DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NORSKE STATSTELEGRAFS"

Transkript

1

2 P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86.

3

4 Indhold. Pag. Beretning for Aaret 868. (Rapport pour l'année 868) Tabeller vedkommende Telegraf-Correspondancen 868. (Tableaux de la correspondance télégraphique pendant l'année 868) - Tabe I I. Correspondaneen fremstillet maanedsviis 0. Correspondancen fremstillet stationsvus. III. Correspondancen ordnet efter den indbyrdes Telegramvexling 8. IV. Feil i Correspondancen. Oversigt over de enkelte Stationers Udgifter efter Opgave fra Stationerne i Aaret 868 (Tab. V). Pag. (Tableau des dépenses des stations) (V) Oversigt over den norske Statstelegrafs Linier den te December 868 (Tab. VI). (Tableau dn réseau des lignes télégraphiques le décembre 868) (VI). Oversigt over Tidssignalernes Observation (Tab. VII). (Tableau de l'observation des signaux de temps) (VII) Fortegnelse over Antallet af Telegraf-Apparater Stationernes tjenestgjorende Personale og Bud den e December 868 (Tab. (Tableaux des appareils et du personnel) (VIII).. 7.

5

6 F. No.. qlred har jeg den Ære at afgive til det Kongelige )artement statistisk Oversigt for Statstelegrafen i 868. Til nærmere Forklaring om Aarets Virksomhed skal foruden at henvise til den tabellariske Fremstilling anføre: Antallet af de Telegrammer som befordredes paa Statsgrafens Linier i 868 udgjorde 6 betalte Stats- og vattelegrammer Tjenestetelegrammer og tjenst- Meddelelser foruden de daglige meteorologiske Medgser. Sammenholdes Antallet af Telegrammer med det i.mest foregaaende Aar befordrede Antal 0607 Stkr. alte Telegrammer viser dette en Forøgelse for Aaret af ) Telegrammer eller omtrent Procent. Af denne Forøgelse falder 7 Telegrammer eller kring 0 Procent paa den udenlandske Correspondance for Aaret udgjorde 80 Stkr. Den udenlandske Tespondance udvexledes over Grændsen Throndhjemersund med Telegrammer over Christiania - innersborg med 70 Telegrammer og over Christiania Ægypten 7 iiredricia med 76 Telegrammer. Østerrige 7 Inddeles den udenlandske Correspondance derimod efter forskjellige Lande som den har været udvexlet med Forholdet følgende: Til og fra rige -... ;ier og Tunis lerika len... 8 yern. 7 Afsendte Ankomne Summa gien 66 nmark 7 0 naufyrstendømmerne 0 76 [land mkrige.. 7 ækenland 0 8 lien britisk... 8 Lateris Italien.. Kirkestaten Luxemburg Malta.. Nederlandene Til og fra Nordtydske Forbund Persien Portugal Rusland Schweiz Serbien Spanien Transport. Storbritannien og Irland Tyrkiet europeisk. asiatisk Würtemberg Tilsammen Indtægterne af den indenlandske Correspondance samt af Telegrammer til og fra Sverige og Udlandet ugjorde i Spd. 8 Skill. mod 8676 Spd. 0 / Skill. i 867 og ere altsaa forøgede med 0 Spd. 00 / Skill. Af denne forøgede Indtægt falder 8 Spd. Skill. paa den udenlandske og Resten paa den indenlandske Correspondance. Det bemærkes her at den norske Taxt har været uforandret og at kun de mindre Stationer i Nordland Tranø Kjeo og Brow) aabnedes i Aarets sidste IVIaaneder samt at Svolvær i Lofoten overgik fra Fiskestation til permanent Station; derimod er af de udenlandske Taxter Taxten for Correspondancen med Storbritannien og Irland bleven endel formindsket for Aarets sidste Maaneder efter at der fra September var etableret en direkte Forbindelse mellem Danmark og England. Afsendte Ankomne Summa '

7 6 F. No.. Regnskaberne for de ved Terminens Begyndelse i Drift værende Linier vise følgende Indtægt og Udgiftsposter for Drift og Vedligeholdelse. A. De ved Budgetterminens Begyndelse i Drift værende Linier og Stationer. I. Indtægter: Sp d. Skill. a) Gebyrer oppebaarne ved Stationerne b) Porto oppebaaren i Sverige og Udlandet 80.. e) Refusion for Telegrammer forvanskede i Sverige eller Udlandet 0.. d) Decisionsansvar af Stationsbestyrerne. /. e) Meteorologiske Meddelelser f) Tilfældige Indtægter Herfra gaaer: a) Sveriges og Udlandets Tilkommende for svensk og udenrigsk Telegramporto b) Refusion for Telegrammer fra Sverige og Udlandet forvanskede i Norge. 7. c) Telegramporto tilbagebetalt Afsendere : ) tilsvaret af Sverige og Udlandet..... ) tilsvaret af Norge.... d) Viderebefordringer e) Godtgjørelse efter Decision. 08 /. 6. v/ /. 0.. II. Udgi ft e r til Drift og Vedligeholdelse a) Liniernes Vedligeholdelse /- b) Stationernes Vedligeholdelse /. c) Skyds og Diæt ved Li nietilsynet d) Lønninger e) Skyds og Diæt til Inspektørerne og ved befalede Forflyttelser. 7. f) Skyds og Diæt i Anledning Fiskestationernes Betjening /. Lateris / Sp d. Skill. Transport /. g) Skyds og Diæt til Direktøren 78. /. b) Forskjellige Udgifter i) Udgifter vedkomm. de meteorologiske Meddelelser.. k) Expropriationer Udgifterne have saaledes oversteget Indtægterne med 6 Spd. Skill. Overskridelsen af det Bevilgede forsaavidt betræffer den almindelige Drift og Vedligeholdelse er dog kun tilsyneladende og skal jeg i den Anledning her forklare : Ved forrige Storthings Beslutning blev for Terminen Udgiften til Drift og Vedligeholdelse opført paa Statsbudgettet med Spd. aarlig eller for Terminen med 66 Spd. mere end indtægten. Efter de i Statistiken for 866 og 67 indtagne Regnskaber vare Indtægterne kun 7 Spd mindre end Udgifterne for denne Conto og der var altsaa til Disposition den te December Spd. foruden de faldende Indtægter for den tilbagestaaende Del af Budgetterminen til te Marts 86 hvorfor det antoges at en i forrige Aar nødvendig Forøgelse af Traadene mellem Christiania og Veblungsnws kunde udredes af de ved forrige Storthing bevilgede Midler til den ordinaire Drift og Vedligeholdelse uden yderligere Tilskud og blev i Henhold til Kongelig Resolution af den April dette Arbeide som var calculeret til 000 Spd. udført samtidig med et større Reparationsarbeide paa nævnte Linie og opført blandt Vedligeholdelsesomkostningerne. Paa denne Conto er ogsaa som berørt i Statistiken for Aaret 867 udenfor hvad der henhører til den almindelige Vedligeholdelse udbetalt for Dampskibet Gler" samt til Ophængning af en ny Traad til Drammen noget over 6000 Spd. Disse udenfor den paaregnede Drift og Vedligeholdelse udførte Arbeider og Udredelser i Forbindelse med at der i Aaret blev anskaffet miles Kabel for 767 Spd. 8 Skill. har bevirket den ovenanførte Forskjel mellem Indtægt og Udgift; men med Hensyn til Kabelanskaffelsen maa bemærkes at hele Beholdningen fremdeles haves disponibel da nian i Vinterens Lob undgik større Kabel- Reparationer soin man maatte være forberedt paa. Overskridelsen af det til Drift og Vedligeholdelse for Terminen bevilgede Beløb vil saaledes naar alle ovenanførte extraordinaire Udgifter fratrækkes andrage til omkring 6000 Spd. ved Terminens Slutning.

8 F. No.. Angaaende Anvendelsen af de for Terminen bevilgede Summer til nye Anlæg anføres sammenligningsvis hvad der er bevilget og hvad udbetalt paa de forskjellige Conti til e December 868: Anbringelse af en ny Traad mellem Christiania og Frederikshald (fuldført i 866). Anlæg af en Telegraflinie mellem Bergen og Florø (fuldfort i 866) Anlæg af en Telegraflinie lem Namsos og Brettesnæs (fuldført i 868) Ankeg af en Telegraflinie mellem Haugesund og Rower (fuldført i 866) Anlæg af en Telegraflinie fra Batalden til Skorpø (fuldført i 866) Anlæg af en Telegraflinie fra Ekersund til Soggendal (fuldfort i 866) Anlæg af en Linie fra Tvedestrand til Lyngoer (fuldført i 866) Tilsammen B evilg et: Sp d. Skill Anvendt: Sp d. Skill. 0 / 7 8'/Q 66 A 8 68/ '7 7V.0 / 870 Samtlige de for Terminen bevilgede nye Anlæg vare fuldførte ved Udgangen af 868 med Undtagelse af Kysttelegrafen paa Oxø hvortil Apparaterne først fremkom mod Slutningen af Aaret og for hvis Anbringelse udfordres opfort en særskilt Bygning. Af de for Terminen til Kysttelegrafen bevilgede 000 Spd. var der til te December udbetalt 8 Spd. 8 Skill. Af det til Regjeringens Disposition stillede Belob 000 Spd. til Anbringelse af en Traad mellem den svenske Grændse og Ekersund under Forudsætning 'af at en pro_ jekteret Søledning mellem Norge og Skotland kom istand er anvendt ifølge Kongelig Resolution i 867 til Anbringelse af en ny Traad mellem Christiania og Arendal i Anledning af den mellem Jylland og Arendal nedlagte Søledning og i 868 i Anledning af den norsk-skotske Kabel en Traad Spd. 0 / Skill. mellem Arendal og Egersund 8688 Spd. 7 / Skill. Tilsammen 8 Spd. Skill. Endvidere er i Terminen i 866 anlagt en Linie fra Larsnæs til Sandshavn med Station paa sidstnævnte Sted hvortil anvendtes 8 Spd. 8 Skill. af et fra nærmest foregaaende Termin til Disposition for Complettering af Linieanlægget mellem Batalden og Aalesund havende Restbeløb. Endelig er til forberedende Arbeider for Linieanlægget mellem Kjeo og Tromso ved Kongelig Resolution i Henhold til Storthingets Bemyndigelse anvendt: i Spd. 7 / Skill. i Spd. 0 Skill. Tilsammen 660 Spd. 7 / Skill Til Drift og Vedligeholdelse af de i Budgetterminen bevilgede Anlæg er udbetalt til te December sidstleden. ) Til Linien NamsosBrettesnæs (Svolvær) hvor Stationerne Vefsen Ranen og Bodø have været i Virksomhed siden lste Decbr. 867 Tranø fra Ste Septbr. Kjeøen og Svolvær fra Ode Oktbr. samt Brønø fra 0de Novbr. sidstleden er forbrugt ') Til Linien fra Haugesund til Rower med Fiskestation paa Røvær fra ste Janr ) Til Linien fra Batalden til Skorpo med Fiskestation paa Skorpo fra lste Jaur. 867 (Lokale Lys Brænde Budtjeneste udredes af endel Handlende i Stavanger).... ) Til Linien fra Ekersund til Soggendal i Virksomhed fra Oktb. 866 (samme Bidrag som for Skorpo betales af Soggendals Commune) 7.. Til Linien fra Tvedestrand til Lyngøer i Virksomhed fra November Hertil er paa Budgettet opført: a) Til Namsos-Brettesnæslinien for Terminen hvorfra gaaer den for samme Tid opførte Indtægt Eller fra Terminens Begyndelse til te Decbr b) Til Haugesund-Roværlinien aarlig Spd. er for Fisketerminer 6. ej Til Batalden-Skorpolinien aarlig 0 Spd. er for Fisketerminer 00. d) Til Ekersund-Soggendallinien aarlig 00 Spd. for '/ Aar 0. e) Til Tvedestrand-Lyngoerlinien aarlig 0 Spd. er for / Aar Lateris. 67.

9 B F. No.. Transport. 67. Hertil kommer Namsos-Brettesnæsliniens Stationers Indtrader som udgjorde for ' I Aaret er der endelig foruden partielle Reparationer saavel af Kabler som Linier tillige samtidig med foranforte Ophængning af en ny Traad mellem Christiania og Veblungsnws foretaget en Hovedreparation af denne Linie hvorhos der har været fortsat med Præparering af Tommer i Valders Gudbrandsdalen og Opdal for fremtidige Reparationer. Telegrafliniernes Længde udgjorde ved Aarets Slutuing 67 geografiske Mil mod Mil i 867 og med 8 Mile Traad mod 677 Mile Traad nærmest foregaaende Aar. Anret indtraf 6 Liniebrud Slyngninger og Afledninger. Antallet af Expeditionsfeil som enten ere anmeldte eller opdagede gjennem Administrationens Control har udgjort 8. Af disse Feil vedkomme den indenlandske Correspondance og 8 Correspondaneen paa Sverige og Udlandet. Af de sidstnævnte er Feil begaaet paa de norske og paa de udenlandske Linier dels paa de norske dels paa udenlandske Linier og endelig Feil om hvilke det ikke med Bestemthed kan afgjores om de ere begaaede paa de norske eller paa de udenlandske Linier. Efter Fortegnelsen er Telegrammer forvanskede forsinkede og ikke fremkomne. Antallet af Telegrammer som ikke ere komne Adressaterne ihænde have for Aaret udgjort 8 mod 60 Stykker nærmest foregaaende Aar. ugentlig. Tidssignaler have som tidligere været givet to Gange Ved Telegrafvæsenet var ved Udgangen af 868 ansat: Direktor Hovedregnskabsfører og Casserer Secretair Contorist Revisor med Assistenter Inspektorer 67 Telegrafister af forste Classe 67 Telegralister af anden Classe 8 Dametelegrafister samt 8 tjenestgjørende Elever desuden havdes i Beredskab til Tjenestgjoring under Fisket 7 specielt til denne Tjeneste oplærte Personer og udexaminerede Elever. I Aarets Lob er Telegrafist af forste og af anden Klasse samt Dametelegrafist afgaaede ved Døden; Stationsbestyrer er bleven afskediget. Ved Administrationens Contoirer er nedestaaende Antal Skrivelser expederede: Fra Direktoren afsendt 7. Til indkom 7. Fra Hovedregnskabsføreren afsendt Til indkom 8. Fra Revisionen afsendt. Til indkom. Afs. Skr.. Ank. Skr. 66. Stationernes Inventarie- og Forbrugs-Regnskaber ere reviderede og deciderede. Antegnelser til Indtægts-Regnskaberne for Telegraf- Correspondancen for de Kvartal 867 samt Iste Qvartal 868 var ved Aarets Udgang udfærdigede og tilstillede de respektive Stationsbestyrere til Besvarelse samt den større Del af det Kvartals Regnskaber gjemaemgaaet.

10 Tabeller vedkommende den norske Statstelegrafs Statistil for 868.

11 0 F. No.. Tabel. Oversigt over den ved den norske Statstelegrafs Stdtioner Maaned. Længde i geografiske Mile maalt i Liniernes Retning efter Kartet. Fra Indlandet til indenlandske Stationer. Afsendte Telegrammer. Fra Indlandet til svenske og udenlandske Stationer. Fra Grændsen til indenlandske Stationer. cr) ci QE) ciq tc ' rn Januar Februar I i Marts April Mai Juni Juli ; 6 06( August September. 6 0o Oktober o November December Summa Afsendte Circulairer 7

12 ' F. No.. stedfundne Correspondance for hver Wailed i Aaret 868. Ankomne Telegrammer. Gebyrer. Fra indenlandske Stationer. ri Fra Indlandet. Grvandsen. z ri Fra Sverige og Udlandet. E ri Indlandets Tilkommende. af den I af Tele- (Tram er indenrigske til og fra Telegram- Sverige og vexling. udl andet. Sp d. Skill. Sp d. Skill. Sp d. Sveriges og Udlandets Tilkommende. Summa. Skill. Sp d. Skill i ; i ' j 0 0 6; 06' 60 ' 0 608I ' i i 8 ; ' ' i i I i Ankomne Cireulairer 60.

13 F. No.. Tabel Il.Oversigt over den stedfundne Correspondance ved den norske Statstelegrafs Stationerne. Hvorlmnge i Drift om Aaret. Afsendte Telegrammer. Til indenlandske Stationer. rcf to Ct; E 7 cé. cf)... Til Sverige og Udlandet. 7. -ch- 'at ccf ":) P. CJ: D et samlede Antal afsendte T elegrammer Middelexpeditionstid regnet fra Indlevering til forste Modtagelse inden Landet. Ankomne Fra indenlandske Stationer ;. E ' E E 0.] tio CS cr_ Frederikshald M Min Frederikstad Sarpsborg Moss I Soon 7/ I i 0 Drøbak PZ 7 Christiania i 6 Hamar I 8 Lillehammer I 67 Gjøvik - I II Drammen Kongs berg. 7 I Svelvik 0 ' er Holmestrand Horten 7/ A Tønsberg.. 0 6: Vallo Sandøsund Sandefjord Laurvik Frederiksværn I Brevik t Porsgrund I Skien : Langesund ' Kragero. -- Risøer Lyngoer Tvedestrand Arendal

14 F. No.. et sammenhængende Net beliggende Stationer i Aare' 868 ordnet efter Stationerne. Telegrammer. Fra Sverige og Udlandet 7 D et samlede Antal ankomne Telegrammer. Middelexpeditionstiden regnet fra Afsendelses- til Adressestationen. Fra Sverige Indlandets Gebyre r. Sveriges af den af Telegrammer og og indenlandske ; til Sverige og Udlandet Udlandets. r' elegramvexling. regnet fra ' Udlandet. Grænds en. Spd. Skill. Spa. Skill. Spd. Summa Spd. Skill. Stationerne ' 06 Min í / ' olimw / / / 6 0 / / / / AA / / / GO Si / 7 / SA 6 ' / 0 6' 6 / / / / 6 / 87 ' A Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss. Soon. Drøbak. Christiania. Hamar. Lillehammer. Gjøvik. Dra 00. Kongsberg. Svelvik. Holmestrand. Horten. Tonsberg. Vallø. Sandøsund. Sandefjord. Laurvik. Frederikswern. Brevik. Porsgrund. Skien. Lange sund. Kragerø. Risøer. Lyngøer. Tvedestrand. Arendal.

15 F. No.. Tabel H. (Forts.)... Stationerne. Hvorlænge i Drift om Aaret. Afsendte Telegrammer. Til indenlandske Stationer. Til Sverige og Udlandet. cd d T P- Det s amle de Antal afsendte Telegranner Middelexpeditionstid regnet fra Indlevering til forste Modtagelse inden Landet. te 7L> (. c p An Fra indenlandske Stationer E to cn 6 Grimstad.. M Lillesand Christiansand Mandal Farsund.. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund... Stavanger. Skudesmes. Kopervik... Haugesund.. Rovær Feltst. No. _t No.. Espevær... )» Kulleseid... Lervik Bergen Leirdalsoren. Florøen Kinn Skorpo.. Batalden. Kallevaag Moldøen... Larsnws. Sandshavn.. Aalesund Al Min '

16 F. No. T elegr a mm e r. Fra Sverige og Udlandet tio r D et samlede Antal ankomne Telegrammer. Middelexpeditionstiden regnet fra Afsendelsestil Adressestationen. Fra Sverige og Udlandet regnet fra Grændsen. Spd. Indlandets af den af Telegrammer indenlandske til Sverige og Telegramvexling Udlandet. Skill. Gebyrer. Sveriges og Udlandets. Sp cl. Skill. ISpd. Skill..6. Summ a. Spd. Skill. Stationerne Min ' - 08! 8 7 C /i 6 0 / SS A / V/ ' / 7 ' 8/ / / Grimstad. ` Lillesand. Christian sand. Mandal. 6 Farsund. 0 Flekkefjord. Soggendal. Ekersund. 7 Stavanger. 8 Skudesnws. 67 Kopervik. Haugesund. Rower. `7 Feltst. No.. 0 No.. 6 Espevær. Kulleseid. 7 Lervik. Bergen. Leirdalsoren. Florøen. Kinn. 6 Skorpo. Batalden. 8 Kallevaag. Moldøen. Larsnues. 67 Sandshavn. 66 Aalesund.

17 - 6 F. No L Tabel. (Forts.) Ilvorlmnge Stationerne. i Drift om Aaret Til indenlandske Stationer. Pcá zua g.e= S) Afsendte Telegrammer. g E *;" (ID c Til Sverige og Udlandet. ) E Middelexpeditionstid D et regnet fra samlede Indlevering Antal til forste afsendte Mo dtagelse inden Telegrammer Landet. Ankomne Fra indenlandske Stationer c' E g 7) to f: sa + E. 66 Veblungsnws.. M. D Min. Molde 7 Christiansund 77 Dovre n 77 Throndhjem. 7 Levanger.... Stenkjær. Namsos Brono - Vefsen Ranen Bodo Trano 6 eo en Skroven Feilst. i Lofoten il Svolvær Storvaagen.. Henningsvær. Stene Balstad Reine» Sorvaagen ' a j 7 t t ! G la Greendsen Summa Min

18 É : Í i' F. No.. 7 Telegrammer. Fra Sverige og Udlandet.. cii r'' " -.-.) ;.. v. _ bo.t -.E i - L T cd g.. -;t...lti.."-'. tjo p '..f _he '-i) c. r.: ue- i Gebyrer. Det Middelexpeditionstiden regnet fra Afsendelses - Indlandets. samlede til Adressestationen. Antal af den Fra Sverige - f af Telegrammer ankomne og Udlandet mdenlandske til Sverige og Telegramvexling; Udlandet. Telegrammer. regnet fra Grwndsen. d. Skill. Spd. Í Í Svericres - b 0L Udlandets. Skill. s Sp d. Skill. Spd..timma.. Skill. Stationerne Min Veblungsnæs ' Molde ' Christiansund. -I 'Z ' Dovre Throndhjem ' 06 0 Levanger. ' - ` 08 i ' 7 Stenkjær. i _ : ' Namsos. _ Ai 8 Brono. ' _ 6 ; Vefsen ; Ranen ' 07 / 6 / ' 66 Bodo. _ SO 6 68 ' Trano ! lijeoen ' Skroven. -- i _. 06 Feast. i Lofoten I. 8/ 7 66 Svolvær.._ i i _. 0 7 Vaao'en. b 7 : - ' 6 nningsvær. 6 He 6 - ` -- i Stamsund. _ i -- 0 ' Balstad...._... ' Reine. _. _ Sorvaagen t 00 ' ' / '.8 6 / 67 6 i 6 ' / / Min :

19 8 F. No.. Tabel. Oversigt over de ved den kongelige norske Statstelegrafs Stationer i Aaret 868 Telegrafstationer ts Telegrafstationer hvorfra afsendt: 7 "e a cp cl) ' ) E tar) o ca n o r: W a' cia ca C/ P. P Fra Frederikshald. i ' Frederikstad Sarpsborg Moss Soon. 8 8 i i li Drøbak Christiania. 7 7 i ; 8 77 Hamar ' ; 7 ' ' i 8 Lillehammer W 8-6' 0 7 Gjøvik. 0 i 8 8 7' Drammen Kongsberg ' H Svelvik mas= 6; Holmestrand 0 7 `. s 8 Horten 7 [.") it 8 0' 6 6 Tønsberg ; 7 Vallø `S. -- o 8; Sandøsu.nd Sandefjord Laurvik Frederiksværn Brevik ' 6 0 Porsgrund ' Skien Langesund ; 7 6 Kragerø ' 8 8 Risøer Lyngøer ' Tvedestrand 77. a Arendal.. 8 I ' 6 7 Grimstad. 0 7 I 7 Lillesand Christiansand ' 0 7 Mandal Farsund Flekkefjord Soggenda ' 8 Ekersund j 'J Stavanger Skudesnees 8 ' Kopervik ; t A '

20 afsendte Telegrammer ordnede summarisk efter de enkelte Stationers indbyrdes Correspondance. hvortil ankomne: cf) Telegrafstationer hvorfra afsendt: 8 00 ; il ) ' ' 7 ' ' : A t ; St 66 ii8 ' _ S ' A 0' ' 7 ' ' `V 6 A ; ; i ' ' wawa ; 0 6i ' ; ; 7 8 ' a ' ' ' 6 ' I ' Bil i 8 ' ; : SO Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss. Soon Drøbak. Christiania. Hamar. Lillehammer. Gjøvik. Drammen. Kongsberg. Svelvik. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Vallø. Sandøsund. Sandefjord. Laurvik. Frederiksværn. Brevik. Porsgrund. Skien. Langesund. Kragero. Risøer. Lynge er. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Christiansand. Mandal. Farstind. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund. Stavanger. Skudesnæs. Kopervik

21 i. i 0 F. No.. Tabel. (Forts.) 6 cl) z. - Telegrafstationer hvorfra afsendt: : _ I C.) bi) tk. ca =.0 C i C Telegrafstationer IT cf) (J) F-0 Or/ CI) 77. (r) C.). _ Fra Frederikshald i 0'... Frederikstad - 87 yy Sarpsborg yy Moss ; ; 6' n Soon 6 77 Drøbak.. 7 n Christiania 6! '6 il 7 77 hamar Lillehammer yy Gjøvik 7 7 Drammen n Kongsberg - - ri Svelvik.. 7 Holmestrand 7' ) Horten ' 6 n Tønsberg Vallo 8 n Sandøsund 7 Sandefjord 0 Laurvik Frederikswern 6 Brevik... 8 Porsgrund Skien 86 Langesund. 6 Kragerø... 7 Risøer il 8 Lyngøer... Tvedestrand. 0 Arendal... Grimstad. Lillesand... Christiansand. Mandal... -Farsund Flekkefjord. 7 Soggendal.. 8 Ekersund.. 0 Skudesnæs Stavanger... Kopervik.. ' lit S I ' I ' 6.._ ''7.». o t _ _. _. 6'. i -I 8 6 _ ' -. i i I. : _ : ) :) ' _ - -! : : '. 8 8 _._.... ;. --- ; --. I i... _ i - _. 6 7' 7 7 7' I 6 _ : 6 7' 6 --' _ 8 ll _. :... _. I I i

22 F. No.. hvortil ankomne: - : c '. 'f) i :. - _..:: - - ; z:v. -:-- ' : 7.-i c c i) -- t'd - c r-= ct c. 7_ C 7.: ' ''... C. '..t C i ; r. C) CG i C..) ;' '7 H rif- : P.T... ci fl-- : Z ±.0 ct n Ct (..) o o rd ci E Telegrafstationer I E = hvorfra afsendt: ai) ' ' 87 ' ' 8 0--' ' _ S 0 6' 6 8' ' 8 8 H 6! ' _ -- SI ' -- _ 6 0' 8 a ' 7 _ -- _ _ 0 _ _ : _ Frederikshald. Frederikstad. Sarpsborg. Moss. Soon. Drøbak. Christiania. Hamar. Lillehammer. Gjovik. Drammen. Kongsberg. Svelvik. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Vallø. Sandosund. Sandefj ord. Laurvik. Frederikswern. Brevik. Porsgrund. Skien. Langesund. Kragero. Risøer. Lyngøer. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Christiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Soggendal. Ekersund. Stavanger. Skude snæs. Kopervik.

23 ' F. No.. Tabel HI. (Forts.) Telegrafstationer 6 Telegrafstationer tf) hvorfra afsendt o cc r= Ít:0 cc Fra Haugesund. Røvær... Feltstat. No. - No 6 Espevær Kulleseid 8 Lervik 7 Bergen 0 Leirdalsoren. Florøen. 7 Kinn Skorpo.. Batalden... Kallevaag. 6 Moldøen... ' 7 Larsnæs... 8 Sandshavn.. Aalesund. 60 Veblungsnws 6 r Molde 6 t Chris cians and Dovre... it Throndhjem 6 77 ( Levanger. 0 6d 66 Stenkjær.. 60 i 67 Namsos Brow(). 6Vefsen Ranen Bodo i Trano Kjeo TI Í 7 Skroven... 7 Feilst. i Lofoten 76 Svolvær Vaagen.. ' 78.7 Henningsvær 7 Stamsund.. i 80 Balstad... 8 Reine... 8 Sorvaagen _ I I. MM. -^ ; Sum Ï606 ' _ - 8 ' 7 7 il- - Í 87' ; 0 ' 7 7 li il AO i

24 i I I ' i ' i i F. No.. hvortil ankomne: ;- -d E -6 sl -6-6 ca -6 E E. ca ;.- -6 cr r w I0 - c..z T...' ci. r i.-' ' Z' w '7 - c' - ' Tt ' --.' cs -) c. bp.. a) :. g. --zr- - t. v - :' r' ọ.) g t-c '--.. of) E; ct i -'' c. ). ) 6 *:. ' i. a ) `) E. F- = -;al c7' ';' `') ó ct Pl-lq Pri. cr) -- rḵ '- ;-ric...) :7.. 'ÇI.-i ;' i Telegrafstationer hvorfra afsendt: S 70 Haugesund. i ' 8 Rower..-- _ I i... I -- Feltstat. No i ----! ' ; " i i i i lit 0... i - -- i Espevær. Kulleseid. ; 6 j 6 Lervik ; ie B o-e b ii. -- t ; J Leirdalsoren H Floroen I s 7 Kinn Skorpo. ; i --! i 07 Batalden. Vt8....._ i _.. H 0 7 Kallevaag ' IVIoldoen. 7 Larsnees. i 6 8 Sandshavn. ; i 68 6 _ Aalesund. ' Vehlungsnws. 0 H 8 66Molde ' Christiansund. J._ Dovre. 6i Throndhjem. i Levanger Stenkjeer.. i -- 6 i Namsos. _.i -- Brous). 8 i 6 -- Vefsen i i 6 Ranen. 8 i ' -- 6 i Bodo Trano. i 7 6' Kjeo..... Skroven. -- Fella. i Lofoten. _.. i._ -- Svolvær _ Vaagen Henningsvær......_ Stamsund. Balstad. _. _. Reine Sorvaagen !.

25 ; ; ' F. No.. Tabel III. (Forts.) Telegrafstationer Telegrafstationer 'r - Z- -- ;... cp.) 7.` I ; ;... J) ; C) -- hvorfra afsendt. -`. ). --. C r-... j) 0 ; 7.- ; Cf..... tl) ;rag J=" '.. 7/ CD CD Ct - >- Ct Cf.) Ct 7 Cl) ri7:)(..- V' f.'s. ' P. Fra 7) S yy 0 yy : yy Haugesund. Røvær Feltstat. No. No. Espevær. Kulleseid Lervik. Bergen Leirdalsoren. Florøen.. Kinn Skorpo.. Batalden... Kallëvaag. Moldoen. Jt t 0 6 i lo t $ 6 7 8S -- ( ' MEMO $ ') Larsnes.. 8 Sandshavn Aale.sund Veblungsmes _ 6 Molde Christiansund Dovre yy Throndhjem. 6 7 ' Levanger 66 Stenkjær Namsos.. r no Vefsen Hauen. 0 7 Bodo Train) _ - 7 Kjeo Skroven 7 Feltst. i Lofoten 76 Svolvær Vaagen Henningsvær 7 Stamsund. SO Balstad. 8 yy Reine Sorvaagen SA 6 7 ( ) ' ) - 0' : ' Stan ' s - '-') 6 ' ' '67 0

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,, INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS P. %T. DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS. AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTØRE N. CIIRISTIANI A. TRYhT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI. 8. INDHOLD. TABLE DES MARTIÈRES. Pag.. Beretning

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement. Finants, Handels og Told-Departement. Da Departementet er kommet til Kundskab om, at Postgangen over Ystad med Dampfartøier er standset, saa tilkjendgives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse,

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement. I April Qvartal 1835 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementets circulaire af 13 de December forrige Aar tilkjendegives herved, at de i November og December Maaneder forrige Aar fra Frederikshavn ankomne Breve, der ikke blive indløste

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement. Under 19de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det naadigst tillades at indtil Videre erlægges i Betaling for Forsendelsen med Posterne af Skillingsmagazinet 1/8 Deel istedenfor

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen. Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 888 (Meddelt af Drektren fr det cvle Medcnalvæsen) 6! a ) C) v Q) g?) C ck 6 Te g g' (7 QQ C `Y; ) 7; CC " v Cs bt) b) C) Krstana Sn Hølen Hvdsten

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Regnskabsbog over Udbetalingen; Én Fjerdepart i Skonnertbriggen J. M. Nielsen af Thurø.

Regnskabsbog over Udbetalingen; Én Fjerdepart i Skonnertbriggen J. M. Nielsen af Thurø. Regnskabsbog over Udbetalingen; Én Fjerdepart i Skonnertbriggen J. M. Nielsen af Thurø. 1878 Udgift Kroner Ører Juni 22 Betalt til Skibsbygmester J. R. Andersen i Svendborg 2500,00 Juli31 Betalt til Skibsreder

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874.

D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874. D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874. 2 D. No. I. Indlæg have i A aret 1870. i Aaret 1871. A. Efter Statsbudgettet:

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

En sømand går sine enegang. RADIOBREVE

En sømand går sine enegang. RADIOBREVE En sømand går sine enegang. RADIOBREVE Radiobreve Det er besværligt at skrive til en sømand. Disse to er skibsbreve og har intet med radiobreve at gøre. Radioamatør QSL kort Grundlaget trådløs telegrafi

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No 15/1883. Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December Jour. Nr Bilag

Ark No 15/1883. Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December Jour. Nr Bilag Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December 1884. Jour. Nr. 12863 Bilag Under Henvisning til 6 af den med det ærede Byraad afsluttede Overenskomst af 20de/31te Marts 1883, angaaende Overdragelse

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere