Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for familie og institutioner: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for plan, udvikling og kultur: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Økonomiudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Kirkeskat Teknisk T-2 Renter og afdrag Teknisk T-3 Pris- og lønregulering Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Beredskab Reduktion R-2 Administrationsudgifter Reduktion R-3 Besparelser på administrationsløn - 2% Reduktion R-4 Lederuddannelse Engangs R-5 Seniordage Engangs R-6 Seniorpolitiske initiativer Engangs R-7 Forebyggende foranstaltninger - forsikring Engangs R-8 Arbejdsskade - forsikring Reduktion R-9 Udvalgsvederlag Reduktion R-10 Formandsvederlag Reduktion R-11 Viceborgmestervederlag Reduktion R-12 Erhvervsudvikling - engangsbesparelse Engangs R-13 Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Innovationspulje Udvidelse U-2 Økonomimedarbejder Udvidelse U-3 Byråd ekskursion Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Salg af ejendomme Engangs Øvrige (beløbene er ikke indregnet i summen af udvidelser) I alt Ø-1 Vederlag til B&U udvalget Udvidelse Ø-2 Oversigt over handicaptiltag (beløb ikke angivet) Udvidelse Udvalget for familie og institutioner Tekniske korrektioner I alt T-1 Udbygninger på skoleområdet (afledt drift) Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Takstnedsættelser børn- og ungeområdet Reduktion R-2C Demografi eller offensiv indsats - sundhedsplejen Reduktion R-3 Døgnpladser til handicappede unge Reduktion R-4 Reduktion i elevernes timetal - skoleområdet Reduktion R-5 Reduktion af timer til holddeling - skoleområdet Reduktion Side 1 af 6

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type R-6 Reduktion af tid til andre opgaver - skoleområdet Reduktion R-7 Reduktion i tildeling til 10. klasse ( pr. elev) - skoleområdet Reduktion R-8 Reduktion i tildeling pr. barn i SFO Reduktion R-9 Reducering af ungdomsskoleundervisningen Reduktion R-10 Klubvirksomhed - klublukning Reduktion R-11 Motorsektion/cross - lukning Reduktion R-12 Juniorklubber- nedsætt.kontingent/reduktion i driftsudgifter/flere elever Reduktion R-13 Lukning af juniorklub i ungdomsskoleregi Reduktion R-14 Dagplejen - lavere serviceniveau Reduktion R-15 Integrerede inst. og børnehaver - lavere serviceniveau Reduktion R-16 Daginstitutioner - ændret åbningstid til 48 t. Reduktion R-17 Specialpædagogisk team - lavere serviceniveau Reduktion R-18B Effektivisering af kommunalkørsel Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Døgnformidlingen Udvidelse U-2 Digital understøttelse af børn og ungeområdet Udvidelse U-3A Døgntelefon/rådighedsvagter (hele året) Udvidelse U-4 Socialrådgiverområdet (b&u) Udvidelse U-5A SSP-Syddjurs - opnormering - 2 stillinger Udvidelse U-6 Harmonisering af unges mulighed for transport i juniorklub og ungdomsskole i Ådalsområdet Udvidelse U-7 Nyt heltidsundervisningstilbud Udvidelse U-8 Kvalificering af budgetmodel - dagplejen Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Familieværket anlæg og afledt drift Anlæg A-2A Implementering af sektorplan for skolernes fysiske rammer Anlæg A-3 Margrethe Børnehaven - børn med særlige behov Anlæg A-4 Rosmus Børnehus - nybygning Anlæg A-5 Ådalen - ombygning til integreret institution Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske korrektioner I alt T-1 Tandplejen - øget rengøringsbehov Teknisk T-2 Frit valg - korrektion af budget Teknisk T-3 Udskiftning af håndholdte mobiler Teknisk T-4 Driftsudgifter til IT og telefoni Teknisk T-5 Stigende udgifter til nødkald Teknisk T-6 Korttidspladser på Rosengården Teknisk T-7 Udskiftning af biler i ældreplejen Teknisk Side 2 af 6

4 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type T-8 Køkken og madservice - ændret drift Teknisk T-9 Finansiering af tilbagekøb af genbrugshjælpemidler (budgetbeløbet vil foreligge til budgetseminariet) Teknisk???????? 12-T-10 Aktivitetsbestemt medfinanciering Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Tandplejen - besparelse på 3% Reduktion R-2D Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Reduktion R-3 Træningsområdet - effektivisering/omlægning Reduktion R-4 Nedlægggelse af varmtvandsbassin Reduktion R-5 Demensområdet - nedlæggelse af Værestedet Reduktion R-6 Personlig pleje plejeboliger Reduktion R-7 Omsorgsaktiviteter Reduktion R-8 Syddjurs træner for en bedre fremtid Reduktion R-9 Takstreduktion, 5% Reduktion R-10C Syddjurs Bostøtte effektivisering Reduktion R-11D Syddjurs Bostøtte serviceniveau Reduktion R-12 Revisitation af sager og etablering af tilbud i Syddjurs Kommune Reduktion R-13 Takstreduktion Misbrugscentret Reduktion R-14 Demografipulje - nedsættelse Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Træning og aktivitet, løbende udskiftn. af træningsudstyr Udvidelse U-2A Kapacitetstilpasning vedr. FKO Udvidelse U-3B Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler Udvidelse U-4 Ophør brugerbetaling dagcentre Udvidelse U-5 Handicapkørsel Udvidelse U-6 Kørselsordning 117 Udvidelse U-7 Kafè Kolind tilbud Udvidelse U-8 Udviklingspulje til sektorplanlægning Udvidelse Pulje til udvikling af egen løsning eller udbud vedr. 12-U-9 genbrugshjælpemiddelområdet Udvidelse U-10 Videreudvikling af Ebeltoft Sundhedscenter Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Døgngenoptræning Vesterled Anlæg A-2 Ombygning Lyngparkens køkken Anlæg A-3 Etablering plejeboliger Søhusparken - incl. servicearealer Anlæg A-4 Udvidelse af botilbud inden for social og voksen/handicap Anlæg A-5 Aktivitetscenter MM Anlæg Øvrige (er ikke indregnet i summen af udvidelser) I alt Side 3 af 6

5 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Ø-1B Teleslynge Udvidelse Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske korrektioner I alt T-1 Grundvandsbeskyttelse Teknisk T-2 Skadedyrsbekæmpelse / rottebekæmpelse Teknisk T-3 Skadedyrsbekæmpelse / vilde katte m.v. Teknisk T-4 Overtagelse af Torvet 5 Ebeltoft Teknisk T-5 Udvidelse af Hornslet bibliotek Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Vejdrift besparelse/samling af materielgårde Reduktion R-2A Vejdrift - nedklassificering af veje - byområde i nuværende stand Reduktion R-3 Vintertjeneste ændring af regulativ Reduktion R-4 Kollektiv trafik reduktion åbne skolebusruter Reduktion R-5 Rammebesparelse på naturpleje Reduktion Udenomsarealer - centralisering eller generel sænkning af 14-R-6 serviceniveuet Reduktion R-7 Rammebesparelser Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1B Vejdrift fortove Udvidelse U-2B Vejdrift asfaltbelægning Udvidelse U-3A Vejdrift - vejbelysning -effektivisering Udvidelse U-4 Kollektiv trafik ( fra Region) Udvidelse U-5B Telebusordning Udvidelse U-6 Badevandsdirektiv Udvidelse U-7 Opnormering på spildevandsområdet Udvidelse U-8B Vedligeholdelse af større tekniske anlæg Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Ny forbindelsevej til Ågårdarealet Anlæg A-2 Cykelstier og stier Anlæg A-3 Trafiksikkerhedsplan Anlæg A-4 Frellingvejs forlængelse Anlæg A-5 Renovering af broer Anlæg A-6 P-plads ved Fregatmuseet- færdiggørelse Anlæg A-7 Fælles materielgård Anlæg A-8 Ny vej ved Kalø Gods Anlæg A-9 Tekniske forundersøgelse Kolindsund Anlæg A-10 Vand- og Naturplaner Anlæg Side 4 af 6

6 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type A-11 Energibesparende foranstaltninger Anlæg A-12 Udskydelse af stier, trafiksikkerhed og jordforsyning Engangs Øvrige (er ikke indregnet i summen af udvidelser/anlæg) I alt Ø-1 Lys- og lydsignal ved lysreguleringer (beløb ikke angivet) Udvidelse 14-Ø-2 Udarbejdelse af en tilgængelighedspolitik (beløb ikke angivet) Udvidelse Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner I alt T-1 Drift i.f.m. overtagelse af Torvet 5 i Ebeltoft - andel PUK Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Udviklingspuljen - LAG - nedsættelse af tilskudspuljen Reduktion R-2 International strategi - reduktions af puljen Reduktion R-3 Fregatten Jylland - nedsættelse af tilskud Reduktion R-4 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Reduktion R-5 Folkeoplysning - lokaletilskud til aftenskoler Reduktion R-6A Folkeoplysning - tilskud til voksenundervisning Reduktion R-6B Folkeoplysning - tilskud til kompenserende voksenundervisning Reduktion R-7A Biblioteket - lukning af en dag i Mørke Reduktion R-7B Biblioteket - reduktion med en dag i bogbusserne Reduktion R-8 Selvejende haller - reduktion med 1% pr. år (jfr. perspektivnotat) Reduktion R-9 Hallerne - gebyrstigning (jfr. perspektivnotat) Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Musikskolen - afvikling af venteliste Udvidelse U-2 Syddjurs Billedeskole - fastholdelse/udvikling (kun 2011) Udvidelse U-3 Legeplads - tilskud til etablering samt drift Udvidelse U-4 Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller (gebyrstigning) Udvidelse U-5 Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller (jfr. perspektivnotat) Udvidelse U-6A Etablering af juniorklubber under folkeoplysningsloven forslag 1 = DGImodellen Udvidelse U-7 Etablering af juniorklubber under folkeoplysningsloven udgiftsneutralt pilotprojekt Udvidelse U-8 Opgradering af eksisterende juniorklubber til idrætsjuniorklubber Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Biblioteket - det ubemandede biblioteket (incl. afledt drift) Anlæg A-2C Hotellet i Rønde - renovering/nybyggeri (forslag c) Anlæg A-3B Pulje til renovering af bygader i hovedbyerne (forslag b) Anlæg Side 5 af 6

7 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Arbejdsmarkedsudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Øget aktivering via Egu og virksomhedspraktik og korrekt administration Teknisk T-2 Beskæftigelsestilskud og udgifter Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Øget aktivering af forsikrede Reduktion R-2 Øget aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Reduktion R-3 Intensivering af arbejdet - sygedagpengemodtagere Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Produktionsstyring - styring af aktiveringsindsatsen i jobcenteret Udvidelse Syddjurs Kommune Tekniske korrektioner I alt Reduktionsforslag I alt Reduktionsforslag - engangs I alt Udvidelsesforslag I alt Anlægsønsker I alt Øvrige I alt Side 6 af 6

8 Økonomiudvalget tekniske korrektioner 10-T-1 Økonomiudvalget Kirkeskat Teknisk I status til regnskab 2009 indgår, at Syddjurs Kommune skylder kirkekasserne kr. Dette beløb forøges i 2010 med kr. som er forskellen de indkomne udligningstilskud og kirkeskatter inkl. efterreguleringer og udgifterne til kirkekasserne og landskirkeskat. Kirkekassernes samlede tilgodehavende skønnes således at udgøre kr. ved starten af Kirkekasserne har som Syddjurs Kommune en stor afregning af skat vedr Beløbet på cirka kr. gør, at kirkekasserne har behov for deres tilgodehavende i 2011, og det forudsættes derfor afregnet i løbet af Med denne forudsætning forventes det, at der kan skabes balance i kirkekassernes budgetter uden en ændring af kirkeskatteprocenten, som således fortsat forudsættes til 1,00. Kirkeskat T-2 Økonomiudvalget Renter og afdrag Teknisk Budgettet for renter og afdrag er tilpasset de seneste forudsætninger om låneoptagelse i Rente Afdrag I alt Renter og afdrag

9 10-T-3 Økonomiudvalget Pris- og lønregulering Teknisk For 2011 indgår der i økonomiaftalen et lønskøn på 0,34 pct., hvilket er markant lavere end det tidligere skøn på 1,8 pct. i foråret. Derudover er der nogle korrektioner på prisudviklingen. KL har i deres vejledning stor fokus på brugen af og rationalet ved centraliseret indkøb og indkøbsaftaler. For at kunne følge op på prisaftalerne indgår der i pris- og lønreguleringen en direktionsbeslutning om, at der skaffes råderum til ansættelse af en indkøbsmedarbejder jfr. Forslag 10-R-X på økonomiudvalgets område. Pris- og lønreguleringen er som følger fordelt på arter: 1. Løn kr. 2.3 Brændsel og drivmidler kr. 2.9 Øvrige varekøb kr. 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser kr. 5.2 Overførsler til personer kr. Indkøbsmedarbejder pr. 1. oktober kr. Pris- og lønregulering

10 Økonomiudvalget - reduktioner 10-R-1 Økonomiudvalget Beredskab Reduktion I forbindelse med udbuddet af det samlede beredskab for Djursland og insourcing af opgaven fra ekstern leverandør i en del af kommunens område er der muliggjort en besparelse på pr år. Besparelsen svarer til 4,7 % af den samlede udgift til beredskabet Det vil ikke være muligt efterfølgende i overslagsårene at indhøste yderlige 1% i effektiviseringsgevinst pr. år. Den årlige 1% besparelse på området fjernes derfor. Engangsbesparelse/omplacering R-2 Økonomiudvalget Besparelse på administrationsudgifter Reduktion Det korrigerede basisbudget for 2011 er gennemgået meget tæt med henblik på at finde en besparelse til budgetkataloget. Gennemgangen har vist, at der i forhold til forbrug og erfaring på nogle områder er behov for at styrke budgettet, medens at der på andre områder er muligheder for besparelser. Samlet set giver gennemgangen anledning til, at der ved meget stor tilbageholdenhed og stram styring kan spares 1 mio. kr. på diverse administrationsudgifter. Områder der styrkes med 1 mio. kr. er tjenesterejser (0,20 mio. kr.), medlemskontingenter (0,30 mio. kr.), rådgivning og konsulenter (0,50 mio. kr.). I den forbindelse oprettes en pulje på kr. til de nødvendige undersøgelser og tiltag der har vist sig at opstå hvert år i en organisation af Syddjurs Kommunes størrelse. Områder der reduceres med 2 mio. kr. er annoncer (0,25 mio. kr.), lægeerklæringer (0,15 mio. kr.), tolkebistand (0,15 mio. kr.), porto og fragt (0,35 mio. kr.), redningsabonnement (0,10 mio. kr.), kontormaskiner og kontorartikler (1 mio. kr.). Besparelse på administrationsudgifter

11 10-R-3 Økonomiudvalget Besparelser på administrationsløn Reduktion Lønsummen på konto 6 udgør ca. 153 mio. kr. I dette beløb er der i lighed med øvrige områder forlods fratrukket 1% i effektiviseringspotentiale i forhold til den samlede lønsum i Derudover har direktionen i de forløbne år implementeret besparelser som følge af nedgangen i antallet af direktører ( fra 6 til 4) Der er i basisbudgettet fratrukket ca. kr som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesammenlægningen i udgangspunktet aftalt til kr fordelt med over 6 år. Endelig er der ved tildelingen af en samlet lønsum på kr i 2008 til dækning af det eksisterende personale, besluttet i byrådet, at dette beløb som led i en ønsket effektivisering blev aftrappet efter følgende model. 2008: 4,8 mio. kr. 2009: 3,5 mio. kr. 2010: 2 mio. kr. 2011: 1 mio. kr. 2012: 0 Samlet er lønsummen på konto 6 fra 2010 til 2011 blevet reduceret med: Effektivisering 1%: Chefstillinger efter kommunalreformen Aftrapning af tillægsbevilling oprindeligt 4,8 mio. kr I alt I budgettet for 2009 blev der vedtaget en reduktion i den administrative lønsum på 8.6 mio. kr. svarende til 23 årsværk. I 2010 blev der tilsvarende reduceret med ca.. I budgettet for 2009 blev der vedtaget en reduktion i den administrative lønsum på samlet 8.6 mio. kr. svarende til 23 årsværk. I 2010 blev der tilsvarende reduceret med samlet ca. 6 mio. kr. udmøntet i en besparelse på ca. 12 årsværk samt bortfald af en række konsulentydelser. Samlet opgørelse konto 6 Direktionen har i oplægget til budget 2011 medregnet følgende vedr. den samlede konto 6, hvori er medregnet resultater af effektiviseringsindsats:

12 Ubalance lønbudget /sparepulje Lægekonsulent, voksen/handicap Styrkelse af analysefunktion, direktionssekretariat Lønadministration, outsourcing Indkøbsmedarbejder - finansieres af varekøb IT-sikkerhed (nye opgaver) Elevlønninger a kr Byggesagsbehandler, fast ansættelse fra IT omstilling/effektivisering, borgerservice Restpulje vedr. rengøring Direktionen vil i lighed med tidligere iværksætte denne besparelse umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for Ved iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst mulige konsekvenser. Direktionen indstiller, at der i lyset af den allerede besluttede nedtrapning af de administrative lønudgifter på jfr. ovenstående ikke tildeles yderligere reduktioner på dette område En yderligere besparelse vil fordele sig med nedenstående beløb. Hver procents yderligere besparelse medfører en reduktion på ca. 4 stillinger udover de ca. 6 stillinger der skal hentes på konto 6 i % reduktion % reduktion R-4 Økonomiudvalget Reduktion af beløb til lederakademi Reduktion I budget 2010 er der inkl. overførte midler afsat ca. 1,5 mio. kr. til lederuddannelse i Østjysk Ledelsesakademi. Ordningen er en succes, men der vil 2010 være uforbrugte midler på Forudsat at disse overføres til 2011 vil der kunne hentes en engangsbesparelse på i Netto vil der være ca kr. pr. år til lederuddannelse i Østjysk Ledelsesakademi Engangsbesparelse

13 10-R-5 Økonomiudvalget Seniordage Reduktion I budget 2010 er der afsat og kr. i de efterfølgende år til seniordage. Budget 2010 indeholder ikke forbrugt beløb fra Beløbet er et bloktilskud, der i Syddjurs Kommune er afsat som kompensation for udgifter, de enkelte områder har i forbindelse med afvikling af seniordage. Med forslaget fordeles ordningen som en besparelse, idet afvikling af seniordage afholdes indenfor det eksisterende lønbudget. Engangsbesparelse R-6 Økonomiudvalget Seniorpolitiske initiativer Reduktion I årene er der via trepartsmidlerne afsat en pulje til seniorpolitiske initiativer bl.a. for at fastholde fokus på fastholdelse af seniorer. Der er nedsat en gruppe bestående af repræsentanter fra hhv. hovedorganisationerne og ledelsen i Syddjurs Kommune, som fordeler den afsatte pulje. Ifølge "Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer" skal der foreligge en aftale om anvendelse af puljen inden den 31. december Da der kun er forbrugt / aftalt kr foreslås, at den afsatte pulje fordeles over en årrække frem til 2017, dels for at give et realistisk billede af aktiviteterne, dels for at fastholde et seniorpolitisk fokus ud over Seniorpolitiske initiativer

14 10-R-7 Økonomiudvalget Forsikring forebyggende foranstaltninger Reduktion éngangsbesparelse I forbindelse med Syddjurs Kommunes overgang til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisiko på øvrige områder, er der oparbejdet en pulje til forebyggende foranstaltninger. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg og videoovervågning på institutionerne, tiltag på arbejdsmiljøområdet mm. Indtil nu har der været stor tilbageholdenhed omkring anvendelsen af midlerne, da man fra forsikringsteamet side har ønsket at sikre en nødvendig behovsafklaring ift. skadesforløbet, før midlerne anvendes. Indtil nu har midlerne derfor især været brugt punktvis, til f.eks. en delt finansiering på sikring af enkelte institutioner, samtidig med at de er indgået i forsøg som efterfølgende kan være gavnlige på andre områder. Som et konkret eksempel på den fremtidige anvendelse af forebyggelsesmidlerne, er der i de kommende år behov for en markant forbedring af alarmer og adgangskontrol i kommunens bygninger, for at kunne leve op til forsikringsbetingelser, og der kan i den forbindelse være behov for delt finansiering over en længere periode. Der vil også være en række projekter på arbejdsmiljøområdet, som med fordel kan bearbejdes for at reducere skadesfrekvenserne. Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere. På baggrund af den oprindelige pulje til forebyggende foranstaltninger, og det årlige budgetbeløb, er der overført 4 mio. kr. til budget Det foreslås at der sker en éngangsreduktion på 3 mio. kr. Forsikring forebyggende foranstaltninger R-8 Økonomiudvalget Stop for opsparing til arbejdsskade Reduktion Syddjurs Kommune overgik til selvforsikring på arbejdsskadeområdet 1. januar Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer der får løbende udbetalinger. Derfor

15 forventes de samlede årlige udgifter til præmie og erstatning at stige over de næste år, uden at omfanget dog kan forudsiges. I forhold til tidligere år er det årlige budget nu reduceret til 5 mio. kr., og det forventes at opsparingen hermed øges med omkring 1,5 mio. kr. i 2010 til 13,5 mio kr. til imødegåelse af store udgifter i forbindelse med mén og erhvervsevnetab. I denne blok foreslås det, at reducere budgettet med yderligere 1,5 mio. kr. årligt. Det betyder at der efter al sandsynlighed bliver behov for at anvende midler fra den opsparede pulje i overslagsårene, uden at omfanget heraf kan fastslås. Hvis skadesudgifterne stiger yderligere, så nye regler om hensættelser ikke kan overholdes, eller hvis der opstår større skader, må situationen tages op til fornyet behandling i forbindelse med kommende budgetter. Der gennemføres et EU-udbud på forsikringsområdet i 2010, hvor der også er efterspurgt tilbud på delvis dækning af risikoen på arbejdsskadeområdet. Der skal i 2010 laves aktuarmæssig beregning af den ikke af forsikringen dækkede udgift til arbejdsskader. Beregningen kan få betydning for udgifterne på området, men konsekvensen for den interne forsikringspræmie kendes endnu ikke. Stop for opsparing til arbejdsskade Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-9 Økonomiudvalget Udvalgsvederlag Reduktion I forbindelse med budgetlægningen for 2007 og efterfølgende år blev udvalgsvederlaget fastsat til 110% af borgmestervederlaget. Det samlede vederlag i 2011 udgør ca. kr (110%) Byrådet kan jfr. Bkg. Nr dec prg. 7 beslutte at yde vederlag for deltagelse i økonomiudvalg og stående udvalg vederlag til formænd for stående udvalg m.ff. I kommuner over indbyggere kan det samlede vederlag udgøre mellem 0% og 305% af borgmestervederlaget. Syddjurs kommune anvender p.t. 237,5%. Besparelse med 5%

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere