output tabellen i marts 1995 versionen af ADAM. Tabellen er dannet ved aggregering af nationalregnskabets

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til Anhang til Beretning om de norske Jernhaners Drift Terminen 1886 87. ndhold. Kontrakter vedkommende Statsbanernes Drift og deres gjensidige Forhold: Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct.

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct. Kristiania, Dampkjeler, overhetere (Steinmullers Fureka damppumper, centrifugalpumper, jevnstramsrt&mpmaskiner samt alm dampmaskiner for mættet og overlistet damp, Fosters lokomobiler, Foonomiser av egen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Strandvejen 23, 29 Hellerup. Regnskab for dret 26. KIRKEV,ERL@SEVEI 18C 35V,,ERLUSE TELEFON 4448 16 56. TELEFAX44487674'E-mailinfo@owanting.dk

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

pmcfwtfrhouse(wpers I

pmcfwtfrhouse(wpers I pmcfwtfrhouse(wpers I P ricew a terliousecoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østre Stations vej 33 Postboks 90 5100 Odense C E-mai!: odense(ipwc.dk Telefon 63 144200 Telefax 63 1442 OL Fjernvarme

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Gårdlavet Aladdin. Regnskabskommentarer

Gårdlavet Aladdin. Regnskabskommentarer Gårdlavet Aladdin Regnskabskommentarer 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger og erklæringer Den uafhængige revisors erklæring 3 Regnskab 1. januar - 31. december 2012 Regnskabskommentarer 4 Regnskab

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr.

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr. ADVOKAT (H) HANNE MAGNUSSEN HM@MAZANTI.DK TEL +45 3319 3701 J.nr. 41054 Dokument id: 1228 København d. 23. september 2015 PROCESSKRIFT IV Københavns Byret 21C-1275/2012 Foreningen Fonden Live c/o Jens

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere