Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Velkommen til alle, og særlig velkommen til de nye andelshavere, og til de kommende andelshavere, der er kommet for at lytte med. Tak for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde. Skybruddet 2012 var ikke et år, hvor bestyrelsen selv kunne bestemme dagsordenen. Den blev langt hen ad vejen dikteret af skybruddet i juli måned, hvor fyrkælderen stod 2 meter under vand og samtlige øvrige kældre stod op til en halv meter under vand. De efterfølgende måneder blev tilbragt med umiddelbar forebyggelse af følgeskader og oprydning samt drøftelse af diverse løsninger med håndværkere og dialog med foreningens forsikringsselskab. Elevatorerne i Lindenovsgade nr. 5 og 7 blev sat ud af spil nok engang, men modsat skybruddet i 2010 fandt bestyrelsen, at der denne gang måtte kunne gøres noget mere. Det førte til henvendelse til flere andre firmaer, og bestyrelsen traf beslutning om at ophøre det mangeårige samarbejde med det hidtidige elevatorfirma. I samme moment skal nævnes, at alle foreningens øvrige samarbejdspartnere, vvs, elektriker og kloakfirma reagerede yderst tilfredsstillende og gav det høj prioritet at hjælpe foreningen. Dernæst fulgte et omfattende arbejde med at kortlægge foreningens kloakforhold og vandstanden under foreningens bygninger og udførelse af diverse forbedringsarbejder, der gerne skulle afhjælpe effekten af fremtidige skybrud samt gøre os uafhængige af andre. Foreningen har således fået bygget vandspærrere ind til elevatorrummene i nr. 5 og 7, der kan modstå vand op til en halv meter. Ligeledes er elevatorerne blevet hævet, så vandstanden skal være endnu højere, før de bliver ramt. Der er nedgravet højvandslukkere i samtlige foreningens afløb, da en stor del af oversvømmelsen af kældrene skyldtes opstigende vand fra kloaker i gården. Der er blevet nedgravet to pumpebrønde ud for nr. 5 og 7 i gaden, og i kælderlokalerne i nr. 5 og 7 er der lavet dræn. Dette vil sikre, at opstigende grundvand holdes væk fra bygningen samt at vand ved en fremtidig oversvømmelse vil blive ledt hurtigt væk. Bestyrelsen har ligeledes indkøbt pumper til hver kælder, så vi hurtigt kan få pumpet vand ud på gaden. Som det sidste kan nævnes, at el-hovedtavlen i nr. 64 er flyttet op i en højde, der gør, at den ikke vil kunne få vand. 1

2 Samlet har tiltagene kostet kr. for højvandslukkere, brønde og dræn og kr. for indkøbt materiel. Disse er finansieret primært ved overskydende midler fra låneoptagelsen i og låneoptagelse i 2012 som behandlet på et punkt senere på dagsordenen. Samtidig har det påvirket foreningens drift i 2011, hvor langt hovedparten af årets underskud skyldes øgede omkostninger til reparationer. Selv om disse tiltag har kostet en del penge, er det bestyrelsens holdning, at vi nu i meget høj grad kan mindske effekten af fremtidige skybrud, hvilket vil være til gavn for bygningerne, give bedre mulighed for udlejning af kælderlokalerne i nr. 5 og 7 samt skabe et bedre udgangspunkt for at forhandle forsikringsforhold i fremtiden. Og netop foreningens forsikringsforhold har givet bestyrelsen meget arbejde i det forgangne år. Først har vi kæmpet med at få nye elevatorer nok engang, og så har vi kæmpet for at få istandsat kældrene i Lindenovsgade. Den sidste forhandling er afsluttet med forsikringsselskabet, og nu begynder totalrenovering af lejemålet i nr. 5 og samtlige andre kældre. Foreningens forsikringspræmie er steget voldsomt de senere år, fra kr. i 2009 til kr. i Bestyrelsen mener, at præmien er alt for høj, især de nævnte tiltag taget i betragtning, og vi vil arbejde med at forhandle eller skifte forsikringsselskab senere på året. Til vurdering af stigningen kan nævnes, at foreningen siden 2009 og med de arbejder, der skal udføres i 2012 indregnet, har fået foretaget skadesudbedring for 1,3 mio.kr. på forsikringens regning. Investeringsplanen og vedligeholdelsesprojekter De vedligeholdelsesprojekter, bestyrelsen har arbejdet med siden 2001, finder snart sin afslutning. El-projektets fase 2 med udskiftning af el-tavler i kældrene forventes færdig i maj 2012 og renoveringen af lofterne skrider frem planmæssigt med loftet i nr. 7, der snart er færdigt, og loftet i nr. 9, der forventes renoveret i Herefter vil lofterne i nr. 3 og 5 følge i Derfor vil bestyrelsen ikke præsentere en opdateret vedligeholdelsesplan, da vi mener, at fremtidige vedligeholdelsesprojekter, såsom renovering af varmecentral og radiatorer, ligger mindst 10 år ude i fremtiden. Med udgangspunkt i foreningens høje vedligeholdelsesstand mener bestyrelsen det forsvarligt, at foreningen ikke har nogen vedligeholdelsesplan for de kommende år. Inden for de kommende år vil bestyrelsen derfor rette fokus mod projekter, der kan højne livskvaliteten for foreningens beboere og samtidig øge foreningens værdi. De to mest oplagte 2

3 projekter i den sammenhæng er altaner, der bliver behandlet som et selvstændigt punkt på dagsordenen, og elevatorer i nr. 64. Bestyrelsen hører også gerne fra generalforsamlingen om andre ønsker. Diverse tiltag for gården vil også indgå i bestyrelsens overvejelser. Eller energibesparende tiltag med en kort tilbagebetalingstid. Budget 2012 og boligydelsen Bestyrelsen foreslår for andet år i træk en uændret boligydelse. Det er fortsat bestyrelsen politik, at boligydelsen skal stige i takt med den almindelige prisudvikling, men især i år med negativ realløn for mange, har vi vurderet det nødvendigt at holde et forholdsvist konservativt budget. Vedligeholdelsesposterne indeholder etablering af dræn i fyrkælder men er ellers holdt på et minimum og indeholder ikke forventning om væsentlige arbejder. Posterne renholdelse, gården og administration m.m. indeholder heller ikke forventning om væsentlige stigninger. Til trods for bestyrelsens arbejde med at nedbringe vedligeholdelsesposterne de senere år giver dette sig ikke udslag i en forbedret bundlinje. Det skyldes, at andre omkostninger er steget i tilsvarende omfang. Disse omfatter øget forsikringspræmie, moms på administration og øgede bidragssatser på foreningens lån. En anden ikke uvæsentlig faktor er foreningens erhvervslejeindtægter, der siden 2010 er faldet med kr. årligt. Omvendt gør den lave variable rente på foreningens F1 lån det muligt at nå et budget, der omtrent balancerer. Budgettet for 2012 giver således et likviditetsmæssigt underskud på kr. mod kr. i Det skal dog bemærkes, at budgettet er baseret på en højere F1 rente end den, der vil være gældende for foreningen i Mere om dette senere. Fremadrettet vil udlejning af lokalerne i nr. 5 og 7 til henholdsvis kontor og lager forventes at kunne indbringe skønnet kr. om året baseret på en vurdering af foreningens valuar, hvilket væsentligt vil forbedre foreningens budget. Dagsordenens punkt 11 og 12 og fremtidig låneoptagelse Foreningen har det sidste årti været gennem mange store renoveringsprojekter. Da disse projekter har været lånefinansierede, har bestyrelsen løbende vurderet, hvilke lånemuligheder, der har passet 3

4 bedst til foreningens behov. Nødvendigheden af projekterne har dog ofte betydet, at der ikke har været tid til at vente på en given favorabel rente. Foreningen står nu heldigvis i en bedre situation, da vi selv kan vælge, hvornår vi vil igangsætte fremtidige store projekter, såsom et altanprojekt. Det betyder med andre ord, at vi kan vente, til lånemulighederne er attraktive. Vi har derfor også mulighed for at arbejde mere aktivt med foreningens eksisterende lån. Vi kan vælge, om vi vil fortsætte med en deling mellem fast og variabelt forrentede lån eller om vi vil have alt på fast rente eller alt på variabelt rente. Vi kan også bedre planlægge afdragsfrihed over for afdrag. Hvad angår fastforrentede lån har bestyrelsen bemyndigelse til at konvertere lån, men der har i det forløbne år ikke været en situation, der er fundet tilstrækkelig gunstig til at omlægge til nye fastforrentede lån. Hvad angår variabelt forrentede lån har den økonomiske krise ført til en historisk lav rente, og bestyrelsen mener, at foreningen skal drage fordel af muligheden for en lav rente i de kommende par år. Bestyrelsen stiller derfor forslag om omlægning af foreningens to fastforrentede lån til et variabelt forrentet lån. Vi ønsker omlægning til et F2 lån, der med den nuværende rente vil give foreningen en økonomisk gevinst på ca kr. om året de næste to år. Det skal i parentes bemærkes, at bestyrelsens beregninger er baseret på en kort rente på 1,26 % forventet i januar/februar. Ved auktionen i denne måned for F1 lån blev renten 0,88 % dvs. den økonomiske gevinst bliver endnu større. Vi vælger to år, fordi et eventuelt altanprojekt tidligst vil kunne igangsættes om to år. Til den tid vil vi også kende den nye rente og derfor kunne vurdere, om vi skal vente med et altanprojekt, fordi renterne er høje. Bestyrelsen vil under et senere punkt på dagsordenen fortælle, hvornår vi mener, at det bliver for dyrt at finansiere et altanprojekt. Bekymringen ved omlægning til variabel rente er naturligvis, at renten kan stige, og boligydelsen derfor også vil stige meget. Det har været et kardinalpunkt i bestyrelsens overvejelser, at vi kan minimere risikoen ved stigende rente, således at effekten på boligydelsen i værste fald bliver moderat. Derfor ønsker bestyrelsen at sætte gevinsten de næste to år til side på en særskilt konto, som kan fungere som en buffer, hvis renten om to år medfører en højere renteomkostning end den nuværende. Vi vedlægger beregninger fra foreningens revisor, der viser, at renten kan stige med helt op til 3 % point, før der skal bruges af bufferen. Renten skal herefter være på 6 % i mere end et år, før bufferen er brugt, og det vil nødvendigt med stigninger i boligydelsen. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at F1 renten historisk har ligget på gennemsnitlig 4 % og kun kortvarigt 4

5 oppe ved 6 %. Bestyrelsen ønsker også at understrege, at vi ikke vil foretage omlægningen for at opnå en hurtig økonomisk gevinst. Der skal ikke spekuleres i foreningens økonomi, men den aktuelle situation på lånemarkederne skaber nogle attraktive muligheder, som foreningen på den anden side heller ikke skal gå glip af. Bestyrelsen vil også fremhæve, at budgettet for 2012 og frem skal balancere, dvs. at der ikke er budgetteret med overskud eller inddækning af underskud ved låneomlægningen. Vi ønsker heller ikke nødvendigvis at køre med variabelt forrentede lån i mange år. Ønskescenariet er en fast rente på 3 %, og kommer den om et par år, så vil vi konvertere en del af foreningens lån tilbage til fast rente. Om foreningen for årene frem så skal fortsætte med en del på variabel rente, har bestyrelsen ikke taget stilling til endnu. Omlægning af en del af foreningens lån til fast rente om to år skal kunne foretages til maksimalt 5 %, som er den nuværende rente budgettet for 2012 er baseret på. Hvis den faste rente er over 5 % i 2015, så skal foreningen fortsætte med variabelt forrentede lån i yderligere en periode. Grundet den langstrakte økonomiske krise vurderes det ikke sandsynligt, at både den korte og den lange rente er over 5 % i Ønsker generalforsamlingen ikke ovenstående model, så mener bestyrelsen, at foreningen skal opbygge en buffer til fremtidige betalinger på foreningens nuværende variabelt forrentede lån. Da foreningens budget for 2012 balancerer ved den forventede rentesats pr. 1. april 2012, vil eventuelle rentestigninger næste år direkte påvirke boligydelsen. En sandsynlig rentestigning med 3 % point over de kommende år vil ifølge revisors beregninger medføre en stigning i boligydelsen på ca. 340 kr. om måneden for Lindenovsgade og 660 kr. om måneden for Strandboulevarden. Bestyrelsen mener derfor, at foreningen løbende skal opbygge en rentebuffer ved særskilt stigning i boligydelsen over de kommende 2-3 år. Det er dog værd at bemærke, at en rentebuffer vil fungere som en slags forsikring. Stiger renten ikke til dette niveau, så kan foreningen vælge at tilbagebetale bufferen til andelshaverne. Afdrag og boligydelsen fremadrettet Det er som nævnt bestyrelsens holdning, at boligydelsen maksimalt skal stige i takt med den almindelige prisudvikling. Yderligere stigninger skal være begrundet i låneoptagelse til projekter, 5

6 stigning i variabelt forrentet gæld eller afdrag. Og netop afdrag er i fokus, da afdragsfriheden på foreningens afdragsfrie lån ophører i 2015, 2018 og Selv om foreningen har en lav gældsætningsgrad, betyder en faldende ejendomsværdi og stigende priser for realkreditbelåning over en vis procentdel af ejendomsværdien, at foreningen skal afdrage en vis del af gælden over tid, for at vi kan bevare vores store råderum for belåning. Rent principielt mener bestyrelsen, at de projekter, der lånefinansierers, skal afdrages over deres løbetid, således at et givent projekt er tilbagebetalt, når det igen bliver aktuelt. Det er dog også bestyrelsens holdning, at afvikling af alle foreningens lån over de næste 30 år ikke er realistisk, da det vil medføre en uforholdsmæssig høj stigning i boligydelsen. Foreningens budget rummer aktuelt kun rentebetalinger og giver ikke plads til afdrag. Hvis foreningen skulle afdrage halvdelens af foreningens gæld over en 20-årig periode, når den nuværende afdragsfrihed ophører, vil det fra 2015 medføre en månedlig stigning i boligydelsen på henholdsvis ca kr. (Lindenovsgade) og kr. (Strandboulevarden 64). Foreningen skal derfor via låneomlægning forlænge perioden med afdragsfriheden på hovedlånet fra det nuværende udløb i 2015 med yderligere 10 år frem til Det samme skal foretages med de variabelt forrentede lån, hvor afdragsfriheden udløber i 2018 og Den forlængede periode med afdragsfrihed giver mulighed for, at bestyrelsen bedre kan planlægge afdrag i fremtiden. En model kunne være løbende opsparing til afdrag over en årrække eller en større stigning på en gang. Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på en konkret strategi endnu, da vi afventer generalforsamlingens stillingtagen til et altanprojekt og omlægning af lån. Bestyrelsen vil derfor tidligst på generalforsamlingen 2013 kunne foreslå en strategi for afdrag og afdragsfrihed. Tallene gives blot på nuværende tidspunkt, så generalforsamlingen får en fornemmelse af effekten på boligydelsen af afdrag isoleret set. Effekten på boligydelsen kan blive mindre afhængig af eventuelle gevinster ved låneomlægning de næste par år, ikke-realiserede rentebuffere og anden udvikling i foreningens økonomi. 5-års eftersyn af facade- og vinduesrenovering Som vi fortalte på sidste års generalforsamling var der i forbindelse med 5-års eftersynet af facaden på Strandboulevarden 64 identificeret visse skader på murværket. Skønnet over udbedringer er ca. 6

7 ex. moms. Det er stadig foreningens påstand, at der er tale om skader, der kan relateres til fejl i udførelsen. Bestyrelsen har i løbet af året måtte bruge advokat til at få entreprenøren i tale og en del omkostninger på at få klarlagt skadernes omfang. Sagen har indtil videre kostet ca kr. i advokat og arkitektbistand. Hertil kommer yderligere ca kr., hvis der skal forberedes en syn- og skønssag. Alle efterfølgende omkostninger vil være dækket af foreningens retshjælpsforsikring. Baseret på de seneste tilkendegivelser fra entreprenøren virker det dog sandsynligt, at denne vil påtage sig at udbedre skaderne uden væsentlige yderligere omkostninger for foreningen. Af denne grund har bestyrelsen ikke vurderet det nødvendigt at hensætte til reparationen i regnskabet. Valuarvurdering, andelskronen og salg Den træge økonomiske genopretning medførte yderligere fald i ejendomspriserne i 2011, specielt erhvervsejendomme. Dette påvirker også andelskronen, der vurderes på baggrund af foreningens værdi for en investor som udlejningsejendom. Efter at have toppet i efteråret 2008 med en ejendomsværdi på 92 mio. kr. faldt vores valuarvurdering til 88 mio. kr. i 2009, og efter et par år med stigninger er vurderingen nu tilbage til 2009 niveauet. Vores højeste andelskrone i 2008 på 53,69 er faldet til 43,98. Det samlede fald siden toppen er på 188 tkr. for Lindenovsgade (86 m2) eller 360 tkr. for Strandboulevarden (165m2), svarende til godt 18 %. Vi kan nu håbe, at det tabte på andelskronen stille og roligt vil blive genindvundet over de kommende år. Til sammenligning kan nævnes, at ifølge Boligsiden.dk kostede en andelsbolig i gennemsnit kr. pr. m 2 i fjerde kvartal Foreningens andele ligger efter den nye valuarvurdering på kr. pr. m 2. At en så velholdt forening som vores med en god økonomi ligger så tæt på gennemsnittet kan umiddelbart virke underligt. Men forklaringen skal findes i den lånefinansierede vedligeholdelse i perioden på 10.7 mio. kr., der har haft en væsentlig negativ påvirkning på foreningens egenkapital og dermed andelskronen. Men da foreningens lånefinansierede vedligeholdelse nu er tilendebragt, vil den negative belastning af egenkapitalen ved låneoptagelse ikke forekomme de kommende år. Investering i altaner eller elevatorer vil være 100 % værdiforbedring, og låneoptagelse vil derfor blive modsvaret af en 7

8 tilsvarende stigning i foreningens aktiver, og dermed vil andelskronen ikke blive berørt. Forholdet mellem låneoptagelse og andelskronen blev beskrevet detaljeret sidste år i noterne til årsrapport Foreningens eksterne venteliste Efter generalforsamlingen startes en ny 2-årig periode for den eksterne venteliste. Da der de seneste år har været meget begrænset interesse i opskrivelse vil bestyrelsen overflytte eksisterende personer til den nye liste, der vil gælde indtil marts Ligeledes vil der være mulighed for løbende opskrivning, og altså ikke i et begrænset tidsrum frem til juni måned, sådan som det tidligere har været bestyrelsens politik. Dog ser vi heldigvis en stigende interesse i opskrivning, hvilket skabes ved de mange salg for tiden, hvor der er mange om buddet. Afslutning Afslutningsvis en tak til administrator og foreningens honorerede medarbejdere for effektiv løsning af problemer og opgaver i årets løb, store som små, og en stor tak til min bestyrelse for fortsat højt engagement. Jeg vil aldrig sige, at det er en let opgave at være formand men med opbakningen fra min bestyrelse, er det bestemt et taknemmeligt hverv. Dette var bestyrelsens beretning for 2011 vi håber, at generalforsamlingen vil godkende denne. 8

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens beretning for året 2012 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens beretning for året 2013 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Læs mere

Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand

Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand Vedligeholdelsesstand Investeringer Tidsplan Finansiering Beregning af boligydelse Rør til brugsvand/faldstammer Rør til brugsvand/faldstammer Tilstand Samtlige

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2009 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2009 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2009 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. Jeg har fornøjelsen af på bestyrelsens vegne at fortælle jer om et langt og hårdt arbejdsår, hvor bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2010 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2010 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2010 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. Velkommen til foreningens mangeårige andelshavere, og velkommen til de andelshavere, der er kommet til

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2012

A/B Lindstrand Budget 2012 A/B Lindstrand Indtægter Note* Boligafgift fra andelshavere 1 2.741.355 2.743 Lejeindtægter (bolig/erhverv) 1 329.210 329 Foreningsbidrag 138 0 Indtægter i alt 3.070.703 3.072 Omkostninger Ejendomsskatter,

Læs mere

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens Bestyrelsens beretning for året 2014 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. For et par år siden startede vi et ambitiøst projekt med en investeringsplan, som vi opdaterede sidste

Læs mere

Bestyrelsen takker for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde, ved at I møder op.

Bestyrelsen takker for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde, ved at I møder op. Bestyrelsens beretning for året 2015 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen takker for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde, ved

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2014

A/B Lindstrand Budget 2014 A/B Lindstrand Konsekvensen af vedtagelse af altanprojektet på generalforsamlingen er ikke vist i budgettet. Såfremt projektet vedtages, vil det medføre ændring i posterne Boligafgift og Finansielle omkostninger.

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2015

A/B Lindstrand Budget 2015 A/B Lindstrand Effekten af låneoptagelse i marts til finansiering af altaner for 13 andelshavere og 3 lejere samt til finansiering af en tagterrasse for en enkelt andelshaver er ikke vist i budgettet.

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Ro s Revision. Andeisboligforeningen. Helgoland Strandpark I. Årsrapport for 2011. (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS

Ro s Revision. Andeisboligforeningen. Helgoland Strandpark I. Årsrapport for 2011. (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS (8. regnskabsår) REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Ro s Revision 4000 Roskilde Tlf. 45 666 3285 Ros Revision Nordea 2905 2551378937 Registreret Revisionsanpartsselskab CVR- nr. 3052 0963 Hersegade 10,

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Indtægter 12.198.802 12.008.000

Indtægter 12.198.802 12.008.000 Budget 2013 Note Boligafgift, medlemmer 11.260.341 11.357.000 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 527.074 501.000 Byfornyelse, tilskud 182.530 130.000 Øvrige indtægter 228.857 20.000 Indtægter 12.198.802

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1 Andelskronen Vurderinger og Beregninger 2. Hvad udtrykker andelskronen? 3. Metoder til vurdering 4. Hvornår benyttes en bestemt metode? 5. Hensættelser til værdiregulering 6. Hvad medfører en høj andelskrone?

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

MINEJENDOM.COM MINEJENDOM.COM

MINEJENDOM.COM MINEJENDOM.COM Tid Økonomi Kvalitet Hvormangetimerbrugerdusamletpå bestyrelsesarbejdepr.måned? 1#5 33% 6#10 40% 11#15 13% Hvad(er(jeres(største(udfordringer(som(bestyrelse?( Sæt(gerne(mere(end(ét(X Manglende((tid(til(

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Møllevænget Tid: Onsdag den 6. april 2016 kl. 18.30 Sted: Foreningens lokaler Deltagere/repræsenteret: 37 af foreningens 46 medlemmer var repræsenteret (80,43

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008 Ejerforeningen Vagtelvænget Bestyrelsens beretning for året 2008 Generalforsamlingen 2008 blev gennemført i en god og konstruktiv dialog mellem generalforsamlingsdeltagerne og bestyrelsen. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere