KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02"

Transkript

1 KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING OG SAMMENFATNING BAGGRUND REGULERING AF OMRÅDET PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSENS RESULTATER Forbrugernes erfaringer med konkurrencer på internettet Erfaringer fra case-undersøgelsen KONKLUSION YDERLIGERE PROBLEMSTILLINGER 21 BILAG 1 METODE 23 BILAG 2 SPØRGESKEMA, FORBRUGER-SURVEY JUNI KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

3 1.0 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en undersøgelse af konkurrencer på internettet. Konkurrencer på internettet bliver blandt andet brugt til at skabe opmærksomhed omkring et produkt, en ydelse eller en kurrencer være en metode for erhvervsdrivende og andre til at opnå adgang til forbrugeres kontaktoplysninger med henblik på fremsendelse af nyhedsbreve, tilbud mv. via eller telefon. Undersøgelsen består af en web-survey med deltagelse af forbrugere samt en case-undersøgelse, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har deltaget i konkurrencer på internettet. Case-undersøgelsen er udformet som en eksplorativ undersøgelse, hvorfor resultaterne herfra alene anvendes som en perspektivering af resultaterne af web-surveyen. Formålet med undersøgelsen er at foretage en indledende afdækning af, - - Undersøgelsens fokus er, på baggrund af blandt andet Forbrugerombudsmandens erfaringer, uanmodede elektroniske henvendelser (spam). Resultaterne af undersøgelsen indikerer, at erhvervsdrivende i mange tilfælde anvender konkurrencer på internettet som adgang til forbrugeres kontaktoplysninger. Formålet for de erhvervsdrivende er tilsyneladende at udsende elektronisk markedsføring i form af nyhedsbreve, tilbud mv. Undersøgelsen viser også, at det synes vanskeligt for forbrugerne at gennemskue, at de samtykker til at modtage elektronisk markedsføring via deltagelse i konkurrencer på internettet. En stor del af forbrugerne føler sig generede af efterfølgende henvendelser. I forbindelse med mange konkurrencer bliver samtykke til at modtage elektronisk markedsføring givet via et link til konkurrencens generelle udgangspunktet ikke tilstrækkeligt. Såfremt det ikke er klart, at forbrugeren samtykker, er efterfølgende henvendelser at betragte som uanmodede (spam). KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

4 Boks 1 HOVEDRESULTATER 49 pct. af de forbrugere, der efter konkurrencedeltagelse har modtaget s og/eller telefonopkald, mener ikke at have givet samtykke hertil. 78 pct. af de forbrugere, der har modtaget henvendelser via fra konkurrenceudbydere og/eller partnere, føler sig generelt generede af det. - - cer. - brugerne (38 pct.) har oplevet, at deres framelding ikke blev respekteret. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

5 2.0 BAGGRUND Internettet er i dag blevet en fast del af befolkningens hverdag. Tre ud af blogs mv. 1 tilbud, reklamer og konkurrencer på internettet. Konkurrencer på internettet bliver blandt andet brugt til at skabe opmærk- for erhvervsdrivende og andre til at opnå adgang til forbrugeres kontaktoplysninger med henblik på fremsendelse af nyhedsbreve, tilbud mv. via eller telefon. ter sig af denne type elektronisk markedsføring, samt at forbrugerne ikke altid er indforståede med dette. Som en indikation herpå kan ses Forbrugerombudsmandens erfaringer med henvendelser fra forbrugere om uanmodede elektroniske henvendelser - populært kaldet spam. Forbrugerombudsmanden oprettede i 2004 en elektronisk spampostkasse. 2 Antallet af henvendelser i postkassen er stadigt stigende. Forbrugerombudsmanden har i løbet af de første seks måneder i 2010 modtaget spam-klager. Til sammenligning modtog han i hele 2008 Generelt kan det stigende antal klager for en del skyldes et større kendskab til muligheden for at klage over spam, men tallene må stadig antages at være udtryk for en reel stigning i det omfang forbrugerne udsættes for spam. 3 En del af henvendelserne peger på, at forbrugerne oplever at modtage spam på baggrund af deltagelse i konkurrencer på internettet. På denne baggrund blev det i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen besluttet at iværksætte en undersøgelse med henblik på at belyse, under hvilke betingelser erhvervsdrivende udbyder konkurrencer på internettet samt forbrugernes erfaringer med deltagelse i disse. upload/befolkningens_brug_af_internet_2009_-_medforside_.pdf internettet til at deltage i konkurrencer. Følgende omhandler postkassen for danske afsendere af spam. dret, så en klage fremover vedrører én spam-mail. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

6 Undersøgelsens afgrænsning og opbygning Idet den foreliggende viden om området forud for undersøgelsen var begrænset, er undersøgelsen at betragte som eksplorativ nærmere end af- betragtes. Undersøgelsen består af en kort webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugerne samt en case-undersøgelse i to faser af konkurrencer på internettet. relsens Forbrugerpanel, der drives af TNS Gallup og er repræsentativt tigelse forbrugere deltog. Spørgsmålene omhandlede forbrugernes erfaringer med, og holdninger til, deltagelse i konkurrencer på internettet. sammenhænge. 4 Case-undersøgelsen består af to interne testpersoners deltagelse i konkurrencer på internettet. Undersøgelsen blev opdelt i to faser med konkurrencedeltagelse, der hver forløb over 10 hverdage. I løbet af fase 1 deltog testpersonerne i 31 konkurrencer på almindelige internetsider som eksempelvis nyhedssider og shoppingsider. I løbet af fase 2 deltog testpersonerne i 5. Formålet med denne del af undersøgelsen var at belyse forholdene for forbrugerne med hensyn til udbuddet af konkurrencer på internettet samt de mulige konsekvenser af at deltage i sådanne. Fokus for undersøgelsen var en beskrivelse af, hvordan forskellige konkurrencer var udformet, hvilke betingelser testpersonen blev underlagt ved deltagelse samt forekomsten af efterfølgende henvendelser via og telefon. Case-undersøgelsen er i sin udformning begrænset i omfang, og resultaterne kan ikke generaliseres. Imidlertid bidrager erfaringerne herfra med en perspektivering af web-surveyens resultater, samt en indikation af hvilke andre problemstillinger og relevante emner, der kan gøres til genstand Rapportens opbygning Rapporten indeholder en belysning af den eksisterende regulering af området, analyse af resultaterne af to delundersøgelser samt en redegørelse for metode (bilag 1 og 2). Undersøgelsens resultater antyder en række problemstillinger på området, der er af relevans i forbindelse med beskyttelse af forbrugerrettigheder. 4 Se beskrivelse af metode i bilag 1. Spørgeskemaet er vedlagt i bilag 2. udbyde konkurrencer. For yderligere beskrivelse se bilag 1. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

7 3.0 REGULERING AF OMRÅDET sende elektroniske henvendelser med henblik på afsætning. mindre den erhvervsdrivende har fået lov til dette af forbrugeren, ved at forbrugeren forudgående har givet samtykke. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil der være tale om spam. Som en konsekvens af et stigende antal henvendelser om spam publice- blevet opdateret i sommeren hvilke regler, der gælder, når man som erhvervsdrivende ønsker at kontakte potentielle og eksisterende kunder via og sms. 7 være informeret og konkretiseret. Med et informeret samtykke menes, at forbrugeren skal være klar over, at han giver et samtykke til markedsføring. Det er eksempelvis ikke tilstrækkeligt, at samtykket alene fremgår af den erhvervsdrivendes standardvilkår. 8 At samtykket skal være konkretiseret vil sige, at forbrugeren skal vide, hvilke varer og ydelser han/hun vil modtage reklamer for. 9 Med hensyn til markedsføring i forbindelse med konkurrencer fremgår Selvom samtykket er konkretiseret og informeret, er det tvivlsomt, om en gratisydelse på denne måde kan betinges af, at der gives samtykke til markedsføring. Under alle omstændigheder må der ved en sådan sammenblanding stilles særdeles strenge krav til, at det fremhæves, at forbrugeren ved deltagelse i konkurrencen samtidig giver samtykke til markedsføring. 10 Med hensyn til kontakt via telefonopkald 11 skal fremgå udtrykkeligt og utvetydigt, at forbrugeren anmoder om at blive ringet op. 12 kunden i forbindelse med et køb har afgivet sin -adresse eller sit mobiltelefonnmmer. En række krav skal dog i så fald være opfyldt. henvendelse til bestemte aftagere. Side 10. henvendelse til bestemte aftagere. Side 10. henvendelse til bestemte aftagere. Side Telefonopkald er reguleret i Forbrugeraftaleloven. henvendelse til bestemte aftagere. Side 11. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

8 I fald forbrugeren giver sit samtykke til at modtage markedsføring, skal vedkommende til enhver tid have muligheden for at tilbagekalde sit sam- at den erhvervsdrivende tydeligt og på en forståelig måde [skal] oplyse om retten til at frabede sig direkte henvendelser fra den erhvervsdrivende Det vil ikke være tilstrækkeligt, at oplysningerne gives i den erhvervsdrivendes almindelige forretningsbetingelser, som udleveres til modtageren. 13 Forbrugerombudsmanden modtager løbende henvendelser vedrørende vedvarende udsendelser af s trods forbrugerens framelding. Til tider oplever forbrugerne, at dette foregår trods modtagelsen af en bekræftelse på frameldingslinket vedrørte en anden adresse. Forbrugerombudsmanden har indskærpet, at forbrugerne til hver en tid skal kunne afmelde elektro- Samtidig må der ikke være tvivl om, hvor en kommer fra, idet det kan skabe unødig forvirring og usikkerhed. 14 henvendelse til bestemte aftagere. Side 9. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

9 4.0 PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSENS RESULTATER I det følgende afsnit præsenteres undersøgelsens resultater. Præsentationen indledes med en gennemgang af de væsentligste resultater fra web-survey- i løbet af case-undersøgelsen. 4.1 Forbrugernes erfaringer med konkurrencer på internettet Forbrugernes erfaringer med konkurrencer på internettet er afdækket via en web-survey foretaget af TNS Gallup forbrugere deltog i undersø-. Hver fjerde forbruger deltager jævnligt i konkurrencer på internettet prøvet at deltage i konkurrencer på internettet. 15 Men selvom mange for- - tere, og under en tiendedel af forbrugerne tilmelder sig konkurrencer på ugebasis. Figur 1 FORBRUGERNES DELTAGELSE I KONKURRENCER PÅ INTERNETTET 40 % 35 % 38 % 36 % 40 % 35 % 30 % 30 % 25 % 25 % 20 % 15 % 17 % 20 % 15 % 10 % 8 % 10 % 5 % 0 % 1 % 5 % 0 % Hver dag Hver uge Hver måned Sjældnere Aldrig Baseret på besvarelser cer på internettet. Således har ca. halvdelen (51 pct.) af forbrugere over 55 KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

10 år prøvet at deltage i konkurrencer mod 70 pct. af de årige og 74 pct. af forbrugere under 30 år. Fokuseres der på den gruppe, der deltager i konkurrencer, viser der sig andre sammenhænge. Selvom der er færrest ældre, der deltager i konkurrencer, er de, der gør, mere aktive end andre aldersgrupper. Flere ældre af forbrugerne over 55 år i denne gruppe, at de deltager i konkurrencer på konkurrencer og husstandsindkomst, idet forbrugere med en husstands- tet end de med en lavere husstandsindkomst. Forbrugerne angiver, at de læser konkurrence betingelser Størstedelen af forbrugerne angiver, at de læser betingelserne for tilmelding, inden de deltager i en konkurrence på internettet. Figur 2 ANDEL AF FORBRUGERE, DER LÆSER BETINGELSERNE FØR TILMELDING 40 % 40 % 35 % 30 % 33 % 29 % 35 % 30 % 25 % 20 % 22 % 25 % 20 % 15 % 13 % 15 % 10 % 10 % 5 % 3 % 5 % 0 % 0 % Altid Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig Baseret på besvarelser I baggrundsvariablene kan man se en svag sammenhæng med køn, idet af kvinderne, at de altid eller ofte læser betingelser, mens det gælder 59 pct., at de altid eller ofte læser betingelserne, hvorimod den tilsvarende under 30 år 51 pct. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

11 Figur 3 ANDEL AF FORBRUGERE, DER HAR MODTAGET HENVENDELSER VIA I alt 85 % Kvinder 83 % Mænd 86 % 55+ år 77 % år 86 % år 91 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % Baseret på besvarelser Mange forbrugere oplever at blive kontaktet via og telefon I undersøgelsen er forbrugere, der har deltaget i konkurrencer på inter- partnere. ter deltagelse i konkurrencer på internettet, og at det i særlig grad gælder unge under 30 år. brugere, der deltager i konkurrencer på internettet, har oplevet at mod- særligt kvinder, der oplever at blive kontaktet via telefon. Forbrugerne er generelt generet af henvendelser fra konkurrenceudbydere Forbrugere, der har modtaget s, er i undersøgelsen spurgt til deres indstilling til sådanne henvendelser. Gennemsnitligt oplyser 78 pct., at de er det i særlig grad kvinder samt unge under 30 år, der føler sig generet af kontakten, mens mænd og ældre er mere positivt indstillet end gennem- KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

12 Figur 4 FORBRUGERNES INDSTILLING TIL HENVENDELSER VIA Føler sig generet af henvendelser Er ok med henvendelser I alt 78 % 22 % Kvinder Mænd 83 % 73 % 27 % 17 % 55+ år år år 69 % 79 % 84 % 31 % 21 % 16 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Baseret på besvarelser Undersøgelsen viser desuden en sammenhæng mellem, hvor ofte man deltager i konkurrencer på internettet og ens holdning til efterfølgende at blive kontaktet per mail. at de er positivt indstillede over for de s, de efterfølgende modtager. 24 pct. af de forbrugere, der hver måned tilmelder sig konkurrencer, er po- er mindst negativt indstillet over for henvendelser via og samtidig mer, at ældre forbrugere oftere læser betingelserne for deltagelse, hvorfor gende vil modtage. Forbrugerne oplever, at det er mere generende at blive kontaktet via telefon end via . Flere end ni ud af ti forbrugere (93 pct.), der har oplevet denne type henvendelse, oplever det som generende at blive kontaktet via telefon. Flere kvinder end mænd er negativt indstillede over for opkaldene. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

13 Forbrugerne mener ikke, at de har givet samtykke til at blive kontaktet tagelse i konkurrencer på internettet, mener næsten halvdelen, at de ikke til efterfølgende henvendelser. Figur 5 FORBRUGERNES OPFATTELSE AF HVORVIDT DE GAV SAMTYKKE TIL KONTAKT 60 % 50 % 49 % 60 % 50 % 40 % 30 % 24 % 27 % 40 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % Havde sagt ja til efterfølgende kontakthenvendelser Havde ikke sagt ja til efterfølgende kontakthenvendelser Husker ikke/ved ikke Baseret på besvarelser oftere tilmelder sig konkurrencer, der ikke mener at have givet samtykke til henvendelser. af at de ikke vurderer at have givet samtykke, alligevel har modtaget henvendelser fra konkurrenceudbydere. En mulighed er, at konkurrenceudbyderne ikke har oplyst deltagerne om efterfølgende kontakt eller ikke har respekteret forbrugernes fravalg heraf. En anden mulighed er, at forbrugerne ikke har læst eller forstået de betingelser, de har indgået ved tilmelding. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

14 Figur 6 FORBRUGERNES OPFATTELSE AF HVORVIDT DE GAV SAMTYKKE TIL KONTAKT FORDELT PÅ, HVOR OFTE DE LÆSER BETINGELSERNE FOR DELTAGELSE Havde sagt ja til efterfølgende henvendelser Havde ikke sagt ja til efterfølgende henvendelser Ved ikke/husker ikke Altid Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig 24 % 57 % 19 % 26 % 47% 28 % 21 % 46 % 33 % 22 % 43 % 35% 20 % 38 % 43 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Baseret på besvarelser ne, er mere i tvivl om, hvorvidt de har givet samtykke til kontakt end for- der altid eller ofte læser betingelserne af den opfattelse, at de ikke har sagt således, at forbrugerne er klar over, hvad de giver samtykke til. 39 pct. af forbrugere, der hver dag tilmelder sig konkurrencer, angiver, at tilmelder sig konkurrencer på ugebasis, 24 pct. af dem der deltager må- på internettet. En del forbrugere oplever problemer med framelding Ni ud af ti forbrugere, der har modtaget s på baggrund af deltagelse i konkurrencer på internettet, har prøvet at afmelde nyhedsbreve eller andre typer s. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

15 Figur 7 FORBRUGERNES ERFARING MED FRAMELDING AF HENVENDELSER 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 62 % s fra samme afsender efter afmelding 38 % s fra samme afsender efter afmelding 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % nyhedsbreve eller andre henvendelser ikke havde den ønskede ef- 4.2 Erfaringer fra case-undersøgelsen Herudover bidrager den med en nuancering, der omhandler hvilken slags konkurrencer, de to testpersoner deltog i. Case-undersøgelsen er en eksplorativ undersøgelse og er derfor ikke generaliserbar. Erfaringerne fra undersøgelsen sammenholdes nedenfor med Forbrugerombudsmandens I caseundersøgelsens fase 1 deltog to testpersoner i konkurrencer på al- mesider præsenterede konkurrencer af den slags, der falder inden for nærværende undersøgelse. 17 udbudt via deciderede konkurrenceportaler. En del af konkurrencerne på portal-siderne var mere komplicerede og krævende end konkurrencerne Konkurrencerne på de almindelige internetsider i fase 1 bestod som regel af et simpelt spørgsmål-svar setup. Eksempelvis kunne testpersonen blive bedt om at svare på, hvilken skuespiller der spillede hovedrollen i en be- 17 Se bilag 1. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

16 På portalsiderne i fase 2 forekom også ovenstående konkurrencer, men herudover survey-konkurrencer, hvor deltagelse krævede, at testpersonen besvarede omfattende surveys omhandlende eksempelvis viden om sygdom i ulande, a-kassemedlemskab og lysten til at tabe sig. I surveys ene Samtykke Tilknyttet survey-konkurrencerne var betingelser vedrørende efterfølgende og indgik altid i de såkaldte standardvilkår. I Forbrugerombudsmandens Det er eksempelvis ikke tilstrækkeligt, at samtykket alene fremgår af den erhvervsdrivendes standardvilkår. 18 Testpersonen accepterede betingelserne enten via deltagelse eller via en afkrydsnings- Listen over partnere, som testpersonen accepterede at blive kontaktet af, surveyen, hvor man tilsyneladende kunne vælge dem fra. Testpersonerne rametre. 19 Men på baggrund af de generelle betingelser forbeholdt de er- der, hvilke varer og ydelser deltageren ville modtage reklamer for, hvilket med opfyldelsen af kravet om et konkretiseret samtykke. Testpersonerne deltog i løbet af fase 1 i 31 konkurrencer. På den baggrund blev der over 1½ måned modtaget 55 s fra ni afsendere (knap to mails per konkurrence). Testpersonerne modtog ingen telefonopkald på baggrund af deltagelsen i konkurrencerne i fase 1. Til sammenligning blev s fra 77 afsenderadresser i løbet af én måned, hvilket udgør 17 mails per konkurrence i gennemsnit. Udover s modtog de to testpersoner over én måned 38 telefonopkald. henvendelse til bestemte aftagere. Side Se bilag 1. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

17 Tabel 1 OVERSIGT CASE-UNDERSØGELSEN Antal tilmeldte konkurrencer Antal modtagne s Fase 1: Konkurrencer fra almindelige hjemmesider Fase 2: Portalkonkurrencer Antal afsendere af modtagne s 9 77 Gennemsnitligt antal modtagne s pr. konkurrence 2 17 Antal tlf. opkald 0 38 Framelding I case-undersøgelsen var retten til og proceduren for framelding kun i få tilfælde angivet i forbindelse med selve konkurrencen, som ifølge Forbrugerombudsmanden er god skik. I nogle konkurrencer var reglerne hensyn til framelding. I stort set samtlige modtagne s var der links til framelding, hvilket afsenderen af den enkelte mail, og dermed hvem man afmelder til, hvilket står i modsætning til Forbrugerombudsmandens fremhævelse af, at der ikke må herske tvivl om, hvem der er afsender af en markedsføringsmail. i fra-feltet på en modtaget , ikke nødvendigvis var retningsgivende i forhold til afsenderens identitet. Afsender-id kunne eksempelvis være - nåede op på 99 afsender-id er til den ene af testpersonerne. enes afsenderadresser (som ikke er umiddelbart tilgængelige for modtageren) sagde ikke altid noget om, hvem der var den egentlige afsender. 20 KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

18 Testpersonerne frameldte s fra samtlige afsenderadresser den dingerne. I case-undersøgelsens fase 1 vedblev én afsender (ud af ni) efter frameldingen at sende nyhedsbreve og sendte således siden framelding til un- afsender havde udsendt en bekræftelse på frameldingen. Fra afsenderne i fase 2 kom der efter framelding og indtil afslutningen af at 32 pct. af afsenderne vedblev at sende henvendelser trods framelding. de s, der kom efter framelding. 28 afsendere (ud af 77) bekræftede frameldingen. Af disse sendte tre afsendere efterfølgende markedsføring. Tabel 2 OVERSIGT FRAMELDING Fase 1: Konkurrencer fra almindelige hjemmesider Fase 2: Portalkonkurrencer Antal modtagne s efter framelding Antal afsendere af modtagne s efter framelding 1 25 KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

19 5.0 KONKLUSION Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af konkurrencer på for forbrugernes rettigheder på området. Fokus for nærværende konklusioner er spam i forbindelse med konkurrencedeltagelse. Andre problemstillinger ridses op i efterfølgende afsnit. Konkurrencer på internettet synes at være meget benyttet. Mange for- ikke ualmindeligt, at modtage elektronisk markedsføring som konsekvens generende. En særlig form for konkurrencer, nemlig survey-konkurrencer, udgør et område, der tilsyneladende er præget af overtrædelser af de regler, der gælder ifølge markedsføringsloven med hensyn til samtykke og mulighederne for framelding. Samtykke at modtage elektronisk markedsføring via deltagelse i konkurrencer på in- ne fra case-undersøgelsen sammenholdt med Forbrugerombudsmandens Web-surveyen viser, at en stor del af de forbrugere, der har modtaget elektronisk markedsføringsmateriale på baggrund af konkurrencedeltagelse, ikke mener, at de har samtykket hertil eller er i tvivl om, hvorvidt de har ning på området, der netop fokuserer på nødvendigheden af forbrugernes opmærksomhed på, at de samtykker. Case-undersøgelsen viser eksempler på, at konkurrenceudbyderne ikke overholder Forbrugerombudsmandens konkrete beskrivelser af, hvad der kræves af et informeret samtykke, idet samtykket ofte gives via de generelle betingelser. ligatoriske konkretisering af samtykket, altså information om hvad forbrugeren vil modtage markedsføring om, lod de undersøgte konkurrencer i case-undersøgelsen en del tilbage at ønske. Ofte fremgik det af de generelle betingelser, hvilke virksomheder forbrugeren kunne modtage mar- Framelding Også i forbindelse med framelding af de modtagne markedsføringsmails viste undersøgelsen, at forbrugerne kan opleve problemer. Resultaterne muligheden blandt andet være til stede i hver enkelt af den erhvervsdri- KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

20 stedelen af de fremsendte s til testpersonerne i case-undersøgelsen. markedsføring, og dermed hvilken afsender man frameldte. En anden problemstilling var, at ikke alle erhvervsdrivende respekterede og Forbrugerstyrelsens testpersoner oplevede at modtage mails på trods af framelding i nogle tilfælde på trods af modtagelsen af en bekræftelse på framelding. Perspektivering Undersøgelsens resultater indikerer, at erhvervsdrivende i mange tilfælde anvender konkurrencer på internettet som adgang til forbrugernes kontaktinformationer med det formål at udsende elektronisk markedsføring. opnås - i et vist omfang på bekostning af forbrugernes rettigheder. Forbrugernes interesse i at deltage i konkurrencerne må antages at være udsigten til gevinst. Web-surveyen indeholder ikke oplysninger om forbrugernes erfaringer med hensyn til hyppigheden af gevinst. Caseundersøgelsens data viser, at testpersonerne på baggrund af deltagelse i - KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

21 6.0 YDERLIGERE PROBLEMSTILLINGER Case-undersøgelsens resultater antydede en række yderligere problemstillinger. En egentlig vurdering af disse forudsætter en større mængde er således ikke foretaget en egentlig vurdering af, hvorvidt nedenstående problemstillinger indebærer overtrædelser af gældende lov, eller hvilken lov en eventuel overtrædelse kan henføres til. Markedsføring i forbindelse med konkurrencer tet, særligt i forbindelse med survey-konkurrencerne. forskellige tilbud om medlemskab i abonnementsordninger eller køb af sammenblandes med dem. Herudover kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt betingelserne for at acceptere markedsføringstilbuddene fremstår tydeligt nok. Altså den samme problemstilling, som rapporten beskriver vedrørende den overordnede konkurrence. I forbindelse med deltagelsen i survey-konkurrencerne forekom det ofte, produkter/ydelser til normalpris. I forbindelse med markedsføring bør man anvende ordet gratis med særlig omhu, hvilket ikke synes iagttaget her. 21 Endelig er der i case-studiet fundet eksempler på, at accept af markedsføringstilbud var forhånds-afkrydsede. I fald disse hændelser falder ind under begrebet negativ aftalebinding, er de ulovlige. Vildledning sonerne opfattede som vildledende. Igen vil en endelig og konkret vurdering være op til Forbrugerombudsmanden. For det første oplevede testpersonerne at blive kontaktet via telefon af en virksomhed, som testpersonen aktivt havde frabedt sig opmærksomhed opmærksom herpå, lød svaret, at vedkommende via sin deltagelse og de generelle konkurrencebetingelser alligevel havde accepteret at blive kontaktet. Kampagner-om-markedsfoering/teletema/saerligeudtryk. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

22 formeret samtykke ikke alene ikke blev overholdt, men ligefrem syntes omgået. Eksempelvis fremgik der i nogle tilfælde i starten af en konkurrence ét af en stor tekst og noget andet/mere i mindre tekst længere nede på siden eller i betingelserne. Eksempelvis kunne det tydeligt fremgå, at deltageren skal indføre sine persondata, så han/hun kan kontaktes ved gevinst. Mindre tydeligt fremgik det, at man ved deltagelse accepterede at modtage nyhedsbreve eller markedsføring. I nogle surveys var selve konstruktionen af spørgeskemaet vildledende. Behandling af personoplysninger steder var der en meget lang og teknisk beskrivelse, som var omfattende at sætte sig ind i. Andre steder var der en meget kort beskrivelse. Håndtering oplyser, at de ikke har modtaget anmeldelser desangående og har derfor ingen konkrete afgørelser. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

23 BILAG 1 METODE Web-survey undersøgelsen har været at belyse forbrugernes erfaringer med deltagelse i konkurrencer på internettet og efterfølgende elektronisk kommunikation. Spørgeskemaet, der er benyttet i undersøgelsen, er vedlagt i bilag 2. Undersøgelsen er gennemført i Forbrugerpanelet, der er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens faste online panel. Forbrugerpanelet drives af TNS - Gallups internetpanel GallupForum, der består af ligeledes repræsentativt udvalgte danskere forbrugere har deltaget i denne undersøgelse. I afrapporteringen af resultater fra undersøgelsen beskrives kun statistisk Chi 2 Alle procenter er afrundede, hvorfor de i nogle tilfælde ikke summerer til 100 pct. I forbindelse med survey-undersøgelser, som den her gennemførte, skal - Case-undersøgelse og Forbrugerstyrelsen (herefter testpersonerne). Testpersonerne deltog i konkurrencer på internettet på baggrund af på forhånd fastlagte hand- vist hvis muligt, med henblik på at registrere uanmodede henvendelser. Ligeledes blev det besluttet, at eventuelle vundne præmier returneredes til konkurrenceudbyderen. - - Herudover var inddragelsen af seks temaer det strukturerende element i der) er nyheder, shopping, underholdning, informationssøgning, sociale lernes søgning, sådan at det sikredes dels, at hovedparten af de mest be- To testpersoner surfede i fase 1 på internettet mellem én og to timer om KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

24 - ceportaler. Fælles for portalerne er, at deres hovedformål og indhold er den, der udbyder konkurrencerne, men siden består af omtaler, annoncer ler blev udvalgt på baggrund af google-søgninger på ordene konkurrencer og vind. Testpersonerne deltog i hver ca. to konkurrencer per side per dag, på nogle sider var det dog ikke muligt at deltage i to nye konkurrencer om dagen. - deltaget i konkurrencer i aviser, tv, radio mv. heller ikke hvis der på de pågældende internetsider fandtes annoncer for sådanne. Ligeledes omfatter undersøgelsen ikke købsbetingede konkurrencer, eller konkurrencer per fase), hvormed det var muligt at registrere hvilke modtagne s, der henførte til hvilken undersøgelsesfase. bindelse med tilmelding. Ligeledes var det også muligt at registrere telefonopkald relateret til deltagelsen i konkurrencer. En måned efter anden fases afslutning afmeldtes samtlige nyhedsbreve og andet via links i de modtagne s. Efter endnu en måned blev det registreret hvor mange af afsenderne, der havde stoppet deres udsendelser afsluttedes 17. august KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

25 BILAG 2 SPØRGESKEMA, FORBRUGERSURVEY JUNI 2010 KONKURRENCER PÅ INTERNETTET 1. Deltager du i konkurrencer på internettet? Andre svar fortsæt til spm.2 2. Læser du betingelserne, inden du tilmelder dig en konkurrence på internettet? Altid Ofte Engang imellem Aldrig 3. Har du modtaget s (fx nyhedsbreve eller tilbud) fra konkurrenceudbydere og/eller samarbejdspartnere efter deltagelse i en konkurrence på internettet? 4. Har du afmeldt nyhedsbreve eller andre s, du har modtaget efter deltagelse i konkurrencer på internettet? gang, du gjorde det KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

26 sender 5. Har du modtaget telefonopkald fra konkurrenceudbydere og/eller samarbejdspartnere - efter deltagelse i en konkurrence på internettet? skal du nu tænke på den sidste gang, du blev kontaktet. 6. Havde du sagt ja til, at konkurrenceudbydere eller samarbejdspartnere måtte kontakte dig? Ved ikke KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

En god hjemmeside set med forbrugerøjne

En god hjemmeside set med forbrugerøjne En god hjemmeside set med forbrugerøjne Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Netværkscenteret, Aalborg den 1. november 1999 Agenda Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerbeskyttelse i Cyberspace God markedsføringsskik

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

2.3 Videregivelse af Deres personlige oplysninger uden for Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde

2.3 Videregivelse af Deres personlige oplysninger uden for Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde Regler for håndtering af persondata hos VIA EGENCIA Vi er bekendt med, at De udviser en høj grad af tiltro til os, når De booker online igennem www.viaegencia.dk (herefter benævnt "VIA EGENCIA's hjemmeside"

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 1.11 FORBRUGERNES KENDSKAB TIL DERES RETTIGHEDER OG PLIGTER Indhold Kapitel 1 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere.

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere. December 2013 1 Indhold 1. Markedsføringslovens 6 i korte træk... 3 1.1. Uanmodede henvendelser...

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Unge i surveyundersøgelser

Unge i surveyundersøgelser Unge i surveyundersøgelser Om svarprocenter og svar Af Esther Nørregård-Nielsen Indhold RSO s erfaringer med dataindsamling Hvad kan motivere Nummerberigelse eller hvordan får man fat i respondenten Er

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline

Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Artiklen præsenterer de relevante lovbestemmelser, der findes i forbindelse med markedsføring

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere