Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv"

Transkript

1 Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007

2 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede balance mv....6 Hvor tilfreds er du med placeringen af din arbejdstid (dvs. hvornår på døgnet og ugen du arbejder)?..6 I hvilken grad mener du, at dit familieliv er stressende?...8 I hvilken grad mener du, at dit arbejdsliv er stressende?...9 I hvilken grad mener du, at det at få hverdagen til at hænge sammen er stressende? Hvis du tager alt i betragtning, hvor tilfreds er du så med balancen mellem dit arbejdsliv og dit familieliv? Hvad kunne hjælpe dig med at få en (endnu) bedre balance mellem dit arbejdsliv og dit familieliv? Yderligere resultater fra undersøgelsen Arbejdet Hvis du kunne vælge din arbejdstid, ville du så: Har du mulighed for at forlade din arbejdsplads med kort varsel en times tid for at udrette et ærinde, uden at blive trukket i lønnen? Kan du fra dag til dag variere placeringen af din arbejdstid (fx for at gå til læge med syge børn eller til andre akutte behov) - Op til 2 timer, hvis du ønsker det? Kan du fra dag til dag variere placeringen af din arbejdstid (fx for at gå til læge med syge børn eller til andre akutte behov) - Mere end 2 timer, hvis du ønsker det? Kan din arbejdsgiver fra dag til dag variere placeringen af din arbejdstid - op til 2 timer? Kan din arbejdsgiver fra dag til dag variere placeringen af din arbejdstid - mere end 2 timer? Har du indflydelse på, hvornår din hovedferie bliver lagt? Har du mulighed for sommetider at arbejde hjemmefra i stedet for at møde på arbejde? Har du nogen opgaver, der kan løses hjemmefra? Vil du gerne have mulighed for at arbejde hjemmefra? Børn, familie og arbejde Har du børn under 18 år? Hvordan passes dit yngste barn? Hvor meget bliver der på din arbejdsplads taget særligt hensyn til ansatte med børn - ved placeringen af den daglige arbejdstid? Hvor meget bliver der på din arbejdsplads taget særligt hensyn til ansatte med børn - ved placeringen af ferie eller fridage? Hvor meget bliver der på din arbejdsplads taget hensyn til ansatte med børn - ved placeringen af møder?...21 Hvis du ser tilbage på det forløbne år, har barns 1. sygedag så dækket dit behov for fravær i forbindelse med børns sygdom? Hvordan blev dit syge barn så passet? Barsel til mænd Mener du, at der er brug for, at øremærke en større del af barselsorloven til faren? Vil din familie gøre brug af en særlig fædreorlov, hvis I får børn/flere børn? Bilagstabeller/baggrundsoplysninger Hvor arbejder du? Hvor mange timer arbejder du normalt om ugen, medregnet evt. overarbejde? På hvilket tidspunkt i døgnet arbejder du sædvanligvis? Hvor ofte arbejder du i weekenden? Sker det regelmæssigt, af og til, sjældent eller aldrig? Hvor lang tid tager det dig ca. at komme til eller fra arbejde på en normal arbejdsdag? Er du gift, samlevende eller enlig? Er din ægtefælle/samlever i arbejde for tiden? Er din ægtefælle/samlever offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? På hvilket tidspunkt i døgnet arbejder din ægtefælle sædvanligvis? Hvem udfører det daglige husarbejde i din familie? (indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring ol.) Metode

3 Side 3 af 34 Indledning Den 9. maj 2007 offentliggør Familie- og arbejdslivskommissionen sine bud på, hvordan familier i Danmark kan få en bedre balance mellem familie- og arbejdslivet. På den baggrund har FOA spurgt mere end medlemmer om deres familie- og arbejdsliv, herunder hvad der kunne forbedre balancen mellem familie- og arbejdslivet medlemmer har deltaget i undersøgelsen; det svarer til 60 % af de medlemmer, der blev inviteret til at være med % af de medvirkende medlemmer er kvinder. 45 % af deltagerne i undersøgelsen arbejder i ældreplejen, 20 % på daginstitution mv. eller i dagplejen, 13 % på sygehuse og 22 % på skoler, i socialpsykiatrien, kantiner mv. 64 % af svarpersonerne har fast dagarbejde, 59 % arbejder regelmæssigt i weekenden. Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse Mødre til små børn er mindre tilfredse med balancen mellem deres arbejdsliv og familieliv end de øvrige medlemmer af FOA Medlemmernes gennemsnitlige tilfredshed med balancen mellem deres arbejdsliv og familieliv er 4,51 målt på en skala fra 1-6, hvor 6 er meget tilfreds, og 1 er overhovedet ikke tilfreds. 17 % af medlemmerne ligger i den nedre halvdel af tilfredshedsskalaen (1-3) og de øvrige 83 % i den øvre halvdel af skalaen (4-6). 17 % eller 1 ud af 6 har svaret, at de er meget tilfredse, og 38 % har valgt den næstøverste grad af tilfredshed. Tilfredsheden er lidt mindre blandt medlemmer med børn under 18 år 2. Især de medlemmer, der har små børn (0-5 år), er mindre tilfredse samlet set. Arbejdslivet er mere stressende end familielivet Medlemmerne er blevet spurgt i hvilken grad de mener, at deres arbejdsliv henholdsvis familieliv er stressende. 61 % mener, at deres arbejdsliv i høj grad eller i nogen grad er stressende. For medlemmer med små børn (0-5 år) er den tilsvarende andel 71 %. 26 % mener, at deres familieliv i høj grad eller i nogen grad er stressende. Medlemmer med børn finder deres familieliv mere stressende end medlemmer uden børn. Det gælder især medlemmer med mindre børn - der er således 55 % af de medlemmer, som har mindst ét børn på 0-5 år, som i høj grad eller i nogen grad mener, at deres familieliv er stressende. 4 ud 10 medlemmer mener, at det er stressende at få hverdagen til at hænge sammen 38 % mener, at det i høj grad eller i nogen grad er stressende at få hverdagen til at hænge sammen. Blandt medlemmer med små børn (mindst ét på 0-5 år) er der 61%, der mener dette. 4 ud af 10 medlemmer med børn mener, at der slet ikke tages hensyn til ansatte med børn, når der tilrettelægges møder på deres arbejdsplads Det samme siger 3 ud af 10 med hensyn til placeringen af den daglige arbejdstid. Når det gælder ferie og fridage, tages der mere hensyn til børnefamilierne. 1 Undersøgelsen er gennemført i perioden april 2007 via FOAs internetbaserede medlemspanel MedlemsPulsen. Kun erhvervsaktive medlemmer er indbudt til at deltage. Ledige medlemmer, medlemmer på orlov og lign. (8 % af de adspurgte) er kun blevet stillet spørgsmål om barselsorlov til mænd. 2 Børn skal herefter forstås som børn under 18 år. 3

4 Side 4 af 34 Der er et stort ønske om at kunne arbejde henholdsvis mere og mindre i perioder Medlemmerne er blevet bedt om at pege på, hvad der kunne hjælpe dem med at få en (endnu) bedre balance mellem deres arbejdsliv og familieliv. En række svarmuligheder har kunnet vælges, og der har desuden været mulighed for at tilføje yderligere emner. Ser man på svarene fra samtlige medlemmer i undersøgelsen, er det svar, som flest har markeret, at få mulighed for at arbejde henholdsvis mere og mindre i perioder. 43 % af samtlige medlemmer har sat kryds ved denne svarkategori. 1/3 ønsker en mere fleksibel arbejdstid, 1/4 bedre åbningstider hos lægen, offentlige myndigheder og lign. 1/5 ønsker frihed til lægebesøg. Endelig er der mange, som i deres kommentarer har peget på, at de ønsker at arbejde i færre weekender fx hver tredje i stedet for hver anden. Der er ganske mange medlemmer, som skriver, at de er godt tilfredse med balancen mellem deres arbejdsliv og familieliv - fx udtrykt i følgende kommentar: " Jeg går glad på arbejde og går glad hjem igen". Forældre til små børn ønsker bl.a. mere frihed ved børns sygdom Topscoreren blandt medlemmer med mindst ét barn i alderen 0-5 år er ønsket om mere frihed ved børns sygdom. 66 % eller 2/3 peger på, at det ville kunne hjælpe dem til at få en bedre balance mellem deres arbejdsliv og familieliv. For mere end halvdelen (53 %) af disse medlemmer gælder, at barns 1. sygedag ikke har dækket det behov, de har haft for at passe syge børn i det forløbne år. 1/4 ønsker bedre åbningstider i daginstitutioner/dagpleje. Småbørnsmødrene udfører det meste af det daglige husarbejde 38 % af de kvindelige medlemmer, der har mindst ét barn i alderen 0-5 år, arbejder 37 timer eller mere om ugen. 48 % arbejder timer. De fleste er gift eller samlevende med en partner, som arbejder fuld tid (eller mere). De gifte/samlevende medlemmer er blevet spurgt, hvordan det daglige husarbejde er fordelt. 71 % af småbørnsmødrene svarer, at de selv står for noget mere eller meget mere af dette arbejde end deres partner. 28 % oplyser, at man deles nogenlunde om opgaverne, og 1 % oplyser, at deres partner udfører mere af arbejdet, end de selv gør. Et lille flertal for at øremærke en større del af barselsorloven til faren Næsten halvdelen af medlemmerne (46 %) har ikke taget stilling til, om der er brug for at øremærke en større del af barselsorloven til faren. Blandt dem, der har taget stilling, er der et lille flertal for et sådant initiativ. Blandt de medlemmer, som har børn, er et lille flertal modstandere af tanken. De mandlige medlemmer har i højere grad end de kvindelige medlemmer forholdt sig til forslaget og de er mere positive over for det end kvinderne. 4

5 Side 5 af 34 Lavere tilfredshed og mere stress i FOA-børnefamilier end i børnefamilier i øvrigt En del af spørgsmålene i denne undersøgelse har Socialforskningsinstituttet (SFI) også stillet i en landsdækkende undersøgelse for Familie- og arbejdslivskommissionen 3. SFI s undersøgelse vedrører par med mindst ét barn i alderen 0-10 år. Svarene fra kvinderne i SFI-undersøgelsen sammenlignes i det følgende med svarene fra de kvindelige FOAmedlemmer med børn i samme aldersgruppe. Kvinderne i FOA er mindre tilfredse end kvinderne i SFI s undersøgelse. Den gennemsnitlige tilfredshed med den samlede balance mellem familie- og arbejdslivet er således 4,28 blandt FOA-mødrene mod 4,87 i SFI-undersøgelsen. Også arbejdstidens placering (hvornår på døgnet og ugen man arbejder) er de kvinder i FOA, der har mindst ét barn i alderen 0-10 år, mindre tilfredse med. Den gennemsnitlige tilfredshed er 4,78 mod 5,25 i SFI s undersøgelse. Hvis man mener, at ens arbejdsliv i høj grad eller i nogen grad er stressende, omtales man i SFI s undersøgelse som en person med et stressende arbejdsliv. Ud fra denne afgrænsning er der relativt flere mødre i FOAs undersøgelse end i SFI s undersøgelse, som mener, at deres arbejdsliv er stressende. Det samme gælder med hensyn til familielivet. Der er således 65 % eller næsten 2/3 af de kvindelige FOA-medlemmer, der har et stressende arbejdsliv. Den tilsvarende andel i SFI-undersøgelsen er 51 % eller lidt over halvdelen. Næsten halvdelen (48 %) af kvinderne i FOA mener, at deres familieliv er stressende det samme gjaldt 25 % af kvinderne i SFI s undersøgelse. Også når det handler om at få hverdagen til at hænge sammen, er der flere af FOAs medlemmer, der mener, at det i høj grad eller i nogen grad er stressende. Det samme gælder lidt over halvdelen (54 %) mod 44 % i SFI s undersøgelse. 3 Mette Deding, Mette Lausten og Angelo Andersen: Børnefamiliernes balance mellem familie- og arbejdsliv. Socialforskningsinstituttet, (O6:32). Tilgængelig på bl.a. 5

6 Side 6 af 34 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede balance mv. Hvor tilfreds er du med placeringen af din arbejdstid (dvs. hvornår på døgnet og ugen du arbejder)? 50% 45% 44% 40% 35% 30% 28% 25% 20% 15% 16% 10% 5% 0% 1% 1 (overhovedet ikke tilfreds) 3% 9% (meget tilfreds) Langt de fleste ligger i den positive ende med hensyn til deres tilfredshed med placeringen af deres arbejde. 72 % placerer sig således på 5 og 6 på skalaen hvor 6 er meget tilfreds. 44 % er meget tilfredse. Fordelt på arbejdssted: 1 (overhovedet ikke tilfreds) (meget tilfreds) Andet, skriv hvad: 1% 3% 9% 13% 22% 53% Sygehus 1% 4% 12% 23% 27% 32% Dagpleje 1% 2% 11% 19% 33% 35% Daginstitution/SFO ol. 0% 1% 5% 10% 32% 52% Plejehjem1% 4% 10% 15% 30% 40% Hjemmeplejen 1% 3% 5% 16% 26% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6

7 Side 7 af 34 Det er på sygehusene, at der er færrest, der er tilfredse med placeringen af deres arbejdstid. 32 % angiver at være meget tilfredse. Ansatte i dagplejen skiller sig ligeledes ud ved kun at have 35 %, der erklærer sig meget tilfredse med placeringen af deres arbejdstid. Det går igen i svarene på et senere spørgsmål om, hvad der kan give en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. Her svarer mange af dagplejerne, at det bl.a. kan være svært at nå at købe ind på grund af deres arbejdstid. Der er ikke nogen store forskelle mellem mænd og kvinder i besvarelsen af dette spørgsmål. Fordelt på hvilket tidspunkt i døgnet arbejder du på: 1 (overhovedet ikke tilfreds) (meget tilfreds) Andet, skriv 2% 11% 11% 21% 53% Skiftende arbejdstider med natarbejde 1% 9% 19% 32% 24% 16% Skiftende arbejdstider uden natarbejde1% 7% 20% 22% 33% 17% Fast natarbejde (Overvejende mellem kl. 22 og 06) 2% 9% 15% 21% 51% Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 15 og 24) 1% 2% 12% 10% 26% 50% Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 18) 1% 2% 5% 15% 28% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er tydeligt, at medlemmer med skiftende arbejdstider er mere utilfredse med placeringen af deres arbejdstid end medlemmer med fast arbejdstid, hvad enten det er fast om dagen, natten eller aftenen. 7

8 Side 8 af 34 Fordelt på udbredelsen af weekendarbejde: 1 (overhovedet ikke tilfreds) (meget tilfreds) Aldrig 1% 6% 12% 24% 58% Sjældent 1% 2% 2% 6% 30% 59% Af og til0% 2% 9% 17% 26% 45% Regelmæssigt 1% 4% 11% 20% 29% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der er noget, der tyder på, at weekendarbejde spiller en rolle for, hvor tilfreds man er med placeringen af arbejdstiden. Således svarer kun 64 % af respondenterne med regelmæssigt weekendarbejde i den høje ende (5 eller 6) mod 89 % hos dem, der sjældent har weekendarbejde og 82 % blandt dem, der aldrig har weekendarbejde. I hvilken grad mener du, at dit familieliv er stressende? Fordelt på yngste barns alder og alle medlemmer: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle medlemmer 2% 24% 28% 46% Medlemmer uden børn 2% 16% 35% 48% år 2% 23% 29% 47% 6-10 år 4% 14% 43% 39% 0-5 år 8% 10% 35% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 8

9 Side 9 af % af respondenterne med børn mellem 0 og 5 år angiver, at deres familieliv i nogen eller høj grad er stressende. Blandt samtlige medlemmer er tallet 26 % og blandt medlemmer uden børn 18 %. I hvilken grad mener du, at dit arbejdsliv er stressende? Fordelt på yngste barns alder: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle medlemmer 8% 17% 31% 44% Medlemmer uden børn 9% 16% 32% 44% år 8% 19% 30% 43% 6-10 år 8% 19% 31% 43% 0-5 år 4% 21% 25% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 71 % af respondenterne med børn mellem 0 og 5 år svarer, at deres arbejdsliv i høj eller nogen grad er stressende. For samtlige respondenter er andelen 61 %, og for respondenter uden børn er den 60 %. Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet, skriv hvad: I høj grad 23% 21% 21% 7% 19% 11% I nogen 45% 45% 44% 45% 41% 42% grad I mindre 26% 28% 28% 39% 33% 36% grad Slet ikke 6% 6% 8% 9% 7% 11% I alt Ansatte i dagplejen har den laveste andel, 52 %, der finder deres arbejdsliv stressende i høj eller nogen grad. I hjemmeplejen er den tilsvarende andel 68 %. 9

10 Side 10 af 34 I hvilken grad mener du, at det at få hverdagen til at hænge sammen er stressende? Fordelt på børn: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle medlemmer 6% 16% 32% 46% Medlemmer uden børn 4% 21% 27% 49% år 6% 14% 36% 45% 6-10 år 5% 10% 44% 42% 0-5 år 7% 16% 33% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 38 % af samtlige medlemmer finder det i høj eller nogen grad stressende at få hverdagen til at hænge sammen mod 61 % af de medlemmer, der har børn på 0-5 år. Hvis du tager alt i betragtning, hvor tilfreds er du så med balancen mellem dit arbejdsliv og dit familieliv? 1 (overhovedet ikke tilfreds) (meget tilfreds) Alle medlemmer 1% 3% 13% 29% 38% 17% Ingen børn 1% 3% 11% 27% 39% 20% år 1% 3% 14% 30% 36% 16% 6-10 år 2% 5% 13% 28% 42% 10% 0-5 år 1% 4% 18% 39% 29% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10

11 Side 11 af 34 Kun 38 % af de medlemmer, der har mindst ét barn på 0-5 år ligger i den høje ende med hensyn til tilfredsheden med balancen mellem arbejdsliv og familieliv. Blandt samtlige medlemmer er andelen 55 %. Hvad kunne hjælpe dig med at få en (endnu) bedre balance mellem dit arbejdsliv og dit familieliv? Respondenter Procent Mere fleksible ansættelsesforhold % Mere fleksibel arbejdstid % Mere frihed ved børns sygdom % Frihed til lægebesøg mv % Bedre åbningstider i daginstitutioner/dagpleje 98 5% Bedre åbningstider hos lægen, offentlige myndigheder ol % Mulighed for at arbejde henholdsvis mere og mindre i % perioder Andet, skriv hvad: % I alt % Fordelt på børn: Børn Ingen børn Mere fleksible ansættelsesforhold 21% 21% Mere fleksibel arbejdstid 36% 29% Mere frihed ved børns sygdom 34% 1% Frihed til lægebesøg mv. 26% 16% Bedre åbningstider i daginstitutioner/dagpleje 9% 1% Bedre åbningstider hos lægen, offentlige myndigheder ol. 28% 22% Mulighed for at arbejde henholdsvis mere og mindre i 42% 44% perioder Andet, skriv hvad: 18% 28% I alt Der er stor interesse for at få mulighed for at arbejde henholdsvis mere og mindre i perioder. 11

12 Side 12 af 34 Fordelt på yngste barns alder: 0-5 år 6-10 år år Mere fleksible ansættelsesforhold 20% 21% 22% Mere fleksibel arbejdstid 35% 36% 36% Mere frihed ved børns sygdom 66% 51% 16% Frihed til lægebesøg mv. 20% 32% 25% Bedre åbningstider i daginstitutioner/dagpleje 23% 15% 2% Bedre åbningstider hos lægen, offentlige myndigheder ol. 24% 31% 29% Mulighed for at arbejde henholdsvis mere og mindre i 44% 37% 43% perioder Andet, skriv hvad: 15% 13% 21% I alt Hovedparten af kommentarerne til dette spørgsmål går på flere senioraftaler, færre eller ingen vagter i weekenden og på helligdage, og så er der en stor del, der også siger at de er godt tilfredse. 12

13 Side 13 af 34 Yderligere resultater fra undersøgelsen Arbejdet Hvis du kunne vælge din arbejdstid, ville du så: Kvinde Mand I alt Arbejde færre timer (og dermed tjene 16% 10% 15% mindre) Arbejde flere timer (og dermed tjene mere) 13% 16% 13% Arbejde samme antal timer til samme 72% 74% 72% indkomst I alt Langt størstedelen (72 %) svarer, at de ville arbejde samme antal timer til samme indkomst. Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution /SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet, skriv hvad: Arbejde færre timer (og dermed 10% 8% 14% 48% 11% 13% tjene mindre) Arbejde flere timer (og dermed 13% 18% 14% 1% 11% 14% tjene mere) Arbejde samme antal timer til 77% 74% 72% 51% 78% 73% samme indkomst I alt Dagplejerne skiller sig ud ved, at 48 % af dem ønsker at arbejde færre timer og dermed tjene mindre. Omvendt vil 18 % af de ansatte på plejehjem gerne arbejde flere timer og dermed tjene mere. Fordelt på alder: Arbejde færre timer (og dermed tjene mindre) Arbejde samme antal timer til samme indkomst Arbejde flere timer (og dermed tjene mere) 90% 80% 70% Andel respondenter 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% og derover Alder 13

14 Side 14 af 34 Der er en tendens til, at den andel af medlemmerne, der ønsker at arbejde flere timer og dermed tjene mere, falder med alderen. Andelen, der ønsker at arbejde færre timer, topper omkring de årige, mens andelen, der vil arbejde samme antal timer til samme indkomst, stiger med alderen. Fordelt på ugentlig arbejdstid: 0-29 timer ugentligt timer timer over 40 timer Arbejde færre timer (og dermed tjene 4% 9% 14% 39% mindre) Arbejde flere timer (og dermed tjene mere) 23% 18% 7% 5% Arbejde samme antal timer til samme 74% 73% 79% 56% indkomst I alt Ikke overraskende vil flere gerne arbejde mindre, jo højere ugentlig arbejdstid, de har. Samtidig er der 23 % af de medlemmer, der arbejder 0-29 timer om ugen, som gerne vil arbejde mere. Har du mulighed for at forlade din arbejdsplads med kort varsel en times tid for at udrette et ærinde, uden at blive trukket i lønnen 4? Respondenter Procent Ja % Nej % I alt % Et lille flertal af medlemmerne kan svare ja til ovennævnte spørgsmål. Der er færrest, der svarer ja i Social- og sundhedssektoren. Samme spørgsmål blev stillet i LO s Frihedsundersøgelse fra 2003, hvor et bredt udsnit af lønmodtagere medvirkede. Her svarede 78 % eller mere end 3 ud af 4 ja til spørgsmålet. Blandt de offentligt ansatte i undersøgelsen var ja-procenten lavere end blandt de privat ansatte nemlig 73 mod 81. Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Sygehus Andet, skriv hvad: Ja 40% 46% 71% 46% 65% Nej 60% 54% 29% 55% 36% I alt Dagplejere er ikke med i denne opgørelse. 14

15 Side 15 af % af de medlemmer, der arbejder i en daginstitution eller SFO har mulighed for at gå en times tid mod 40 % i hjemmeplejen og 46 % på henholdsvis plejehjem og sygehuse. Kan du fra dag til dag variere placeringen af din arbejdstid (fx for at gå til læge med syge børn eller til andre akutte behov) - Op til 2 timer, hvis du ønsker det 5? Respondenter Procent Ja % Nej % I alt % Over halvdelen af medlemmerne kan fra dag til dag variere placeringen af deres arbejdstid med op til 2 timer. Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Sygehus Andet, skriv hvad: Ja 46% 49% 71% 51% 67% Nej 54% 51% 29% 49% 33% I alt Der er flest, der kan variere deres arbejdstid med op til 2 timer blandt ansatte i daginstitutioner/sfo ol. og færrest i hjemmeplejen. Kan du fra dag til dag variere placeringen af din arbejdstid (fx for at gå til læge med syge børn eller til andre akutte behov) - Mere end 2 timer 6, hvis du ønsker det? Respondenter Procent Ja % Nej % I alt % 58 % har ikke mulighed for at variere placeringen af deres arbejdstid med mere end 2 timer. 5 Dagplejere er ikke med i denne opgørelse. 6 Dagplejere er ikke med i denne opgørelse. 15

16 Side 16 af 34 Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Sygehus Andet, skriv hvad: Ja 32% 33% 57% 38% 58% Nej 68% 67% 43% 62% 42% I alt Der er flest med mulighed for at variere placeringen af arbejdstiden blandt ansatte i daginstitutioner. Kan din arbejdsgiver fra dag til dag variere placeringen af din arbejdstid - op til 2 timer? Respondenter Procent Ja % Nej % I alt % Flertallet svarer, at deres arbejdsgiver ikke fra dag til dag kan variere deres arbejdstid op til 2 timer. Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution /SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet, skriv hvad: Ja 42% 43% 67% 49% 39% 46% Nej 58% 57% 33% 51% 62% 54% I alt Det er især i daginstitutioner/sfo ol., at arbejdsgiveren kan variere arbejdstiden med op til 2 timer fra dag til dag. Kan din arbejdsgiver fra dag til dag variere placeringen af din arbejdstid - mere end 2 timer? Respondenter Procent Ja % Nej % I alt % 68 % eller mere end 2/3 svarer nej til, at deres arbejdsgiver fra dag til dag kan variere placeringen af deres arbejdstid med mere end 2 timer. 16

17 Side 17 af 34 Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet, skriv hvad: Ja 27% 32% 51% 14% 38% 36% Nej 73% 68% 49% 86% 62% 64% I alt % af de ansatte i daginstitutioner svarer at deres arbejdsgiver kan variere placeringen af deres arbejdstid med mere end 2 timer fra dag til dag. Har du indflydelse på, hvornår din hovedferie bliver lagt? Respondenter Procent Ja % Nej % I alt % 90 % har indflydelse på, hvornår deres hovedferie bliver lagt. Dette spørgsmål indgik også i LO s Frihedsundersøgelse fra % af de lønmodtagere, der medvirkede i denne undersøgelse, svarede ja til, at de havde indflydelse på placeringen af deres hovedferie, og 17 % svarede nej. Relativt færre offentligt end privat ansatte svarede ja til spørgsmålet 78 % mod 86 % af de privat ansatte. Fordelt på sektorer: Kost- og servicesektoren Pædagogisk sektor Social- og sundhedssektoren Teknikog service sektoren Ja 81% 88% 93% 78% Nej 19% 12% 7% 22% I alt Teknik- og servicesektoren ligger i bund, med 78 %, der har indflydelse på hvornår deres hovedferie bliver lagt mod 93 % i Social- og sundhedssektoren. Det kan skyldes at mange i Teknik- og servicesektoren er ansat på folkeskoler, der er lukkede i perioder. Tallet er dog stadig over tallene fra LO s frihedsundersøgelse. Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet, skriv hvad: Ja 93% 94% 84% 90% 91% 85% Nej 7% 6% 16% 10% 9% 15% I alt

18 Side 18 af 34 Den andel, der har indflydelse på, hvornår deres hovedferie bliver lagt, er lavest blandt medlemmer, der arbejder på en daginstitution/i SFO ol. Har du mulighed for sommetider at arbejde hjemmefra i stedet for at møde på arbejde? Dette spørgsmål er ikke stillet til dagplejerne. Respondenter Procent Ja 123 6% Nej % I alt % 94 % har ikke mulighed for at arbejde hjemmefra. Fordelt på tillidshverv: Sikkerhedsrepræsentanter Tillidsrepræsentanter Både-og Ingen tillidshverv Ja 6% 15% 9% 5% Nej 94% 86% 91% 95% I alt Der er markant flere tillidsrepræsentanter, som har mulighed for at arbejde hjemmefra. Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution /SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet, skriv hvad: Ja 5% 3% 4% 0% 7% 13% Nej 95% 98% 96% 0% 93% 87% I alt Muligheden for hjemmearbejde er størst hos ansatte på sygehuse, hvis der ses bort fra Andet kategorien. Her svarer 7 %, at de har mulighed for at arbejde hjemmefra. Har du nogen opgaver, der kan løses hjemmefra? (Dette spørgsmål er ikke stillet til dagplejerne) Respondenter Procent I høj grad 20 1% I nogen 137 8% grad I ringe % grad Slet ikke % I alt % 18

19 Side 19 af % oplyser, at de slet ikke har nogen opgaver, der kan løses hjemmefra. Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Sygehus Andet, skriv hvad: I høj grad 1% 2% 0% 1% 1% I nogen 6% 8% 14% 4% 8% grad I ringe 15% 19% 44% 15% 24% grad Slet ikke 78% 72% 43% 80% 67% I alt Medlemmer, der arbejder i daginstitution/sfo, angiver i højere grad end de øvrige, at de har nogen opgaver, som kan løses hjemmefra. Vil du gerne have mulighed for at arbejde hjemmefra? (Dette spørgsmål er ikke stillet til dagplejerne) Respondenter Procent Ja % Nej % I alt % Godt en fjerdedel vil gerne have mulighed for at arbejde hjemmefra. Fordelt på sektor: Kost- og servicesektoren Pædagogisk sektor Social- og sundhedssektoren Teknikog service sektoren Ja 17% 34% 26% 28% Nej 83% 67% 75% 72% 34 % i Pædagogisk sektor vil gerne have mulighed for at arbejde hjemmefra mod 17 % i Kostog servicesektoren. Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Sygehus Andet, skriv hvad: Ja 26% 23% 32% 23% 27% Nej 74% 77% 68% 77% 73% 19

20 Side 20 af 34 I alt Det er primært blandt ansatte i daginstitutioner, at der er ønske om at arbejde hjemmefra. Næsten en tredjedel svarer ja til spørgsmålet. Børn, familie og arbejde Har du børn under 18 år? (Her tænkes kun på dine egne børn (biologiske børn eller adoptivbørn) og ikke på din partners eventuelle særbørn) Respondenter Procent Ja % Nej % I alt % 43 % har børn under 18. Alder på yngste barn: Respondenter Procent 0-5 år % 6-10 år % % år I alt % Gennemsnitsalderen for det yngste barn i undersøgelsen er 10,5 år. Langt de fleste (95 %) angiver, at deres yngste barn bor hos dem det meste af tiden. Hvordan passes dit yngste barn? Fordelt på yngste barns alder: 0-5 år 6-10 år år I dagpleje 20% 0% 0% I vuggestue 10% 0% 0% I børnehave 58% 7% 0% I integreret institution 5% 0% 0% I fritidshjem/sfo 2% 64% 7% Mit yngste barn passes ikke uden for 6% 29% 93% hjemmet I alt

21 Side 21 af 34 Hvor meget bliver der på din arbejdsplads taget særligt hensyn til ansatte med børn - ved placeringen af den daglige arbejdstid? (Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer med børn) Respondenter Procent I høj grad % I nogen % grad I mindre % grad Slet ikke % I alt % 30 % siger, at der slet ikke tages hensyn til medarbejdere med børn ved placeringen af den daglige arbejdstid. Besvarelsen er nogenlunde ens, når der ses på yngste barns alder. Hvor meget bliver der på din arbejdsplads taget særligt hensyn til ansatte med børn - ved placeringen af ferie eller fridage? Det ser ud til, at der bliver taget mere hensyn til medarbejdere med børn ved placeringen af ferie eller fridage end ved placeringen af den daglige arbejdstid. (Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer med børn). Fordelt på yngste barns alder: 0-5 år 6-10 år I alt år I høj grad 31% 23% 27% 27% I nogen 41% 48% 43% 44% grad I mindre 12% 14% 16% 15% grad Slet ikke 16% 14% 15% 15% I alt Hvor meget bliver der på din arbejdsplads taget hensyn til ansatte med børn - ved placeringen af møder? Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer med børn. Respondenter Procent I høj grad 90 10% I nogen % grad I mindre % 21

22 Side 22 af 34 grad Slet ikke % I alt % Hele 38 % mener, at der slet ikke tages hensyn til medarbejdere med børn ved placeringen af møder. Det er især medlemmer med små børn, der mener, at der ikke tages hensyn til medarbejdere med børn ved placeringen af møder. Hvis du ser tilbage på det forløbne år, har barns 1. sygedag så dækket dit behov for fravær i forbindelse med børns sygdom? (Spørgsmålet er kun stillet til respondenter med børn) Respondenter Procent Ja % Nej % Jeg har ikke haft syge børn, der skulle % passes I alt % Halvdelen af de, der har haft syge børn, der skulle passes, har fået deres behov dækket af barns 1. sygedag. Fordelt på yngste barns alder: 0-5 år 6-10 år år Ja 34% 31% 25% Nej 53% 41% 13% Jeg har ikke haft syge børn, der skulle 14% 29% 62% passes I alt % af respondenterne med børn i alderen 0-5 år mener ikke, at barns 1. sygedag har dækket deres behov for fravær i forbindelse med børns sygdom. Fordelt på køn: Kvinde Mand Ja 26% 44% Nej 28% 21% Jeg har ikke haft syge børn, der skulle 46% 35% passes I alt

23 Side 23 af 34 Mænd svarer i højere grad end kvinder, at deres behov for fravær i forbindelse med barns sygdom har været dækket af barns 1. sygedag. Hvordan blev dit syge barn så passet? Respondenter Procent Jeg tog ferie eller lignende 85 33% Min ægtefælle/samlever tog ferie eller 81 31% lignende Der var andre der passede mit barn (fx % familie) Andet 45 17% I alt % Under andet skriver flere, at de selv meldte sig syge, eller at de lod barnet være alene hjemme. Fordelt på yngste barns alder: 0-5 år 6-10 år år Jeg tog ferie eller lignende 46% 29% 23% Min ægtefælle/samlever tog ferie eller 39% 31% 23% lignende Der var andre der passede mit barn (fx. 53% 62% 42% familie) Andet 13% 12% 31% I alt Det er primært medlemmer med børn under 5 år, der bliver nødt til at tage ferie for at dække behovet for barns første sygedag. Fordelt på køn: Kvinde Mand Jeg tog ferie eller lignende 31% 48% Min ægtefælle/samlever tog ferie eller 30% 44% lignende Der var andre der passede mit barn (fx. 54% 48% familie) Andet 19% 4% I alt Barsel til mænd Mener du, at der er brug for, at øremærke en større del af barselsorloven til faren? Respondenter Procent Ja % Nej % Ved ikke % 23

24 Side 24 af 34 I alt % Et flertal af dem, der har taget stilling, mener, at der er behov for at øremærke en større del af barselsorloven til faren. Fordelt på børn: Ja Nej Ja 27% 29% Nej 32% 19% Ved 41% 52% ikke I alt Fordelt på yngste barns alder: 0-5 år 6-10 år år Ja 30% 24% 26% Nej 47% 33% 27% Ved 23% 43% 46% ikke I alt Fordelt på køn: Kvinde Mand Ja 27% 43% Nej 25% 28% Ved 48% 29% ikke I alt Mændene er generelt mere afklarede (29 % svarer ved ikke mod 48 % af kvinderne), og 43 % mener, at der er behov for at øremærke en større del af barselsorloven til faren. Fordelt på alder: og derover Ja 42% 37% 33% 28% 26% 27% 29% 30% 27% Nej 25% 31% 39% 36% 25% 25% 22% 19% 15% Ved 33% 31% 28% 36% 49% 47% 49% 51% 58% ikke I alt

25 Side 25 af 34 Vil din familie gøre brug af en særlig fædreorlov, hvis I får børn/flere børn? Respondenter Procent Ja % Nej 221 9% Ved ikke 143 6% Spørgsmålet er ikke relevant for % mig I alt % Et flertal af de spørgsmålet er relevant for, siger, at de ville gøre brug af en særlig fædreorlov. Fordelt på børn: 0-5 år 6-10 år år Medlemmer uden børn Ja 31% 13% 11% 8% Nej 22% 17% 9% 5% Ved ikke 17% 9% 6% 4% Spørgsmålet er ikke relevant for 29% 61% 74% 84% mig I alt Fordelt på køn: Kvinde Mand Ja 10% 21% Nej 9% 8% Ved ikke 6% 6% Spørgsmålet er ikke relevant for 74% 65% mig I alt Fordelt på alder: og derover Ja 33% 39% 35% 22% 15% 7% 6% 5% 6% Nej 17% 20% 20% 20% 9% 8% 7% 4% 3% Ved ikke 17% 20% 19% 14% 5% 3% 4% 3% 4% Spørgsmålet er ikke 33% 22% 26% 45% 71% 82% 83% 88% 86% relevant for mig I alt

26 Side 26 af 34 Bilagstabeller/baggrundsoplysninger Hvor arbejder du? Respondenter Procent Hjemmeplejen % Plejehjem % Daginstitution/SFO 188 8% ol. Dagpleje % Sygehus % Andet, skriv hvad: % I alt % En fjerdedel af respondenterne er ansat på plejehjem. Der er en stor andel, der svarer andet. En nærmere analyse af disse viser følgende fordeling: Respondenter Procent af samlede Skole 41 2% Institution (ikke børne) 46 2% Bocentre 87 4% Andet indenfor 29 1% ældreplejen Privat 31 1% Psykiatrien 72 3% Rengøring 26 1% Transport 18 1% Genoptræningsområdet 35 2% Kommunal forvaltning 20 1% Kantine 25 1% Brandvæsenet 7 0% Andet 80 4% Der er store grupper, der er beskæftiget på institutioner for voksne (ældre, handicappede mv.) og en del, der arbejder på bocentre. En anden stor gruppe er ansatte indenfor psykiatrien. Det har dog ikke umiddelbart været muligt at bruge denne opdeling i analysen af de øvrige resultater, men det er værd at holde sig for øje, hvem den store Andet kategori dækker over. 26

27 Side 27 af 34 Fordelt på køn: Kvinde Mand I alt Hjemmeplejen 22% 6% 20% Plejehjem 27% 9% 25% Daginstitution/SFO 8% 11% 8% ol. Dagpleje 13% 3% 12% Sygehus 12% 22% 13% Andet, skriv hvad: 19% 50% 22% I alt Kønsfordelingen viser, at mændene især arbejder på sygehusene og i Andet -kategorien. Generelt er mange af FOAs mandlige medlemmer beskæftiget i Teknik- og Servicesektoren, og netop denne sektor fylder meget i Andet -kategorien. Hvor mange timer arbejder du normalt om ugen, medregnet evt. overarbejde? Respondenterne arbejder i gennemsnit 35 timer om ugen. Fordelt på intervaller fås følgende: Kvinde Mand Alle 0-29 timer 16% 8% 15% ugentligt timer 43% 10% 39% timer 25% 64% 29% over 40 timer 17% 18% 17% I alt En stor del af kvinderne, 43 %, arbejder mellem 30 og 36 timer om ugen. 42 % af kvinderne arbejder fuld tid eller mere mod 82 % af mændene. På hvilket tidspunkt i døgnet arbejder du sædvanligvis? Respondenter Procent Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og % 18) Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 15 og % 24) Fast natarbejde (Overvejende mellem kl. 22 og 117 5% 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde 210 9% Skiftende arbejdstider med natarbejde 162 7% Andet, skriv 53 2% I alt % 64 % eller næsten 2/3 har fast dagarbejde. 27

28 Side 28 af 34 Fordelt på køn: Kvinde Mand Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 65% 54% 18) Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 15 og 12% 6% 24) Fast natarbejde (Overvejende mellem kl. 22 og 5% 7% 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde 9% 14% Skiftende arbejdstider med natarbejde 6% 14% Andet, skriv 2% 5% I alt Kønsfordelingen viser, at skiftende arbejdstider er mere udbredt for mænd end for kvinder. Mange mænd er ansat på sygehuse eller i Andet -kategorien. Nedenstående tabel med placeringen af arbejdstiden fordelt på arbejdssted viser, at det netop er her, at skiftende arbejdstider er særlig udbredt. Fordelt på arbejdssted: Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution /SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet, skriv hvad: Fast dagarbejde (overvejende 74% 55% 94% 98% 30% 57% mellem kl. 06 og 18) Fast aftenarbejde (overvejende 17% 23% 1% 0% 9% 5% mellem kl. 15 og 24) Fast natarbejde (Overvejende 6% 8% 0% 0% 7% 5% mellem kl. 22 og 06) Skiftende arbejdstider uden 2% 10% 4% 2% 16% 17% natarbejde Skiftende arbejdstider med 1% 2% 1% 0% 35% 9% natarbejde Andet, skriv 1% 1% 1% 0% 2% 7% Fordelt på børn: Børn under 18 Ingen børn under 18 Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og 69% 61% 18) Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 15 og 7% 15% 24) Fast natarbejde (Overvejende mellem kl. 22 og 5% 6% 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde 9% 9% Skiftende arbejdstider med natarbejde 8% 7% Andet, skriv 2% 3% I alt

29 Side 29 af 34 Der er flere uden børn, der har fast aftenarbejde, og flere med børn, der har fast dagarbejde. Hvor ofte arbejder du i weekenden? Sker det regelmæssigt, af og til, sjældent eller aldrig? Respondenter Procent Regelmæssigt % Af og til 106 5% Sjældent 210 9% Aldrig % I alt % Langt de fleste af respondenterne, 59 %, arbejder regelmæssigt i weekenden. Der er dog ikke spurgt til hvad de forstår ved regelmæssigt, så regelmæssigt kan være alt fra hver anden weekend til en gang hver anden måned. Fordelt på arbejdssted: Hvor ofte arbejder du i weekenden? Sker det regelmæssigt, af og til, sjældent eller aldrig? x Hvor arbejder du? Hjemmeplejen Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet, skriv hvad: Regelmæssigt 85% 84% 3% 1% 80% 44% Af og til 3% 3% 4% 2% 6% 10% Sjældent 4% 4% 38% 3% 6% 16% Aldrig 9% 9% 55% 95% 8% 30% I alt Det er især ansatte i hjemmeplejen, på plejehjem og på sygehuse, der har regelmæssigt weekendarbejde. Hvor lang tid tager det dig ca. at komme til eller fra arbejde på en normal arbejdsdag? (Her skal du medregne transporttid og ventetid men ikke tid til at aflevere børn. (Her tænkes kun på turen den ene vej, og det er valgfrit hvilken en, du svarer ud fra.) Gennemsnittet er her 18 minutter. Maksimum er på 180 minutter og minimum er 0. Når der ses bort fra dagplejerne stiger den gennemsnitlige transporttid den ene vej til 20 minutter. 29

30 Side 30 af 34 Er du gift, samlevende eller enlig? Respondenter Procent Gift/samlevende % Enlig % I alt % Er din ægtefælle/samlever i arbejde for tiden? 88 % erklærer, at deres ægtefælle er i arbejde. Er din ægtefælle/samlever offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? Respondenter Procent Offentligt % ansat Privat ansat % Selvstændig 114 7% I alt % 66 % har ægtefæller/samlevere der er ansat i det private. Den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge for ægtefælle/samlever er 40 timer mod 35 timer blandt respondenterne. På hvilket tidspunkt i døgnet arbejder din ægtefælle sædvanligvis? Respondenter Procent Fast dagarbejde (overvejende mellem kl. 06 og % 18) Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 15 og 24 2% 24) Fast natarbejde (overvejende mellem kl. 22 og 23 1% 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde 107 7% Skiftende arbejdstider med natarbejde 95 6% Andet, skriv: 69 4% I alt % 81 % af ægtefællerne har fast dagarbejde. 30

31 Side 31 af 34 Hvem udfører det daglige husarbejde i din familie? (indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring ol.) Respondenter Procent Min ægtefælle/samlever og jeg deles nogenlunde lige om det % Jeg udfører noget mere af dette arbejde end min ægtefælle/samlever % Jeg udfører meget mere af dette arbejde end min ægtefælle/samlever % Min ægtefælle/samlever udfører noget mere af dette arbejde end jeg 73 4% gør Min ægtefælle/samlever udfører meget mere af dette arbejde end jeg 47 3% gør I alt % Næsten to tredjedele angiver at udføre noget mere eller meget mere af det daglige husarbejde end deres ægtefælle/samlever. Fordelt på køn: Kvinde Mand Min ægtefælle/samlever og jeg deles nogenlunde lige om det 28% 58% Jeg udfører noget mere af dette arbejde end min ægtefælle/samlever 29% 5% Jeg udfører meget mere af dette arbejde end min ægtefælle/samlever 41% 4% Min ægtefælle/samlever udfører noget mere af dette arbejde end jeg 2% 21% gør Min ægtefælle/samlever udfører meget mere af dette arbejde end jeg 1% 12% gør I alt Langt flere mænd end kvinder angiver, at man deles nogenlunde lige om det huslige arbejde. Og langt flere kvinder end mænd angiver at udføre noget mere eller meget mere end ægtefællen/samleveren. Fordelt på alder: og derover Min ægtefælle/samlever og jeg deles 40% 31% 38% 23% 30% 32% 29% 37% 35% nogenlunde lige om det Jeg udfører noget mere af dette arbejde end 20% 21% 29% 35% 29% 26% 24% 21% 24% min ægtefælle/samlever Jeg udfører meget mere af dette arbejde end 20% 45% 27% 41% 38% 37% 41% 31% 19% min ægtefælle/samlever Min ægtefælle/samlever udfører noget mere 20% 3% 3% 1% 3% 4% 3% 7% 6% af dette arbejde end jeg gør Min ægtefælle/samlever udfører meget mere 0% 0% 2% 1% 1% 2% 3% 4% 16% af dette arbejde end jeg gør I alt

32 Side 32 af 34 En del af de ældre medlemmer er gift med mænd, der er på efterløn eller pension. Det forklarer måske, at der er flere på 55 år og derover, som angiver, at deres ægtefælle udfører mere af det daglige husarbejde, end de selv gør. Fordelt på ugentlige arbejdstimer: 0-29 timer ugentligt timer timer over 40 timer Min ægtefælle/samlever og jeg deles nogenlunde lige om det 29% 25% 43% 30% 31% Jeg udfører noget mere af dette arbejde end min 25% 31% 19% 27% 26% ægtefælle/samlever Jeg udfører meget mere af dette arbejde end min 41% 41% 27% 37% 36% ægtefælle/samlever Min ægtefælle/samlever udfører noget mere af dette arbejde 4% 2% 7% 5% 4% end jeg gør Min ægtefælle/samlever udfører meget mere af dette arbejde 2% 2% 5% 2% 3% end jeg gør I alt I alt Medlemmer, der arbejder under 37 timer, svarer i højere grad, at de udfører meget mere af det huslige arbejde end deres ægtefælle. Det er dog bemærkelsesværdigt, at 37 % af dem, der arbejder over 40 timer pr. uge, ligeledes svarer, at de udfører meget mere af det huslige arbejde. Fordelt på børns alder: 0-5 år 6-10 år år Min ægtefælle/samlever og jeg deles nogenlunde lige om det 28% 24% 26% Jeg udfører noget mere af dette arbejde end min ægtefælle/samlever 30% 35% 29% Jeg udfører meget mere af dette arbejde end min ægtefælle/samlever 42% 40% 44% Min ægtefælle/samlever udfører noget mere af dette arbejde end jeg 0% 1% 0% gør Min ægtefælle/samlever udfører meget mere af dette arbejde end jeg 1% 1% 1% gør I alt

33 Side 33 af 34 Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden april 2007 via MedlemsPulsen, som er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer dels medlemmer, der selv har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, dels medlemmer, som telefonisk er rekrutteret til panelet. Kun erhvervsaktive medlemmer af medlemspanelet er blevet indbudt til at deltage i undersøgelsen. Det drejer sig om medlemmer. 115 af disse medlemmer har dog ikke modtaget invitationen til undersøgelsen pga. skift af mailadresse el. lign. I alt medlemmer har gennemført undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 59,9. Svarprocenten i denne undersøgelse ligger relativt højt sammenlignet med flere andre undersøgelser, som forbundet har gennemført via medlemspanelet. Da en del af spørgsmålene kun har været rettet til et udsnit af svarpersonerne fx medlemmer med børn under 18 år varierer antallet af svar på de enkelte spørgsmål. Deltagelsen i undersøgelsen fordelt på sektorer, alder, køn mv. Medlemmerne af Social- og sundhedssektoren i FOA, der arbejder i ældreplejen, på sygehusene, i socialpsykiatrien mv., er overrepræsenteret i undersøgelsen. Der er relativt flere medlemmer i panelet fra denne sektor, end der er i forbundet som helhed. Og disse medlemmer har været flittigere til at svare på spørgsmålene i undersøgelsen end medlemmerne fra de andre tre sektorer. De øvrige tre sektorer er til gengæld underrepræsenterede i undersøgelsen. Tabellen nedenfor viser sektorfordelingen i undersøgelsen, i hele medlemspanelet og i hele forbundet. FOAs erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektorer i undersøgelsen, panelet og hele forbundet Procent af besvarelserne Procent af det samlede antal af FOAs medlemmer Procent af medlemmerne i panelet Social- og sundhedssektoren 66 % 57 % 62 % Pædagogisk sektor 20 % 29 % 23 % Kost- og servicesektoren 10 % 8 % 11 % Teknik- og service sektoren 4 % 6 % 4 % I alt 100 % 100 % 100 % Kønsfordelingen i medlemspanelet afspejler stort set kønsfordelingen blandt samtlige erhvervsaktive medlemmer af FOA. 88 % er kvinder og 12 % mænd. Svarprocenten blandt kvinderne i panelet ligger 2 procentenheder over svarprocenten blandt mændene i panelet. 33

34 Side 34 af 34 Ser man på alder, er svarprocenten relativt højest blandt de medlemmer af panelet, som er år. Gennemsnitsalderen blandt svarpersonerne er 47 år mod 45 år blandt samtlige erhvervsaktive i forbundet. Medlemmer, som er tillidsrepræsentanter eller sikkerhedsrepræsentanter, er overrepræsenterede i undersøgelsen. De har i højere grad end andre medlemmer meldt sig til panelet, og der er relativt flere af disse medlemmer med tillidshverv, der har deltaget i undersøgelsen. I grove træk ligger de tillidsvalgtes svar på linje med svarene fra de menige medlemmer. Der er enkelte undtagelser bl.a. er der relativt flere tillidsrepræsentanter, som gerne vil have mulighed for at arbejde hjemme. 34

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen Side 1 af 7 FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 30. juli 2007 og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen FOA har i perioden fra d. 25. maj til den 3. juni 2007 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13%

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13% Notat Åbningstider i daginstitutioner Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Børneforældre har brug for at få deres børn passet mens de er på arbejde. Imidlertid oplever mange, at indskrænkninger i daginstitutionernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

FOA-undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering

FOA-undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering August 2009 FOA-undersøgelse om dokumentation, registrering og afbureaukratisering INDHOLD 0. DET SIGER FOAS MEDLEMMER OM DOKUMENTATION, REGISTRERING OG AFBUREAUKRATISERING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 2

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere