Ren versus ligesvævende stemning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ren versus ligesvævende stemning"

Transkript

1 Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440 Hz (Hz = Hertz = antal svingninger pr. sek.). Jeg vil dog for det meste kun se på relative frekvenser og sætter f.eks. C0 til frekvensen 1. C0 er valgt for nemheds skyld selv om det dybeste C på klaviaturet normalt kaldes C1. Når vi går en oktav op fordobles frekvensen. Nedenfor vises en tabel over de relative frekvenser for C fra C0 og 7 oktaver op til C7: Tone Relativ frekvens C0 1 C1 2 C2 4 C3 8 C4 16 C5 32 C6 64 C7 128 F.eks. fås den relative frekvens for C7 ved at gange 2 med sig selv 7 gange: 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 2 7 = 128. Dette tal kaldes "2 i syvende (potens)" og skrives 2 7. Oktaven er et eksempel på et interval. Intervallernes vellyd er fysiologisk knyttet til egenskaber ved vores øre. Pythagoras interesserede sig for tone-intervaller, kendte dog ikke til begrebet "fysiske frekvenser", men opdagede at på et strenge-instrument svarer de vellydende intervallerne til "pæne" delinger af streng-længden. F.eks. går tonen en oktav op når strengen halveres (forudsat at spændingen på strengen er den samme). Hvis strengens længden formindskes med en faktor 1/4 går tonen to oktaver op, etc. De pæne intervaller fremkomme som overtoner over grundtonen. Hvis grundtonen er C0 med den relative frekvens 1 bliver de første 11 overtoner: Tone nr. Overtone Nr. Tone Relativ frekvens 1 Grundtone C C G C E G Bb C D E F# G3 12 RenVersusLigeStemning docx TM :23 side 1 af 7

2 Tone-nummeret er givet så grundtonen har nummer 1 og 1. overtone nr. 2 etc. Pythagoras mente at hele tal var det "naturlige", givet af os af det guddommelige. De positive hele tal benævnes i øvrigt i vore dage netop "de naturlige tal". Også brøker bestående af hele tal i tæller og nævner var guddommelige. Pythagoras mente at der ikke fandtes andre slags tal end disse tal - som i vore dage kaldes de "rationale tal". Desværre for Pythagoras viste allerede en af hans elever at diagonalen i et kvadrat med siden 1 har en længde som ikke kan beskrives ved et helt tal eller en brøk med hel tæller og nævner. Med vore dages betegnelser giver Pythagoras' sætning for den retvinklede trekant, den med a 2 + b 2 = c 2, at diagonalen i et kvadrat med siden 1 får længden kvadratroden af 2, 2, - og det kan vises at dette tal ikke kan skrives som en brøk med hel tæller og nævner; et sådant tal kaldes et "irrationalt tal". - Men det er en anden historie... I tabellen med overtoner ser vi at 1. overtone over C0, tone nr. 2, er C1 med relativ frekvens 2, og 2. overtone, tone nr. 3, er G1 med relativ frekvens 3. Springet fra C1 til G1 svarer altså til at frekvensen bliver ganget med 3/2. Dette interval kaldes en kvint (som består af 5 toner i en durskala når både start- og slut-tone regnes med). Regnet i halvtone-trin nås kvinten ved at tage 7 sådanne. Næst efter oktaven betragtede Pythagoras kvinten som det mest fundamentale tone-interval. Tilsvarende svarer springet fra G1 (relativ frekvens 3) til C2 (relativ frekvens 4) til at frekvensen bliver ganget med 4/3. Dette interval er en kvart. På denne måde fås de forskellige intervaller. Man benytter normalt de første 15 overtoner til dette. Her er endnu nogle eksempler: Fra tone nummer 4 til 5, C2 - E2, rel.frek. ganges med 5/4, intervallet er en stor terts. Fra tone nummer 5 til 6, E2 - G2, rel.frek. ganges med 6/5, intervallet er en lille terts. Fra tone nummer 5 til 8, E2 - C3, rel.frek. ganges med 8/5, intervallet er en lille sekst. Fra tone nummer 8 til 10, C3 - E3, rel.frek. ganges med 10/8, intervallet er en stor terts - og det stemmer jo fint med at 10/8 = 5/4. Desuden består det samlede spring E2 - E3 af de to delspring E2 - C3 og C3 - E3, relativ frekvens ganges med 8/5 * 5/4 = 8/4 = 2, altså et oktav-spring. Det stemmer! En lille sekst + en stor terts giver en oktav. På tilsvarende måde kan man se på springet G1 - E2, en stor sekst, og et spring videre: E2 - G2, en lille terts, prøv selv at regne på dette. Også kvinten C1 - G1 plus kvarten G1 - C2 giver en oktav, 3/2 * 4/3 = 2. Systemet ser umiddelbart "sundt" ud og det er fristende at sige at vi på grundlag af dette kan konstruere hele vores 12-tone system. Men desværre lurer der problemer bagved! RenVersusLigeStemning docx TM :23 side 2 af 7

3 2. Det Pythagoræiske komma og den rene Intervallet kvint kan benyttes til at komme hele vejen rundt i vores 12-tone system. Hvis vi starter på C0 og bevæger os 12 kvinter op, ender vi igen på et C, C7. Lad os beregne den relative frekvens for C7 på to forskellige måder: 1. C7 ligger 7 oktaver over C0, den relative frekvens for C7 må derfor være 2 7 = Vi når C7 i 12 kvint-spring som hver ganger den relative frekvens med 3/2. Samlet bliver den relative frekvens så ganget med 3/2 12 gange: (3/2) 12 = 129,746 med 3 decimaler. Vi havner altså lidt over C7. Denne fejl kaldes "det pythagoræiske komma". Også ved at stable tertser ovenpå hinanden kan vi se at der er et problem. En stor terts svarer til at den relative frekvens ganges med 5/4. Tre store tertser giver en oktav. Men (5/4) 3 = 1,953, altså noget mindre end 2. Tilsvarende giver fire små tertser: (6/5) 4 = 2,074, altså lidt mere end 2. Ligeledes skulle 12 kvart-intervaller give 5 oktaver, men (4/3) 12 = 31,569, altså mindre end 2 5 = 32. Det er som om kvinterne er for store, kvarterne for små, små tertser for store og store tertser for små. I den pythagoræiske forsøgte man at opbygge skalaer alene ud fra rene kvinter og kvarter. Som vi har set vil det ikke lykkes. Den store og lille terts betragtedes oprindeligt som dissonanser. Hvis man trods dette forsøgte at konstruere dem ud fra kvinter og kvarter kunne det gøres således: Hvis vi stabler 4 kvart-intervaller ovenpå hinanden, f.eks. fra C1: C1 - F1 - Bb1 - Eb2 - Ab2, ender vi på Ab2 med den relative frekvens (4/3)^4 = 256/81. Hvis vi dernæst går 2 oktaver ned fra Ab2 får vi Ab0 med rel. frek. 256/81 * 1/4 = 64/81. Den store terts vi herved har konstrueret fra Ab0 til C1 svarer derfor til en relativ frekvens på 81/64 = 1,266. Men en ren terts skulle jo være 5/4 = 1,25. Tilsvarende fører 3 kvart-intervaller fra C1 til Eb2 til (4/3)^3 = 64/27, og når Eb2 føres 1 oktav ned fås en lille terts fra C1 til Eb1 på 32/27 = 1,185, men den rene lille terts er 6/5 = 1,2. Prøv at undersøge hvilken stor terts man får ud af at stable 4 kvint-intervaller ovenpå hinanden. Disse typer af fejl benævnes det syntoniske komma. (*) - tilføjelse nederst s.5. Forsøget på at konstruere skalaer med ren kan dog forbedres ved andre metoder end den pythagoræiske kvint-baserede, men uanset hvordan man bærer sig ad, vil der være intervaller som ikke bliver rene. RenVersusLigeStemning docx TM :23 side 3 af 7

4 3. Den tempererede eller ligesvævende Hvis man skulle konstruere et klaviatur som kan spille i ren i alle 12 tonearter, måtte man have god plads. For at sikre at f.eks. alle intervaller bliver rene, måtte man have flere udgaver af hver tone. F.eks. vil det før nævnte eksempel med konstruktion af en stor terts ved stabling af 4 kvarter føre til een udgave af Ab, mens kravet om en ren terts fra Ab til C vil føre til en anden udgave af Ab. Og andre "komma-fejl" vil føre til endnu flere udgaver af Ab (hvoraf nogle måske mere berettiget kunne benævnes G#). Ved opbygning af den rene forsøgte man at sikre at i alt fald tonearter med få #'er og b'er kunne stemme rent, men så kun disse. I andre tonearter opstår mere eller mindre urene intervaller. Det berygtede eksempel er "ulvekvinten" som opstår ved at kompensere for hele det pythagoræiske komma i én bestemt kvint, G# - Eb. Hvis vi stabler 11 rene kvinter fås en relativ frekvens på (3/2)^11 = 86, Tilbage til den sidste kvint er så: 128 / 86,49756 = 1,4798, hvilket må siges at være en meget lille kvint. I den tempererede fordeler man - løst formuleret - det pythagoræiske komma "jævnt" over alle kvinterne. Spørgsmålet er hvad "jævnt" vil sige. Vi ved at ét oktav-spring fører til at frekvensen multiplicere med faktoren 2. Hvis vi holder fast på at et interval-spring skal svare til at frekvensen multipliceres med en faktor, kan "jævnt" bedst fortolkes således at man lader alle halvtone-trin (som er det mindste interval i vores tone-system) svare til samme faktor. Da der er 12 halvtone-trin i en oktav, må faktoren være et tal x som ganget med sig selv 12 gange giver 2: x 12 = 2. Tallet x kaldes "tolvte rod af 2" og skrives: 2 =1,0595, og dette er det samme som "2 i en tolvte-del", eller 2 En konstrueret som tempereret vil sikre at et vilkårligt interval får samme relative frekvens i alle tonearter. Omkostningen er til gengæld at ingen intervaller, bortset fra oktaven, bliver rene. F.eks. får kvinten som består af 7 halvtone-trin, den relative frekvens =( 2) =2 =1,4983 Tilsvarende bliver kvarten =( 2) =2 =1,3348 Beregningerne kan foretages på en lommeregner, evt. en mobil-telefon-regnemaskine. Brug "potens-knappen" x y således: 2 x y (7 / 12) =. I display vises 2^(7/12). Divisions-tegnet "/" ser muligvis anderledes ud. I den følgende tabel er vist nogle flere intervaller - jeg har ikke for alle disse vist hvordan man kommer frem til de rene relative frekvenser: RenVersusLigeStemning docx TM :23 side 4 af 7

5 Interval Ren Tempereret prim 1 1 lille sekund 16/15 = 1,0667 1,0594 stor sekund (?) 9/8 = 1,125 1,1225 lille terts 6/5 = 1,2 1,1892 stor terts 5/4 = 1,25 1,2599 kvart 4/3 = 1,3333 1,3348 tritonus? 1,4142 kvint 3/2 = 1,5 1,4983 lille sekst 8/5 = 1,6 1,5874 stor sekst 5/3 = 1,6667 1,6819 lille septim 16/9 = 1,7778 1,7818 stor septim 15/8 = 1,875 1,8877 oktav 2 2 (?) stor sekund kan også i ren blive 10/9 = 1, (*) Lidt mere om det syntoniske komma: Både ved lille og ved stor terts bliver forholdet mellem det "falske" interval og det rene interval 81/80. Denne fejl nås også i den såkaldte komma-pumpe hvor man bevæger sig i intervaller således: fra C op til G, ned til D, op til A, ned til E, ned til C*. kvint op kvart ned ---- kvint op ---- kvart ned terts ned De relative frekvenser bliver: 3/2 * 3/4 * 3/2 * 3/4 * 4/5 = 81/80, dvs. at vi ender på et C* som er det syntoniske komma højere end det oprindelige C RenVersusLigeStemning docx TM :23 side 5 af 7

6 Bonus-afsnit : Underdeling af halvtone-trinnet i cents Halvtone-trinnet findeles i 100 lige store del-trin, kaldet cents. Et halvtone-trin svarer til 100 cents, et kvarttone-trin svarer til 50 cents, et tiendedels-halvtone-trin svarer til 10 cents. (Det er historisk, men pokkers at vores mindste tone-enhed hedder "halvtone"). Et halvtone-trin svarer til den relative frekvens 2 =2 =1,0595. Hvert del-trin på 1 cent svarer til den relative frekvens: 2 =2 =1, Hvis springet fra en tone A til en tone B svarer til den relative frekvens b/a, og antal cents betegnes med c, fås sammenhængen: =2 For at komme fra den relative frekvens mellem to toner, b/a, til forskellen mellem de to toner i cents, c, må man benytte logaritmer som er det "omvendte" af potenser: =1200 =1200 log2 log ( ) Her vises den tidligere tabel som sammenlignede ren med tempereret, men nu angivet i cents: Interval Ren Tempereret Tempereret minus Ren prim lille sekund stor sekund (?) lille terts stor terts kvart tritonus? 600 kvint lille sekst stor sekst lille septim stor septim oktav (?) stor sekund som 10/9 svarer til 182 cent. RenVersusLigeStemning docx TM :23 side 6 af 7

7 F.eks. er for den store terts den tempererede 14 cent højere end den rene, dvs. ca. 1/7 halvtone-trin højere. Tilsvarende er den tempererede lille terts 16 cent lavere end den rene lille terts, ca. 1/6 halvtone-trin lavere. Ulvekvinten med relativ frekvens 1,4798 svarer til 678 cent, altså 22 cent under den tempererede kvints 700 cent og 24 cent under den rene kvints 702 cent. Cent-målet er additivt. Vi havde tidligere et eksempel med stabling af 3 rene store tertser, her landede vi på en for lille oktav, men hvor lille? Stabling af 3 tempererede tertser giver præcis en oktav. I ovenstående tabel ser vi at en stor tempereret terts er 14 cent højere end en stor ren terts. Dvs. at stabling af 3 rene tertser havner = 42 cent under oktaven, altså næsten en kvarttone under. Det pythagoræiske komma, i frekvens 129,476/128, svarer til 23 cents. Det syntoniske komma, i frekvens 81/80, svarer til 22 cents. Ideen bag cent-begrebet er baseret på en almen erfaring om sammenhængen mellem fysiske påvirkninger og sanseindtryk. I mange tilfælde gælder at sanseindtrykket "afhænger logaritmisk" af den fysiske påvirkning. Det betyder at hver gang den fysiske påvirkning øges med en bestemt multiplikations-faktor, så øges sanseindtrykket med et additivt trin. Dette kaldes den "Weber-Fechnerske lov", benævnes dog også i den mere generelle form gældende for mange forskellige slags sanseindtryk "Stevens' Power Law". Lovemæssigheden gælder kun tilnærmet og kun indenfor visse grænser. Det er dette som danner baggrund for f.eks. målet for lydstyrke, decibel-skalaen, db, hvor definitionen er at vækst i fysisk lyd-effekt på en faktor 10 svarer til 10 trin på db-skalaen. Det betyder at en vækst i fysisk lyd-effekt på en faktor 2 svarer til at man går ca. 3 trin op på db-skalaen. Lyd-indtrykket af 1 motorcykel øges med ca. 3 db når vi udsættes for 2 motorcykler. Der skal så 4 motorcykler til igen at øge lydtrykket med 3 db. RenVersusLigeStemning docx TM :23 side 7 af 7

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold Side 1 At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil. Der er mange detaljer der adskiller harmonisering i forskellige

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

BASPAKKENS INDHOLD Førsteklases el-bas Polstret taske Førsteklasses tilslutningskabel (ca. 3 m) Justerbar guitarrem 3 plektre Begynderbog til el-bas 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EL-BASSENS DELE... 4 INTRODUKTION...

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere