Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune af Jill Mehlbye Ulla Højmark Jensen AKF Forlaget Februar

2 2

3 Forord Foreliggende undersøgelse om børn og unges fritidsanvendelse er gennemført på foranledning af Frederiksberg Kommune og er finansieret af kommunen. Undersøgelsens formål har været at belyse børn og unges fritidsanvendelse og fritidsønsker med henblik på evt. forslag til nye aktiviteter for børn og unge i kommunen. I undersøgelsen søges dannet et nuanceret billede af forskellige grupper af børn og unge og deres behov for tilbud i fritiden med henblik på at give bud på, hvilke aktiviteter børn og unge ønsker, samt komme med forslag til evt. nye typer af aktiviteter. Undersøgelsen omhandler børn og unge i alderen 10 til 18 år. Undersøgelsen gennemførtes som en spørgeskemaundersøgelse, målrettet henholdsvis skoleeleverne i 4. til 10. klasse og de unge i kommunen i alderen år. Desuden gennemførtes en mindre interviewundersøgelse med særlige grupper af børn og unge. I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen har der været nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra kommunen, som i deres daglige arbejde er beskæftiget med børn og unges fritidsliv. Følgegruppen bestod af følgende medlemmer: Vicedirektør Karen Juul Sørensen Fuldmægtig Jesper Schrøder Souschef Peter Abbondio Leder af Gadepiloterne Muhamed Rian SSP-konsulent Vibeke Foltmann Pædadgogisk konsulent Lene Dahl Pædagogisk administrativ konsulent Allan Velstrøm 3

4 Følgegruppen har ydet råd og vejledning omkring udformning af spørgeskemaer, har deltaget i den praktiske gennemførelse af undersøgelsen samt har deltaget i drøftelserne af undersøgelsens resultater. Følgegruppen takkes for deres støtte til undersøgelsens gennemførelse. Desuden også en særlig tak til alle de børn og unge, der har deltaget i undersøgelsen samt skolers og læreres bidrag til undersøgelsens gennemførelse. Undersøgelsen er gennemført af docent, cand.psych. Jill Mehlbye og forsker, cand.mag. Ulla Højmark Jensen. Jill Mehlbye Februar

5 Indhold 1 Sammenfatning Formål, problemstillinger og datagrundlag Hvordan anvender børn og unge deres fritid? Børn og unge i SFO2 og ungdomsklub Er der særlig udsatte grupper af børn og unge uden faste fritidsaktiviteter? Savner børn og unge aktiviteter i deres fritid? Hvad synes børn og unge er vigtigt i et fritidstilbud? Hvilke fritidsaktiviteter efterlyses blandt de særlige grupper af børn og unge? Konklusion Formål, problemstillinger og datagrundlag Undersøgelsens formål og problemstillinger Undersøgelsesdesign Undersøgelsesmetoder Nøglepersoninterview med ansatte i kommunen Spørgeskemaundersøgelser blandt børn og unge Interview blandt børn og unge Gennemførelse af undersøgelsen Vurdering af datamaterialet og dets repræsentativitet Faglig følgegruppe Børn og unges fritidsaktiviteter De vigtigste resultater

6 3.2 Hvem går til noget fast i ugen? Hvad går børn og unge til? Hvad karakteriserer dem, der har og ikke har faste ugentlige aktiviteter? Hvilke aktiviteter dyrker børn og unge alene og sammen med andre? Hvem går i SFO2, hvorfor og hvad synes de om det? Unge der går i ungdomsklub, hvem og hvad synes de om det? Børn og unges generelle trivsel Ønsker om fritidstilbud De vigtigste resultater Børnene og de unges egne kommentarer Hvilke fritidstilbud mangler der i kommunen? Hvilke fritidstilbud efterlyses? Ønsker til rammer for et fritidstilbud Særlige grupper af børn og unge på Frederiksberg De vigtigste resultater Metode og fremgangsmåde De fire grupper af børn og unge Piger med anden etnisk baggrund end dansk Drenge med anden etnisk baggrund end dansk Piger med dansk etnisk baggrund Drenge med dansk etnisk baggrund English Summary

7 1 Sammenfatning 1.1 Formål, problemstillinger og datagrundlag Målet med undersøgelsen er at belyse børn og unges brug af fritidstilbuddene i Frederiksberg Kommune samt børn og unges ønsker til supplerende fritidstilbud. Hovedproblemstillinger i undersøgelsen er: Hvordan anvender børn og unge deres fritid? Er der særlig udsatte grupper af børn og unge uden faste fritidsaktiviteter? Savner børn og unge aktiviteter i deres fritid? Hvad synes børn og unge er vigtigt i et fritidstilbud? Hvilke fritidsaktiviteter efterlyses af børn og unge? I undersøgelsen søges dannet et nuanceret billede af forskellige grupper af børn og unge og deres behov for tilbud i fritiden med henblik på at give bud på, hvilke aktiviteter børn og unge ønsker, samt komme med forslag til evt. nye typer af aktiviteter. Undersøgelsen omhandler børn og unge i kommunen i alderen 10 til 18 år. Undersøgelsen gennemførtes som en spørgeskemaundersøgelse, målrettet henholdsvis skoleeleverne i 4. til 10. klasse og de unge i alderen år, som sendtes til de unges hjemadresse. Desuden gennemførtes en mindre interviewundersøgelse blandt forskellige grupper af børn og unge med henblik på at uddybe informationerne fra spørgeskemaerne. Hvad angår spørgeskemaet, skulle skoleleverne besvare spørgeskemaet via nettet på en computer på skolen, mens de unge, som ikke nødven- 7

8 digvis havde adgang til en computer hjemme, modtog spørgeskemaet både elektronisk og i papirformat, så de selv kunne vælge, hvordan de ville svare. Blandt skoleeleverne blev fire kommuneskoler og to privatskoler udvalgt til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Skoler, som kommunen vurderede som rimelig repræsentative for alle skoler i kommunen. Svarprocenten blandt skoleeleverne og unge blev 40. Nogle skoler havde en meget lav svarprocent blandt eleverne, da de efter eget udsagn ikke havde et tilstrækkeligt antal netopkoblede computere, så alle elever kunne få adgang til at udfylde det elektroniske spørgeskema. Svarfordelingen blandt skolerne er derfor meget forskellig. På to skoler, en privatskole og en kommuneskole, var svarprocenten meget høj, nemlig på henholdsvis 81 og 83. Den laveste svarprocent var på en af kommuneskolerne med en svarprocent på 9. På denne måde fylder de to skoler med høj svarprocent meget i datamaterialet. Det må derfor pointeres, at der ikke nødvendigvis er tale om en repræsentativ undersøgelse. Da svarprocenten er så lav både blandt de unge og blandt skoleeleverne, må man sige, at undersøgelsen primært kan sige noget om forskellige grupper af børn og unge, men ikke noget om hvor store de enkelte grupper af børn og unge er. I alt deltog 1142 børn og unge i spørgeskemaundersøgelsen med 694 skoleelever og 448 unge. Interviewundersøgelsen omfatter interview med samlet 27 børn og unge i alderen 12 til 18 år, 13 piger og 14 drenge, og omfatter både børn og unge med dansk og med udenlandsk baggrund (dvs. familier, hvor den ene eller begge forældre er født i et andet land end Danmark i eller uden for Europa). I interviewundersøgelsen indgår både børn og unge fra den helt almindelige skole, fra Bülowshallen samt fra Frederiksberg Centret og en computercafe, ud fra ønsket om at komme i kontakt med mere udsatte grupper af børn og unge. 1.2 Hvordan anvender børn og unge deres fritid? Undersøgelsen viser, at langt de fleste børn og unge i undersøgelsen trives godt i fritiden, i skolen og hjemme. De er aktive i deres fritid og synes ik- 8

9 ke, at de har svært ved at få tiden til at gå. Især drengene er aktive i fritiden, og især de yngste aldersgrupper er aktive i deres fritid. Drengene dyrker især bold og kampsport samt styrketræning, mens pigerne går til dans, ridning og fitness. I alt 755 børn og unge fra 4. klasse og op til 19 år (66%) har faste fritidsaktiviteter. Blandt skoleeleverne har tre fjerdedele af eleverne (71%) faste ugentlige fritidsaktiviteter. Især 4.-klasse-eleverne er aktive, idet langt de fleste (80%) har faste ugentlige aktiviteter. De årige er generelt mindre aktive, idet kun omkring halvdelen har faste ugentlige fritidsaktiviteter. Især de ældste piger bliver mindre aktive, jo ældre de bliver (46% af de årige piger). Blandt de unge er især gymnasieskoleeleverne aktive (63%), mens der ikke er så mange af erhvervsskoleeleverne, der er aktive (42%). De fritidsaktive børn og unge med faste ugentlige fritidsaktiviteter er generelt mere aktive i deres fritid end børn og unge, der ikke har faste ugentlige fritidsaktiviteter. Når børnene og de unge er sammen med deres kammerater, går tiden blandt de fritidsaktive (med organiserede fritidsaktiviteter) især med at dyrke sport sammen, men derudover hygger de sig med blot at snakke sammen og lytte til musik. Når børnene og de unge er alene, lyttes der til musik, ses fjernsyn og video, læses lektier samt bøger og blade. Det er især de yngste og de mest fritidsaktive, der læser bøger. Børn og unge med faste ugentlige fritidsaktiviteter adskiller sig fra de øvrige ved, at de oplever, at»tiden flyver af sted«, og at de har mange kammerater. Blandt børn og unge uden faste fritidsaktiviteter er der forholdsvis flere, der føler sig alene, og som har svært ved at få tiden til at gå. De har også sjældnere forskellige aktiviteter sammen med deres familie (selv om det er de færreste børn og unge, der i det hele taget har aktiviteter sammen med deres familie.). Der er også lidt færre, der er sammen med kammerater flere gange om ugen. Dog hygger børn og unge uden faste fritidsaktiviteter sig lige så ofte som de fritidsaktive børn og unge med familien og kammerater derhjemme. 9

10 Med hensyn til påvirkning fra forældrenes side er der ingen sammenhæng mellem, hvorvidt forældrene har mange fritidsinteresser eller ej, og hvorvidt deres børn er aktive i fritiden med faste ugentlige fritidsaktiviteter eller ej. 1.3 Børn og unge i SFO2 og ungdomsklub Det er især de yngste, der går i SFO2, og det er især pigerne, der går i SFO2. Der er signifikant færre blandt børn og unge af udenlandsk herkomst, der går i SFO2. I 4. klasse går 84% i SFO2, men allerede i 5. klasse er andelen nede på 63%, mens tallet for 6.-klasse-eleverne er 51% og blandt de ældste 31%. Flertallet går i SFO2, fordi de gerne vil være sammen med andre børn og unge, og fordi der er mange aktiviteter. I noget mindre grad for at få tiden til at gå, og fordi de voksne er gode at snakke med. Kun forholdsvis få går der, fordi der er mulighed for at få hjælp til lektier, og mange fester. Det er endnu færre, der går der, fordi deres forældre siger, at de skal. Kun på et punkt er der forskelle med hensyn til drenges og pigers baggrund for at gå i SFO2. Blandt drengene er der signifikant flere, der gå der, fordi deres forældre siger, at de skal. Omkring en tredjedel af børnene og de unge er knap så tilfredse. De synes, at der er for få udendørsaktiviteter, der er for få aktiviteter, aktiviteterne er for barnlig, og at de ofte keder sig, når de er der. Generelt har børnene og de unge en meget positiv opfattelse af de voksne i SFO2 en. Flertallet dvs. omkring tre fjerdedele af børnene og de unge synes, at de voksne er gode at snakke med, er gode til at sætte aktiviteter i gang og hjælper, når der er konflikter. Der er kun få blandt de unge, der går i ungdomsklub. Det gælder 13% i 8. klasse og 15% både blandt 9.- og 10.-klasse-eleverne. Hvad angår de unge i alderen 16-19, år er det endnu færre, nemlig kun 7%. Mange af de unge skriver i deres kommentarer, at de er for gamle til det, eller at det er bestemte grupper af unge, der går der, derfor har de ikke lyst til at gå der. Den altovervejende grund til at gå i klub for de unge er, at det er for at være sammen med vennerne, og dernæst for at få tiden til at gå. Omkring halvdelen af de unge går i ungdomsklub, fordi de voksne er 10

11 gode at snakke med, og en fjerdedel, fordi de kan få hjælp til lektierne. Festerne trækker noget, men ikke så meget. Samtidig synes næsten halvdelen, der går i ungdomsklub, at de keder sig, og at der er for få aktiviteter. 1.4 Er der særlig udsatte grupper af børn og unge uden faste fritidsaktiviteter? Der er en mindre gruppe børn og unge (13% lig 145 børn og unge), som ikke synes, at trives særlig godt. Der er flere i denne gruppe end blandt de øvrige børn og unge, der er karakteriseret ved, at de i fritiden ikke har faste ugentlige fritidsaktiviteter, føler sig alene, har svært ved at få tiden til at gå og har svært ved at få kammerater. I skolen oplever de oftere, at de har konflikter med lærerne, og synes, at de får ofte får skældud. Hjemme synes de, at de ofte får skæld ud af deres forældre. Det er svært at definere, hvem blandt børnene og de unge der udgør denne gruppe. Det drejer sig ikke om bestemte aldersgrupper, ikke primært om piger eller drenge, eller om børn og unge med en bestemt familiebaggrund. Tilsyneladende har de blot sværere ved at trives socialt i fritiden og i det faglige miljø i skolen, ligesom de ikke i så høj grad som de andre børn og unge trives derhjemme. Derudover er der en anden og mindre gruppe af børn og unge, der heller ikke er særlig aktive i fritiden. Det er børn og unge af arbejdsløse forældre (familier, hvor den ene eller begge forældre er arbejdsløse), og især pigerne i de arbejdsløse familier af udenlandsk herkomst (hvor den ene eller begge forældre er født i et andet land end Danmark). Denne gruppe udgør 6% af børnene og de unge. Antalsmæssigt er der tale om 30 piger af arbejdsløse forældre af udenlandsk herkomst. Hvor store de to»risikogrupper«af børn og unge rent faktisk er, antalsmæssigt set, blandt børn og unge i kommunen, kan der ikke siges noget om, da datamaterialet som nævnt ikke er repræsentativt for alle børn og unge i kommunen. 11

12 1.5 Savner børn og unge aktiviteter i deres fritid? I kommentarerne til spørgeskemaet er der en ung, som kort og godt skriver:»der er rigtig mange gode tilbud til unge på Frederiksberg«. En anden supplerer med at skrive»men det kan vel altid gøres noget bedre«. Det er i denne ånd, det følgende skal læses. Spørgeskemaundersøgelsens resultater viser, at det store flertal af børn og unge (otte ud af ti) ikke oplever, at de mangler fritidstilbud på Frederiksberg. De savner hverken fritidstilbud om eftermiddagen, om aftenen eller i weekenderne. Der er dog nogle grupper af børn og unge, hvor flere synes, at de mangler aktiviteter i weekenderne. Dette gælder særlig de børn og unge, der keder sig, drengene i 8. til 10. klasse, børn og unge af arbejdsløse forældre og børn og unge med udenlandsk baggrund. Børn og unge efterlyser i høj grad fritidstilbud, der kan leve op til nogle af de funktioner, som hjemmet også har. Der skal være voksne, som de kan snakke med, hvis de har brug for det, men de vil også have mulighed for at trække sig tilbage til»eget værelse«og være alene sammen med kammeraterne. De skal kunne købe mad (som de hjemme ville have taget i køleskabet), og de vil gerne have adgang til at kunne gøre det samme som derhjemme, såsom at se tv, arbejde ved eller spille på computer eller bare hygge og snakke i fred og ro med vennerne eller veninderne. Børn og unge vil således gerne have både, at de voksne er der, og at de ikke er der, og de vil gerne både have mulighed for at hygge i fred og ro og mulighed for at deltage i en mange forskellige aktiviteter. De fritidstilbud, der efterlyses af flest børn og unge, er således steder, hvor der både er og ikke er voksne, samt steder, hvor de kan spille bold. Desuden er der flere, der generelt efterlyser flere klubber og haller, klubber særlig for de ældre unge, klubber med udendørsaktiviteter og aktiviteter alene for piger. Der er en klar tendens til, at jo yngre børnene er, jo oftere efterlyser de hele rækken af fritidstilbud. Drengene efterlyser især sportsklubber og steder, hvor de kan spille bold, og pigerne efterlyser aktiviteter kun for dem. 12

13 1.6 Hvad synes børn og unge er vigtigt i et fritidstilbud? Det store flertal af børn og unge finder, at det er meget vigtigt, at der i et fritidstilbud er jævnaldrende børn og unge, mulighed for at dyrke sport, åbent om eftermiddagen, og at der er mulighed for at hygge sig uden voksne. Med hensyn til åbningstiden synes de fleste børn og unge (otte ud af ti), at det er vigtigt, at et fritidstilbud har åbent om eftermiddagen. Mange mener også, at det er vigtigt, at et fritidstilbud har åbent om aftenen (syv ud af ti), mens knap så mange (fem ud af ti) mener, at det er meget vigtigt, at de har åbent i weekenderne. Især de børn og unge, der oplever, at forældrene eller lærerne skælder meget ud, synes, at det er meget vigtigt, at fritidstilbudet har åbent om aftenen eller i weekenden. Muligheden for at dyrke sportsaktiviteter er en af topscorerne, hvad angår fritidsaktiviteter, som børn og unge synes er meget vigtige. Mere end otte ud af ti børn og unge synes således, at det er meget vigtigt, at de i et fritidstilbud har muligheden for at dyrke sport. Særlig drenge (men også det store flertal af pigerne) finder det meget vigtigt at have muligheden for at dyrke sport. Lidt færre (mellem fem og seks ud af ti) finder, at det er meget vigtigt at have muligheden for at dyrke fitness i et fritidstilbud, og lidt færre endnu (fire ud af ti) vil gerne have mulighed for at stå på skateboardramper. Personlig rådgivning er en anden af topscorerne. Hen ved otte ud af ti synes, at det er meget vigtigt med personlig rådgivning i et fritidstilbud. Især pigerne, særlig de årige, dem, der ofte føler sig alene, og dem, der synes, at lærerne er gode at snakke med, mener, at det er meget vigtigt. Computer, internet og andre medier og spil er meget populære blandt børn og unge. Der er således mindst seks ud af ti børn og unge i undersøgelsen, der mener, at det er meget vigtigt i et fritidstilbud, at der er mulighed for at benytte computer, internet og at se på tv og video. Det gælder især børn og unge, der oplever, at de ofte får skældud af deres lærere, og de børn og unge, der synes, at der mangler fritidstilbud om eftermiddagen, i weekenderne og om aftenen. Det gælder endvidere dren- 13

14 gene, klasse-eleverne, børn og unge af udenlandsk herkomst samt børn og unge med arbejdsløse forældre. Ikke kun de interaktive medier er populære, også værkstedsaktiviteter er et af de eftertragtede tilbud. Seks ud af ti børn og unge i undersøgelsen finder, at det er meget vigtigt, at der er værkstedsaktiviteter i et fritidstilbud. Særlig pigerne og særlig klasse-eleverne synes, at det er meget vigtigt med værkstedsaktiviteter. Lektiehjælp er eftertragtet, og i modsætning til mange af de andre tilbud er det især de lidt ældre unge, der efterspørger dette. Seks ud af ti børn og unge oplever, at det er meget vigtigt med muligheden for lektiehjælp. Det gælder især dem, der synes, at deres lærere er gode at snakke med, og som ikke oplever, at deres lærere skælder meget ud. Desuden gælder det især pigerne og især de ældste unge. Skoleleverne er overvejende interesseret i at kunne bruge skolens lokaler uden for skoletiden. Det er således seks ud af ti, der synes, at det er meget vigtigt, at børn og unge kan bruge skolens lokaler i et fritidstilbud. Særlig pigerne og dem, der synes, at deres lærere er gode at snakke med og ikke oplever, at de ofte får skæld ud af lærerne med andre ord har en god oplevelse af deres skolegang, synes, at det er vigtigt. Omvendt er der også den gruppe skoleelever, der ikke i så høj grad trives på skolen og sammen med lærerne, og som synes, at det er meget vigtigt, at skole og fritidsaktiviteter er fysisk adskilte. Diskoteker og fester samt fællesudflugter er for mange børn og unge meget vigtigt. Udflugter som en del af et fritidstilbud, synes syv ud af ti børn og unge, er meget vigtigt, og det er særlig pigerne og de yngste elever, der finder det meget vigtigt. Selv om de unge snakker meget om fester, er der dog knap så mange men alligevel over halvdelen der synes, at det er meget vigtigt i et fritidstilbud (seks ud af ti), at der er fester. 1.7 Hvilke fritidsaktiviteter efterlyses blandt de særlige grupper af børn og unge? I interviewene med de unge indgik fire hovedgrupper i alderen 12 til 18 år. Drenge og piger af udenlandsk herkomst samt drenge og piger med dansk 14

15 baggrund. Indtrykkene fra interviewene er, at børnene og de unge også synes, at der er masser af fritidstilbud, som de kan melde sig til hvis de vil. De oplever, at det primært er dem selv, der bestemmer og styrer, hvad de vil foretager sig i deres fritid, men alt efter alder og hvilken gruppe, de tilhører, har kammeratskabsgruppen og forældrene varierende indflydelse på, hvad der vælges, og hvor længe den enkelte fortsætter med en given fritidsaktivitet. De interviewede børn og unge oplever ofte, at det er deres»egen skyld«, hvis de keder sig i deres fritid eller ikke går til organiserede aktiviteter. Hovedparten af de interviewede børn og unge giver dog udtryk for, at de er meget glade for den måde, de bruger deres fritid og det er, uanset om de har mange, få eller ingen organiserede fritidsaktiviteter. Blandt de yngste i interviewene handler valg af fritidsinteresser og aktiviteter meget om, hvad de (og deres forældre) har lyst til/er gode til, hvad kammeraterne laver, og hvad der er»sejt«. For den ældste er det også vigtigt, hvad kammeraterne laver, og hvad der er»sejt«, men flere af de interviewede lægger mere vægt på, at fritidsaktiviteter og interesser i høj grad styres (og begrænses) af, hvor mange penge fritidstilbuddene koster. Eksempelvis er attraktive aktiviteter som styrketræning og computercafebesøg temmelig dyre aktiviteter for de unge. Flere børn og unge af udenlandsk herkomst giver udtryk for, at der mangler nogle steder i deres lokalområde, hvor de kan være sammen. Særlig pigerne oplever et stort behov for væresteder eller klubber kun for piger. Her er den fysiske afstand til fritidsaktiviteterne også af stor betydning, idet flere piger af udenlandsk herkomst ikke kan lide eller ikke må færdes ude om aftenen, eller i det hele taget ikke må bevæge sig alt for langt væk hjemmefra. Eksempel på en fritidsaktivitet, som flere i denne gruppe har oplevet som en succes, er svømning i Frederiksberg svømmehal lørdag formiddag, som er forbeholdt kvinder/piger. Et andet eksempel er skolernes forlængede åbningstid med mulighed for lektiehjælp og adgang til computer og socialt samvær. Dette finder pigerne med dansk baggrund også er et rigtig godt fritidstilbud. Blandt alle drengene uanset gruppetilhørsforhold er der et udtalt ønske om, at der centralt på Frederiksberg blev etableret ramper til skateboard og rulleskøjter. Nogle tiltrækkes primært af muligheden for at stå på eller lære 15

16 at stå på rulleskøjter og skateboard, mens andre primært tiltrækkes af at have et sted, hvor det er»sejt at hænge ud«med vennerne. Særlig dem, der gerne vil stå på eller lære at stå på rulleskøjter og skateboard er interesseret i, at der også er voksne/ældre unge, der holder opsyn og kan undervise dem, der har lyst til at bruge skateboardramperne. Fælles for drengegrupperne er også deres optagelse af computer og computerspil. Som fritidsaktivitet fylder dette meget, og ønsket om øget adgang til at kunne spille spil og være på internettet er udtalt. Blandt drengene gælder det endvidere, at fysisk udfoldelse i form af styrketræning er meget populært og savnes som kommunalt fritidstilbud. 1.8 Konklusion Langt de fleste børn og unge giver i undersøgelsen udtryk for, at de trives i deres fritid, hvor de er optagede af forskellige typer af ofte faste ugentlige fritidsaktiviteter. Oftest er det sportsaktiviteter, der trækker. Kun nogle mindre grupper af børn og unge synes ikke at trives særlig godt i fritiden. Det gælder dels en gruppe børn og unge, som generelt ikke synes at trives, hverken i fritiden, hjemme eller i skolen, dels en endnu mindre gruppe af piger af arbejdsløse forældre af udenlandsk herkomst. Da de fleste børn og unge er meget aktive i deres fritid allerede, er der ikke mange, der synes, at de mangler fritidsaktiviteter. Der er nogle børn og unge, der synes, at de mangler aktiviteter i weekenderne. Det gælder særlig de børn og unge, der keder sig, klasse-drengene, børn og unge af arbejdsløse forældre og børn og unge med udenlandsk baggrund. Med hensyn til ønsker til fritidstilbud efterlyser børnene og de unge i høj grad fritidstilbud, der kan leve op til nogle af de funktioner, som et hjemmet også har. Der skal bl.a. være voksne, som de kan snakke med, hvis de har brug for det, men de vil også have mulighed for at trække sig tilbage til»eget værelse«i fred og ro og kunne være alene sammen med kammeraterne. Der skal være mulighed for at få (købe) mad, og der skal være mulighed for at benytte computer, internet og at se tv og video. Med hensyn til aktiviteter i et fritidstilbud er muligheden for at dyrke sportsaktiviteter en af topscorerne, herunder også muligheden for at dyrke fitness og styrketræning. Et andet ønske, børnene og de unge har til ind- 16

17 holdet i et fritidstilbud, er muligheden for personlig rådgivning. Hvad angår flere eller nye aktiviteter, ønskes flere steder, hvor børn og unge kan spille bold samt flere haller og klubber, især klubber for de ældre unge og klubber med udendørsaktiviteter. Desuden efterlyses aktiviteter alene for piger. Der er også flere, der gerne så, at skolens lokaler kunne bruges efter skoledagens ophør. Blandt de særligt udsatte grupper af børn og unge betyder det noget, hvor dyre aktiviteterne er, og de giver udtryk for, at fritidsaktiviteter og interesser i høj grad styres (og begrænses) af, hvor mange penge fritidstilbuddene koster. Eksempelvis er attraktive aktiviteter som styrketræning og computercafe-besøg temmelig dyre aktiviteter for de unge. Flere børn og unge af udenlandsk herkomst giver udtryk for, at der mangler nogle steder i deres lokalområde, hvor de kan være sammen. Særlig pigerne oplever et stort behov for væresteder eller klubber kun for piger. Eksempler på fritidsaktiviteter, som flere har oplevet som en succes, er pige/kvindesvømning i Frederiksberg svømmehal lørdag formiddag, og skolernes forlængede åbningstid med mulighed for lektiehjælp og adgang til computer og socialt samvær. Blandt alle drengene er der et udtalt ønske om, at der centralt på Frederiksberg blev etableret ramper til skateboard og rulleskøjter. Ud fra børnenes og de unges udtrykte ønsker kan følgende ønskede hovedaktiviteter skitseres uden at der dermed er taget stilling til de realistiske muligheder for at etablere sådanne tilbud i kommunen: Forlænget»åbningstid«på skolerne med mulighed for at bruge skolens lokaler og med cafetilbud som opholdssted samt lektiehjælp. Skateboardramper rundt omkring i kommunen. Flere lokale haller, hvor det er muligt frit at leje sig ind med boldspil m.m. Rene pigeaktiviteter, dvs. aktiviteter alene for piger. Klubber med sportsaktiviteter herunder mulighed for at dyrke fitness og styrketræning. 17

18 I børnene og de unges ønsker ligger også et ønske om flere knap så organiserede fritidstilbud, og gratis tilbud, da det især blandt de unge er afgørende, hvor meget aktiviteterne koster. 18

19 2 Formål, problemstillinger og datagrundlag 2.1 Undersøgelsens formål og problemstillinger Der er gennemført en undersøgelse af de åriges fritidsanvendelse. Målet er at belyse børn og unges brug af fritidstilbuddene i kommunen samt børn og unges ønsker til supplerende fritidstilbud. Hovedproblemstillinger i undersøgelsen er: Hvordan anvender børn og unge deres fritid? Er der særlig udsatte grupper af børn og unge uden faste fritidsaktiviteter? Savner børn og unge aktiviteter i deres fritid? Hvad synes børn og unge er vigtigt i et fritidstilbud? Hvilke fritidsaktiviteter efterlyses af børn og unge? I undersøgelsen søges dannet et nuanceret billede af forskellige grupper af børn og unge og deres behov for tilbud i fritiden med henblik på at give bud på, hvilke typer af aktiviteter der især ønskes af børn og unge, herunder komme med forslag til evt. nye aktiviteter. 2.2 Undersøgelsesdesign Undersøgelsen gennemførtes i tre faser. Forberedelsesfasen: Planlægning af undersøgelsen. I denne fase gennemførtes en række nøglepersoninterview med medarbejdere i kommunen, der dagligt beskæftiger sig med børn og unge med henblik på udvikling af interviewguider og spørgeskemaer. Disse afprøvedes efterfølgende. 19

20 Undersøgelsesfasen: Gennemførelse af dataindsamlingen. Dette skete dels ved gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser blandt udvalgte grupper af børn og unge, dels ved gennemførelse af fokusgruppeinterview samt individuelle interview med udvalgte grupper af unge. Analyse- og fortolkningsfasen: AKF foretog en første bearbejdning og fortolkning af de indsamlede data, som afprøvedes i en drøftelse med følgegruppen nedsat af kommunen. 2.3 Undersøgelsesmetoder Der er anvendt såvel spørgeskema- og interviewmetoder med henblik på indsamling af data Nøglepersoninterview med ansatte i kommunen Indledningsvist interviewedes ansatte i kommunen med kontakt til de særlig udsatte grupper af børn og unge i kommunen, dvs. klubmedarbejdere, foreningsmedarbejdere,»gadepiloterne«, boligrådgivere, de pædagogiske konsulenter, SSP-konsulenter samt nærpolitiet. Målet med interviewene var at indsamle de ansattes viden og erfaringer med forskellige grupper af børn og unge. De interviewede blev spurgt om børnene og de unges anvendelse af fritiden, deres behov for aktiviteter, samt evt. særlige problemer blandt børn og unge i kommunen. Desuden blev de interviewede bedt om at bidrage med deres erfaringer om, hvor de mere»uorganiserede«unge kunne træffes med henblik på interview med disse unge Spørgeskemaundersøgelser blandt børn og unge Der udarbejdedes to versioner af spørgeskemaet dels et målrettet skoleeleverne i 4. til 10. klasse (de 10-15/16-årige), der udfyldtes i skoletiden, og et målrettet de årige, som sendtes til deres bopæl. Inden endelig færdiggørelse af spørgeskemaerne afprøvedes de med en gruppe skolelever fra forskellige klassetrin samt unge på 16 år til 18 år af hensyn til validiteten. Besvarelsen af spørgeskemaet blandt skoleeleverne skulle besvares elektronisk via skolernes netopkoblede computere. De unge, der havde for- 20

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Børns fritid i Ballerup Kommune

Børns fritid i Ballerup Kommune Marts 2011 Claus Syberg Henriksen Marts 2011 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse Kigkurren 8 M, st. 2300 København S. Telefon 33 32 05 55 E-mail: casa@casa-analyse.dk Hjemmeside:

Læs mere

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008 Børns fritidsvaner i Høje-Taastrup Kommune Fritid og Kultur Januar 2008 1 Forord Fritid og Kultur i Høje-Taastrup Kommune iværksatte i efteråret 2007 en undersøgelse omhandlende børn og unges fritidsvaner

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1 Indholdsfortegnelse: Børn og unges fritidsvaner og -interesser 2 1. Indledning 1.1 Undersøgelss baggrund Nærværde rapport Børn og unges fritidsvaner- og interesser

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium / Tilfredshedsundersøgelse / Forældre / Indhold Indhold... Kort om undersøgelsen og læsning af

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Hvad børn siger om et godt børneliv!

Hvad børn siger om et godt børneliv! Hvad børn siger om et godt børneliv! Indledning: Børnerådet har udarbejdet en rapport, Portræt af 5. klasse, januar 2007. Undersøgelsesresultatet er taget med udgangspunkt i en gruppe unge bestående af

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Børns og unges brug af fritidsog klubtilbud. Overblik og fakta 2018

Børns og unges brug af fritidsog klubtilbud. Overblik og fakta 2018 Børns og unges brug af fritidsog klubtilbud Overblik og fakta 2018 Indhold 3 Introduktion 4 Fakta om fritids- og klubtilbud 5 Børn og unge er glade for fritids- og klubtilbud 6 Fire kendetegn på god kvalitet

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Indsatsen i dagtilbud og skole over for børn med vanskeligheder i skolestarten

Indsatsen i dagtilbud og skole over for børn med vanskeligheder i skolestarten Indsatsen i dagtilbud og skole over for børn med vanskeligheder i skolestarten Udarbejdet for Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling Programleder docent Jill Mehlbye KORA Formål og PROBLEMSTILLING

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART

Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART Om dette hæfte Hvordan trives anbragte børn og unge i Danmark? Hvordan oplever de selv forholdene på deres anbringelsessted, deres muligheder for medinddragelse,

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen 1. Indledning Der er udarbejdet et notat om trivsel og fravær i udskolingen med udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål.

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål. Læsevejledning Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles e spørgsmål. Bilaget omfatter alle spørgsmål der kan stilles Velkommen til Frederiksberg

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

S y d j y l l a n d. Undersøgelsens resultater deler sig i tre: Fritidsdel, skoledel og udsatte børn. Resultater herfra findes på de følgende sider.

S y d j y l l a n d. Undersøgelsens resultater deler sig i tre: Fritidsdel, skoledel og udsatte børn. Resultater herfra findes på de følgende sider. S y d j y l l a n d ANALYSENOTAT August 2017 BUPL har i maj-juni 2017 gennemført en undersøgelse blandt medlemmer, som arbejder med de 6-18-årige børn og unge i de sydjyske kommuner. Størstedelen af disse

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Forældrerådgivningen Skole og Forældre

Forældrerådgivningen Skole og Forældre 2013 Forældrerådgivningen Skole og Forældre ÅRSRAPPORT 2013 SKOLE OG FORÆLDRE Kvægtorvsgade 1, 1710 Kbh. V. Indhold Forord... 2 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 2 Hvem henvender sig

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere