SPRØJTEMIDDEL REDUKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPRØJTEMIDDEL REDUKTION"

Transkript

1 SPRØJTEMIDDEL REDUKTION INDEN FOR KARTOFFELAVL - EN DANFOIL BRUGERUNDERSØGELSE Danfoil Production Aalborg Universitet Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med: November 2010

2 FORORD Sprøjtemiddelreduktion er og bliver en af landbrugets store udfordringer. En reduktion af sprøjtemiddelforbruget vil medføre en forbedret drift hos landmanden, ligesom det vil have en gavnlig effekt på miljøet. Brugen af pesticider rammer ikke alene skadevoldere, men også den øvrige flora og fauna, ligesom rester af pesticider vil kunne spredes til omgivelser og forekomme i fødevarer. Regeringen har derfor fremlagt en målsætning for at nedbringe anvendelsen af sprøjtemidler i pesticidplan Denne målsætning er dog ikke nået. Tal fra Miljøministeriet viser, at landbruget stadig mangler en del for at efterleve regeringens målsætning. Dette er til trods for at de nye tal viser, at landmændene har sprøjtet mindre i 2009 end året før. Ifølge Bekæmpelsesmiddelstatistik 2009 fra Miljøstyrelsen, udgjorde det samlede salg af sprøjtemidler 2798 tons i 2009, hvilket er et fald på 1300 tons, svarende til 32 % i forhold til Det er den laveste solgte mængde siden Miljøstyrelsen begyndte at publicere den årlige opgørelse af pesticidanvendelse i dansk landbrug i Der er gennem mange år opbygget en stor viden om muligheder for at reducere forbruget af pesticider, og om hvordan metoder til nedbringelse af pesticidanvendelse kan omsættes i praksis. Noget tyder dog på, at denne viden ikke anvendes i tilstrækkeligt omfang hos selve brugerne af pesticiderne. Nærværende undersøgelse er Danfoils forsøg på skabe et større indblik i den enkelte kartoffelavlers sprøjteadfærd samt identificere indsatsområder, som behøver et skærpet fokus i bestræbelserne på at nedbringe dansk landbrugs pesticidanvendelse. Rapporten er gennemført i samarbejde med Agrolap, Agri Nord og O D Agro. Reimer Ivang, adjunkt ved Aalborg Universitet har håndteret dataindsamling samt analyse af de indsamlede data. Side 2

3 Indhold 1 Rapporten - kort fortalt Beskrivelse af respondenter Undersøgelsens Resultater Reduktion af sprøjtemiddelforbrug ved nedvisning af kartofler Reduktion af sprøjtemiddel - ingen negativ indvirkning på udbyttet! Ikke kun kartoffelavlere som tænker på miljøet Tilfredshed hos Danfoil kunder Stor Kapacitet ved Danfoil Marksprøjte En Danfoil landmand en glad landmand Metode og fremgangsmåde Side 3

4 1 RAPPORTEN - KORT FORTALT Formål med undersøgelse Undersøgelsesspørgsmål Denne undersøgelse er fokuseret på at undersøge og dokumentere en evt. udbredelse af sprøjtemiddelreduktion blandt de kartoffelavlere, som anvender en Danfoil marksprøjte. Nærværende undersøgelse er udelukkende en brugerundersøgelse, der afdækker de eksisterende erfaringer og den dertil knyttede sprøjteadfærd blandt kartoffelavlere. Rapporten undersøger: 1. Reducerer kartoffelavlere, der anvender en Danfoil marksprøjte, sprøjtemiddelforbruget, når de nedvisner kartofler? Hvis ja hvor meget? 2. Hvilken kapacitet kan kartoffelavlere opnå, når de nedvisner med en Danfoil marksprøjte (hvilken vandmængde anvendes typisk)? 3. Har den angivende reduktion af sprøjtemidler en negativ indvirkning på udbyttet? 4. Hvilken reduktion i sprøjtemidler er typisk, når landmanden anvender en Danfoil marksprøjte på andre afgrøder end kartofler? 5. Hvor tilfredse er kartoffelavlerne med deres Danfoil marksprøjte? Undersøgelsens væsentligste resultater er følgende: Stort potentiale, hvis alle landmænd reducerer sprøjtemiddelforbruget i samme omfang, som de landmænd der reducerer mest! 82 % af kartoffelavlerne reducerer sprøjtemiddelkoncentration i forhold til den dosering, som anbefales på etiketten. I gennemsnit reducerer kartoffelavlerne mellem % i forhold til den dosering, som anbefales på etiketten Langt færre landmænd reducerer, når der udføres sprøjtninger på andre typer afgrøder end kartofler. Store besparelser at hente for både miljø og landmænd Der kan realiseres store besparelser for miljø og landmand, hvis alle kartoffelavlere reducerer i samme omfang, som de kartoffelavlere der reducere mest. Stor kapacitet ved en Danfoil marksprøjte En Danfoil marksprøjte anvender i gennemsnit en vandmængde på l/ha Få negative oplevelser i udbytte ved sprøjtemiddelreduktion 89 % af landmændene, der har reduceret sprøjtemiddelforbruget, har ikke oplevet negativ indvirkning på udbyttet. Danfoil kunder, er tilfredse kunder 90 % af de adspurgte landmænd ville anbefale andre at købe en Danfoil marksprøjte Side 4

5 2 BESKRIVELSE AF RESPONDENTER I det følgende afsnit, vil de respondenter, som har indvilliget i at deltage i denne undersøgelse, blive beskrevet. Formålet er at danne et bedre billede af datagrundlaget for denne undersøgelse samt give et indblik i, hvem der anvender Danfoil marksprøjter. VÆSENTLIGSTE POINTER I DETTE AFSNIT: Størrelse på den gennemsnitlige landmand i undersøgelsen, er hektar Den gennemsnitlige landmand har 78 hektar dyrket med kartofler 95 % af kartoffelavlerne anvender Reglone til nedvisning af kartofler 72 % anvender en Danfoil liftsprøjte De anvendte Danfoil marksprøjter var i 2010, i gennemsnit, 7 år gamle Deltagende landmænd fordelt over hele landet Flest landmænd med over 375 hektar De deltagende landmænd er geografisk placeret over hele landet. Dog er langt størstedelen af landmændene i denne undersøgelse fra Nordjylland, Midtjylland og Sønderjylland, mens kun en mindre del af respondenterne er fra Fyn, Sjælland og Falster. Respondenterne i undersøgelsen varierer i størrelse. Antallet af hektar, som er tilknyttet bedrifterne, varierer lige fra 0 75 hektar og op til over 375 hektar. Den gennemsnitlige landmand i denne undersøgelse, har hektar tilknyttet bedriften. Flest kartoffelavlere med hektar kartofler Størstedelen af de deltagende kartoffelavlere har omkring hektar dyrket med kartofler. Det er hele 75 % af de deltagende kartoffelavlere, som har hektar dyrket med kartofler. Den gennemsnitlige andel af hektar, som er beplantet med kartofler, udgør i denne undersøgelse 78,28 hektar. Alle tre typer kartofler stort set ligeligt repræsenteret 95 % af kartoffelavlerne anvender Reglone Når den plantede kartoffeltype analyseres, kan det dokumenteres, at der er en ligelig fordeling mellem: spisekartofler, læggekartofler og industrikartofler. Alle tre typer kartofler er repræsenteret ved ca. 50 % hos de kartoffelavlere, som har deltaget i denne undersøgelse. Hele 95 % af kartoffelavlere anvender Reglone til nedvisningen af kartoflerne. 25 % har angivet, at de har anvendt andre sprøjtemidler end Reglone og Basta. Her var det i langt størstedelen af tilfældene Spotlight, som anvendtes. Grunden til, at andelen af landmænd som bruger Reglone og andelen der bruger noget andet overstiger 100 %, skyldes at flere landmænd anvendte både Reglone og Spotlight. Side 5

6 Danfoil liftsprøjte er mest anvendt Cirka 2 ud af 3 marksprøjter i undersøgelsen er en Danfoil liftsprøjte. Derudover anvender 24 % en Danfoil trailersprøjte, mens kun 4 % anvender selvkørende Danfoil marksprøjte. Flest marksprøjter af nyere årgang Danfoil marksprøjter er i gennemsnit 7 år gamle Omkring halvdelen af marksprøjterne er fra årgang Yderligere er 25 % fra Det er altså forholdsvist nye Danfoil marksprøjter som er repræsenteret i denne undersøgelse. Den ældste marksprøjte i undersøgelsen er fra årgang på 1989 mens den nyeste Danfoil marksprøjte er fra Gennemsnitsårgangen på Danfoil marksprøjterne i denne undersøgelse er 2003 dvs. marksprøjterne er i gennemsnit 7 år gamle. For at opsummere respondentbeskrivelsen, vil den gennemsnitlige landmand i denne undersøgelse blive beskrevet. Den gennemsnitlige landmand Den gennemsnitlige landmand i denne undersøgelse har hektar tilknyttet sin bedrift, hvoraf ca. 80 hektar er beplantet med kartofler. Disse hektar er beplantet ligeligt med spisekartofler, industrikartofler og læggekartofler. Yderligere anvender den gennemsnitlige landmand en Danfoil marksprøjte fra Side 6

7 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER I det følgende kapitel vil resultaterne af den foreliggende undersøgelse blive præsenteret og illustreret. Formålet er at besvare de undersøgelsesspørgsmål, som er blevet opstillet og fremstillet i introduktionen, og derigennem give et retvisende billede af landmændenes eksisterende sprøjteerfaringer og den dertil knyttede sprøjteadfærd. VÆSENTLIGSTE POINTER I DETTE AFSNIT: Reduktion af sprøjtemiddel påvirker ikke udbyttet Danfoil kartoffelavlere reducerer normalt sprøjtemiddelforbruget i forhold til de anbefalede mængder på etiketten ved nedvisning af kartofler Stor spredning i størrelsen af sprøjtemiddelsreduktionen indikerer behov for oplysning blandt kartoffelavlere Stort uudnyttet potentiale og store miljømæssige og økonomiske besparelser kan realiseres Mindre reduktion i sprøjtemiddelforbruget ved andre typer sprøjtninger end ved kartofler Stor kapacitet med Danfoil marksprøjte som følge af lav vandmængde pr. hektar. Der reduceres også, når der sprøjtes andre afgrøder end kartofler dog i mindre omfang sammenlignet med kartofler. 3.1 REDUKTION AF SPRØJTEMIDDELFORBRUG VED NEDVISNING AF KARTOFLER Reduktion af sprøjtemiddelforbruget ved nedvisning af kartofler På baggrund af denne undersøgelse er der skabt indsigt i Danfoil marksprøjtebrugernes erfaring med sprøjtemiddelreduktion. Undersøgelsen viser, at langt de fleste landmænd har været i stand til at reducere mængden af sprøjtemidler, når der nedvisnes kartofler. Side 7

8 Figur 1: Reduceres der i doseringsmængden i forhold til anbefalingerne på etiketten, når der nedvisnes kartofler? 18% Ja 82% Nej 82 % af kartoffelavlerne i stand til at reducere doseringsmængden ved nedvisning af kartofler Som det fremgår af figur 1 (se forrige side), angiver 82 % af respondenterne, at de reducerer doseringsmængden, når de anvender deres Danfoil marksprøjte. Dog er der stadig 18 % af landmændene i denne undersøgelse, som ikke har været i stand til at nedbringe deres sprøjtemiddelforbrug i forhold til de doseringsmængder, der står angivet på etiketterne af det pågældende sprøjtemiddel. Undersøgelsen dokumenterer, at langt størstedelen af de respondenter, som har deltaget i denne undersøgelse, reducerer doseringsmængden af sprøjtemiddel i forhold til de anbefalinger, som står angivet på etiketterne af de pågældende sprøjtemidler. Mange faktorer influerer udbyttet 3.2 REDUKTION AF SPRØJTEMIDDEL - INGEN NEGATIV INDVIRKNING PÅ UDBYTTET! En væsentlig ting at undersøge når man beskæftiger sig med reduktionen af sprøjtemiddelsforbrug er, hvorvidt en reduktion, har haft en eventuel negativ indvirkning på udbyttet. En sådan undersøgelse kan være forholdsvis vanskelig, eftersom flere faktorer bl.a. vind og vejr har betydelig indflydelse årets samlede udbytte. Derfor kan det være svært for respondenterne at vurdere, hvorvidt det handler om reduktion i anvendelsen af sprøjtemidler eller om det skyldes andre faktorer. Figur 2: Har reduktionen af sprøjtemiddel haft negativ indvirkning på udbyttet? Side 8

9 Størstedelen af respondenterne har ikke oplevet negativ indvirkning på udbyttet! Til trods herfor viser nærværende undersøgelse, at langt størstedelen af de landmænd, som har deltaget, ikke har oplevet en egentlig negativ effekt i forbindelse med reduktion i sprøjtemiddelforbruget. Dette illustreres i figur 2. Derfor vil langt størstedelen af de medvirkende kartoffelavlere også fortsat nedbringe deres forbrug. Hele 89 % af de deltagende landmænd angiver at de ikke har oplevet nogen negativ indvirkning på udbyttet, efter de har reduceret i sprøjtemiddelforbruget med deres Danfoil marksprøjte Størstedelen af de, som ikke reducerer i sprøjtemiddel, anvender trailersprøjte Som det fremgår af figur 3, er omkring % af de, som anvender en Danfoil liftsprøjte eller selvkørende sprøjte, i stand til at formindske forbruget af sprøjtemidler. I den sammenhæng er det dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der kun er to respondenter, som anvender en selvkørende sprøjte, hvorimod halvdelen af respondenterne anvender en liftsprøjte. Figur 3: Hvilke typer Danfoil marksprøjter er i stand til at føre til reduktion af sprøjtemiddel? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Liftsprøjte Selvkørende sprøjte Trailersprøjte Ja Nej Stor forskel i den opnåede sprøjtemiddel reduktion Som det kan ses i nedenstående figur, er forskel på i hvilken grad, man har reduceret brugen af sprøjtemidler. Som det fremgår af figur 3, har nogle respondenter reduceret med helt op til 75 % - de anvender altså kun 1/3 af den anbefalede doseringsmængde mens andre stort set ikke reducerer overhovedet. der er et stort uudnyttet potentiale når det handler om, at reducere sprøjtemiddelforbruget ved nedvisning af kartofler yderligere. Øget reduktion vil være til fordel for både landmændenes pengepung og miljøet. Side 9

10 Figur 4: Grad af reduktion i sprøjtemiddelkoncentration (i forhold til de anbefalede doseringsmængder på etiketterne) Behov for information Som det fremgår af figur 4, viser undersøgelsen stor spredning i graden af den reduktion, som finder sted i sprøjtemiddelforbruget ved nedvisning af kartofler. Dette indikerer, at der ikke eksisterer nogen typiske retningslinjer for, hvor meget sprøjtemiddelforbruget kan reduceres ved en Danfoil marksprøjte. Det er i stedet den enkelte landmand, som beslutter sig for doseringsmængden på baggrund af egne erfaringer. Der synes derfor at være et behov for yderligere oplysning og uddannelse i brugen af Danfoil marksprøjten og i, hvilke metoder der kan anvendes med henblik på at nedbringe brugen af sprøjtemiddel med helt op til 75 %. Undersøgelsen viser samtidigt, at hvis alle kartoffelavlere i undersøgelsen er lige så gode til at nedbringe forbruget af sprøjtemidler vil dette udløse en besparelse på 2,2 tons pr. år 1 udelukkende i forbindelse med nedvisning af kartofler. Hvis de landmænd, som er dårligst til at reducere forbruget af sprøjtemiddel (dvs. slet ingen reduktion i forhold til de anbefalede dosseringsmængder på etiketterne af sprøjtemidlet) bliver ligeså gode til at nedbringe sprøjtemiddelforbruget som de bedste, vil dette udløse en økonomisk besparelse for den enkelte gennemsnitlige kartoffelavler på kr. ved en enkelt nedvisning. Det svare til kr. over en 5-årig periode udelukkende i forbindelse med nedvisning. hvis alle kartoffelavlere i undersøgelsen er lige så gode som de bedste til at nedbringe forbruget af sprøjtemidler vil dette udløse en besparelse på 2,2 tons sprøjtemiddel pr. år, udelukkende i forbindelse med nedvisning af kartofler. Som det kan ses i figur 5, er det specielt de landmænd, der dyrker spisekartofler og industrikartofler, som opnår de store reduktioner i sprøjtemiddelforbruget på over 1 Den anbefalede dossering af Reglone varierer fra 1x2,5 l/ha til 2x2,5 l/ha. Alt efter hvornår i afmodningsprocessen sprøjtningen foregår. Derfor er der anvendt en gennemsnitlig dossering som er opgjort til 3,75 l/ha. 2 Beregningen er foretaget med listeprisen for Reglone, som pr. 10/ var 135 kr/l. Hvis det skulle købes hos FAF (DLG) er prisen 176 kr/l uden rabat ordning hvorfor besparelserne kan være endnu større end det er angivet i rapporten. Side 10

11 Særligt spisekartofler og industrikartofler opnår store reduktioner i sprøjtemiddelforbrug 50 %. 25 % af de kartoffelavlere, som dyrker læggekartofler, vil dog være i stand til at reducere med %, hvilket også er en betydelig reduktion. Dermed kan det konkluderes, at de største reduktioner opnås i forbindelse med spise- og industrikartofler, men der er også mulighed for at reducere betydeligt, når det gælder læggekartofler. Figur 5: Hvilke typer kartofler opnår størst reduktion i sprøjtemiddelforbruget? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Læggekartofler Spisekartofler Industrikartofler Reducerer ikke 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% over 50 % Reduktion i sprøjtemiddelforbru g ved andre typer sprøjtninger af kartofler dog forholdsvist mindre end ved nedvisning Det er ikke kun i nedvisningen, kartoffelavlerne har været i stand til at reducere sprøjtemiddelforbruget. Som det fremgår af figur 6, er reduktionerne i sprøjtemiddelforbruget dog ikke ligeså store, som de reduktioner, man har opnået i nedvisningen af kartoflerne. Figur 6: Reduceres der i sprøjtemiddelforbruget ved andre typer sprøjtninger i kartofler? Insektsprøjtning Ukrudtssprøjtning Svampesprøjtning Mere viden omkring reduceret sprøjtemiddelforbru g ved andre typer Undersøgelsen viser, at der ikke reduceres i så stort et omfang, når der sprøjtes mod insekter, ukrudt og svamp i kartofler. Dog viser undersøgelsen, at nogle kartoffelavlere har været i stand til at reducere betragteligt i sprøjtemiddelforbruget i forbindelse med selvsamme sprøjtning. Side 11

12 sprøjtninger ved kartofler Her viser undersøgelsen ligeledes en stor spredning i graden af sprøjtemiddelsreduktion. Der er derfor også her behov for oplysning og uddannelse, da undersøgelsen desuden viser, at det er muligt at nedbringe sprøjtemiddelforbruget med % ved insektsprøjtning, ukrudtssprøjtning og svampesprøjtning uden at dette har en negativ indvirkning på udbyttet. Erfaringer vigtig, hvis man skal have succes med at opnå besparelser i forbindelse med forbruget af sprøjtemidler De fleste landmænd understreger vigtigheden af erfaringen med en Danfoil marksprøjte. Det er vigtigt at have den nødvendige erfaring, for at være ordentligt i stand til at styre og kontrollere luften og dermed opnå fordelene med stor afsætning. Hvis man ikke mestrer dette, og derfor anvender forkert indstilling af luften, kan man ikke opnå de samme reduktioner af kemikalieforbrug man kan ligefrem opleve det stik modsatte og komme ud for at sprøjtningen ikke har den ønskede effekt. 3.3 IKKE KUN KARTOFFELAVLERE SOM TÆNKER PÅ MILJØET Tidligere blev det vist, hvorledes kartoffelavlerne er i stand til at reducere sprøjtemiddelforbruget med helt op til % i nedvisningsprocessen, til gavn for både kartoffelavlernes pengepung og miljøet. Men har de været i stand til at opnå samme reduktion i pesticidforbruget, når der er tale om andre afgrøder end kartofler? Det er også muligt at reducere brugen af sprøjtemiddel, når der er tale om andre afgrøder end kartofler Som det fremgår af figur 7, viser denne undersøgelse, at det også er muligt at reducere kemikalieforbruget ved sprøjtning af andre afgrøder end kartofler. Dog er der her tale om mindre grad af reduktion, når man sammenligner med den reduktion, der kan opnås i forbindelse med nedvisningen Figur 7: Reduktion af doseringsmængde på andre afgrøder end kartofler 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ukrudtssprøjtning Svampesprøjtning Insektsprøjtning Her viser undersøgelsen igen stor spredning i forhold til graden af reduktionen i brugen af sprøjtemidler. Undersøgelsen viser også, at nogle af respondenterne har været i stand til at nedbringe doseringen med hele 75 %. Også dette indikerer, at der er behov for mere oplysning og uddannelse i bestræbelserne på at få landmændene til at formindske deres brug af sprøjtemidler. Side 12

13 4 TILFREDSHED HOS DANFOIL KUNDER VÆSENTLIGSTE POINTER I DETTE AFSNIT: Stor kapacitet med Danfoil marksprøjte som følge af lav vandmængde pr. hektar. Den store kapacitet er den hyppigste årsag til køb af Danfoil marksprøjte Danfoil kunder er tilfredse med deres Danfoil marksprøjte. 4.1 STOR KAPACITET VED DANFOIL MARKSPRØJTE En af måderne, som Danfoil forsøger at differentiere sig fra konkurrenterne på, er den generelt større kapacitet, altså den vandmængde der anvendes pr. hektar. Ved at nedsætte vandforbruget pr. hektar, er man i stand til at sprøjte et større område pr. tankfyldning og derfor også i stand til at spare tid. Lav vandmængde pr. hektar ved anvendelse af Danfoil marksprøjte Nærværende undersøgelsen viser, at landmændene har opnået en forbedret kapacitet ved at anvende en lav vandmængde pr. hektar. Som det fremgår af figur 8, er kartoffelavlerne i stand til at sprøjte med en væsentligt lavere vandmængde pr. hektar end normalt ved anvendelse af konventionelle sprøjter. Figur 8: Anvendt vandmængde pr. hektar ved Danfoil marksprøjte 50% 40% 30% 20% 10% 0% Størstedelen af landmændene er i stand til at opnå markante forbedringer i kapaciteten ved at nedbringe vandmængden pr. hektar helt ned til l/ha og derved sprøjte et langt større areal pr. tankfyldning Større kapacitet årsag til De gode erfaringer med en større kapacitet ved Danfoil marksprøjter, afspejles af figur 9. Her angiver tæt på 100 % af landmændene, at årsagen til deres køb af en Danfoil Side 13

14 størstedelen af anskaffelse marksprøjte, var muligheden for forbedret kapacitet og dermed øget effektivitet i kraft af evnen til at dække et større areal pr. tankfyldning uden at skulle tanke så ofte. Figur 9: Hvad var årsagen til købet af Danfoil marksprøjte? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Undersøgelsen understøtter derfor Danfoil og viser, hvorledes Danfoil marksprøjter udnytter vandforbruget pr. hektar end konventionelle sprøjter. Dette kan øge effektiviteten og spare den enkelte landmand for en masse tid. 4.2 EN DANFOIL LANDMAND EN GLAD LANDMAND Stor tilfredshed blandt ejerne af Danfoil marksprøjter I det følgende vil det undersøges, hvorvidt de deltagende landmænd er tilfredse med deres Danfoil marksprøjte. Som det fremgår af figur 10 (se næste side), vil hele 90 % af de adspurgte landmænd anbefale andre at anskaffe sig en Danfoil marksprøjte. Samtidig angiver kun 6 %, at de ikke ville anbefale en til andre, mens 4 % angiver, at de måske vil anbefale andre at købe en. Figur 10: Vil du anbefale en Danfoil marksprøjte til andre? Tilfredshed med den forbedrede Årsagerne til at landmændene vil anbefale andre at anskaffe sig en Danfoil marksprøjte er mange. De hyppigst nævnte årsager i denne undersøgelse er: den Side 14

15 kapacitet Tilfredshed med reduktion af sprøjtemidler Danfoil marksprøjte kræver erfaring forbedrede kapacitet, muligheden for reduktion af pesticidforbrug samt begrænset vedligehold. Mange af landmændene har udtrykt stor tilfredshed med den større kapacitet, som de har opnået ved at sænke vandforbruget pr. hektar. Dermed er der sket en effektivisering, da landmændene kan dække et meget større areal pr. tankfyldning. Dette er forbundet med betydelig tidsbesparelse. Det gælder særligt for de landmænd, som har store afstande mellem deres jord og deres gård. Ydermere har mange udtrykt stor tilfredshed med de store besparelser i sprøjtemiddelforbruget, som de har været i stand til at opnå. De påpeger dog, at det er vigtigt, at man har den nødvendige erfaring hvis dette skal lykkes. Mange landmænd nævner altså, at det kræver erfaring og træning at køre med en Danfoil marksprøjte. Derfor kan man ikke bare lære at udnytte en Danfoil marksprøjte fuldt ud på en enkelt sæson. Når man derimod har den påkrævede erfaring, er de fleste enige om, at det er en fortræffelig sprøjte. Side 15

16 5 METODE OG FREMGANGSMÅDE Datagrundlag Population Validitet Resultaterne er baseret på 50 besvarelser fra telefoninterviews. Telefoninterviewene blev gennemført på baggrund af et spørgeskema, som respondenterne blev guidet igennem over telefonen. Alle interviews er gennemført i oktober Svarprocenten i denne undersøgelse var 64 %. Undersøgelsens population er kartoffelavlere, som anvender en Danfoil marksprøjte. Populationen udgør 78 kartoffelavlere, som er blevet udvalgt på baggrund af Danfoils database over deres kunder. Undersøgelsen viser dog, at 9 respondenter i populationen ikke dyrker kartofler. Disse landmænd er derfor ikke inkluderet i de spørgsmål, som omhandler sprøjteadfærd i forbindelse med dyrkning af kartofler. Deres svar er dog stadig brugbare og relevante i forhold til de spørgsmål, som omhandler Danfoil og sprøjteadfærd ved andre afgrøder end kartofler. For at sikre en høj validitet i denne undersøgelse, er de anvendte spørgeskemaer blevet udviklet i samarbejde med konsulenter fra Agrinord, Agrolap og OD Agro. Formålet med at inddrage disse konsulenter i udarbejdelsen af spørgeskemaet var at sikre, at spørgsmålene og spørgemåden var korrekt og forståelig med hensyn til undersøgelsens formål. Side 16

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg university of copenhagen University of Copenhagen Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per Published in: Sammendrag af indlæg Publication date: Document Version

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Sammenfatning og konklusioner

Sammenfatning og konklusioner Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 97 Offentligt Sammenfatning og konklusioner Rapporten omfatter bekæmpelsesmiddelstatistikken baseret på salgstal for kalenderåret 2013 samt sprøjtemiddelstatistik

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-666-00090 Ref. louln Den 12. december 2014 Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner Skrappere krav til golfbanerne er et

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Golfklubben oplyser, at de siden har behandlet banen med strigling og ekstra gødskning for at få bekæmpet hvidkløver.

Golfklubben oplyser, at de siden har behandlet banen med strigling og ekstra gødskning for at få bekæmpet hvidkløver. Behandling i Miljøudvalget den 23.05.2012 Fredericia Kommune har den 1. marts 2012 modtaget en ansøgning fra Fredericia Golf Club om dispensation til bekæmpelse af kløver ved hjælp af sprøjtning (bilag

Læs mere

B.1.3. Ejendomme 1998

B.1.3. Ejendomme 1998 B.1.3. Ejendomme 1998 Forpagtning I forbindelse med ansøgning om hektarstøtte angiver landmanden, hvilke arealer der indgår i bedriften. Det oplyses, hvor stort et areal fra hver ejendom, der er ejet eller

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug?

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Notat Carsten Lynge Jensen, Fødevareøkonomisk Institut, KU 1. Formålet &

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Belastningsindeks (B pr. BI) Solgte mængder (bilag 6) 1,39 0,29 0,21 Indberettede sprøjtejournaldata (bilag7) 1,32 0,28 0,21 (BH)

Belastningsindeks (B pr. BI) Solgte mængder (bilag 6) 1,39 0,29 0,21 Indberettede sprøjtejournaldata (bilag7) 1,32 0,28 0,21 (BH) Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 111 Offentligt Effekterne på pesticidbelastningen ved indførelse af glyfosat-resistent majs Notat udarbejdet til Miljøstyrelsen (MST) Jens

Læs mere

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeudvalg vil forbedre informationen mellem sygehus, patient og de pårørende, såvel som de ønsker at udvikle

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af fosforregulering i landbruget et empirisk studie

Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af fosforregulering i landbruget et empirisk studie Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af fosforregulering i landbruget et empirisk studie Line Block Hansen, Århus Universitet, lbc@dmu.dk Formålet med denne artikel er, at analysere hvordan en afgift

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014 Sortben og nedvisningsmetoder Endelig Rapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5 Gennemførelse af forsøg...

Læs mere

Resultatbaseret styring af tilskudsordningen: Investeringer i miljøteknologi - forslag til operationelt værktøj

Resultatbaseret styring af tilskudsordningen: Investeringer i miljøteknologi - forslag til operationelt værktøj Inger Marie K. Scavenius og Mogens Lund Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Version: 30. december 2010 Resultatbaseret styring af tilskudsordningen: Investeringer i miljøteknologi - forslag

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Growth from Knowledge

Growth from Knowledge Growth from Knowledge Evaluering af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt En kvantitativ undersøgelse blandt juletræs- og pyntegrøntproducenter gennemført for Skov- og Naturstyrelsen Job

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren Demonstrationsprojekt J nr 3663-D-11-00500 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Lægeforeningen Hovedrapport Juni 2012 Indhold og

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Facts luftassisteret sprøjtning

Facts luftassisteret sprøjtning Facts luftassisteret sprøjtning Hvad ønsker du af din fremtidige marksprøjte? Større kapacitet Bedre biologisk effekt Lavere pesticidforbrug Maksimal afdriftkontrol Kun HARDI giver alle fordelene»det er

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget...

Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget... Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget... www.hardi-twin.com www.hardi.dk Eksempel 1: Vælg HARDI TWIN næste gang du køber sprøjte Højere hastighed øg kapaciteten op til 100% Få ekstra kapacitet med

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Foreningen af Speciallæger Hovedrapport

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger

Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger 23. juni 2016 Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger Der er stor interesse for drænvandsmålinger i landbruget, og landmænd efterspørger mulighed for at inddrage lokale

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

FUTURE FOOD INNOVATION

FUTURE FOOD INNOVATION SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Grøn vækst der batter.

Grøn vækst der batter. Grøn vækst der batter. MILJØ: Grøn vækst er netop kommet med et bud på hvordan landbruget kan tilgodese miljøet. Hvorfor er efterafgrøder, halmnedmuldning og pløjefri dyrkning, overhovedet ikke nævnt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forbruget af pesticider til plantebeskyttelse i private haver i Miljøstyrelsen, Pesticider og Genteknologi.

Indholdsfortegnelse. Forbruget af pesticider til plantebeskyttelse i private haver i Miljøstyrelsen, Pesticider og Genteknologi. Miljøstyrelsen, Pesticider og Genteknologi Forbruget af pesticider til plantebeskyttelse i private haver i 00 Notat COWI A/S Parallelvej 00 Kongens Lyngby Telefon 4 97 Telefax 4 97 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2010

Salg af pesticider til brug i private haver 2010 Miljøudvalget 0 MIU alm. del Bilag 55 Offentligt Salg af pesticider til brug i private haver 00 Notat udarbejdet for Miljøstyrelsen af Cowi. Indhold INDLEDNING 7 TIDLIGERE OPGØRELSER AF PESTICIDFORBRUGET

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Risiko-regneark Planteproduktion

Risiko-regneark Planteproduktion Risiko-regneark Planteproduktion Introduktion og en kortfattet vejledning Videncentret for Landbrug, september 2011 Denne vejledning er baseret på regnearkets version 1.5, som findes og kan downloades

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 repræsentativt udvalgte haveejere

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 repræsentativt udvalgte haveejere Forundersøgelse Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 repræsentativt udvalgte haveejere 21.1.2011 1 Baggrund Der er gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1032 repræsentativt

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning KORTLÆGNING: Viden om kvælstoffets veje gennem jorden kan sikre mere landbrug eller mere miljø for de samme penge, påpeger forsker Af Egon Kjøller

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Der er ikke søgt om dispensation til pesticidanvendelse på konkrete baner, men der peges på, at der er et generelt problem med ukrudt på banerne.

Der er ikke søgt om dispensation til pesticidanvendelse på konkrete baner, men der peges på, at der er et generelt problem med ukrudt på banerne. Behandling i Miljøudvalget den 23.05.2012 Fredericia Kommune har modtaget en henvendelse fra tre fodboldklubber, der tilkendegiver, at der efter deres vurdering er behov for at bekæmpe ukrudt på kommunens

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1 Kom/It - Oplysning Problemstilling Rundt om på danske og udenlandske marker, frugtmarker og plantager bliver der brugt tonsvis af giftige sprøjtemidler, de såkaldte pesticider. Sprøjtemidler, til at forhindre

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere