Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007"

Transkript

1 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser for borgerne i ældreplejen, for børnene i institutioner og dagpleje og for patienterne på sygehusene. Og det er de spændende og interessante arbejdsopgaver her, der især skaber motivation blandt medarbejderne. Mere end 7 ud af 10 FOA medlemmer siger, at spændende arbejdsopgaver er den største motivationsfaktor i hverdagen. Men FOAs medlemmer efterlyser samtidig, at medarbejderindflydelsen bliver sat i system. Helst via faste møder med ledelsen, hvor forslag fra medarbejderne kan drøftes. Lige over halvdelen af medlemmerne mener ikke, at der i dag bliver sat tid nok af til, at man kan dele ny viden og metoder. Mere end 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at der skal en højere løn til for at fastholde folk på arbejdspladserne. Og langt størstedelen af medlemmerne mener ikke, at deres løn er retfærdig i forhold til deres indsats. Med de store rekrutteringsproblemer vi i dag ser indenfor langt de fleste velfærdsområder, er det altafgørende, at det offentlige lønniveau bliver forbedret, og at der bliver indført ordninger, der gør det mere attraktivt at arbejde i den offentlige sektor. Spændende opgaver og viden om, at man gør en forskel for andre mennesker, er selve essensen af den offentlige sektor. Men det er ikke nok. De offentlige ansatte, som sikrer velfærdsydelser for os alle sammen, har krav på en løn, der matcher de udfordringer, de hver dag står overfor. Dennis Kristensen Forbundsformand i FOA Fag og Arbejde 1

2 Det siger FOAs medlemmer om ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringen afholder den 19. april sit femte temamøde om kvalitetsreformen. Det femte temamøde hedder ledelse, medarbejderinddragelse og motivation. FOA er inviteret til mødet. Temaet handler blandt andet om, hvordan ledelsen inddrager medarbejderne i tilrettelæggelsen af arbejdet bedst muligt. Det handler også om, hvordan medarbejderne motiveres og fastholdes. FOAs medlemmer 1 i Medlemspulsen er blevet spurgt om, hvad der skal til for at få mest mulig indflydelse på arbejdet, hvordan man fastholder folk, hvad der motiverer dem, og hvad de mener om resultatløn. Resultaterne af rundspørgen i Medlemspulsen op til femte temamøde Hovedresultaterne i rundspørgen er følgende: Fastholdelse: Et stort flertal i rundspørgen på 84 procent mener, at højere løn vil kunne fastholde folk på arbejdspladsen. Et meget stort flertal af FOAs medlemmer mener ikke, at lønnen er retfærdig i forhold til deres indsats. Indflydelse: Over halvdelen mener, at de vil kunne få mest mulig indflydelse på arbejdet ved at der holdes faste møder med ledelsen, hvor der drøftes forslag fra medarbejderne. Og næsten lige så mange mener, at ledelsen skal lytte mere til medarbejderforslagene, end de gør i dag. Motivation: For FOAs medlemmer handler motivation i hverdagen om at føle, at man har nogle spændende opgaver, at vide at man hjælper borgerne, og at sammenholdet med kollegaerne er godt. Resultatløn: Et flertal vil gerne have resultatløn som en kollektiv bonus. Et flertal er imod resultatløn som en individuel belønning. Deling af ny viden: Et flertal af medlemmerne mener ikke, at der er afsat tid til at dele ny viden og nye metoder. Sådan får vi mere indflydelse på arbejdet FOAs medlemmer er blevet spurgt: Hvad skal der især til for, at du og dine kolleger kan få mest mulig indflydelse på jeres arbejde?, og de har fået mulighed for at sætte to krydser ud for en række forskellige udsagn (se figuren neden for). De samlede besvarelser giver følgende rangorden: 1. At vi holder faste møder med ledelsen, hvor vi bl.a. drøfter forslag fra medarbejderne (53 procent). 2. At ledelsen lytter mere til vores forslag end i dag (52 procent) 3. At mine kolleger og jeg kommer med (flere) forslag til ændringer (44 procent) 4. At jeg får større mulighed for selv at tilrettelægge mit arbejde (29 procent). 1 Se sidste afsnit i papiret om metode og spørgsmål i bilaget. 2

3 FOA-medlemmerne på de enkelte arbejdsområder svarer ret entydigt (se figuren neden for). Dog synes behovet for at ledelsen skal lytte mere til forslagene ikke at være helt så markant blandt de ansatte på daginstitutionerne som på de øvrige områder. Og når det kommer til selv at kunne tilrettelægge arbejdet, mener især de ansatte i hjemmeplejen, at det vil kunne give større indflydelse på arbejdet. Hvad skal der især til for, at du og dine kolleger kan få mest mulig indflydelse på jeres arbejde? (sæt præcis 2 krydser) Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet I alt At mine kolleger og jeg kommer med (flere) forslag til ændringer At vi holder faste møder med ledelsen, hvor vi bl.a. drøfter forslag fra medarbejderne At mine kolleger og jeg oftere mødes med vores leder på tomandshånd At jeg får større mulighed for selv at tilrettelægge mit arbejde At ledelsen lytter mere til vores forslag end i dag Andet, skriv hvad: Højere løn vil fastholde folk Højere løn vil kunne fastholde folk på de offentlige arbejdspladser. Det peger medlemmerne samstemmende på. De er blevet spurgt: Hvad vil efter din mening især kunne fastholde folk på din arbejdsplads?. Som det fremgår af figuren neden for, har der været forskellige ting, man har kunnet pege på, og man har kunnet sætte tre krydser. De bedste fastholdelsesfaktorer er ifølge besvarelserne: 1. Højere løn (84 procent) 2. Mindre arbejdspres (48 procent) 3. Efteruddannelse/kompetenceudvikling (46 procent) 4. Mere tid til borgerne (34 procent) 3

4 FOA-medlemmerne peger som nævnt først og fremmest og meget entydigt på højere løn. Men derudover er der nogle forskelle på, hvor man arbejder og hvilke faktorer, man mener, vil kunne fastholde folk: FOAs medlemmer i hjemmeplejen peger i høj grad på mere tid til borgerne. FOAs medlemmer i daginstitutionerne peger især på mindre arbejdspres. De ansatte på sygehusene og på andet 2 område peger især også på efteruddannelse. Dagplejen peger også i høj grad peger på bedre seniorpolitik. Hvad vil efter din mening især kunne fastholde folk på din arbejdsplads? (Prioritér de 3 vigtigste forhold ved at sætte præcis 3 krydser) Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet I alt Højere løn Efteruddannelse/kompetenceudvikling Bedre muligheder for faglig udvikling Bedre ledelse Mindre arbejdspres Mere tid til borgerne Bedre seniorpolitik Andet, skriv hvad: I november 2006 blev medlemmerne af FOAs medlemspuls spurgt: Er din løn retfærdig i forhold til din indsats? Mere end 60 procent svarede i ringe grad / i meget ringe grad. 7 procent svarede i høj grad / i meget høj grad og 30 procent svarede delvist. Langt størstedelen mener altså, at lønnen ikke er retfærdig i forhold til deres indsats. 2 Dækker bl.a. over FOA-medlemmer på teknik- og serviceområdet. 4

5 Er din løn retfærdig i forhold til din indsats? I meget høj grad 1 % I høj grad 6 % Delvist 30 % I ringe grad 31 % I meget ringe grad 32 % I alt 100 % Anm. Særskilt spørgsmål stillet i forbindelse med undersøgelsen Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA, november 2006 (1.582 besvarelser). Faglig viden og kunnen Samlet set mener et flertal af FOAs medlemmer (52 procent), at de i høj grad har mulighed for at bruge deres faglige viden og kunnen på arbejdspladsen. Som det fremgår af figuren nedenfor er denne tendens dog betydelig svagere blandt de ansatte i ældreplejen og til dels også svagere på sygehusene. Især de ansatte i hjemmeplejen svarer, at de kun i nogen grad har mulighed for at bruge deres faglige viden og kunnen. Det stemmer godt overens med tidligere FOA-undersøgelser, som har dokumenteret, at et stort flertal af de FOA-ansatte i hjemmeplejen og på sygehusene mener, at der er opgaver, som de gerne vil udføre, men ikke må udføre på grund af faggrænser og traditioner ( Ny organisering giver bedre service for borgerne, FOA januar 2007). I samme undersøgelse kan man også se, at et lidt mindre flertal af de to samme FOA-grupper siger, at der er opgaver, de gerne vil udføre, men at de mangler oplæring for at kunne udføre dem. 5

6 Har I på din arbejdsplads mulighed for at bruge jeres faglige viden og kunnen? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet I alt Der mangler tid til at dele ny viden og metoder Et flertal af medlemmerne mener ikke, at der er afsat tid til at dele ny viden og nye metoder. Medlemmerne er blevet spurgt: Er der på din arbejdsplads afsat tid til, at I kan dele ny viden og nye metoder? 51 procent svarer i mindre grad/slet ikke og 44 procent svarer i nogen grad/i høj grad. Det er tilsyneladende i særlig grad et problem i ældreplejen, på sygehusene og i dagplejen (se figuren neden for). 6

7 Er der på din arbejdsplads afsat tid til, at I kan dele ny viden og nye metoder? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet I alt Motivation For FOAs medlemmer handler motivation i hverdagen om at føle, at man gør en forskel for andre mennesker og vide, at man hjælper dem. Det handler også om at føle, at man har nogle spændende opgaver, og at sammenholdet med kollegaerne er godt. De er blevet stillet spørgsmålet: Hvad motiverer dig især i dit arbejde? og har fået mulighed for at sætte tre krydser ud for en række forskellige udsagn (se figuren neden for). De største motivationsfaktorer er: 1. At arbejdsopgaverne interesserer mig/er spændende (71 procent) 2. At vide at jeg hjælper barnet/patienten/den ældre mv. (68 procent) 3. Sammenholdet mellem mine kolleger på min arbejdsplads (68 procent) 4. Ros og anerkendelse fra brugere og pårørende (37 procent) Det er ikke så underligt, at min løn scorer lavest, som det der motiverer FOAs medlemmer, da den generelt er lav. Som det fremgik af figuren før er højere løn da også det, som FOAs medlemmer især mener, vil kunne få folk til at blive længere. 7

8 Hvad motiverer dig især i dit arbejde? (sæt præcis 3 krydser) Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet I alt At vide, at jeg hjælper den ældre/barnet/patienten mv. At arbejdsopgaverne interesserer mig/er spændende Sammenholdet mellem kollegerne på min arbejdsplads Ros og anerkendelse fra ledelsen Ros og anerkendelse fra mine kolleger Ros og anerkendelse fra brugere og pårørende Min løn Resultatløn: Går ind for kollektiv bonus modstand mod individuel belønning Et flertal af FOAs medlemmer i MedlemsPulsen vil have resultatløn som en kollektiv bonus, og et flertal er imod resultatløn som en individuel belønning (se de to figurer nedenfor): 47 procent er for resultatløn som kollektiv bonus, og 32 procent er i mod (21 procent svarer ved ikke) 45 procent er imod resultatløn som individuel belønning og 34 procent går ind for det (21 procent svarer ved ikke) 8

9 Er du for eller imod, at man indfører resultatløn på din arbejdsplads som kollektiv bonus? For Imod Ved ikke Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet I alt Er du for eller imod, at man indfører resultatløn på din arbejdsplads som individuel belønning? For Imod Ved ikke Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet I alt 9

10 Undersøgelsens metode Undersøgelsen er gennemført i perioden 6. marts til 15. marts 2007 på FOAs MedlemsPuls, som er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer. Spørgeskemaerne er distribueret med . Undersøgelsen bestod af tre dele: 1: En del om kommunalreformen (undersøgelse kommer senere). 2: En del om emnerne op til fjerde temamøde (se særskilt papir herom på 3: En del om emnerne op til femte temamøde, som dette papir omhandler. I alt har fået tilsendt spørgeskemaet og har gennemført. Det giver en svarprocent på 51 i hele undersøgelsen. Da undersøgelsen imidlertid består af flere spørgsmål og flere temaer, har lidt færre svaret på de enkelte spørgsmål. Antallet af besvarelserne på spørgsmålene, der omtales i dette papir, er på mellem 1766 og det giver en svarprocent på ca. 41. Når man ser på fordelingen af besvarelserne i forhold til den samlede fordeling af FOAs medlemmer på sektorer er der i undersøgelsen en lille overrepræsentation af medlemmer, der arbejder i social- og sundhedssektoren og en lille underrepræsentation af medlemmer i den pædagogiske sektor, jf. tabellen neden for. Andelen af mænd og kvinder, der har svaret på undersøgelsen, svarer nogenlunde til andelen af mænd og kvinder i FOA. Der er en overrepræsentation af tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter, der har svaret på undersøgelsen. Sektorer: Fordeling af besvarelser og samlet fordeling af FOAs medlemmer Procent af besvarelserne Procent af det samlede antal af FOAs medlemmer Social- og sundhedssektoren 66 % 55 % Pædagogisk sektor 19 % 27 % Kost- og servicesektoren 10 % 9 % Teknik- og service sektoren 5 % 6 % Uden sektor 0 % 3 % 10

11 Bilag: Spørgsmål stillet i FOAs Medlemspuls Hvad skal der især til for, at du og dine kolleger kan få mest mulig indflydelse på jeres arbejde? (sæt præcis 2 krydser) (1) At mine kolleger og jeg kommer med (flere) forslag til ændringer (2) At vi holder faste møder med ledelsen, hvor vi bl.a. drøfter forslag fra medarbejderne (3) At mine kolleger og jeg oftere mødes med vores leder på tomandshånd (4) At jeg får større mulighed for selv at tilrettelægge mit arbejde (5) At ledelsen lytter mere til vores forslag end i dag (6) Andet, skriv hvad: Hvad vil efter din mening især kunne fastholde folk på din arbejdsplads? (Prioritér de 3 vigtigste forhold ved at sætte præcis 3 krydser) (1) Højere løn (2) Efteruddannelse/kompetenceudvikling (3) Bedre muligheder for faglig udvikling (4) Bedre ledelse (5) Mindre arbejdspres (6) Mere tid til borgerne (7) Bedre seniorpolitik (8) Andet, skriv hvad: Har I på din arbejdsplads mulighed for at bruge jeres faglige viden og kunnen? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I ringe grad (4) Slet ikke Er der på din arbejdsplads afsat tid til, at I kan dele ny viden og nye metoder? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke (5) Ved ikke Hvad motiverer dig især i dit arbejde? (sæt præcis 3 krydser) (1) At vide, at jeg hjælper den ældre/barnet/patienten mv. (2) At arbejdsopgaverne interesserer mig/er spændende (3) Sammenholdet mellem kollegerne på min arbejdsplads (4) Ros og anerkendelse fra ledelsen (7) Ros og anerkendelse fra mine kolleger (5) Ros og anerkendelse fra brugere og pårørende (6) Min løn 11

12 Til sidst kommer der to spørgsmål om resultatløn. Resultatløn er løn, der efter aftale kan udløses, hvis man når nogle bestemte resultater eller mål (fx bedre kvalitet, højere effektivitet). Resultatløn kan være en individuel belønning eller en "kollektiv bonus", der er ligeligt fordelt på en gruppe af medarbejdere. Er du for eller imod, at man indfører resultatløn på din arbejdsplads som individuel belønning? (1) For (2) Imod (3) Ved ikke Er du for eller imod, at man indfører resultatløn på din arbejdsplads som kollektiv bonus? (1) For (2) Imod (3) Ved ikke 12

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen 20. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen De vigtigste konklusioner er: 86 % af FOAs medlemmer oplever, at deres arbejde i nogen eller høj grad er styret af tillid.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere