Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 Børn og unges fritid i Frederiksberg Kommune af Jill Mehlbye Ulla Højmark Jensen AKF Forlaget Februar

2 2

3 Forord Foreliggende undersøgelse om børn og unges fritidsanvendelse er gennemført på foranledning af Frederiksberg Kommune og er finansieret af kommunen. Undersøgelsens formål har været at belyse børn og unges fritidsanvendelse og fritidsønsker med henblik på evt. forslag til nye aktiviteter for børn og unge i kommunen. I undersøgelsen søges dannet et nuanceret billede af forskellige grupper af børn og unge og deres behov for tilbud i fritiden med henblik på at give bud på, hvilke aktiviteter børn og unge ønsker, samt komme med forslag til evt. nye typer af aktiviteter. Undersøgelsen omhandler børn og unge i alderen 10 til 18 år. Undersøgelsen gennemførtes som en spørgeskemaundersøgelse, målrettet henholdsvis skoleeleverne i 4. til 10. klasse og de unge i kommunen i alderen år. Desuden gennemførtes en mindre interviewundersøgelse med særlige grupper af børn og unge. I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen har der været nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra kommunen, som i deres daglige arbejde er beskæftiget med børn og unges fritidsliv. Følgegruppen bestod af følgende medlemmer: Vicedirektør Karen Juul Sørensen Fuldmægtig Jesper Schrøder Souschef Peter Abbondio Leder af Gadepiloterne Muhamed Rian SSP-konsulent Vibeke Foltmann Pædadgogisk konsulent Lene Dahl Pædagogisk administrativ konsulent Allan Velstrøm 3

4 Følgegruppen har ydet råd og vejledning omkring udformning af spørgeskemaer, har deltaget i den praktiske gennemførelse af undersøgelsen samt har deltaget i drøftelserne af undersøgelsens resultater. Følgegruppen takkes for deres støtte til undersøgelsens gennemførelse. Desuden også en særlig tak til alle de børn og unge, der har deltaget i undersøgelsen samt skolers og læreres bidrag til undersøgelsens gennemførelse. Undersøgelsen er gennemført af docent, cand.psych. Jill Mehlbye og forsker, cand.mag. Ulla Højmark Jensen. Jill Mehlbye Februar

5 Indhold 1 Sammenfatning Formål, problemstillinger og datagrundlag Hvordan anvender børn og unge deres fritid? Børn og unge i SFO2 og ungdomsklub Er der særlig udsatte grupper af børn og unge uden faste fritidsaktiviteter? Savner børn og unge aktiviteter i deres fritid? Hvad synes børn og unge er vigtigt i et fritidstilbud? Hvilke fritidsaktiviteter efterlyses blandt de særlige grupper af børn og unge? Konklusion Formål, problemstillinger og datagrundlag Undersøgelsens formål og problemstillinger Undersøgelsesdesign Undersøgelsesmetoder Nøglepersoninterview med ansatte i kommunen Spørgeskemaundersøgelser blandt børn og unge Interview blandt børn og unge Gennemførelse af undersøgelsen Vurdering af datamaterialet og dets repræsentativitet Faglig følgegruppe Børn og unges fritidsaktiviteter De vigtigste resultater

6 3.2 Hvem går til noget fast i ugen? Hvad går børn og unge til? Hvad karakteriserer dem, der har og ikke har faste ugentlige aktiviteter? Hvilke aktiviteter dyrker børn og unge alene og sammen med andre? Hvem går i SFO2, hvorfor og hvad synes de om det? Unge der går i ungdomsklub, hvem og hvad synes de om det? Børn og unges generelle trivsel Ønsker om fritidstilbud De vigtigste resultater Børnene og de unges egne kommentarer Hvilke fritidstilbud mangler der i kommunen? Hvilke fritidstilbud efterlyses? Ønsker til rammer for et fritidstilbud Særlige grupper af børn og unge på Frederiksberg De vigtigste resultater Metode og fremgangsmåde De fire grupper af børn og unge Piger med anden etnisk baggrund end dansk Drenge med anden etnisk baggrund end dansk Piger med dansk etnisk baggrund Drenge med dansk etnisk baggrund English Summary

7 1 Sammenfatning 1.1 Formål, problemstillinger og datagrundlag Målet med undersøgelsen er at belyse børn og unges brug af fritidstilbuddene i Frederiksberg Kommune samt børn og unges ønsker til supplerende fritidstilbud. Hovedproblemstillinger i undersøgelsen er: Hvordan anvender børn og unge deres fritid? Er der særlig udsatte grupper af børn og unge uden faste fritidsaktiviteter? Savner børn og unge aktiviteter i deres fritid? Hvad synes børn og unge er vigtigt i et fritidstilbud? Hvilke fritidsaktiviteter efterlyses af børn og unge? I undersøgelsen søges dannet et nuanceret billede af forskellige grupper af børn og unge og deres behov for tilbud i fritiden med henblik på at give bud på, hvilke aktiviteter børn og unge ønsker, samt komme med forslag til evt. nye typer af aktiviteter. Undersøgelsen omhandler børn og unge i kommunen i alderen 10 til 18 år. Undersøgelsen gennemførtes som en spørgeskemaundersøgelse, målrettet henholdsvis skoleeleverne i 4. til 10. klasse og de unge i alderen år, som sendtes til de unges hjemadresse. Desuden gennemførtes en mindre interviewundersøgelse blandt forskellige grupper af børn og unge med henblik på at uddybe informationerne fra spørgeskemaerne. Hvad angår spørgeskemaet, skulle skoleleverne besvare spørgeskemaet via nettet på en computer på skolen, mens de unge, som ikke nødven- 7

8 digvis havde adgang til en computer hjemme, modtog spørgeskemaet både elektronisk og i papirformat, så de selv kunne vælge, hvordan de ville svare. Blandt skoleeleverne blev fire kommuneskoler og to privatskoler udvalgt til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Skoler, som kommunen vurderede som rimelig repræsentative for alle skoler i kommunen. Svarprocenten blandt skoleeleverne og unge blev 40. Nogle skoler havde en meget lav svarprocent blandt eleverne, da de efter eget udsagn ikke havde et tilstrækkeligt antal netopkoblede computere, så alle elever kunne få adgang til at udfylde det elektroniske spørgeskema. Svarfordelingen blandt skolerne er derfor meget forskellig. På to skoler, en privatskole og en kommuneskole, var svarprocenten meget høj, nemlig på henholdsvis 81 og 83. Den laveste svarprocent var på en af kommuneskolerne med en svarprocent på 9. På denne måde fylder de to skoler med høj svarprocent meget i datamaterialet. Det må derfor pointeres, at der ikke nødvendigvis er tale om en repræsentativ undersøgelse. Da svarprocenten er så lav både blandt de unge og blandt skoleeleverne, må man sige, at undersøgelsen primært kan sige noget om forskellige grupper af børn og unge, men ikke noget om hvor store de enkelte grupper af børn og unge er. I alt deltog 1142 børn og unge i spørgeskemaundersøgelsen med 694 skoleelever og 448 unge. Interviewundersøgelsen omfatter interview med samlet 27 børn og unge i alderen 12 til 18 år, 13 piger og 14 drenge, og omfatter både børn og unge med dansk og med udenlandsk baggrund (dvs. familier, hvor den ene eller begge forældre er født i et andet land end Danmark i eller uden for Europa). I interviewundersøgelsen indgår både børn og unge fra den helt almindelige skole, fra Bülowshallen samt fra Frederiksberg Centret og en computercafe, ud fra ønsket om at komme i kontakt med mere udsatte grupper af børn og unge. 1.2 Hvordan anvender børn og unge deres fritid? Undersøgelsen viser, at langt de fleste børn og unge i undersøgelsen trives godt i fritiden, i skolen og hjemme. De er aktive i deres fritid og synes ik- 8

9 ke, at de har svært ved at få tiden til at gå. Især drengene er aktive i fritiden, og især de yngste aldersgrupper er aktive i deres fritid. Drengene dyrker især bold og kampsport samt styrketræning, mens pigerne går til dans, ridning og fitness. I alt 755 børn og unge fra 4. klasse og op til 19 år (66%) har faste fritidsaktiviteter. Blandt skoleeleverne har tre fjerdedele af eleverne (71%) faste ugentlige fritidsaktiviteter. Især 4.-klasse-eleverne er aktive, idet langt de fleste (80%) har faste ugentlige aktiviteter. De årige er generelt mindre aktive, idet kun omkring halvdelen har faste ugentlige fritidsaktiviteter. Især de ældste piger bliver mindre aktive, jo ældre de bliver (46% af de årige piger). Blandt de unge er især gymnasieskoleeleverne aktive (63%), mens der ikke er så mange af erhvervsskoleeleverne, der er aktive (42%). De fritidsaktive børn og unge med faste ugentlige fritidsaktiviteter er generelt mere aktive i deres fritid end børn og unge, der ikke har faste ugentlige fritidsaktiviteter. Når børnene og de unge er sammen med deres kammerater, går tiden blandt de fritidsaktive (med organiserede fritidsaktiviteter) især med at dyrke sport sammen, men derudover hygger de sig med blot at snakke sammen og lytte til musik. Når børnene og de unge er alene, lyttes der til musik, ses fjernsyn og video, læses lektier samt bøger og blade. Det er især de yngste og de mest fritidsaktive, der læser bøger. Børn og unge med faste ugentlige fritidsaktiviteter adskiller sig fra de øvrige ved, at de oplever, at»tiden flyver af sted«, og at de har mange kammerater. Blandt børn og unge uden faste fritidsaktiviteter er der forholdsvis flere, der føler sig alene, og som har svært ved at få tiden til at gå. De har også sjældnere forskellige aktiviteter sammen med deres familie (selv om det er de færreste børn og unge, der i det hele taget har aktiviteter sammen med deres familie.). Der er også lidt færre, der er sammen med kammerater flere gange om ugen. Dog hygger børn og unge uden faste fritidsaktiviteter sig lige så ofte som de fritidsaktive børn og unge med familien og kammerater derhjemme. 9

10 Med hensyn til påvirkning fra forældrenes side er der ingen sammenhæng mellem, hvorvidt forældrene har mange fritidsinteresser eller ej, og hvorvidt deres børn er aktive i fritiden med faste ugentlige fritidsaktiviteter eller ej. 1.3 Børn og unge i SFO2 og ungdomsklub Det er især de yngste, der går i SFO2, og det er især pigerne, der går i SFO2. Der er signifikant færre blandt børn og unge af udenlandsk herkomst, der går i SFO2. I 4. klasse går 84% i SFO2, men allerede i 5. klasse er andelen nede på 63%, mens tallet for 6.-klasse-eleverne er 51% og blandt de ældste 31%. Flertallet går i SFO2, fordi de gerne vil være sammen med andre børn og unge, og fordi der er mange aktiviteter. I noget mindre grad for at få tiden til at gå, og fordi de voksne er gode at snakke med. Kun forholdsvis få går der, fordi der er mulighed for at få hjælp til lektier, og mange fester. Det er endnu færre, der går der, fordi deres forældre siger, at de skal. Kun på et punkt er der forskelle med hensyn til drenges og pigers baggrund for at gå i SFO2. Blandt drengene er der signifikant flere, der gå der, fordi deres forældre siger, at de skal. Omkring en tredjedel af børnene og de unge er knap så tilfredse. De synes, at der er for få udendørsaktiviteter, der er for få aktiviteter, aktiviteterne er for barnlig, og at de ofte keder sig, når de er der. Generelt har børnene og de unge en meget positiv opfattelse af de voksne i SFO2 en. Flertallet dvs. omkring tre fjerdedele af børnene og de unge synes, at de voksne er gode at snakke med, er gode til at sætte aktiviteter i gang og hjælper, når der er konflikter. Der er kun få blandt de unge, der går i ungdomsklub. Det gælder 13% i 8. klasse og 15% både blandt 9.- og 10.-klasse-eleverne. Hvad angår de unge i alderen 16-19, år er det endnu færre, nemlig kun 7%. Mange af de unge skriver i deres kommentarer, at de er for gamle til det, eller at det er bestemte grupper af unge, der går der, derfor har de ikke lyst til at gå der. Den altovervejende grund til at gå i klub for de unge er, at det er for at være sammen med vennerne, og dernæst for at få tiden til at gå. Omkring halvdelen af de unge går i ungdomsklub, fordi de voksne er 10

11 gode at snakke med, og en fjerdedel, fordi de kan få hjælp til lektierne. Festerne trækker noget, men ikke så meget. Samtidig synes næsten halvdelen, der går i ungdomsklub, at de keder sig, og at der er for få aktiviteter. 1.4 Er der særlig udsatte grupper af børn og unge uden faste fritidsaktiviteter? Der er en mindre gruppe børn og unge (13% lig 145 børn og unge), som ikke synes, at trives særlig godt. Der er flere i denne gruppe end blandt de øvrige børn og unge, der er karakteriseret ved, at de i fritiden ikke har faste ugentlige fritidsaktiviteter, føler sig alene, har svært ved at få tiden til at gå og har svært ved at få kammerater. I skolen oplever de oftere, at de har konflikter med lærerne, og synes, at de får ofte får skældud. Hjemme synes de, at de ofte får skæld ud af deres forældre. Det er svært at definere, hvem blandt børnene og de unge der udgør denne gruppe. Det drejer sig ikke om bestemte aldersgrupper, ikke primært om piger eller drenge, eller om børn og unge med en bestemt familiebaggrund. Tilsyneladende har de blot sværere ved at trives socialt i fritiden og i det faglige miljø i skolen, ligesom de ikke i så høj grad som de andre børn og unge trives derhjemme. Derudover er der en anden og mindre gruppe af børn og unge, der heller ikke er særlig aktive i fritiden. Det er børn og unge af arbejdsløse forældre (familier, hvor den ene eller begge forældre er arbejdsløse), og især pigerne i de arbejdsløse familier af udenlandsk herkomst (hvor den ene eller begge forældre er født i et andet land end Danmark). Denne gruppe udgør 6% af børnene og de unge. Antalsmæssigt er der tale om 30 piger af arbejdsløse forældre af udenlandsk herkomst. Hvor store de to»risikogrupper«af børn og unge rent faktisk er, antalsmæssigt set, blandt børn og unge i kommunen, kan der ikke siges noget om, da datamaterialet som nævnt ikke er repræsentativt for alle børn og unge i kommunen. 11

12 1.5 Savner børn og unge aktiviteter i deres fritid? I kommentarerne til spørgeskemaet er der en ung, som kort og godt skriver:»der er rigtig mange gode tilbud til unge på Frederiksberg«. En anden supplerer med at skrive»men det kan vel altid gøres noget bedre«. Det er i denne ånd, det følgende skal læses. Spørgeskemaundersøgelsens resultater viser, at det store flertal af børn og unge (otte ud af ti) ikke oplever, at de mangler fritidstilbud på Frederiksberg. De savner hverken fritidstilbud om eftermiddagen, om aftenen eller i weekenderne. Der er dog nogle grupper af børn og unge, hvor flere synes, at de mangler aktiviteter i weekenderne. Dette gælder særlig de børn og unge, der keder sig, drengene i 8. til 10. klasse, børn og unge af arbejdsløse forældre og børn og unge med udenlandsk baggrund. Børn og unge efterlyser i høj grad fritidstilbud, der kan leve op til nogle af de funktioner, som hjemmet også har. Der skal være voksne, som de kan snakke med, hvis de har brug for det, men de vil også have mulighed for at trække sig tilbage til»eget værelse«og være alene sammen med kammeraterne. De skal kunne købe mad (som de hjemme ville have taget i køleskabet), og de vil gerne have adgang til at kunne gøre det samme som derhjemme, såsom at se tv, arbejde ved eller spille på computer eller bare hygge og snakke i fred og ro med vennerne eller veninderne. Børn og unge vil således gerne have både, at de voksne er der, og at de ikke er der, og de vil gerne både have mulighed for at hygge i fred og ro og mulighed for at deltage i en mange forskellige aktiviteter. De fritidstilbud, der efterlyses af flest børn og unge, er således steder, hvor der både er og ikke er voksne, samt steder, hvor de kan spille bold. Desuden er der flere, der generelt efterlyser flere klubber og haller, klubber særlig for de ældre unge, klubber med udendørsaktiviteter og aktiviteter alene for piger. Der er en klar tendens til, at jo yngre børnene er, jo oftere efterlyser de hele rækken af fritidstilbud. Drengene efterlyser især sportsklubber og steder, hvor de kan spille bold, og pigerne efterlyser aktiviteter kun for dem. 12

13 1.6 Hvad synes børn og unge er vigtigt i et fritidstilbud? Det store flertal af børn og unge finder, at det er meget vigtigt, at der i et fritidstilbud er jævnaldrende børn og unge, mulighed for at dyrke sport, åbent om eftermiddagen, og at der er mulighed for at hygge sig uden voksne. Med hensyn til åbningstiden synes de fleste børn og unge (otte ud af ti), at det er vigtigt, at et fritidstilbud har åbent om eftermiddagen. Mange mener også, at det er vigtigt, at et fritidstilbud har åbent om aftenen (syv ud af ti), mens knap så mange (fem ud af ti) mener, at det er meget vigtigt, at de har åbent i weekenderne. Især de børn og unge, der oplever, at forældrene eller lærerne skælder meget ud, synes, at det er meget vigtigt, at fritidstilbudet har åbent om aftenen eller i weekenden. Muligheden for at dyrke sportsaktiviteter er en af topscorerne, hvad angår fritidsaktiviteter, som børn og unge synes er meget vigtige. Mere end otte ud af ti børn og unge synes således, at det er meget vigtigt, at de i et fritidstilbud har muligheden for at dyrke sport. Særlig drenge (men også det store flertal af pigerne) finder det meget vigtigt at have muligheden for at dyrke sport. Lidt færre (mellem fem og seks ud af ti) finder, at det er meget vigtigt at have muligheden for at dyrke fitness i et fritidstilbud, og lidt færre endnu (fire ud af ti) vil gerne have mulighed for at stå på skateboardramper. Personlig rådgivning er en anden af topscorerne. Hen ved otte ud af ti synes, at det er meget vigtigt med personlig rådgivning i et fritidstilbud. Især pigerne, særlig de årige, dem, der ofte føler sig alene, og dem, der synes, at lærerne er gode at snakke med, mener, at det er meget vigtigt. Computer, internet og andre medier og spil er meget populære blandt børn og unge. Der er således mindst seks ud af ti børn og unge i undersøgelsen, der mener, at det er meget vigtigt i et fritidstilbud, at der er mulighed for at benytte computer, internet og at se på tv og video. Det gælder især børn og unge, der oplever, at de ofte får skældud af deres lærere, og de børn og unge, der synes, at der mangler fritidstilbud om eftermiddagen, i weekenderne og om aftenen. Det gælder endvidere dren- 13

14 gene, klasse-eleverne, børn og unge af udenlandsk herkomst samt børn og unge med arbejdsløse forældre. Ikke kun de interaktive medier er populære, også værkstedsaktiviteter er et af de eftertragtede tilbud. Seks ud af ti børn og unge i undersøgelsen finder, at det er meget vigtigt, at der er værkstedsaktiviteter i et fritidstilbud. Særlig pigerne og særlig klasse-eleverne synes, at det er meget vigtigt med værkstedsaktiviteter. Lektiehjælp er eftertragtet, og i modsætning til mange af de andre tilbud er det især de lidt ældre unge, der efterspørger dette. Seks ud af ti børn og unge oplever, at det er meget vigtigt med muligheden for lektiehjælp. Det gælder især dem, der synes, at deres lærere er gode at snakke med, og som ikke oplever, at deres lærere skælder meget ud. Desuden gælder det især pigerne og især de ældste unge. Skoleleverne er overvejende interesseret i at kunne bruge skolens lokaler uden for skoletiden. Det er således seks ud af ti, der synes, at det er meget vigtigt, at børn og unge kan bruge skolens lokaler i et fritidstilbud. Særlig pigerne og dem, der synes, at deres lærere er gode at snakke med og ikke oplever, at de ofte får skæld ud af lærerne med andre ord har en god oplevelse af deres skolegang, synes, at det er vigtigt. Omvendt er der også den gruppe skoleelever, der ikke i så høj grad trives på skolen og sammen med lærerne, og som synes, at det er meget vigtigt, at skole og fritidsaktiviteter er fysisk adskilte. Diskoteker og fester samt fællesudflugter er for mange børn og unge meget vigtigt. Udflugter som en del af et fritidstilbud, synes syv ud af ti børn og unge, er meget vigtigt, og det er særlig pigerne og de yngste elever, der finder det meget vigtigt. Selv om de unge snakker meget om fester, er der dog knap så mange men alligevel over halvdelen der synes, at det er meget vigtigt i et fritidstilbud (seks ud af ti), at der er fester. 1.7 Hvilke fritidsaktiviteter efterlyses blandt de særlige grupper af børn og unge? I interviewene med de unge indgik fire hovedgrupper i alderen 12 til 18 år. Drenge og piger af udenlandsk herkomst samt drenge og piger med dansk 14

15 baggrund. Indtrykkene fra interviewene er, at børnene og de unge også synes, at der er masser af fritidstilbud, som de kan melde sig til hvis de vil. De oplever, at det primært er dem selv, der bestemmer og styrer, hvad de vil foretager sig i deres fritid, men alt efter alder og hvilken gruppe, de tilhører, har kammeratskabsgruppen og forældrene varierende indflydelse på, hvad der vælges, og hvor længe den enkelte fortsætter med en given fritidsaktivitet. De interviewede børn og unge oplever ofte, at det er deres»egen skyld«, hvis de keder sig i deres fritid eller ikke går til organiserede aktiviteter. Hovedparten af de interviewede børn og unge giver dog udtryk for, at de er meget glade for den måde, de bruger deres fritid og det er, uanset om de har mange, få eller ingen organiserede fritidsaktiviteter. Blandt de yngste i interviewene handler valg af fritidsinteresser og aktiviteter meget om, hvad de (og deres forældre) har lyst til/er gode til, hvad kammeraterne laver, og hvad der er»sejt«. For den ældste er det også vigtigt, hvad kammeraterne laver, og hvad der er»sejt«, men flere af de interviewede lægger mere vægt på, at fritidsaktiviteter og interesser i høj grad styres (og begrænses) af, hvor mange penge fritidstilbuddene koster. Eksempelvis er attraktive aktiviteter som styrketræning og computercafebesøg temmelig dyre aktiviteter for de unge. Flere børn og unge af udenlandsk herkomst giver udtryk for, at der mangler nogle steder i deres lokalområde, hvor de kan være sammen. Særlig pigerne oplever et stort behov for væresteder eller klubber kun for piger. Her er den fysiske afstand til fritidsaktiviteterne også af stor betydning, idet flere piger af udenlandsk herkomst ikke kan lide eller ikke må færdes ude om aftenen, eller i det hele taget ikke må bevæge sig alt for langt væk hjemmefra. Eksempel på en fritidsaktivitet, som flere i denne gruppe har oplevet som en succes, er svømning i Frederiksberg svømmehal lørdag formiddag, som er forbeholdt kvinder/piger. Et andet eksempel er skolernes forlængede åbningstid med mulighed for lektiehjælp og adgang til computer og socialt samvær. Dette finder pigerne med dansk baggrund også er et rigtig godt fritidstilbud. Blandt alle drengene uanset gruppetilhørsforhold er der et udtalt ønske om, at der centralt på Frederiksberg blev etableret ramper til skateboard og rulleskøjter. Nogle tiltrækkes primært af muligheden for at stå på eller lære 15

16 at stå på rulleskøjter og skateboard, mens andre primært tiltrækkes af at have et sted, hvor det er»sejt at hænge ud«med vennerne. Særlig dem, der gerne vil stå på eller lære at stå på rulleskøjter og skateboard er interesseret i, at der også er voksne/ældre unge, der holder opsyn og kan undervise dem, der har lyst til at bruge skateboardramperne. Fælles for drengegrupperne er også deres optagelse af computer og computerspil. Som fritidsaktivitet fylder dette meget, og ønsket om øget adgang til at kunne spille spil og være på internettet er udtalt. Blandt drengene gælder det endvidere, at fysisk udfoldelse i form af styrketræning er meget populært og savnes som kommunalt fritidstilbud. 1.8 Konklusion Langt de fleste børn og unge giver i undersøgelsen udtryk for, at de trives i deres fritid, hvor de er optagede af forskellige typer af ofte faste ugentlige fritidsaktiviteter. Oftest er det sportsaktiviteter, der trækker. Kun nogle mindre grupper af børn og unge synes ikke at trives særlig godt i fritiden. Det gælder dels en gruppe børn og unge, som generelt ikke synes at trives, hverken i fritiden, hjemme eller i skolen, dels en endnu mindre gruppe af piger af arbejdsløse forældre af udenlandsk herkomst. Da de fleste børn og unge er meget aktive i deres fritid allerede, er der ikke mange, der synes, at de mangler fritidsaktiviteter. Der er nogle børn og unge, der synes, at de mangler aktiviteter i weekenderne. Det gælder særlig de børn og unge, der keder sig, klasse-drengene, børn og unge af arbejdsløse forældre og børn og unge med udenlandsk baggrund. Med hensyn til ønsker til fritidstilbud efterlyser børnene og de unge i høj grad fritidstilbud, der kan leve op til nogle af de funktioner, som et hjemmet også har. Der skal bl.a. være voksne, som de kan snakke med, hvis de har brug for det, men de vil også have mulighed for at trække sig tilbage til»eget værelse«i fred og ro og kunne være alene sammen med kammeraterne. Der skal være mulighed for at få (købe) mad, og der skal være mulighed for at benytte computer, internet og at se tv og video. Med hensyn til aktiviteter i et fritidstilbud er muligheden for at dyrke sportsaktiviteter en af topscorerne, herunder også muligheden for at dyrke fitness og styrketræning. Et andet ønske, børnene og de unge har til ind- 16

17 holdet i et fritidstilbud, er muligheden for personlig rådgivning. Hvad angår flere eller nye aktiviteter, ønskes flere steder, hvor børn og unge kan spille bold samt flere haller og klubber, især klubber for de ældre unge og klubber med udendørsaktiviteter. Desuden efterlyses aktiviteter alene for piger. Der er også flere, der gerne så, at skolens lokaler kunne bruges efter skoledagens ophør. Blandt de særligt udsatte grupper af børn og unge betyder det noget, hvor dyre aktiviteterne er, og de giver udtryk for, at fritidsaktiviteter og interesser i høj grad styres (og begrænses) af, hvor mange penge fritidstilbuddene koster. Eksempelvis er attraktive aktiviteter som styrketræning og computercafe-besøg temmelig dyre aktiviteter for de unge. Flere børn og unge af udenlandsk herkomst giver udtryk for, at der mangler nogle steder i deres lokalområde, hvor de kan være sammen. Særlig pigerne oplever et stort behov for væresteder eller klubber kun for piger. Eksempler på fritidsaktiviteter, som flere har oplevet som en succes, er pige/kvindesvømning i Frederiksberg svømmehal lørdag formiddag, og skolernes forlængede åbningstid med mulighed for lektiehjælp og adgang til computer og socialt samvær. Blandt alle drengene er der et udtalt ønske om, at der centralt på Frederiksberg blev etableret ramper til skateboard og rulleskøjter. Ud fra børnenes og de unges udtrykte ønsker kan følgende ønskede hovedaktiviteter skitseres uden at der dermed er taget stilling til de realistiske muligheder for at etablere sådanne tilbud i kommunen: Forlænget»åbningstid«på skolerne med mulighed for at bruge skolens lokaler og med cafetilbud som opholdssted samt lektiehjælp. Skateboardramper rundt omkring i kommunen. Flere lokale haller, hvor det er muligt frit at leje sig ind med boldspil m.m. Rene pigeaktiviteter, dvs. aktiviteter alene for piger. Klubber med sportsaktiviteter herunder mulighed for at dyrke fitness og styrketræning. 17

18 I børnene og de unges ønsker ligger også et ønske om flere knap så organiserede fritidstilbud, og gratis tilbud, da det især blandt de unge er afgørende, hvor meget aktiviteterne koster. 18

19 2 Formål, problemstillinger og datagrundlag 2.1 Undersøgelsens formål og problemstillinger Der er gennemført en undersøgelse af de åriges fritidsanvendelse. Målet er at belyse børn og unges brug af fritidstilbuddene i kommunen samt børn og unges ønsker til supplerende fritidstilbud. Hovedproblemstillinger i undersøgelsen er: Hvordan anvender børn og unge deres fritid? Er der særlig udsatte grupper af børn og unge uden faste fritidsaktiviteter? Savner børn og unge aktiviteter i deres fritid? Hvad synes børn og unge er vigtigt i et fritidstilbud? Hvilke fritidsaktiviteter efterlyses af børn og unge? I undersøgelsen søges dannet et nuanceret billede af forskellige grupper af børn og unge og deres behov for tilbud i fritiden med henblik på at give bud på, hvilke typer af aktiviteter der især ønskes af børn og unge, herunder komme med forslag til evt. nye aktiviteter. 2.2 Undersøgelsesdesign Undersøgelsen gennemførtes i tre faser. Forberedelsesfasen: Planlægning af undersøgelsen. I denne fase gennemførtes en række nøglepersoninterview med medarbejdere i kommunen, der dagligt beskæftiger sig med børn og unge med henblik på udvikling af interviewguider og spørgeskemaer. Disse afprøvedes efterfølgende. 19

20 Undersøgelsesfasen: Gennemførelse af dataindsamlingen. Dette skete dels ved gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser blandt udvalgte grupper af børn og unge, dels ved gennemførelse af fokusgruppeinterview samt individuelle interview med udvalgte grupper af unge. Analyse- og fortolkningsfasen: AKF foretog en første bearbejdning og fortolkning af de indsamlede data, som afprøvedes i en drøftelse med følgegruppen nedsat af kommunen. 2.3 Undersøgelsesmetoder Der er anvendt såvel spørgeskema- og interviewmetoder med henblik på indsamling af data Nøglepersoninterview med ansatte i kommunen Indledningsvist interviewedes ansatte i kommunen med kontakt til de særlig udsatte grupper af børn og unge i kommunen, dvs. klubmedarbejdere, foreningsmedarbejdere,»gadepiloterne«, boligrådgivere, de pædagogiske konsulenter, SSP-konsulenter samt nærpolitiet. Målet med interviewene var at indsamle de ansattes viden og erfaringer med forskellige grupper af børn og unge. De interviewede blev spurgt om børnene og de unges anvendelse af fritiden, deres behov for aktiviteter, samt evt. særlige problemer blandt børn og unge i kommunen. Desuden blev de interviewede bedt om at bidrage med deres erfaringer om, hvor de mere»uorganiserede«unge kunne træffes med henblik på interview med disse unge Spørgeskemaundersøgelser blandt børn og unge Der udarbejdedes to versioner af spørgeskemaet dels et målrettet skoleeleverne i 4. til 10. klasse (de 10-15/16-årige), der udfyldtes i skoletiden, og et målrettet de årige, som sendtes til deres bopæl. Inden endelig færdiggørelse af spørgeskemaerne afprøvedes de med en gruppe skolelever fra forskellige klassetrin samt unge på 16 år til 18 år af hensyn til validiteten. Besvarelsen af spørgeskemaet blandt skoleeleverne skulle besvares elektronisk via skolernes netopkoblede computere. De unge, der havde for- 20

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

AMID Working Paper Series 12/2002. Valg af uddannelse og kommunernes vejledning ved overgang fra uddannelse til erhverv 1

AMID Working Paper Series 12/2002. Valg af uddannelse og kommunernes vejledning ved overgang fra uddannelse til erhverv 1 AMID Working Paper Series 12/2002 Valg af uddannelse og kommunernes vejledning ved overgang fra uddannelse til erhverv 1 Docent Jill Mehlbye Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut 1. Resumé I notatet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune. Nina Bach Ludvigsen og Jens Christian Nielsen

Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune. Nina Bach Ludvigsen og Jens Christian Nielsen Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune Nina Bach Ludvigsen og Jens Christian Nielsen Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune Forord Hermed har vi fornøjelsen at præsentere rapporten

Læs mere

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole.

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole. Nysted Efterskole Skansevej 22 488 Nysted Tlf 54 87 11 78 Homepage: www.nysted-efterskole.dk E-mail: info@nysted-efterskole.dk Spørgeskemaundersøgelse Nysted Efterskole. Forældrenes opfattelse af Nysted

Læs mere

Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov. Maj 2000. Claus B. Olsen CASA

Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov. Maj 2000. Claus B. Olsen CASA Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov Maj 2000 Claus B. Olsen CASA Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov CASA, maj 2000 ISBN 87-90751-36-1 Forord Erfaringerne

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Forord ! "! # # $!#% &%# ## '! #(#) ( '#!##! #! (#! !" # % & , # ( #, ''&-, *! 1# 1#

Forord ! ! # # $!#% &%# ## '! #(#) ( '#!##! #! (#! ! # % & , # ( #, ''&-, *! 1# 1# Forord! "! $!% &% '! () ( '!! * *(! (! ( +!" $ % &,!( (, ''&-, (+,.',/(0 *! 1 1 ** ** 2"+3 2"+'3 Indhold Ulighed i børns livschancer''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Høj andel

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel 2015:1 Pigers idrætsdeltagelse Hvorfor er der så mange

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 1 Indledning... 2 2 Om Sundhedsprofil for børn og unge... 3 3 Metode... 3 3.1 Datagrundlag... 3 3.2 Analyse og statistik... 4 3.3 Læsevejledning...

Læs mere

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S AAB Vejle Side 1 1. INDLEDNING NIRAS Konsulenterne har for Boligforeningen AAB - Vejle gennemført en trivselsundersøgelse blandt beboerne i Finlandsparken. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i denne

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen Århus, 2008

Skolebørnsundersøgelsen Århus, 2008 Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Sundhed og Trivsel Skolebørnsundersøgelsen Århus, 28 Sundhed og trivsel blandt elever i femte, syvende og niende klasse på Rapporten er udarbejdet af Katrine

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Unge og fritidsaktiviteter i Hvidovre Kommune

Unge og fritidsaktiviteter i Hvidovre Kommune Unge og fritidsaktiviteter i Hvidovre Kommune - deltagelse og barrierer Delrapport September 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt-Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen CASA Unge og fritidsaktiviteter

Læs mere