Skattefri virksomhedsomdannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattefri virksomhedsomdannelse"

Transkript

1 Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013

2 Indhold Abstract...1 Forord Indledning Problemstilling Problemformulering Rammestyringsfaktorer Lovgivning og interne regler Interessenter Formål og metode Afgrænsning Begrebsdefinition Disposition Forkortelser Virksomhedsformer Personligt ejet virksomhed Personligt drevet virksomhed efter PSL Personligt drevet virksomhed efter KAO Personligt drevet virksomhed efter VSO Anpartsselskab ApS Aktieselskab A/S Del konklusion Hvad er motivet til virksomhedsomdannelse De forskellige faser en virksomhed gennemgår Delkonklusion Hvad indebærer en skattepligtig virksomhedsomdannelse Omregning til kontant værdier Stiftelse af et selskab med tilbagevirkende kraft Stiftelse ved apportindskud Likviditetskrævende omdannelse Delkonklusion...23

3 5. Hvad indebærer en skattefri virksomhedsomdannelse virksomhedsomdannelse ved anvendelse af virksomhedsordningen Den fuldstændige omdannelse Omkostninger vedrørende omdannelsen Retsvirkning for den tidligere ejer Retsvirkningen for selskabet Den skattefrie virksomhedsomdannelse Krav til en skattefri virksomhedsomdannelse Betingelser for skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse af en enkeltmandsvirksomhed Delkonklusion Værdiansættelse generelt om værdiansættelse Goodwill Den vejledende beregningsmodel jf. TSS-cirkulære Driftsmidler Varelager Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser m.v Igangværende arbejde Likvide beholdninger Gæld Ejendommen Selskabsstiftelse Generelt Det konstituerede generalforsamlingsprotokollat Vedtægter Stiftelsesdokument Vurderingsberetning Åbningsbalance Dokumentations til Erhvervsstyrelsen Indsendelse af dokumentationen Case...50

4 8.1 Opgørelse af opsparet overskud Beregning af goodwill De omdannede driftsmidler og bilen i Reklame A/S Konsekvenser ved omdannelse af driftsmidler og bilen Varebeholdninger, debitorer m.m. og diverse gældsposter Ejendommen Skattefri virksomhedsomdannelse Beregning af udskudt skat Delkonklusion Efter omdannelsen Generelt Holdingselskabsstiftelse Delkonklusion Konklusion...66 Perspektivering...72 Litteratur...74 Bilag...76 Bilag 1 Generalforsamlingsprotokollat...76 Bilag 2 Vedtægter...77 Bilag 3 Stiftelsesdokument...79 Bilag 4 Vurderingsberetning og åbningsbalance...80

5 Abstract The purpose of the thesis is to analyze and illustrate the conditions and consequences of a tax-exempt business transformation. The context for the thesis is a case from the real world where a private owned business is transformed to a limited liability company. The thesis focuses on the central elements of a transformation from a privately owned business to a limited liability company. Since most business transformations are done tax-exempt the main focus will be on this. However in order to make a comparison of the consequences when a business transformation takes place the taxable transformation of a business is a part of the thesis. The thesis is both theoretical and practical, but will mainly be characterized by theoretic knowledge, and then when possible relevant rulings and examples will drawn upon. The purpose of this is to give the reader an understanding of the practical usage of the theory. Reklame A/S started out as a small printing business in the basement of Elna and Bo Sørensen. The business was successful but as the years went by Elna and Bo decided that they were ready for new challenges and as of January 1 st % of the business was transferred by succession to their son Søren. By December 31 st 2008 Søren took over the rest of the business and decided to transform the business to a company by doing a tax-exempt business transformation by VOL. In Denmark most businesses are started as individual enterprises, because most of them end out with a small deficit in the first year. While being an individual enterprise that deficit can be offset against the spouse s tax income or deducted from next year s profits. Another advantage is that there are no formal capital requirements to be complied with.

6 However one major drawback being that the proprietor is personally liable for the company s debt and can end up having to sell the house in order to pay up that debt. If the business is successful the need to lessen the liability can arise. The business can be transformed into a company with a limited liability where the deposit can be either kr. or kr. The last one is highly acknowledged when searching for passive investors. When the choice of company has been decided upon then the last to select is whether it is to be a taxable or tax-exempt business transformation. The disadvantage by transforming the business to a limited liability company is that the deficit can only be deducted from future profits. A business goes through four phases; seed, growth, consolidation and settlement. In the seed phase the business owner bear a lot of costs without any real revenue yet to flow to the business. In the growth phase the business is starting to turn a profit and investments can be made that money. In the consolidation phase the revenue is stable and the need for investments are minimal. In the settlement phase the owner has begun to consider the future for the business. Should the business be terminated, sold or a generational change made? In order to give an answer to what the consequences associated with a taxexempt business transformation is the thesis looks at the following key questions:

7 Which forms of business are there? What can the motive for a tax-exempt business transformation be? What does a taxable business transformation involve? What does a tax-exempt business transformation involve? How are the business assets and liabilities valued? How is a company founded? What options are there after a tax-exempt business transformation? The thesis uses only secondary knowledge such as laws, rulings and examples in order to connect the theory to the practical example. The case is an example from the company but however the tax-exempt business transformation was made in 2009.

8 Forord Jeg arbejder hos RevisionsGruppen i Ebeltoft og arbejder hovedsagelig med personligt drevne virksomheder, hvor virksomhedsordningen bruges i et vist omfang. Virksomhedsomdannelse er hovedsageligt noget de ledende medarbejdere tager sig af, men da det har fanget min interesse, har jeg derfor valgt, at min opgave skal omhandle netop dette emne. Afhandlingen inddrager eksternt regnskab og skatteret med fokus på årsregnskabsloven og virksomhedsomdannelsesloven.

9 1. Indledning Erhvervslivet i Danmark karakteriseres ved små og mellemstore virksomheder. Det kan både være virksomheder som er drevet i personligt regi eller i selskabsform. Ved opstart af en virksomhed skal der gøres nogle overvejelser om, hvilken form virksomheden skal drives i. Her skal enten vælges personligt regi eller selskabsform, som f.eks. A/S eller ApS. Ved at drive en virksomhed i personligt regi kan en af fordelene være, at der ikke er nogen formelle kapitalkrav der skal overholdes. En anden er, at mange nyopstartede virksomheder kommer ud med et underskud de første år. Dette underskud kan modregnes i ægtefællens skattemæssige indtægt eller fradrages i kommende års overskud. Ulempen er, at der hæftes personligt dvs. at ejeren hæfter for virksomhedens gæld med hele sin formue, både den som er i virksomheden og den private formue. Falder valget i stedet på at drive virksomheden i selskabsform, er en af fordelene at aktionæren / anpartshaveren kun hæfter for den indskudte kapital, henholdsvis kr / Dog sker det ofte at aktionæren / anpartshaveren hæfter personligt for udeståendet mellem selskabet og banken, da et nyopstartet selskab skal vise sit værd overfor banken. Ulempen ved at virksomheden drives i selskabsform er, at et underskud alene modregnes i selskabets kommende overskud. Levedygtige virksomheder, som er drevet i personligt regi, har ofte behov for at begrænse hæftelsen for den indskudte kapital eller at øge behovet for at tiltrække kapital fra passive investorer. Ved at omdanne virksomheden til et selskab kan dette lade sig gøre. 1

10 Benyttes virksomhedsomdannelseslovens bestemmelser er det muligt at omdanne virksomheden skattefrit. Selskabet succederer i den personlige virksomheds skattemæssige stilling og indtræder heri 1. I denne afhandling inddrages casen reklame A/S som går fra at være en personlig ejet virksomhed, hvor Elna driver virksomheden og Bo er medhjælpende ægtefælle, til et selskab. Efter en årrække holder Bo op og sønnen Søren træder til og virksomheden fortsætter. I 2005 modtager Søren halvdelen af virksomheden ved en gaveoverdragelse og virksomheden fortsætter nu som et interessentskab, hvor hver af interessenterne bruger virksomhedsordning. I 2008 overtager Søren resten af virksomheden og virksomheden omdannes via skattefri virksomhedsomdannelse til Reklame A/S efter VOL pr. 1. januar Det er alene den skattefri virksomhedsomdannelse som vil blive behandlet i denne afhandling. 1.1 Problemstilling Som selvstændig erhvervsdrivende havde Søren flere overvejelser angående sin virksomhed, skulle den fortsætte i privatregi eller skulle han omdanne virksomheden til et selskab. Selve omdannelsen af virksomheden kunne enten foretages skattefrit eller skattepligtigt. 1.2 Problemformulering Formålet med denne afhandling er at komme rundt om emnet virksomhedsomdannelse, hvor fokusset vil være at anvende den tilegnede viden i arbejdsøjemed. Ovenstående problemstilling leder hen til følgende spørgsmål: 1 Skattememo, side 247 2

11 Hvilke betingelser og konsekvenser er der forbundet med en skattefri virksomhedsomdannelse? Hovedproblemstillingen vil blive belyst med følgende underspørgsmål: 1. Hvilke virksomhedsformer findes der? - Uddybende forklaring på virksomhedsskatteloven. 2. Hvad kan motivet være til en virksomhedsomdannelse? 3. Hvad indebærer en skattepligtig omdannelse? 4. Hvad indebærer en skattefri omdannelse? 5. Hvordan værdiansættes virksomhedens aktiver og passiver? 6. Hvordan stiftes et selskab? 7. Hvilke muligheder er der efter en skattefri virksomhedsomdannelse? 1.3 Rammestyringsfaktorer Lovgivning og interne regler I afhandlingen har jeg skulle tage hensyn til personoplysningslovens 2 bestemmelser om, hvordan oplysninger om personer og virksomheder skal behandles. Casen bygger på en virkelig virksomhed, men af hensyn til vores klient er alle navne og følsomme oplysninger fjernet Interessenter Foruden censor og vejleder fra Handelshøjskolen i Århus vil den primære målgruppe for afhandlingen være personer, som i forvejen har den grundlæggende teori indenfor regnskabs- og selskabsret. Såfremt successionen ikke allerede var sket, havde ejeren samt sin familie også været en del af målgruppen. 2 Personoplysningsloven omhandler, hvorledes personoplysninger/selskabsoplysninger skal behandles. https://www.retsinformations.dk/forms/r0710.aspx?id= marts

12 1.3.3 Formål og metode For at kunne opstille et grundlag for en stillingtagen for en omdannelse, vil der blive fokuseret på de væsentligste dele af VSL. De vigtigste regler i virksomhedsskatteloven og årsregnskabsloven vil blive beskrevet, da disse har betydning for selve omdannelsen. Problemstillingerne kan f.eks. være vedrørende blandede aktiver, opsparet overskud, mellemregning m.m. Den dokumentariske undersøgelsesmetode er hovedsageligt anvendt som kildeindsamlingsmetode. Ved at anvende denne form for metode tages der afsæt i allerede eksisterende materiale, som består af regnskabsvejledninger, skattelove og årsregnskabsloven m.v. Svagheden ved denne metode er, at datamaterialet er fastlagt fra starten og hermed udviklet og styret af andre. Som det første vil der være en uddybende beskrivelse af de forskellige trin virksomheden gennemgår i skattefri virksomhedsomdannelse, herefter vil casen blive beskrevet samt komme nærmere ind på de forskellige beregninger og regnskabstal. Hensigten med casen er at supplere teorien og dermed synliggøre teorien på en praktisk måde. Afhandlingen vil dels have et teoretisk og et praktisk præg og tager sit udgangspunkt i en virkelig case, dog med et fiktivt navn. Casen beskriver kort hvad der ligger forud for den skattefrie virksomhedsomdannelse, hvilke processer virksomheden gennemgår i forløbet samt hvilke overvejelser der har været angående omdannelsen. 4

13 1.4 Afgrænsning Gældende for afhandlingen er, at der som udgangspunkt lægges vægt på casens situation og set på, hvad der måtte være relevant for denne. I casen er der kun en ejer samt en virksomhed, hvorved der derved afgrænses fra at beskrive forhold omkring ejerskab af flere virksomheder. Personligt drevne virksomheder, som beskattes efter PSL eller kapitalafkastordninger, vil kun kort blive beskrevet i denne fremstilling, da denne form for virksomhed ikke er relevant for udformningen af afhandlingen. Det vil være nødvendigt med en uddybende beskrivelse af reglerne i VSL for at kunne behandle omdannelsen Virksomhedsomdannelsen i forbindelse med casen er en fuldstændig omdannelse foretaget efter VSL 16. Afhandlingen afgrænses til at beskæftige sig med den skattefri virksomhedsomdannelse, dog vil den skattepligtige virksomhedsomdannelse kort blive beskrevet i afhandlingen for at belyse, hvilke forskelle der er til stede. Øvrige tilknyttede områder som f.eks. fusion, spaltning m.m., vil ikke blive behandlet. Da den skattefri virksomhedsomdannelse blev foretaget i 2009, indeholder bilagene henvisninger til aktieselskabsloven og ikke selskabsloven som den benævnes i dag. Ved beregning af goodwill vil afhandlingen kun omhandle de regnskabsmæssige resultater før skat for de seneste 3 år (i dette tilfælde 2006, 2007 og 2008). Afhandlingen vil begrænse sig til kun at tage stilling til åbningsbalancen i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse. Beregningerne vil derfor tage udgangspunkt i beskrivelse af virksomheden i omdannelsesåret, 5

14 Der afgrænses fra reglerne omkring overdragelse til familie og nære medarbejdere, da dette knytter sig til generationsskifte. Aspektet omkring momsdelen er fravalgt, ligeledes er der set bort fra alle selskabsformer som ikke er aktieselskaber eller anpartsselskaber. Der vil dog ikke gås i dybden med anpartsselskabet, da reglerne er nogenlunde ens med aktieselskabet. Begge disse selskabsformer er beskrevet i selskabsloven. Afhandlingen omhandler kun de værdiansættelser som har betydning for, at Reklame Her og Nu kan foretage en skattefri omdannelse til Reklame A/S, dog vil de værdiansættelser som ikke vedrører omdannelsen, kort blive beskrevet. 1.5 Begrebsdefinition Nedenfor er en kort definition af de væsentligste begreber, der anvendes i afhandlingen. 3 Balancedagen: Balancedagen er statusdagen for det seneste aflagte regnskab for den personlige virksomhed. Omdannelsesdatoen: Omdannelsesdatoen anses for den dag, der følger efter statusdagen for sidste regnskab i den personligt drevne virksomhed jf. VOL 3. Overdragedragelsestidspunktet: Overdragelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor den endelige overdragelse af virksomheden finder sted. Stiftelsestidspunktet: 3 Revifora, Skattefri virksomhedsomdannelse side 13 6

15 Stiftelsestidspunktet i et aktieselskab er datoen for den konstituerede generalforsamling. Et anpartsselskab anses for stiftet den dag dokumentet underskrives. Skattepligtig virksomhedsomdannelse: En skattepligtig virksomhedsomdannelse kan defineres som overdragelse af en personligt drevet virksomhed, hvilket medfører realisationsbeskatning for ejeren i afståelsesåret. Eller sagt med andre ord, det sidestilles med køb og salg af en virksomhed, hvor driften fortsætter i selskabsform. Skattefri virksomhedsomdannelse: En skattefri virksomhedsomdannelse er, hvor ejeren indskyder den bestående virksomhed i et selskab uden at det vil udløse beskatning når overdragelsen finder sted. Virksomheds ejeren skal først betale skatten når aktierne enten afstås eller selskabet opløses Disposition Strukturen i afhandlingen er bygget op omkring problemformuleringen. Den følger en kronologisk besvarelse af problemformuleringens hovedspørgsmål om virksomhedsomdannelse. Endvidere er afhandlingen opbygget således, at teori beskrives og diskuteres inden den anvendes i den praktiske del af afhandlingen. Abstract Referat af afhandlingen på engelsk. Kapitel 1. Indledning Kapitlet indeholder en introduktion til emnet virksomhedsomdannelse, en kort begrundelse for hvorfor emnet er valgt, en problemstilling samt en problemformulering. Kapitlet indeholder ligeledes en generel afgrænsning, begrebsdefinitioner, en disposition, formål og metode overvejelser marts

16 Kapitel 2. Virksomhedsformer Kort beskrivelse af de forskellige virksomhedsformer, dog vil virksomhedsskatteloven blive uddybet med henblik på processen i virksomhedsomdannelsen. Kapitel 3. Virksomhedsfaser Beskrivelse af de forskellige motiver til at lave en virksomhedsomdannelse samt de faser en virksomhed går igennem. Kapitel 4. Beskrivelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Kapitel 5. Beskrivelse af selve den skattefrie virksomhedsomdannelse. Kapitel 6. Værdiansættelse Værdiansættelse af de forskellige aktiver og passiver. Her vil der være en uddybning af nogle udvalgte elementer i balancen, som f.eks. varelager, debitorer, kreditorer, driftsmidler og goodwill. Kapitel 7. Selskabsstiftelse, stiftelsesdokument, vedtægter og vurderingsberetning. Kapitel 8. Case Beskrivelse af selve casen med diverse regneeksempler. Kapitel 9. Hvilke muligheder der er efter omdannelsen evt. et holdingselskab. Kapitel 10. Konklusion med samling af alle trådene. 8

17 1.7 Forkortelser I det videre forløb vil følgende forkortelser blive anvendt: ABS Aktiebeskatningsloven AL Afskrivningsloven HR Højesteret KGL Kursgevinstloven KSL Kildeskatteloven LL Ligningsloven LR Ligningsrådet LSR Landsskatteretten LV Ligningsvejledningen PSL Personskatteloven SEL Selskabsskatteloven SKM Skattemyndighederne SR Skatterådet VOL Lov om skattefri virksomhedsomdannelse VSL Virksomhedsskatteloven VSO Virksomhedsskatteordning ÅRL Årsregnskabsloven SL Selskabsloven VLL Varelagerloven 9

18 2. Virksomhedsformer Som selvstændig erhvervsdrivende kan vælges at drive virksomhed / selskab på flere forskellige måder. Nedenfor vil der være en beskrivelse af de forskellige virksomhedsformer. 2.1 Personligt ejet virksomhed Personligt ejede virksomheder kan drives efter 3 forskellige modeller: Personskatteloven, kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen. Overordnet for disse former er, at virksomheden kun har en ejer og at ejeren hæfter for virksomhedens gæld med hele sin formue, dvs. både den som er i virksomheden og den private formue 5. Der er ingen krav ved stiftelsen af virksomheden, men ved en omsætning, der ligger på kr eller mere, skal virksomheden momsregistreres hos SKAT. Der er ingen krav om offentliggørelse eller indsendelse af årsregnskabet, dog skal det kunne fremskaffes hvis SKAT forlanger det. Fordele ved en personligt ejet virksomhed 6 : Den er nem at etablere. Ejeren kan træffe alle beslutninger. Ulemper ved en personligt ejet virksomhed: Virksomheden er meget afhængig af ejeren. Hvis ejeren er syg og ikke har andre ansatte, kan den og ejeren lide et økonomisk tab. Ejeren skal selv finansiere virksomheden. Den private økonomi kan meget nemt blive blandet sammen med virksomhedens økonomi. 5 Regnskabsmemo 2012/13, Magnus Informatik, side Besøgt den

19 2.1.1 Personligt drevet virksomhed efter PSL Som udgangspunkt skal alle selvstændige erhvervsdrivende beskattes efter PSL 1 og 2. Dette betyder, at den selvstændige erhvervsdrivende, ligesom alle andre, skal angive sin skattepligtige indkomst, som indeholder følgende: Personlig indkomst (resultat før renter). Kapitalindkomst (renter fra erhvervsvirksomheden). Ligningsmæssige fradrag. Aktieindkomst. For den selvstændige betyder dette, efter PSL 3, at virksomhedens resultat før renter beskattes som personlig indkomst og renter efter PSL 4 beskattes som kapital indkomst. Herved opnås der kun begrænset fradrag for renteudgifterne Personligt drevet virksomhed efter KAO Kapitalafkastordningen er et valgfrit alternativ til virksomhedsordningen. Denne ordning er en forenklet udgave af virksomhedsordningen. Dvs. at der eksempelvis ikke skal føres et særskilt regnskab. Beregningsgrundlaget er virksomhedens aktiver x med kapitalafkastsatsen (1% i 2012). Beløbet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten, dette indebærer at beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget bliver mindre. Denne mulighed bruges især, hvis virksomheden ikke har ret mange renteudgifter Personligt drevet virksomhed efter VSO Ved brug af virksomhedsordningen jf. VSL 1 kan selvstændige fratrække virksomhedens renteudgifter i den personlige indkomst 7. Der opnås en lavere beskatning af kapitalafkastet samt opsparet overskud i virksomheden beskattes med foreløbig 25%, gældende siden 2007, %, %, 7 RevisorManual 1 13 side

20 % og før %. 8 Dette vil give virksomheden en bedre konsolideringsmulighed 9. Ved svingende overskud i virksomheden er der mulighed for udjævning af resultatet, herved formindskes progressionen. 10 Dvs. at et års underskud kan modregnes i næste års overskud. For at kunne benytte virksomhedsordningen skal der være tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed. Jf. VSL 2 stk. 1 skal der udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden som opfylder en række krav efter bogføringsloven. Det afgørende for at bruge virksomhedsordningen er, at der sker en regnskabsmæssig adskillelse af virksomhedens økonomi og indehavers private økonomi. Vælges virksomhedsordningen skal der ved regnskabsårets begyndelse, i det år hvor virksomhedsordningen anvendes første gang, laves en indskudskonto over aktiver og gældsposter som indskydes i virksomheden. Efter VSL 3, stk. 1 anses enhver overførsel af værdi fra den skattepligtige til virksomheden for indskud, med mindre der er tale om et beløb som er bogført på mellemregningskontoen. 11 Ved opgørelse 12 af indskudskontoen kan denne både være positiv og negativ. Hvis kontoen er positiv er dette et udtryk for, at der er indskudt flere værdier end gæld i virksomheden, og den erhvervsdrivende har derved mulighed for at hæve denne positive forskel i henhold til hæverækkefølgen uden rentekorrektion. Er indskudskontoen derimod negativ, er dette et udtryk for, at virksomheden har ydet private lån. Er den negative indskudskonto opstået ved overgangen til virksomhedsordningen, kan denne nulstilles, såfremt det kan dokumenteres, at 8 ingen&extsource=true 30. marts Noget solidt 10 Fremgang 11 Skatteret kompendium, Thomson Reuters, side VSL 3 stk. 2 12

21 alt gælden er af erhvervsmæssig karakter, og at alle virksomhedens aktiver er medtaget. Efterfølgende reguleres indskudskontoen kun med yderligere indskud samt overførsler, som ikke er overskud. Rentekorrektion har sammen med kapitalafkastberegningen til formål at sikre, at den erhvervsdrivende ikke opnår rentefordele ved indskydelse af privat gæld eller midlertidig udtræk af virksomhedens midler til privatøkonomien. Reglerne vedrørende rentekorrektion reguleres efter VSL 11. Hæverækkefølgen er hævninger, som er foretaget fra virksomheden til den private økonomi, og disse hævninger anses for at være sket i en bestemt rækkefølge jf. VSL 5 stk. 1 og 2 13 : 1. Hensatte kapitalafkast fra forudgående år. 2. Hensatte resterende overskud fra forudgående år. 3. Årets kapitalafkast efter VSL Årets resterende overskud efter VSL 10 stk Opsparet overskud fra tidligere år. 6. Indestående på indskudskonto. Hæves der mere end årets overskud, hæves der først på konto for opsparet overskud fra tidligere år (FIFO princippet anvendes, dvs. først opsparede overskud hæves først), og herefter hæves der på indskudskontoen. Via mellemregningskontoen kan den skattepligtige overføre beløb mellem den private del og virksomhedsdelen som et alternativ til indskudskontoen og hæverækkefølgen. Det medfører, at beløbene kan tilbageføres skattefrit til den private del uden om hæverækkefølgen. Beløb, som er indskudt på indskudskontoen, kan som hovedregel kun tilbageføres via hæverækkefølgen. Disse hævninger bogføres på en uforrentet mellemregningskonto Lærebog om indkomstskat, side VSL 4a stk. 1 13

22 Hæves der mere end der er indskudt på mellemregningskontoen, skal saldoen udlignes ved en overførsel igennem hæverækkefølgen Den skattepligtige må ikke låne af virksomheden uden om hæverækkefølgen. Virksomhedens overskud opdeles i et hævet overskud og opsparet overskud. 15 Den erhvervsdrivende kan som hovedregel selv vælge, hvor stort et beløb der skal hæves og hvor stort et beløb der skal opspares. Den del af kapitalafkastet som vedrører visse finansielle aktiver skal dog altid hæves jf. VSL Det overskud, som vælges overført til privatøkonomien, beskattes som personlig indkomst, jf. VSL 10, stk. 1. Overskud som ikke hæves, opspares i virksomheden og beskattes foreløbigt med virksomhedsskat på 25%, jf. VSL 10, stk. 2. Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse som virksomhedens aktiver - gæld x med kapitalafkastsatsen (som er 1% i 2012). Underskud i virksomhedsordninger modregnes efter reglerne i VSL 13 i følgende rækkefølge: Virksomhedens opsparede overskud med tillæg af den dertil hørende virksomhedsskat. 2. Den skattepligtiges positive kapitalindkomst. 3. Den skattepligtiges personlige indkomst. 2.2 Anpartsselskab ApS Et anpartsselskab (ApS) er en af de mest almindelige (og oftest) anvendte selskabsformer i Danmark. Ved stiftelsen af et ApS skal der indskydes kr jf. SL 4, stk. 2 i anpartskapital - tidligere var kravet kr , men dette blev 15 VSL Skatteret kompendium, side Skatteret Kompendium, side 91 14

23 pr. 1. marts 2010 ændret til kr disse kan indskydes enten kontant eller i aktiver. Indskydes der aktiver, kræves en vurderingsberetning 19 som revisoren udarbejder. Ved stiftelsen af et ApS hæfter selskabet (som udgangspunkt) kun for den indskudte kapital. Det kræves, at der oprettes et stiftelsesdokument, en anpartshaverfortegnelse samt en protokol. Stiftelsesdokumentet skal indeholde selskabets vedtægter. Derudover er det et krav, at selskabet ledes af en direktion eller en bestyrelse eller af såvel en direktion som en bestyrelse / tilsynsråd. Har selskabet kun et ledelsesorgan, det være sig en direktion eller bestyrelse, udøver dette de samlede ledelsesopgaver 20. Det er direktionen eller bestyrelsen som underskriver årsregnskabet hvert år, og dermed påtager sig ansvaret for at regnskabet er udarbejdet korrekt. Der må ikke ydes lån eller sikkerhed for anpartshaverne, bestyrelsesmedlemmer eller direktionen i selskabet. Årsregnskabet skal være udarbejdet senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Derudover skal der betales 25% selskabsskat af årets resultat, samt der skal betales 27% 21 skat ved et udbytte. Et ApS er underlagt en pligt om at følge bogføringsloven, dvs. bogholderiet skal udarbejdes efter gældende lov. Overholdes dette ikke, kan det føre til krav om supplerende oplysninger eller forbehold i årsregnskabet. 22 Som udgangspunkt er der revisionspligt på alle årsregnskaber, men selskaber som er omfattet af regnskabsklasse B, som på 2 hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider 2 af følgende størrelser, er fritaget, hvis balancesummen på elskabslovning%20i%20danmark%200410k.pdf 21. april marts Regnskabsmemo, side april april

24 mio. kr. ikke overskrides, at nettoomsætningen er under 8 mio. kr. og at der max har været ansat 12 heltidsansatte i gennemsnit i løbet af et regnskabsår. Fritagelsen skal dog bestemmes på selskabets generalforsamling, som så er gældende for næste års regnskab. Et nystiftet selskab kan fravælge revisionen for 1. regnskabsår, hvis ledelsen på stiftelsestidspunktet ikke forventer at overskride størrelsesbetingelserne. Fravalget skal oplyses i stiftelsesdokumentet. Hvis ledelsen i løbet af året indser, at størrelsesbetingelserne vil blive overskredet i løbet af året, vil revisionspligten først indtræde på dette tidspunkt Aktieselskab A/S Aktieselskab og anpartsselskab ligner hinanden meget, men nogle af forskellene vil blive nævnt nedenfor. Virksomhedskapitalen i et aktieselskab er mindst kr , jf. SL 4, stk. 2, og de kan indskydes kontant eller ved indskud af andre værdier. Ved skattefri virksomhedsomdannelse er det den eksisterende virksomhed som indskydes. Ejerne i et aktieselskab/aktionærerne har normalt intet personligt ansvar for selskabets gæld, udover den aktiekapital som ejerne har indskudt. Men ønsker selskabet at optage et banklån i selskabet, kræver bankerne dog som oftest, at ejeren personligt garanterer for lånet, og ejeren kommer således alligevel til at hæfte personligt. 24 Et A/S har mindst en ejer med tre bestyrelsesmedlemmer eller tre medlemmer i et tilsynsråd samt en direktion på mindst en person. Medarbejderne har ret til at vælge en tredjedel af medlemmerne af bestyrelsen, hvis der gennem tre år er 35 eller flere medarbejdere i gennemsnit Regnskabsmemo, side april april

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Vejledning. omdannelse af virksomhed

Vejledning. omdannelse af virksomhed Vejledning om omdannelse af virksomhed 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden

Læs mere

Omdannelse af virksomhed

Omdannelse af virksomhed Omdannelse af virksomhed Hvilke overvejelser bør der gøres i forbindelse med omdannelsen. Forfatter: Brian Clausen Vejleder: Anders H. Lützhøft Copenhagen Business School HD(R) 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Iværksætterfasen. Vækstfasen. Afviklingsfasen Konsolideringsfasen

Iværksætterfasen. Vækstfasen. Afviklingsfasen Konsolideringsfasen Skattefri virksomhedsomdannelse Pia Søren Stonor Larsen Steffensen Vejleder: Christen Amby Anvendte Indledning forkortelser (Sammen) 45 Problemformulering Formål Målgruppe (Sammen) (Sammen)... 7 Afgrænsninger

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 8. semester Virksomhedsomdannelse - af en personlig virksomhed Forfattere: Christina Backer Thomsen René Hedman Vejleder: Henrik R. Nielsen Copenhagen Business School HD(R) 9. maj 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Skattefri. Virksomhedsomdannelse

Skattefri. Virksomhedsomdannelse Skattefri Virksomhedsomdannelse Cand. Merc. Aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling 7. 10. Semester Afleveret maj 2011 Skrevet af: Vejleder: Henrik V. Andersen Indholdsfortegnelse 1. - Kapitel Det

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Skrevet af: Vejleder: Liselotte Madsen Afleveret den 11. marts 2014 1 1 Indledning... 4 2 Problemformulering... 6 2.1

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse Virksomhedsomdannelse Afgangsprojekt HD(R) af Janni Boeskov Copenhagen Business School Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Anslag: 167.717 10-5-2016 Side 1 af 110 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Skattepligtig og. skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed 11-05-2015. Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan. Vejleder: Martin Bay

Skattepligtig og. skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed 11-05-2015. Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan. Vejleder: Martin Bay Skattepligtig og 11-05-2015 skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan Vejleder: Martin Bay Indholdsfortegnelse Resume (F)... 5 1. Indledning (F)...

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse

Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse 10-05-2016 Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse Omdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Julie Hansen VEJLEDER: HENRIK DICH Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 5 1.1.1

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse HD-studiet Regnskab og økonomistyring Afhandling 2010 Forfatter: Vejleder: Torben Bagge Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet April 2010 Indhold 1. Summary... 1 1.1 Introduction...

Læs mere

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Copenhagen Business School Generationsskifte Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Uffe Conradsen og Peter Kilsgaard Mortensen 07-12-2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Skattepligtig virksomhedsomdannelse kontra skattefri virksomhedsomdannelse. Opgavebesvarelse. Hovedopgave HD(R) på Copenhagen Business School

Skattepligtig virksomhedsomdannelse kontra skattefri virksomhedsomdannelse. Opgavebesvarelse. Hovedopgave HD(R) på Copenhagen Business School Skattepligtig virksomhedsomdannelse kontra skattefri virksomhedsomdannelse Opgavebesvarelse Hovedopgave HD(R) på Copenhagen Business School Vejleder: Søren Bech Jacob Møldrup Jensen 11-05-2015 Indhold

Læs mere

Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri?

Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri? Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri? Udarbejdet af: Ann-Louise Lund Rasmussen Sandie Luhaäär Hansen Copenhagen Business School, HD(R), Hovedopgave, 11. maj 2015 Indhold Indledning... 3

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Valg af virksomheds- og beskatningsform

Valg af virksomheds- og beskatningsform Valg af virksomheds- og beskatningsform Afsluttende opgave HD 2. del regnskab og økonomistyring Christian Anthoni Møller Nanna Meldgård Jensen INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 AFGRÆNSNING... 7 METODEVALG...

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Omdannelse af personlig virksomhed

Omdannelse af personlig virksomhed HD(R) Hovedopgave 2016 Copenhagen Business School Studerende: Vejleder: Martin Bay Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1. Problembaggrund... 4 1.2. Problemejer... 4 1.3. Problemstilling... 5 1.4.

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

AFGANGSPROJEKT HD 2. DEL

AFGANGSPROJEKT HD 2. DEL AFGANGSPROJEKT HD 2. DEL Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2017 Kim Kristensen Vejleder: Hans B. Vistisen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven) LBK nr 1114 af 18/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249625 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Virksomhedsomdannelse - Skattefri kontra skattepligtig

Virksomhedsomdannelse - Skattefri kontra skattepligtig HD 7. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afhandling Forfatter: Kirstine Jernved Vejleder: Torben Bagge Virksomhedsomdannelse - Skattefri kontra skattepligtig Handelshøjskolen i Århus 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse Afhandling HD(R) 2013 Vejleder: Torben Rasmussen Forfattere: Studienr. MJ89416 Studienr. MC89421 28 11 2013 Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Afhandling 2014 HD-R Forfatter: Thomas Ritter (TR92911) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Indholdfortejnelse 1 English summary... 5 2 Indledning...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Bachelorprojekt AAU 2012 Skrevet af: Rasmus Kiilsgaard Kasper Larsen Vejleder: Michael Guldbæk Karlsen Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemformulering... 5 Afgrænsning...

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTRYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende hovedopgave Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Antal anslag: 160.497 Antal sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Skattefri omstrukturering

Skattefri omstrukturering Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling. Skattefri omstrukturering Afleveret d. 27-06-2011 Opgaveløser: Carsten Bomholtz Antal anslag: Vejleder: Christen Armby Cencor: Copenhagen Business School 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Valg af virksomhedsform for en iværksætter

Valg af virksomhedsform for en iværksætter Valg af virksomhedsform for en iværksætter Forfattere: Vejleder: Thomas Funch Jesper Lomborg Marianne Mikkelsen Valg af virksomhedsform for en iværksætter Engelsk resumé Indhold Engelsk resumé... 1 Kapitel

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse Afhandling 8 semester HD-R Skrevet af Birk Klinkby Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen i Århus Afleveret d. 30.04.12 1. Summary... 5 1.1 Introduction... 5 1.2 Problem statement... 5 1.3 Method... 7

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Handelshøjskolen, Århus Universitet Institut for Regnskab og økonomi April 2010. Afhandling - 8. semester HD-R

Handelshøjskolen, Århus Universitet Institut for Regnskab og økonomi April 2010. Afhandling - 8. semester HD-R Handelshøjskolen, Århus Universitet Institut for Regnskab og økonomi April 2010 Afhandling - 8. semester HD-R Udarbejdet af: Christina Henkels Vejleder: Torben Bagge Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler Handelshøjskolen i Århus HD Regnskabsvæsen Afhandling Efterår 2005 Forfatter: Henriette Jessen Vejleder: Torben Bagge Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Kandidatafhandling 2009 Generationsskifte de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Afleveret den Udarbejdet

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Virksomhedsomdannelse af interessentskab til anpartsselskab

Virksomhedsomdannelse af interessentskab til anpartsselskab Virksomhedsomdannelse af interessentskab til anpartsselskab Af: Kent Behrendt Sørensen Aflevering d. 9. maj 2012. Vejleder Niclas Holst Sonne 1 Indhold Virksomhedsomdannelse af interessentskab til anpartsselskab...

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere