PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL"

Transkript

1 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2010 kl i Tåstrup Idræts Center År2010 den 28. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken. Generalforsamlingen afholdtes i Tåstrup Idræts Center, Restaurant Stopuret, Parkvej 78, 2630 Tåstrup. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Fra administrationen blev advokat Clausen valgt som dirigent og administrator Birgitte Andersen som referent uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at der var mødt 86 andelshavere, heraf 6 ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Derudover bød Claus Clausen velkommen til revisor Kurt Christensen fra AP Revision. 2. Bestyrelsens beretning "Bestyrelsens beretning Den årlige beretning har tilformål at redegøre for de opgaver og projekter bestyrelsen har arbejdet med i perioden siden sidste års ordinære generalforsamling 28. april Man kan vel bedst betegne denne periode som hektisk. Det meget store antal projekter har givet et aktivitetsniveau som ikke er set siden Kingosparken blev opført tilbage i starten af 60'erne. I det følgende vil beretningen give en gennemgang af de mange projekter som er gennemført og de projekter som er under afvikling. Kloakrenoveringer Tv-inspektion af kloaknettet, der blev gennemført i 2008, viste et stort antal alvorlige skader. Herunder også problemer med rødder fra større beplantninger i kloakrørene. Daværende forsikringsselskab, Nykredit Forsikring gennemgik omfanget og indhentede et tilbudpå renovering af de skader som havde forsikringsdækning. Tilbudet på renovering af disse skader lød på ca. 1,5 million kr. og med en dækningsgrad på 50 % ville forsikringen betale ca kr. Bestyrelsen besluttede selv at indhente alternative bud på arbejdet og bedste tilbudomfattede renovering af alle alvorligeskader inden for det beløb som forsikringen ville dække. Efter forhandlinger med forsikringen blev der opnäet en aftale om udbetaling af de ca kr. tilfuld og endelig afgørelse. Renoveringsarbejdet blev herefter sat i gang og ca. 50 % af renoveringen er nu gennemført. Her i foråret 2010 genoptages renoveringen med forventninger om at alle større arbejder er afsluttet i løbet af efteråret.

2 Nødvendig reduktion af træer og høje beplantninger Som tidligerenævnt viste med tv-inspektionaf kloaknettet, at der var store problemer med rødder i kloakrørene. Derfor blev der allerede sidste år startet en kraftig reduktion af træer og buske foran alle blokke samt ved gavlene af blokkene ud mod Kingosvej. Dette arbejde har medført, at Kingosparken fremstår mere åben for besøgende og nu kan nummerskilte på de enkelte blokke ses. Den store gevinst er naturligvis sikring af et velfungerende kloaknet og dermed hindre vand i kældrene under kraftige regnskyl, men renoveringen er også som et værn mod rotteproblemer. Arbejdet med reduktion af træer og høje beplantninger vil fortsætte henover sommeren omfattende havesiden af blok 1 til4. Dette betyder at træer og buske over 1,80 m høj også her vil blive fjernet. Reparation af murværk i gavle Frilægning af gavle for træer og anden kraftig beplantning gav også mulighed for at se skaderne på murværk mellem mur og tag. I efteråret 2009 blev reparation af alle disse skader gennemført Jordlægning af luftledninger Henover sommeren har DONG gennemført jordlægning af alle luftledninger i området. Under forhandlinger med Dong blev det aftalt at kabelføring (stikledninger) tilde enkelte blokke også skulle jordlægges. Stikledningerne skulle føres gennem kældrene, så alle udvendige installation kunne fjernes. Det blev aftalt at Dong overtog ansvaret for stikledningerne og dermed dækkede omkostningerne tilden ny fremføring af stikledningerne. Det skal påpeges, at denne aftale ikke vil forhindre, at foreningen senere skifter tilanden leverandør af el. Arbejdet er næsten gennemført og kun afmontering af enkelte udvendige installationer mangler. Ny gadebelysning I forbindelse med jordlægning af luftledningen fik vi også udskiftet de gamle udtjente gadebelysninger. Gadebelysningen er under det kommunens budget og dermed uden udgift for foreningen. Som alle vel har bemærket er de nye gadebelysninger i moderne design og giver en væsentlig forbedring af belysningen i hele området. Nyt fortov Efter den gennemførte kabellægning har kommunen nu også afsluttet lægning af nye fortove på den sidste side af Kingosvej. Så samlet har jordlægningen og nævnte følgeprojekter givet et væsentligt synsmæssigt løft af området. Og helt uden omkostninger for foreningen. Varmevekslere renovering Hen under foråret 2009 opstod der for tredjegang utæthed i en varmeveksler. Der blev indhentet tilbudpå udski#ning tilnye, men prisen var meget høj og derfor undersøgte vicevært Rene alternative muligheder. Resultatet blev at alle 4 varmevekslere kunne renoveres i Sverige tilen pris som svarede tiludskiftning af en. Det blev derfor besluttet at gennemføre denne renovering hen over sommeren.. Udskiftning af hoveddøre og kælderdøre Efter sidste års generalforsamling indhentede bestyrelsen tilbudpå opdeling af det store renoveringsprojekt i to dele. Del 1 skulle omfatte udskiftning af hoveddøre, kælderdøre og Side 2 af 11

3 renovering af kældervinduer i Del 2 skulle omfatte renovering af altaner i Denne opdeling af renoveringsprojektet gjorde det økonomisk muligt at etablere dørtelefon og elektronisk aflåsning af kælderdøre. Første del af renoveringsprojektet blev påbegyndt i september måned med maling af alle udvendige kældervinduer, samtidigt blev der installeret prøvedør i opgang 31 og i nærmeste kældernedgang. I forbindelse med installation af prøvedøre blev der også udført en prøveinstallation af dørtelefon i opgang 31. Efter bestyrelsens godkendelse af prøvedørene startede arbejdet med udskiftning af hoveddørene i de enkelte boligblokke. Udskiftningen af kælderdørene kunne ikke nås inden årsskiftet, men er udført her i starten af Dørtelefonanlæg og elektrisk aflåsning Bestyrelsen har arbejdet videre med etablering af dørtelefon og elektronisk aflåsning af udvendige kælderdøre. Installationen blev sat i gang sideløbende med udskiftningen af hoveddørene. Først blev der installeret dørtelefon i lejligheden i alle opgange. Derefter blev der installeret paneler tildørtelefon og elektronisk aflåsning af hoved- og kælderdøre. RN ejendomsservice har udført et kæmpe arbejde for at sikre adgang tilde enkelte lejligheder og et antal berørte kælderrum for installation. Slutresultatet er at dørtelefonsystemet er sat i drift og alt fungerer efter hensigten. Dette gælder også den elektriske aflåsning af både hoved- og kælderdøre. Dette tiltager med tilat forbedre sikkerheden mod indbrud væsentligt, dog betinget af at beboerne kun giver adgang ved kald, når man kender den person som ringer tillejligheden. Postkasser Ifølge den nye postkasselov skulle alle etageejendomme have installeret centrale postkasseanlæg inden udgangen af Opsætning af postkasser blev udført parallelt med udskiftning af hoveddøre. Den enkelte postkasse er mærket med etage, dørbetegnelse samt forbogstav og efternavn på beboeren i den tilhørende lejlighed. Der er udleveret 2 nøgler pr. postkasse. Vioplever desværre et stigende problem med manglende tømningaf postkasser. Dette betyderat reklamer blot placeres i bunker under postkasseanlæg. Det skal derfor påtales at beboerne har pligt tilat tømme egen postkasse. Hvis maníkke ønsker reklamer skal der påsættes en mærkat med "Nej tak til reklamer", denne kan bestilles på det lokale posthus eller på hjemmesiden postdanmark.dk. Flytning af opslagstavler Da både dørtelefonpanel og postkasser er forsynet med navneskilt og etagebetegnelse blev det besluttet at fjerne de gamle navnetavler i alle opgange. Dette gav mulighed for at flytte infotavler tilen mere hensigtsmæssig placering inden for hoveddøren hvilket samtidigt reducerede omkostning tilmalerarbejde. Det skal påpeges at alle navneskilte skal vedligeholdes af viceværten. Støjværn ud mod Roskildevej Efter sommerferien nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe tilat få klarhed over støjgenerne fra Roskildevej, som bestyrelsen har modtaget klager på. Arbejdsgruppen foretog en underskrißindsamling og vejledende støjmålinger i efteråret. Der blev indsamlet 200 underskrifter fra beboere i Kingosparken og beboere på Sthensvej og Lykkens Vænge. De vejledende støjmålinger viste, at støjniveauet lå over Miljøstyrelsens grænseværdier for vejstøj i bolig- Side 3 af 11

4 områder. Dette blev vedlagt et brev stilet tilkommunen og borgmesteren. Kommunens svar på dette var, at den allerede er i gang med en støjhandlingsplan for at nedbringe støjbelastningen på Roskildevej. Grønne områder Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe tilat gå de grønne områder igennem samrnen med viceværten. Arbejdsgruppe har også set på terrasserne og haverne og kunne konstatere et stort antal beboere som ser stort på reglerne i gældende husordenen mht. Tenholdelse af egne terrasser og pasning af det lillejordstykke som er foran terrassen. Bestyrelsen vil her opfordre tilat alle følger reglerne i den gældende husorden. Terrasserne skal ikke være oplagsplads for affald. Alle må have en interesse i at Kingosparken skal være et godt sted at bo og give besøgende et godt indtryk. Kontakt til bestyrelsen Da fremmøde til "Mød bestyrelsen"var meget begrænset og ikke synes at dække et reelt behov, blev det besluttet at nedlægge denne funktion. Bestyrelsen kan i dag kontaktes på telefon alle hverdage fra kl. 19:00 til20:00. Derudover så kan bestyrelsen også kontaktes via på Periodens ændringer i bestyrelsen Siden sidste generalforsamling er der sket en udskiftning af næstformand Nigel Kelly, grundet i fraflytning og dermed udtrådte af bestyrelsen. 1. suppleant Lillian indtrådte i bestyrelsen og blev herefter valgt som ny næstformand/-kvinde. Derudover er der sket en intern udskiftning af sekretærposten. Anne Mette Skottun har trukket sig som sekretær, men sidder stadig i bestyrelsen. Heidi Eisner har overtaget sekretærposten. Erhvervslejemål Det store erhvervslejemål stod tomt i længere tid.da KFUM henvendte sig og viste interesse for at oprette et værested blev dette hilst velkommen. Administrator og formand forhandlede en lejeaftale, der bl.a. omfattede at lejer stod for renovering af lokaler og udvendige facader. Før projektet kunne sættes i gang måtte der søges kommunen om tilladelse og dette betød, der skulle ændres i lokalplanen. Kommunen gennemførte en nabohøring og lokalplanen blev omentliggjort i Taastrup Avis. Resultatet blev, at lokalplanen blev vedtaget og ombygningen kunne startes i oktober Det skal påpeges at formanden var varm fortaler for denne mulighed. Som væsentlige begrundelser var at få en stabil lejer (med kommunalt tilskud), opnå en renovering af lokalerne (ca. 1,5 mill.) uden udgift for foreningen og sidst men ikke mindst skabe et værested tilgavn for ældre og ensomme i området. Værestedet blev åbnet 9. marts 2010 og tilbyder varm mad, smørebrød og kaffe tilmeget lave priser. Værestedet er totalt alkoholfrit. Åbningstidener alle hverdage fra kl. 09:00 tilkl. 15:00. De erfaringer, der har været siden åbningen, har vist at specielt ældre bruger værestedet og mange har udtrykt glæde for denne mulighed tilat møde andre og få mulighed for socialt samvær. Senest er kiosklejemålet fraflyttet grundet manglende økonomi. Den kommende bestyrelse har tilopgave at finde en ny anvendelse for disse lokaler og dermed en mulighed for at sikre foreningen igen kan få lejeindtægt herfra. Det er bestyrelsens vurdering, at drift af kiosk ikke vil være rentabel og derfor skal andre muligheder undersøges. Salg af lejligheder og sammenlægninger Salg af lejligheder har været lavt det sidste års tid grundet den fortsatte usikkerhed omkring andelskronen og manglende endelig afklaríng om swaplån skal medgå i beregning af andelsværdien.. Side 4 af 11

5 Interessen for sammenlægning af lejligheder er stadig begrænset. Bestyrelsen vil gerne igen opfordre andelshaver tilat overveje denne mulighed, når nabolejligheden bliver ledig. Specielt sammenlægning mellem de små 1 værelses lejligheder på 24 m2 og nabolejligheden på 43 m2 synes som en oplagt mulighed. Men også sammenlægninger på 1. og 2 sal er rnulige. Dog giver kommunen en begrænsning på max 130 m2 ved sammenlægning. Både foreningen og de, der vælger en sammenlægningen, vil opnå en fordel ved større lejligheder. Pt. er der kun sket sammenlægning i 8 tilfælde. Fremleje Problemet med hvordan swaplån skal indgå i beregning af andelsværdien har betydet en væsentlig stigning i fremlejeaftaler. Foreningen har indgået 14 lejeaftaler og andelshaverne har indgået 55. Hertil kommer et antal ikke godkendte fremlejer som udgør et særligt problem. Foreningen har helt klare regler om fremleje og på sidste generalforsamling blev det beslutte at lempe så fremleje kan godkendes op tilmax 2 år. Blot skal den enkelte fremleje godkendes af bestyrelsen, Husdyrhold I følge gældende husdyrregler skal alle hunde og katte registreres senest 1 måned eñer anskaffelse. Der er stadig beboere, der åbenbart ikke kender de vedtagne regler. Vioplever også fortsat sager med gøende hunde, problemer med løsgående katte i opgange og kældre samt tømning af kattebakker i affaldsskakt og hundelort i området. Bestyrelsen vil her gerne opfordre alle tilat hjælpe med løse problemet med overtrædelse af reglerne for husdyrhold. Der bruges meget tidpå behandling af sager om husdyrhold og herunder også med behandling af manglende registrering. Renoveringsprojekt Del 2 Renovering af altaner står foran sín begyndelse og i blok 8 er der opsat udvendige stilladser så der her kan udføres prøve på den planlagte renovering. Når disse prøvearbejder er godkendt vil arbejdet fortsætte og forventes færdigt i slutningen af Den hårde vinter er nu endelig slut. Netop vinteren har overgået de vintre vi har set de sidste 8 år. I den forbindelse mener bestyrelsen der skal uddeles en stor ros tílrn Ejendomsservice for håndtering af et effektivt vinterberedskab. På trods af. de store mængder af sne og frost har arbejdet med snerydning og saltning ikke svigtet en eneste gang. Afsluttende bemærkninger AB Kingosparken tæller i dag 427 andelshavere ud af 523 lejligheder. At være andelshaver giver mere ansvar i forhold tilat være lejer. Bestyrelsen vælges af andelshaverne tilat varetage den daglige drift i tæt samarbejde med adrninistrator og ejendornsservice. Vier en stor forening og dette betyder at bestyrelsesarbejdet ikke er nogen let opgave. Lad denne beretning slutte med en tak for jeres støtte og anerkendelse af de gode resultater der er nået i " En beboer ønskede oplyst, hvornår renovering af altaner blev iværksat. Arbejdet er i gang, og er startet i blok 8 og fortsætter blokvis. Der vil komme løbende information tilde berørte blokke. Side 5 af 11

6 En beboer forespurgte om, hvem der dækkede vandskader i lejlighederne som følge af altaner m.v. Bestyrelsen oplyste, at reparationer blev dækket af foreningen. Beboerne skal henvende sig på ejendomskontoret tilviceværten, der efterfølgende vil besigtige. Vedrørende erhvervslejemålet blev der rejst spørgsmål om KFUM's nye værested også var værested for stofmisbrugere. Bestyrelsen havde ikke den opfattelse. Nogle beboere var utrygge ved, at der eventuelt ville ligge kanyler på ejendommens område som følge af det nye værested. En beboer gjorde opmærksom på, at værestedet var alkoholfrit, og derfor formentlig ikke ville tiltrække misbrugere. Såfremt der kommer klager over værestedet, vil bestyrelsen tage disse alvorligt. Beretningen blev taget tilefterretning af forsamlingen. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Revisor Kurt Christensen gennemgik regnskabet og oplyste, at det var uden påtegninger. Revisor gjorde opmærksom på, at der havde været en væsentlig fejl i regnskabet sidste år, da egenkapitalen burde have været kr. 18 mill højere. Det kan betyde, at der måske er andelshavere, der har fået for lidt for andelen ved salg. Regnskabet blev gennemgået i hovedtal. En beboer ønskede oplyst, hvem der var ansvarlig for fejlen i sidste regnskab. Claus Clausen oplyste, at det var foreningens tidligere revisor. Alle har dog købt lejlighederne til den fulde pris i perioden til nu, nemlig kr ,-/m2, der er således ingen, der har lidt økonomisk tab. Regnskabet blev herefter taget tilafstemning og blev enstemmigt godkendt. Vedrørende andelsværdien oplyste revisor, at der var tre metoder for fastsættelse af ejendommens værdi og dermed andelskroneværdien, nemlig anskaffelsessummen, benyttelse af valuarvurdering eller den offentlige vurdering. Andelskronen foreslås beregnet ud fra anskaffelsessummen, hvilket giver den højeste andelskrone, idet den negative rente-swap-værdi skal modregnes, hvis der opgøres efter valuarvurdering eller offentlig ejendomsværdi, jfr. vejledning fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Opgørelse efter anskaffelsessummen giver en m2-pris på kr og bestyrelsen foreslår beløbet nedrundet til kr Opgørelse efter valuarvurdering og uden modregning af den negative swap-værdi medfører en kvadratmeterpris på En beboer ønskede oplyst, hvorfor der var så stor forskel på andelsværdien fra stiftelsen og til nu. Det blev oplyst, at dette hovedsagelig skyldes rente-swappen på grund af den historisk lave rente. Side 6 af 11

7 En beboer efterlyste ansvar for anbefaling af swap-lån ved stiftelsen. at andelskronen ville være faldet så meget med en anden type lån. Beboeren mente ikke, Revisor gjorde opmærksom på, at informationen ved den stiftende generalforsamling havde været meget udførlig. Ved stiftelsen var renten på øvrige kreditforeningslån meget høje, og ingen kunne have forudset den p.t. historisk lave rente. Andelshavere, der har været med fra stiftelsen, har ikke tabt penge ved at der blev valgt swap-lån. Andelshavere, der har købt efter stiftelsen, må rette eventuel kritik for mangelfuld rådgivning tilderes egne rådgivere. Der var spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen ville sælge udlejede lejligheder, når disse blev ledige, herunder de tidsbegrænsede lejemål. Arne Larsen oplyste, at han forventede, at bestyrelsen besluttede, at lejligheder skulle sælges. En beboer gjorde opmærksom på, at beboere i Hostrup Have ifølge denne forenings hjemmeside nu havde anlagt retssag. Forslaget for så vidt angår andelskronen Med hensyn til maksimal andelskrone foreslår bestyrelsen, at den af revisor beregnede maksimale andelskrone, afrundet tilkr pr. kvadratmeter vedtages for de handler i 2009 og 2010, der endnu ikke er afregnet. Hvis der i løbet af en måned efter generalforsamlingen rejses en retssag vil afregning af handlerne afvente endelig domstolsafgørelse. Handler hvor hverken sælger eller køber bliver indblandet i retssag afregnes til de kr. Den maksimalt lovlige pris for 2010, såfremt en domstol tilsidesættererhvervsog Byggestyrelsens vejledning, vil være kr pr. kvadratmeter. Anlægges der en retssag, vil købere i 2010 foreløbigt blive opkrævet pr. kvadratmeter. blev herefter taget tilafstemning. 1 stemte mod, 10 hverken for eller imod og resten stemte for. Dirigenten konstaterede at forslaget om andelskronens værdi var vedtaget. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Claus Clausen gennemgik budgettet der udviste et underskud på kr. 4.6 mill samt stigning i boligafgiften pr. 1/ på 2%. Stigingen skyldes den almindelige prisudvikling. En beboer gjorde opmærksom på, at det ved stiftelsen af foreningen var blevet oplyst, at der var kr. 19 mill til vedligeholdelse. Det ønskedes oplyst, hvor pengene var nu. Claus Clausen gjorde opmærksom på, at der ikke er andre likvider end dem, der fremgår af regnskabet. Hvis de 19 mill. kr. relaterer sig til beløb i Grundejernes Investeringsfond, er en del af beløbet blevet udbetalt i forbindelse med stiftelsen og indgået i driften og berigtigelsen af købesummen. Lejernes andel henstår stadig i Grundejernes Investeringsfond. Budgettet blev herefter taget til afstemning, og 1 stemte imod, 3 hverken for eller imod og resten stemte for. Budgettet var herefter vedtaget. Side 7 af 11

8 selvfølgelig fr 5. Forslag. a. Tilladelse til vaskemaskine og tørretumbler. Forslaget fra Kurt Sparwath var sålydende: "Der kan mod skriftlig anmodning tilbestyrelsen gives tilladelsetilat opsætte vaskemaskine og tørretumbler(kondens) i lejligheden, såfremt følgende regler er opfyldt. Vaskemaskiner må kun opsættes på badeværelset. Der må ikke tilsluttes vaskemaskine tilkøkkenafløb. Der - må kun vaskes på følgende tiden:ma fra kl til Lø. Fra kl tilkl Søn og helligdage kun mellem kl til Alle installationer som el og vandtilslutning samt afløs skal være lovlige.(maskinen må kun tilsluttesdet kolde vand). Før ibrugtagning skal installationerne godkendes af ejendomskontoret". Det blev oplyst, at der i dag var velfungerende vaskeri, der gav mindre overskud. Såfremt forslaget blev vedtaget, vil økonomien i vaskeriet ikke hænge sammen. Lejligheder med vaskemaskiner vil få større vandforbrug, og der er ikke opsat vandmålere i lejlighederne. Nogle beboere gjorde opmærksom på, at der allerede nu var støjgener ved badning m.v. Installation af vaskemaskiner ville formentlig give endnu mere støj i faldstammerne. En beboer forespurgte til opvaskemaskiner. Det blev oplyst, at det er tilladt at have - installeret opvaskemaskine forudsat man har ansøgt bestyrelsen. En opvaskemaskine har væsentligt mindre vandforbrug end en vaskemaskine. Forslaget blev herefter taget til afstemning, og 19 stemte for og resten stemte imod. Forslaget var herefter forkastet. b. Tilladelse til markiser i lyse farver. Forslaget fra Lene Madsen var sålydende: "At husordenen ændres så det tillades, at vi må opsætte markiner i lyse farver. Beigelgrå. Begrundet med at prisen på de blå er op til4 gange højere". En beboer forespurgte, om der skulle stemmes om frit farvevalg. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det ville blive bestemte farver fastsat af bestyrelsen (Beigelgrå). Det er ikke et krav, at de nuværende blå markiser udskiftes. Forslaget blev herefter taget til afstemning. 1 stemte imod, 2 hverken for eller imod og resten stemte for. Forslaget var herefter vedtaget. c. Ny husorden. Forslaget var stillet af bestyrelsen, og forslaget var udsendt sammen med indkaldelsen. Side 8 af 11

9 eventuelt vil Det blev oplyst, at forslaget er en justering af den gældende husorden suppleret med tilføjelse af regler for så vidt angår dørtelefon, postkasser m.v., jfr. det udsendte forslag. Forslaget blev taget til afstemning, og 1 stemte mod, 8 stemte hverken for eller imod og resten stemte for. Den nye husorden var dermed godkendt. d. Bemyndigelse til optagelse af nyt kreditforeningslån. Forslaget lød: Generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til bestyrelsen til at pantsætte ejendommen yderligere med et nyt kreditforeningslån til fast rente. Hovedstol må være på op til kr , løbetid op til30 år og eventuel afdragsfrihed i 10 år. Forslaget er stillet, fordi foreningens kassekredit vil blive negativ med ca. kr. 5-6 mill, når renoveringsarbejderne er tilendebragt.kassekredittens rente er variabel og lav p.t. Ved at - - optage et nyt 30-årigt lån med afdragsfrihed i 10 år foreningen kunne sikre sig imod stigninger i kassekreditrenten. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet sig til,om det er en god idé med et nyt lån, men vil gerne have bemyndigelsen, så der kan handles, hvis beslutning om optagelse af lån træffes af bestyrelsen. Forslaget blev herefter taget til afstemning, og 8 stemte hverken for eller imod, og resten (78) stemte for. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen. Til bestyrelsen valgtes uden modkandidater: Lillian Johansen, Sanne Bolwig Jensen, Camilla Tønnesen samt Isshina Betac.. Henrik Magnusson og Per Colding blev genvalgt og valgt som henholdsvis 1., og 2. suppleant uden modkandidater. Bestyrelsen består herefter af: Arne Larsen, formand (1 år) Anne Mette Skottun (1 år) Søren Vestergaard (1 år) LillianJohansen (2 år) Sanne Bolwig Jensen (2 år) Camilla Tønnesen (2 år) Isshina Betac (2 år) og suppleanter Henrik Magnusson Per Colding side9 af 11

10 7. Valg af revisor AP Revision blev genvalgt. 8. Eventuelt. En beboer forespurgte til "tumling" med hunde på de grønne områder. Bestyrelsen præciserede, at det i henhold til foreningens husorden ikke er tilladtat lufte hunde på foreningens græsplæner. Tumling af hunde sidestilles hermed, og er derfor ikke tilladt. En beboer ønskede oplyst, hvad de grønne områder så kunne benyttes til. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at leg og boldspil var tilladt og selvfølgelig under hensyntagen tiløvrige beboere. En beboer ønskede oplyst, hvornår opslag om ny bestyrelse blev hængt op, idet ikke alle beboere havde adgang tilen computer, og dermed foreningens hjemmeside. En beboer forespurgte til installation af emhætter, idet der i perioder er store lugtgener. Bestyrelsen præciserede, at emhætter ikke må tilsluttes eksisterende aftrækskanal i køkkener men kun må installeres med kulfilter eller med aftræk ud tildet fri. En beboer ønskede dosseringsanlæg til sæbe i vaskeriet. Bestyrelsen har allerede undersøgt mulighederne herfor og arbejder videre med evt. indkøb. En beboer gjorde opmærksom på, at det var vigtigt, at beboerne selv rensede ved udvendig top og bund af tagvinduer i de øverste lejligheder for at undgå vandindtrængen. Ældre beboere kan evt. få hjælp hertil af viceværtens medhjælper. En beboer ønskede oplyst, hvor omfattende renovering af altaner var. Bestyrelsen oplyste, at renoveringen omfattede fjernelse af gammel belægning. Reparation af revner. Pudsning af sidevægge. Rensning af afløb. Ny belægning. Bunden behandles med Expoxy. Herudover lægges "dug". Der udføres ombukninger for at undgå bagfald på altanen. Der lægges skridsikkert lag. Bunden bliver i farve lys grå. Gelændre overfladebehandles. En beboer ønskede oplyst, om de franske altaner skulle renoveres. Svaret var, at det skulle de ikke. En beboer ønskede oplyst, om der ikke havde været indsendt mere end 4 forslag, idet han på vegne et "udvalg" havde afleveret liste med 15 punkter til bestyrelsen. Arne Larsen læste listen op, der var afleveret sommeren 2009 og som bl.a. omfattede etablering af kondirum, japanske haver m.m. Bestyrelsen havde ikke opfattet denne liste som deciderede forslag tilgeneralforsamlingen, men som et idékatalog til bestyrelsen. Claus Clausen gjorde opmærksom på, at forslag tilgeneralforsamlingsvedtagelse skal være egnede til at blive behandlet, hvilket bl.a. betyder at forslag skal indeholde ca.-priser og oplysning om, hvorledes finansieringen af forslaget skal ske, herunder om der foreslås boligafgiftsstigning i anledning af forslaget. Det er vigtigt, at man giver bestyrelsen Side 10 af 11

11 eventuelt før udtrykkelig besked, hvis en henvendelse tilbestyrelsen skal opfattes som et forslag, der skal stilles på en generalforsamling. En andelshaver holdt en lænegere tale om, at det var op tilandelshaverne at stille forslag til bestyrelsen, hvis man gerne ville have gennemført forandringer. Andelshaveren mente, atd et var bestyrelsens pligt at hjælpe andelshavere med formulering af forslag, så disse var egnet til behandling på en generalforsamling. - - En andelshaver gjorde opmærksom på, at bestyrelsesarbejde er frivilligtulønnet arbejde, og at man ikke bare kan regne med, at bestyrelsen tager en hvilken som helst løs idé op og stiller et konkret forslag i henhold hertil på en senere generalforsamling. Forslag bør derfor være gennemarbejdede af en arbejdsgruppe af andelshavere de afleveres til bestyrelsen. En beboer ønskede oplyst, hvilke arbejder der skal iværksættes for enden af alle blokke. Bestyrelsen oplyste, at det er planen at der skal planeres og såes græs. Dirige en k ne hæve generalforsamlingen med ta d ro I Claus Clausen irigent Arne Larsen, formand Birgi ndersen, refer Anne Mette Skottun S'øren ste d Li Joh a e Bolwig Jensen Camilla Tønnesen Iss Side 11 af 11

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 66 Overbringes til alle andelshavere Sendes til andelshavere, der har fremlejet. København, den 4. marts

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2014 den 9. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 26. juni kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Henrik Bonné Advokat (H), MBA Vestagervej 3 2100 København Ø T: 39 16 80 80 D: 39 16 80 71 F: 39 16 80 00 E-mail: hb@vestagervej.dk www.vestagervej.dk CVR: 25451465 Winnie Sønder Sekretær D: 39 16 80 41

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 14. april 2016 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere