Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Velkommen til alle, og særlig velkommen til de nye andelshavere, og til de kommende andelshavere, der er kommet for at lytte med. Tak for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde. Skybruddet 2012 var ikke et år, hvor bestyrelsen selv kunne bestemme dagsordenen. Den blev langt hen ad vejen dikteret af skybruddet i juli måned, hvor fyrkælderen stod 2 meter under vand og samtlige øvrige kældre stod op til en halv meter under vand. De efterfølgende måneder blev tilbragt med umiddelbar forebyggelse af følgeskader og oprydning samt drøftelse af diverse løsninger med håndværkere og dialog med foreningens forsikringsselskab. Elevatorerne i Lindenovsgade nr. 5 og 7 blev sat ud af spil nok engang, men modsat skybruddet i 2010 fandt bestyrelsen, at der denne gang måtte kunne gøres noget mere. Det førte til henvendelse til flere andre firmaer, og bestyrelsen traf beslutning om at ophøre det mangeårige samarbejde med det hidtidige elevatorfirma. I samme moment skal nævnes, at alle foreningens øvrige samarbejdspartnere, vvs, elektriker og kloakfirma reagerede yderst tilfredsstillende og gav det høj prioritet at hjælpe foreningen. Dernæst fulgte et omfattende arbejde med at kortlægge foreningens kloakforhold og vandstanden under foreningens bygninger og udførelse af diverse forbedringsarbejder, der gerne skulle afhjælpe effekten af fremtidige skybrud samt gøre os uafhængige af andre. Foreningen har således fået bygget vandspærrere ind til elevatorrummene i nr. 5 og 7, der kan modstå vand op til en halv meter. Ligeledes er elevatorerne blevet hævet, så vandstanden skal være endnu højere, før de bliver ramt. Der er nedgravet højvandslukkere i samtlige foreningens afløb, da en stor del af oversvømmelsen af kældrene skyldtes opstigende vand fra kloaker i gården. Der er blevet nedgravet to pumpebrønde ud for nr. 5 og 7 i gaden, og i kælderlokalerne i nr. 5 og 7 er der lavet dræn. Dette vil sikre, at opstigende grundvand holdes væk fra bygningen samt at vand ved en fremtidig oversvømmelse vil blive ledt hurtigt væk. Bestyrelsen har ligeledes indkøbt pumper til hver kælder, så vi hurtigt kan få pumpet vand ud på gaden. Som det sidste kan nævnes, at el-hovedtavlen i nr. 64 er flyttet op i en højde, der gør, at den ikke vil kunne få vand. 1

2 Samlet har tiltagene kostet kr. for højvandslukkere, brønde og dræn og kr. for indkøbt materiel. Disse er finansieret primært ved overskydende midler fra låneoptagelsen i og låneoptagelse i 2012 som behandlet på et punkt senere på dagsordenen. Samtidig har det påvirket foreningens drift i 2011, hvor langt hovedparten af årets underskud skyldes øgede omkostninger til reparationer. Selv om disse tiltag har kostet en del penge, er det bestyrelsens holdning, at vi nu i meget høj grad kan mindske effekten af fremtidige skybrud, hvilket vil være til gavn for bygningerne, give bedre mulighed for udlejning af kælderlokalerne i nr. 5 og 7 samt skabe et bedre udgangspunkt for at forhandle forsikringsforhold i fremtiden. Og netop foreningens forsikringsforhold har givet bestyrelsen meget arbejde i det forgangne år. Først har vi kæmpet med at få nye elevatorer nok engang, og så har vi kæmpet for at få istandsat kældrene i Lindenovsgade. Den sidste forhandling er afsluttet med forsikringsselskabet, og nu begynder totalrenovering af lejemålet i nr. 5 og samtlige andre kældre. Foreningens forsikringspræmie er steget voldsomt de senere år, fra kr. i 2009 til kr. i Bestyrelsen mener, at præmien er alt for høj, især de nævnte tiltag taget i betragtning, og vi vil arbejde med at forhandle eller skifte forsikringsselskab senere på året. Til vurdering af stigningen kan nævnes, at foreningen siden 2009 og med de arbejder, der skal udføres i 2012 indregnet, har fået foretaget skadesudbedring for 1,3 mio.kr. på forsikringens regning. Investeringsplanen og vedligeholdelsesprojekter De vedligeholdelsesprojekter, bestyrelsen har arbejdet med siden 2001, finder snart sin afslutning. El-projektets fase 2 med udskiftning af el-tavler i kældrene forventes færdig i maj 2012 og renoveringen af lofterne skrider frem planmæssigt med loftet i nr. 7, der snart er færdigt, og loftet i nr. 9, der forventes renoveret i Herefter vil lofterne i nr. 3 og 5 følge i Derfor vil bestyrelsen ikke præsentere en opdateret vedligeholdelsesplan, da vi mener, at fremtidige vedligeholdelsesprojekter, såsom renovering af varmecentral og radiatorer, ligger mindst 10 år ude i fremtiden. Med udgangspunkt i foreningens høje vedligeholdelsesstand mener bestyrelsen det forsvarligt, at foreningen ikke har nogen vedligeholdelsesplan for de kommende år. Inden for de kommende år vil bestyrelsen derfor rette fokus mod projekter, der kan højne livskvaliteten for foreningens beboere og samtidig øge foreningens værdi. De to mest oplagte 2

3 projekter i den sammenhæng er altaner, der bliver behandlet som et selvstændigt punkt på dagsordenen, og elevatorer i nr. 64. Bestyrelsen hører også gerne fra generalforsamlingen om andre ønsker. Diverse tiltag for gården vil også indgå i bestyrelsens overvejelser. Eller energibesparende tiltag med en kort tilbagebetalingstid. Budget 2012 og boligydelsen Bestyrelsen foreslår for andet år i træk en uændret boligydelse. Det er fortsat bestyrelsen politik, at boligydelsen skal stige i takt med den almindelige prisudvikling, men især i år med negativ realløn for mange, har vi vurderet det nødvendigt at holde et forholdsvist konservativt budget. Vedligeholdelsesposterne indeholder etablering af dræn i fyrkælder men er ellers holdt på et minimum og indeholder ikke forventning om væsentlige arbejder. Posterne renholdelse, gården og administration m.m. indeholder heller ikke forventning om væsentlige stigninger. Til trods for bestyrelsens arbejde med at nedbringe vedligeholdelsesposterne de senere år giver dette sig ikke udslag i en forbedret bundlinje. Det skyldes, at andre omkostninger er steget i tilsvarende omfang. Disse omfatter øget forsikringspræmie, moms på administration og øgede bidragssatser på foreningens lån. En anden ikke uvæsentlig faktor er foreningens erhvervslejeindtægter, der siden 2010 er faldet med kr. årligt. Omvendt gør den lave variable rente på foreningens F1 lån det muligt at nå et budget, der omtrent balancerer. Budgettet for 2012 giver således et likviditetsmæssigt underskud på kr. mod kr. i Det skal dog bemærkes, at budgettet er baseret på en højere F1 rente end den, der vil være gældende for foreningen i Mere om dette senere. Fremadrettet vil udlejning af lokalerne i nr. 5 og 7 til henholdsvis kontor og lager forventes at kunne indbringe skønnet kr. om året baseret på en vurdering af foreningens valuar, hvilket væsentligt vil forbedre foreningens budget. Dagsordenens punkt 11 og 12 og fremtidig låneoptagelse Foreningen har det sidste årti været gennem mange store renoveringsprojekter. Da disse projekter har været lånefinansierede, har bestyrelsen løbende vurderet, hvilke lånemuligheder, der har passet 3

4 bedst til foreningens behov. Nødvendigheden af projekterne har dog ofte betydet, at der ikke har været tid til at vente på en given favorabel rente. Foreningen står nu heldigvis i en bedre situation, da vi selv kan vælge, hvornår vi vil igangsætte fremtidige store projekter, såsom et altanprojekt. Det betyder med andre ord, at vi kan vente, til lånemulighederne er attraktive. Vi har derfor også mulighed for at arbejde mere aktivt med foreningens eksisterende lån. Vi kan vælge, om vi vil fortsætte med en deling mellem fast og variabelt forrentede lån eller om vi vil have alt på fast rente eller alt på variabelt rente. Vi kan også bedre planlægge afdragsfrihed over for afdrag. Hvad angår fastforrentede lån har bestyrelsen bemyndigelse til at konvertere lån, men der har i det forløbne år ikke været en situation, der er fundet tilstrækkelig gunstig til at omlægge til nye fastforrentede lån. Hvad angår variabelt forrentede lån har den økonomiske krise ført til en historisk lav rente, og bestyrelsen mener, at foreningen skal drage fordel af muligheden for en lav rente i de kommende par år. Bestyrelsen stiller derfor forslag om omlægning af foreningens to fastforrentede lån til et variabelt forrentet lån. Vi ønsker omlægning til et F2 lån, der med den nuværende rente vil give foreningen en økonomisk gevinst på ca kr. om året de næste to år. Det skal i parentes bemærkes, at bestyrelsens beregninger er baseret på en kort rente på 1,26 % forventet i januar/februar. Ved auktionen i denne måned for F1 lån blev renten 0,88 % dvs. den økonomiske gevinst bliver endnu større. Vi vælger to år, fordi et eventuelt altanprojekt tidligst vil kunne igangsættes om to år. Til den tid vil vi også kende den nye rente og derfor kunne vurdere, om vi skal vente med et altanprojekt, fordi renterne er høje. Bestyrelsen vil under et senere punkt på dagsordenen fortælle, hvornår vi mener, at det bliver for dyrt at finansiere et altanprojekt. Bekymringen ved omlægning til variabel rente er naturligvis, at renten kan stige, og boligydelsen derfor også vil stige meget. Det har været et kardinalpunkt i bestyrelsens overvejelser, at vi kan minimere risikoen ved stigende rente, således at effekten på boligydelsen i værste fald bliver moderat. Derfor ønsker bestyrelsen at sætte gevinsten de næste to år til side på en særskilt konto, som kan fungere som en buffer, hvis renten om to år medfører en højere renteomkostning end den nuværende. Vi vedlægger beregninger fra foreningens revisor, der viser, at renten kan stige med helt op til 3 % point, før der skal bruges af bufferen. Renten skal herefter være på 6 % i mere end et år, før bufferen er brugt, og det vil nødvendigt med stigninger i boligydelsen. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at F1 renten historisk har ligget på gennemsnitlig 4 % og kun kortvarigt 4

5 oppe ved 6 %. Bestyrelsen ønsker også at understrege, at vi ikke vil foretage omlægningen for at opnå en hurtig økonomisk gevinst. Der skal ikke spekuleres i foreningens økonomi, men den aktuelle situation på lånemarkederne skaber nogle attraktive muligheder, som foreningen på den anden side heller ikke skal gå glip af. Bestyrelsen vil også fremhæve, at budgettet for 2012 og frem skal balancere, dvs. at der ikke er budgetteret med overskud eller inddækning af underskud ved låneomlægningen. Vi ønsker heller ikke nødvendigvis at køre med variabelt forrentede lån i mange år. Ønskescenariet er en fast rente på 3 %, og kommer den om et par år, så vil vi konvertere en del af foreningens lån tilbage til fast rente. Om foreningen for årene frem så skal fortsætte med en del på variabel rente, har bestyrelsen ikke taget stilling til endnu. Omlægning af en del af foreningens lån til fast rente om to år skal kunne foretages til maksimalt 5 %, som er den nuværende rente budgettet for 2012 er baseret på. Hvis den faste rente er over 5 % i 2015, så skal foreningen fortsætte med variabelt forrentede lån i yderligere en periode. Grundet den langstrakte økonomiske krise vurderes det ikke sandsynligt, at både den korte og den lange rente er over 5 % i Ønsker generalforsamlingen ikke ovenstående model, så mener bestyrelsen, at foreningen skal opbygge en buffer til fremtidige betalinger på foreningens nuværende variabelt forrentede lån. Da foreningens budget for 2012 balancerer ved den forventede rentesats pr. 1. april 2012, vil eventuelle rentestigninger næste år direkte påvirke boligydelsen. En sandsynlig rentestigning med 3 % point over de kommende år vil ifølge revisors beregninger medføre en stigning i boligydelsen på ca. 340 kr. om måneden for Lindenovsgade og 660 kr. om måneden for Strandboulevarden. Bestyrelsen mener derfor, at foreningen løbende skal opbygge en rentebuffer ved særskilt stigning i boligydelsen over de kommende 2-3 år. Det er dog værd at bemærke, at en rentebuffer vil fungere som en slags forsikring. Stiger renten ikke til dette niveau, så kan foreningen vælge at tilbagebetale bufferen til andelshaverne. Afdrag og boligydelsen fremadrettet Det er som nævnt bestyrelsens holdning, at boligydelsen maksimalt skal stige i takt med den almindelige prisudvikling. Yderligere stigninger skal være begrundet i låneoptagelse til projekter, 5

6 stigning i variabelt forrentet gæld eller afdrag. Og netop afdrag er i fokus, da afdragsfriheden på foreningens afdragsfrie lån ophører i 2015, 2018 og Selv om foreningen har en lav gældsætningsgrad, betyder en faldende ejendomsværdi og stigende priser for realkreditbelåning over en vis procentdel af ejendomsværdien, at foreningen skal afdrage en vis del af gælden over tid, for at vi kan bevare vores store råderum for belåning. Rent principielt mener bestyrelsen, at de projekter, der lånefinansierers, skal afdrages over deres løbetid, således at et givent projekt er tilbagebetalt, når det igen bliver aktuelt. Det er dog også bestyrelsens holdning, at afvikling af alle foreningens lån over de næste 30 år ikke er realistisk, da det vil medføre en uforholdsmæssig høj stigning i boligydelsen. Foreningens budget rummer aktuelt kun rentebetalinger og giver ikke plads til afdrag. Hvis foreningen skulle afdrage halvdelens af foreningens gæld over en 20-årig periode, når den nuværende afdragsfrihed ophører, vil det fra 2015 medføre en månedlig stigning i boligydelsen på henholdsvis ca kr. (Lindenovsgade) og kr. (Strandboulevarden 64). Foreningen skal derfor via låneomlægning forlænge perioden med afdragsfriheden på hovedlånet fra det nuværende udløb i 2015 med yderligere 10 år frem til Det samme skal foretages med de variabelt forrentede lån, hvor afdragsfriheden udløber i 2018 og Den forlængede periode med afdragsfrihed giver mulighed for, at bestyrelsen bedre kan planlægge afdrag i fremtiden. En model kunne være løbende opsparing til afdrag over en årrække eller en større stigning på en gang. Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på en konkret strategi endnu, da vi afventer generalforsamlingens stillingtagen til et altanprojekt og omlægning af lån. Bestyrelsen vil derfor tidligst på generalforsamlingen 2013 kunne foreslå en strategi for afdrag og afdragsfrihed. Tallene gives blot på nuværende tidspunkt, så generalforsamlingen får en fornemmelse af effekten på boligydelsen af afdrag isoleret set. Effekten på boligydelsen kan blive mindre afhængig af eventuelle gevinster ved låneomlægning de næste par år, ikke-realiserede rentebuffere og anden udvikling i foreningens økonomi. 5-års eftersyn af facade- og vinduesrenovering Som vi fortalte på sidste års generalforsamling var der i forbindelse med 5-års eftersynet af facaden på Strandboulevarden 64 identificeret visse skader på murværket. Skønnet over udbedringer er ca. 6

7 ex. moms. Det er stadig foreningens påstand, at der er tale om skader, der kan relateres til fejl i udførelsen. Bestyrelsen har i løbet af året måtte bruge advokat til at få entreprenøren i tale og en del omkostninger på at få klarlagt skadernes omfang. Sagen har indtil videre kostet ca kr. i advokat og arkitektbistand. Hertil kommer yderligere ca kr., hvis der skal forberedes en syn- og skønssag. Alle efterfølgende omkostninger vil være dækket af foreningens retshjælpsforsikring. Baseret på de seneste tilkendegivelser fra entreprenøren virker det dog sandsynligt, at denne vil påtage sig at udbedre skaderne uden væsentlige yderligere omkostninger for foreningen. Af denne grund har bestyrelsen ikke vurderet det nødvendigt at hensætte til reparationen i regnskabet. Valuarvurdering, andelskronen og salg Den træge økonomiske genopretning medførte yderligere fald i ejendomspriserne i 2011, specielt erhvervsejendomme. Dette påvirker også andelskronen, der vurderes på baggrund af foreningens værdi for en investor som udlejningsejendom. Efter at have toppet i efteråret 2008 med en ejendomsværdi på 92 mio. kr. faldt vores valuarvurdering til 88 mio. kr. i 2009, og efter et par år med stigninger er vurderingen nu tilbage til 2009 niveauet. Vores højeste andelskrone i 2008 på 53,69 er faldet til 43,98. Det samlede fald siden toppen er på 188 tkr. for Lindenovsgade (86 m2) eller 360 tkr. for Strandboulevarden (165m2), svarende til godt 18 %. Vi kan nu håbe, at det tabte på andelskronen stille og roligt vil blive genindvundet over de kommende år. Til sammenligning kan nævnes, at ifølge Boligsiden.dk kostede en andelsbolig i gennemsnit kr. pr. m 2 i fjerde kvartal Foreningens andele ligger efter den nye valuarvurdering på kr. pr. m 2. At en så velholdt forening som vores med en god økonomi ligger så tæt på gennemsnittet kan umiddelbart virke underligt. Men forklaringen skal findes i den lånefinansierede vedligeholdelse i perioden på 10.7 mio. kr., der har haft en væsentlig negativ påvirkning på foreningens egenkapital og dermed andelskronen. Men da foreningens lånefinansierede vedligeholdelse nu er tilendebragt, vil den negative belastning af egenkapitalen ved låneoptagelse ikke forekomme de kommende år. Investering i altaner eller elevatorer vil være 100 % værdiforbedring, og låneoptagelse vil derfor blive modsvaret af en 7

8 tilsvarende stigning i foreningens aktiver, og dermed vil andelskronen ikke blive berørt. Forholdet mellem låneoptagelse og andelskronen blev beskrevet detaljeret sidste år i noterne til årsrapport Foreningens eksterne venteliste Efter generalforsamlingen startes en ny 2-årig periode for den eksterne venteliste. Da der de seneste år har været meget begrænset interesse i opskrivelse vil bestyrelsen overflytte eksisterende personer til den nye liste, der vil gælde indtil marts Ligeledes vil der være mulighed for løbende opskrivning, og altså ikke i et begrænset tidsrum frem til juni måned, sådan som det tidligere har været bestyrelsens politik. Dog ser vi heldigvis en stigende interesse i opskrivning, hvilket skabes ved de mange salg for tiden, hvor der er mange om buddet. Afslutning Afslutningsvis en tak til administrator og foreningens honorerede medarbejdere for effektiv løsning af problemer og opgaver i årets løb, store som små, og en stor tak til min bestyrelse for fortsat højt engagement. Jeg vil aldrig sige, at det er en let opgave at være formand men med opbakningen fra min bestyrelse, er det bestemt et taknemmeligt hverv. Dette var bestyrelsens beretning for 2011 vi håber, at generalforsamlingen vil godkende denne. 8

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand

Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand Vedligeholdelsesstand Investeringer Tidsplan Finansiering Beregning af boligydelse Rør til brugsvand/faldstammer Rør til brugsvand/faldstammer Tilstand Samtlige

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2009 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2009 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2009 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. Jeg har fornøjelsen af på bestyrelsens vegne at fortælle jer om et langt og hårdt arbejdsår, hvor bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens Bestyrelsens beretning for året 2014 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. For et par år siden startede vi et ambitiøst projekt med en investeringsplan, som vi opdaterede sidste

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2012

A/B Lindstrand Budget 2012 A/B Lindstrand Indtægter Note* Boligafgift fra andelshavere 1 2.741.355 2.743 Lejeindtægter (bolig/erhverv) 1 329.210 329 Foreningsbidrag 138 0 Indtægter i alt 3.070.703 3.072 Omkostninger Ejendomsskatter,

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2015

A/B Lindstrand Budget 2015 A/B Lindstrand Effekten af låneoptagelse i marts til finansiering af altaner for 13 andelshavere og 3 lejere samt til finansiering af en tagterrasse for en enkelt andelshaver er ikke vist i budgettet.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Fuld rapport: A/B Eksempel Forening (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-06-04 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter.

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. A/B Lindstrand 4. november 2007 Kære beboere. Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. Opgangsprojektet Jeg

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom

Læs mere

A/B Lindstrand 1. oktober 2008. Kære beboere.

A/B Lindstrand 1. oktober 2008. Kære beboere. A/B Lindstrand 1. oktober 2008 Kære beboere. Det er længe siden, at I sidst har fået en status på foreningens tilstand. Men det skyldes ikke mangel på ting at berette om, snarere tværtimod. Siden generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger

Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Nyhedsbrev forår 2011 Andelsboligforeningers generalforsamlinger Kontakt os på lw@wismann-as.dk (mobil 4088 1998) og modtag en gratis uforpligtende analyse om jeres økonomiske muligheder, minimal boligydelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Rådgivningsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 Fuld rapport: Eksempel (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 27 marts 2014 Referat af ordinær generalforsamling d. 27. marts 2014 Der var mødt 35 andelshavere inkl. bestyrelsen. Der var desuden afgivet 3 gyldige fuldmagter, således at 38 andelshavere

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere