VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV"

Transkript

1 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

2 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato Udarbejdet af AD Kontrolleret af MFN Godkendt af Beskrivelse LEHL Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Egeløvparken mv. i Herlev Kommune Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV INDHOLD 1. Indledning og resume Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Kort Bebyggelse Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 2 2. Anlægsbeskrivelse Anlæggets hoveddisposition Udstrækning Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Tekniske specifikationer Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Projektets gennemførelse Tidsplan Anlægsudgifter for projektforslaget Finansiering 5 3. Vurdering af projektet Driftsforhold Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget Øvrige miljøforhold Selskabsøkonomi for I/S Vestforbrænding Følsomhedsvurdering Alternativ trace Varmesalgets udvikling Stigende anlægsinvesteringer Udvikling i samfundsøkonomisk naturgaspris Udviklingen i samfundsøkonomisk CO 2 pris Selskabsøkonomi for HMN og kompensation Brugerforhold 11

4 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV FIGUR- OG TABELFORTEGNELSE Figur 2-1 Udvikling i varmebehov... 4 Figur 3-1 Samfundsøkonomi... 7 Figur 3-2 Betalinger i løbende priser... 8 Figur 3-3 Investeringer og akkumuleret overskud... 9 Figur 3-4 Samfundsøkonomi med alternativ trace i villaområde... 9 Figur 4-1 Oversigtskort over forsyningsområdet med sydligt trace Figur 4-2 Oversigtskort over forsyningsområdet med alternativt trace Tabel 1-1 Bebyggelse... 2 Tabel 2-1 Kapaciteter... 3 Tabel 4-1 Brugerøkonomi BILAG Bilag 1 Forsyningsområdet Bilag 2 Beregninger, resume Bilag 3 Kundeliste Bilag 4 Matrikler, der ventes pålagt servitut Bilag 5 Kompensation til HMN Bilag 6 Forudsætninger

5 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV INDLEDNING OG RESUME 1.1 Formål I/S Vestforbrænding anmoder hermed Herlev Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er foranlediget af, at Egeløvparken ønsker at opsige kontrakt med E.ON om køb af varme fra et LKV anlæg, og fordi det ikke er økonomisk fordelagtigt at reinvestere i anlægget. Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at skifte fra naturgas til fjernvarme i området ved at etablere en afgrening på Vestforbrændings hovedledning i Ballerup Kommune. Distributionsledningen på ca m, der skal etableres fra afgreningen i Ballerup Kommune til Egeløvparken, forløber langs sydgrænsen til et villaområde. Hvis der skulle opstå uventede forhindringer for dette trace kan det alternativt føres gennem villaområdet via Pæremosevej, dog uden at områdeafgrænsningen ændres fra naturgas til fjernvarme i villaområdet. Projektforslaget sendes til Ballerup Kommune til orientering. 1.2 Plangrundlag Området er forsynet med naturgas iht. et godkendt projektforslag. 1.3 Organisation Bygherre er I/S Vestforbrænding, der er ansvarlig for ledningsprojektet og for driften af fjernvarmeforsyningen for alle tilslutninger. Der etableres et stik med måler til hver bebyggelse. Vestforbrænding har drøftet projektforslaget med HMN, og HMN har bidraget med oplysninger om naturgassalg i projektforslagets område, som indgår i projektforslagets analyser og for beregning af kompensation til HMN. Vestforbrænding har desuden været i dialog med Egeløvparken med henblik på at forsyne med fjernvarme snarest muligt. 1.4 Forundersøgelser Kort Bilag 1 giver en oversigt forsyningsområdet og lokalisering af fjernvarmeledninger. Desuden vises det alternative trace gennem villaområdet.

6 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bebyggelser, som er markeret på bilag 1. Det samlede opvarmede areal og potentielle varmebehov uden besparelser og ved 100 % tilslutning er angivet i tabellen nedenfor. Herlev Kommune Status Antal Areal Behov Behov Energiområde udb. Pl kunder m2 MWh kwh/m2 Egeløvparken i Herlev mv. Nye data I alt Tabel 1-1 Bebyggelse Arealafståelse og servitut Det påregnes, at fjernvarmeledningerne som hovedregel etableres på kundernes matrikler eller på vejarealer, der ikke har stor trafikal betydning. Det tracé, der er markeret i projektforslaget, er baseret på en foreløbig vurdering, og det vil blive justeret ved detailprojekteringen og dermed tage højde for øvrige ledningsanlæg og kundernes ønske om indføring af stik. Der skal tinglyses en deklaration for alle fjernvarmedistributionsledninger, der er beliggende på private matrikler. Der er principielt ikke behov for, at stikledninger deklareres, med mindre de påtænkes ført videre til nabomatrikler. I bilag 4 er angivet en liste med adresser og matrikelnumre for de matrikler, hvor det er nødvendigt at tracéet placeres på private matrikler. De berørte lodsejere er høringsberigtigede i henhold til Projektbekendtgørelsen Myndigheder Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke Normer og standarder Projektet udføres efter relevante normer og standarder.

7 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV ANLÆGSBESKRIVELSE 2.1 Anlæggets hoveddisposition Udstrækning På kortbilag 1 er vist det fjernvarmeforsynede område med de distributionsledninger, større stikledninger og bebyggelser, der er omfattet af projektforslaget. Desuden er vist de eksisterende fjernvarmeledninger, som tilhører Vestforbrænding i de tilgrænsende områder samt ledninger, der er godkendt iht. et tidligere projektforslag Kapacitet og belastningsforhold Det samlede potentielle varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til ca. 4 GWh. Behovet er afstemt med oplysninger fra HMN. I nedenstående tabel er redegjort for det forventede varmebehov og kapacitetsbehov for projektforslaget, som det vil være i slutåret ved 100 % tilslutning og 0 % besparelse. Forudsat tilslutning og salg i slutår Tilslutning 100% Besparelse 0% Vestforbrænding Årssalg Årsprod. An kunder An net Grundlast Områder MWh MWh MW MW MW Egeløvparken i Herlev mv ,0 1,5 0,9 I alt Tabel 2-1 Kapaciteter Projektets fjernvarmenet og kundeinstationer udlægges efter det potentielle varmebehov ved 100% tilslutning, medens økonomiske analyser baseres på det forventede varmebehov. Der er således umiddelbart behov for at levere 1,5 MW til området på den koldeste dag, når kunderenes behov er tilsluttet. Tilsvarende er den optimale dækning med grundlast ca. 0,9 MW Forsyningssikkerhed Området forsynes med samme forsyningssikkerhed som I/S Vestforbrændings øvrige kunder. Der er ikke varmecentraler, der er egnede til spidslast i området. Derfor forudsættes, at der som følge af dette projektforslag, alt andet lige, tilvejebringes ekstra 1,5 MW spidslast. Området forsynes i dag fra vekslerstationen Lundebjerg og Hedegårdens spidslastcentral. Desuden påtænker Vestforbrænding at etablere en ny spids- og reservelastcentral ved Novo i Måløv. 2.2 Tekniske specifikationer Dimensionering Hele nettet anlægges som et varmtvandsnet med maksimal temperatur 110 grader, med et maksimalt tryk på 16 bar og med vekslerinstallation mellem fjernvarmenettet og kundernes anlæg. Ved dimensioneringen af nettet er som udgangspunkt anvendt benyttelsestiden timer an kunder og timer for hovedledningsnettet. Dimensioner af stik skal dog vurderes individuelt. Ved dimensioneringen af nødvendig spidslastkapacitet er antaget benyttelsestiden timer. Projektforslagets investeringsoversigt i ledningsnet og understationer er baseret på, at nettet er dimensioneret til det maksimale varmemarked i områderne og med en afkøling på 40 grader, eksempelvis med 95 grader i fremløb og 55 grader i returløb. Der vil dog være mulighed for at hæ-

8 Varmebehov GWh Areal 1000 m2 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV 4-20 ve fremløbstemperaturen til 105 grader, når der er behov for det. På længere sigt ventes returtemperaturen at falde, hvorved det alt andet lige bliver muligt at sænke fremløbstemperaturen tilsvarende Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN 253. Mindre dimensioner udføres som twinrør, hvor det er fordelagtigt. 2.3 Projektets gennemførelse Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: Oktober 2014 December 2014 Februar 2015 Februar 2015 Projektforslag sendes til Herlev Kommune Projektforslag behandles og sendes i høring Projektforslag behandles Projektstart Ledningsanlæg etableres, når der er indgået en aftale, og det forventes, at der er 100 % tilslutning fra og med 2016, da der kun er få kunder. Hvis dette ikke nås inden 2019, bortfalder projektforslaget for dette område. Kurven nedenfor viser den forudsatte tilslutningstakt og det forudsatte varmebehov for områdets kunder Individuel forsyning Fjernvarme Samlet areal Figur 2-1 Udvikling i varmebehov og tilslutningstakt Anlægsudgifter for projektforslaget Anlægsudgifterne er i prisniveau 2014 og ekskl. moms anslået til følgende. Fjernvarmedistributionsledninger og stik Øvrige investeringer til spidslast Fjernvarmekundeanlæg for tilsluttede kunder (100 %) I alt I alt inkl. afpropning og kompensation I alt 7,9 mio.kr 1,2 mio.kr 0,6 mio.kr. 9,7 mio.kr. 0,3 mio.kr. 10,0 mio.kr

9 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV 5-20 Hvis traceet skal forlægges til villavejen er det anslået, at investeringen øges med 1,5 mio.kr Finansiering Vestforbrænding HMN Kunder I alt 10,0 mio.kr 0,0 mio.kr 0,0 mio.kr 10,0 mio.kr Kunde med årsvarmebehov under 40 MWh skal selv investere i fjernvarmekundeanlæg.

10 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV VURDERING AF PROJEKTET Siden varmeplanen for Herlev kommune blev udarbejdet for 20 år siden er mange forhold ændret, som betyder, at det bør overvejes at revurdere planerne og justere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas. Der kan bl.a. peges på følgende forhold: Vestforbrænding havde, da varmeplan blev udarbejdet, ikke overskydende affaldsvarme i vinterhalvåret, men har nu, (på grund af stigende affaldsmængder til forbrænding og øget brændværdi) overskydende affaldsvarme hele året. Denne sælges til CTR og VEKS til en lav substitutionspris Der er siden Avedøreværkets blok 2 (AVV2) blev etableret, kommet et overskud af kraftvarmekapacitet, især i den vestlige del af CTR-VEKS systemet. Det er reelt denne varme, som (netto) bruges til at forsyne de nye kunder i Lyngby-Taarbæk. En del af denne kraftvarme er baseret på naturgas. Vestforbrænding har etableret røggaskondensering, hvorved der udnyttes 20 MW varme fra røggasserne. Det betyder, at der bliver yderligere behov for at afsætte overskudsvarme fra Vestforbrænding til kunder i lokalområdet. Vestforbrændings kunder har sparet på varmen, og returtemperaturen kan sænkes, så der i de kommende år vil være overskydende kapacitet i Vestforbrændings forsyningsledninger. I områder med ny tæt lav bebyggelse, der ligger tæt ved eksisterende fjernvarmeområder, viser det sig, at fjernvarmen fra Vestforbrænding er mere samfundsøkonomisk fordelagtig end naturgasforsyning, ligesom fjernvarmen er mere samfundsøkonomisk fordelagtig end varmepumper til nyt lavenergibyggeri. Danmark har en udfordring med at reducere CO 2 emissionen udenfor kvotemarkedet. En af de mest effektive måder at reducere CO 2 udslippet på er at konvertere fra naturgaskedler til effektiv kraftvarme, når det kan ske med relativt små investeringer i tilslutning af nye kunder. Det er tilfældet i det aktuelle projektforslag. I energiforliget af 22. marts 2012 er opnået bred enighed om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler til opvarmning og el inden Derved er projektforslaget meget aktuelt, da det bidrager til at nå målsætningen på lang sigt på den mest samfundsøkonomiske måde. 3.1 Driftsforhold De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra Vestforbrænding på lige fod med de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet. Vestforbrænding vil selv producere den ekstra varmeleverance til dækning af mersalget og varmetabet i de nye ledninger. Det betyder, at der bliver et tilsvarende mindre salg af overskydende varme til CTR og VEKS. Det påregnes i de samfunds- og selskabsøkonomiske analyser, at ca. 13 % af varmen til de nye kunder produceres på spidslastkedler fyret med naturgas og olie.

11 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget De samfundsøkonomiske beregninger er i det reviderede projektforslag baseret på Energistyrelsens forudsætninger af september 2012 og med opdateringer pr Med hensyn til den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR, er denne beregnet på grundlag af den marginale lastfordeling af varmen til en ekstra kunde i systemet i perioden Der er for kraftvarmeværker og spidslastcentraler beregnet en marginal produktionspris, som tager hensyn til de marginale driftsudgifter og energipriser iht. Energistyrelsens forudsætninger. Projektforslaget er sammenlignet med naturgas, idet det er antaget, at ejendomme, der ikke allerede har installeret en kondenserende kedel, gradvist vil få udskiftet gamle kedler med kondenserende naturgasfyrede kedler. Det antages, at hele distributionsnettet anlægges med ledninger frem til Egeløvparkens og Hækmosens varmecentraler i løbet af Anlægspriserne for ledningsanlæg er baseret på erfaringer fra Vestforbrændings projekter for anlæg af 16 bar net til større kunder. Den samfundsøkonomiske gevinst ved hele projektet er beregnet til 5,2 mio. kr. som nutidsværdi i år 2014 i prisniveau 1. januar 2014, og den interne forrentning er 9 %, hvilket er mere end mindstekravet på 4 %. Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Projekt Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 9% Figur 3-1 Samfundsøkonomi I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH4 og N2O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler PM2,5 afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 afpropningsgebyret, som dækker aktuelle omkostninger ved afpropning Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17 og en diskonteringsrente på 4 % iht. de gældende beregningsforudsætninger. Der henvises i øvrigt til vedlagte resume af beregningerne i bilag 2, samt et eksternt bilag 2 med alle beregninger Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Der er på den sikre side set bort fra, at andelen af fossile brændsler i det Storkøbenhavnske fjernvarmesystem ventes at blive væsentligt mindre i løbet af tidshorisonten. Da den samfundsøkonomiske værdi af CO 2 emis-

12 mio.kr. PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV 8-20 sionen er indregnet i samfundsøkonomien, må den ikke tillægges særskilt vægt i kommunalbestyrelsens behandling af projektforslaget. Derimod er det relevant at notere sig, at projektforslaget er en langsigtet investering, der er med til at realisere den langsigtede målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler på den mest samfundsøkonomiske måde. Det er desuden relevant at belyse konsekvensen for nationalregnskabet for CO 2 emission iht. Kyoto-aftalen. Dette regnskab indeholder den CO 2 emission, som ikke er underlagt kvoteregulering. I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug på ikke kvoteregulerede virksomheder til den kvoteregulerede fjernvarme. Det betyder, at CO 2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med ca. 800 tons/år. 3.3 Selskabsøkonomi for I/S Vestforbrænding Projektets selskabsøkonomiske gevinst for Vestforbrænding er jf. vedlagte beregninger anslået til 1,0 mio. kr. (ekskl. moms.), som nutidsværdi med en diskonteringsrente på 3 %, og den interne rente er beregnet til 4 %. Selskabsøkonomien i projektforslaget er således acceptabel set i lyset af den samlede gevinst ved udbygning på lang sigt. Den samlede gevinst for Vestforbrænding og de nye forbrugere er i forhold til individuel naturgas anslået til 7,9 mio.kr. (ekskl. moms). Figuren nedenfor viser indtægter og udgifter for Vestforbrænding i løbende priser med 2 % inflation. 4 Betalinger i løbende priser Salg af varme Investering i brugerins. Minus tilslutningsafgift Investeringer i fjernvarme Varmekøb og drift -10 Figur 3-2 Betalinger i løbende priser I den følgende figur er vist investeringer, varmepris og det akkumulerede resultat, idet det er antaget, at alle investeringer afskrives over 30 år.

13 mio.kr. lb. priser Varmepris kr./mwh PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Investeringer og akkumuleret overskud i løbende priser Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser ultimo Varmepris i faste priser Figur 3-3 Investeringer og akkumuleret overskud Det ses, at der vil være balance i projektforslagets indvirkning på budgettet omkring Følsomhedsvurdering I De følgende afsnit vurderes økonomiens følsomhed over for ændrede forudsætninger Alternativ trace Hvis det mod forventning ikke bliver muligt at lægge ledningen på det grønne område langs villaområdet og den derfor skal flyttes til villavejen, fordyres projektet med 1,5 mio.kr Samfundsøkonomien vil forringes med 1,5 mio.kr i beregningspriser og inklusive restværdi, men den vil fortsat være positiv med 3,7 mio.kr. Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Projekt Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 7% Figur 3-4 Samfundsøkonomi med alternativ trace i villaområde Selskabsøkonomien vil reduceres fra 1 mio.kr til -0,2 mio.kr Varmesalgets udvikling Man kan forvente to modsat rettede udviklingstendenser i varmemarkedet. På den ene side vil forbrugerne spare på varmen, og varmebehovet i ny bebyggelse vil være væsentlig mindre pr. m 2 opvarmet areal. På den anden side vil forbrugerne spare på elforbruget, hvorved varmebehovet vokser, og bebyggelserne vil desuden fortættes, så bebyggelsesgraden og dermed varmebehovet øges. Disse forhold trækker i hver sin retning.

14 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV For at vurdere følsomheden overfor faldende varmebehov antages, at det samlede behov falder med 10 % for alle kunder. Hvis varmebehovet falder yderligere med 0,5 % om året i en periode på 20 år til i alt 10 % i 2034, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 0,6 mio.kr., og den samlede gevinst for Vestforbrænding og kunderne falder med 0,8 mio.kr Stigende anlægsinvesteringer En anden følsom parameter er anlægsinvesteringerne. Hvis investeringerne i fjernvarmenet med uændret trace stiger med 10 % falder den samfundsøkonomiske og den selskabsøkonomiske gevinst med hhv. 0,8 mio.kr. og 0,7 mio.kr Udvikling i samfundsøkonomisk naturgaspris Hvis den samfundsøkonomiske naturgaspris ændres +/- 10 %, så ændres projektforslagets samfundsøkonomiske nuværdigevinst med +/- 2,3 mio.kr Udviklingen i samfundsøkonomisk CO 2 pris Hvis den samfundsøkonomiske CO 2 pris ændres +/- 100 %, så ændres projektforslagets samfundsøkonomiske nuværdigevinst med +/- 1,5 mio.kr. 3.5 Selskabsøkonomi for HMN og kompensation HMN ønsker ikke længere at modtage kompensation for konvertering fra naturgas til fjernvarme i henhold til en tidligere aftale mellem Vestforbrænding og HMN om, at Vestforbrænding godtgør HMN de mistede distributionsindtægter. I projektbekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 er det i 8, stk. 2-5 og bilag 2 imidlertid fastlagt, at fjernvarmeselskabet skal betale en kompensation til naturgasdistributionsselskabet for ændring af forsyningsform. Kompensationen, som Vestforbrænding skal betale til HMN i takt med, at kunderne skifter forsyning, er på grundlag af HMN s oplysninger om de sidste 3 års naturgasforbrug beregnet til 0,25 mio.kr. Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. HMN opgør omkostninger til evt. afpropning af naturgasstik. Beløbet udgør ca kr. excl. moms for et enfamiliehus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres for et område. Det er anslået, at det samlede beløb udgør mindre end 0,1 mio.kr, da der er få kunder og, da det er usikkert om gasforsyningen til matriklerne helt kan undværes til andre formål mv. Beløbet er medtaget som en særskilt samfundsøkonomisk omkostning. Vestforbrænding betaler afkoblingsgebyr direkte til HMN og indregner det i varmeprisen.

15 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV BRUGERFORHOLD Der er regnet med Vestforbrændings fjernvarmetarif pr. 1. januar 2014 og HMN's faste 24 måneders priser fra juli Vestforbrænding kan tilbyde kunderne et alternativt tilbud med en prisgaranti, der sikrer, at prisen på fjernvarmen ikke overstiger prisen fra individuel naturgas indenfor en 3-årig periode. Desuden tilbyder Vestforbrænding at give kunder med et varmebehov over 40 MWh/år, der konverterer fra olie, el eller naturgas, et kampagnetilbud i form af gratis tilslutning og gratis kundeinstallation. Enfamiliehuse og mindre ejendomme med et varmebehov under 40 MWh skal selv afholde omkostninger til vekslerinstallation samt godtgøre Vestforbrænding kr. (ekskl. moms.) for stikledningen. Den samlede brugerøkonomiske gevinst som nutidsværdi er med 3 % i kalkulationsrente beregnet til 6,9 mio.kr. (ekskl. moms.) Den samlede gevinst for Vestforbrænding og projektforslagets forbrugere er således 7,9 mio.kr. (ekskl. moms.) Den økonomiske fordel for kunderne ved at skifte til fjernvarme er det første år i gennemsnit 19 % i forhold til en alternativ ny kondenserende naturgaskedel. Der er derfor stor sandsynlighed for, at der opnås tilslutning fra de to blokvarmecentraler. Hvis der i et område ikke er opnået tilsagn om tilslutning efter 5 år, og der derfor ikke er etableret en ledning, bortfaldet projektforslaget, og planlagte forsyningsform iht. Varmeforsyningsloven føres tilbage som den var før projektforslaget. I tabellen nedenfor er beregnet opvarmningsudgifter det første år ekskl. moms til fjernvarme og naturgas for typiske kunder og baseret på Vestforbrændings normale tarif. Det ses, At fjernvarmen er fordelagtigt til de større kunder, selv om de allerede har installeret en ny kondenserende gaskedel, så man kan se bort fra kapitalomkostningerne, hvorfor der kan forventes stor starttilslutning, når hovedledningerne anlægges. At fjernvarme er nogenlunde ligeværdig med naturgas med en ny kondenserende gaskedel,(ekskl. kapitalomkostninger til ny gaskedel) for de mindste kunder.

16 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Fjernvarme Vestforbrænding Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Stor kunde Ml. kunde Mdr. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2014 ekskl. Moms Ny Ny Ny Ny Ny Vestforbrændings salgspriser, excl moms med tarif, budgetpris 1. januar kond 2014 kedel kond kedel kond kedel kond kedel kond kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh , Kapacitet an bruger kw Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Stikledningslængde inkl. i byggemodning m Stikledningsafgift (sla.) kr Byggemodningsbidrag kr Kundeinstallation kr Afpropning af gasstik, betales af Vestforbrænding kr Kundeinstallation i alt kr Tilslutningsrabat kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning Amortisering, 4% i 20 år 7,4% kr Småkunder under årligt forbrug 40 MWh Fast betaling til fjernvarmen Fast abonnement 0 kr./inst. kr Fast varmepris 0-40 MWh 250,00 kr./mwh Fast varmepris MWh 250,00 kr./mwh kr Fast varmepris MWh 200,00 kr./mwh kr Fast varmepris MWh 175,00 kr./mwh kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift 293,50 kr./mwh kr Årlig fjernvarmeudgift kr Årlig fjernvarmepris kr./mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/m Gennemsnitsomkostning inkl. kapitalomkostning kr./mwh Variabel omkostning (inkl. fast abonnement) kr./mwh Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Ny Ny Vestforbrænding kond kedel kond kedel kond kedel kond kedel kond kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Dækningsgrad solvarme 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Areal solvarmeanlæg m Anlægspris solvarmeanlæg kr./m Solvarmeanlæg kr Varmepumpe kr Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Årlig produktion på solvarme MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 200,0 13,0 2,0 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering 4% 15 år 9,0% kr HMN's hjemmeside 8. juli 2014, ekskl. Moms Abonnementsafgift 300,00 kr/instal. kr pris m3 6,66 kr/m3 kr pris m3 6,62 kr/m3 kr pris m3 6,39 kr/m3 kr pris m3 6,25 kr/m3 kr pris m3 med rabat 5,99 kr/m3 kr > m3 med rabat 5,99 kr/m3 kr Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 5,99 6,64 6,68 6,83 6,88 Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift D&V kr Variabel varmeproduktion gas 20 kr/mwh kr Variabel D&V udgift, gas 20 kr/mwh kr Variabel udgift, varmepumpe 50 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Variabel omkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år kr Besparelse ved fjernvarme 1. år % 18% 23% 27% 20% 21% 17% 20% 33% Tabel 4-1 Brugerøkonomi

17 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV BILAG 1 FORSYNINGSOMRÅDET Figur 4-1 Oversigtskort over forsyningsområdet med sydligt trace De grønne områder er de eksisterende fjernvarmeforsynede områder og de grønne ledninger er eksisterende fjernvarmeledninger, herunder ledninger, der udgår fra LKV anlægget i Egebjerg. Det blå område og de blå ledninger er omfattet af projektforslaget. Den skraverede signatur viser områder hvori der er etableret et lokalt blokvarmenet. Det bemærkes, at villaområdet, som krydses af distributionsledningen ikke overgår fra naturgas til fjernvarme, hvorfor enfamiliehuse langs ledningen ikke kan forsynes med stikledninger uden, at der udarbejdes et projektforslag for det. Derimod kan de mindre bygninger i projektforslagets blå område tilsluttes.

18 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Figuren nedenfor viser det alternative trace hvor ledningen føres i vejareal. Figur 4-2 Oversigtskort over forsyningsområdet med alternativt trace

19 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV BILAG 2 BEREGNINGER, RESUME Projektforslag Kommune Distributionsselskab Alle beløb er ekskl. moms Egeløvparken mv. Herlev Kommune Vestforbrænding Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelse MWh Nye kunder med aktuel tilslutning og besparelse Gas ref. Projekt 1 Egeløvparken i Herlev mv. 3 1 MWh Område 2.2 i Ballerup 3 0 MWh 0 0 Varmebehov der indgår i konvertering 1 Kode for VP MWh Varmebehov an net for nye kunder 3 Kode for gas MWh Samlet investering i kollektive anlæg 1000 kr Samlet investering i brugeranlæg 1000 kr Samlet investering 1000 kr Prisfaktor på gas, samfund og forbruger 1,00 Prisfaktor på el, nordpool og forbruger 1,00 Prisfaktor på variabel fjernvarme 1,00 Prisfaktor på CO2 1,00 Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 4,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk intern forrentning % 9% Selskabsøkonomisk gevinst 3,0% 1000 kr 993 Selskabsøkonomisk forrentning % 4% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse % 19% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr Investeringer i Projektforslag Øvrige distributionsnet mio.kr 8 Stikledninger mio.kr 0 Net i alt mio.kr 8 Spidslast mio.kr 1 Øvrige mio.kr 0 Øvrige investeringer mio.kr 1 Kundeinstallationer, maksimal mio.kr 1 Afpropning af gasstik mio.kr 0,01 Kompensation iht. bekendtgørelsen mio.kr 0,24 I alt investering mv. mio.kr 10 Beregningerne er vedlagt i et eksternt bilag.

20 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV BILAG 3 KUNDELISTE Der vedlægges en ekstern kundeliste med oplysning om adresse og matrikelnummer for de kunder, der er omfattet af projektforslaget. Desuden vedlægges på digital form polygoner på matrikelniveau for de aktuelle områder med henblik på kommunens indberetning af projektforslaget til PlansystemDK, jf. projektbekendtgørelsens 28.

21 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV BILAG 4 MATRIKLER, DER VENTES PÅLAGT SERVITUT Projektforslagets tracé forudsætter, at distributionsledningen kan placeres på enkelte private matrikler. Vestforbrænding ønsker som hovedregel ikke at ekspropriere retten til at placere ledninger på private matrikler, men vil forhandle med de aktuelle kunder, men her er der åbenlyse fordele ved at placere ledningen syd for bebyggelsen over enkelte private matrikler. Disse fremgår af nedenstående liste og figur: Matrikel nr. Ejerlav 26b Ballerup By, Ballerup 26bg Ballerup By, Ballerup 24c Ballerup By, Ballerup 21g Ballerup By, Ballerup 22b Ballerup By, Ballerup 42d Ballerup By, Ballerup Hvis det skulle vise sig umuligt at placere ledningen som foreslået, er der som nævnt ovenfor mulighed for en alternativ trace, der i det væsentlige ligger i offentlig vej. I så fald berører det kun følgende matrikler: Matrikel nr. Ejerlav 26b Ballerup By, Ballerup 8ku Ballerup By, Ballerup 42d Ballerup By, Ballerup

22 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV BILAG 5 KOMPENSATION TIL HMN Projektforslaget vedlægges i et eksternt bilag 5 en beregning af kompensationen til HMN, som indgår i Kommunalbestyrelsens godkendelse. Listen er udarbejdet af HMN på grundlag af oplysninger om de naturgasforsynede kunders sidste 3 års forbrug.

23 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV BILAG 6 FORUDSÆTNINGER Fjernvarmeledninger Anlægsoverslaget er baseret på nedennævnte enhedspriser. De svarer til Vestforbrændings erfaringspriser for at etablere 25 bar ledninger i store veje i Hovedstadsregionen, og de inkluderer 25 % tillæg til administration, projektering, tilsyn og uforudsete udgifter. Det er antaget, at der kan spares ca. 1,5 mio.kr ved at placere ledningen syd for bebyggelsen frem for i vejareal. Dimension Enhedspris Distribution Stik Distribution Stik Investering DN kr/m m m kr kr kr DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN I alt Korrektion for trace I alt Naturgasledninger Det antages, at alle ejendomme, som ikke har naturgaskedler, alternativt vil skifte til naturgas, hvis der ikke etableres fjernvarme. Der ses bort fra investeringer i yderligere naturgasdistributionsnet og stikledninger for at tilslutte de resterende ejendomme til naturgas. Brugerinvesteringer Investeringer i fjernvarmeunderstationer og kondenserende naturgaskedler er baseret på nedenstående enhedspriser. Priser på fjernvarmeunderstationer svarer til Vestforbrændings erfaringspriser for understationer med veksler til 16 bar ledningsnet, og de inkluderer 20 % tillæg til administration, projektering, tilsyn og uforudsete udgifter. Prisen på de større kondenserende naturgaskedler anslås på baggrund af en ligeværdig sammenligning at være 70 % højere end prisen på fjernvarmeinstallation med veksler. Her er der ikke taget hensyn til, at der erfaringsmæssigt installeres større kedelkapacitet end strengt nødvendigt.

24 PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Varmebehov og kapacitet Fjernvarmeinstallation Individuel naturgaskedel Individuel varmepumpe MWh/år kw kr/kw kr kr/kw kr kr/kw kr Øvrige forudsætninger: Levetid fjernvarmeunderstationer 30 år Levetid naturgaskedler, 20 år (beregnes som løbende udskiftning af 5 % pr år) Virkningsgrad naturgaskedler 90 % i 2015 stigende jævnt til 95 % i 2034 D&V omkostninger fjernvarmebrugeranlæg : 400 kr/inst./år + 10 kr/mwh D&V omkostninger fjernvarmenet 1% af anlægssummen + 15 kr/mwh Administration og drift af fjernvarmesystemet kr/år Projekt administration i 5 år 0 kr/år D&V fjernvarmeproduktionsanlæg, marginal 10 kr/mwh D&V omkostninger naturgasbrugeranlæg: 800 kr/inst./år + 20 kr/mwh D&V omkostninger naturgasproduktionsanlæg: + 20 kr/mwh Der er her taget højde for, at en del af de kedler, der skal udskiftes, er kondenserende i dag.

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV.

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETAPE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv.

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. November 2009 I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2015 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Revision 4 Dato

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Revision

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2011 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅLØV MV. I BALLERUP

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato December 2016 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL DAMHUSHAVE RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato 2013-06-05

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-28 Revision Dato 2015-03-24 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Etape A, Kgs. Lyngby, Fortunen mv. Lyngby-Taarbæk Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato November 2014 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-24 Revision Dato 2014-11-27 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG I HVIDOVRE

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG I HVIDOVRE Til BIOFOS Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG I HVIDOVRE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEPRODUKTION PÅ BIOFOS SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere