UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1"

Transkript

1 UDDANNELSESPLAN Fnden Kannen 1

2 Indhldsfrtegnelse Praktikstedsbeskrivelse side 3 7 Frmål side 3 Tanker g visiner side 3 Værdigrundlag side 4 Karakteristik af ungegruppen side 6 Arbejdsmetder side 7 Uddannelsesplan.. side 8 18 Krav, frventninger g mål side 8 Det generelle niveau; side 8 den studerende side 8 vejlederne side 9 Fnden Kannen side 11 De tre praktikker side 11 Den første praktikperide side 11 Den anden praktikperide side 11 Den tredje praktikperide side 13 Den knkrete studerende side 14 Organisering, indhld g metde side 15 Vejledning side 15 Emner til vejledning side 16 Undervisning side 16 Den praktisk pædaggiske hverdag side 17 Litteraturliste side 19 Tidsperspektiv side 20 Afdelinger med studerende i Fnden Kannen side 21 Fnden Kannen 2

3 Frmål; Praktikstedsbeskrivelse Fnden Kannen er et scialt pædaggisk phldssted g blev prettet i Fndens idegrundlag er at yde en kvalificeret scialpædaggisk indsats verfr marginaliserede unge. Fnden Kannen arbejder med udvikling g drift af scialpædaggiske tilbud til unge med psykiske g sciale vanskeligheder. Fnden Kannen er rganiseret sm en fnd, der arbejder på nn prfit basis. Et eventuelt øknmisk verskud anvendes til udvikling af vres metder g aktiviteter. Fnden Kannens samlede virke er underlagt gdkendelse g tilsyn af Favrskv Kmmune. Tanker g visiner; Fnden Kannen vil igennem pædaggiske behandlingsplaner, struktur g invlverende pædaggik arbejde målrettet med at frigøre ressurcer, bryde uhensigtsmæssige mønstre g sætte en psitiv udvikling i gang hs den unge. Med udgangspunkt i den enkelte unges baggrund, muligheder g kmpetencer driver vi scialpædaggiske døgntilbud, fra rdinære phldsstedspladser til individuelle satellitpladser med str specialisering, med henblik på at imødekmme g fremme den enkelte unges udviklingsptentiale. Derudver har vi intern skle g værksted. Målet er at skabe rammer g indhld der støtter, udvikler g fasthlder den enkelte, således at den unge i fremtiden kan leve et så nrmalt liv sm muligt. Fnden Kannen 3

4 Det er afgørende, at den unge får indflydelse på sit eget liv. Relatinsdannelse, mdning g persnlig udvikling indgår derfr i Fnden Kannens arbejde. Vi medinddrager den unges frældre g øvrige netværk i frløbet, i den udstrækning det er muligt. En af grundstenene i vre værdier er, at den unge har et gdt levemiljø, menneskelige værdier samt kntinuitet g vedhldenhed under hele anbringelsen. Værdigrundlag; Alle mennesker skal behandles med respekt g værdighed Herfra kan man ikke smides ud. Det giver de unge tryghed. De unge vi mdtager har fte været anbragt mange steder g dermed følt svigt fra prfessinel side. Efter en peride vil de pleve, at vi går hele vejen fr g med dem. Der er ingen regler, rammer g traditiner der må stille sig til hinder fr, at vi løser enhver stillet behandlingspgave ptimalt. Relatinerne mennesker imellem er det, der kan rykke de unge fra A til B. Uden relatinen er der intet. Det frpligtiger medarbejderne. ʺEnhver pædaggisk relatin har netp frskelligheden sm sit grundlagʺ Bent Madsen Hvis de unge ikke plever at vi vil dem, kan vi ikke flytte dem. Medarbejderne skal fremstå sm gde rllemdeller, frhlde sig til de unge g deres liv skabe et fælles tredje der er udgangspunktet fr relatinen. Relatinen kan skabe mtivatin hs den unge til at lave varige ændringer i den unges adfærd. Fnden Kannen 4

5 Udgangspunktet/basis fr vres behandlingsindsats er altid knsekvenspædaggik. Der skal altid være sammenhæng mellem knsekvens g handling. Handling g knsekvens hænger sammen g den unge skal lære at lave denne kbling. Når man træffer et valg følger der uundgåeligt en knsekvens med. Sådan fungerer det mgivne samfund, hvilket vi altid afspejler. Det gælder både psitive g negative knsekvenser. De unge påvirkes af egne handlinger g får dermed selv mulighed fr at vælge bane. Knsekvenser er et værktøj til at skabe så megen r fr den unge at det bliver muligt at pbygge en relatin. Dette er gså et styreredskab g et middel til adfærdsregulering. De unge skal møde et stabilt, rbust g rummeligt persnale der kan stå fast. Et persnale der aldrig råber eller skælder ud, men er meget tydelige på krav g frventninger. Vi skal være frudsigelige g vedhldende i vres kravsætning. Vi skal være tydelige rllemdeller. Vi arbejder i følelsesmæssig balance fr at skabe tryghed g verskuelighed. De unge kan ikke fretage handlinger der er prblematiske fr persnalet, udelukkende fr dem selv. Vi planlægger pædaggikken ud fra den enkelte unges adfærd g udvikling. De unge skal tage ansvar fr egen udvikling. Man kan ikke gennemtvinge en psitiv udvikling uden den unges aktive medvirken. Alle knfliktsituatiner skal være styret af vksne. Fnden Kannen 5

6 Det er vigtigt at de unge plever, at de kan føle sig trygge g have tillid til persnalet. De unge kan få det sm de vil have det, vi tager blt altid udgangspunkt i deres handlinger. Magtanvendelser må aldrig blive en integreret del af pædaggikken g udelukkende fregå indenfr de udstukne regler g rammer i magtanvendelsescirkulæret. Vi udfører de magtanvendelser der ikke kan undgås. Magtanvendelser i Fnden Kannen er altid frbundet med høj mral g etik. Magtanvendelser skal altid evalueres med de unge g medarbejderne. Medarbejderne i Fnden Kannen skal have en fuldstændig accept af g frståelse fr vennævnte. Medarbejderne skal ud fra disse værdier g udgangspunkter, arbejde 100 % lyalt, vedhldende g målrettet. Karakteristik af ungegruppen; Fnden Kannen er gdkendt til at have 40 unge indskrevet på henhldsvis 10 phldsstedspladser g 30 satellitpladser. De unge er frdelt på 11 afdelinger, der alle på nær én er beliggende i Favrskv kmmune. De unge er i alderen år, men anbringelsen kan frlænges til det 23. år. De unges anbringelsesgrundlag er frskelligt, da de kan være frivilligt anbragt, tvangsanbragt eller have fået en ungdmssanktin, hvr de er dømt til anbringelse. Ungegruppen er meget frskellig, men kan sm helhed karakteriseres ved; Flere tidligere anbringelser Mange skleskift, mangelfuld sklegang Massivt msrgssvigt Kriminalitet Stfmisbrug Psykiatriske diagnser Fnden Kannen 6

7 Manglende sciale kmpetencer Følelsesmæssige vanskeligheder Fysisk g/eller seksuelt misbrug Dette frdrer, at det pædaggiske arbejde g den behandlingsmæssige pædaggiske strategi skræddersyes til den enkelte unge med Fnden Kannens værdigrundlag, invlveringspædaggik samt adfærdsmdifikatin sm mdrejningspunkt. Arbejdsmetder; Fnden Kannen vil med udgangspunkt i vres værdigrundlag, gennem pædaggiske behandlingsplaner, struktur g invlverende pædaggik arbejde målrettet med at frigøre ressurcer, bryde uhensigtsmæssige mønstre g sætte en psitiv udvikling i gang hs den unge. Udgangspunktet fr behandlingen af den unge er en kmbinatin af invlveringspædaggik g adfærdsmdifikatin. Vi vil dagligt arbejde med at behandle det enkelte menneske, således at samspillet giver vilkår der kan fremme evner g vilje til samarbejde på ethvert niveau, såvel individuelt sm på gruppeplan. Dette indebærer, at vi behandler det enkelte menneske med værdighed, respekt g msrg. Vi arbejder ud fra en asymmetrisk relatin g ser mennesket sm et subjekt såvel sm et bjekt. Det vil sige, at individet frmes af g frmer mgivelserne, g dermed sig selv. Mennesket kmmer til verden i en tilstand af hjælpeløshed, hvr det er afhængigt af msrg, pleje g pdragelse. Der findes derfr ingen knkrete grænser fr, hvad vi kan udvikle s til. Fr yderligere uddybning henvises til vres hjemmeside hvr vres tanker m invlveringspædaggik g adfærdsmdifikatin vil være yderligere beskrevet. Fnden Kannen 7

8 Uddannelsesplan Krav, frventninger g mål: I Fnden Kannen inviterer vi vres nye studerende til et frmøde. På frmødet vil de studerende blive intrduceret til vejlederne g vres faglige krdinatr. Efter et krt plæg m Fnden Kannen, præsenterer de studerende sig krt g har mulighed fr at stille spørgsmål. De studerende bliver herefter frdelt på afdelingerne g aftaler besøg i afdelingen med vejlederen. Det generelle niveau Omhandler de generelle krav g frventninger til den studerende, vejlederne g Fnden Kannen g vil derfr være gældende fr alle praktikkerne. Følgende er Fnden Kannens krav g frventninger til: Den studerende: Fnden Kannen har en frventning m, at den studerende: Er nysgerrig g interesseret i arbejdet med målgruppen g dennes kmplekse prblemstillinger Er undrende g undersøgende verfr rganisatinen, hverdagsrutiner, pædaggik sv. Er bserverende, reflekterende g kritisk verfr egen g andres praksis Er engageret, mtiveret g ansvarsfuld. Dette såvel fr sit eget studiefrløb, sm den studerendes rlle i de unges behandlingstilbud g i persnalegruppen. Er frberedt på brugergruppen, på Kannens praksis samt til vejledningstimerne m.m. Fnden Kannen 8

9 Er fleksibel g mstillingsparat i en til tider meget franderlig hverdag. Er aktiv g initiativrig i såvel hverdagen sm på P møder, temadage, persnaledage g lign. arrangementer. Er tydelig både i frhld til kllegaer g de unge. Kan frdybe sig. Tør udfrdre sig selv g arbejde med egen persnlige udvikling, da det både er en persnlig g faglig udviklingsprces at være studerende på Kannen. Arbejder skriftligt med sine mål. Er lyal i frhld til Kannens pædaggik. Er klar ver at arbejdet i Fnden Kannen betyder skiftende arbejdstider, herunder gså aften g weekendarbejde. Den studerende skal efterstræbe et flw i faglig udvikling under sin praktik i Fnden Kannen. Vejlederne; Fnden Kann tilbyder til gengæld vejledere, der er: Frberedte på at have studerende, er engagerede g mtiverede Tydelige, anerkendende g ansvarlige. Reflekterende g mstillingsparate i frhld til den studerendes persnlighed g/eller læringsmål. Lyale imd den studerende. (dvs. vejledere der kan skabe frtrlige rum til den studerende g sætte rd på gså det, der er svært.) Faglige funderede g engagerede. Uddannede vejledere med erfaring indenfr mrådet. I stand til at frmidle viden på flere planer til den studerende. Samarbejder med andre vejledere fr at sikre gde praktikfrløb. Gde sparringspartnere g tvhldere på praktikfrløbet. Fnden Kannen 9

10 Medspiller i frhld til at tilrettelægge det specifikke praktikfrløb til den enkelte studerende herunder gså læringsmål g særlig behv fr vejledning. Ansvarlige fr at udfærdige en skriftlig fagligt begrundet vurdering af den studerende til 2/3 mødet. Fnden Kannen; Frpligter sig desuden på følgende verfr den studerende: Vejledning mellem den studerende g vejlederen aftales i afdelingen. Et undervisningsfrløb fr alle studerende m rganisatinen, histrie g lvgivning på administratinen. Uddannelsesplan med tydelige frventninger g krav til den studerende, praktikbeskrivelse g faste prcedure ved praktikfrløb. Herunder gså mål fr praktikkerne. Fnden Kannen arbejder tæt sammen med seminariet igennem de frskellige praktikfrløb. At Fnden Kannen er indstillet på at tage hensyn til, at de studerende er i en situatin, hvr de såvel er studerende sm ansatte, g at der dermed gives plads til, at den studerende kan frdybe sig g arbejde med sine læringsmål sideløbende med den praktisk pædaggiske hverdag i afdelingen. Den praktikansvarlige har det verrdnede ansvar fr, at praktikken frløber ptimalt fr alle parter. Fnden Kannen anser det sm et vigtigt ansvar at tage studerende g dermed tage del i uddannelsen af kmmende kllegaer. Dette gør Fnden Kannen ved at give frskellige læringsrum til de studerende inden fr specialmrådet Børn g unge med sciale prblemer. Derudver er Fnden Kannens verrdnede frventninger til at have studerende bl.a. at de studerende er med til at sikre, at Fnden Kannen får nyt input fra de studerende g seminariet fr at udvikle g være kritiske verfr egen praksis. Fnden Kannen 10

11 De tre praktikker Næste niveau mhandler de særlige frventninger g mål sm Fnden Kannen har i lighed med seminariet, fr de tre specifikke praktikperider. Der vil derfr være en vis prgressin i kravene til den studerende i de frskellige praktikperider. 1. Den første praktikperide Handler i høj grad m at blive intrduceret til faget g specialmrådet med børn g unge med sciale prblemer. Her vil den studerende skulle deltage i Fnden Kannens arbejde g den studerende vil kunne påbegynde arbejdet med relatiner, samt øve sig i at bservere, evaluere g planlægge små frløb. P.t. mdtager Fnden Kannen dg ikke studerende i den 1. praktikperide, bl.a. pga. af en særdeles belastet målgruppe, fr hvilken en udskiftning i persnalegruppen hver tredje måned ikke er frdrende fr deres udvikling. 2. Den anden praktikperide Denne peride frdrer fruden pfyldelsen af de generelle frventninger, at den studerende kan indgå i g bidrage til Fnden Kannens pædaggiske praksis, fx skal den studerende deltage i arbejdet med at planlægge g gennemføre den pædaggiske strategi g behandlingsplan på de unge i afdelingen, evt. med fkus på g frdybelse i en enkelt ung. Den studerende skal desuden kunne dkumentere g frmidle pædaggisk praksis. Den studerende skal derfr arbejde med følgende g/eller lign. læringsmål: Følgende er mål indenfr de tre kategrier af læringsmål; vidensmål, handlemål g persnlige mål. Fnden Kannen 11

12 Den studerende skal søge viden m Fnden Kannen, herunder rganisatinens pbygning, kultur, ledelse mm. Den studerende skal søge viden m g praksiserfaring med Kannens meget kmplekse målgruppe g dennes frudsætninger, dvs. pædaggikkens betydning g mål fr de unge m.m. Den studerende skal med udgangspunkt i venstående mål arbejde lyalt g i verensstemmelse med Fnden Kannens værdigrundlag g pædaggiske praksis. Den studerende skal kunne indgå i en struktureret hverdag. Den studerende skal kunne skabe kntakt til g udvikle relatiner til de unge Den studerende skal lave bservatiner på de unge g reflektere ver disse med vejleder g persnalegruppen. Den studerende skal kunne skriftliggøre sin pædaggiske praksis fx ved daglige indlæg i dagbg g ved deltagelse i udfrmningen af statusrapprter eller lign. mkring de unge. Den studerende skal tilegne sig viden i teri g praksis m magtbalancen mellem pædagg g ung g reflektere ver dennes betydning fr relatinen. Den studerende skal søge viden m g erfaringer, samt reflektere ver den prfessinelle rlle i frhld til de unge. Fx undgå at være ung med de unge. Den studerende skal søge at udvikle sin persnlige grænsesætning g knflikthåndtering i frhld til Kannens værdigrundlag. Den studerende skal drage sig erfaringer med tværfagligt samarbejde sammen med sin vejleder eller andre fra persnalegruppen. Den studerende har mulighed fr at frdybe sig i særlige mråder af den pædaggiske prfessin på Kannen. Fnden Kannen 12

13 3. Den tredje praktikperide I den tredje praktikperide er den studerende efterhånden tæt på den færdige pædaggs prfessin. Derfr skal følgende ses sm en vægtning af, at den studerende nu kan integrere teri g praksis g efterhånden udvikle en sikker frnemmelse af egen faglig identitet. De følgende mål skal, i lyset af den til tider vanskelige hverdag g målgruppe på Fnden Kannen, ses sm en frlængelse af målene fr anden praktikperide. Oftest vil de studerende i tredje praktikperide i Fnden Kannen tage udgangspunkt i flere af målene fr anden praktikperide g derefter bygge venpå i verensstemmelse med nedenstående. Den studerende skal derfr arbejde med følgende læringsmål: Den studerende skal i pstartsfasen sætte sig ind i Kannens værdigrundlag g pædaggik, dette på flere niveauer fx samfundsmæssige placering, dennes betydning fr institutinen g den enkelte ung. Den studerende skal kunne frhlde sig til målgruppens kmpleksitet i takt med mdernitetens udvikling. Den studerende skal i samarbejde med vejlederen frsøge at fastslå de unges prblematikker. Den studerende skal efter en intrduktinsperide søge at beherske den strukturerede hverdag i Fnden Kannen. Den studerende skal kunne reflektere ver g arbejde i spændingsfeltet mellem teri g praksis. Den studerende skal kunne pbygge bæredygtige relatiner med de unge. Fnden Kannen 13

14 Den studerende skal gennem sit daglige arbejde g på persnalemøder bidrage til de unges behandlingstilbud, dette gennem refleksiner ver iagttagelser g/eller egen g andres praksis. Den studerende skal kunne differentiere den pædaggiske indsats g behandling i frhld til den enkelte unges prblematikker. Den studerende skal skriftliggøre sin pædaggiske praksis fx i afdelingens dagbg g kan sammen med sin vejleder eller andet persnale udfrme statusrapprter g lignende mkring de unge. Den studerende skal være bevidst m magtbalancen mellem vksen g ung g kunne handle ud fra viden m denne magt. Den studerende skal arbejde med egne grænser g knflikthåndtering med selvstændige vervejelser g refleksiner, dette gså sat i frhld til Fnden Kannens værdigrundlag. Den studerende skal arbejde med sig selv g sin praksis i en prfessinel tilgang til de unge. Dette kræver viden m egne grænser fr den private, persnlige g den prfessinelle sfære. Den studerende skal reflekterende frhlde sig til det daglige samarbejde såvel i persnalegruppen sm med tværfaglige samarbejdspartnere, fx psyklger, sagsbehandlere, sklelærere g praktiskpædaggisk persnale. Den knkrete studerende Dette niveau mhandler den studerendes persnlige frudsætninger g tilgang til sin praktik på Fnden Kannen. Nedenstående vil have str betydning fr læringsmålene g den studerendes praktikfrløb, idet der eksempelvis vil være str frskel på den studerendes; Fnden Kannen 14

15 Eget liv g persnlige erfaringer Erfaringer fra tidligere arbejde g praktikker Tilgang til studiet fx fritidsliv g engagement i studiet Særlige interessemråder eller persnlige evner g egenskaber Særlige ting eller udviklingsmål sm den studerende arbejder med under sine persnlige mål. Organisering, indhld g metde: Omhandler hvad det faglige indhld kan/skal være g m hvrdan der arbejdes med indhldet. Dette i relatin til de pstillede læringsmål (jf. kmpetencemål g ckf er) samt den viden g kunnen, sm den studerende skal have integreret sm en del af sin pædaggiske prfessin, når praktikken er slut. Fr at den studerende kan arbejde med de, fra seminariets side, pstillede krav i frhld til faglige kmpetencemål g centrale kundskabs g færdighedsmråder vil praktikperidens indhld g metde i frhld til vejledning, undervisning g den praktisk pædaggiske hverdag være pbygget således: Vejledning (indhld, vejledningsfrmer, rllefrdeling): Vil være pbygget sm plæg, diskussin, sparring, evaluering g almen vejledning Tilrettelægges g planlægges i samarbejde mellem praktikvejleder g den studerende Vejledning vil sm ftest tage udgangspunkt i den studerendes læringsmål g Fnden Kannens krav til den studerende Den studerende er ansvarlig fr udarbejdelse af dagsrden til hver vejledning, g skrive referat heraf. Fnden Kannen 15

16 Den studerende tilbydes en følgedag på Fnden Kannens interne skle. Den studerende tilbydes en følgedag på Fnden Kannens interne værksted. Fælles vejledning med øvrige studerende g praktikvejledere tilstræbes. Emner sm kan/vil blive taget p i vejledningstimerne: Fnden Kannens værdigrundlag (varetages af vejleder eller afdelingsleder) Samfundsmæssig pgave g funktin Værdier g menneskesyn Magtanvendelser g etik Knflikthåndtering De unges prblematikker (specialisering) Knsekvenspædaggik Kmmunikatin/Samtaleteknik Frældresamarbejde Kulturelle frskelle Teri g Pædaggisk praksis (sammenhldt med værdigrundlag) Undervisning (Emner, litteratur) Den studerende deltager på lige fd med det øvrige persnale i Kannens halvårlige temadage (eks. knflikthåndtering, ADHD, kst, kmmunikatin mm.) g i supervisins/undervisningsfrløb hs eksterne psyklger vedr. aktuelle prblemstillinger i såvel unge sm persnalegruppen. Derudver tilbydes relevante fredrag. Fnden Kannen 16

17 Særligt fr de studerende gælder, at de vil få en undervisningsdag m Fnden Kannens rganisatin, histrie g lvgivning ved Kannens faglige krdinatr. Litteraturliste findes bagerst i uddannelsesplanen. Den praktiske pædaggiske hverdag Fnden Kannens unge er karakteriseret sm meget hårdt belastede. Derfr vil g skal evt. nye pædaggiske strategier g afprøvning af nye handlemuligheder altid fregå i tæt samarbejde med praktikvejlederen. Af samme grund vil den studerende aldrig få ansvaret fr udarbejdelse af statusrapprter, behandlingsplaner, afhldelse af møder, kntakt til tværfaglige samarbejdspartnere (eks. sagsbehandlere, psyklger g lærere) g ikke blive primærpædagg fr unge, men den studerende kan g skal deltage g tage aktiv del heri. Studerende deltager ved dagens afslutning i dagbgsskrivning. De enkelte unge beskrives her efter en fast mdel. Desuden evalueres dagen i frhld til de intentiner, der er aftalt, samtidig med at evt. knflikter, prblemstillinger g samarbejdet mellem de vksne ligeledes tales igennem. Der arrangeres klnier 3 gange (3 uger) m året, hvr den studerende kan have mulighed fr at deltage. 2 gange m året afhldes der persnaledage i de enkelte afdelinger, hvr den studerende sm udagngspunkt gså deltager. Hver 14. dag afhldes der persnalemøder (ca. 5 timer), hvr den studerende deltager på lige vilkår med det øvrige persnale. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan den studerende få et fast punkt på dagsrdenen. Fnden Kannen 17

18 Den studerende deltager i alle pgaver, såvel pædaggiske sm praktiske, på niveau med det øvrige persnale gradueret efter praktikperiden. Samtidig tilbydes et miljø med udfrdringer, sm skaber grbund fr faglig g persnlig udvikling, hvrfr især den tredje praktikperide i Fnden Kannen anses sm ptimal i frhld til at nå så tæt på den pædaggiske prfessin sm muligt. Fnden Kannen 18

19 Litteraturliste Jens Bay; Knsekvenspædaggik Alv A. Dahl g Aud Dalsegg; Charmør g tyran Kari Killen; Omsrgssvigt er alles ansvar Kari Killen; Omsrgssvigt varer i generatiner Anders Carlberg; Når kærligheden kølnes breder lvløsheden sig Benny Lihme; Scialpædaggik fr børn g unge Bent Madsen; Integratin g eksklusin i det mderne samfund Pul Majgård; Indenfr rækkevidde Knud E. Pedersen; Drp afmagten, skab kntakten til usædvanlige unge Benny Lihme; Det er så fucking træls Henrik Egelund ; Så kmmer du til et bedre sted Jørgen Riber; Frstået g frstyrret Allan Hlmgren; Narrative samtaler Sverker Belin; Galskabens magt Rss W. Greene; Det eksplsive barn Brberg mfl; Tilknytningsteri betydning af nære følelsesmæssige relatiner Henrik Egelund; TABUKA Drte Damm g Per Hve Thmsen; Om børn g unge med ADHD Psykiatri fndens frlag; Psykiske sygdmme g prblemer hs børn g unge Tm Ritzhie; Relatiner i terri g praksis Servicelven Magtanvendelsescirkulæret Den studerende vil sammen med sin vejleder aftale hvilken litteratur der skal læses Fnden Kannen 19

20 Tidsperspektiv Før praktikstart Frmøde på Fnden Kannens administratin præsentatin af Fnden Kannen, vejlederne g de studerende. de studerende frdeles i afdelingerne. dat m frbesøg i afdelingen fastsættes Praktikstart. 1. uge Intrduktin til afdelingen g de unges prblematikker uge Studerende i 2. praktikperide får besøg fra seminariet. 3. uge Målfrmuleringen færdiggøres uge De af vejlederen udvalgte sagsakter på afdelingens unge gennemlæses uge Indkald på seminariet. 8. uge Undervisningsdag på administratinen uge 2/3 møde; freløbig praktikvurdering selvvurdering resten af frløbet planlægges 23. uge Den endelige praktikindstilling sendes til seminariet. 26. uge Afslutning af praktikken Fnden Kannen 20

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525 Kmmunikatin 09 01 2015 set i frhld til den vanskelige samtale Bachelrprjekt 2015 STUDIE NR. KPS11525 Indhldsfrtegnelse Indledning:... 2 Prblemfrmulering:... 3 Metde g afgrænsning:... 3 Systemisk kmmunikatins

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere