Svingninger. Erik Vestergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svingninger. Erik Vestergaard"

Transkript

1 Svingninger Erik Vestergaard

2 2 Erik Vestergaard Erik Vestergaard, Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer.

3 Erik Vestergaard 3 Indledning Denne lille note er ikke ment som en udtømmende beskrivelse af emnet svingninger, meningen er kun at give den grundlæggende matematiske beskrivelse af en svingning eller bølge. Som anvendelser vil vi især betragte lydbølger. Vi vil tillige se på begrebet stødtoner, også kaldet svævninger. En tidsmæssig bølgebeskrivelse I det følgende holdes stedet fast, så vi kun betragter det tidsmæssige forløb af en bølge. Den simpleste bølge, man kan tænke sig, er en sinusfunktion y( t) = sin( t), som vist på den øverste figur på næste side. Svingningstiden eller perioden, som det tager at gennemføre en hel bølge, betegnes T. Den er i det nævnte tilfælde lig med 2π. Man kan opnå en anden periode ved at multiplicere tiden med en faktor ω, kaldet vinkelhastigheden: y( t) = sin( ω t). Grafen for sinus-funktionen gennemfører en bølge, når funktionens indmad ændrer sig fra 0 til 2π. Derfor er perioden T her givet ved ω T = 2π T = 2π ω. Bølgen er afbildet på den anden delfigur på næste side. Bølgens frekvens f angiver antallet af bølger pr. tidsenhed (sek). Derfor haves f = 1 T. Man kan overveje at lægge en fast størrelse ϕ til ω t : y( t) = sin( ω t+ϕ ). Det resulterer i en parallelforskydning af grafen i t-aksens retning, som vist på den tredje delfigur på næste side. Forklaringen herpå får man ved at omskrive: (1) y( t) = sin( ω t+ϕ ) = sin ( ω ( t+ϕ ω )) Det viser, at vi får den nye forskrift ved at udskifte t med t+ϕ ω i sin( ω t). Dette betyder en parallelforskydning af grafen for y( t) = sin( ω t) med ϕ ω i t-aksens retning (Overvej!). Størrelsen ϕ kaldes i øvrigt for faseforskydningen. Faseforskydningen bevirker her, at udsvinget y til tiden t= 0 ikke er lig med 0. Situationen på den nederste delfigur på næste side er, at udsvingene overalt er ganget med en faktor A, svarende til, at vi har følgende generelle udtryk for det tidsmæssige forløb af en bølge med vinkelhastighed ω og faseforskydning ϕ : (2) y( t) = A sin( ω t+ϕ ) A kaldes for bølgens amplitude. Undertiden er det hensigtsmæssig at have frekvensen direkte angivet i udtrykket frem for vinkelhastigheden. Da ω= 2π T = 2π f, fås: (3) y( t) = A sin(2 π f t) hvor vi for simpelhedsskyld antager ϕ= 0.

4 4 Erik Vestergaard Opgave 1 Benyt grafregneren til at tegne grafen for en ren tone med frekvensen 440 Hz og amplitude 1,4, uden faseforskydning. Sørg for at vælge et passende vindue, så du kan se 3 hele bølger på skærmen. Hvad fortæller frekvensen om en lydbølge? Hvad fortæller amplituden noget om? Efter du har tegnet grafen, prøv da i samme vindue at tegne den samme lydbølge, blot faseforskudt, således at den nye bølge er 1/4 bølge foran den oprindelige i tid. Hvad skal ϕ sættes til?

5 Erik Vestergaard 5 Den generelle bølgemodel Vi har hidtil fastholdt stedet og udelukkende betragtet den tidsmæssige udvikling af bølgen. Men vi ved alle, at bølger udbreder sig. For lydens vedkommende sker det i luft under normalt tryk og ved 20 C med en hastighed på ca. 343 m/s. For at forenkle situationen antager vi i det følgende, at vi har at gøre med en bølge, som udbreder sig langs en ret linje. På næste side er vist en tegneserie af en bølge, som udbreder sig langs en vandret linje mod højre. Der er taget et snapshot af bølgen til en række tidspunkter. Hver af disse snapshots vil vi kalde for bølgens stedkurve til det pågældende tidspunkt. Samtidigt ser vi, at der er tegnet et punkt på hver stedkurve. Af tegneserien fremgår det, at punktet indikerer bølgens udsving på et fast sted som funktion af tiden. Man kan eventuelt tænke på det som en korkprop, som bevæger sig op og ned på en vandbølge. Hvis man laver en graf af udsvinget som funktion af tiden på et fast sted, får man bølgens tidskurve på det pågældende sted, altså det vi studerede i forrige afsnit. Tegneserien forløber over en hel periode T. Per definition skabes der netop én bølge i løbet af én periode, dvs. hele bølgen har bevæget sig en bølgelængde mod højre i dette tidsrum, som indikeret ved den stiplede linje. Husk dog, at der ikke er tale om udbredelse af stof, men af energi. En bølges bølgelængde betegnes med det græske bogstav lambda, λ, og angiver fx afstanden mellem to bølgetoppe på stedkurven. Husk på ikke at forveksle med afstanden mellem toppene på tidskurven det giver perioden!! I løbet af en periode T kommer bølgen altså stykket λ fremad. Bølgens hastighed kan da nemt beregnes, idet hastighed er strækning tilbagelagt pr. tidsenhed: (4) v s λ 1 = = = λ = λ f t T T Det er en meget vigtig formel, som gælder for alle bølger: v = f λ.

6 6 Erik Vestergaard

7 Erik Vestergaard 7 Opgave 2 a) Hvad er bølgelængden for kammertonen med frekvens 440 Hz, hvis lyden udbreder sig i luft ved normaltryk og ved stuetemperatur? b) En lydbølge udbreder sig i luft ved normaltryk og ved stuetemperatur, og bølgelængden viser sig at være lig med 1,34 m. Hvad er lydens frekvens. c) Lydbølgen fra spørgsmål a) sendes nu ned i luftarten CO 2. Herved ændres bølgelængden til 0,61 m. Hvad er lydens hastighed i CO 2? Opgave 3 (lidt svær) Man kan vise, at for en bølge, som udbreder sig langs en linje, kan udsvinget y( t, x ) på et bestemt sted x til et bestemt tidspunkt t angives på formen (5) y( t, x) = A sin ( ω ( t x v) ) hvor ω er vinkelhastigheden og v er bølgehastigheden. Forsøg at vise dette ved at betragte tegneserien og tænke på, hvor meget bølgen er forsinket på stedet x i forhold til stedet x= 0. Kan du udfra (5) fremstille andre formler, som fx inkluderer f og λ? Interferens Når to eller flere bølger befinder sig på samme sted til samme tidspunkt, så siges de at interferere, dvs. vekselvirke. Her kan benyttes superpositionsprincippet, som siger, at den resulterende bølges udsving på det pågældende sted til det pågældende tidspunkt fås ved at lægge udsvingene fra hver bølge sammen (med fortegn). Princippet er illustreret på figuren på næste side, hvor en lydbølge med amplitude 0,8 og frekvens 440 Hz vekselvirker med en lydbølge med amplitude 0,6 og frekvens 880 Hz. Resultatet er en sammensat tone, hvis udsving kan skrives som: (6) y( t) = 0,8 sin(2π 440 t) + 0, 6 sin(2π 880 t) De to oprindelige toner betegnes derimod som rene, harmoniske toner. Stemmegafler og tonegeneratorer kan frembringe rene toner. Ellers er tonerne fra musikinstrumenter generelt sammensatte. Mere om det i næste afsnit. Opgave 4 Benyt grafregneren til at tegne grafen for følgende sammensatte tone: y( t) = 1,1 sin(2π 200 t) + 0,5 sin(2π 600 t) Eksperimenter ellers med at lægge flere rene toner til, hvoraf alle har en frekvens, som er et multiplum af 200 Hz.

8 8 Erik Vestergaard

9 Erik Vestergaard 9 Fourieranalyse Som nævnt i forrige afsnit, frembringer de fleste musikinstrumenter sammensatte toner, og det er interessant at finde ud af hvilke rene toner, de består af. Hertil er udviklet en ret indviklet matematisk teori, som går under betegnelsen Fourieranalyse, opkaldt efter den fremragende franske matematiker og fysiker Jean Baptiste Joseph Fourier ( ). Løst sagt, så siger en sætning i Fourieranalysen, at enhver stykvis kontinuert periodisk funktion med periode T kan skrives som en sum af sinus-led, cosinus-led og en konstant, og frekvenserne af de trigonometriske funktioner opfylder, at der er en mindste frekvens, og at alle de øvrige frekvenser er multipla heraf. Vi skal kun betragte ulige periodiske funktioner, og i dette tilfælde viser det sig, at funktionen kan opløses i udelukkende sinus-led: y( t) = A sin(2 π f t) + A sin(2π 2 f t) + A sin(2π 3 f t) + (7) Det første led på højre side i (7) betegnes grundtonen. Det er en ren tone med en frekvens f 0, som vi vil betegne grundtone-frekvensen. Næste led kaldes 1. overtone og har den dobbelte frekvens af grundtonen. Det tredje led kaldes 2. overtone og har den tredobbelte frekvens af grundtonen etc. Der eksisterer computerprogrammer, som kan foretage en Fourieranalyse af lyden fra et musikinstrument via en mikrofon tilsluttet computerens lydkort. Hvis musikinstrumenters toner var rene toner, ville det have lydt kedeligt og monotont. Men nu er lydene altså sammensatte, og det er tilstedeværelsen af overtoner, som giver lyden karakter. Man siger, at de bestemmer instrumentets klang. Stødtoner Stødtoner, også kaldes svævninger, er et fænomen, som opstår når to bølger med samme amplitude, men med lidt forskellig frekvens, interfererer. På næste side ser vi resultatet når to lyde med frekvenser henholdsvis f 1= 390 Hz og f 2 = 440 Hz og samme amplitude interfererer. Ikke overraskende lyder det som om lyden pulserer i styrke det lyder lidt som stød. Man kan vise, at stødene forekommer med en frekvens f givet ved stød

10 10 Erik Vestergaard formlen fstød = f2 f1. Det kræver et ret teknisk matematisk apparat at vise dette. Det er derfor henlagt til en opgave i næste afsnit om trigonometriske relationer. Trigonometriske relationer Der er to sæt af trigonometriske formler, som af og til dukker op i anvendelser i både matematik og fysik. Det er de såkaldte additionsformler samt de logaritmiske formler. Du skal udlede alle additionsformlerne samt den første logaritmiske formel igennem en række delopgaver, trin for trin. Lad os begynde med at formulere formlerne: Sætning 1 (Additionsformlerne) (a) cos( u v) = cos( u) cos( v) + sin( u) sin( v) (b) cos( u+ v) = cos( u) cos( v) sin( u) sin( v) (c) sin( u v) = sin( u) cos( v) cos( u) sin( v) (d) sin( u+ v) = sin( u) cos( v) + cos( u) sin( v)

11 Erik Vestergaard 11 Sætning 2 (De logaritmiske formler) x+ y x y (a) sin( x) + sin( y) = 2 sin cos 2 2 x+ y x y (b) sin( x) sin( y) = 2 cos sin 2 2 x+ y x y (c) cos( x) + cos( y) = 2 cos cos 2 2 x+ y x y (d) cos( x) cos( y) = 2 sin sin 2 2 Trin 1 cos( u) cos( v) Lad eu = og ev = være de to enhedsvektorer med retningsvinkler henholdsvis u og v. Benyt sin( u) sin( v) a b formlen cos( w) = fra vektorregningen til at vise a b (a) i sætning 1. Trin 2 Vis (b) i sætning 1 ved hjælp af (a) samt cos( v) = cos( v) og sin( v) = sin( v). Trin 3 Vis (c) i sætning 1. Hjælp: Bemærk omskrivningen 90 ( u v) = (90 u) + v, tag cosinus på begge sider og udnyt de velkendte formler for komplementerne til cosinus og sinus, altså at cos(90 w) = sin( w) og sin(90 w) = cos( w) gælder for alle w. Trin 4 Vis (d) i sætning 1 ved hjælp af (c) samt cos( v) = cos( v) og sin( v) = sin( v). Trin 5 Læg (c) og (d) i sætning 1 sammen, og vis, at sin( u v) + sin( u+ v) = 2 sin( u) cos( v). Trin 6 x+ y x y Sæt x= u+ v og y= u v, og vis, at det betyder, at u= og v=. 2 2 Indsæt endelig i formlen under trin 5 for at vise formel (a) i sætning 2. NB! Hvorfor tror du i øvrigt, at formlerne har fået de anførte navne?

12 12 Erik Vestergaard Opgave 5 Betragt igen eksemplet givet i afsnittet om stødtoner. a) Benyt grafregneren til at tegne grafen for funktionen sin(2 π f1 t) + sin(2 π f2 t) for f 1= 390 Hz og f 2 = 440 Hz. Vær meget omhyggelig med at vælge et passende vindue. For at forklare det specielle udseende af grafen, skal du benytte de logaritmiske formler. b) Vis ved hjælp af (a) i sætning 2 at der gælder: 2 π( f2 f1) t 2 π ( f2+ f1) t sin(2 π f1 t) + sin(2 π f2 t) = 2 cos sin 2 2 c) Forsøg at forklare grafens udseende ved hjælp af formlen i spørgsmål b), idet du opfattter cosinus-faktoren som en variabel amplitude. d) Om stødtoner gælder som tidligere nævnt, at stødene forekommer med en frekvens på fstød = f2 f1. Kan du få dette til at stemme med formlen i spørgsmål b)? Husk, at der forekommer 2 stød for hver periode for cosinus-bølgen. Opgave 6 Lige et lille sidespring her: Man kan benytte additionsformlerne til at frembringe formler for sinus eller cosinus til den dobbelte vinkel. Vis, at der gælder: sin(2 x) = 2 sin( x) cos( x) 2 2 cos(2 x) = 2 cos ( x) 1 = 1 2 sin ( x) Kan du også bruge additionsformler til at finde formler for sinus og cosinus til den halve vinkel? Opgave 7 Undertiden er det hensigtsmæssigt at kunne skrive en linearkombination af sinus og cosinus som en ren sinusfunktion med en faseforskydning ϕ: A sin( ω t) + B cos( ω t) = C sin( ω t+ϕ ) At det overhovedet lader sig gøre at skrive linearkombinationen på denne måde indses ved et par snedige tricks. For det første omskriver vi venstresiden en smule: (*) Det gode her er, at punktet A B sin( ) cos( ) A + B A + B 2 2 A + B ω t + ωt A B, A + B A + B ligger på enhedscirklen (Overvej!), og vi derfor kan finde en vinkel ϕ så:

13 Erik Vestergaard 13 A B, = (cos( ϕ ), sin( ϕ )) A + B A + B + ϕ ω + ϕ ω, som ved hjælp af additionsformlen fra sætning 1d) kan omskrives til: Derved bliver (*) til A 2 B 2 ( cos( ) sin( t) sin( ) cos( t) ) ( 2 2) A + B sin( ω t+ϕ ) Benyt ovenstående teknik til at omskrive 3 sin(0,7 t) + 4 cos(0,7 t) til et udtryk på formen C sin(0, 7 t+ϕ ).

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Fibonacci følgen og Det gyldne snit

Fibonacci følgen og Det gyldne snit Fibonacci følgen og Det gyldne snit af John V. Petersen Indhold Fibonacci... 2 Fibonacci følgen og Binets formel... 3... 4... 6... 6 Bevis for Binets formel... 7 Binets formel fortæller os, at...... 9...

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Om akustik. Gode toner i arkitekturen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen Om akustik Gode toner i arkitekturen > Kapitel 1 > Grundlæggende akustiske begreber Det ombyggede kraftvarmeværk på havnen i Århus huser i dag Filmbyen, hvor akustikken er reguleret med lydabsorberende

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere