Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for familie og institutioner: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for plan, udvikling og kultur: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Økonomiudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Kirkeskat Teknisk T-2 Renter og afdrag Teknisk T-3 Pris- og lønregulering Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Beredskab Reduktion R-2 Administrationsudgifter Reduktion R-3 Besparelser på administrationsløn - 2% Reduktion R-4 Lederuddannelse Engangs R-5 Seniordage Engangs R-6 Seniorpolitiske initiativer Engangs R-7 Forebyggende foranstaltninger - forsikring Engangs R-8 Arbejdsskade - forsikring Reduktion R-9 Udvalgsvederlag Reduktion R-10 Formandsvederlag Reduktion R-11 Viceborgmestervederlag Reduktion R-12 Erhvervsudvikling - engangsbesparelse Engangs R-13 Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Innovationspulje Udvidelse U-2 Økonomimedarbejder Udvidelse U-3 Byråd ekskursion Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Salg af ejendomme Engangs Øvrige (beløbene er ikke indregnet i summen af udvidelser) I alt Ø-1 Vederlag til B&U udvalget Udvidelse Ø-2 Oversigt over handicaptiltag (beløb ikke angivet) Udvidelse Udvalget for familie og institutioner Tekniske korrektioner I alt T-1 Udbygninger på skoleområdet (afledt drift) Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Takstnedsættelser børn- og ungeområdet Reduktion R-2C Demografi eller offensiv indsats - sundhedsplejen Reduktion R-3 Døgnpladser til handicappede unge Reduktion R-4 Reduktion i elevernes timetal - skoleområdet Reduktion R-5 Reduktion af timer til holddeling - skoleområdet Reduktion Side 1 af 6

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type R-6 Reduktion af tid til andre opgaver - skoleområdet Reduktion R-7 Reduktion i tildeling til 10. klasse ( pr. elev) - skoleområdet Reduktion R-8 Reduktion i tildeling pr. barn i SFO Reduktion R-9 Reducering af ungdomsskoleundervisningen Reduktion R-10 Klubvirksomhed - klublukning Reduktion R-11 Motorsektion/cross - lukning Reduktion R-12 Juniorklubber- nedsætt.kontingent/reduktion i driftsudgifter/flere elever Reduktion R-13 Lukning af juniorklub i ungdomsskoleregi Reduktion R-14 Dagplejen - lavere serviceniveau Reduktion R-15 Integrerede inst. og børnehaver - lavere serviceniveau Reduktion R-16 Daginstitutioner - ændret åbningstid til 48 t. Reduktion R-17 Specialpædagogisk team - lavere serviceniveau Reduktion R-18B Effektivisering af kommunalkørsel Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Døgnformidlingen Udvidelse U-2 Digital understøttelse af børn og ungeområdet Udvidelse U-3A Døgntelefon/rådighedsvagter (hele året) Udvidelse U-4 Socialrådgiverområdet (b&u) Udvidelse U-5A SSP-Syddjurs - opnormering - 2 stillinger Udvidelse U-6 Harmonisering af unges mulighed for transport i juniorklub og ungdomsskole i Ådalsområdet Udvidelse U-7 Nyt heltidsundervisningstilbud Udvidelse U-8 Kvalificering af budgetmodel - dagplejen Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Familieværket anlæg og afledt drift Anlæg A-2A Implementering af sektorplan for skolernes fysiske rammer Anlæg A-3 Margrethe Børnehaven - børn med særlige behov Anlæg A-4 Rosmus Børnehus - nybygning Anlæg A-5 Ådalen - ombygning til integreret institution Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske korrektioner I alt T-1 Tandplejen - øget rengøringsbehov Teknisk T-2 Frit valg - korrektion af budget Teknisk T-3 Udskiftning af håndholdte mobiler Teknisk T-4 Driftsudgifter til IT og telefoni Teknisk T-5 Stigende udgifter til nødkald Teknisk T-6 Korttidspladser på Rosengården Teknisk T-7 Udskiftning af biler i ældreplejen Teknisk Side 2 af 6

4 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type T-8 Køkken og madservice - ændret drift Teknisk T-9 Finansiering af tilbagekøb af genbrugshjælpemidler (budgetbeløbet vil foreligge til budgetseminariet) Teknisk???????? 12-T-10 Aktivitetsbestemt medfinanciering Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Tandplejen - besparelse på 3% Reduktion R-2D Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Reduktion R-3 Træningsområdet - effektivisering/omlægning Reduktion R-4 Nedlægggelse af varmtvandsbassin Reduktion R-5 Demensområdet - nedlæggelse af Værestedet Reduktion R-6 Personlig pleje plejeboliger Reduktion R-7 Omsorgsaktiviteter Reduktion R-8 Syddjurs træner for en bedre fremtid Reduktion R-9 Takstreduktion, 5% Reduktion R-10C Syddjurs Bostøtte effektivisering Reduktion R-11D Syddjurs Bostøtte serviceniveau Reduktion R-12 Revisitation af sager og etablering af tilbud i Syddjurs Kommune Reduktion R-13 Takstreduktion Misbrugscentret Reduktion R-14 Demografipulje - nedsættelse Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Træning og aktivitet, løbende udskiftn. af træningsudstyr Udvidelse U-2A Kapacitetstilpasning vedr. FKO Udvidelse U-3B Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler Udvidelse U-4 Ophør brugerbetaling dagcentre Udvidelse U-5 Handicapkørsel Udvidelse U-6 Kørselsordning 117 Udvidelse U-7 Kafè Kolind tilbud Udvidelse U-8 Udviklingspulje til sektorplanlægning Udvidelse Pulje til udvikling af egen løsning eller udbud vedr. 12-U-9 genbrugshjælpemiddelområdet Udvidelse U-10 Videreudvikling af Ebeltoft Sundhedscenter Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Døgngenoptræning Vesterled Anlæg A-2 Ombygning Lyngparkens køkken Anlæg A-3 Etablering plejeboliger Søhusparken - incl. servicearealer Anlæg A-4 Udvidelse af botilbud inden for social og voksen/handicap Anlæg A-5 Aktivitetscenter MM Anlæg Øvrige (er ikke indregnet i summen af udvidelser) I alt Side 3 af 6

5 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Ø-1B Teleslynge Udvidelse Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske korrektioner I alt T-1 Grundvandsbeskyttelse Teknisk T-2 Skadedyrsbekæmpelse / rottebekæmpelse Teknisk T-3 Skadedyrsbekæmpelse / vilde katte m.v. Teknisk T-4 Overtagelse af Torvet 5 Ebeltoft Teknisk T-5 Udvidelse af Hornslet bibliotek Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Vejdrift besparelse/samling af materielgårde Reduktion R-2A Vejdrift - nedklassificering af veje - byområde i nuværende stand Reduktion R-3 Vintertjeneste ændring af regulativ Reduktion R-4 Kollektiv trafik reduktion åbne skolebusruter Reduktion R-5 Rammebesparelse på naturpleje Reduktion Udenomsarealer - centralisering eller generel sænkning af 14-R-6 serviceniveuet Reduktion R-7 Rammebesparelser Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1B Vejdrift fortove Udvidelse U-2B Vejdrift asfaltbelægning Udvidelse U-3A Vejdrift - vejbelysning -effektivisering Udvidelse U-4 Kollektiv trafik ( fra Region) Udvidelse U-5B Telebusordning Udvidelse U-6 Badevandsdirektiv Udvidelse U-7 Opnormering på spildevandsområdet Udvidelse U-8B Vedligeholdelse af større tekniske anlæg Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Ny forbindelsevej til Ågårdarealet Anlæg A-2 Cykelstier og stier Anlæg A-3 Trafiksikkerhedsplan Anlæg A-4 Frellingvejs forlængelse Anlæg A-5 Renovering af broer Anlæg A-6 P-plads ved Fregatmuseet- færdiggørelse Anlæg A-7 Fælles materielgård Anlæg A-8 Ny vej ved Kalø Gods Anlæg A-9 Tekniske forundersøgelse Kolindsund Anlæg A-10 Vand- og Naturplaner Anlæg Side 4 af 6

6 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type A-11 Energibesparende foranstaltninger Anlæg A-12 Udskydelse af stier, trafiksikkerhed og jordforsyning Engangs Øvrige (er ikke indregnet i summen af udvidelser/anlæg) I alt Ø-1 Lys- og lydsignal ved lysreguleringer (beløb ikke angivet) Udvidelse 14-Ø-2 Udarbejdelse af en tilgængelighedspolitik (beløb ikke angivet) Udvidelse Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner I alt T-1 Drift i.f.m. overtagelse af Torvet 5 i Ebeltoft - andel PUK Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Udviklingspuljen - LAG - nedsættelse af tilskudspuljen Reduktion R-2 International strategi - reduktions af puljen Reduktion R-3 Fregatten Jylland - nedsættelse af tilskud Reduktion R-4 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Reduktion R-5 Folkeoplysning - lokaletilskud til aftenskoler Reduktion R-6A Folkeoplysning - tilskud til voksenundervisning Reduktion R-6B Folkeoplysning - tilskud til kompenserende voksenundervisning Reduktion R-7A Biblioteket - lukning af en dag i Mørke Reduktion R-7B Biblioteket - reduktion med en dag i bogbusserne Reduktion R-8 Selvejende haller - reduktion med 1% pr. år (jfr. perspektivnotat) Reduktion R-9 Hallerne - gebyrstigning (jfr. perspektivnotat) Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Musikskolen - afvikling af venteliste Udvidelse U-2 Syddjurs Billedeskole - fastholdelse/udvikling (kun 2011) Udvidelse U-3 Legeplads - tilskud til etablering samt drift Udvidelse U-4 Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller (gebyrstigning) Udvidelse U-5 Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller (jfr. perspektivnotat) Udvidelse U-6A Etablering af juniorklubber under folkeoplysningsloven forslag 1 = DGImodellen Udvidelse U-7 Etablering af juniorklubber under folkeoplysningsloven udgiftsneutralt pilotprojekt Udvidelse U-8 Opgradering af eksisterende juniorklubber til idrætsjuniorklubber Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Biblioteket - det ubemandede biblioteket (incl. afledt drift) Anlæg A-2C Hotellet i Rønde - renovering/nybyggeri (forslag c) Anlæg A-3B Pulje til renovering af bygader i hovedbyerne (forslag b) Anlæg Side 5 af 6

7 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Arbejdsmarkedsudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Øget aktivering via Egu og virksomhedspraktik og korrekt administration Teknisk T-2 Beskæftigelsestilskud og udgifter Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Øget aktivering af forsikrede Reduktion R-2 Øget aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Reduktion R-3 Intensivering af arbejdet - sygedagpengemodtagere Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Produktionsstyring - styring af aktiveringsindsatsen i jobcenteret Udvidelse Syddjurs Kommune Tekniske korrektioner I alt Reduktionsforslag I alt Reduktionsforslag - engangs I alt Udvidelsesforslag I alt Anlægsønsker I alt Øvrige I alt Side 6 af 6

8 Økonomiudvalget tekniske korrektioner 10-T-1 Økonomiudvalget Kirkeskat Teknisk I status til regnskab 2009 indgår, at Syddjurs Kommune skylder kirkekasserne kr. Dette beløb forøges i 2010 med kr. som er forskellen de indkomne udligningstilskud og kirkeskatter inkl. efterreguleringer og udgifterne til kirkekasserne og landskirkeskat. Kirkekassernes samlede tilgodehavende skønnes således at udgøre kr. ved starten af Kirkekasserne har som Syddjurs Kommune en stor afregning af skat vedr Beløbet på cirka kr. gør, at kirkekasserne har behov for deres tilgodehavende i 2011, og det forudsættes derfor afregnet i løbet af Med denne forudsætning forventes det, at der kan skabes balance i kirkekassernes budgetter uden en ændring af kirkeskatteprocenten, som således fortsat forudsættes til 1,00. Kirkeskat T-2 Økonomiudvalget Renter og afdrag Teknisk Budgettet for renter og afdrag er tilpasset de seneste forudsætninger om låneoptagelse i Rente Afdrag I alt Renter og afdrag

9 10-T-3 Økonomiudvalget Pris- og lønregulering Teknisk For 2011 indgår der i økonomiaftalen et lønskøn på 0,34 pct., hvilket er markant lavere end det tidligere skøn på 1,8 pct. i foråret. Derudover er der nogle korrektioner på prisudviklingen. KL har i deres vejledning stor fokus på brugen af og rationalet ved centraliseret indkøb og indkøbsaftaler. For at kunne følge op på prisaftalerne indgår der i pris- og lønreguleringen en direktionsbeslutning om, at der skaffes råderum til ansættelse af en indkøbsmedarbejder jfr. Forslag 10-R-X på økonomiudvalgets område. Pris- og lønreguleringen er som følger fordelt på arter: 1. Løn kr. 2.3 Brændsel og drivmidler kr. 2.9 Øvrige varekøb kr. 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser kr. 5.2 Overførsler til personer kr. Indkøbsmedarbejder pr. 1. oktober kr. Pris- og lønregulering

10 Økonomiudvalget - reduktioner 10-R-1 Økonomiudvalget Beredskab Reduktion I forbindelse med udbuddet af det samlede beredskab for Djursland og insourcing af opgaven fra ekstern leverandør i en del af kommunens område er der muliggjort en besparelse på pr år. Besparelsen svarer til 4,7 % af den samlede udgift til beredskabet Det vil ikke være muligt efterfølgende i overslagsårene at indhøste yderlige 1% i effektiviseringsgevinst pr. år. Den årlige 1% besparelse på området fjernes derfor. Engangsbesparelse/omplacering R-2 Økonomiudvalget Besparelse på administrationsudgifter Reduktion Det korrigerede basisbudget for 2011 er gennemgået meget tæt med henblik på at finde en besparelse til budgetkataloget. Gennemgangen har vist, at der i forhold til forbrug og erfaring på nogle områder er behov for at styrke budgettet, medens at der på andre områder er muligheder for besparelser. Samlet set giver gennemgangen anledning til, at der ved meget stor tilbageholdenhed og stram styring kan spares 1 mio. kr. på diverse administrationsudgifter. Områder der styrkes med 1 mio. kr. er tjenesterejser (0,20 mio. kr.), medlemskontingenter (0,30 mio. kr.), rådgivning og konsulenter (0,50 mio. kr.). I den forbindelse oprettes en pulje på kr. til de nødvendige undersøgelser og tiltag der har vist sig at opstå hvert år i en organisation af Syddjurs Kommunes størrelse. Områder der reduceres med 2 mio. kr. er annoncer (0,25 mio. kr.), lægeerklæringer (0,15 mio. kr.), tolkebistand (0,15 mio. kr.), porto og fragt (0,35 mio. kr.), redningsabonnement (0,10 mio. kr.), kontormaskiner og kontorartikler (1 mio. kr.). Besparelse på administrationsudgifter

11 10-R-3 Økonomiudvalget Besparelser på administrationsløn Reduktion Lønsummen på konto 6 udgør ca. 153 mio. kr. I dette beløb er der i lighed med øvrige områder forlods fratrukket 1% i effektiviseringspotentiale i forhold til den samlede lønsum i Derudover har direktionen i de forløbne år implementeret besparelser som følge af nedgangen i antallet af direktører ( fra 6 til 4) Der er i basisbudgettet fratrukket ca. kr som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesammenlægningen i udgangspunktet aftalt til kr fordelt med over 6 år. Endelig er der ved tildelingen af en samlet lønsum på kr i 2008 til dækning af det eksisterende personale, besluttet i byrådet, at dette beløb som led i en ønsket effektivisering blev aftrappet efter følgende model. 2008: 4,8 mio. kr. 2009: 3,5 mio. kr. 2010: 2 mio. kr. 2011: 1 mio. kr. 2012: 0 Samlet er lønsummen på konto 6 fra 2010 til 2011 blevet reduceret med: Effektivisering 1%: Chefstillinger efter kommunalreformen Aftrapning af tillægsbevilling oprindeligt 4,8 mio. kr I alt I budgettet for 2009 blev der vedtaget en reduktion i den administrative lønsum på 8.6 mio. kr. svarende til 23 årsværk. I 2010 blev der tilsvarende reduceret med ca.. I budgettet for 2009 blev der vedtaget en reduktion i den administrative lønsum på samlet 8.6 mio. kr. svarende til 23 årsværk. I 2010 blev der tilsvarende reduceret med samlet ca. 6 mio. kr. udmøntet i en besparelse på ca. 12 årsværk samt bortfald af en række konsulentydelser. Samlet opgørelse konto 6 Direktionen har i oplægget til budget 2011 medregnet følgende vedr. den samlede konto 6, hvori er medregnet resultater af effektiviseringsindsats:

12 Ubalance lønbudget /sparepulje Lægekonsulent, voksen/handicap Styrkelse af analysefunktion, direktionssekretariat Lønadministration, outsourcing Indkøbsmedarbejder - finansieres af varekøb IT-sikkerhed (nye opgaver) Elevlønninger a kr Byggesagsbehandler, fast ansættelse fra IT omstilling/effektivisering, borgerservice Restpulje vedr. rengøring Direktionen vil i lighed med tidligere iværksætte denne besparelse umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for Ved iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst mulige konsekvenser. Direktionen indstiller, at der i lyset af den allerede besluttede nedtrapning af de administrative lønudgifter på jfr. ovenstående ikke tildeles yderligere reduktioner på dette område En yderligere besparelse vil fordele sig med nedenstående beløb. Hver procents yderligere besparelse medfører en reduktion på ca. 4 stillinger udover de ca. 6 stillinger der skal hentes på konto 6 i % reduktion % reduktion R-4 Økonomiudvalget Reduktion af beløb til lederakademi Reduktion I budget 2010 er der inkl. overførte midler afsat ca. 1,5 mio. kr. til lederuddannelse i Østjysk Ledelsesakademi. Ordningen er en succes, men der vil 2010 være uforbrugte midler på Forudsat at disse overføres til 2011 vil der kunne hentes en engangsbesparelse på i Netto vil der være ca kr. pr. år til lederuddannelse i Østjysk Ledelsesakademi Engangsbesparelse

13 10-R-5 Økonomiudvalget Seniordage Reduktion I budget 2010 er der afsat og kr. i de efterfølgende år til seniordage. Budget 2010 indeholder ikke forbrugt beløb fra Beløbet er et bloktilskud, der i Syddjurs Kommune er afsat som kompensation for udgifter, de enkelte områder har i forbindelse med afvikling af seniordage. Med forslaget fordeles ordningen som en besparelse, idet afvikling af seniordage afholdes indenfor det eksisterende lønbudget. Engangsbesparelse R-6 Økonomiudvalget Seniorpolitiske initiativer Reduktion I årene er der via trepartsmidlerne afsat en pulje til seniorpolitiske initiativer bl.a. for at fastholde fokus på fastholdelse af seniorer. Der er nedsat en gruppe bestående af repræsentanter fra hhv. hovedorganisationerne og ledelsen i Syddjurs Kommune, som fordeler den afsatte pulje. Ifølge "Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer" skal der foreligge en aftale om anvendelse af puljen inden den 31. december Da der kun er forbrugt / aftalt kr foreslås, at den afsatte pulje fordeles over en årrække frem til 2017, dels for at give et realistisk billede af aktiviteterne, dels for at fastholde et seniorpolitisk fokus ud over Seniorpolitiske initiativer

14 10-R-7 Økonomiudvalget Forsikring forebyggende foranstaltninger Reduktion éngangsbesparelse I forbindelse med Syddjurs Kommunes overgang til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisiko på øvrige områder, er der oparbejdet en pulje til forebyggende foranstaltninger. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg og videoovervågning på institutionerne, tiltag på arbejdsmiljøområdet mm. Indtil nu har der været stor tilbageholdenhed omkring anvendelsen af midlerne, da man fra forsikringsteamet side har ønsket at sikre en nødvendig behovsafklaring ift. skadesforløbet, før midlerne anvendes. Indtil nu har midlerne derfor især været brugt punktvis, til f.eks. en delt finansiering på sikring af enkelte institutioner, samtidig med at de er indgået i forsøg som efterfølgende kan være gavnlige på andre områder. Som et konkret eksempel på den fremtidige anvendelse af forebyggelsesmidlerne, er der i de kommende år behov for en markant forbedring af alarmer og adgangskontrol i kommunens bygninger, for at kunne leve op til forsikringsbetingelser, og der kan i den forbindelse være behov for delt finansiering over en længere periode. Der vil også være en række projekter på arbejdsmiljøområdet, som med fordel kan bearbejdes for at reducere skadesfrekvenserne. Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere. På baggrund af den oprindelige pulje til forebyggende foranstaltninger, og det årlige budgetbeløb, er der overført 4 mio. kr. til budget Det foreslås at der sker en éngangsreduktion på 3 mio. kr. Forsikring forebyggende foranstaltninger R-8 Økonomiudvalget Stop for opsparing til arbejdsskade Reduktion Syddjurs Kommune overgik til selvforsikring på arbejdsskadeområdet 1. januar Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer der får løbende udbetalinger. Derfor

15 forventes de samlede årlige udgifter til præmie og erstatning at stige over de næste år, uden at omfanget dog kan forudsiges. I forhold til tidligere år er det årlige budget nu reduceret til 5 mio. kr., og det forventes at opsparingen hermed øges med omkring 1,5 mio. kr. i 2010 til 13,5 mio kr. til imødegåelse af store udgifter i forbindelse med mén og erhvervsevnetab. I denne blok foreslås det, at reducere budgettet med yderligere 1,5 mio. kr. årligt. Det betyder at der efter al sandsynlighed bliver behov for at anvende midler fra den opsparede pulje i overslagsårene, uden at omfanget heraf kan fastslås. Hvis skadesudgifterne stiger yderligere, så nye regler om hensættelser ikke kan overholdes, eller hvis der opstår større skader, må situationen tages op til fornyet behandling i forbindelse med kommende budgetter. Der gennemføres et EU-udbud på forsikringsområdet i 2010, hvor der også er efterspurgt tilbud på delvis dækning af risikoen på arbejdsskadeområdet. Der skal i 2010 laves aktuarmæssig beregning af den ikke af forsikringen dækkede udgift til arbejdsskader. Beregningen kan få betydning for udgifterne på området, men konsekvensen for den interne forsikringspræmie kendes endnu ikke. Stop for opsparing til arbejdsskade Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-9 Økonomiudvalget Udvalgsvederlag Reduktion I forbindelse med budgetlægningen for 2007 og efterfølgende år blev udvalgsvederlaget fastsat til 110% af borgmestervederlaget. Det samlede vederlag i 2011 udgør ca. kr (110%) Byrådet kan jfr. Bkg. Nr dec prg. 7 beslutte at yde vederlag for deltagelse i økonomiudvalg og stående udvalg vederlag til formænd for stående udvalg m.ff. I kommuner over indbyggere kan det samlede vederlag udgøre mellem 0% og 305% af borgmestervederlaget. Syddjurs kommune anvender p.t. 237,5%. Besparelse med 5%

16 Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-10 Økonomiudvalget Formandsvederlag Reduktion I styrelsesvedtægten er der fastsat honorar til 5 udvalgsformænd med hver 25% af borgmestervederlaget, og 2,5% til formanden for børne- og ungeudvalget. Det samlede vederlag i 2011 udgør ca. kr. 931,000 (127,5%) Byrådet kan jfr. Bkg. Nr dec prg. 7 beslutte at yde vederlag for deltagelse i økonomiudvalg og stående udvalg vederlag til formænd for stående udvalg m.ff. I kommuner over indbyggere kan det samlede vederlag udgøre mellem 0% og 305% af borgmestervederlaget. Syddjurs kommune anvender p.t. 237,5%. Besparelse med 5% pr. formand (stående udvalg) Ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i Byrådet Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-11 Økonomiudvalget Viceborgmestervederlag Reduktion Byrådet har fastsat honorar til 1. viceborgmester til 10% af borgmestervederlaget. Det samlede vederlag i 2011 udgør kr Byrådet kan jfr. Bkg. Nr af 19.dec prg. 12 beslutte at yde vederlag til 1. viceborgmester med indtil 10% af borgmestervederlaget. Reduktion af vederlag til 5%

17 10-R-12 Økonomiudvalget Erhvervsudvikling - engangsbesparelse Reduktion (engangs) Ved en tæt gennemgang af budgettet til erhvervsudvikling vil der under forudsætning af at beløbet overføres til 2011 være muligt kunne bespares et engangsbeløb på kr. Erhvervsudvikling engangsbesparelse R-13 Økonomiudvalget Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår Reduktion I aftalen mellem Syddjurs Kommune og staten om dispensation fra kassekreditreglen indgår en midlertidig skattestigning som aftrappes med 0,1 i 2011 og yderligere 0,1 i Skatteprocenten i 2010 er 25,4. Som forudsætningerne for 2011 er meldt ud i aftalen mellem KL og regeringen ser det ud til, at der generelt gives mulighed for i 2011 og overslagsårene at fortsætte med samme skatteprocent som i Vælges det at gøre sådan, bør det dog tages op i en dialog med ministeriet vedr. kommunens dispensation. I merindtægten indgår et fradrag ved en stigning af medfinansiering af det skrå skatteloft på kr. Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår

18 Økonomiudvalget - udvidelser 10-U-1 Økonomiudvalget Innovationspulje Udvidelse I forbindelse med vedtagelsen af innovationsindsatsen i byrådet i juni 2009 blev det vedtaget i forbindelse med budgettet at behandle ønsket om en afsættelse af en pulje på Det forslås i forlængelse heraf, at der afsættes en pulje til innovationsaktiviteter i de kommende 3 år. Puljen administreres af innovationspanelet efter indstilling fra direktionen Engangsbesparelse/omplacering U-2 Økonomiudvalget Økonomimedarbejder Udvidelse I forbindelse med at direktionen går fra 6 til 4 medlemmer ophører økonomidirektørens stilling pr. 1. april Besparelsen som følge af bortfaldet af stillingen er ved beslutningen indregnet i budgettet for Økonomidirektøren er den sidste direktør i direktionen med en fast faglig reference og ledelse af den samlede økonomistab. Direktionen vil i de kommende måneder evaluere organisationen på økonomiområdet, men det kan allerede nu slås fast, at der efter 1. april vil være behov for tilførsel af en medarbejder i økonomifunktionen. Stillingen udmøntes først når den endelige organisation efter 1. april 2011 ligger fast. Økonomimedarbejder

19 10-U-3 Økonomiudvalget Studieture for politikere Udvidelse I Syddjurs Kommune er der ikke tradition for at de politiske udvalg tager på større studieture. Politikere kan i højere grad få mulighed for at besøge projekter, og diskutere forskellige måder at tilrettelægge det kommunal serviceniveau på, hvis der afsættes en pulje til studieture i ind- og udland. Det er der ikke mulighed for indenfor det nuværende budget. En årlig udvidelsesblok på kr., vil give hvert udvalg mulighed for at deltage i en faglig relevant studietur i hver byrådsperiode. Beløbet svarer til ca kr. pr byrådsmedlem i valgperioden. Studieture for politikere

20 Økonomiudvalget - anlæg 10-A-1 Økonomiudvalget Salg af ejendomme Anlæg (engangs) Det foreslås, at der budgetteres med en indtægt for salg af ejendomme i 2011, herunder salg af Feldballe Skole. Salg af ejendomme

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner 1 of 18 2. Samlede tekniske korrektioner Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 10 Økonomiudvalget +462.498 +462.498 +462.498 +462.498 11 Udvalget for familie og institutioner +12.459.995 +12.108.079

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere