BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01"

Transkript

1 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD ForbrugerForholdsIndekset (FFI) BRUGERNES OPLEVELSE AF FRITVALGS- OMRÅDERNE I FORBRUGERFORHOLDENE PÅ DE SEKS FRITVALGSOMRÅDER Gymnasiale uddannelser Praktiserende læger Skoler Sygehuse Børnepasning/dagtilbud Ældrepleje 43 KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

3 1.0 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt, hvordan brugere vurderer en række væsentlige forhold for henholdsvis gymnasiale uddannelser, skoler, sygehuse, praktiserende læger, børnepasning/dagtilbud og ældrepleje. Alle disse områder er kendetegnet ved, at der er frit valg mellem udbyderne. brugerne modtager ydelser, der stilles til rådighed af det offentlige, eller hvor det offentlige helt eller delvist betaler private leverandører for at ud- dører. Fritvalgsområderne er således karakteriseret ved, at udbyderne primært konkurrerer på kvaliteten, og ikke som på et normalt marked konkurrerer på både pris og kvalitet. På visse om råder er der brugerbetaling. Typisk er det dog ikke muligt at vælge mellem forskellige kombinationer af pris og kvalitet, som det er tilfældet på de traditionelle forbrugsmarke der. Derfor betragtes og betegnes borgerne som brugere frem for forbrugere. Rapporten bygger på en rundspørge blandt knap 4000 brugere og pårørende. Kriteriet for at deltage i undersøgelsen er, at brugerne skal have foretaget et valg eller været med til at foretage valget på det pågældende fritvalgsområde i løbet af det seneste år enten som direkte bruger eller som pårørende. Brugerne giver deres vurdering af ni forskellige spørgsmål på en skala fra nul til ti. Vurderingerne sammenregnes for hvert fritvalgsområde, og det endelige resultat udmønter sig i en placering på ForbrugerForholdsIndekset (FFI). ForbrugerForholdsIndekset (FFI) FFI er en måde at sammenligne nogle forhold, som er væsentlige for forbrugerne på forskellige markeder nemlig tillid, gennemsigtighed og klageforhold. De ni spørgsmål, der er spurgt ind til, refererer til disse tre forhold, som hver især sammenfattes i en underindikator. Tillidsindikatoren måler brugernes tillid til, at det, de får på fritvalgsområdet, lever op til deres forventninger, tilliden til områdets generelle informationsmateriale og tilliden til, at udbyderne på området overholder de regler, der skal beskytte forbrugerne. Gennemsigtighedsindikatoren måler, hvor svært eller let brugerne oplever, det er at få overblik over de udbydere, der er på området, muligheden for at sammenligne kvaliteten på området, og hvorvidt det frie valg mellem forskellige udbydere sikrer brugerne en tilfredsstillende ydelse. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

4 Klageforholdsindikatoren måler hvor ofte eller sjældent forbrugerne oplever grund til at klage, hvor lille eller stor tillid der er til, at de får en ordentlig klagebehandling, og hvor dårlige eller gode mulighederne er for at klage til tredjepart. Resultater gymnasiale uddannelser i top. Ældrepleje skiller sig ud med en samlet FFI-værdi lige under 5. På området for ældrepleje antages en stor del af brugerne at være pårørende. Det kan medvirke til at trække den samlede vurdering ned. Brugernes vurdering af de forhold, der knytter sig til tilllidsindikatoren på de seks fritvalgsområder, er generelt højere end vurderingen af klageforholdene og gennemsigtigheden. De har især tillid til, at udbyderne overholder de regler, der skal beskytte dem. Deltagerne i undersøgelsen giver de forhold, der afspejles i gennemsigtighedsindikatoren, den laveste vurdering på alle seks fritvalgsområder. Her er det især mulighederne for at sammenligne kvaliteten inden for fritvalgsområderne, der trækker ned. Da leverandørerne på fritvalgsområderne primært konkurrerer på kvalitet, er det problematisk, at brugerne har svært ved at gennemskue kvaliteten af de udbudte ydelser. Det svækker konkurrencen mellem de forskellige leverandører, og kan i sidste ende betyde, at brugerne får tilbudt ringere ydelser, end de ellers kunne få. Analysen er delt op i tre afsnit, som omhandler: Hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udviklet FFI. Hvilke tre indikatorer indekset består af og de underliggende spørgsmål. De overordnede resultater fra undersøgelsen med fokus på brugernes vurdering af de tre indikatorer for tillid, gennemsigtighed og klageforhold på tværs af de seks fritvalgsmarkeder. De væsentligste resultater fra de seks fritvalgsmarkeder hver for sig. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

5 HOVEDKONKLUSIONER Forbrugerne oplever generelt, at det er svært at sammenligne kvaliteten af de ydelser, der udbydes inden for de seks forskellige fritvalgsområder. Det svækker konkurrencen, da den primære konkurrenceparameter på fritvalgsområderne netop er kvalitet. De gymnasiale uddannelser klarer sig samlet set bedre end de øvrige fritvalgsområder. Ældrepleje får den laveste FFI-værdi. Vurderingen kan dog være påvirket af, at det hovedsaligt er pårørende, der har besvaret spørgsmålene, frem for direkte brugere. Alderssammensætningen af brugerne viser, at ældre respondenter giver højere vurderinger end yngre på fritvalgsområderne for ældrepleje, praktiserende læger og sygehuse. Ud fra alderssammensætningen af brugerne kan det udledes, at pårørende generelt giver lavere vurderinger end de direkte brugere. Det er særligt markant på området for ældrepleje. Selvom brugerne generelt har svært ved at gennemskue hvad andre udbydere kan tilbyde, har de overordnet set tillid til, at udbyderne overholder de regler, der gælder på området. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

6 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD Forbrugerstyrelsen udviklede i 2003 ForbrugerForholdsIndekset (FFI), og indekset er siden 2004 anvendt til at måle forbrugerforholdene i Danmark. FFI giver mulighed for at følge ud vik ling en i forbrugernes oplevelse af forholdene på en række traditionelle forbrugsmarkeder samt på seks frit valgs om rå der. Sidstnævnte behandles i denne undersøgelse. Boks 2.1 HVAD ER ET FRITVALGSOMRÅDE? brugerne modtager ydelser, der stilles til rådighed af det offentlige, eller hvor det offentlige helt eller delvis betaler private leverandører for at udføre ydelsen. De fritvalgsområder, som indgår i denne undersøgelse, er: Gymnasiale uddannelser (STX HTX, HHX og HF), praktiserende læger, skoler (folke-, privat- og efterskoler), sygehuse, børnepasning/dagtilbud og ældrepleje. For fritvalgsområderne gælder det typisk, at man som bruger ikke betaler direkte, når man modtager ydelsen. I en række tilfælde er ydelsen således brugerbetaling, men det er typisk ikke muligt at vælge mellem forskellige tilfældet på de traditionelle forbrugsmarkeder.* Derfor betragtes og betegnes borgerne som brugere frem for forbrugere på fritvalgsområderne. * Note: Det er på skoleområdet muligt at benytte en privat- eller efterskole, hvilket indebærer brugerbetaling udover det offentlige tilskud. På dette område kan der således være tale om at vælge mellem forskellige kombinationer af pris og kvalitet. FFI afdækker brugernes oplevelse af forbrugerforholdene på tre indikatorer: Tillid, gen nem sig tig hed og klageforhold. FFI anvendes inden for ram- godt og som andre områder kan lære af dels områder, hvor brugerne på den ene eller anden måde oplever udfordringer. I 2010 er målingen af de seks fritvalgsområder baseret på ca brugervurderinger. 1 Fra 2005 til 2009 har målingerne været sammenlignelige, 2 men i forbindelse med 2010-målingen har in dekset gennemgået væsentlige tilpasninger med henblik på at optimere målemetoden. Blandt andet er indeks kon struk tionen justeret, stikprø ve størrelsen udvidet og data indsamlingsmetoden æn dret. Æn drin gerne er fo re ta get med henblik på at 1 Forbrugerundersøgelser 2010, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i det følgende kilde med mindre andet er angivet. 2 Der er løbende foretaget mindre metodiske justeringer. For beskrivelse heraf se blandt andet Forbrugerredegørelse 2006 og Forbrugerredegørelse KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

7 skabe et mere solidt og tidssvarende grundlag for må ling en. De metodiske ændringer betyder, at det ikke er muligt at sam men ligne målingen i 2010 med må linger ne foretaget de foregående år. Derfor berøres udviklingen fra 2005 til 2009 kun i be græn set om fang i denne rapport, jf. afsnit Forbrugerforholdsindekset (FFI) I et teoretisk perspektiv kan en række faktorer have betydning for, hvorvidt et område har gode for bru ger for hold. Erfaringsmæssigt har særligt tre faktorer betydning for, om et område opleves som havende gode forbru ger for hold: Det gælder brugernes tillid til området og dets ak tø rer, gen nemsigtigheden på området samt klageforholdene. FFI udgøres derfor af de tre normative indi ka torer; tillid, gennemsigtighed og klageforhold, der beskrives yderligere herunder. De tre indikatorer er hver især sammensat af tre underliggende spørgsmål, der opgøres på en skala fra 0 til 10 med en vurdering på 10 som den bedst mulige. Vurderingen foretages via websurvey blandt brugere, på nogle om rå der ikke alene er de direkte brugere, der har givet udtryk for deres oplevelser, men også familie med lemmer og bekendte (herefter; pårørende). FFI måler altså de oplevede forbrugerforhold der kan være forskellige fra de faktiske for bru ger for hold. Det skyldes, at brugerne ikke formodes vanskeligt ved at bedømme den faglige kva litet af de leverede ydelser på et givet fritvalgsområde. Det er på baggrund af denne undersøgelse derfor ikke muligt at vurdere om der er forskel på de oplevede og faktiske forbrugerforhold. Resultaterne skal således an ven des med det forbehold, at de udtrykker brugeroplevelser, og i den forstand bygger på en ak ku mu lering af subjektive erfaringer. Det skal dog understreges, at bru ger er fa ringer kan være særdeles nyttige input til videreudvikling af ydelser, som i meget høj grad inddrager bru gere. Det gør sig netop gældende på de velfærdsom rå der, som denne undersøgelse omfatter. Denne frit valgsundersøgelse er således heller ikke den eneste af sin slags, idet der på de enkelte frit valgs om råder gennemføres selvstændige bruger- og tilfredsheds un dersøgelser. Hvor disse undersøgelser ty pisk har fokus på at evaluere brugerens oplevelse af den kon krete ydelse, har FFI-målingen fokus på brugernes oplevelse af de mere overordnede, struk tu rel le forhold på fritvalgsområderne. FFI-må ling en og de øvrige tilfredshedsmålinger kan således be trag tes som supplerende. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

8 Figur 2.1 FORBRUGERFORHOLDSINDEKSET FOR FRITVALGSOMRÅDERNE 1. FORVENTNINGSINDFRIELSE Hvor dårligt eller godt synes du, at det, du får på dette område, lever op til dine forventninger? 2. INFORMATION PÅ OMRÅDET Hvor lille eller stor er din tillid til områdets generelle informationsmaterialer? Tillidsindikator 3. TILLID TIL REGELOVERHOLDELSE Hvor lille eller stor er din tillid til, at [ ] overholder de regler, der skal beskytte forbrugerne? 4. OVERBLIK OVER UDBYDERE Hvor svært eller let vurderer du, det er at få overblik over, hvilke [ ] du kan vælge imellem? 5. SAMMENLIGNING AF KVALITET Hvor svært eller let er det at sammenligne kvaliteten på området for [ ]? 6. VALGMULIGHEDER PÅ OMRÅDET Hvor dårligt eller godt synes du, at dine muligheder for at vælge imellem forskellige [ ] sikrer dig en tilfredsstillende ydelse? Gennemsigtighedsindikator FFI 7. KLAGEBEHOV Hvor ofte eller sjældent oplever du, at der er grund til at klage til [ ], fordi du oplever et problem med den ydelse, du får? 8. KLAGEBEHANDLING Hvor lille eller stor er din tillid til, at [ ] giver dig en ordentlig behandling, hvis der opstår et problem? 9. KLAGE TIL TREDJEPART Hvor dårlige eller gode vurderer du, dine muligheder er for at klage til en tredjepart? Klageforholdsindikator KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

9 Tillidsindikator Gode forbrugerforhold indebærer, at brugerne har tillid til rammevilkårene på området og får deres forventninger indfriet i mødet med området. Brugerne har i for bindelse med må ling en vurde ret, om den ydelse, de får på om rå det, lever op til det forventede (forventningsindfrielse), om de har til lid til områdets infor ma tions materiale (infor ma ti on på området), samt om udbyderne overholder de regler, der skal beskytte bru geren (tillid til regeloverholdelse). Gennemsigtighedsindikator Gennemsigtighed er et vigtigt vilkår for, at et område kan fungere effektivt. Gode forbrugerforhold indebærer derfor, at brugerne enkelt og uden større omkostninger kan orientere sig på området og væl ge den ydelse, der passer bedst til deres behov. Gennemsigtighed er således også vigtigt for, at brugerne kan udnytte deres frie valg. Brugerne har i forbindelse med målingen vur deret, hvor svært eller let det er at få overblik over, hvilke tilbud der er på om rådet (overblik over udbydere), at sammenligne kvaliteten på området (sammenligning af kva li tet), samt hvor godt eller dårligt muligheden for at vælge imellem forskellige udbydere sikrer en til fredsstil lende ydelse (valgmuligheder på området). Klageforholdsindikator Det er vigtigt, at brugerne sjældent oplever problemer og at bru ger ne har tillid til, at området og dets aktører håndterer de problemer, der måtte opstå. Bru ger nes oplevelse af klageforholdene på fritvalgsområderne har ikke tidligere været undersøgt. Fra og med 2010-målingen er FFI-fritvalg imidlertid tilføjet en klageindikator. Brugerne har i forbindelse med målingen vurderet, hvor ofte eller sjæl dent de oplever grund til at klage over den ydelse, de får på området (klagebehov), hvor lil le el ler stor deres tillid er til, at de får en ordentlig behandling, hvis der opstår et problem (klage be hand ling), og endelig hvor dårlige eller gode deres muligheder er for at klage til tredjepart (klage til tred je part). KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

10 3.0 B RUGERNES OPLEVELSE AF FRITVALGS- OM RÅDERNE I 2010 Nedenstående tabel over brugernes vurderinger af de tre FFI-indikatorer på de seks frit valgs om rå der viser, at tillidsindikatoren gennemgående opnår den højeste vurdering, mens gennemsigtigheds indi ka toren gennemgående opnår den laveste vurdering. Sam ti dig opnår området for gymnasiale ud dan nel ser den højeste samlede FFI-vur de ring, mens området for ældrepleje opnår den laveste. Tabel 3.1 BRUGERNES OPLEVELSE AF FORBRUGERFORHOLDENE PÅ DE ENKELTE FRITVALGSOMRÅDER I 2010 Tillidsindikator* Tabel 3.1 viser endvidere, at brugerne gennemgående vurderer tilliden til det enkelte område højere end hen holds vis klageforholdene og gennemsigtigheden. På alle seks områder opnår tillids in di ka to ren den højeste bru- Gennemsigtighedsindikator* Klageforholdsindikator* Gymnasiale uddannelser 7,2 5,7 6,6 6,5 Praktiserende læger 7,1 5,1 6,8 6,3 Skoler 6,9 5,6 6,2 6,2 Sygehuse 6,8 5,0 6,4 6,1 Børnepasning/dagtilbud 6,7 5,1 6,4 6,1 Ældrepleje 5,5 4,1 5,3 4,9 FFI-værdi** * De tre indikatorer for hvert område udregnes ved gennemsnittet af de tre spørgsmål inden for den enkelte indikator. ** FFI-værdien for hvert område udregnes ved gennemsnittet af de i alt ni spørgsmål inden for de tre indikatorer. Blandt de seks fritvalgsområder opnår gymnasiale uddannelser den højeste brugervurdering på både til lids in dika to ren og gen nem sig tighedsindikatoren, mens praktiserende læger opnår den højeste vurdering på klage for holds indikatoren. Ældrepleje opnår de laveste vurderinger på alle tre indikatorer. Det er dog væsentligt at understrege, at den lavere vurdering af området for ældrepleje kan skyldes, at det formentlig i højere grad er pårørende end egentlige brugere, som på dette område har deltaget i undersøgelsen (se boks 4.19 side 45), og at denne skævhed kan trække den samlede vurdering ned. I perioden fra 2005 til 2009 har gymnasiale uddannelser hvert år opnået ud af de fem år har opnået den la ves te samlede bru ger vurdering. 3 Det er også tilfældet i Målingerne i perioden fra 2005 til 2009 er ikke sammen lig ne lige med må ling en i 2010, men de historiske data vidner om en vis konsistens i bruger vur de ring erne over tid. 3 Se: Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

11 gervurdering. Gennemsigtighedsindikatoren opnår omvendt den laves te vur de ring på alle seks områder. Det vidner om, at bru ger ne vurderer det; at få overblik over de enkelte fritvalgsområder, at sam men lig ne ydelsernes kvalitet på tværs af udbyderne på om rå der ne og endelig, at mulighederne for at vælge imellem forskellige udbydere på områderne sikrer dem en tilfredsstillende ydelse lave re end de øvrige parametre i undersøgelsen. I perioden fra 2005 til 2009 har gennemsigtighedsindikatoren hvert år opnået en lavere vurdering end tillidsindikatoren 4 - hvilket altså også er tilfældet i Målingerne er som nævnt ovenfor ikke sam menlignelige, men også her bestyrkes det, at der er en vis konsistens i brugervurderingerne over tid. Figur 3.1 SPÆNDET MELLEM BRUGERNES VURDERINGER AF GENNEMSIGTIGHEDS-, KLAGEFORHOLDS- OG TILLIDSINDIKATOR I I perioden fra 2005 til 2009 er fritvalgsområderne ikke målt på klageforholdsindikatoren. Klageforholdsindikator Gennemsigtighedsindikator Tillidsindikator ,1 5,3 5,5 5,7 6,6 7,2 Spænd 1,6 Spænd 1,3 Spænd 1,7 Anm.: Spændet udtrykker den numeriske forskel på højeste og laveste score inden for hver indikator. Der er størst spænd i brugernes oplevelse af tillid og gennemsigtighed, mens der er et mindre spænd i brugernes oplevelse af klageforholdene. Spændenes størrelse giver et indblik i for skel lene i brugernes vurderinger af de tre indikatorer på tværs af områderne. Det er på baggrund af undersøgelsen ikke muligt at afgøre, i hvilken grad spændet i vurderingerne skyldes faktiske forhold på de enkelte områder Figur 3.2 viser, at gennemsigtighedsindikatoren generelt opnår de laveste vurderinger, mens tillids in di katoren generelt opnår de højeste vurderinger. Spørgsmålet, om hvor svært eller let det er at sammenligne kvaliteten på området, får de laveste vurderinger, mens spørgsmålet, om hvor lille KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

12 eller stor tilliden er til, at de regler, der skal beskytte forbrugerne, overholdes, opnår de højeste vurderinger sam men med spørgsmålet om, hvor ofte eller sjældent brugerne oplever, at der er grund til at klage, fordi de oplever et problem med ydelsen. Figur 3.2 DE SEKS FRITVALGSOMRÅDERS SCORE PÅ DE NI FFI-SPØRGSMÅL I 2010 Gymnasiale uddannelser Skoler Sygehuse Børnepasning/dagtilbud Praktiserende læger Ældrepleje Forventningsindfrielse Information på området Tillid til regeloverholdelse Overblik over udbydere Sammenlignelighed af kvalitet Valmuligheder på området Klagebehov Klagebehandling Klage til tredjepart Tillidsindikator Gennemsigtighedsindikator Klageforholdsindikator Der er størst spredning i vurderingerne af spørgsmålet om, hvorvidt antallet af udbydere på det enkelte fritvalgsområde sikrer en tilfredsstillende ydelse (valgmuligheder på området). Spredningen indikerer, at der ifølge brugerne er forskel på, hvor godt muligheden for fritvalg sikrer dem en tilfreds stil len de ydelse på de enkelte fritvalgsområder. De enkelte brugervurderinger inden for hver af de tre indi ka torer bliver gennemgået mere udførligt herunder. Inden for de tre spørgsmål, der udgør tillidsindikatoren, opnår ældreple- KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

13 jen de laveste vurderinger på samtlige spørgsmål, jf. dog forbehold i boks 4.19 (side 45) vedrørende sammensætning af svargruppen. Gymnasiale uddannelser og praktiserende læger opnår den højeste vurdering på spørgsmålene vedrørende for vent ningsindfrielse og tillid til regeloverholdelse. På spørgsmålet vedrørende information på området giver brugerne de højeste vurderinger til gymnasiale uddannelser. Ses der bort fra ældreplejen, er der ikke stor forskel i vurderingerne af de enkelte spørgsmål på tværs af områderne. Figur 3.3 VURDERING AF SPØRGSMÅLENE INDEN FOR TILLIDSINDIKATOREN I 2010 Gymnasiale uddannelser Skoler Sygehuse Børnepasning/dagtilbud Praktiserende læger Ældrepleje ,1 6,8 6,8 6,7 7,1 5,5 7,1 6,7 6,8 6,3 6,8 5,3 7,4 7,0 6,7 7,0 7,4 5, Forventningsindfrielse: Hvor dårligt eller godt synes du, at det, du får på dette område, lever op til dine forventninger? Information på området: Hvor lille eller stor er din tillid til områdets generelle informationsmaterialer? Tillid til regeloverholdelse: Hvor lille eller stor er din tillid til, at ( ) overholder de regler, der skal beskytte forbrugerne? Inden for de tre spørgsmål, der udgør gennemsigtighedsindikatoren, opnår gymnasiale uddannelser den højeste vurdering på spørgsmålene vedrørende sammenligning af kvalitet og valgmuligheder på området. På spørgsmålet om overblik over udbydere opnår praktiserende læger den højeste vurde ring. Ældreplejen opnår den laveste vurdering på spørgsmålene om overblik over udbydere og tillid til regeloverholdelse, mens praktiserende læger opnår den laveste vurdering på spørgsmålet om sammenligning af kvalitet. Inden for gennemsigtighedsindikatoren er der generelt en større spredning i vurderingerne af det enkelte spørgsmål på tværs af områderne end inden for de to andre indikatorer. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

14 Figur 3.4 VURDERING AF SPØRGSMÅLENE INDEN FOR GENNEMSIGTIGHEDSINDIKATOREN I 2010 Gymnasiale uddannelser Skoler Sygehuse Børnepasning/dagtilbud Praktiserende læger Ældrepleje ,4 6,5 5,7 6,5 6,6 4,6 4,7 4,5 3,8 3,9 3,5 3,5 6,1 5,8 5,5 4,8 5,2 4, Overblik over udbydere: Hvor svært eller let vurderer du, det er at få overblik over, hvilke ( ) du kan vælge imellem? Sammenligning af kvalitet: Hvor svært eller let er det at sammenligne kvaliteten på området for ( )? Valgmuligheder på området: Hvor dårligt eller godt synes du, at dine muligheder for at vælge imellem forskellige ( ) sikrer dig en tilfredstillende ydelse? Selv om forskellen er meget lille, er det i forhold til gennemsigtighedsindikatoren værd at bemærke, at brugerne vurderer, at de har gode muligheder for at få et overblik over området for praktiserende læger på dette spørgs mål opnår området den højeste vurdering. Dette står i kontrast til, at brugerne har vanskeligere ved at sammenligne kva liteten blandt praktiserende læger på dette spørgsmål opnår området den laveste vurdering sammen med området for ældrepleje. Inden for de tre spørgsmål, der udgør klageforholdsindikatoren, opnår praktiserende læger den høj es te vurdering på alle tre spørgsmål, mens ældreplejen opnår de laveste vurderinger på alle tre spørgsmål. Foruden ældreplejen er der ikke stor forskel i vurderingerne på tværs af områderne. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

15 Figur 3.5 VURDERING AF SPØRGSMÅLENE INDEN FOR KLAGEFORHOLDSINDIKATOREN I 2010 Gymnasiale uddannelser Skoler Sygehuse Børnepasning/dagtilbud Praktiserende læger Ældrepleje ,2 6,7 7,0 5,7 6,9 7,5 5,5 7,0 6,7 6,6 6,7 7,1 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,7 4, Klagebehov: Hvor ofte eller sjældent oplever du, at der er grund til at klage til ( ), fordi du oplever et problem med den ydelse, du får? Klagebehandling: Hvor lille eller stor er din tillid til, at ( ) giver dig en ordentlig behandling, hvis der opstår et problem? Klage til tredjepart: Hvor dårlige eller gode vurderer du, dine muligheder er for at klage til en tredjepart? Vurderingerne af spørgsmålet om klage til tredjepart ligger på et lavere niveau end vurderingerne af de andre spørgs mål inden for klageforholdsindikatoren. Dette kan skyldes, at brugerne har vanskeligt ved at vurdere mulig he derne for at klage til tredjepart. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

16 4. FORBRUGERFORHOLDENE PÅ DE SEKS FRITVALGS OMRÅDER Fælles for områderne i undersøgelsen er, at de alle er omfattet af muligheden for frit valg. Der ud over er områderne dog forskellige på en række parametre blandt andet hvad angår brugernes beta lings pligt, jf. boks 4.1. Visse om rå der betales udelukkende over skatten, mens andre områder har direkte brugerbetaling, eller bru ger ne kan vælge et brugerbetalt alternativ. Boks 4.1 BRUGERBETALING PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE Områder uden brugerbetaling Gymnasiale uddannelser Praktiserende læger Ældrepleje Områder med delvis brugerbetaling Skoler (brugerbetaling på privat- og efterskoler) Sygehuse (brugerne kan vælge behandling på et privat sygehus, udenom det offentlige sygehusvæsen, hvilket i visse tilfælde kan være omfattet af brugerbetaling) Områder med brugerbetaling Børnepasning/dagtilbud ring af de enkelte områder. 5 Un der sø gel ser har vist, at brugerbetaling kan påvirke brugernes tilfredshed med et fritvalgsom rå de. 6 FFI-fritvalg er ikke en tilfredshedsmåling, men samme tendens kan gøre sig gældende for bru ger nes op le vel se af forbrugerforholdene, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne vurderingerne af fritvalgs om rå derne direkte. Screening Brugerne, der har deltaget i undersøgelsen, har indledningsvis modtaget et scre enings spørgs mål, der sikrer, at de har erfaring med det pågældende fritvalgsområde. Alle brugere har svaret positiv på følgende screeningsspørgsmål: Har du inden for det sidste år valgt eller været med til at vælge? 5 I forhold til denne undersøgelse er det på skole- og sygehusområdet, hvor der brugere, der har betalt for ydelsen fra dem, der ikke har betalt for ydelsen. 6 Velfærdskommissionen: Fremtidens velfærd vores valg, Finansministeriet KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

17 Det betyder, at brugerne på visse fritvalgsområder kan have forskellig tilknytning til området, og at det ikke kun er direkte brugere af ydelserne på disse områder, der har svaret på spør ge ske maet. Pårørende til brugerne har, jf. screeningsspørgsmålet, haft mulig hed for at be sva re spørge skemaet. Det kan i praksis betyde, at vurderingerne, som er indsamlet til brug for denne undersøgelse, kan være anderledes, end hvis de alene var afgivet af direkte brugere af ydelsen. Inden for hvert fritvalgsområde analyseres det, hvorvidt det er de direkte brugere af ydelsen, der er blevet spurgt, eller pårørende til de direkte brugere. Derudover beskrives det, hvordan dette kan påvirke vurderingerne på området. Nedenfor gennemgås de seks fritvalgsområder hver for sig efter følgende struktur; indledningsvis præsenteres hovedresultaterne af undersøgelsen af det konkrete område samt fakta om området. Herefter sættes der fokus på brugernes vurdering af de ni spørgsmål på området. I forlængelse heraf analyseres brugernes tilknytning til området, herunder om denne tilknyt- følger en oversigt over brugernes svar for de linger på de ni spørgsmål. 4.1 Gymnasiale uddannelser Boks 4.2 VÆSENTLIGE UNDERSØGELSESRESULTATER PÅ OMRÅDET FOR GYMNASIALE UDDANNELSER I 2010 Området opnår den højeste FFI-værdi af de seks områder på 6,5. Området opnår på tre ud af de ni spørgsmål højere vurderinger end de andre områder og på to spørgsmål vurderinger, der sammen med vurderingerne af området for praktiserende læger er højere end de andre områder. 59 pct. af brugerne giver en vurdering på 8-10 på en skala fra 0-10 til spørgsmålet; Hvor lille eller stor er din tillid, at området overholder de regler, der skal beskytte forbrugerne. Brugere under 18 år giver højere vurderinger end de ældre alders grupper. Området for gymnasiale uddannelser opnår en samlet FFI-værdi på 6,5 (jf. tabel 3.1). Gymnasiale ud dannelser opnår dermed den højeste FFI-værdi af de seks fritvalgsområder i undersøgelsen. Samtidig op når området for gymnasiale uddannelser højere vurderinger end de andre fritvalgs om råder på tre ud af de ni spørgsmål. Derudover opnår området sammen med området for prakti serende læger på to spørgsmål højere vurderin- KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

18 Boks 4.3 FAKTA OM OMRÅDET FOR GYMNASIALE UDDANNELSER I 2009 gik der ca elever på de forskellige gymnasiale uddannelser på STX (Studentereksamen) fordelt på 138 uddannelsessteder, på HF fordelt på 100 uddannelsessteder, på HHX fordelt på 60 uddannelsessteder og på HTX fordelt på 48 uddannelsessteder. Derudover gik 700 personer på studenterkurser på otte uddannelsessteder. Siden kommunalreformen i 2007 har landets unge frit kunnet vælge, hvor de ville tage en gymnasial uddannelse, hvis der er plads. Dette bestemmes af den enkelte rektor i stedet for som før 2007 et udvalg i amterne.* *Kilde: På et mere detaljeret niveau fremgår det, at tillidsindikatoren opnår højere vurderinger end de to øv ri ge indikatorer på området for gymnasiale uddannelser. Denne tendens gør sig også gældende på de fem andre fritvalgsområder. Fem spørgsmål på området for gymnasiale uddannelser ringer, der er lavere end denne FFI-værdi. Spørgsmålet, om tilliden til at udbyderne over holder de regler, der skal beskytte brugerne, opnår den højeste vurdering af de ni spørgsmål på området for gymnasiale uddannelser (7,4). Efterfulgt af spørgs målene om hvor ofte eller sjældent brugerne oplever grund til at klage, i hvilket omfang brugernes forventninger indfries på området, hvor lille eller stor brugernes tillid er til områdets generelle infor mationsmateriale samt hvor lille eller stor brugernes tillid er til, at de modtager en ordentlig klagebehandling. Disse spørgsmål opnår vur de ring er på samme niveau (7,0-7,2). De tre spørgsmål vedrørende gennemsigtighed opnår lavere vurderinger end de andre spørgsmål. Disse spørgsmål opnår vurderinger på samme niveau (6,1-6,4) bort set fra spørgsmålet om, hvor svært eller let det er at sam men ligne kvaliteten på området. Dette spørgs mål opnår en lavere vurdering (4,7) end de øvrige. Spørgsmålet, om hvor dårlige eller gode muligheder der er for at klage til en tredjepart, opnår også en vurdering (5,5) under FFI-værdien. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

19 Figur 4.1 VURDERING AF FORBRUGERFORHOLDENE PÅ OMRÅDET FOR GYMNASIALE UDDANNELSER I 2010 Gymnasiale uddannelser FFI-værdi gymnasiale uddannelser Forventningsindfrielse Information på området Tillid til regeloverholdelse Overblik over udbydere Sammenligning af kvalitet Valgmuligheder på området Klagebehov Klagebehandling Klage til tredjepart ,5 Tillid Gennemsigtighed Klageforhold 7,1 7,1 7,4 6,4 4,7 6,1 7,2 7,0 5, Spørgsmålsformuleringer: 1. Forventningsindfrielse: Hvor dårligt eller godt synes du, at det, du får på dette område, lever op til dine forventninger? 2. Information på området: Hvor lille eller stor er din tillid til områdets generelle informationsma terialer? 3. Tillid til regeloverholdelse: Hvor lille eller stor er din tillid til, at [ ] overholder de regler, der skal beskytte forbrugerne? 4. Overblik over udbydere: Hvor svært eller let vurderer du, det er at få overblik over, hvilke [ ] du kan vælge imellem? 5. Sammenligning af kvalitet: Hvor svært eller let er det at sammenligne kvaliteten på området for [ ]? 6. Valgmuligheder på området: Hvor dårligt eller godt synes du, at dine muligheder for at vælge imellem forskellige [ ] sikrer dig en tilfredsstillende ydelse? 7. Klagebehov: Hvor ofte eller sjældent oplever du, at der er grund til at klage til [ ], fordi du oplever et problem med den ydelse, du får? 8. Klagebehandling: Hvor lille eller stor er din tillid til, at [ ] giver dig en ordentlig behandling, hvis der opstår et problem? 9. Klage til tredjepart: Hvor dårlige eller gode vurderer du, dine muligheder er for at klage til en tredjepart? Vurderingen af alle tre tillidsspørgsmål bidrager til at trække FFI-værdien op og spørgsmålene opnår alle en vurdering over syv på en skala fra Det indikerer, at bru gerne på området for gymnasiale uddannelser oplever, at de har tillid til, at udbyderne på om rå det overholder de regler, der skal beskytte brugerne, at de oplever, at det de får på dette om rå de, le ver op til deres forventninger, samt at de har tillid til det informationsmateriale, der er på om rå det. Samtidig opnår to af klageforholdsspørgsmålene vurderinger over FFI-værdien og over syv på en skala fra 0-10, hvilket indikerer, at brugerne relativt sjældent oplever grund til at klage og har tillid til, at de modtager en ordentlig behandling, når de klager. De tre spørgsmål inden for gennemsigtighedsindikatoren trækker FFIværdien ned. Særligt spørgsmålet, om hvor svært eller let det er at sammenligne kvalitet på området, opnår en lavere vurdering end de andre spørgsmål. Det kan indikere, at brugerme på området har svært ved at KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

20 sammenligne ydelsernes kvalitet på tværs af ud by der ne på om rå der ne. Brugernes oplevelse af muligheden for at klage til tredjepart er også under FFI-værdien på området for gymnasiale ud dan nelser. Vur deringerne af de ni spørgsmål viser, at brugerne giver lavere vurdering på de spørgsmål, der ud gør gen nem sig tig he dsindikatoren på området for gymnasiale uddannelser end på de spørgsmål, der ud gør tillids- og klageforholdsindikatoren. Denne tendens gør sig også gældende på de fem andre fritvalgs områder. Gennemsigtighed på fritvalgsområderne er som på de tradi tio nelle forbrugs om råder vigtigt for, at brugerne har mulighed for at vælge den for dem bedste ydel se. Det er desuden vigtigt, at udbyderne på området konkurrerer om, at brugerne skal vælge dem som udbyder ved at tilbyde en bedre kvalitet/udvalg af de tildelte ydelser end deres kon kur renter. Boks 4.4 BRUGERE OG PÅRØRENDE PÅ OMRÅDET FOR GYMNASIALE UDDANNELSER 2010 Karakteristika ved brugere med erfaring fra gymnasiale uddannelser I alt har 797 brugere i denne undersøgelse inden for det sidste år valgt eller været med til at vælge en gymnasial uddannelse. 4 % af brugerne af gymnasiale uddannelser i denne undersøgelse er under 18 år og antages derfor at være direkte brugere.* 51 % af brugerne er mellem 40 og 49 år, mens 26 % er mellem 50 og 59 år. 15 % er mellem 18 og 39 år, mens 5 % er gymnasiet, som har svaret i undersøgelsen. På områderne for børnepasning/dagtilbud og skoler er det ikke muligt at spørge børn og unge på grund af deres alder. Det er derfor naturligt at spørge deres forældre om forholdene på disse områder. De unge, der er direkte brugere af de gymnasiale uddannelser, er selv i stand til at vurdere forholdene på området. Det er derfor ikke på samme måde indlysende, hvilken aldersgruppe det er mest retvisende at spørge om forholdene på området for gymnasiale uddannelser. Det kan ikke udelukkes, at FFI-værdien vil være forskellig, alt efter om de direkte brugere (eleverne) eller deres pårørende blev spurgt. I denne undersøgelse er det altså i overvejende grad de pårørende, der har svaret. Forskelle i brugernes vurderinger Brugere under 18 år giver i undersøgelsen en højere FFI-værdi end de andre aldersgrupper. Dermed er der en tendens til, at de direkte brugere giver højere vurderinger end de brugere, der har erfaring med området som pårørende. Samme tendens er også gældende på området for ældrepleje. Brugerne af de gymnasiale uddannelser under 18 år giver en FFI-værdi på 7,1, mens aldersgrupperne år og år giver en FFI-værdi på henholdsvis. 6,6 og 6,4. *Der er på området for gymnasiale uddannelser rekrutteret unge på år til at svare på undersøgelsen for at få deres oplevede vurderinger af forholdene på området. På de fem andre fritvalgsmarkeder er der ingen brugere under 18 år. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd 12 3. analyse

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 1.11 FORBRUGERNES KENDSKAB TIL DERES RETTIGHEDER OG PLIGTER Indhold Kapitel 1 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk Forbrugerredegørelse 2007 Forbrugerredegørelse 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2007: Henriette

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk Forbrugerredegørelse 2007 Forbrugerredegørelse 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2007: Henriette

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2006

Forbrugerredegørelse 2006 Forbrugerredegørelse 2006 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2006: Lasse Hamilton Heidemann Kapitel

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune Smartphonestilborge remedadhd EvalueringafRemindforsøgeti SkanderborgKommune SMARTPHONESTILBORGEREMEDADHD EvalueringafRemindforsøgetiSkanderborgKommune KonsulentChristianeBundegaardPetersen Christiane.petersen@stab.rm.dk

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere