Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende r"

Transkript

1 1 af 12 Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende r Journal nr 2: /pr/fødevarer og finans Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Post Danmark har den 26. juni 1998 anmeldt en række aftaler, som er indgået mellem Post Danmark og Posten AB til Konkurrencestyrelsen. Aftalerne drejer sig om oprettelse af to joint ventureselskaber, som skal tilbyde r service til kunder i hele verden. Der vil være tale om r af typen A-B-B og A-B-C. Post Danmark har ansøgt om ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens 9, subsidiært fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk Joint venturet er oprettet ved at to eksisterende datterselskaber SDPS AS under Post Danmark og Nordic Mail AB under Posten AB overtages halvt af den anden part i aftalen, således at Posten AB og Post Danmark opnår fælles kontrol med de to selskaber. Selskaberne skal fungere som selvstændige selskaber, og selskabernes aktiviteter finansieres gennem aktiekapitalen, indtjeningen og/eller lån. 3. De to selskaber skal operere på r markedet, men i hver sit segment af markedet. De to selskaber vil henvende sig til kunder både i Europa, Asien og Amerika. De to moderselskaber trækker sig ved oprettelsen af joint venturet ud af r markedet. 4. Konkurrencestyrelsen vurderer, at der er tale om et selvstændigt fungerende joint venture. 5. Til aftalen er knyttet en række bestemmelser. Konkurrencestyrelsen vurderer, at der er tale om accessoriske begrænsninger. Dog indeholder aftalekomplekset en bestemmelse om, at overskuddet, the contribution margin, fra ydelser, som joint ventureselskaberne og tredjemand køber hos moderselskaberne skal deles ligeligt mellem de to moderselskaber. 6. Konkurrencestyrelsen vurderer, at delingen af overskuddet fra salg til tredjemand er en begrænsning, der rækker ud over, hvad der med rimelighed er nødvendigt af hensyn til at få joint venturet til at fungere. Og begrænsningen er således ikke-accessorisk. 7. Denne bestemmelse udgør en konkurrencebegrænsning, der falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1. Der kan derfor ikke meddeles parterne en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens Det er styrelsens vurdering, at bestemmelsen heller ikke opfylder betingelserne for at opnå fritagelse i konkurrencelovens 8, stk Det må derfor pålægges Post Danmark, at bestemmelsen i aftalens annex 5 ophæves. Afgørelse 10. Det meddeles Post Danmark, at de to joint ventureselskaber, SDPS A/S og Nordic Mail AB er at betragte som selvstændigt fungerende joint ventures. 11. Der er herved lagt vægt på, at de to selskaber varetager alle de funktioner, som normalt vil varetages af en r virksomhed, og at selskaberne har fået stillet tilstrækkelige ressourcer til rådighed.

2 2 af De to joint ventureselskaber køber i et vist omfang tjenesteydelser hos moderselskaberne, men dette må nødvendigvis foregå, da der på det danske marked ikke er alternative udbydere af den tjenesteydelse, som joint ventureselskaberne efterspørger. 13. De begrænsninger, som er tilknyttet aftalen, er at betragte som accessoriske i forhold til joint ventureaftalen. 14. En enkelt af aftalebestemmelserne, som er indeholdt i annex 5 til aftalen, hvorefter de to moderselskaber deler overskuddet af salget (the contribution margin) af tjenesteydelser til tredjemænd, må betragtes som en konkurrencebegrænsning, der ikke er accessorisk i forhold til joint ventureaftalen. 15. Der kan derfor ikke i henhold til konkurrencelovens 9 meddeles parterne en ikke-indgrebserklæring. 16. Konkurrencestyrelsen vurderer, at denne konkurrencebegrænsning ikke opfylder betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1 for at opnå en fritagelse. 17. På denne baggrund påbydes parterne i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, at ophæve pkt. 2.1b, første afsnit og 2.2b i aftalens annex 5. Påbudet skal jf. 27, stk. 4, efterkommes senest den 28.december Sagsfremstilling Baggrund og procedure 18. Post Danmark har den 26. juni 1998 anmeldt en række aftaler, som er indgået mellem Post Danmark og Posten AB til Konkurrencestyrelsen. Aftalerne drejer sig om oprettelse af to joint ventureselskaber, som skal tilbyde r service til kunder i hele verden. Der vil være tale om r af typen A-B-B og A-B-C. Post Danmark har ansøgt om ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens 9, subsidiært fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk Aftalerne, der er indgået den 9. juni 1997, er anmeldt til EU-kommissionen den 13. august Kommissionen har den 5. marts 1998 udstedt et comfort-letter. Det er Kommissionens opfattelse, at aftalen tilsyneladende indeholder konkurrencebegrænsninger, som falder ind under forbudet i EU-traktatens art. 85, stk. 1 (nu art. 81, stk. 1), men at betingelserne for at opnå fritagelse i henhold til art. 85, stk. 3 (nu art. 81, stk. 3), er til stede. 20. En del af aftalen har også været behandlet hos de svenske konkurrencemyndigheder. Det drejer sig om Post Danmarks erhvervelse af 50\% af aktierne i det svenske Nordic Mail AB. Denne del af aftalen blev anmeldt til de svenske myndigheder med henblik på at opnå godkendelse i henhold til de svenske fusionskontrolregler. De svenske myndigheder har ved afgørelse af 29. maj 1997 godkendt den del af aftalen. Parterne 21. Aftalerne er indgået mellem Post Danmark og Posten AB. 22. Post Danmark er en selvstændig offentlig virksomhed, der er oprettet ved lov nr. 88 af 8. februar 1995, og som i øvrigt er reguleret ved lov nr. 89 af 8. februar 1995 om postvirksomhed. Post Danmark er ikke et aktieselskab, men fungerer som sådant, og virker uafhængigt i forhold til

3 3 af 12 den danske stat. Post Danmark havde i 1999 en omsætning på ca. 10,8 mia. kr. 23. Post Danmark har fået tillagt en eneret til at udbringe visse former for post, jf. bekendtgørelse nr. 84 af 7. februar Post Danmark er ansvarlig for indenlandsdistribution af aviser, breve, pakker, elektroniske beskeder mv. Post Danmark opererede forud for aftalens indgåelse på r markedet, bl.a. gennem sit datterselskab SDPS A/S. 24. Post Danmark er holdingselskab for Post Danmark gruppen. 25. Posten AB er et aktieselskab, hvori den svenske stat er eneaktionær. Posten AB har ingen forretningsaktiviteter, idet det alene er holdingselskab for Sweden Post Group. Posten Sverige AB, der er ansvarlig for indenrigsdistribution af individuelle og masseproducerede beskeder, aviser, ugeblade og distribution over grænserne af breve, pakker og gods, er medlem af Sweden Post Group. Omsætningen i Sweden Post Group var i 1996 på ca. 22 mia. SEK. 26. De andre selskaber, der er berørt af aftalen er SDPS Danmark, Nordic Mail AB, SDPS Inc., Belgian Mailhouse N.V. og First Priority Ltd. 27. SDPS A/S (Scandinavian Distribution and Postal Services A/S), var datterselskab til Post Danmark og skal som følge af aftalen være kontrolleret af Post Danmark og Posten AB i fællesskab. SDPS A/S har forud for aftalens indgåelse opereret på det globale r marked. 28. Nordic Mail AB var et datterselskab til Posten AB og skal som følge af aftalen være kontrolleret af Post Danmark og Posten AB i fællesskab. Nordic Mail AB har forud for aftalens indgåelse opereret på det europæiske r marked. I mindre omfang har selskabet også håndteret r fra det amerikanske marked. Posten AB havde henlagt alle sine r aktiviteter til Nordic Mail. Omsætningen i Nordic Mail udgjorde i 1996 (udeladt). 29. SDPS Inc. (SDPS USA) er et 100\% ejet datterselskab af SDPS Danmark, og det vil det fortsat være. 30. Belgian MailHouse N.V. er et 100\% ejet datterselskab af SDPS Danmark, og det vil det fortsat være. 31. First Priority Ltd. er et datterselskab af Post Danmark. Ifølge aftalen overgår det til at være et datterselskab af Nordic Mail AB. R 32. R er tværnational brevforsendelsesservice, som foretages af private operatører. Servicen består i at indsamle post i store partier hos forretningskunder i land A og eventuelt samle anden tilsvarende post og transportere det til et andet land (B). I land B overføres det til det nationale postvæsen, enten med henblik på distribution i land B (A-B-B), eller det bringes af land B s postvæsen videre til land C (A-B-C) med henblik på distribution dér. 33. R er delvis en udnyttelse af de svagheder, som udspringer af UPC s (Verdenspostkonventionen) terminalafgiftssystem. 34. Verdenspostkonventionen, der blev vedtaget i 1964 inden for rammerne af De Forenede nationer, og som alle Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater har tiltrådt, udgør grundlaget for forholdet mellem postvæsener i hele verden.

4 4 af I postsystemet medfører sorteringen af indgående post (dvs. post fra andre lande) og udleveringen heraf til de endelige modtagere store omkostninger for de offentlige posttjenester. Verdenspostforeningen vedtog derfor i 1969 en ordning med faste udligningstakster for forskellige typer post, benævnt terminalaftgifter. 36. Herved ændrede man den ordning, som hidtil havde været gældende, idet offentlige postvæsener oprindelig omdelte international post uden at opkræve betaling herfor. Dette forhold udsprang af en filosofi om, at ethvert brev medfører et svar, og der ville derfor være balance i posttrafikken. 37. Den økonomiske værdi af den tjenesteydelse, der præsteres af de nationale postvæsener, deres omkostningsstruktur og de beløb, som faktureres kunden, kan variere meget. 38. Forskellen mellem prisen for forsendelse af indenlandsk og udenlandsk post i de forskellige medlemsstater og størrelsen af terminalafgifter i forhold til de forskellige priser, som gælder på nationalt plan, er blandt de afgørende forhold, der ligger til grund for fremkomsten af r . De virksomheder som forestår r ønsker bl.a. at opnå fordele ved prisforskellene ved at tilbyde erhvervsvirksomheder at befordre deres post til de offentlige posttjenester, som tilbyder det bedste forhold mellem kvalitet og pris for en bestemt destination. 39. R ydelsen kan bestå i blot at indsamle post, men der kan også være tale om at kuvertere, frankere og sortere den indsamlede post. De anmeldte aftaler 40. Parterne har om baggrunden for samarbejdet forklaret, at de største aktører inden for r er de verdensomspændende selskaber DHL, PTT Post/TNT, Federal Express og UPS. 41. Posten AB og Post Danmark har forud for aftalens indgåelse uafhængigt af hinanden leveret r ydelser til hele verden, men i mindre målestok. Da flere og flere virksomheder efterspørger denne tjeneste, og set i lyset af den forestående liberalisering af postsektoren i Europa, ønsker parterne at udvide deres aktiviteter. For at kunne gøre sig gældende i forhold til de i forvejen meget stærke markedsoperatører, finder parterne det nødvendigt at forene deres r aktiviteter. 42. Der er tale om et aftalekompleks, som består af selve joint ventureaftalen og en række aftaler om etableringen af de to joint ventureselskaber og disses datterselskaber. 43. Nordic Mail AB og SDPS A/S skal etableres som joint ventureselskaber, hvor de to aftaleparter har fælles kontrol i begge selskaber. Dette vil foregå ved, at Post Danmark erhverver 50 \% af aktierne i Nordic Mail AB, og Posten AB erhverver 50 \% af aktierne i SDPS A/S. 44. Nordic Mail AB overtager Post Danmarks egne r aktiviteter og 100 \% af aktierne i First Priority Ltd. SDPS A/S skal bevare den fulde kontrol over sine datterselskaber, Belgian Mailhouse og SDPS USA samt beholde sin kontrollerende aktiepost på 40 \% i en Singaporebaseret virksomhed, Distribution Centre (Asia) Pte. Ltd. 45. Med effektueringen af aftalerne vil aftaleparterne i fællesskab eje og drive to joint ventureselskaber, som tilbyder r service af typen A-B-B og A-B-C. De to joint venturevirksomheder, skal drives som selvstændige selskaber. Aktiviteterne skal finansieres gennem aktiekapitalen, selskabets indtjening og eventuelt lån. 46. De to moderselskaber forpligter sig til hver især ikke at levere r ydelser uden gennem

5 5 af 12 deres fælles kontrollerede joint ventureselskaber. Både Post Danmark og Posten AB vil dog begge fungere som B-lande. 47. Efter reorganiseringen vil Nordic Mail AB og SDPS A/S og deres respektive datterselskaber udvikle, udbyde og markedsføre A-B-C og A-B-B r ydelser. En væsentlig del af indsamlings-, sorterings- og udleveringsopgaverne vil fortsat blive udbudt til uafhængige tredjemænd, herunder til stifterselskaberne Post Danmark og Posten AB. 48. SDPS-gruppen har forud for aftalens indgåelse arbejdet på at opbygge en virksomhed, der dækker globalt. SDPS har faciliteter til håndtering af r i København, Bruxelles, New York og Singapore. SPDS A/S frankerer, sorterer og klargør r før det indleveres til nationale postvæsener med henblik på videredistribution. SDPS A/S ekspederer fortrinsvis A-B-C r Nordic Mail AB har hidtil haft sit vigtigste marked i Europa og i mindre omfang har de håndteret r fra USA og Canada. Nordic Mail AB har ingen faciliteter til håndtering af r , idet selve håndteringen er blevet udført af underleverandører, herunder selskaber i Post Sweden Group. 50. På dette grundlag er parterne blevet enige om, at SDPS gruppen og Nordic Mailgruppen skal struktureres, således at de retter sig mod forskellige segmenter på r markedet. 51. SDPSgruppen skal virke som en art grossist, der tilbyder tjenester til feeders, integrators (integrator er et udtryk, der ofte anvendes til at beskrive postoperatører, der ejer alle de relevante aktiver, der skal til for at kunne levere world-wide) og andre postoperatører i hele verden. Nordic Mail AB derimod skal rette sine ydelser mod slutbrugere såsom forlag, banker og andre store slutbrugere. 52. Nordic Mail AB og SPDS A/S er nødt til at benytte sig af de statslige posttjenester, herunder også de to moderselskaber for at få posten leveret til adressaterne. Parterne er opmærksomme på, at man må beregne prisen for disse ydelser, og derfor får Nordic Mail AB og SDPS A/S adgang til postsystemerne på ikke-eksklusiv basis på markedsmæssige vilkår. Herved får joint ventureselskaberne mulighed for at vælge, hvor i de internationale postsystemer man vil overdrage sin r Parternes pris for at udføre opgaver som B-lande udregnes på baggrund af en omkostningsbaseret model. De direkte omkostninger relaterer sig bl.a. til transport til modtagerlandet, terminaludgifter i modtagerlandet, håndtering af post m.v. i postcentre, mærkater, materiale til emballering, emballering og håndtering af post ved agenter eller andre underleverandører. 54. Aftalen er gældende så længe parterne er aktionærer i SPDS A/S og Nordic Mail AB eller indtil den 1. januar Herefter forlænges aftalen med tre år ad gangen, medmindre den er opsagt senest 1 år før den 31. december 2009 eller 1 år før udløbet af hver 3-års periode. Markedet Produktmarkedet 55. EU-kommissionen har i tidligere afgørelser defineret international post som et separat produktmarked. International post er en tjenesteydelse, som stilles til rådighed for afsendere, der vil have transporteret dokumenter over nationale grænser med normal hastighed. International post ved normal hastighed adskiller sig fra exprestjenester, især m.h.t. leveringstid.

6 6 af Kommissionen finder, at r service udgør et delmarked af international post. R produktet henvender sig især til meget store virksomheder, som afsender store postmængder. Det kan fx være banker og forlagsvirksomheder. Disse virksomheder kan dog i mange tilfælde vælge mellem en r service og landets internationale posttjeneste, idet selve indholdet af en r tjeneste (indsamling, evt. kuvertering, sortering og frankering og udbringning) kan overlades til den nationale posttjeneste. 57. Men i modsætning til almindelig international post kan r have et element af værdiforøgelse i sin leveringskæde i form af emballering eller trykning. Derved adskiller visse former for r sig fra den internationale posttjeneste, og må derfor karakteriseres som et delmarked af den internationale post. Det geografiske marked 58. R er en international posttjeneste, og de to joint ventureselskaber vil have kunder i bl.a. Europa, Asien og USA. EU-kommissionen har i tidligere sager udtalt, at markedet for international post er nationalt. Dette hænger sammen med, at aftagerne af ydelsen kontakter et nationalt firma, eller et internationalt firmas nationale afdeling. 59. Det kan derfor fastslås, at der er et dansk marked for international post, dvs. en tjenesteydelse, der henvender sig til afsendere med bopæl/sæde i Danmark, som skal have ekspederet forsendelser (breve) over landegrænser. Aftalen får indflydelse på andre nationale markeder, men kun indflydelsen på det danske marked kan bedømmes af Konkurrencerådet. 60. Anmelder har i sin seneste kommentarer argumenteret for, at r markedet er internationalt. Konkurrencestyrelsen vil fastholde, at selve r -ydelsen er national, idet r operatørerne henvender sig til virksomhederne på deres bopæl og opsamler posten derfra. 61. Det er dog også Konkurrencestyrelsens vurdering, at r -operatører organiserer sig som verdensomspændende virksomheder. Ligeledes vil den ydelse, som det nationale postvæsen stiller til rådighed for r -operatører som består i at give r operatøren adgang til postkæden være i konkurrence med tilsvarende ydelser fra en lang række andre lande. 62. Det er styrelsens opfattelse, at det ikke er afgørende for spørgsmålet om fritagelse, om markedet defineres som nationalt eller internationalt. Parternes stilling på det relevante marked 63. Post Danmark anslår, at de i 1996 havde en markedsandel på nationalt plan på ca. (udeladt) \% på markedet for international post, denne andel var i det seneste kvartal (udeladt) \%. Post Danmark anslår, at det totale danske marked for international post i 1996 udgjorde 125, 5 mio. breve. 64. SDPS havde i 1995 en omsætning på det europæiske marked på (udeladt), det fremgår ikke, hvor stor en del af denne omsætning, der hidrører fra det danske marked. I 1999 havde SPDS A/S en omsætning på (udeladt) DKK. Nordic Mail AB havde i 1999 en samlet omsætning på (udeladt). 65. Anmelder anfører, at der i de oplyste tal for Post Danmarks markedsandel jo indgår post, som Post Danmark som B-land håndterer for r operatører. Tallene er derfor behæftet med nogen usikkerhed. 66. Andre aktører på det danske marked for internationale breve var DHL, som havde en markedsandel på ca. (udeladt), TNT Denmark A/S, som havde en markedsandel på ca. (udeladt), (udeladt) \% i 1999 og IRS (International R System) havde en markedsandel på ca. (udeladt) 1996). Deutche Post AG havde i 1999 en markedsandel på (udeladt) og det samme

7 7 af 12 havde SE Post. 67. Parterne vil fortsat hver især og uafhængigt af hinanden tilbyde almindelig international post. På denne del af markedet er der hverken før eller efter aftalens ikrafttrædelse konkurrence mellem parterne, idet det er en ren territorial tjeneste. 68. Potentielle konkurrenter, som vil kunne træde ind på det danske marked, er andre store globale operatører som UPS og FedEx. Men da adgangsbarriererne til r markedet er forholdsvis beskedne, kan næsten enhver virksomhed træde ind på markedet. Der kræves en lokal afhentning og sortering i land A, adgang til international transport fra land A til land B, og en feeder service, som kan indlevere posten i land B s posttjeneste. 69. Desuden kan man pege på andre landes nationale posttjenester, som vil kunne træde ind på markedet. Endelig kan store virksomheder vælge selv at stå for en r service, således at virksomheden selv transporterer post fra land A til den nationale posttjeneste i land B med henblik på udbringning i land B. Vurdering Selvstændigt fungerende joint venture 70. Med oprettelsen af de to joint venture-selskaber SDPS A/S og Nordic Mail AB har Post Danmark og Posten AB opnået fælles kontrol over de to selskaber, idet joint venture selskabernes aktieposter er ligeligt fordelt mellem de to moderselskaber. 71. De to joint venture-selskaber ændrer de deltagende virksomheders struktur, idet r service er lagt ud til SDPS A/S og Nordic Mail AB. SDPS A/S er på tidspunktet for aftalens indgåelse et datterselskab under Post Danmark, og det er dette datterselskab med tilhørende aktiviteter, der drives videre som et joint ventureselskab. SDPS A/S skal finansiere sine aktiviteter gennem aktiekapitalen, ved indtjeningen og eventuelt ved lån. Det fremgår af joint ventureaftalen, at Posten AB skal betale (udeladt) for 50\% af aktierne i selskabet. Samtidig bestemmes det i aftalen, at aktiekapitalen i SDPS A/S efter aftalens indgåelse skal forhøjes med (udeladt) 72. Styrelsen vurderer derfor, at SDPS A/S har adgang til tilstrækkelige ressourcer til at kunne udføre sine forretningsmæssige aktiviteter på varigt grundlag. 73. Det er styrelsens opfattelse, at de to selskaber varetager alle de funktioner, der normalt vil varetages af en r virksomhed. Ganske vist vil både Nordic Mail AB og SDPS A/S efter dannelsen af joint ventureselskaberne stadig aftage tjenesteydelser fra de to moderselskaber. 74. Dette er dog nødvendigt i de tilfælde, hvor Danmark eller Sverige er B-lande, idet der i disse tilfælde ikke er en alternativ leverandør af de tjenesteydelser, som joint ventureselskaberne efterspørger. Det er kun en del af joint ventureselskabernes post, der går videre til moderselskaberne, og salget af moderselskabernes tjenesteydelser til joint ventureselskaberne foregår på normale forretningsmæssige vilkår (at an arms lenght). Andre r virksomheder vil også aftage tjenesteydelser fra de nationale posttjenester. 75. Det er også konkurrencestyrelsens vurdering, at joint ventureselskabet på et varigt grundlag varetager alle en selvstændig virksomheds funktioner. Aftalen er tidsbegrænset og løber i en periode på 12½ år, men med mulighed for forlængelse. Der er tale om et marked, hvor forholdene hurtigt ændrer sig. Med den hurtige udvikling af elektronisk overførsel af breve, kunne man forestille sig, at r markedet i løbet af en årrække enten ville blive elimineret eller ville ændre sig på væsentlige punkter, som har betydning for samarbejdet. 76. Sammenfattende må det derfor konkluderes, at der er tale om et selvstændigt fungerende

8 8 af 12 joint venture. Dette synspunkt understøttes da også af, at de svenske myndigheder har behandlet aftalen efter deres fusionsregler. 77. Når aftalen ikke er behandlet efter fusionsforordningen i EU-sammenhæng, hænger det sammen med, at der på anmeldelsestidspunktet gjaldt andre regler, således at fusionsforordningen kun fandt anvendelse, såfremt stiftelsen af et joint venture ikke bevirkede en samordning af hverken de stiftende virksomheders eller disse virksomheders og joint ventureselskabets indbyrdes konkurrencemæssige adfærd. 78. Det er fastslået i Konkurrencerådets afgørelse af 27. oktober 1999, Samarbejdsaftaler i asfaltbranchen, at selvstændigt fungerende joint ventures behandles i overensstemmelse med de nugældende EU-retslige regler, således at selvstændigt fungerende joint ventures betragtes som fusioner, der ikke kan bedømmes i forhold til konkurrencelovens Da man i Danmark ikke havde fusionskontrol på anmeldelsestidspunktet, kan selve oprettelsen af joint venturet ikke behandles efter konkurrenceloven. 80. I ovennævnte rådsafgørelse af 27. oktober 1999 blev det også fastslået, at alene eventuelle konkurrencebegrænsninger, der er ikke-accessoriske kan behandles efter konkurrencelovens 6. Accessoriske begrænsninger 81. Post Danmark, SDPS A/S, Posten AB og Nordic Mail AB udøver alle erhvervsvirksomhed, som i henhold til konkurrencelovens 2, stk. 1, er en forudsætning for at være omfattet af konkurrenceloven. 82. Aftalekomplekset indeholder følgende konkurrencebegrænsninger: De stiftende selskaber er afskåret fra frit at afhænde deres aktier i de to joint ventureselskaber. Visse større beslutninger i joint ventureselskaberne kan kun træffes ved enstemmighed. En konkurrenceklausul, som pålægger de stiftende virksomheder Post Danmark og Posten AB ikke at konkurrere med de to joint venture -selskaber, hvilket betyder, at Post Danmark og Posten AB ikke må udføre r service (af typen A-B-B og A-B-C). Denne konkurrenceklausul gælder i en periode på tre år udover aftalens varighed, undtagen i de tilfælde, hvor Nordic Mail og SDPS opløses eller går konkurs. Dvs. den treårige periode gælder kun, hvis et af moderselskaberne afhænder sine aktier til det andet moderselskab eller til tredjemand. Det afhændende selskab må i den situation i en periode for tre år ikke udføre r . Joint ventureselskaberne pålægges kun at udføre A-B-B og A-B-C r . Der er indgået en aftale mellem joint ventureselskaberne og moderselskaberne om, at joint ventureselskaberne skal have adgang til moderselskabernes postsystem for en nærmere fastsat pris. Moderselskaberne deler fortjenesten - the contribution margin -fra salget af deres ydelser til joint ventureselskaberne. Også tilsvarende fortjeneste ved salg af samme ydelser til tredjemand fordeles mellem moderselskaberne. 83. Det forhold, at de stiftende medlemmer ikke frit kan afhænde deres aktier i moderselskaberne er utvivlsomt accessorisk i forhold til joint ventureaftalen. Eksistensen af dette joint venture står og falder med ejerforholdet til aktierne i de 2 selskaber. 84. Det er tvivlsomt, om en bestemmelse om, at større beslutninger kun kan træffes ved enstemmighed, overhovedet kan betragtes som en konkurrencebegrænsning, og under alle

9 9 af 12 omstændigheder er der tale om en accessorisk begrænsning, som alene skal sikre driften af de to joint venture selskaber. 85. Med hensyn til konkurrenceklausulen, som påbyder moderselskaberne ikke at konkurrere med joint ventureselskaberne, er der tale om en begrænsning, som i henhold til Kommissionens meddelelse om accessoriske begrænsninger, er accessorisk i forhold til et selvstændigt joint venture. Klausulens varighed i aftalen er i visse tilfælde længere end joint ventureaftalen. 86. Det er dog kun i tilfælde af, at et af moderselskaberne sælger sin andel i joint ventureselskaberne til det andet moderselskab eller til tredjemand, at det sælgende selskab er bundet af konkurrenceklausulen. Hvis joint ventureselskaberne opløses eller går konkurs ophører konkurrenceklausulen fra det øjeblik man påbegynder proceduren, der skal føre til selskabernes opløsning. De tre år må derfor nærmest betragtes som et tidsrum, der kun gælder ved en eventuel virksomhedsoverdragelse, og i den forbindelse vil en periode på tre år kunne betragtes som en accessorisk begrænsning. Det lægges derfor til grund, at også denne begrænsning er accessorisk i forhold til aftalen. 87. I joint ventureaftalen er der udtrykkeligt taget stilling til, at Nordic Mail AB og SDPS A/S udelukkende skal beskæftige sig med A-B-B og A-B-C r . Der er her blot tale om, at der i aftalen udtrykkeligt er taget stilling til, hvilket forretningsområde de to joint ventureselskaber skal beskæftige sig med, og en bestemmelse, som fastsætter et joint ventures forretningsområde, må utvivlsomt være accessorisk. 88. Den tilhørende aftale om, at joint venture selskaberne skal have adgang til moderselskabernes tjenesteydelser, må også betragtes som accessorisk. Der er tale om, at selskaberne er sikret adgang til det danske og det svenske postsystem. Denne adgang sker på kommercielle vilkår at an arms length - og den er ikke-eksklusiv. Da der er aftalt en pris, sikrer man, at joint ventureselskaberne ikke får en økonomisk fordel i forhold til andre r operatører på markedet. Dette ville være tilfældet, hvis moderselskaberne tilbød deres ydelser til under kostpris. 89. Selskaberne har ikke afgivet selvstændig erklæring om, at tredjemand får adgang til moderselskabernes tjenesteydelser på ikke-diskriminerende vilkår, men det fremgår af anmeldelsen, at adgangen til moderselskabernes tjenesteydelser foregår på ikke-eksklusiv basis. Samtidig er det en forudsætning for bedømmelsen i Kommissionens comfort-letter, at tredjemand får adgang på ikke-diskriminerende vilkår. Konkurrencestyrelsens vurdering hviler derfor på forudsætningen om, at tredjemand får adgang til moderselskabernes tjenesteydelser på ikke-diskriminerende vilkår. 90. Set i denne sammenhæng kan denne del af aftalen næppe betragtes som konkurrencebegrænsende. 91. I henhold til Kommissionens joint venture meddelelse kan sådanne købsaftaler betragtes som accessoriske, hvis formålet er at sikre parterne en kontinuerlig leverance af produkter, der er nødvendige for de aktiviteter, som er genstand for aftalen. Ganske vist forudsættes i meddelelsen, at en sådan leveringsforpligtelse gøres tidsbegrænset. Da der på det danske marked kun eksisterer ét postvæsen, som kan tilbyde disse tjenesteydelser, er det i sagens natur ikke muligt for de to joint ventureselskaber, at købe disse ydelser hos andre virksomheder, når B-landet er Danmark. 92. Sammenfattende må det konkluderes, at der næppe er tale om konkurrencebegrænsninger, og at begrænsningerne under alle omstændigheder er accessoriske. 93. Den sidste begrænsning, som er indeholdt i aftalen, er en bestemmelse, hvorefter moderselskaberne deler contribution margin. Der er ikke alene tale om, at man deler fortjenesten, som stammer fra ydelser solgt til Nordic Mail AB og SDPS A/S, men også fortjenester

10 10 af 12 fra ydelser solgt til tredjemand, hvor der er tale om A-B-C r Anmelder har om dette forhold forklaret, at man ikke vil risikere, at strukturen af det anmeldte forhold ødelægges, ved at Post Danmark og Posten AB konkurrerer om at tilbyde adgang til moderselskabernes postsystem. Herved sikrer man, at de to joint venture selskaber altid vælger det optimale sted at overføre r en til de nationale postsystemer (det være sig i Sverige og Danmark eller et tredjeland). 95. Baggrunden for også at lade fortjenesten fra andre r virksomheder indgå i dette regnskab er, at mængden af r er forholdsvis beskeden, og på den foreslåede måde undgår man, at skulle adskille betalinger fra de to joint ventureselskabers betaling til Post Danmark og Posten AB fra betaling fra andre r operatører. 96. Denne deling af overskuddet mellem de to moderselskaber begrænser konkurrencen mellem moderselskaberne. Post Danmark og Posten AB har intet incitament til at konkurrere på de forskellige konkurrenceparametre med henblik på at tiltrække r operatørerne til deres respektive posttjenester. 97. Overskuddet fra driften af Nordic Mail AB og SDPS A/S fordeles ligeligt gennem udbetaling af aktieudbytte. Når moderselskaberne med fortjeneste sælger tjenesteydelser til de to joint ventureselskaber, er der i realiteten også tale om, at man trækker midler ud af joint ventureselskaberne. Man er nødt til at sælge tjenesteydelserne med fortjeneste, da tredjemand jo skal have adgang til de samme tjenesteydelser på ikke-diskriminerende vilkår. 98. Bestemmelsen om, at de to moderselskaber deler the contribution margin sikrer, at moderselskaber får en fuldstændig ligelig fordeling af overskuddet, som indtjenes gennem de to joint ventureselskaber. Konkurrencestyrelsen vurderer, at også delingen af overskuddet mellem de to moderselskaber for salg af tjenesteydelser til Nordic Mail AB og SDPS A/S er en begrænsning, der er accessorisk i forhold til joint venturet. 99. Når de to moderselskaber også deler fortjeneste, som stammer fra salg af tjenesteydelser til tredjemand, er det dog styrelsens vurdering, at der er tale om en begrænsning, der rækker ud over, hvad der med rimelighed er nødvendigt af hensyn til at få joint venturet til at fungere. Denne bestemmelse må derfor karakteriseres som ikke-accessorisk i forhold til joint ventureaftalen. Konkurrencelovens Som ovenfor redegjort for, vil en bestemmelse om at dele overskuddet fra salg af bestemte tjenesteydelser begrænse konkurrencen mellem moderselskaberne, idet de ikke har incitement til at forbedre den omtalte tjenesteydelse med henblik på at tiltrække flere r operatører. Konkurrencestyrelsen finder derfor, at der er tale om en konkurrencebegrænsning, som falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr Denne bestemmelse er ikke omfattet af en gruppefritagelse. EU-kommissionen har behandlet sagen og ved comfort-letter meddelt, at aftalen opfylder betingelserne for at opnå fritagelse. Konkurrencelovens I det følgende vil det blive vurderet, hvorvidt den del af aftalen, som foreskriver, at Post Danmark og Posten AB deler contribution margin fra salg af tjenesteydelser til tredjemand kan opnå en fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1. For at opnå en sådan fritagelse skal samtlige betingelser i 8, stk. 1 være opfyldt. 8, stk. 1:

11 11 af Umiddelbart vurderer styrelsen, at aftalerne som helhed er med til at styrke effektiviteten, idet der på r markedet nu er en lidt stærkere aktør i form af både Post Danmark og Posten AB Selve bestemmelsen om at dele fortjenesten af salget af tjenesteydelser til tredjemand styrker dog ikke effektiviteten. Tværtimod hæmmes effektiviteten, når de to moderselskaber ikke har incitament til at konkurrere mod hinanden om at tiltrække r operatører til deres postnet. Man kunne godt forestille sig en konkurrencesituation, hvor de to moderselskaber konkurrerer på forskellige parametre, herunder omkostningssænkning og hurtighed. 8, stk. 1, nr. 2: 105. Fordelen ved bestemmelsen om, at også fortjenesten fra salg af tjenesteydelser til tredjemand deles mellem parterne er, som anmelder har forklaret, at man slipper for at udarbejde særskilt regnskab for disse ydelser Denne fordel får udelukkende virkning interpartes altså mellem Post Danmark og Posten AB, og forbrugerne kan derfor ikke sikres en rimelig andel af fordelene ved bestemmelsen. 8, stk. 1, nr. 3: 107. Anmelder har forklaret, at man herved slipper for at udarbejde særskilte regnskaber for salg til tredjemand, men det er ikke oplyst, hvor stor en del af salget af disse tjenesteydelser der retter sig mod tredjemand. Anmelder har således ikke dokumenteret, at bestemmelsen er nødvendig Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at denne begrænsning, der alene er indført af regnskabstekniske grunde, er unødvendig i forhold til hele aftalekomplekset. 8. stk. 1, nr. 4: 109. Da r operatører i høj grad er organiseret internationalt, vil en r operatør fra et hvilket som helst andet land kunne vælge mellem en lang række postvæsener. Hvis Post Danmarks tjenesteydelse til r operatører p.g.a. manglende konkurrence mellem Post Danmark og Posten AB bliver for dyr eller for dårlig, vil r operatører kunne vælge en posttjeneste i et andet land Der er derfor ikke tale om, at bestemmelsen giver de deltagende virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende tjenesteydelser. Konklusion 111. Sammenfattende kan det konkluderes, at der er tale om et selvstændigt fungerende joint venture, hvorfor der ikke er hjemmel i den nuværende konkurrencelov til at skride ind over for dannelsen af de to joint venture-selskaber De konkurrencebegrænsninger, som er tilknyttet joint ventureaftalen, må alle på nær én betragtes som accessoriske i forhold til de to joint venture-selskaber. Konkurrenceloven indeholder derfor heller ikke hjemmel til at skride ind over for disse begrænsninger Bestemmelsen om, at moderselskaberne deler overskuddet (contribution margin) ved salg af visse tjenesteydelser til tredjemand, må betragtes som en konkurrencebegrænsning, der ikke er

12 12 af 12 accessorisk i forhold til joint ventureaftalen Det er styrelsens vurdering, at bestemmelsen falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, nr. 1, og der er derfor ikke grundlag for at give Post Danmark en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens Denne del af aftalen opfylder heller ikke betingelserne for at opnå fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk I henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4 jf. 16. stk. 1, nr. 1, påbydes parterne at ophæve pkt. 2.1b og 2.2b i aftalens annex Da denne afgørelse afviger fra den afgørelse, som EU-kommissionen ved comfort-letter af 5. marts 1998 har truffet, har Konkurrencestyrelsen den konsulteret EU-kommissionen om den påtænkte afgørelse En sagsbehandler i EU-kommissionen har oplyst, at ovenstående afgørelse ikke giver kommissionen anledning til at genoptage sagen. Post Danmark har den 25. oktober 2000 indbragt Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Hævet af klager 14. marts 2002

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster 1 af 5 21-08-2013 11:33 Byrden ved befordringspligt til enhedstakster Journal nr. 4/0106-0402-0006/ISA/CHJ 1.1. Definition Byrden ved befordringspligten opstår, når postoperatøren er forpligtet til at

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler 1 af 10 18-06-2012 13:31 Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Dansk Trælast A/S har ved skrivelse

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet 2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.520 Danske Trælast A/S (advokat Erik Mohr Mersing) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Klage over Dansk Tipstjeneste

Klage over Dansk Tipstjeneste 1 af 6 07-08-2012 14:41 Klage over Dansk Tipstjeneste J.nr. 2:801-153/cbe Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé Muskelsvindfonden har ved brev af 28. juli 1998 klaget til Konkurrencestyrelsen over en

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere