FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd"

Transkript

1 FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd

2 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en skattereform under overskriften Forårspakke 2.0. Reformen blev i alt væsentligt vedtaget af Folketinget i slutningen af maj Skattereformen ændrer på en række afgørende områder, som er relevante for skatterådgivningen og for virksomhedernes skattebetaling fremover både i og udenfor landbruget. Derfor har vi valgt at producere dette tillæg til bogen Skat for landmænd, der udkom i september Tillægget præsenterer de væsentligste elementer fra Forårspakke 2.0 fremhævet med kursiv og placeret i de kapitler, ændringerne vedrører. Der er alene tale om ændringer, som er en del af Forårspakken, som den forelå 1. juli Der er løbende sket andre mindre justeringer af skattelovgivning og retspraksis, som ikke er medtaget i denne omgang. Landscentret, Skat Skejby, den 3. juli 2009

3 Forårspakken for landmænd 3 Tillægget indeholder ændringer til følgende afsnit: 2.3 Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst Indkomstskat til staten Beskæftigelsesfradrag Det skrå skatteloft Marginalskat Den grønne check (nyt afsnit) Skatteberegning for ægtefæller Arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag Beregningsgrundlaget for lønmodtagere Overskydende skat og restskat Virksomhedsophør Genvundne afskrivninger og tabsfradrag Etableringskonto Beskatningstidspunkt Fordringer og gæld, selskaber Tab, selskaber Befordring mellem hjem og arbejde Befordring mellem hjem og arbejde Eksempel 17.1 Succession i ejendom Genanbringelse af ejendomsavance Genanbringelse i udlandet Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Eksempel 18.8 Endelig beskatning eller opsparing af en del Korttidsoptimering Langtidsoptimering Omdannelse af virksomhed Eksempel 19.3 Oversigt over anskaffelsessummer m.v. ved skattefri omdannelse Selvangivelse og skatteberegning Personer Personer Selskaber Investeringsselskaber m.v Eksempel 22.2 Salg af ideel andel Kapitalpensioner Sammenligning af generelle regler Fradrag for indbetalinger, private livrenter og ratepensioner Manglende overholdelse af aftalte indbetalinger Skattepligtige boer Omkostningsgodtgørelse Udlejning af fast ejendom Godtgørelse af energiafgifter... 62

4 4 Forårspakken for landmænd 2.3 Ligningsmæssige fradrag De udgifter, der ikke kan fradrages i personlig indkomst eller i kapitalindkomst, kan kun fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Disse udgifter er de såkaldte ligningsmæssige fradrag. Som eksempler kan nævnes: befordringsfradrag mellem hjem og arbejdsplads bidrag til arbejdsløshedsforsikring, efterløn og faglige kontingenter visse lønmodtagerudgifter, i det omfang de samlede udgifter overstiger kr. (2008) medlemskontingent til landbo- eller familielandbrugsforeninger indskud på etableringskonto gaver og gavebreve til almennyttige institutioner/foreninger underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle beskæftigelsesfradrag. Som konsekvens af Forårspakkens omlægning af sundhedsbidraget falder skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag i årene fra gennemsnitligt 33½ % til gennemsnitligt 25½ % (se afsnit 2.5.1). Det gælder også fradraget for renteudgifter. Imidlertid fastholdes den høje fradragsværdi på 33½ % for renteudgifter op til kr. årligt for enlige og kr. årligt for ægtepar. I takt med ophævelsen af sundhedsbidraget, der sker gradvist fra indkomståret , reduceres skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget) og ligningsmæssige fradrag fra 33,5 % til 25,5 % i en gennemsnitkommune. Der indføres derfor fra 2012 en kompensationsordning, så personer med særligt store rentefradrag og ligningsmæssige fradrag i forhold til indkomsten får en kompensation, hvis de mister mere som følge af fradragsbegrænsningen, end de får i indkomstskattelettelser. Fra 2010 indføres der tillige et loft over fradrag for rejseudgifter m.m. på kr. årligt.

5 Forårspakken for landmænd Skattepligtig indkomst Beregningsgrundlaget for den skattepligtige indkomst kan herefter opgøres som: +/- Personlig indkomst +/- Kapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Fra 2010 indfører Forårspakken en multimedieskat. Den indebærer, at lønmodtagere og selvstændige, der har privat rådighed over telefon, pc eller internetforbindelse får tillagt kr. til den personlige indkomst Indkomstskat til staten Indkomstskatten til staten opgøres som summen af bundskat med 5,48 %, mellemskat med 6 %, topskat med 15 % og sundhedsbidrag med 8 %. Med Forårspakken sker der en række ændringer. Dels nedsættes bundskatten med 1,5 % i forhold til det oprindeligt forudsatte, så den i 2010 udgør 3,76 pct. Dels afskaffes mellemskatten fra Og dels udfases sundhedsbidraget fra 2012 til 2019 med 1 % om året. Bundskatten hæves tilsvarende Bundskat Beregningsgrundlaget for bundskatten er den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst: +/- Personlig indkomst + Positiv nettokapitalindkomst = Beregningsgrundlag For ægtefæller opgøres kapitalindkomsten under ét. Har en af ægtefællernes negativ kapitalindkomst, modregnes det i den anden ægtefælles positive kapitalindkomst før beregning af bundskat for den ægtefælle, der har positiv kapitalindkomst.

6 6 Forårspakken for landmænd Bundskatten sænkes til 5,04 % i 2009 og udgør fra ,76 pct. Fra 2012 til 2019 stiger den med 1 % om året Mellemskat Beregningsgrundlaget for mellemskatten er den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. For ægtefæller opgøres kapitalindkomsten under ét. Har en af ægtefællerne negativ kapitalindkomst, modregnes det i den anden ægtefælles positive kapitalindkomst før beregning af mellemskat for den ægtefælle, der har positiv kapitalindkomst. Ægtefællernes samlede mellemskat er derved uafhængig af, hvem af ægtefællerne kapitalindkomsten er placeret hos. Tilsvarende er gældende for bundskatten. Mellemskatten udgør 6 % af personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst, der overstiger kr. (2008). Hvis den ene ægtefælle ikke kan udnytte sit bundfradrag ved beregning af mellemskatten, overføres den uudnyttede del til den anden ægtefælle. Ægtefællernes samlede bundfradrag ved beregning af mellemskatten er derfor på kr. (2008). Mellemskattegrænsen forhøjes fra 2009 til grænsen for topskat, således at top- og mellemskattegrænsen herefter bliver ens. Herudover reguleres mellemskattegrænsen hvert år. Mellemskatten afskaffes helt med virkning fra Topskat Beregningsgrundlaget for topskatten er den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. For ægtepar beregnes topskat af ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst. Ved denne beregning tillægges ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst den af ægtefællernes personlige indkomst, som er størst. Skatten skal i den forbindelse betales af den, som har den positive nettokapitalindkomst. Hvis begge ægtefæller har positiv kapitalindkomst, fordeles den samlede topskat af den positive kapitalindkomst forholdsmæssigt på ægtefællerne efter forholdet mellem hver ægtefælles kapitalindkomst. Med Forårspakken er der imidlertid indført et bundfradrag på kr. før positiv nettokapitalindkomst medregnes i topskat-

7 Forårspakken for landmænd 7 tegrundlaget. For ægtepar udgør bundgrænsen kr. Reglen træder i kraft fra Topskatten udgør 15 % af personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst, der overstiger kr. (2008). Der gives nedslag for det skrå skatteloft, jf. afsnit Indskud på kapitalpension (kapitel 27), såvel private kapitalpensioner som ordninger oprettet i et ansættelsesforhold, kan ikke fratrækkes i grundlaget for beregning af topskat. Ligeledes kan den del af præmien til en pensionsordning med løbende udbetalinger, der anvendes til afdækning af engangsudbetalinger, jf. kapitel 27, ikke fratrækkes i beregningsgrundlaget for topskat. Topskattegrænsen reguleres hvert år. Som et led i Forårspakken forøges topskattegrænsen, så den i 2010 udgør kr. og i 2011 udgør kr Sundhedsbidrag Sundhedsbidraget udgør 8 %. Beregningsgrundlaget for sundhedsbidraget er den skattepligtige indkomst. Sundhedsbidraget udfases fra 2012 til Beskæftigelsesfradrag Beskæftigelsesfradrag beregnes som 4 % af det beregningsgrundlag, som anvendes ved beregning af arbejdsmarkedsbidraget. Beskæftigelsesfradraget er betinget af, at den skattepligtige er erhvervsaktiv med en indkomst, hvoraf der er beregnet arbejdsmarkedsbidrag. For lønmodtagere beregnes beskæftigelsesfradraget derfor som 4 % af eksempelvis lønindtægten (før beregning af arbejdsmarkedsbidraget). Der beregnes ikke beskæftigelsesfradrag af den del af en lønindtægt, som arbejdsgiver indbetaler på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Der kan tilsvarende heller ikke beregnes beskæftigelsesfradrag af indbetaling på private pensionsordninger. Hvis en lønmodtager har en lønindkomst på kr., og han har indbetalt kr. på en privat pensionsordning, kan beskæfti-

8 8 Forårspakken for landmænd gelsesfradraget kun beregnes som 4 % af kr. ( kr kr.). Det vil sige, at beskæftigelsesfradraget udgør kr. For selvstændigt erhvervsdrivende beregnes beskæftigelsesfradraget af den del af indkomsten fra virksomheden, som er personlig indkomst. Også her opgøres beregningsgrundlaget før beregning af arbejdsmarkedsbidraget. Beløb overført til en medarbejdende ægtefælle er personlig indkomst for vedkommende, som kan danne grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget for den medarbejdende ægtefælle. Til gengæld fragår beløbet i den anden ægtefælles indkomst, hvilket kan medføre, at den anden ægtefælle får reduceret sit grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget. Der beregnes beskæftigelsesfradrag af hævninger af overskud fra virksomhedsordningen, se kapitel 18. Beregningsgrundlaget for en person, der både er selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtager, opgøres som: + Lønindtægt mm. + Personlig indkomst fra en virksomhed (negativt beløb nulstilles) - Indskud på pensionsordninger Samlet grundlag (negativt beløb nulstilles) Beskæftigelsesfradraget er et ligningsmæssigt fradrag. Ligningsmæssige fradrag har en skatteværdi svarende til de kommunale skatteprocenter + sundhedsbidrag. I en gennemsnitskommune vil skatteværdien af et ligningsmæssigt fradrag være 33,5 %. Skatteværdien af beskæftigelsesfradraget er derfor 4 % af 33,5 %, det vil sige 1,34 %. Dette svarer til, at den samlede skat reduceres med 1,34 %. Beskæftigelsesfradraget er maksimeret til kr. (2008). SKAT beregner beskæftigelsesfradraget på baggrund af selvangivelsesoplysningerne. Beskæftigelsesfradraget er derfor en integreret del af selve skatteberegningen. Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra 2009 til 4,25 %, og det maksimale fradrag forhøjes til kr. Beskæftigelsesfradraget reguleres hvert år. Som følge af Forårspakken forøges beskæftigelsesfradraget gradvist fra 2012 til 2019 fra 4,25 % til 5,60 % Herved fastholdes skat-

9 Forårspakken for landmænd 9 teværdien af beskæftigelsesfradraget, selv om sundhedsbidraget reduceres (se afsnit 2.3). I samme periode forøges det maksimale beskæftigelsesfradrag fra kr. til maksimalt kr Det skrå skatteloft Reglerne om det skrå skatteloft sikrer, at indkomstskatten af den sidst tjente krone højst beskattes med 59 % (ekskl. kirkeskat). I 2008 er beskatningsprocenterne: Gennemsnitskommune (ekskl. kirkeskat) 24,8 % Sundhedsbidrag 8 % Bundskat 5,48 % Mellemskat 6 % Topskat 15 % I alt 59,28 % Denne sum af skatteprocenter overstiger skatteloftet på 59 % med 0,28 %. Dette bevirker, at topskatten reduceres med 0,28 %, dvs., at topskatten i 2008 bliver 14,72 %. I 2008 vil topskatten således blive reduceret i det omfang, de kommunale procenter (ekskl. kirkeskat) overstiger 24,52 %, som beregnes således: 59 % 8 % 5,48 % 6 % 15 % = 24,52 % Som et led i Forårspakken sænkes skatteloftet til 51,5 % fra Nedsættelsen skal ses i sammenhæng med, at bundskatten sænkes fra 5,26 % (2009) til 3,76 % (2010) og mellemskatten afskaffes helt fra Principperne og de skattemæssige konsekvenser af skatteloftet ændres ikke Marginalskat Marginalskatten er et udtryk for, hvor meget skatten belaster den sidst tjente krone. Størrelsen af marginalskatten bestemmes især af, i hvilken udstrækning skatteyderens indkomst overskrider bundgrænserne for de forskellige skatter. Den maksimale marginalskat udgør i en gennemsnitskommune 59 % ekskl. kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag. Fra 2010 udgør den maksimale marginalskat 51,5 %.

10 10 Forårspakken for landmænd Den grønne check (nyt afsnit) Fra og med indkomståret 2010 indregnes der i forskudsopgørelsen en kompensation på kr. årligt for personer, der ved indkomståret udløb er fyldt 18 år. Kompensationen, der er skattefri, er efterfølgende benævnt som den grønne check. Den grønne check er en kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter fra Derudover ydes der en supplerende skattefri kompensation på 300 kr. årligt pr. barn, som ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år. Der kan maksimalt ydes for to børn pr. person, det vil sige, der kan maksimalt ydes 600 kr. Denne kompensation er i det efterfølgende benævnt som den supplerende grønne check. Den grønne check og supplerende grønne check udbetales ikke direkte, men indregnes i forskuds- og slutskatten, som en skattefri godtgørelse. Kompensationerne vedrørende den grønne check og den supplerende grønne check er indkomstafhængige. Dette medfører, at kompensationerne aftrappes ved indkomst over bestemte indkomstbeløbsgrænser. Indkomsten opgøres efter samme principper som opgørelse af beregningsgrundlaget for topskat. Beløbsgrænsen for aftrapning (kr i 2010) er dog lavere end beløbsgrænsen for beregning af topskat (kr i 2010). Den grønne check aftrappes, hvis indkomsten overstiger en beløbsgrænse på kr for indkomståret Aftrapningen sker med 7,5 % af indkomsten, som overstiger nævnte beløbsgrænse. Ved en indkomst på indtil kr. (2010-niveau) sker der ingen reduktion af den grønne check på kr. Ved en indkomst i intervallet mellem kr og sker der en gradvis aftrapning af den grønne check. Ved en indkomst over kr gives der ikke kompensation i form af den grønne check, idet hele beløbet vil være aftrappet. Den supplerende grønne check aftrappes, hvis indkomsten overstiger en beløbsgrænse på kr (aftrapningssgrænsen for den grønne check på kr tillagt et fast beløb på kr ) for indkomståret Aftrapningen sker med 7,5 % af indkomsten, som overstiger aftrapningsgrænsen på kr Ved en indkomst på indtil kr. (2010-niveau) sker der ingen reduktion af den supplerende grønne check på 300 kr. Ved en indkomst i intervallet

11 Forårspakken for landmænd 11 mellem kr og sker der en gradvis aftrapning af den supplerende grønne check. Ved en indkomst over kr gives der ikke kompensation i form af den supplerende grønne check, idet hele beløbet vil være aftrappet. Den supplerende grønne check godskrives som udgangspunktet moderen, men i visse situationer kan beløbet også godskrives faderen eller plejemoderen. Ydelse af den supplerende grønne check til andre end barnets moder sker efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Eksempel 2.1 Skatteberegning for enlige for 2010 Skatteberegning for en enlig skatteyder i 2010, som er bosiddende i Ringsted Kommune. Kommune- og kirkeskatteprocenten forudsættes uændret fra 2008 til Indkomstopgørelse Personlig indkomst bruttoløn Arbejdsmarkedsbidrag 8 % Personlig indkomst Kapitalindkomst kr kr kr kr. Ligningsmæssige fradrag: Beskæftigelsesfradrag 4,25 % af kr. dog maks kr. A-kasse og fagforening Skattepligtig indkomst kr kr kr. Skatteberegning Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst (26,7 % + 1 %) af kr. Sundhedsbidrag 8 % af skattepligtig indkomst 8 % af kr kr kr.

12 12 Forårspakken for landmænd Bundskat 3,76 % af personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst 3,76 % af ( ) = kr kr. Mellemskatten er afskaffet med virkning fra kr. Topskat 13,04 % (reduktion fra 15 % til 13,04 % pga. af skrå skatteloft) af personlig indkomst over positiv nettokapitalindkomst over kr. 13,04 % af ( ( ) ) = 0 kr. Skatteværdi af personfradrag (26,7 % + 1 % + 8 % + 3,76 %) af kr. 0 kr kr. Indkomstskat kr. Den grønne check Ingen aftrapning da ( ) = 0 kr kr. Arbejdsmarkedsbidrag kr. Indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag kr. 2.6 Skatteberegning for ægtefæller Hver ægtefælle skal opgøre sin skattepligtige indkomst efter samme regler, som gælder for ugifte, med mindre der er gjort specielle undtagelser. Indkomstskatten beregnes som udgangspunkt særskilt for hver ægtefælle. Dog gælder der følgende specielle regler i relation til skatteberegningen: uudnyttet personfradrag overføres til ægtefællen uudnyttet bundfradrag for mellemskatten overføres til ægtefællen uudnyttet underskud overføres til ægtefællen ved beregning af bundskat og mellemskat opgøres kapitalindkomsten under ét ved beregning af topskat opgøres kapitalindkomsten under ét, hvis den samlet er positiv. I så fald medregnes den hos den af ægtefællerne, der har det største beregningsgrundlag for topskat

13 Forårspakken for landmænd 13 uudnyttet bundfradrag for aktieindkomst overføres til ægtefællen. Disse regler forudsætter, at ægtefællerne er samlevende. Se nærmere herom i afsnit 4.3. Med Forårspakken indføres et bundfradrag på kr. for et ægtepar, før positiv nettokapitalindkomst medregnes i beregningsgrundlaget for topskatten. Eksempel 2.2 Skatteberegning for ægtefæller for 2010 Skatteberegning for et ægtepar i 2010, som er bosiddende i Randers Kommune. Kommune- og kirkeskatteprocenten forudsættes uændret fra 2008 til 2010). Indkomstopgørelse Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 Personlig indkomst bruttoløn kr kr. Arbejdsmarkedsbidrag 8 % kr kr. Personlig indkomst kr kr. Kapitalpension maks kr. Personlig indkomst netto kr kr. Kapitalindkomst kr kr. Ligningsmæssige fradrag: Beskæftigelsesfradrag 4,25 % af / kr. dog maks kr kr kr. A-kasse kr kr. Skattepligtig indkomst kr kr. Skatteberegning Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst (25,6 % + 0,91 %) af kr.(25,6 % + 0,91 %) af kr kr kr.

14 14 Forårspakken for landmænd Sundhedsbidrag 8 % af skattepligtig indkomst 8 % af kr.8 % af kr. Bundskat 3,76 % af personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst 3,76 % af ( ) = kr.3,76 % af ( ) = kr kr kr kr kr. Mellemskatten er afskaffet med virkning fra kr. 0 kr. Topskat 14,14 % (reduktion fra 15 % til 14,14 % pga. af skrå skatteloft) af personlig indkomst + kapitalpension 14,14 % af ( ) = 0 kr. Topskat, 14,14 %. af samlet positiv kapitalindkomstberegningsgrundlag for positiv nettokapitalindkomst som medregnes i beregningsgrundlaget for topskatten = 0 kr. Skatteværdi af personfradrag (25,6 % + 0,91 % + 8 % + 3,76 %) af kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr kr. Indkomstskat kr kr. Den grønne check Der ses bort fra positiv nettokapitalindkomst, da beregningsgrundlag for positiv nettokapitalindkomst som medregnes i beregningsgrundlaget for topskatten = 0 kr. Aftrapningsgrundlag er beregningsgrundlag for topskat minus bundfradrag = kr. Aftrapning i den grønne check7,5 % af = 390 kr. Grøn check efter aftrapning = 910 kr. Ingen aftrapning da = 0 kr kr kr. Arbejdsmarkedsbidrag kr kr. Indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag kr kr.

15 Forårspakken for landmænd Arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag Både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende betaler arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidragsprocenten er 8. Beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende beskrives kort nedenfor. SP-bidraget er et særligt pensionsbidrag. Procentsatsen for det særlige pensionsbidrag er fastsat til 1. Opkrævningen af SP-bidraget er midlertidigt suspenderet indtil videre i perioden I forbindelse med Forårspakken blev det vedtaget at suspendere SPbidraget på ubestemt tid, ligesom det blev muligt i en periode i 2009 at få udbetalt sit indestående på SP-ordningen til reduceret beskatning. Beregningsgrundlaget for SP-bidraget opgøres med enkelte undtagelser på samme måde som beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag. SP-bidraget omtales derfor ikke yderligere i denne bog. 3.1 Beregningsgrundlaget for lønmodtagere Lønmodtagere betaler arbejdsmarkedsbidrag af bruttolønindtægten. Hvis man som landmand har ansatte, skal man som hovedregel indeholde arbejdsmarkedsbidraget, inden man udbetaler lønnen til den ansatte. Der skal f.eks. indeholdes arbejdsmarkedsbidrag af: alle former for A-skattepligtig løn og tillæg til løn, som gives til dækning af lønmodtagerens udgifter i forbindelse med arbejdet løn til ansatte, som ikke får trukket A-skat, f.eks. fordi de har frikort overarbejdsbetaling, weekendtillæg og lign. feriepenge personalegoder, der er A-indkomst, f.eks. fri bil. Bidraget beregnes på grundlag af den skattemæssige værdi af godet fri kost og logi for landbrugsmedhjælpere løn, som udbetales under sygdom og barsel, hvis lønnen overstiger dagpenge efter de offentlige takster. Refusion fra

16 16 Forårspakken for landmænd det offentlige kan ikke modregnes inden beregningen af bidrag løn til elever eller personer i jobtræning med løntilskud eller refusion fra det offentlige. Der skal f.eks. ikke indeholdes bidrag af: fri telefon bestyrelseshonorarer, herunder honorarer til medarbejderrepræsentanter, når honoraret er B-indkomst. SKAT beregner og opkræver bidraget på grundlag af selvangivelsens oplysninger. Nogle personalegoder er fritaget for arbejdsmarkedsbidrag. Det drejer sig bl.a. om fri sommerbolig og fri medie-licens. I forbindelse med Forårspakken blev det vedtaget, at udvide beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget. Fra 2011 skal der således også betales arbejdsmarkedsbidrag af fri telefon, fri pc, fri medie-licens, fri sommerbolig, bestyrelseshonorarer mv. Visse ydelser mv. skal der fortsat ikke beregnes Arbejdsmarkedsbidrag af. Dette gælder således fortsat for nedenstående ydelser. Arbejdsmarkedsbidrag opkræves ikke af nedenstående ydelser, da de ikke er optjent i et ansættelsesforhold: statens uddannelsesstøtte syge- og arbejdsløshedsdagpenge udbetalinger fra pensions-, ulykkes- og livsforsikringsordninger sociale ydelser og andre overførselsindkomster sociale pensioner efterløn underholdsbidrag. Ved skatteberegningen gives der fradrag i den personlige indkomst for det beregnede arbejdsmarkedsbidrag. Se afsnit 2.1.

17 Forårspakken for landmænd Overskydende skat og restskat For overskydende skat, der tilbagebetales i perioden 1. marts til 1. oktober året efter indkomståret, ydes et tillæg på 2 %. Om indbetaling af restskatter gælder følgende: Frivillig indbetaling inden udløbet af indkomståret Der kan indbetales ubegrænset beløb. Der opkræves ikke procenttillæg. Ved evt. tilbagebetaling som overskydende skat betales der ikke procenttillæg. Frivillig indbetaling i perioden fra udløbet af indkomståret og senest den 15. marts i året efter indkomståret Der kan indbetales ubegrænsede beløb. Der betales et procenttillæg på 2 % af den del, som overstiger kr., og som i alt er indbetalt efter udløbet af indkomståret. Tillægget anses for indeholdt i indbetalingen. Frivillig indbetaling efter 15. marts, men senest den 1. juli i året efter indkomståret Der kan maksimalt betales kr. Der betales 2 % tillæg i den udstrækning, der samlet efter udløbet af indkomståret er indbetalt mere end kr. Resterende restskat på indtil kr. (2007) Beløbet forhøjes med et 7 % tillæg og indregnes i forskudsskatten for det næstfølgende år. Resterende restskat over kr. (2007) Beløbet forhøjes med et 7 % tillæg og opkræves i september, oktober og november måned året efter indkomståret. Med virkning for skatterne for indkomståret 2009 og fremefter ændres reglerne for beregning af renter og tillæg. I oversigtsform vil det blive således: Frivillig indbetaling inden udløbet af indkomståret uden ændring af forskudsopgørelsen (kaldes ekstra forskudsskat) Der kan indbetales ubegrænset beløb. Ved evt. tilbagebetaling som overskydende skat betales der ikke noget tillæg. Frivillig indbetaling i perioden fra udløbet af indkomståret og senest den 1. juli i året efter indkomståret (kaldes ekstra forskudsskat) Der betales en dag-til-dag-rente tillagt et rentespænd på to procentenheder. Den beregnede rente anses for at være indeholdt i det beløb, som skatteyderen vælger at indbetale. Renten beregnes for perioden fra 1. januar i året efter indkomståret og frem til den dag, hvor skatteyderen indbetaler beløbet. Begge dage medregnes i renteopgørelsen. For skatteydere med forskudt indkomstår beregnes renten fra 1. januar i det kalenderår, som følger efter det kalen-

18 18 Forårspakken for landmænd derår, som indkomståret træder i stedet for. Frivillig indbetaling efter den 1. juli i året efter indkomståret. betaling via overførsel af restskat til det efterfølgende år, eller betaling via 3 rater (kaldes restskat) Der betales et tillæg baseret på dag-til-dag-renten tillagt et rentespænd på fire procentenheder. Tilbagebetaling af overskydende skat Der betales et godtgørelsestillæg baseret på dag-til-dag-renten fratrukket to procentenheder, dog mindst 0,5%. Renterne/tillæggene er ikke fradragsberettigede og ikke skattepligtige Virksomhedsophør Når man ophører med at drive virksomhed skal fortjeneste eller tab ved salg af driftsmidler beskattes. For personer medregnes alene 90 % af fortjenesten eller tabet til den skattepligtige indkomst. 90 % - reglen ophører fra og med indkomståret 2010 som følge af Forårspakken, så det fulde beløb fremover beskattes/kan fradrages. For selskaber medregnes 100 %. Hvis man ikke sælger alle driftsmidler i ophørsåret, og saldoen ved udløbet af ophørsåret stadig er positiv, fortsætter saldoen. Salgssummen for de driftsmidler, man sælger i det kommende år, fratrækkes i saldoen. Et tab (dvs. en positiv saldo) kan først fratrækkes, når det sidste driftsmiddel er solgt. Det kræver dog, at der er en forretningsmæssig begrundelse for at udskyde salget af driftsmidlerne. Konkrete forhandlinger med eventuelle samarbejdspartnere med henblik på at fortsætte virksomhedens drift efter salget af hovedparten af aktiverne, er et eksempel på en forretningsmæssig begrundelse for at udskyde salget af de sidste driftsmidler i virksomheden. Det kan være vanskeligt at afgøre, om der er tale om ophør med en virksomhed, eller om der alene er tale om salg af driftsmidler fra en fortsættende virksomhed. Det skal i den forbindelse bl.a. afgøres, om der foreligger én eller flere virksomheder.

19 Forårspakken for landmænd 19 Hvis man sælger nogle af driftsmidlerne fra én virksomhed, skal salgssummen for de afhændede driftsmidler fragå i saldoen. Hvis man derimod ejer flere selvstændige virksomheder og sælger alle aktiver i én af disse virksomheder, skal der foretages en opgørelse af fortjeneste eller tab på de driftsmidler, som tilhørte den pågældende virksomhed. Der kan ikke afskrives eller straksafskrives på driftsmidler i det indkomstår, hvor virksomheden sælges, eller hvor virksomheden i øvrigt ophører. Hvis man køber driftsmidler med en anskaffelsessum under kr. (2008) i ophørsåret, skal anskaffelsessummen for driftsmidlerne tillægges saldoværdien for driftsmidler. Fortjeneste eller tab på driftsmidlerne skal opgøres samlet. Salgsprisen for de driftsmidler, der er straksafskrevet efter småaktivreglen, skal medregnes til den samlede salgssum. Fortjenesten eller tabet opgøres som forskellen mellem den samlede salgssum for driftsmidler (inkl. småinventar) fratrukket saldoen ved indkomstårets begyndelse tillagt eventuelle anskaffelsessummer i det pågældende år. Eksempel 6.5 Avanceopgørelse på driftsmidler i forbindelse med virksomhedssalg/ophør Landmand A sælger sin virksomhed den 1. november 2008 til overtagelse den 1. februar I 2008 er der købt driftsmidler, hvis anskaffelsessum enkeltvis ikke overstiger kr., for i alt kr. Der er købt større driftsmidler for kr. Salgssummen for driftsmidlerne inkl. småaktiver m.v. udgør ifølge skødet kr. Saldoværdien ved begyndelsen af 2008 udgør kr. Saldoværdi primo Købesum for maskiner inkl. småaktiver m.v Saldo herefter Saldo salgssum Fortjeneste

20 20 Forårspakken for landmænd 90 % af fortjenesten, eller kr., medregnes til indkomsten for indkomståret Hvis der havde været tale om tab, ville 90 % af tabet kunne fratrækkes indkomstopgørelsen for Da der er tale om virksomhedsophør, skal fortjenesten medregnes i 2008, selvom driftsmidlerne først overtages af køber i Køber kan først afskrive i Hvis virksomhedssalg/ophør sker i indkomstår 2010 eller senere skal hele fortjenesten på kr. beskattes Genvundne afskrivninger og tabsfradrag Når man sælger en bygning, man har afskrevet på, opgøres der genvundne afskrivninger eller tabsfradrag. Dette sker ved, at salgssummen fratrækkes den nedskrevne værdi. En evt. fortjeneste beskattes, mens et evt. tab kan fratrækkes. En fortjeneste kaldes i denne sammenhæng genvundne afskrivninger. Fortjenesten ved salg af bygningen kan dog maksimalt udgøre summen af de foretagne afskrivninger tillagt forlodsafskrivninger med etableringskonto- og investeringsfondsmidler. Fortjenesten opgøres for hver selvstændig bygning eller installation for sig. Fortjenesten beregnes som forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne værdi for den enkelte bygning. Den nedskrevne værdi opgøres som den afskrivningsberettigede anskaffelsessum tillagt forbedringer m.v. og med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger, herunder forlodsafskrivninger, men ikke straksfradrag. De genvundne afskrivninger beskattes hos personer ved, at 90 % af beløbet medregnes til indkomsten. 90 %-reglen ophører fra og med indkomstår 2010 som følge af Forårspakken, så det fulde beløb for genvundne afskrivninger fremover beskattes. For selskaber medregnes 100 %. Hvis ikke alle de foretagne afskrivninger kommer til beskatning ved salg af bygningen, nedsætter de ikke genvundne afskrivninger ejendommens anskaffelsessum ved opgørelse af ejendomsavancen, jf. kapitel 16. Hvis den afskrivningsberettigede bygning sælges med tab, kan hele tabet fratrækkes i indkomsten. Man kan få tabsfradrag, selvom

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ:

FORÅRSPAKKE 2.0. Juni 2009. Kreston danmark. Det konstruktive alternativ: FORÅRSPAKKE 2.0 Juni 2009 Det konstruktive alternativ: Kreston danmark Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0 2 0 0 9

F O R Å R S PA K K E 2. 0 2 0 0 9 F O R Å R S PA K K E 2. 0 2 0 0 9 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå VALG AF BESKATNINGSFORM asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold.

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold. 2007/2008 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Fredag den 20. marts 2009 sendte Skatteministeriet lovforslag om skattereformen i høring.

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere