CVR-nr Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012"

Transkript

1 CVR-nr Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3 Indledning... 3 Program...4 Konklusion... 4 Plejecentrets udviklingsområder...4 Opfølgning på forudgående tilsyn...4 Forhold vedrørende retssikkerhed for beboerne... 5 Inddragelse...5 Indflydelse på eget liv...5 Personfølsomme oplysninger...5 Klager...6 Pårørende...6 Forhold vedrørende den plejemæssige og faglige indsats... 6 Handleplaner/Sundhedsfaglige planer...6 Sundhedsfaglig indsats...6 Magtanvendelse...7 Medicinhåndtering...7 Forhold vedrørende de fysiske rammer... 7 Egnethed...7 Individualitet...8 Standard...8 Forhold vedrørende medarbejderne... 8 Faglige kompetencer...8 Nye medarbejdere...9 Arbejdsmiljø...9 Andet af 9

3 Formalia Dette uanmeldte tilsyn blev gennemført på Tandsbjerg Plejecenter, Tandsbjerg 10, 6400 Sønderborg den 28. november 2012 af ekstern konsulent Bente Lindahl Andreasen. Ledelsesrepræsentanter Plejecenterleder Christiane Bro Simonsen Daglig leder Bente Nissen Daglig leder Heidi Bockmann Medarbejderrepræsentanter Social- og sundhedsassistent, Tillidsrepræsentant Sygehjælper, Arbejdsmiljørepræsentant Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedsassistent Beboerrepræsentanter Beboer, kvinde Beboer, mand Indledning Tandsbjerg Plejecenter er et ældre plejecenter, der i årene har gennemgået en gennemgribende modernisering og tilbygning. Stedet har fire bo-afsnit med hver tolv to-rumsboliger. Der er dagcenter for beboere og borgere udefra samt daghjem for demensramte udefra. Fællesarealer og haverum er udført med tanke på aktiviteter og kunstneren Bjørn Nørgaard har medvirket til udsmykningen. Der er i indretning af rummene lagt vægt på oplevelser, hvilket blandt andet havemiljøer og kunstinstallationer bærer præg af. Stedet ledes af en plejecenterleder og to daglige ledere. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har konsulenten forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på kommunens hjemmeside, herunder seneste tilsynsrapport, gældende kvalitetsstandarder og embedslægerapporter samt Tilbudsportalen. I 2012 har Sønderborg Kommune valgt en tematiseret tilgang, som sætter fokus på magtanvendelse og demens, herunder hvilke forhold der gør sig gældende for borgere, der bor sammen med demente medborgere. 3 af 9

4 Tilsynsbesøget er gennemført uanmeldt og er et udtryk for det øjebliks billede, som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. Program Tilsynet blev gennemført i tidsrummet kl til kl Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget fik konsulenten en rundvisning i husene. Undervejs hilste konsulenten på de tilstedeværende og fik fremvist to lejligheder. Herefter blev der gennemført dialogbaseret interview med deltagerne hver for sig eller i grupper. Til sidst blev tilsynsbesøget afrundet sammen med ledelsen. Konklusion Tilsynet oplevede et velfungerende plejecenter med en god ånd og et blik for det enkelte menneske. Beboere udtrykte glæde og tilfredshed med at bo på stedet, og fremhævede søde medarbejdere og den gode mad. Medarbejdere talte under tilsynets besøg om værdier og holdninger til en god tilværelse. Tilsynet så værdierne omsat i praksis blandt andet i omgangstonen på stedet og i de mange tilbud om aktiviteter og samvær. Medarbejdere og ledelse uddanner sig kontinuerligt for at fastholde og øge det faglige niveau, så beboerne modtager bedst mulig pleje. Plejecentrets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Pn-medicin skal forefindes i medicinbeholdning. Medicinskemaet skal angive det aktuelle handelsnavn for præparatet. Der skal være angivet præcis indikation for smertestillende medicin. Helhedsbeskrivelser skal udfyldes efter Sundhedsstyrelsens forskrifter. Tilbudsportalen skal opdateres. Opfølgning på forudgående tilsyn En tilfredsstillende rapport fra Embedslægen i 2011 har medført gradueret tilsyn på Tandsbjerg Plejecenter, der således ikke får Embedslægetilsyn i Sønderborg Kommunes tilsynsrapport fra 2011 har ikke anbefalinger til indsatsen, som beskrives som godkendt af tilsynsmyndigheden. 4 af 9

5 Forhold vedrørende retssikkerhed for beboerne Inddragelse Tilsynets vurdering af sikring af samtykke fra borgeren ved ind- og udflytning, inddragelse i tilrettelæggelsen af plan for indsatsen. Visitationen til en bolig på Tandsbjerg Plejecenter varetages af en visitator fra Sønderborg Kommune. Borgeren giver med sin underskrift accept af boligen, hvorefter ledelsen på Tandsbjerg Plejecenter orienteres om den nye beboer. Der tilstræbes at indflytninger foregår på hverdage, hvor der er bedst bemanding. Beboeren får udleveret en folder med informationer, og inviteres til en indflytningssamtale med sin kontaktperson og den daglige leder. Hvis beboeren ønsker det, er pårørende velkomne til at deltage i indflytningssamtalen. Hvor der er behov deltager hjemmeplejen i et brobygningsforløb, hvor beboeren gradvist overgår til at samarbejde med plejecentret. Døgnplejeplaner udarbejdes af kontaktperson sammen med beboeren. Planen ændres løbende i takt med beboerens behov. Tilsynet vurderer, at indflytning sker med borgerens samtykke, og at borgeren og dennes pårørende inddrages relevant. Indflydelse på eget liv Tilsynets vurdering af det individuelle indtryk contra det fælles indtryk. Tilrettelæggelse af hverdagslivet og aktiviteter med fokus på individuelle ønsker og behov. De beboere tilsynet talte med udtrykte tilfredshed med deres hverdag på plejecentret. En beboer er ked af sin livssituation, hvor helbredet har nødsaget beboeren til at flytte ind på centret. Beboeren beskriver det som heldigt at det netop blev Tandsbjerg Plejecentret der havde en bolig ledig, for beboeren mener, at det må være det bedste sted at bo, hvis man har brug for hjælp. Beboeren er særligt tilfreds med det gode samarbejde med medarbejderne, og at der er muligt selv at tilrettelægge køreture og aktiviteter. En anden beboer fortæller, at beboere bliver opfordret til at deltage i planlægning af hverdagen og komme med ideer og ønsker til medarbejderne. Beboeren fortæller, at der er gode mulighed for at have gæster, og at disse altid bydes velkommen af medarbejderne. Beboeren er endvidere glad for maden, som beskrives som veltilberedt og velsmagende. Tilsynet vurderer at indflydelse og tilrettelæggelse af hverdagen med fokus på individuelle ønsker og behov vægtes af medarbejderne. Personfølsomme oplysninger Tilsynets vurdering af opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger. Tilsynet vurderer, at personfølsomme oplysninger opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Hvert bo-afsnit har sit eget kontor, hvor retningslinjer og instrukser m.m. opbevares. Dørene står åbne når en medarbejder arbejder på kontoret, men låses når kontoret ikke benyttes. Personlige papirer opbevares i beboerens lejlighed, og øvrige oplysninger håndteres i et elektronisk journalsystem. 5 af 9

6 Klager Tilsynets vurdering af beboernes klageadgang samt håndtering af klagesager i øvrigt. Tilsynet præsenteres ikke for klager. Plejecenterleder oplyser, at beboere, medarbejdere og pårørende generelt har et godt samarbejde. Plejecenterleder og daglige ledere deltager i samarbejdet, hvis der opstår spørgsmål eller overvejelser beboere eller pårørende ønsker at drøfte med ledelsen. Tilsynet vurderer, at beboere og pårørende har mulighed for at klage i det omfang, de måtte finde det nødvendigt. Pårørende Tilsynets vurdering af samarbejde med de pårørende generelt. Tilsynet vurderer at der er et velfungerende samarbejde med pårørende. Vurderingen bygger på, at der er et bruger-pårørenderåd, hvor der sidder to beboere, to pårørende, to frivillige, en repræsentant for seniorrådet og plejecenterleder. Rådet mødes minimum fire gange om året og møderne er formelle med dagsordener og referater. Referaterne udleveres i bo-afsnittene og er tilgængeligt på stedet hjemmeside. Forhold vedrørende den plejemæssige og faglige indsats Handleplaner/Sundhedsfaglige planer Tilsynets vurdering af sammenhæng mellem forskellige planer og det elektroniske journalsystem. Omsætning af mål og delmål i praksis. Dokumentation for indsatsen. Håndtering af borgerinddragelse på individniveau. Tilsynet gennemgik to journaler og fandt i begge journaler udførlige døgnplejeplaner, hvor borgerenes ønsker tilkendegives. Den ene døgnplejeplan er under revidering og fremtræder derfor ikke fuldstændigt opdateret. I begge journaler er helhedsbeskrivelser ikke fyldestgørende. Der er i begge journaler udfyldt livshistorier og der er relevant og opdaterede fokusområder. Tilsynet vurderer, at døgnplejeplaner, livshistorier og fokusområder viser overensstemmelse mellem den hverdag beboerne beskriver og beskrivelser i journalerne. Tilsynet finder, at beboernes ønsker tilkendegives i journalerne. Helhedsbeskrivelser skal udfyldes efter Sundhedsstyrelsens forskrifter. Sundhedsfaglig indsats Tilsynets vurdering af beboernes mulighed for et sundt og aktivt liv, herunder tilrettelæggelse af genoptræning samt forebyggelse af fysisk funktionsnedsættelser. Præcisering af hvilke uddannelsesmæssige, organisatoriske og læringsmæssige tiltag, der er der gjort i forhold til at imødegå udviklingen på demensområdet, hvilke aktiviteter der tilbydes demente, og hvorledes plejecentret forholder sig til betydningen af at være ikke-dement blandt demente medborgere. Indretningen af Tandsbjerg Plejecenter med små bo-afsnit og store fællesarealer giver efter tilsynets vurdering beboerne gode rammer for at leve et aktivt liv. Medarbejdere på Tandsbjerg Plejecenter vægter at skabe oplevelser i fællesskab med beboerne. En stor opslagstavle ved indgangen informerer om de forskellige tilbud i 6 af 9

7 ugens løb. Beboere fortæller, at de ofte besøger hinanden i de forskellige bo-afsnit. Beboere der har behov for at blive skærmet i overskuelige forløb, tilbydes en-til-en aktiviteter i bo-afsnittet, mens øvrige beboere efter ønske kan deltage i dagcentrets tilbud. I bo-afsnittene søger medarbejderne at skabe hyggelige måltider hvor beboerne kan spise sammen med ligestillede. Magtanvendelse Tilsynets vurdering af medarbejdernes kendskab til gældende lovgivning og retningslinjer. Forebyggende indsatser og tilgange til konflikthåndtering. Præcisering af, hvorledes behandlingen af magtanvendelse organiseres på plejecentret, om der sker systematisk opfølgning på magtanvendelser. Endvidere hvorledes plejecentret arbejder med læring og forebyggelse af magt, og om ledelsen har reflekteret over omfanget og typerne af magtanvendelser. Der har det sidste år været to episoder med anvendelse af magt. Den ene var akut, hvor medarbejderne valgte at skærme en beboer, for at forebygge en potentielt voldelig situation. Den anden hændelse var et planlagt forløb for at sikre en beboer nødvendig personlig pleje. Begge hændelser blev indberettet efter retningslinjerne og beboerne har efterfølgende modtaget klagevejledning. Plejecenterleder oplyser at der trods mange udfordringer med demensramte beboere sjældent er behov for magtanvendelse. Dels undervises medarbejderne i at forebygge anvendelse af magt på teammøder og på kurser. Dels underviser eksperter fra Sønderborg Kommune eller VISO i pædagogiske handleplaner og at forebygge hændelser involverende magtanvendelse. Medarbejderne kender retningslinjer og instrukser og fortæller tilsynet, at ledelsen inddrages ved indberetninger og efterfølgende evaluering af forløbet. Tilsynet vurderer, at medarbejdere har relevant kendskab til gældende lov og retningslinjer. Medicinhåndtering Tilsynets vurdering af opfølgning på Embedslæge tilsyn med medicinhåndtering. En tilfredsstillende rapport fra Embedslægen i 2011 har medført gradueret tilsyn på Tandsbjerg Plejecenter, der således ikke får Embedslægetilsyn i Ved stikprøvekontrol fandt tilsynet i to ud af to stikprøver generelt god orden og systematik i opbevaring af medicin. I to ud af to stikprøver var aktuelt og uaktuelt medicin opbevaret adskilt. I en ud af to stikprøver var pn-medicin ikke i beholdning. I to ud af to stikprøver var der ikke angivet aktuelt handelsnavn på præparat. I en ud af to stikprøver manglede der præcis indikation for smertestillende medicin. Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynets vurdering af de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppens behov. Tilsynet vurderer at tilbuddet er velegnet til målgruppen. Fællesarealer som dagcentret og hall indbyder i høj grad beboerne til at gå ture i huset og giver mulighed for oplevelser uden for eget bo-afsnit. Have og gårdmiljøer er ligeledes indrettet indbydende så de også i vintermånederne er attraktive. De beboere tilsynet talte 7 af 9

8 med, omtalte eget bo-afsnit som hjemme, og om gode besøg på andre bo-afsnit og i fællesarealer. Individualitet Tilsynets vurdering af mulighed for individuelt liv, egen bolig. De lejligheder tilsynet så, var rummelige og lyse. Det er tilsynets vurdering at indretningen afspejlede beboerens ønsker for eget hjem. Standard Tilsynets vurdering af rengøring og hygiejneforhold i fællesområder. Borgerindflydelse på fællesniveau. Lejligheder og fællesarealer fremtrådte velholdte og rengjorte under tilsynets besøg. De bo-afsnit tilsynet besøgte, var forskellige og hyggelige samt funktionelt indrettet. Bo-afsnittene indrettes af medarbejdere med hensyn til beboernes behov og ønsker. Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynets vurdering af medarbejdergruppens faglige sammensætning og kompetencer sammenholdt med brugernes behov. Herunder kompetencer målrettet demensindsatsen og muligheden for at tilgodese ikke demente og demente borgere i samme miljø. Medarbejdere med plejeopgaver er uddannet som sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere. Der modtages elever fra social- og sundhedsuddannelsen, og der er jævnligt personer i jobpraktik. Medarbejderne deltager i Sønderborg Kommunes kursustilbud til elevvejledere, forflytningsinstruktører m.m. Endvidere har faste medarbejdere været på Demens 1 og Demens 2, og en medarbejder har været på mentorkursus for praktikanter i jobpraktik. En medarbejder har været på TR-uddannelse, der har været kurser i ernæring, Lean og en medarbejder er i gang med et kursus i lean ledelse. Uddannelse og læring vægtes højt af ledelsen, hvilket medarbejderne sættes pris på. På teammøder og assistentmøder deltager medarbejderne i undervisning om aktuelle faglige udfordringer. Specialister fra Sønderborg Kommune eller VISO tilkaldes ved behov. I samarbejde med Forebyggelsesfonden er Tandsbjerg Plejecenter med i et projekt omkring god pleje til de tre mest ressourcekrævende beboere. Plejecenterleder fortæller, at projektet har givet beboerne øget livskvalitet. Medarbejderne har fået indsigt i egen praksis, og at de har fået flere redskaber at arbejde med i komplicerede forløb. Ledelsen fortæller at man meget gerne samarbejder med andre faggrupper og at stedet blandt andet har haft tilknyttet en tandtekniker under uddannelse, hvilket gav medarbejderne øget viden om tandpleje. I drøftelse med tilsynet talte medarbejdere og ledelse om holdninger og værdier for området. Medarbejdere og ledelse tilkendegiver ønsker om at give beboerne de bedst mulige rammer for en indholdsrig hverdag, og arbejder kontinuerligt med at 8 af 9

9 afprøve rammer og tilbud. Tilsynet vurderer at medarbejdernes kompetencer passer til målgruppens behov, og giver mulighed for at tilgodese demensramte og ikke demensramte i samme miljø. Nye medarbejdere Tilsynets vurdering af introduktion af nye medarbejdere til indsatsen og brugerne som helhed. Tilsynet vurderer, at nye medarbejdere modtager relevant introduktion til indsatsen. Forud for tiltrædelse får den nye medarbejder tilsendt introduktionsprogram. De første dage er en ny kollega med som føl, og præsenteres for beboere og kolleger i bo-afsnittet. Opfølgning på introduktionen sker med en daglig leder. Medarbejderen modtager feedback og evaluerer introduktionsforløbet sammen med den daglige leder. Arbejdsmiljø Tilsynets vurdering af vilkårene for medarbejderne, herunder om der er afholdt MUS, gennemført APV, etableret samarbejde mellem TR og AMR, sygefravær. Faste medarbejdere er til MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) en gang hvert år. Arbejdsmiljørepræsentant mødes med ledelsen efter behov. Faste møder finder sted i arbejdsmiljøgruppen og i forbindelse med LMU. Tillidsrepræsentant mødes med ledelsen ved behov og i forbindelse med LMU. Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten oplyser, at samarbejdet er velfungerende, og at ledelsen er lydhør og opsøgende. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. Tilsynet oplevede en varm og imødekommende stemning på Tandsbjerg Plejecenter. Tilbudsportalen skal opdateres. 9 af 9

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere