Skattefri virksomhedsomdannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattefri virksomhedsomdannelse"

Transkript

1 Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013

2 Indhold Abstract...1 Forord Indledning Problemstilling Problemformulering Rammestyringsfaktorer Lovgivning og interne regler Interessenter Formål og metode Afgrænsning Begrebsdefinition Disposition Forkortelser Virksomhedsformer Personligt ejet virksomhed Personligt drevet virksomhed efter PSL Personligt drevet virksomhed efter KAO Personligt drevet virksomhed efter VSO Anpartsselskab ApS Aktieselskab A/S Del konklusion Hvad er motivet til virksomhedsomdannelse De forskellige faser en virksomhed gennemgår Delkonklusion Hvad indebærer en skattepligtig virksomhedsomdannelse Omregning til kontant værdier Stiftelse af et selskab med tilbagevirkende kraft Stiftelse ved apportindskud Likviditetskrævende omdannelse Delkonklusion...23

3 5. Hvad indebærer en skattefri virksomhedsomdannelse virksomhedsomdannelse ved anvendelse af virksomhedsordningen Den fuldstændige omdannelse Omkostninger vedrørende omdannelsen Retsvirkning for den tidligere ejer Retsvirkningen for selskabet Den skattefrie virksomhedsomdannelse Krav til en skattefri virksomhedsomdannelse Betingelser for skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse af en enkeltmandsvirksomhed Delkonklusion Værdiansættelse generelt om værdiansættelse Goodwill Den vejledende beregningsmodel jf. TSS-cirkulære Driftsmidler Varelager Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser m.v Igangværende arbejde Likvide beholdninger Gæld Ejendommen Selskabsstiftelse Generelt Det konstituerede generalforsamlingsprotokollat Vedtægter Stiftelsesdokument Vurderingsberetning Åbningsbalance Dokumentations til Erhvervsstyrelsen Indsendelse af dokumentationen Case...50

4 8.1 Opgørelse af opsparet overskud Beregning af goodwill De omdannede driftsmidler og bilen i Reklame A/S Konsekvenser ved omdannelse af driftsmidler og bilen Varebeholdninger, debitorer m.m. og diverse gældsposter Ejendommen Skattefri virksomhedsomdannelse Beregning af udskudt skat Delkonklusion Efter omdannelsen Generelt Holdingselskabsstiftelse Delkonklusion Konklusion...66 Perspektivering...72 Litteratur...74 Bilag...76 Bilag 1 Generalforsamlingsprotokollat...76 Bilag 2 Vedtægter...77 Bilag 3 Stiftelsesdokument...79 Bilag 4 Vurderingsberetning og åbningsbalance...80

5 Abstract The purpose of the thesis is to analyze and illustrate the conditions and consequences of a tax-exempt business transformation. The context for the thesis is a case from the real world where a private owned business is transformed to a limited liability company. The thesis focuses on the central elements of a transformation from a privately owned business to a limited liability company. Since most business transformations are done tax-exempt the main focus will be on this. However in order to make a comparison of the consequences when a business transformation takes place the taxable transformation of a business is a part of the thesis. The thesis is both theoretical and practical, but will mainly be characterized by theoretic knowledge, and then when possible relevant rulings and examples will drawn upon. The purpose of this is to give the reader an understanding of the practical usage of the theory. Reklame A/S started out as a small printing business in the basement of Elna and Bo Sørensen. The business was successful but as the years went by Elna and Bo decided that they were ready for new challenges and as of January 1 st % of the business was transferred by succession to their son Søren. By December 31 st 2008 Søren took over the rest of the business and decided to transform the business to a company by doing a tax-exempt business transformation by VOL. In Denmark most businesses are started as individual enterprises, because most of them end out with a small deficit in the first year. While being an individual enterprise that deficit can be offset against the spouse s tax income or deducted from next year s profits. Another advantage is that there are no formal capital requirements to be complied with.

6 However one major drawback being that the proprietor is personally liable for the company s debt and can end up having to sell the house in order to pay up that debt. If the business is successful the need to lessen the liability can arise. The business can be transformed into a company with a limited liability where the deposit can be either kr. or kr. The last one is highly acknowledged when searching for passive investors. When the choice of company has been decided upon then the last to select is whether it is to be a taxable or tax-exempt business transformation. The disadvantage by transforming the business to a limited liability company is that the deficit can only be deducted from future profits. A business goes through four phases; seed, growth, consolidation and settlement. In the seed phase the business owner bear a lot of costs without any real revenue yet to flow to the business. In the growth phase the business is starting to turn a profit and investments can be made that money. In the consolidation phase the revenue is stable and the need for investments are minimal. In the settlement phase the owner has begun to consider the future for the business. Should the business be terminated, sold or a generational change made? In order to give an answer to what the consequences associated with a taxexempt business transformation is the thesis looks at the following key questions:

7 Which forms of business are there? What can the motive for a tax-exempt business transformation be? What does a taxable business transformation involve? What does a tax-exempt business transformation involve? How are the business assets and liabilities valued? How is a company founded? What options are there after a tax-exempt business transformation? The thesis uses only secondary knowledge such as laws, rulings and examples in order to connect the theory to the practical example. The case is an example from the company but however the tax-exempt business transformation was made in 2009.

8 Forord Jeg arbejder hos RevisionsGruppen i Ebeltoft og arbejder hovedsagelig med personligt drevne virksomheder, hvor virksomhedsordningen bruges i et vist omfang. Virksomhedsomdannelse er hovedsageligt noget de ledende medarbejdere tager sig af, men da det har fanget min interesse, har jeg derfor valgt, at min opgave skal omhandle netop dette emne. Afhandlingen inddrager eksternt regnskab og skatteret med fokus på årsregnskabsloven og virksomhedsomdannelsesloven.

9 1. Indledning Erhvervslivet i Danmark karakteriseres ved små og mellemstore virksomheder. Det kan både være virksomheder som er drevet i personligt regi eller i selskabsform. Ved opstart af en virksomhed skal der gøres nogle overvejelser om, hvilken form virksomheden skal drives i. Her skal enten vælges personligt regi eller selskabsform, som f.eks. A/S eller ApS. Ved at drive en virksomhed i personligt regi kan en af fordelene være, at der ikke er nogen formelle kapitalkrav der skal overholdes. En anden er, at mange nyopstartede virksomheder kommer ud med et underskud de første år. Dette underskud kan modregnes i ægtefællens skattemæssige indtægt eller fradrages i kommende års overskud. Ulempen er, at der hæftes personligt dvs. at ejeren hæfter for virksomhedens gæld med hele sin formue, både den som er i virksomheden og den private formue. Falder valget i stedet på at drive virksomheden i selskabsform, er en af fordelene at aktionæren / anpartshaveren kun hæfter for den indskudte kapital, henholdsvis kr / Dog sker det ofte at aktionæren / anpartshaveren hæfter personligt for udeståendet mellem selskabet og banken, da et nyopstartet selskab skal vise sit værd overfor banken. Ulempen ved at virksomheden drives i selskabsform er, at et underskud alene modregnes i selskabets kommende overskud. Levedygtige virksomheder, som er drevet i personligt regi, har ofte behov for at begrænse hæftelsen for den indskudte kapital eller at øge behovet for at tiltrække kapital fra passive investorer. Ved at omdanne virksomheden til et selskab kan dette lade sig gøre. 1

10 Benyttes virksomhedsomdannelseslovens bestemmelser er det muligt at omdanne virksomheden skattefrit. Selskabet succederer i den personlige virksomheds skattemæssige stilling og indtræder heri 1. I denne afhandling inddrages casen reklame A/S som går fra at være en personlig ejet virksomhed, hvor Elna driver virksomheden og Bo er medhjælpende ægtefælle, til et selskab. Efter en årrække holder Bo op og sønnen Søren træder til og virksomheden fortsætter. I 2005 modtager Søren halvdelen af virksomheden ved en gaveoverdragelse og virksomheden fortsætter nu som et interessentskab, hvor hver af interessenterne bruger virksomhedsordning. I 2008 overtager Søren resten af virksomheden og virksomheden omdannes via skattefri virksomhedsomdannelse til Reklame A/S efter VOL pr. 1. januar Det er alene den skattefri virksomhedsomdannelse som vil blive behandlet i denne afhandling. 1.1 Problemstilling Som selvstændig erhvervsdrivende havde Søren flere overvejelser angående sin virksomhed, skulle den fortsætte i privatregi eller skulle han omdanne virksomheden til et selskab. Selve omdannelsen af virksomheden kunne enten foretages skattefrit eller skattepligtigt. 1.2 Problemformulering Formålet med denne afhandling er at komme rundt om emnet virksomhedsomdannelse, hvor fokusset vil være at anvende den tilegnede viden i arbejdsøjemed. Ovenstående problemstilling leder hen til følgende spørgsmål: 1 Skattememo, side 247 2

11 Hvilke betingelser og konsekvenser er der forbundet med en skattefri virksomhedsomdannelse? Hovedproblemstillingen vil blive belyst med følgende underspørgsmål: 1. Hvilke virksomhedsformer findes der? - Uddybende forklaring på virksomhedsskatteloven. 2. Hvad kan motivet være til en virksomhedsomdannelse? 3. Hvad indebærer en skattepligtig omdannelse? 4. Hvad indebærer en skattefri omdannelse? 5. Hvordan værdiansættes virksomhedens aktiver og passiver? 6. Hvordan stiftes et selskab? 7. Hvilke muligheder er der efter en skattefri virksomhedsomdannelse? 1.3 Rammestyringsfaktorer Lovgivning og interne regler I afhandlingen har jeg skulle tage hensyn til personoplysningslovens 2 bestemmelser om, hvordan oplysninger om personer og virksomheder skal behandles. Casen bygger på en virkelig virksomhed, men af hensyn til vores klient er alle navne og følsomme oplysninger fjernet Interessenter Foruden censor og vejleder fra Handelshøjskolen i Århus vil den primære målgruppe for afhandlingen være personer, som i forvejen har den grundlæggende teori indenfor regnskabs- og selskabsret. Såfremt successionen ikke allerede var sket, havde ejeren samt sin familie også været en del af målgruppen. 2 Personoplysningsloven omhandler, hvorledes personoplysninger/selskabsoplysninger skal behandles. https://www.retsinformations.dk/forms/r0710.aspx?id= marts

12 1.3.3 Formål og metode For at kunne opstille et grundlag for en stillingtagen for en omdannelse, vil der blive fokuseret på de væsentligste dele af VSL. De vigtigste regler i virksomhedsskatteloven og årsregnskabsloven vil blive beskrevet, da disse har betydning for selve omdannelsen. Problemstillingerne kan f.eks. være vedrørende blandede aktiver, opsparet overskud, mellemregning m.m. Den dokumentariske undersøgelsesmetode er hovedsageligt anvendt som kildeindsamlingsmetode. Ved at anvende denne form for metode tages der afsæt i allerede eksisterende materiale, som består af regnskabsvejledninger, skattelove og årsregnskabsloven m.v. Svagheden ved denne metode er, at datamaterialet er fastlagt fra starten og hermed udviklet og styret af andre. Som det første vil der være en uddybende beskrivelse af de forskellige trin virksomheden gennemgår i skattefri virksomhedsomdannelse, herefter vil casen blive beskrevet samt komme nærmere ind på de forskellige beregninger og regnskabstal. Hensigten med casen er at supplere teorien og dermed synliggøre teorien på en praktisk måde. Afhandlingen vil dels have et teoretisk og et praktisk præg og tager sit udgangspunkt i en virkelig case, dog med et fiktivt navn. Casen beskriver kort hvad der ligger forud for den skattefrie virksomhedsomdannelse, hvilke processer virksomheden gennemgår i forløbet samt hvilke overvejelser der har været angående omdannelsen. 4

13 1.4 Afgrænsning Gældende for afhandlingen er, at der som udgangspunkt lægges vægt på casens situation og set på, hvad der måtte være relevant for denne. I casen er der kun en ejer samt en virksomhed, hvorved der derved afgrænses fra at beskrive forhold omkring ejerskab af flere virksomheder. Personligt drevne virksomheder, som beskattes efter PSL eller kapitalafkastordninger, vil kun kort blive beskrevet i denne fremstilling, da denne form for virksomhed ikke er relevant for udformningen af afhandlingen. Det vil være nødvendigt med en uddybende beskrivelse af reglerne i VSL for at kunne behandle omdannelsen Virksomhedsomdannelsen i forbindelse med casen er en fuldstændig omdannelse foretaget efter VSL 16. Afhandlingen afgrænses til at beskæftige sig med den skattefri virksomhedsomdannelse, dog vil den skattepligtige virksomhedsomdannelse kort blive beskrevet i afhandlingen for at belyse, hvilke forskelle der er til stede. Øvrige tilknyttede områder som f.eks. fusion, spaltning m.m., vil ikke blive behandlet. Da den skattefri virksomhedsomdannelse blev foretaget i 2009, indeholder bilagene henvisninger til aktieselskabsloven og ikke selskabsloven som den benævnes i dag. Ved beregning af goodwill vil afhandlingen kun omhandle de regnskabsmæssige resultater før skat for de seneste 3 år (i dette tilfælde 2006, 2007 og 2008). Afhandlingen vil begrænse sig til kun at tage stilling til åbningsbalancen i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse. Beregningerne vil derfor tage udgangspunkt i beskrivelse af virksomheden i omdannelsesåret, 5

14 Der afgrænses fra reglerne omkring overdragelse til familie og nære medarbejdere, da dette knytter sig til generationsskifte. Aspektet omkring momsdelen er fravalgt, ligeledes er der set bort fra alle selskabsformer som ikke er aktieselskaber eller anpartsselskaber. Der vil dog ikke gås i dybden med anpartsselskabet, da reglerne er nogenlunde ens med aktieselskabet. Begge disse selskabsformer er beskrevet i selskabsloven. Afhandlingen omhandler kun de værdiansættelser som har betydning for, at Reklame Her og Nu kan foretage en skattefri omdannelse til Reklame A/S, dog vil de værdiansættelser som ikke vedrører omdannelsen, kort blive beskrevet. 1.5 Begrebsdefinition Nedenfor er en kort definition af de væsentligste begreber, der anvendes i afhandlingen. 3 Balancedagen: Balancedagen er statusdagen for det seneste aflagte regnskab for den personlige virksomhed. Omdannelsesdatoen: Omdannelsesdatoen anses for den dag, der følger efter statusdagen for sidste regnskab i den personligt drevne virksomhed jf. VOL 3. Overdragedragelsestidspunktet: Overdragelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor den endelige overdragelse af virksomheden finder sted. Stiftelsestidspunktet: 3 Revifora, Skattefri virksomhedsomdannelse side 13 6

15 Stiftelsestidspunktet i et aktieselskab er datoen for den konstituerede generalforsamling. Et anpartsselskab anses for stiftet den dag dokumentet underskrives. Skattepligtig virksomhedsomdannelse: En skattepligtig virksomhedsomdannelse kan defineres som overdragelse af en personligt drevet virksomhed, hvilket medfører realisationsbeskatning for ejeren i afståelsesåret. Eller sagt med andre ord, det sidestilles med køb og salg af en virksomhed, hvor driften fortsætter i selskabsform. Skattefri virksomhedsomdannelse: En skattefri virksomhedsomdannelse er, hvor ejeren indskyder den bestående virksomhed i et selskab uden at det vil udløse beskatning når overdragelsen finder sted. Virksomheds ejeren skal først betale skatten når aktierne enten afstås eller selskabet opløses Disposition Strukturen i afhandlingen er bygget op omkring problemformuleringen. Den følger en kronologisk besvarelse af problemformuleringens hovedspørgsmål om virksomhedsomdannelse. Endvidere er afhandlingen opbygget således, at teori beskrives og diskuteres inden den anvendes i den praktiske del af afhandlingen. Abstract Referat af afhandlingen på engelsk. Kapitel 1. Indledning Kapitlet indeholder en introduktion til emnet virksomhedsomdannelse, en kort begrundelse for hvorfor emnet er valgt, en problemstilling samt en problemformulering. Kapitlet indeholder ligeledes en generel afgrænsning, begrebsdefinitioner, en disposition, formål og metode overvejelser marts

16 Kapitel 2. Virksomhedsformer Kort beskrivelse af de forskellige virksomhedsformer, dog vil virksomhedsskatteloven blive uddybet med henblik på processen i virksomhedsomdannelsen. Kapitel 3. Virksomhedsfaser Beskrivelse af de forskellige motiver til at lave en virksomhedsomdannelse samt de faser en virksomhed går igennem. Kapitel 4. Beskrivelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Kapitel 5. Beskrivelse af selve den skattefrie virksomhedsomdannelse. Kapitel 6. Værdiansættelse Værdiansættelse af de forskellige aktiver og passiver. Her vil der være en uddybning af nogle udvalgte elementer i balancen, som f.eks. varelager, debitorer, kreditorer, driftsmidler og goodwill. Kapitel 7. Selskabsstiftelse, stiftelsesdokument, vedtægter og vurderingsberetning. Kapitel 8. Case Beskrivelse af selve casen med diverse regneeksempler. Kapitel 9. Hvilke muligheder der er efter omdannelsen evt. et holdingselskab. Kapitel 10. Konklusion med samling af alle trådene. 8

17 1.7 Forkortelser I det videre forløb vil følgende forkortelser blive anvendt: ABS Aktiebeskatningsloven AL Afskrivningsloven HR Højesteret KGL Kursgevinstloven KSL Kildeskatteloven LL Ligningsloven LR Ligningsrådet LSR Landsskatteretten LV Ligningsvejledningen PSL Personskatteloven SEL Selskabsskatteloven SKM Skattemyndighederne SR Skatterådet VOL Lov om skattefri virksomhedsomdannelse VSL Virksomhedsskatteloven VSO Virksomhedsskatteordning ÅRL Årsregnskabsloven SL Selskabsloven VLL Varelagerloven 9

18 2. Virksomhedsformer Som selvstændig erhvervsdrivende kan vælges at drive virksomhed / selskab på flere forskellige måder. Nedenfor vil der være en beskrivelse af de forskellige virksomhedsformer. 2.1 Personligt ejet virksomhed Personligt ejede virksomheder kan drives efter 3 forskellige modeller: Personskatteloven, kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen. Overordnet for disse former er, at virksomheden kun har en ejer og at ejeren hæfter for virksomhedens gæld med hele sin formue, dvs. både den som er i virksomheden og den private formue 5. Der er ingen krav ved stiftelsen af virksomheden, men ved en omsætning, der ligger på kr eller mere, skal virksomheden momsregistreres hos SKAT. Der er ingen krav om offentliggørelse eller indsendelse af årsregnskabet, dog skal det kunne fremskaffes hvis SKAT forlanger det. Fordele ved en personligt ejet virksomhed 6 : Den er nem at etablere. Ejeren kan træffe alle beslutninger. Ulemper ved en personligt ejet virksomhed: Virksomheden er meget afhængig af ejeren. Hvis ejeren er syg og ikke har andre ansatte, kan den og ejeren lide et økonomisk tab. Ejeren skal selv finansiere virksomheden. Den private økonomi kan meget nemt blive blandet sammen med virksomhedens økonomi. 5 Regnskabsmemo 2012/13, Magnus Informatik, side Besøgt den

19 2.1.1 Personligt drevet virksomhed efter PSL Som udgangspunkt skal alle selvstændige erhvervsdrivende beskattes efter PSL 1 og 2. Dette betyder, at den selvstændige erhvervsdrivende, ligesom alle andre, skal angive sin skattepligtige indkomst, som indeholder følgende: Personlig indkomst (resultat før renter). Kapitalindkomst (renter fra erhvervsvirksomheden). Ligningsmæssige fradrag. Aktieindkomst. For den selvstændige betyder dette, efter PSL 3, at virksomhedens resultat før renter beskattes som personlig indkomst og renter efter PSL 4 beskattes som kapital indkomst. Herved opnås der kun begrænset fradrag for renteudgifterne Personligt drevet virksomhed efter KAO Kapitalafkastordningen er et valgfrit alternativ til virksomhedsordningen. Denne ordning er en forenklet udgave af virksomhedsordningen. Dvs. at der eksempelvis ikke skal føres et særskilt regnskab. Beregningsgrundlaget er virksomhedens aktiver x med kapitalafkastsatsen (1% i 2012). Beløbet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten, dette indebærer at beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget bliver mindre. Denne mulighed bruges især, hvis virksomheden ikke har ret mange renteudgifter Personligt drevet virksomhed efter VSO Ved brug af virksomhedsordningen jf. VSL 1 kan selvstændige fratrække virksomhedens renteudgifter i den personlige indkomst 7. Der opnås en lavere beskatning af kapitalafkastet samt opsparet overskud i virksomheden beskattes med foreløbig 25%, gældende siden 2007, %, %, 7 RevisorManual 1 13 side

20 % og før %. 8 Dette vil give virksomheden en bedre konsolideringsmulighed 9. Ved svingende overskud i virksomheden er der mulighed for udjævning af resultatet, herved formindskes progressionen. 10 Dvs. at et års underskud kan modregnes i næste års overskud. For at kunne benytte virksomhedsordningen skal der være tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed. Jf. VSL 2 stk. 1 skal der udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden som opfylder en række krav efter bogføringsloven. Det afgørende for at bruge virksomhedsordningen er, at der sker en regnskabsmæssig adskillelse af virksomhedens økonomi og indehavers private økonomi. Vælges virksomhedsordningen skal der ved regnskabsårets begyndelse, i det år hvor virksomhedsordningen anvendes første gang, laves en indskudskonto over aktiver og gældsposter som indskydes i virksomheden. Efter VSL 3, stk. 1 anses enhver overførsel af værdi fra den skattepligtige til virksomheden for indskud, med mindre der er tale om et beløb som er bogført på mellemregningskontoen. 11 Ved opgørelse 12 af indskudskontoen kan denne både være positiv og negativ. Hvis kontoen er positiv er dette et udtryk for, at der er indskudt flere værdier end gæld i virksomheden, og den erhvervsdrivende har derved mulighed for at hæve denne positive forskel i henhold til hæverækkefølgen uden rentekorrektion. Er indskudskontoen derimod negativ, er dette et udtryk for, at virksomheden har ydet private lån. Er den negative indskudskonto opstået ved overgangen til virksomhedsordningen, kan denne nulstilles, såfremt det kan dokumenteres, at 8 ingen&extsource=true 30. marts Noget solidt 10 Fremgang 11 Skatteret kompendium, Thomson Reuters, side VSL 3 stk. 2 12

21 alt gælden er af erhvervsmæssig karakter, og at alle virksomhedens aktiver er medtaget. Efterfølgende reguleres indskudskontoen kun med yderligere indskud samt overførsler, som ikke er overskud. Rentekorrektion har sammen med kapitalafkastberegningen til formål at sikre, at den erhvervsdrivende ikke opnår rentefordele ved indskydelse af privat gæld eller midlertidig udtræk af virksomhedens midler til privatøkonomien. Reglerne vedrørende rentekorrektion reguleres efter VSL 11. Hæverækkefølgen er hævninger, som er foretaget fra virksomheden til den private økonomi, og disse hævninger anses for at være sket i en bestemt rækkefølge jf. VSL 5 stk. 1 og 2 13 : 1. Hensatte kapitalafkast fra forudgående år. 2. Hensatte resterende overskud fra forudgående år. 3. Årets kapitalafkast efter VSL Årets resterende overskud efter VSL 10 stk Opsparet overskud fra tidligere år. 6. Indestående på indskudskonto. Hæves der mere end årets overskud, hæves der først på konto for opsparet overskud fra tidligere år (FIFO princippet anvendes, dvs. først opsparede overskud hæves først), og herefter hæves der på indskudskontoen. Via mellemregningskontoen kan den skattepligtige overføre beløb mellem den private del og virksomhedsdelen som et alternativ til indskudskontoen og hæverækkefølgen. Det medfører, at beløbene kan tilbageføres skattefrit til den private del uden om hæverækkefølgen. Beløb, som er indskudt på indskudskontoen, kan som hovedregel kun tilbageføres via hæverækkefølgen. Disse hævninger bogføres på en uforrentet mellemregningskonto Lærebog om indkomstskat, side VSL 4a stk. 1 13

22 Hæves der mere end der er indskudt på mellemregningskontoen, skal saldoen udlignes ved en overførsel igennem hæverækkefølgen Den skattepligtige må ikke låne af virksomheden uden om hæverækkefølgen. Virksomhedens overskud opdeles i et hævet overskud og opsparet overskud. 15 Den erhvervsdrivende kan som hovedregel selv vælge, hvor stort et beløb der skal hæves og hvor stort et beløb der skal opspares. Den del af kapitalafkastet som vedrører visse finansielle aktiver skal dog altid hæves jf. VSL Det overskud, som vælges overført til privatøkonomien, beskattes som personlig indkomst, jf. VSL 10, stk. 1. Overskud som ikke hæves, opspares i virksomheden og beskattes foreløbigt med virksomhedsskat på 25%, jf. VSL 10, stk. 2. Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse som virksomhedens aktiver - gæld x med kapitalafkastsatsen (som er 1% i 2012). Underskud i virksomhedsordninger modregnes efter reglerne i VSL 13 i følgende rækkefølge: Virksomhedens opsparede overskud med tillæg af den dertil hørende virksomhedsskat. 2. Den skattepligtiges positive kapitalindkomst. 3. Den skattepligtiges personlige indkomst. 2.2 Anpartsselskab ApS Et anpartsselskab (ApS) er en af de mest almindelige (og oftest) anvendte selskabsformer i Danmark. Ved stiftelsen af et ApS skal der indskydes kr jf. SL 4, stk. 2 i anpartskapital - tidligere var kravet kr , men dette blev 15 VSL Skatteret kompendium, side Skatteret Kompendium, side 91 14

23 pr. 1. marts 2010 ændret til kr disse kan indskydes enten kontant eller i aktiver. Indskydes der aktiver, kræves en vurderingsberetning 19 som revisoren udarbejder. Ved stiftelsen af et ApS hæfter selskabet (som udgangspunkt) kun for den indskudte kapital. Det kræves, at der oprettes et stiftelsesdokument, en anpartshaverfortegnelse samt en protokol. Stiftelsesdokumentet skal indeholde selskabets vedtægter. Derudover er det et krav, at selskabet ledes af en direktion eller en bestyrelse eller af såvel en direktion som en bestyrelse / tilsynsråd. Har selskabet kun et ledelsesorgan, det være sig en direktion eller bestyrelse, udøver dette de samlede ledelsesopgaver 20. Det er direktionen eller bestyrelsen som underskriver årsregnskabet hvert år, og dermed påtager sig ansvaret for at regnskabet er udarbejdet korrekt. Der må ikke ydes lån eller sikkerhed for anpartshaverne, bestyrelsesmedlemmer eller direktionen i selskabet. Årsregnskabet skal være udarbejdet senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Derudover skal der betales 25% selskabsskat af årets resultat, samt der skal betales 27% 21 skat ved et udbytte. Et ApS er underlagt en pligt om at følge bogføringsloven, dvs. bogholderiet skal udarbejdes efter gældende lov. Overholdes dette ikke, kan det føre til krav om supplerende oplysninger eller forbehold i årsregnskabet. 22 Som udgangspunkt er der revisionspligt på alle årsregnskaber, men selskaber som er omfattet af regnskabsklasse B, som på 2 hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider 2 af følgende størrelser, er fritaget, hvis balancesummen på elskabslovning%20i%20danmark%200410k.pdf 21. april marts Regnskabsmemo, side april april

24 mio. kr. ikke overskrides, at nettoomsætningen er under 8 mio. kr. og at der max har været ansat 12 heltidsansatte i gennemsnit i løbet af et regnskabsår. Fritagelsen skal dog bestemmes på selskabets generalforsamling, som så er gældende for næste års regnskab. Et nystiftet selskab kan fravælge revisionen for 1. regnskabsår, hvis ledelsen på stiftelsestidspunktet ikke forventer at overskride størrelsesbetingelserne. Fravalget skal oplyses i stiftelsesdokumentet. Hvis ledelsen i løbet af året indser, at størrelsesbetingelserne vil blive overskredet i løbet af året, vil revisionspligten først indtræde på dette tidspunkt Aktieselskab A/S Aktieselskab og anpartsselskab ligner hinanden meget, men nogle af forskellene vil blive nævnt nedenfor. Virksomhedskapitalen i et aktieselskab er mindst kr , jf. SL 4, stk. 2, og de kan indskydes kontant eller ved indskud af andre værdier. Ved skattefri virksomhedsomdannelse er det den eksisterende virksomhed som indskydes. Ejerne i et aktieselskab/aktionærerne har normalt intet personligt ansvar for selskabets gæld, udover den aktiekapital som ejerne har indskudt. Men ønsker selskabet at optage et banklån i selskabet, kræver bankerne dog som oftest, at ejeren personligt garanterer for lånet, og ejeren kommer således alligevel til at hæfte personligt. 24 Et A/S har mindst en ejer med tre bestyrelsesmedlemmer eller tre medlemmer i et tilsynsråd samt en direktion på mindst en person. Medarbejderne har ret til at vælge en tredjedel af medlemmerne af bestyrelsen, hvis der gennem tre år er 35 eller flere medarbejdere i gennemsnit Regnskabsmemo, side april april

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 8. semester Virksomhedsomdannelse - af en personlig virksomhed Forfattere: Christina Backer Thomsen René Hedman Vejleder: Henrik R. Nielsen Copenhagen Business School HD(R) 9. maj 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse HD-studiet Regnskab og økonomistyring Afhandling 2010 Forfatter: Vejleder: Torben Bagge Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet April 2010 Indhold 1. Summary... 1 1.1 Introduction...

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Valg af virksomheds- og beskatningsform

Valg af virksomheds- og beskatningsform Valg af virksomheds- og beskatningsform Afsluttende opgave HD 2. del regnskab og økonomistyring Christian Anthoni Møller Nanna Meldgård Jensen INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 AFGRÆNSNING... 7 METODEVALG...

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Virksomhedsomdannelse - Skattefri kontra skattepligtig

Virksomhedsomdannelse - Skattefri kontra skattepligtig HD 7. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afhandling Forfatter: Kirstine Jernved Vejleder: Torben Bagge Virksomhedsomdannelse - Skattefri kontra skattepligtig Handelshøjskolen i Århus 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse Afhandling 8 semester HD-R Skrevet af Birk Klinkby Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen i Århus Afleveret d. 30.04.12 1. Summary... 5 1.1 Introduction... 5 1.2 Problem statement... 5 1.3 Method... 7

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

OMSTRUKTURERING VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE OG AKTIEOMBYTNING

OMSTRUKTURERING VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE OG AKTIEOMBYTNING HOVEDOPGAVE HD-R Copenhagen Business School OMSTRUKTURERING VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE OG AKTIEOMBYTNING Rikke Nanet Bach Jensen Mikael Sohn Ottesen Indholdsfortegnelse FORORD... 5 1. INDLEDNING... 6 1.1

Læs mere

Vejleder: Torben Rasmussen. Virksomhedsomdannelse -skattefri kontra skattepligtig

Vejleder: Torben Rasmussen. Virksomhedsomdannelse -skattefri kontra skattepligtig HD-R, 7. semester Afhandling Forfatter: Kathrine Molgjer Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsomdannelse -skattefri kontra skattepligtig Handelshøjskolen i Aarhus 2012 Indholdsfortegnelse 1. Summary...

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 17. juli 2014 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven H139-14 Skatteministeriet har d. 11. juni 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Analyse af beskatningens neutralitet afhængigt af virksomhedsform

Analyse af beskatningens neutralitet afhængigt af virksomhedsform Analyse af beskatningens neutralitet afhængigt af virksomhedsform Skrevet af: Lasse Petersen Steffen Martin Pedersen William Elias Vejleder: Ulrik Gorm Møller 0 1. Indledning...4 2. Problemformulering...6

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere