KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02"

Transkript

1 KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING OG SAMMENFATNING BAGGRUND REGULERING AF OMRÅDET PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSENS RESULTATER Forbrugernes erfaringer med konkurrencer på internettet Erfaringer fra case-undersøgelsen KONKLUSION YDERLIGERE PROBLEMSTILLINGER 21 BILAG 1 METODE 23 BILAG 2 SPØRGESKEMA, FORBRUGER-SURVEY JUNI KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

3 1.0 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en undersøgelse af konkurrencer på internettet. Konkurrencer på internettet bliver blandt andet brugt til at skabe opmærksomhed omkring et produkt, en ydelse eller en kurrencer være en metode for erhvervsdrivende og andre til at opnå adgang til forbrugeres kontaktoplysninger med henblik på fremsendelse af nyhedsbreve, tilbud mv. via eller telefon. Undersøgelsen består af en web-survey med deltagelse af forbrugere samt en case-undersøgelse, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har deltaget i konkurrencer på internettet. Case-undersøgelsen er udformet som en eksplorativ undersøgelse, hvorfor resultaterne herfra alene anvendes som en perspektivering af resultaterne af web-surveyen. Formålet med undersøgelsen er at foretage en indledende afdækning af, - - Undersøgelsens fokus er, på baggrund af blandt andet Forbrugerombudsmandens erfaringer, uanmodede elektroniske henvendelser (spam). Resultaterne af undersøgelsen indikerer, at erhvervsdrivende i mange tilfælde anvender konkurrencer på internettet som adgang til forbrugeres kontaktoplysninger. Formålet for de erhvervsdrivende er tilsyneladende at udsende elektronisk markedsføring i form af nyhedsbreve, tilbud mv. Undersøgelsen viser også, at det synes vanskeligt for forbrugerne at gennemskue, at de samtykker til at modtage elektronisk markedsføring via deltagelse i konkurrencer på internettet. En stor del af forbrugerne føler sig generede af efterfølgende henvendelser. I forbindelse med mange konkurrencer bliver samtykke til at modtage elektronisk markedsføring givet via et link til konkurrencens generelle udgangspunktet ikke tilstrækkeligt. Såfremt det ikke er klart, at forbrugeren samtykker, er efterfølgende henvendelser at betragte som uanmodede (spam). KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

4 Boks 1 HOVEDRESULTATER 49 pct. af de forbrugere, der efter konkurrencedeltagelse har modtaget s og/eller telefonopkald, mener ikke at have givet samtykke hertil. 78 pct. af de forbrugere, der har modtaget henvendelser via fra konkurrenceudbydere og/eller partnere, føler sig generelt generede af det. - - cer. - brugerne (38 pct.) har oplevet, at deres framelding ikke blev respekteret. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

5 2.0 BAGGRUND Internettet er i dag blevet en fast del af befolkningens hverdag. Tre ud af blogs mv. 1 tilbud, reklamer og konkurrencer på internettet. Konkurrencer på internettet bliver blandt andet brugt til at skabe opmærk- for erhvervsdrivende og andre til at opnå adgang til forbrugeres kontaktoplysninger med henblik på fremsendelse af nyhedsbreve, tilbud mv. via eller telefon. ter sig af denne type elektronisk markedsføring, samt at forbrugerne ikke altid er indforståede med dette. Som en indikation herpå kan ses Forbrugerombudsmandens erfaringer med henvendelser fra forbrugere om uanmodede elektroniske henvendelser - populært kaldet spam. Forbrugerombudsmanden oprettede i 2004 en elektronisk spampostkasse. 2 Antallet af henvendelser i postkassen er stadigt stigende. Forbrugerombudsmanden har i løbet af de første seks måneder i 2010 modtaget spam-klager. Til sammenligning modtog han i hele 2008 Generelt kan det stigende antal klager for en del skyldes et større kendskab til muligheden for at klage over spam, men tallene må stadig antages at være udtryk for en reel stigning i det omfang forbrugerne udsættes for spam. 3 En del af henvendelserne peger på, at forbrugerne oplever at modtage spam på baggrund af deltagelse i konkurrencer på internettet. På denne baggrund blev det i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen besluttet at iværksætte en undersøgelse med henblik på at belyse, under hvilke betingelser erhvervsdrivende udbyder konkurrencer på internettet samt forbrugernes erfaringer med deltagelse i disse. upload/befolkningens_brug_af_internet_2009_-_medforside_.pdf internettet til at deltage i konkurrencer. Følgende omhandler postkassen for danske afsendere af spam. dret, så en klage fremover vedrører én spam-mail. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

6 Undersøgelsens afgrænsning og opbygning Idet den foreliggende viden om området forud for undersøgelsen var begrænset, er undersøgelsen at betragte som eksplorativ nærmere end af- betragtes. Undersøgelsen består af en kort webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugerne samt en case-undersøgelse i to faser af konkurrencer på internettet. relsens Forbrugerpanel, der drives af TNS Gallup og er repræsentativt tigelse forbrugere deltog. Spørgsmålene omhandlede forbrugernes erfaringer med, og holdninger til, deltagelse i konkurrencer på internettet. sammenhænge. 4 Case-undersøgelsen består af to interne testpersoners deltagelse i konkurrencer på internettet. Undersøgelsen blev opdelt i to faser med konkurrencedeltagelse, der hver forløb over 10 hverdage. I løbet af fase 1 deltog testpersonerne i 31 konkurrencer på almindelige internetsider som eksempelvis nyhedssider og shoppingsider. I løbet af fase 2 deltog testpersonerne i 5. Formålet med denne del af undersøgelsen var at belyse forholdene for forbrugerne med hensyn til udbuddet af konkurrencer på internettet samt de mulige konsekvenser af at deltage i sådanne. Fokus for undersøgelsen var en beskrivelse af, hvordan forskellige konkurrencer var udformet, hvilke betingelser testpersonen blev underlagt ved deltagelse samt forekomsten af efterfølgende henvendelser via og telefon. Case-undersøgelsen er i sin udformning begrænset i omfang, og resultaterne kan ikke generaliseres. Imidlertid bidrager erfaringerne herfra med en perspektivering af web-surveyens resultater, samt en indikation af hvilke andre problemstillinger og relevante emner, der kan gøres til genstand Rapportens opbygning Rapporten indeholder en belysning af den eksisterende regulering af området, analyse af resultaterne af to delundersøgelser samt en redegørelse for metode (bilag 1 og 2). Undersøgelsens resultater antyder en række problemstillinger på området, der er af relevans i forbindelse med beskyttelse af forbrugerrettigheder. 4 Se beskrivelse af metode i bilag 1. Spørgeskemaet er vedlagt i bilag 2. udbyde konkurrencer. For yderligere beskrivelse se bilag 1. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

7 3.0 REGULERING AF OMRÅDET sende elektroniske henvendelser med henblik på afsætning. mindre den erhvervsdrivende har fået lov til dette af forbrugeren, ved at forbrugeren forudgående har givet samtykke. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil der være tale om spam. Som en konsekvens af et stigende antal henvendelser om spam publice- blevet opdateret i sommeren hvilke regler, der gælder, når man som erhvervsdrivende ønsker at kontakte potentielle og eksisterende kunder via og sms. 7 være informeret og konkretiseret. Med et informeret samtykke menes, at forbrugeren skal være klar over, at han giver et samtykke til markedsføring. Det er eksempelvis ikke tilstrækkeligt, at samtykket alene fremgår af den erhvervsdrivendes standardvilkår. 8 At samtykket skal være konkretiseret vil sige, at forbrugeren skal vide, hvilke varer og ydelser han/hun vil modtage reklamer for. 9 Med hensyn til markedsføring i forbindelse med konkurrencer fremgår Selvom samtykket er konkretiseret og informeret, er det tvivlsomt, om en gratisydelse på denne måde kan betinges af, at der gives samtykke til markedsføring. Under alle omstændigheder må der ved en sådan sammenblanding stilles særdeles strenge krav til, at det fremhæves, at forbrugeren ved deltagelse i konkurrencen samtidig giver samtykke til markedsføring. 10 Med hensyn til kontakt via telefonopkald 11 skal fremgå udtrykkeligt og utvetydigt, at forbrugeren anmoder om at blive ringet op. 12 kunden i forbindelse med et køb har afgivet sin -adresse eller sit mobiltelefonnmmer. En række krav skal dog i så fald være opfyldt. henvendelse til bestemte aftagere. Side 10. henvendelse til bestemte aftagere. Side 10. henvendelse til bestemte aftagere. Side Telefonopkald er reguleret i Forbrugeraftaleloven. henvendelse til bestemte aftagere. Side 11. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

8 I fald forbrugeren giver sit samtykke til at modtage markedsføring, skal vedkommende til enhver tid have muligheden for at tilbagekalde sit sam- at den erhvervsdrivende tydeligt og på en forståelig måde [skal] oplyse om retten til at frabede sig direkte henvendelser fra den erhvervsdrivende Det vil ikke være tilstrækkeligt, at oplysningerne gives i den erhvervsdrivendes almindelige forretningsbetingelser, som udleveres til modtageren. 13 Forbrugerombudsmanden modtager løbende henvendelser vedrørende vedvarende udsendelser af s trods forbrugerens framelding. Til tider oplever forbrugerne, at dette foregår trods modtagelsen af en bekræftelse på frameldingslinket vedrørte en anden adresse. Forbrugerombudsmanden har indskærpet, at forbrugerne til hver en tid skal kunne afmelde elektro- Samtidig må der ikke være tvivl om, hvor en kommer fra, idet det kan skabe unødig forvirring og usikkerhed. 14 henvendelse til bestemte aftagere. Side 9. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

9 4.0 PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSENS RESULTATER I det følgende afsnit præsenteres undersøgelsens resultater. Præsentationen indledes med en gennemgang af de væsentligste resultater fra web-survey- i løbet af case-undersøgelsen. 4.1 Forbrugernes erfaringer med konkurrencer på internettet Forbrugernes erfaringer med konkurrencer på internettet er afdækket via en web-survey foretaget af TNS Gallup forbrugere deltog i undersø-. Hver fjerde forbruger deltager jævnligt i konkurrencer på internettet prøvet at deltage i konkurrencer på internettet. 15 Men selvom mange for- - tere, og under en tiendedel af forbrugerne tilmelder sig konkurrencer på ugebasis. Figur 1 FORBRUGERNES DELTAGELSE I KONKURRENCER PÅ INTERNETTET 40 % 35 % 38 % 36 % 40 % 35 % 30 % 30 % 25 % 25 % 20 % 15 % 17 % 20 % 15 % 10 % 8 % 10 % 5 % 0 % 1 % 5 % 0 % Hver dag Hver uge Hver måned Sjældnere Aldrig Baseret på besvarelser cer på internettet. Således har ca. halvdelen (51 pct.) af forbrugere over 55 KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

10 år prøvet at deltage i konkurrencer mod 70 pct. af de årige og 74 pct. af forbrugere under 30 år. Fokuseres der på den gruppe, der deltager i konkurrencer, viser der sig andre sammenhænge. Selvom der er færrest ældre, der deltager i konkurrencer, er de, der gør, mere aktive end andre aldersgrupper. Flere ældre af forbrugerne over 55 år i denne gruppe, at de deltager i konkurrencer på konkurrencer og husstandsindkomst, idet forbrugere med en husstands- tet end de med en lavere husstandsindkomst. Forbrugerne angiver, at de læser konkurrence betingelser Størstedelen af forbrugerne angiver, at de læser betingelserne for tilmelding, inden de deltager i en konkurrence på internettet. Figur 2 ANDEL AF FORBRUGERE, DER LÆSER BETINGELSERNE FØR TILMELDING 40 % 40 % 35 % 30 % 33 % 29 % 35 % 30 % 25 % 20 % 22 % 25 % 20 % 15 % 13 % 15 % 10 % 10 % 5 % 3 % 5 % 0 % 0 % Altid Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig Baseret på besvarelser I baggrundsvariablene kan man se en svag sammenhæng med køn, idet af kvinderne, at de altid eller ofte læser betingelser, mens det gælder 59 pct., at de altid eller ofte læser betingelserne, hvorimod den tilsvarende under 30 år 51 pct. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

11 Figur 3 ANDEL AF FORBRUGERE, DER HAR MODTAGET HENVENDELSER VIA I alt 85 % Kvinder 83 % Mænd 86 % 55+ år 77 % år 86 % år 91 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % Baseret på besvarelser Mange forbrugere oplever at blive kontaktet via og telefon I undersøgelsen er forbrugere, der har deltaget i konkurrencer på inter- partnere. ter deltagelse i konkurrencer på internettet, og at det i særlig grad gælder unge under 30 år. brugere, der deltager i konkurrencer på internettet, har oplevet at mod- særligt kvinder, der oplever at blive kontaktet via telefon. Forbrugerne er generelt generet af henvendelser fra konkurrenceudbydere Forbrugere, der har modtaget s, er i undersøgelsen spurgt til deres indstilling til sådanne henvendelser. Gennemsnitligt oplyser 78 pct., at de er det i særlig grad kvinder samt unge under 30 år, der føler sig generet af kontakten, mens mænd og ældre er mere positivt indstillet end gennem- KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

12 Figur 4 FORBRUGERNES INDSTILLING TIL HENVENDELSER VIA Føler sig generet af henvendelser Er ok med henvendelser I alt 78 % 22 % Kvinder Mænd 83 % 73 % 27 % 17 % 55+ år år år 69 % 79 % 84 % 31 % 21 % 16 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Baseret på besvarelser Undersøgelsen viser desuden en sammenhæng mellem, hvor ofte man deltager i konkurrencer på internettet og ens holdning til efterfølgende at blive kontaktet per mail. at de er positivt indstillede over for de s, de efterfølgende modtager. 24 pct. af de forbrugere, der hver måned tilmelder sig konkurrencer, er po- er mindst negativt indstillet over for henvendelser via og samtidig mer, at ældre forbrugere oftere læser betingelserne for deltagelse, hvorfor gende vil modtage. Forbrugerne oplever, at det er mere generende at blive kontaktet via telefon end via . Flere end ni ud af ti forbrugere (93 pct.), der har oplevet denne type henvendelse, oplever det som generende at blive kontaktet via telefon. Flere kvinder end mænd er negativt indstillede over for opkaldene. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

13 Forbrugerne mener ikke, at de har givet samtykke til at blive kontaktet tagelse i konkurrencer på internettet, mener næsten halvdelen, at de ikke til efterfølgende henvendelser. Figur 5 FORBRUGERNES OPFATTELSE AF HVORVIDT DE GAV SAMTYKKE TIL KONTAKT 60 % 50 % 49 % 60 % 50 % 40 % 30 % 24 % 27 % 40 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % Havde sagt ja til efterfølgende kontakthenvendelser Havde ikke sagt ja til efterfølgende kontakthenvendelser Husker ikke/ved ikke Baseret på besvarelser oftere tilmelder sig konkurrencer, der ikke mener at have givet samtykke til henvendelser. af at de ikke vurderer at have givet samtykke, alligevel har modtaget henvendelser fra konkurrenceudbydere. En mulighed er, at konkurrenceudbyderne ikke har oplyst deltagerne om efterfølgende kontakt eller ikke har respekteret forbrugernes fravalg heraf. En anden mulighed er, at forbrugerne ikke har læst eller forstået de betingelser, de har indgået ved tilmelding. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

14 Figur 6 FORBRUGERNES OPFATTELSE AF HVORVIDT DE GAV SAMTYKKE TIL KONTAKT FORDELT PÅ, HVOR OFTE DE LÆSER BETINGELSERNE FOR DELTAGELSE Havde sagt ja til efterfølgende henvendelser Havde ikke sagt ja til efterfølgende henvendelser Ved ikke/husker ikke Altid Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig 24 % 57 % 19 % 26 % 47% 28 % 21 % 46 % 33 % 22 % 43 % 35% 20 % 38 % 43 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Baseret på besvarelser ne, er mere i tvivl om, hvorvidt de har givet samtykke til kontakt end for- der altid eller ofte læser betingelserne af den opfattelse, at de ikke har sagt således, at forbrugerne er klar over, hvad de giver samtykke til. 39 pct. af forbrugere, der hver dag tilmelder sig konkurrencer, angiver, at tilmelder sig konkurrencer på ugebasis, 24 pct. af dem der deltager må- på internettet. En del forbrugere oplever problemer med framelding Ni ud af ti forbrugere, der har modtaget s på baggrund af deltagelse i konkurrencer på internettet, har prøvet at afmelde nyhedsbreve eller andre typer s. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

15 Figur 7 FORBRUGERNES ERFARING MED FRAMELDING AF HENVENDELSER 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 62 % s fra samme afsender efter afmelding 38 % s fra samme afsender efter afmelding 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % nyhedsbreve eller andre henvendelser ikke havde den ønskede ef- 4.2 Erfaringer fra case-undersøgelsen Herudover bidrager den med en nuancering, der omhandler hvilken slags konkurrencer, de to testpersoner deltog i. Case-undersøgelsen er en eksplorativ undersøgelse og er derfor ikke generaliserbar. Erfaringerne fra undersøgelsen sammenholdes nedenfor med Forbrugerombudsmandens I caseundersøgelsens fase 1 deltog to testpersoner i konkurrencer på al- mesider præsenterede konkurrencer af den slags, der falder inden for nærværende undersøgelse. 17 udbudt via deciderede konkurrenceportaler. En del af konkurrencerne på portal-siderne var mere komplicerede og krævende end konkurrencerne Konkurrencerne på de almindelige internetsider i fase 1 bestod som regel af et simpelt spørgsmål-svar setup. Eksempelvis kunne testpersonen blive bedt om at svare på, hvilken skuespiller der spillede hovedrollen i en be- 17 Se bilag 1. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

16 På portalsiderne i fase 2 forekom også ovenstående konkurrencer, men herudover survey-konkurrencer, hvor deltagelse krævede, at testpersonen besvarede omfattende surveys omhandlende eksempelvis viden om sygdom i ulande, a-kassemedlemskab og lysten til at tabe sig. I surveys ene Samtykke Tilknyttet survey-konkurrencerne var betingelser vedrørende efterfølgende og indgik altid i de såkaldte standardvilkår. I Forbrugerombudsmandens Det er eksempelvis ikke tilstrækkeligt, at samtykket alene fremgår af den erhvervsdrivendes standardvilkår. 18 Testpersonen accepterede betingelserne enten via deltagelse eller via en afkrydsnings- Listen over partnere, som testpersonen accepterede at blive kontaktet af, surveyen, hvor man tilsyneladende kunne vælge dem fra. Testpersonerne rametre. 19 Men på baggrund af de generelle betingelser forbeholdt de er- der, hvilke varer og ydelser deltageren ville modtage reklamer for, hvilket med opfyldelsen af kravet om et konkretiseret samtykke. Testpersonerne deltog i løbet af fase 1 i 31 konkurrencer. På den baggrund blev der over 1½ måned modtaget 55 s fra ni afsendere (knap to mails per konkurrence). Testpersonerne modtog ingen telefonopkald på baggrund af deltagelsen i konkurrencerne i fase 1. Til sammenligning blev s fra 77 afsenderadresser i løbet af én måned, hvilket udgør 17 mails per konkurrence i gennemsnit. Udover s modtog de to testpersoner over én måned 38 telefonopkald. henvendelse til bestemte aftagere. Side Se bilag 1. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

17 Tabel 1 OVERSIGT CASE-UNDERSØGELSEN Antal tilmeldte konkurrencer Antal modtagne s Fase 1: Konkurrencer fra almindelige hjemmesider Fase 2: Portalkonkurrencer Antal afsendere af modtagne s 9 77 Gennemsnitligt antal modtagne s pr. konkurrence 2 17 Antal tlf. opkald 0 38 Framelding I case-undersøgelsen var retten til og proceduren for framelding kun i få tilfælde angivet i forbindelse med selve konkurrencen, som ifølge Forbrugerombudsmanden er god skik. I nogle konkurrencer var reglerne hensyn til framelding. I stort set samtlige modtagne s var der links til framelding, hvilket afsenderen af den enkelte mail, og dermed hvem man afmelder til, hvilket står i modsætning til Forbrugerombudsmandens fremhævelse af, at der ikke må herske tvivl om, hvem der er afsender af en markedsføringsmail. i fra-feltet på en modtaget , ikke nødvendigvis var retningsgivende i forhold til afsenderens identitet. Afsender-id kunne eksempelvis være - nåede op på 99 afsender-id er til den ene af testpersonerne. enes afsenderadresser (som ikke er umiddelbart tilgængelige for modtageren) sagde ikke altid noget om, hvem der var den egentlige afsender. 20 KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

18 Testpersonerne frameldte s fra samtlige afsenderadresser den dingerne. I case-undersøgelsens fase 1 vedblev én afsender (ud af ni) efter frameldingen at sende nyhedsbreve og sendte således siden framelding til un- afsender havde udsendt en bekræftelse på frameldingen. Fra afsenderne i fase 2 kom der efter framelding og indtil afslutningen af at 32 pct. af afsenderne vedblev at sende henvendelser trods framelding. de s, der kom efter framelding. 28 afsendere (ud af 77) bekræftede frameldingen. Af disse sendte tre afsendere efterfølgende markedsføring. Tabel 2 OVERSIGT FRAMELDING Fase 1: Konkurrencer fra almindelige hjemmesider Fase 2: Portalkonkurrencer Antal modtagne s efter framelding Antal afsendere af modtagne s efter framelding 1 25 KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

19 5.0 KONKLUSION Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af konkurrencer på for forbrugernes rettigheder på området. Fokus for nærværende konklusioner er spam i forbindelse med konkurrencedeltagelse. Andre problemstillinger ridses op i efterfølgende afsnit. Konkurrencer på internettet synes at være meget benyttet. Mange for- ikke ualmindeligt, at modtage elektronisk markedsføring som konsekvens generende. En særlig form for konkurrencer, nemlig survey-konkurrencer, udgør et område, der tilsyneladende er præget af overtrædelser af de regler, der gælder ifølge markedsføringsloven med hensyn til samtykke og mulighederne for framelding. Samtykke at modtage elektronisk markedsføring via deltagelse i konkurrencer på in- ne fra case-undersøgelsen sammenholdt med Forbrugerombudsmandens Web-surveyen viser, at en stor del af de forbrugere, der har modtaget elektronisk markedsføringsmateriale på baggrund af konkurrencedeltagelse, ikke mener, at de har samtykket hertil eller er i tvivl om, hvorvidt de har ning på området, der netop fokuserer på nødvendigheden af forbrugernes opmærksomhed på, at de samtykker. Case-undersøgelsen viser eksempler på, at konkurrenceudbyderne ikke overholder Forbrugerombudsmandens konkrete beskrivelser af, hvad der kræves af et informeret samtykke, idet samtykket ofte gives via de generelle betingelser. ligatoriske konkretisering af samtykket, altså information om hvad forbrugeren vil modtage markedsføring om, lod de undersøgte konkurrencer i case-undersøgelsen en del tilbage at ønske. Ofte fremgik det af de generelle betingelser, hvilke virksomheder forbrugeren kunne modtage mar- Framelding Også i forbindelse med framelding af de modtagne markedsføringsmails viste undersøgelsen, at forbrugerne kan opleve problemer. Resultaterne muligheden blandt andet være til stede i hver enkelt af den erhvervsdri- KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

20 stedelen af de fremsendte s til testpersonerne i case-undersøgelsen. markedsføring, og dermed hvilken afsender man frameldte. En anden problemstilling var, at ikke alle erhvervsdrivende respekterede og Forbrugerstyrelsens testpersoner oplevede at modtage mails på trods af framelding i nogle tilfælde på trods af modtagelsen af en bekræftelse på framelding. Perspektivering Undersøgelsens resultater indikerer, at erhvervsdrivende i mange tilfælde anvender konkurrencer på internettet som adgang til forbrugernes kontaktinformationer med det formål at udsende elektronisk markedsføring. opnås - i et vist omfang på bekostning af forbrugernes rettigheder. Forbrugernes interesse i at deltage i konkurrencerne må antages at være udsigten til gevinst. Web-surveyen indeholder ikke oplysninger om forbrugernes erfaringer med hensyn til hyppigheden af gevinst. Caseundersøgelsens data viser, at testpersonerne på baggrund af deltagelse i - KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

21 6.0 YDERLIGERE PROBLEMSTILLINGER Case-undersøgelsens resultater antydede en række yderligere problemstillinger. En egentlig vurdering af disse forudsætter en større mængde er således ikke foretaget en egentlig vurdering af, hvorvidt nedenstående problemstillinger indebærer overtrædelser af gældende lov, eller hvilken lov en eventuel overtrædelse kan henføres til. Markedsføring i forbindelse med konkurrencer tet, særligt i forbindelse med survey-konkurrencerne. forskellige tilbud om medlemskab i abonnementsordninger eller køb af sammenblandes med dem. Herudover kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt betingelserne for at acceptere markedsføringstilbuddene fremstår tydeligt nok. Altså den samme problemstilling, som rapporten beskriver vedrørende den overordnede konkurrence. I forbindelse med deltagelsen i survey-konkurrencerne forekom det ofte, produkter/ydelser til normalpris. I forbindelse med markedsføring bør man anvende ordet gratis med særlig omhu, hvilket ikke synes iagttaget her. 21 Endelig er der i case-studiet fundet eksempler på, at accept af markedsføringstilbud var forhånds-afkrydsede. I fald disse hændelser falder ind under begrebet negativ aftalebinding, er de ulovlige. Vildledning sonerne opfattede som vildledende. Igen vil en endelig og konkret vurdering være op til Forbrugerombudsmanden. For det første oplevede testpersonerne at blive kontaktet via telefon af en virksomhed, som testpersonen aktivt havde frabedt sig opmærksomhed opmærksom herpå, lød svaret, at vedkommende via sin deltagelse og de generelle konkurrencebetingelser alligevel havde accepteret at blive kontaktet. Kampagner-om-markedsfoering/teletema/saerligeudtryk. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

22 formeret samtykke ikke alene ikke blev overholdt, men ligefrem syntes omgået. Eksempelvis fremgik der i nogle tilfælde i starten af en konkurrence ét af en stor tekst og noget andet/mere i mindre tekst længere nede på siden eller i betingelserne. Eksempelvis kunne det tydeligt fremgå, at deltageren skal indføre sine persondata, så han/hun kan kontaktes ved gevinst. Mindre tydeligt fremgik det, at man ved deltagelse accepterede at modtage nyhedsbreve eller markedsføring. I nogle surveys var selve konstruktionen af spørgeskemaet vildledende. Behandling af personoplysninger steder var der en meget lang og teknisk beskrivelse, som var omfattende at sætte sig ind i. Andre steder var der en meget kort beskrivelse. Håndtering oplyser, at de ikke har modtaget anmeldelser desangående og har derfor ingen konkrete afgørelser. KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

23 BILAG 1 METODE Web-survey undersøgelsen har været at belyse forbrugernes erfaringer med deltagelse i konkurrencer på internettet og efterfølgende elektronisk kommunikation. Spørgeskemaet, der er benyttet i undersøgelsen, er vedlagt i bilag 2. Undersøgelsen er gennemført i Forbrugerpanelet, der er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens faste online panel. Forbrugerpanelet drives af TNS - Gallups internetpanel GallupForum, der består af ligeledes repræsentativt udvalgte danskere forbrugere har deltaget i denne undersøgelse. I afrapporteringen af resultater fra undersøgelsen beskrives kun statistisk Chi 2 Alle procenter er afrundede, hvorfor de i nogle tilfælde ikke summerer til 100 pct. I forbindelse med survey-undersøgelser, som den her gennemførte, skal - Case-undersøgelse og Forbrugerstyrelsen (herefter testpersonerne). Testpersonerne deltog i konkurrencer på internettet på baggrund af på forhånd fastlagte hand- vist hvis muligt, med henblik på at registrere uanmodede henvendelser. Ligeledes blev det besluttet, at eventuelle vundne præmier returneredes til konkurrenceudbyderen. - - Herudover var inddragelsen af seks temaer det strukturerende element i der) er nyheder, shopping, underholdning, informationssøgning, sociale lernes søgning, sådan at det sikredes dels, at hovedparten af de mest be- To testpersoner surfede i fase 1 på internettet mellem én og to timer om KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

24 - ceportaler. Fælles for portalerne er, at deres hovedformål og indhold er den, der udbyder konkurrencerne, men siden består af omtaler, annoncer ler blev udvalgt på baggrund af google-søgninger på ordene konkurrencer og vind. Testpersonerne deltog i hver ca. to konkurrencer per side per dag, på nogle sider var det dog ikke muligt at deltage i to nye konkurrencer om dagen. - deltaget i konkurrencer i aviser, tv, radio mv. heller ikke hvis der på de pågældende internetsider fandtes annoncer for sådanne. Ligeledes omfatter undersøgelsen ikke købsbetingede konkurrencer, eller konkurrencer per fase), hvormed det var muligt at registrere hvilke modtagne s, der henførte til hvilken undersøgelsesfase. bindelse med tilmelding. Ligeledes var det også muligt at registrere telefonopkald relateret til deltagelsen i konkurrencer. En måned efter anden fases afslutning afmeldtes samtlige nyhedsbreve og andet via links i de modtagne s. Efter endnu en måned blev det registreret hvor mange af afsenderne, der havde stoppet deres udsendelser afsluttedes 17. august KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

25 BILAG 2 SPØRGESKEMA, FORBRUGERSURVEY JUNI 2010 KONKURRENCER PÅ INTERNETTET 1. Deltager du i konkurrencer på internettet? Andre svar fortsæt til spm.2 2. Læser du betingelserne, inden du tilmelder dig en konkurrence på internettet? Altid Ofte Engang imellem Aldrig 3. Har du modtaget s (fx nyhedsbreve eller tilbud) fra konkurrenceudbydere og/eller samarbejdspartnere efter deltagelse i en konkurrence på internettet? 4. Har du afmeldt nyhedsbreve eller andre s, du har modtaget efter deltagelse i konkurrencer på internettet? gang, du gjorde det KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

26 sender 5. Har du modtaget telefonopkald fra konkurrenceudbydere og/eller samarbejdspartnere - efter deltagelse i en konkurrence på internettet? skal du nu tænke på den sidste gang, du blev kontaktet. 6. Havde du sagt ja til, at konkurrenceudbydere eller samarbejdspartnere måtte kontakte dig? Ved ikke KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Markedsføringslovens 6

Markedsføringslovens 6 07-05-2015 NATIONALMUSEET Markedsføringslovens 6 Linda Christiansen, fuldmægtig, cand.jur. 6, stk. 1 Forbud mod spam En erhvervsdrivende må ikke uanmodet rette henvendelse til nogen via telefax, automatiske

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM)

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Uanmodede henvendelser.... 3 3. Nærmere om samtykke til henvendelse.... 7 3.1. Krav om forudgående samtykke...

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

TYPER AF MARKEDSFØRING

TYPER AF MARKEDSFØRING TYPER AF MARKEDSFØRING Typer 1. Behavioral/location based marketing 2. Targeting banner / online tracking 3. Datamining 4. Permission marketing (MFL 10) 5. Direct marketing (MFL 10) Markedsføringsloven

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Kundedata og markedsføring

Kundedata og markedsføring Kundedata og markedsføring Hvordan er reglerne - i lovgivningen - i praksis Lovgivning Persondataloven Persondataforordningen Markedsføringsloven Lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven) 2 Persondataforordningen

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2016

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2016 God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2016 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK VED OMDELING AF FORSENDELSER UDEN PÅFØRT NAVN God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten?

Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten? Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten? Indhold - Hvilke oplysninger må du registrere - Hvordan skal oplysningerne opbevares - Hvad må du bruge oplysningerne til - Hvordan må du videregive

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 24. februar 2005 Klage over tv-reklame for Telmore- ubegrænset sendt på TV 2 Frank Visler har ved mail

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK VED OMDELING AF FORSENDELSER UDEN PÅFØRT NAVN God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

LOYALITETSKONCEPTER EN TING ER STRATEGI, MEN HVAD MED JURAEN?

LOYALITETSKONCEPTER EN TING ER STRATEGI, MEN HVAD MED JURAEN? LOYALITETSKONCEPTER EN TING ER STRATEGI, MEN HVAD MED JURAEN? 2. november 2015 Jane Frederikke Land, advokat (H) Daiga Grunte-Sonne, advokat SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

STANDARDKONTRAKTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 04

STANDARDKONTRAKTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 04 STANDARDKONTRAKTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 04 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG KONKLUSIONER 4 2. STANDARDKONTRAKTER 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013

Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013 Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013 Du har tre timer til at besvare de stillede spørgsmål i denne prøve. Eksaminationen afsluttes kl. 12:00. Det kan være en god ide, at du starter med hurtigt

Læs mere

Stigende krav til behandling af persondata

Stigende krav til behandling af persondata Stigende krav til behandling af persondata Forpligtelser i nuværende lovgivning Ny persondataforordning på vej Tilbud til mærkeforeningerne om gennemgang af de enkelte mærkers kontraktbestemmelser om kundedata

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere